Informace ze základních organizací - ZO Čelákovice

12. 1. 2021

Zpráva o činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice za rok 2020

Vážené soudružky, soudruzi,

i když jsme stále jednou z největších organizací okresu, přesto počet našich členů nezadržitelně klesá. Hlavním důvodem tohoto stavu je nejen velmi vysoký věk většiny  našich členů, ale i politika naší strany, vystupování nejvyšších představitelů na veřejnosti,

v tisku a ostatních mediálních prostředcích. Výsledkem je pak nezájem občanů

o podporu a posílení, naší stále více se snižující, členské základny. 
Od poslední výroční členské schůze na podzim 2019 naše řady opustili 2 členové naší organizace. Nejstarší členka Helena Kropáčková a člen výboru MěO Petr Macháček, který vystoupil právě z důvodu jednání a vystupování našich představitelů na veřejnosti

a v Poslanecké sněmovně, a jehož absence se projeví i ve funkčnosti Městského výboru.   

Jak je uvedeno výše, jsme jednou z největších organizací okresu. Naši dva členové Lenka Grygarová a Vladimír Duník, členové Městského výboru,  byli opětovně zvoleni také za členy OV KSČM Praha – východ.  Rovněž v Okresní revizní komisi pracovali dva členové naší organizace Hana Volfová a Josef Kadeřávek.

Již dva roky naše organizace improvizovaně funguje a pracuje bez předsedy.

Hlavní náplní činnosti organizace je již dlouhá léta prosazování a podporování zájmů

i potřeb občanů  a, samozřejmě, naplňování  našeho volebního programu v mezích možností tak jako v minulých letech. Neméně důležité je zajišťování volebních kampaní

i samotného průběhu voleb do všech orgánů místní i krajské samosprávy a Parlamentu ČR i do EU.

Jednou z důležitých oblastí naší činnosti je udržení akceschopnosti MěO a snaha o posílení

vnitřní organizační struktury, která se nám postupně rozpadá.

Navíc v loňském roce postihla nejen naši republiku, ale celý svět, zákeřná virová epidemie, jejíž průběh a následně přijatá vládní opatření, prakticky zastavila činnost organizace. Ta se tak omezila  pouze na výběr členských příspěvků a sjezdových známek, roznos Zpravodaje OV a předvolebních materiálů, zajištění volební kampaně

i samotného průběhu voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu.

I za této nepříjemné situace se nám přesto podařilo připravit a uskutečnit několik tradičních akcí, které jsme si odsouhlasili na poslední VČS v plánu činnosti na rok 2020.

Posezení s přáteli u příležitosti MDŽ jsme na poslední chvíli byli nuceni zrušit, stejný osud postihl i tradiční oslavu Svátku práce -1. máje s Májovou veselicí.

Za velmi přísných bezpečnostních podmínek se podařilo zorganizovat a uskutečnit tradiční pietní akty u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa od nacistických okupantů, jichž se zúčastnili kromě tradičních hostů Stanislava Grospiče a Zdeňka Štefka, i další vzácní hosté, včetně zástupců velvyslanectví Ruské federace v Praze. Položením květin na všech pamětních místech ve městě i přilehlých Nehvizdech a Lázních Toušeň jsme tak důstojně uctili památku obětí nejstrašnější války v lidských dějinách.

Byli jsme také iniciátory a spoluorganizátory předvolební mini štafety v našem okrese. První, dopolední část se uskutečnila v Brandýse nad Labem za účasti kandidátů Zdeňka Štefka, Ladislavy Šimkové z Kladna, Jindřicha Havelky z Příbrami a Aleny Grospičové     s manželem, poslancem Stanislavem Grospičem. Před budovou Městského úřadu jsme kolemjdoucím občanům rozdávali předvolební materiály a propagační předměty. U stánku měli občané možnost pohovořit přítomnými kandidáty, zeptat se na vše, co je zajímá.

Z Brandýsa nad Labem jsme se přesunuli do Čelákovic, kde na terase oblíbené restaurace MOUNT  proběhla druhá část předvolebního setkání s uvedenými kandidáty, k nimž se zde připojil také kandidát KSČM do Senátu ČR za náš obvod Martin Škorpík      z Kolína. Všichni kandidáti ve svých krátkých vystoupeních seznámili přítomné se svými představami, čeho by chtěli dosáhnout, za předpokladu jejich zvolení.  Kromě příjemné atmosféry, o kterou se postaralo oblíbené DUO AMOROSO, jsme pro příchozí občany připravili i drobné občerstvení, špekáčky na grilu.

Jako předchozí volby i tentokrát jsme dokázali za těchto ztížených podmínek distribuovat do více jak 3 500 schránek volební tiskoviny, opakovaně vylepit plakáty ve všech okolních obcích našeho okrsku a obsadit okrskové volební komise ve městě i téměř všech přilehlých obcích.

Přes vynaložené úsilí však výsledky voleb, pro naši stranu nejhorší v polistopadové historii, pro nás byly hořkým zklamáním. Virová pandemie a mnohdy až nelogická, zastrašující opatření vlády, šikovné manipulace i předvolební sliby voličům od předsedy vlády Babiše  a zejména nevýrazné, nesrozumitelné a mnohdy nesourodé vystupování vedoucích stranických představitelů a poslanců, byly zřejmě hlavními příčinami tohoto debaklu. Rok od roku mají volební výsledky naší strany klesající tendenci. Opět se nám potvrdilo, že čím více úsilí a času volbám věnujeme, tím větším zklamáním jsou pro nás jejich výsledky.

Tradičního pietního aktu 69. výročí zavraždění nadstrm. Jaroslava Honzátka se zúčastnilo více jak 50 spoluobčanů, převážně hostů, kteří k nám na tuto akci přijeli           z různých částí republiky. Po Československé státní hymně, položení květin k pamětní desce oběti a úvodním přivítání účastníků,  krátce vystoupili a hrůzné okamžiky tohoto nelidského činu připomněli tradiční účastníci aktu Stanislav Grospič, Zdeněk Štefek a místopředseda národní rady Klubu českého pohraničí Jaroslav Hudec. Pietní akt jsme tradičně zakončili spolu se zástupci našich hostů položením květin a věnců na hrob oběti v jeho rodné obci Zápy. 

Jak jsme zmínili v úvodu, dva naši členové jsou zastoupeni v OV.  Jejich informace          z jednání OV a kontakty na ostatní členy OV, krajské zastupitele a poslance  jsme využívali pro práci a činnost organizace. V loňském roce však činnost OV probíhala převážně předáváním informací a úkolů prostřednictvím telefonu a e-mailu, a v závěru roku jsme přešli na jednání formou videokonference. V současné době je to prakticky jediná interaktivní forma, kterou nám vládní opatření umožňují.

Díky těmto dostupným technickým „zázrakům“ jsme dokázali v našem okrese udržet činnost, jeho akceschopnost a plnění nejdůležitějších úkolů v rámci možností daných stávající nepříznivou situací.

V závěru roku jsme našim členům a sympatizantům tradičně poděkovali za jejich přízeň

a podporu ve Zpravodaji města, popřáli klidné, radostné Vánoce, zdraví a pohodu

v nastávajícím roce a předali vánoční a novoroční PF 2021.

Potud stručná informace o naší činnosti.

Úkolem VČS je nejen hodnotit činnost, ale měli bychom schválit a případně navrhnout připomínky k dalším předloženým dokumentům, v neposlední řadě i návrhy na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny a delegáty. Protože stávající situace nám neumožňuje se s Vámi sejít osobně, přistoupili jsme k formě písemné komunikace. Přílohou této Zprávy je dotazník, o jehož vyplnění Vás žádáme a budeme velice rádi, pokud v něm uvedete své připomínky a návrhy. 

Děkujeme za Vaši spolupráci a ochotu pomoci.                     

                                                                                      Městský výbor KSČM Čelákovice 

 

Návrh činnosti MěO KSČM Čelákovice na rok 2021 - hlavní úkoly

    Návrh na rok 2021vyplývá z dlouhodobé tradice činnosti naší organizace.

Hlavní náplní by mělo být vlastní udržení akceschopnosti organizace, což za stávajících podmínek je stále více náročnější a obtížnější, viz současný stav složení výboru.

S tím velmi úzce souvisí zajištění volební kampaně a průběhu voleb, v roce 2021 se bude jednat  o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Spoluúčast na přípravě akce nebo akcí u příležitosti 100. výročí založení KSČ.

    I za těchto nepříznivých podmínek jsme usoudili, že bychom se měli snažit,

v rámci možností pokračovat v organizování tradičních veřejných politicko – kulturních akcí:

  • posezení s přáteli u příležitosti MDŽ se vzhledem k vývoji COVID-19 zřejmě nebude moci uskutečnit, proto navrhujeme zajistit pouze přáníčka všem členkám a sympatizujícím ženám, v případě pozitivního vývoje situace rozvezeme našim ženám kytičky;
  • májové oslavy a pietní akty s nimi spojené – opět dle vývoje situace, v mezním případě v omezeném počtu nebo individuálně, jako vloni;
  • pietní akt u příležitosti 70. výročí zavraždění  nadstrážmistra SNB Jaroslava Honzátka – opět bude záležet na vývoji situace, protože se jedná o kulaté výročí, předpokládá se větší zájem o účast.                          

Všechny uvedené akce jsou realizovatelné za předpokladu aktivní spolupráce a pomoci OV KSČM Praha – východ.

     Pokud by se nám podařilo zorganizovat nebo se zúčastnit, či se podílet na akci jiné ZO, i mimo náš okres, tak to považujeme za bonus navíc.

Jak je však uvedeno v úvodu, organizování a plánování činnosti naší organizace je a bude čím dál více složitější a obtížnější, a proto Vás všechny vyzýváme

a prosíme: „Pojďte nám pomoci uskutečňovat představy o činnosti naší organizace     v tomto roce“.

     Prvním krokem, který bychom v této oblasti měli udělat, je posílení výboru, což je nezbytné pro další aktivní fungování naší MěO, v rámci daných možností.