Jak volit a kroužkovat

22. 5. 2019

Maximálně dva kroužky pro přednostní hlasy!

Termín konání voleb

Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota 24. a 25. května 2019. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu se v zahraničí konají ve 2 dnech, a to v rozmezí čtvrtek až neděle 23. – 26. května 2019.

Právo volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič").

Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:

a)      zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
b)      omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Voličské průkazy

Voličský průkaz vydává

a)      obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,

b)      zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.

Okrsková volební komise (OVK)

Její základní povinnosti - dbát o pořádek ve volební místnosti, zajišťovat hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítat hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, odevzdat volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů OVK poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam:

·         osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě;
·         o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které OVK mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do OVK starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků pověřena.

Vzory formulářů pro delegování členů a náhradníků do OVK budou poslány KV KSČM, OV KSČM a členům ÚOVŠ. 

Formulář pro delegování člena a náhradníka do OVK může předat obecnímu úřadu kdokoliv, ale každý formulář musí být podepsán zmocněncem, popřípadě osobou, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží (v našem případě osobou pověřenou zmocněncem v rámci působnosti OV KSČM).

Pokud formulář pro delegování členů a náhradníků do OVK podepisuje osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, předkládá se na příslušný obecní úřad seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK + kopie zmocnění zmocněnce + kopie zmocněncem podepsaného pověření osoby pro delegování členů a náhradníků do OVK. Pro úplnost doplňujeme, že zákon o volbách do Evropského parlamentu nevyžaduje ověření (vidimaci) pověření k delegaci ani úředně ověřený podpis zmocněnce či jím pověřené osoby k delegaci (tzv. legalizaci) – tj. stačí prostá kopie.

Členem OVK může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a)      u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b)      který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c)      který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Pokud počet členů OVK poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb, jsou povoláni náhradníci z volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, pokud nejsou náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

Členství v OVK vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji."

Členství v OVK zaniká dnem ukončení činnosti okrskové volební komise, úmrtím, okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena OVK; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné odvolání člena OVK tím, kdo jej delegoval, pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu a ve dnech voleb, nevykonává-li člen OVK svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.

Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním OVK. Zapisovatel je členem OVK s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů OVK nezapočítává. Zapisovatel může OVK předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem stejným, jako člen OVK. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. Zapisovatelem může být jmenován občan České republiky nebo občan cizího státu; občan cizího státu může být jmenován zapisovatelem jen za předpokladu, že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního předpisu.

OVK je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

OVK na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel OVK. Pokud předseda nebo místopředseda OVK odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy OVK nebude zařazen místopředseda OVK; pokud odstoupí místopředseda OVK, nebude do losování zařazen předseda OVK.

Člen OVK se musí kvůli sčítání hlasů seznámit i s údaji o případném odstoupení kandidátů. Pokud někteří kandidáti odstoupili či byli odvoláni až po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku voleb do Evropského parlamentu se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným.

Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.

Volební místnost

  • Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.
  • Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a zákonem o volbách do Evropského parlamentu, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie. Konají-li se volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem voleb, je třeba při vybavování volební místnosti k této skutečnosti přihlédnout.
  • Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
  • Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie.

 

Hlasovací lístky a úřední obálky

  • Po registraci kandidátních listin zajistí Ministerstvo vnitra tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
  • Na každém hlasovacím lístku musí být uvedeno vylosované číslo, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, státní občanství, věk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise.
  • Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.
  • Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, a v den voleb všem OVK. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
  • V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve všech volebních místnostech s uvedením správného údaje.
  • Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby.

Seznamy voličů

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese

a)      údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu,

b)      údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů vedeného podle zvláštního právního předpisu, a to na základě žádosti takového voliče,

c)      údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu podle tohoto zákona požádají,

d)     údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let,

e)      údaje o občanech jiných členských států, u nichž je v evidenci podle jiného právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky, ale kteří v jeho obvodu:

a)      jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo

b)      jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

 

Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavců 1 a 2 voliče, kteří:

a)      požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu,

b)      byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem.

 

Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne obecní úřad voliče, kteří:

a)      projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,

b)      požádali o vydání voličského průkazu,

c)      byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu,

d)     zemřeli, nebo

e)      po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho žádost potvrzení.

 

Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 4 písm. e).

 

Zahájení hlasování

Před zahájením hlasování předseda OVK zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle zákona o volbách do Evropského parlamentu a zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy OVK tyto volební schránky zapečetí. Po provedení kontroly prohlásí předseda OVK hlasování za zahájené. 

 

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před OVK a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od OVK prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu OVK dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, OVK hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat OVK, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen OVK. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda OVK. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Členové OVK a ti, kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde OVK sčítá hlasy, nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

 

Zajištění volebních materiálů mezi 1. a 2. dnem voleb

Po prvním dnu voleb zajistí OVK zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje OVK neporušenost pečetí a sejme je.

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může OVK odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. OVK o takovém opatření vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová OVK volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda OVK za přítomnosti členů OVK ověří neporušenost pečetí a sejme je. Pokud dojde k odročení zahájení hlasování, k přerušení nebo k prodloužení hlasování, musí OVK tuto skutečnost uvést v zápise o průběhu a výsledku hlasování společně s důvody, které k odročení zahájení hlasování, k přerušení hlasování nebo k prodloužení hlasování vedly.

 

Kontrola práce OVK

Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy OVK mohou Ministerstvo vnitra a krajský úřad provést kontrolu na místě. O provedení kontroly se vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

Pokyny Ministerstva vnitra a krajského úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro OVK závazné. Zjištěné drobné nedostatky odstraní předseda OVK na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad pokyn k jejich odstranění OVK.

 

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

 

Sčítání hlasů OVK

Po ukončení hlasování dá předseda OVK zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo OVK na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, přenosnou volební schránku.

OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volebních schránek a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky OVK vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce a v přenosné volební schránce bez úřední obálky. OVK spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

Každý člen OVK může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda OVK kontroluje správnost sčítání hlasů.

 

Posuzování hlasovacích lístků

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména nebo příjmení kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený nebo který není vložen do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb je neplatný hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb.

Platnost hlasovacího lístku potvrdí OVK.

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

OVK vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové OVK; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. V případě pochybností o správnosti postupu OVK nedoporučujeme našim členům zápis podepisovat; pokud tak učiní, jakékoli dodatečné stížnosti již nelze uplatnit.

 

V zápise OVK o průběhu a výsledku hlasování se uvede:

a)      doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

b)      celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu,

c)      počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)     počet odevzdaných úředních obálek,

e)      počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,

f)       počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,

g)      v samostatné příloze k zápisu stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné odůvodnění.

 

K uvedení údajů, počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, OVK využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda OVK za přítomnosti členů OVK.

Využije-li OVK pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda OVK nebo pověřený člen OVK předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda OVK nebo pověřený člen OVK zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen OVK k opravě těchto chyb zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda OVK nebo pověřený člen OVK písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že OVK může své zasedání ukončit.

Nesplní-li OVK na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku hlasování z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

OVK zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem. OVK uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.

Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie.

 

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb

Po provedení skrutinia a po uplynutí doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování Státní volební komisi. Státní volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody odepření podpisu v samostatné příloze k zápisu.

 

V zápise Státní volební komise se uvede

a)      celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů pro volby do Evropského parlamentu,

b)      celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

c)      údaj o počtu odevzdaných úředních obálek,

d)     počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť,

e)      jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni, v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.

 

Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů.

 

Ukončení činnosti okrskové volební komise

Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí.

 

Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen OVK a zvláštní OVK mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK a zvláštní OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK.

Nároky členů okrskových volebních komisí

 

Člen OVK a zvláštní OVK mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK a zvláštní OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK.

 

Výše zvláštní odměny

− členovi OVK zvláštní odměna ve výši                                           1 800 Kč,

− místopředsedovi a zapisovateli OVK zvláštní odměna ve výši    2 100 Kč

− předsedovi OVK zvláštní odměna ve výši                                    2 200 Kč.

 

Z této odměny se neodvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ani pojistné na sociální zabezpečení. Odměna se zdaňuje jako příjem z funkčního požitku.