Manuál pro členy OVK pro volby do PS PČR 2017

6. 9. 2017

Manuál pro členy okrskových volebních komisí
pro volby do PS PČR 20. – 21. 10. 2017

Termín konání voleb

Volby do PS PČR se konají se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota 20. a 21. října 2017. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.
 

Volby do PS PČR se v zahraničí konají ve 2 dnech, kterými jsou

a)      čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

b)     pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

c)      pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.

 

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi (OVK) a zvláštní OVK.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do PS PČR v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.

 

Okrsková volební komise (OVK)

Její základní povinnosti - dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do PS PČR byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam:

·         osobně doručí starostovi nebo  zašle starostovi o   v listinné podobě nebo o   v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození (nová právní úprava), adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží (nová právní úprava).

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které OVK mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do OVK starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena (nová právní úprava).

Vzory formulářů pro delegování členů a náhradníků do OVK byly poslány KV KSČM, OV KSČM, instruktorům ÚV KSČM a členům ÚOVŠ. 

Formulář pro delegování člena a náhradníka do okrskové volební komise může předat obecnímu úřadu kdokoliv, ale každý formulář musí být podepsán zmocněncem, popřípadě osobou, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží (nová právní úprava).

Pokud formulář pro delegování členů a náhradníků do OVK podepisuje zmocněnec, předkládá se na příslušný obecní úřad seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK + kopie zmocnění. Pokud formulář pro delegování členů a náhradníků do OVK podepisuje osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, předkládá se na příslušný obecní úřad seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK + kopie zmocnění + zmocněncem podepsané pověření osoby pro delegovaných členů a náhradníků do OVK. Pro úplnost doplňujeme, že zákon o volbách do PČR nevyžaduje ověření (vidimaci) pověření k delegaci ani úředně ověřený podpis zmocněnce či jím pověřené osoby k delegaci (tzv. legalizaci).

Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do PS PČR.

Pokud počet členů OVK poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb, jsou povoláni náhradníci z volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, pokud nejsou náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

Členství v OVK vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

Členství v OVK zaniká dnem ukončení činnosti OVK, úmrtím, okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena OVK; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné odvolání člena OVK tím, kdo jej delegoval, pozbytím státního občanství, nebo ve dnech voleb, nevykonává-li člen OVK svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny.

Zapisovatel, je členem OVK s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů OVK nezapočítává. Zapisovatel může OVK předkládat návrhy; pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění stejném, jako člen OVK. Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním OVK. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být bezodkladně jmenován nový zapisovatel.

OVK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

OVK si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel OVK. Pokud předseda nebo místopředseda OVK odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy OVK nebude zařazen místopředseda OVK; pokud odstoupí místopředseda OVK, nebude do losování zařazen předseda OVK.

Člen OVK se musí kvůli sčítání hlasů seznámit i s údaji o případném odstoupení kandidátů. Pokud někteří kandidáti odstoupili či byli odvoláni až po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku voleb do PS PČR se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje.

 

Zvláštní okrsková volební komise

Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do PS PČR předsedu a nejméně 2 členy zvláštní OVK, kteří jsou státními občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk. V případě, kdy počet členů zvláštní OVK poklesne pod 3 v průběhu voleb, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní OVK. První zasedání zvláštní OVK svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní OVK, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní OVK. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní OVK se ujímají funkce složením slibu stejného, jako členové OVK.

 

Volební místnost

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.

Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních obálek, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.

 

Hlasovací lístky a úřední obálky

Hlasovací lístky pro volby do PS PČR jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu").

V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí krajský úřad zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

Úřední obálky určené pro vkládání hlasovacích lístků musí být neprůhledné, stejné velikosti, kvality a jakosti, s úředním razítkem.

 

Seznamy voličů

Stálý seznam voličů (dále jen "seznam") vede obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městský obvod nebo městská část pro voliče, kteří mají v obci, městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt. Občan, který po sestavení seznamu nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu. Dva dny přede dnem zahájení voleb /18. 10. 2017/  obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") seznam po uplynutí úředních hodin uzavře. OVK předá výpisy ze seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku. Voliči jsou zapsáni v seznamech v obci, kde mají trvalý pobyt. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a který vykonává v obvodu obce, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu základní nebo náhradní vojenskou službu, je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu, je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,5a) umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu, volí na voličský průkaz.

 

Zahájení hlasování

Před zahájením hlasování předseda OVK zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle zákona č. 247/1995 Sb., zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy OVK tyto volební schránky zapečetí. Obdobně postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění přenosné volební schránky. Po provedení kontroly prohlásí předseda OVK hlasování za zahájené.

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před OVK nebo zvláštní OVK a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas"), anebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od OVK nebo zvláštní OVK prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu OVK nebo zvláštní OVK dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, OVK dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat OVK nebo zvláštní oOVK; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen OVK nebo zvláštní OVK. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK nebo zvláštní OVK, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před OVK nebo zvláštní OVK do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen OVK nebo zvláštní OVK. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, OVK nebo zvláštní OVK hlasování neumožní.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním OVK, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

 

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda OVK nebo předseda zvláštní OVK. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Členové OVK a ti, kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde OVK sčítá hlasy, nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

 

Zajištění volebních materiálů mezi 1. a 2. dnem voleb

po prvním dnu voleb zajistí OVK a zvláštní OVK zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje OVK a zvláštní OVK neporušenost pečetí a sejme je.

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může OVK nebo zvláštní OVK odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. OVK o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad a pověřený obecní úřad; vyrozumí rovněž příslušný krajský úřad při volbách do PS PČR. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová OVK nebo zvláštní OVK volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda OVK nebo předseda zvláštní OVK za přítomnosti členů OVK nebo zvláštní OVK ověří neporušenost pečetí a sejme je.

 

Kontrola práce OVK

Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy OVK může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

Pokyny krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro OVK závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda OVK na pokyn krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá krajský nebo pověřený obecní úřad pokyn k jejich odstranění OVK.

 

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování /20. 10. 2017 v 22:00 hod. a 21. 10. 2017 v 14:00 hod./, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda OVK nebo předseda zvláštní OVK hlasování za ukončené.

Jakmile předseda zvláštní OVK ve zvláštním volebním okrsku, kde probíhá hlasování podle § 1 odst. 5, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní OVK podle § 21 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů

 

Sčítání hlasů OVK

V místnosti, kde OVK sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření, zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

Zvláštní OVK zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.

Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá předseda OVK nebo předseda zvláštní OVK zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

OVK nebo zvláštní OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo OVK na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, OVK otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky OVK a zvláštní OVK vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. OVK nebo zvláštní OVK spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK nebo zvláštní OVK rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

Každý člen OVK nebo zvláštní OVK může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda OVK nebo předseda zvláštní OVK kontroluje správnost sčítání hlasů.

 

Posuzování hlasovacích lístků

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností OVK nebo zvláštní OVK.

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

OVK nebo zvláštní OVK vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové OVK nebo zvláštní OVK; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. V případě pochybností o správnosti postupu OVK nedoporučujeme našim členům zápis podepisovat; pokud tak učiní, jakékoli dodatečné stížnosti již nelze uplatnit.

V zápise OVK nebo zvláštní OVK o průběhu a výsledku hlasování se uvede:

a)      doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

b)     celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu,

c)      počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)     počet odevzdaných úředních obálek,

e)      počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,

f)       počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic,

g)      stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

K uvedení údajů, počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic, OVK nebo zvláštní OVK využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda OVK za přítomnosti členů OVK nebo předseda zvláštní OVK za přítomnosti členů zvláštní OVK.

Využije-li OVK nebo zvláštní OVK pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

 

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda OVK nebo pověřený člen OVK předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní OVK nebo pověřený člen zvláštní OVK zašle 1 výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování pomocí přenosové techniky nebo popřípadě i pomocí výpočetní techniky neprodleně Českému statistickému úřadu prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda OVK nebo pověřený člen OVK zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen OVK k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ze zvláštního volebního okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda OVK nebo pověřený člen OVK nebo předseda zvláštní OVK nebo pověřený člen zvláštní OVK písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda zvláštní OVK nebo pověřený člen zvláštní OVK obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že OVK nebo zvláštní OVK může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen § 52a.

Nesplní-li OVK nebo zvláštní OVK na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po zahájení sčítání podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

OVK a zvláštní OVK zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním úřadem. OVK uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní OVK uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1.

 

Ukončení činnosti okrskové volební komise

Činnost OVK a OVK při volbách do PS PČR je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do PS PČR Státní volební komisí.

 

Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen OVK a zvláštní OVK mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK a zvláštní OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK.

 

Výše zvláštní odměny

− členovi OVK zvláštní odměna ve výši                  1 300 Kč,

− zapisovateli OVK zvláštní odměna ve výši           1 500 Kč

− předsedovi OVK zvláštní odměna ve výši            1 600 Kč.

Z této odměny se neodvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ani pojistné na sociální zabezpečení. Odměna se zdaňuje jako příjem z funkčního požitku.

 

Zpracovalo oddělení ÚV KSČM
pro komunální a regionální politiku a volby ÚV KSČM