KUBÁNSKÁ ZPRÁVA

26. 10. 2016

O rezoluci 70/5 Valného shromáždění OSN, nazvané „Nutnost ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu, uvalenou Spojenými státy americkými proti Kubě“

červen 2016

Obsah

ÚVOD............................................................................................................................................. 3

I.  POKRAČOVÁNÍ POLITIKY BLOKÁDY................................................................................. 4

1.1.    Platné zákony o blokádě..................................................................................................... 4

1.2.    Výkonná opatření prezidenta Baracka Obamy a jejich omezení ................................ 6

1.3.     Výsady prezidenta USA pokračovat ve změnách aplikace blokády bez nutnosti jít do Kongresu .....................................................................................................................................  8

1.4.    Zásadní opatření blokády, aplikovaná po 17. prosinci 2014........................................ 9

II.      BLOKÁDA PORUŠUJE PRÁVA KUBÁNCŮ: DOPADY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI ……………………………………………………………. …………………………   13

2.1.    Právo na zdraví a potraviny ............................................................................................. 13

2.2.    Právo na vzdělání, sport a kulturu.................................................................................. 16

2.3.    Právo na rozvoj................................................................................................................... 17

III.  REAKCE V ZAHRANIČNÍM SEKTORU KUBÁNSKÉ EKONOMIKY.......................... 22

3.1.    Zahraniční obchod a investice........................................................................................ 22

3.2.    Finance................................................................................................................................ 26

IV.     BLOKÁDA PORUŠUJE MIMOÚZEMNÍ APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA.. 29

4.1.    Dopady na kubánské subjekty........................................................................................ 29

4.2.    Dopady na mezinárodní spolupráci................................................................................ 31

4.3.    Jiné mimoúzemní dopady................................................................................................ 31

V.  SVĚTOVÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY...................................................................................... 32

5.1.    Odmítání v USA.................................................................................................................. 32

5.2.    Odmítání mezinárodním společenstvím......................................................................... 35

ZÁVĚRY ..................................................................................................................................... 39

 

ÚVOD

 

V období od dubna 2015 do dubna 2016 bylo dosaženo nějakých výsledků v bilaterálních vztazích mezi Spojenými státy a Kubou. Lze ukázat částečné obnovení diplomatických vztahů a znovuotevření velvyslanectví, čemuž předcházelo spravedlivé vyjmutí Kuby ze seznamu států podporujících terorismus, seznamu, na němž Kuba především neměla nikdy být.

V březnu 2016 prezident Spojených států amerických Barack Obama během své návštěvy na Kubě opět připustil, že politika „embarga“ vůči ostrovu je zastaralá a musí být zrušena. V projevu ve Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso 22. března prezident Obama zdůraznil v odkazu na „embargo“, že „Kubánce jen zraňuje, místo aby jim pomáhalo“, a vyzval Kongres USA, aby s touto politikou skončil.

Navzdory tomu ekonomická, obchodní a finanční blokáda Kuby zůstává v platnosti a omezení, vnucená touto politikou, jsou i nadále aplikována. V létech 2015 a 2016 ministerstva financí a obchodu Spojených států učinila několik dodatků k ustanovením této politiky, jež jsou, i když představují pozitivní kroky, stále nedostatečné.

Tato zpráva synteticky ukazuje neblahé dopady, vyúsťující z aplikace blokády v období, zmíněném v odstavci 1 výše

Navzdory novému scénáři prezident Obama obnovil 11. září 2015 sankce proti Kubě podle Zákona o obchodování s nepřítelem z roku 1917, představujícím základ zákonů a nařízení, jež zdvihla blokádu, údajně v zuájmu zahraniční politiky.

Tato politika je ve svých finančních a mimoúzemních dimenzích nadále zpřísňovaná. Je to vidět v uvalení pokuty milionů dolarů bankám a finančním institucím za to, že mají vztahy s Kubou, a v pronásledování kubánských mezinárodních finančních transakcí.

Do závěru sepisování této zprávy nebyla uskutečněna ani oznámená autorizace použití dolaru v mezinárodních transakcích Kuby, ani možnost pro banky USA poskytnout půjčky kubánským dovozcům na autorizované produkty USA, ani znepokojení finančních institucí nebo samotných amerických dodavatelů, odpadajajících kvůli riziku, že budou pokutováni za provedení transakcí s Kubou, zemí podřízenou sankcím ze Spojených států.

Prezident Spojených států má široké výkonné možnosti, jež kdyby použil s odhodláním, dovolily by mu politiku blokády významně rozložit, i když její úplné odstranění vyžaduje rozhodnutí Kongresu.

Zde předložená zpráva vysvětluje omezený rozsah opatření, přijatých exekutivou USA, a spektrum akcí, jež mohl ještě podniknout k eliminaci blokády. Navíc tu je poskládáno mnoho příkladů neblahých ekonomických a společenských dopadů, zaviněných její aplikací od dubna 2015 do dubna 2016. V textu je jasně demonstrováno, jak blokáda představuje největší překážku rozvoji veškerého ekonomického potenciálu a blaha kubánského lidu, a stejně tak i ekonomickým, obchodním a finančním vztahům Kuby se Spojenými státy i se zbytkem světa.

Ekonomické dopady na Kubánce kvůli aplikaci ekonomické, obchodní a finanční blokádě Spojených států proti Kubě během výše zmíněného období, a při zvážení úbytku hodnoty dolaru ve vztahu k ceně zlata na mezinárodních trzích, dosahují 753 688 000 000 $ navzdory snížené ceně zlata oproti předešlému období. Od počátku aplikace této politiky před více než 50 roky zavinila blokáda škody za více než 125 873 000 000 $ v současných cenách.

K tomu, abychom postoupili kupředu v procesu normalizace bilaterálních vztahů se Spojenými státy, k čemuž kubánská vláda potvrdila svou ochotu na základě svrchované rovnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí a naprostého respektování nezávislosti, je nepochybně vyžadováno jednostranné a bezpodmínečné odstranění ekonomické, obchodní a finanční blokády, použité vládou Spojených států proti Kubě.

Je nezbytné, aby bylo respektováno 24 rezolucí, přijatých mezinárodním společenstvím ve Valném shromáždění OSN; jeho členové žádají, aby tato absurdní politika skončila.

Blokáda proti Kubě neměla nikdy existovat, a musí přestat jednou provždy.

 

 

I.   POKRAČOVÁNÍ POLITIKY BLOKÁDY

 

1.1.    Platné zákony o blokádě

 

Navzdory opatřením, jež přijal prezident Barack Obama od 17. prosince 2014, a jeho opakovaným výzvám v Kongresu na odstranění blokády, zákony a nařízení, které ji podporují, jsou i nadále v platnosti a jsou přísně aplikovány americkými vládními institucemi, zvlášť ministerstvy financí a obchodu, a především OFAC.

Základní zákony Kongresu a administrativní ustanovení, jež nastolují politiku blokády, jsou:

Ø  Zákon o obchodování s nepřítelem (Trading with the Enemy Act) z roku 1917 (TWEA): Jeho Sekce 5 (b) předložila možnost aplikovat ekonomické sankce proti výkonnému řediteli v dobách války nebo v jimém okamžiku národní nouze a zakazovala obchodovat s nepřítelem nebo jeho spojenci během válek. V roce 1977 Zákon o nouzových mezinárodních pravomocech (International Emergency Powers Act) omezoval pravomoc prezidenta uvalit nové sankce v čase národní nouze. Nicméně TWEA byla i nadále aplikována na Kubu, dokonce i když Bílý dům s ohledem na Kubu stav národní nouze nikdy nevyhlásil. Po sobě následující prezidenti USA od té doby aplikaci TWEA na Kubu rozšiřovali. Podle této legislativy, nejstarší svého typu, USA přijaly v roce 1963 Směrnice o kontrole kubánského majetku (Cuban  Assets Control Regulations; CACR), na jejichž základě osoby americké národnosti nebo osoby spadající pod jurisdikci USA mají zakázáno provádět finanční transakce s Kubou, a spolu s dalšími omezeními kubánské majetky byly zmrazeny, bylo zakázáno dovážet do USA zboží kubánského původu. Kuba je jediná země, zasažená touto legislativou. Prezident Obama obnovil sankce proti Kubě na další rok podle TWEA 11. září 2015.

Ø  Zákon o zahraniční pomoci (Foreign Assistance Act; 1961): Opravňuje prezidenta Spojených států uvalit a zachovat totální „embargo“ na obchod s Kubou a zakazuje povolení jakékoli pomoci kubánské vládě. Určuje, že vládní fondy USA, určené pro mezinárodní pomoc a zaslané mezinárodním organizacím, nesmí být použity pro žádné programy, spjaté s Kubou. Zakazuje poskytnutí jakékoli pomoci předvídané podle tohoto zákona nebo jakékoli výhody, jež spadá pod jiné zákony, Kubě, dokud prezident nerozhodne, že Kuba podnikla akce, směřující k tomu, že občanům a firmám USA bude vráceno nejméně 50 % hodnoty nebo spravedlivá kompenzace za majetek, znárodněný kubánskou vládou po vítězství revoluce.

Ø  Prezidentské provolání 3447: vydané 3. února 1962 prezidentem Johnem F. Kennedym, nařizovalo totální „embargo“ na obchod mezi USA a Kubou ve shodě s Částí 620 (a) Zákona o zahraniční pomoci (Foreign Aid Act).

Ø  Ustanovení Ministerstva financí o kubánských aktivách (1963): Stanovila zmrazení kubánských aktiv v USA, zákaz všech finančních a obchodních transakcí, pokud nejsou schváleny povolením, zákaz kubánského exportu do USA, zákaz kterékoli fyzické či právnické osobě v USA nebo ve třetích zemích provádět transakce v amerických dolarech s Kubou atd.

Ø  Zákon o vývozní správě (Export Administration Act; 1979): Sekce 2401 (b) (1) „Kontrola národní bezpečnosti“, „Politika vůči určitým státům“, založil Seznam obchodní kontroly, na němž prezident USA udržuje řadu zemí, pro které mají být stanoveny zvláštní vývozní kontroly podle uvážení národní bezpečnosti. Kuba je na seznamu zahrnuta.

Ø  Směrnice vývozní správy (Export Administration Regulations; EAR) 1979: stanovily základy ke všeobecné kontrole zboží a činnosti, vystaveným kontrole EAR, v souladu se sankcemi, uvalenými vládou USA. Stanoví všeobecnou politiku odpírání exportu a zpětného exportu na Kubu.

Ø  Zákon o kubánské demokracii (Cuban Democracy Act) neboli Torricelliho zákon (1992): Zakazuje dceřinným společnostem (filiálkám) amerických firem ve třetích zemích obchodovat se zbožím s Kubou nebo s někým, kdo je kubánské národnosti. Zakazuje na 180 dní lodím třetích zemí, jež přistály v některém kubánském přístavu, vplout na jakékoli území USA, kromě těch, jež mají povolení od ministra financí.

Ø  Zákon o kubánské svobodě a demokratické solidaritě (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) neboli Helms-Burtonův zákon (1996): Kodifikoval opatření blokády, rozšiřujíc její mimoúzemní rámec uvalením sankcí na vedení zahraničních podniků, jež uskutečňují transakce se znárodněnými americkými majetky na Kubě, a hrozí soudními procesy u soudních dvorů USA s těmi podniky, jež jsou opakovaně osvobozeny. Podobně omezil prezidentskou výsadu pozastavit tuto politiku, ačkoli stanoví, že zachovává jeho pravomoc povolit transakce s Kubou přes vydávání povolení.

Ø  Sekce 211 Zákona o naléhavých přídavných dotacích (Emergency Supplementary Appropriations Act) na rozpočtový rok 1999 zakazuje registrovat v USA jakékoli obchodní značky, spjaté se znárodněnými produkty, a potvrzení práva na takové obchodní značky soudními dvory USA.

Ø  Zákon o reformě obchodních sankcí a zvýšení exportu (Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act; 2000): Opravňoval k vývozu zemědělských produktů na Kubu pod podmínkou, že budou placeny v hotovosti, předem a bez financování Spojenými státy. Zakazoval občanům USA cdestovat na Kubu za účelem turistiky a definoval jako „turistiku“ jakoukoli činnost, spjatou s cestou na Kubu, z Kuby nebo po Kubě, k níž výslovně neopravňuje v Sekci 515.560 Titulku 31 Zákoníku o federálních směrnicích. Jinými slovy, omezoval cestování na 12 kategorií, daných v době, kdy byla tato legislativa schválena.

 

1.2.    Výkonná opatření prezidenta Baracka Obamay a jejich omezení

17. prosince 2014, coby součást svého prohlášení o Kubě, prezident Barack Obama přiznal selhání tradiční politiky USA vůči Kubě a slíbil, že se pustí do debaty v Kongresu kvůli odstranění blokády. V souhlasu s tímto novým přístupem prezident vyhlásil několik řídících opatření, zaměřených na úpravu aplikace některých aspektů blokády.

 

V létech 2015 a 2016 ministerstva financí a obchodu uskutečnila několik doplňků ke směrnicícm o Kubě, jež, ačkoli představují pozitivní kroky, jsou nedostatečné. Stále jsou významnými překážkami k zavedení těchto opatření, ačkoli zákony a používání politiky blokády a četná omezení z této politiky odvozená zůstávají v platnosti.

O předmětu cestování byly schváleny návštěvy občanů USA na Kubě podle všeobecného povolení ve 12 kategoriích, povolených zákonem; bylo odsouhlaseno obnovení pravidelných letů mezi Kubou a Spojenými státy; byla povolena námořní doprava cestujících, daná do 12 kategorií a byly odsouhlaseny výměnné vzdělávací výlety pro jednotlivce. Nicméně zákaz volného cestování na Kubu pro občany USA v souladu se zákonem USA trvá.

V oblasti telekomunikací schválili vývoz produktů a služeb na Kubu, financujíce vytvoření zařízení infrastruktury a možnost založit spoječné podniky s Kubánci. Nicméně tato opatření nebyla rozšířena do jiných sektorů kubánské ekonomiky, jež jsou nadále podřízeny železným omezením blokády.

V pojmech obchodu a obchodních styků je seznam produktů a služeb, které lze vyvážet na Kubu z USA bez nutnosti žádat o povolení Ministerstvo obchodu USA, omezen pouze na telekomunikační produkty a služby, stavební materiály a zařízení a nástroje k použití v nestátním sektoru ekonomiky, včetně zemědělské činnosti. Prodej dalších produktů a služeb z USA na Kubu je zakázán, pokud je nepovolí Ministerstvo obchodu schválením zvláštních povolení, jež za určitý čas vyprší.

Navíc povolení dovážet kubánské zboží a služby do USA je omezeno na to, co je produkováno v nestátním sektoru, a vylučuje položky klíčové pro kubánskou ekonomiku, jako tabák. Tím, že není zvažován státní sektor ekonomiky, další kubánské zboží a služby, jež si získaly mezinárodní prestiž, jako rum, nikl, biotechnické produkty a lékařské a vzdělávací služby jsou také ze seznamu vyňaté. Spolu s tím celní poplatky, jež by byly uplatnitelné na kubánské produkty v případě, že by se tyto mohly dostat na území USA, by byly nejvyšší na seznamu sladěných tarifů Komise mezinárodního obchodu USA, vzhledem k faktu, že Kuba je zanesena na nejvíce omezující úroveň dovozových položek do USA, a následkem blokády se jí nedostává nejpříznivějšího zacházení.

Podobně změny ve směrnicích námořní dopravy, jež dovolují lodím, jež se podílejí na „humanitárním obchodování a obchodních stycích“ s Kubou, vplout do přístavů USA dříve než po 180 dnech, nefungují. Je dost nepravděpodobné, že by lodě dopravující komerční náklad na Kubu omezovaly jen na dopravu potravin, léčiv, lékařského vybavení nebo jiné exportní produkty, povolené Spojenými státy. Mezinárodní praxe ukazuje, že smlouvy v lodní dopravě nejsou omezeny na dopravu jediného typu produktu.

Ve finanční sféže byly učiněny změny v aplikaci blokády schválením použití dolaru v mezinárodních transakcích Kuby a možnosti bank USA poskytnout půjčky kubánským dovozcům na schválené americké produkty. Nicméně tato opatření se nepodařilo dovést do praxe, když obava finančních institucí i samotných amerických dodavatelů z provedení těchto typů transakcí s Kubou trvá, vzhledem k riziku, představovaném tím, že je země podřízena americkým sankcím.

Dalším významným omezením je zákaz pro kubánské finanční instituce otevřít si korespondenční účty v bankách USA; toto omezení brání zavedení přímých bankovních vztahů mezi dvěma zeměmi a prodražuje obchodní operace Kuby s touto zemí vzhledem k nutnosti zaměřit je a zaplatit poplatky prostředníkům. Negativní dopady zesilování finanční persekuce vůči kubánským transakcím a její výrazná mimoúzemní povaha za posledních sedm let se neustále projevuje v pokračujícím odmítání bank ve Spojených státech i v dalších zemích provádět převody s Kubou, dokonce i v jiných měnách, než je americký dolar.

 

 

 

1.3.     Výsady prezidenta USA pokračovat ve změnách aplikace blokády, aniž by musel předstoupit před Kongres

Prezident Spojených států má široké výkonné pravomoci k dalším úpravám aplikace nařízení o blokádě, včetně možnosti zajít dál než dnes musí, dokud nebude zbavena většiny svého obsahu. Ačkoli Kongres USA je orgán zmocněný ke zrušení zákonů, podporujících politiku blokády proti Kubě, a k vyhlášení jejího zániku, tento akt by mohlo předcházet zrušení drtivé většiny omezení, z nichž je blokáda exekutivními akcemi složena.

Když prezident William Clinton podepsal 12. března 1996 Helms-Burtonův zákon, byl zákon o blokádě proti Kubě kodifikován, spolu s balíkem prováděcích nařízení, která jej udržují. Nicméně tentýž zákon zachoval široké pravomoci prezidenta, pomocí vydání povolení, k povolení mnoha různých transakcí, jež blokáda zakazuje.

Následuje seznam dalších opatření, jež by mohl prezident USA přijmout k úpravě realizace aspektů politiky blokády proti Kubě:

1.                  Umožnit kubánským subjektům (bankám, firmám atd.) otevřít korespondenční účty v amerických bankách

2.                  Odvrátit politiku finanční persekuce proti Kuběa

3.                  Povolit přímý export amerických produktů kubánským firmám

4.                  Povolit dovoz těch kubánských služeb do USA, které jsou vývozními položkami kubánské ekonomiky, jako tabák, rum, biotechnické produkty včetně takových, které jsou zpracovány ve třetích zemích, které obsahují kubánské suroviny jako nikl nebo cukr

5.                  Schválit firmám z USA, aby investovaly na Kubě

6.                  Dovolit občanům USA, aby dostávali lékaské ošetření na Kubě

7.                  Zručit zákaz, jenž brání lodím, které dopravily zboží na Kubu, ke vjezdu do přístavů USA po 180 dní.

Tyto akce ukazují, že významná úprava konstrukce, jež blokádu udržuje, by byla možná, kdyby prezident využil svých rozsáhlých výkonných pravomocí.

Existují jen čtyři aspekty blokády, kdy prezident Spojených států nemůže konat, protože o jejich odstranění nebo změně musí rozhodnout Kongres, protože jsou upraveny zákonem:

1.        Zákaz pro filiálky firem z USA ve třetích zemích obchodovat (podnikat) s Kubou (Torricelliho zákon)

2.        Zákaz provádět transakce s majetky USA, jež byly znárodněny na Kubě (Helms-Burtonův zákon)

3.        Bránění občanům USA v cestování na Kubu jako turisté (Zákon o reformě obchodních sankcí a zvýšení exportu z roku 2000).

4.        Zákaz financování k prodeji zemědělských produktů USA na Kubu (Zákon o reformě obchodních sankcí a zvýšení exportu z roku 2000).

Proces k normalizaci bilaterálních vztahů mezi Kubou a USA musí být nutně zahájen odstraněním blokády, která je největší překážkou ekonomických, obchodních a finančních vztahů Kuby s USA a se zbytkem světa i pro rozvoj veškerého potenciálu kubánské ekonomiky a pro blaho jejího lidu.

 

1.4.    Základní opatření blokády, aplikovaná po 17. prosinci 2014

Následující příklady nepříznivých dopadů, zaviněných touto politikou, na kubánské subjekty i na subjekty třetích stran ukazují, že platnost blokády trvá:

Ø  6. srpna 2015 OFAC uložila pokutu 271 815 $ americké námořní pojišťovací společnosti Navigators Insurance Company („Navigators“) za porušení nařízení proti Kubě a dalším zemím. Podle OFAC „Navigators“ zaplatila 1. dubna 2011 21 736 $ na úrocích občanovi kubánské národnosti.

Ø  18. a 23 září 2015 jedna australská banka odmítla provést dva převody v australských dolarech cestovní agentuře Cubatur k zaplacení služeb pro devatenáctičlennou skupinu, cestující na Kubu.

Ø  V říjnu 2015 SWIFT zrušila službu Bankers World Online bance Banco Financiero Internacional na základě nařízení blokády.

Ø  20. října 2015 francouzská banka Crédit Agricole souhlasila se zaplacením pokuty v celkové výši 1 116 893 585 $, jejíž splátky šly na Mimisterstvo financí (329 593 585 $), do Federálních rezerv (90,3 milionu $), na Oddělení finančních služeb státu New York (385 milionů $), daňovému úřadu okrsku Manhattan (156 milionů $) a daňovému úřadu okrsku Kolumbia (156 milionů $) za porušení směrnic proti Kubě a dalším zemím. Podle OFAC, od ledna 2004 do června 2008 Crédit Agricole, včetně svých poboček a předchůdců, zpracovala 173 elektronických převodů, týkajících se nemovitostí v ohnisku zájmu kubánské vlády nebo jejích státních příslušníků, nebo přes finanční instituce ve Spojených státech, za 97 195 314 $.

Ø  27. října 2015 pennsylvánská Gil Tours Travel, Inc. (Gil Travel) z Philadelphie odsouhlasila OFAC, že zaplatí pokutu 43 875 $ za porušení sankcí proti Kubě. Podle OFAC od 21. října 2009 do 19. srpna 2010 Gil Travel poskytla cestovní služby Kubě pro 191 jednotlivců, kteří od tohoto úřadu neměli povolení.

Ø  24. listopadu 2015 filiálka americké firmy FedEx v Namibii odmítla poskytnout mezinárodní kurýrní služby kubánskému velvyslanectví ve Windhoeku na základě směrnic blokády.

Ø  Koncem listopadu 2015 americká společnost PayPal zablokovala účet německé firmy Proticket, použitý jejími zákazníky k zaplacení vstupenek na hudební komedii „Soy Cubano“ a na koncert kubánské zpěvačky Addys Mercedes. 19. dubna 2016 soud v německém Dortmundu nařídil proti PayPal proces po obžalobě, již podala Proticket, a donutil ji okamžitě odblokovat účet klienta ze spolkového státu Porýní-Severní Westfálsko. Kdyby to byla PayPal neudělala, byla by musela uvedenému klientovi zaplatit 250 000 euro. Společnost blokovala klientovy účty proto, že používal slova „Kuba“ nebo „kubano“, podle amerických zákonů o blokádě proti Kubě. V odmítnutí mimoúzemního rozsahu blokády soud deklaroval, že „v tomto případě platí jen německé zákony“.

Ø  20. ledna 2016 Ministerstvo financí USA udělilo pokutu 140 400 $ americké designérské společnosti WATG Holdings Inc. (WATG), s řídícím střediskem v Kalifornii, za porušení sankcí proti Kubě. Podle OFAC pobočka WATG’s ve Velké Británii, Wimberly Allison Tong and Goo, vypracovala design projektu hotelu na Kubě, za což dostala od října 2009 do května 2010 tři platby od firmy z Kataru ve výši 356 714 $.

Ø  Na začátku února 2016 správní orgány německé banky Commerzbank oznámily kubánským bankám zastavení operací v nadcházejících měsících v důsledku pokuty, uložené Spojenými státy v březnu 2015 ve výši  1,710 milionu $.

Ø  11. února 2016 Banco Popolare, Unicredit a Intensa San Paolo z Itálie odmítly provést operace s italskou firmou SRL Sol, italským distributorem kubánského rumu značky Varadero.

Ø  12. února 2016 vešlo ve známost, že filiálka britské Standard Chartered Bank v Ugandě informovala kubánské lékaře, pracující na Univerzitě v Mbarara, že si musí do 15. ledna vyzvednout své peníze vzhledem k faktu, že jakožto Kubánci už nemohou dále mít účet v řečené bance. Univerzita navrhla, aby si Kubánci otevřeli účet v britské Barclays Bank, ale poté, co tak učinili, jim vedení banky oznámilo, že by nemohli provádět žádné transakce na Kubu ani z Kuby.

Ø  18. února 2016 Bahamská banka odmítla provést transakci požadovanou kubánskou společností Havanatur Bahamas proto, že ta je na „seznamu sankcí OFAC“.

Ø  22. února 2016 OFAC uložila pokutu 614 250 $ francouzské firmě CGG Services S.A. za porušování blokády Kuby. Podle OFAC v létech 2010 a 2011 CGG Services S.A. a několik jejích filiálek poskytovaly služby, náhradní díly a vybavení, pocházející ze Spojených států, lodím operujícím v kubánských výsostných vodách při hledání plynu a ropy. Navíc venezuelská filiálka CGG Services S.A. ve Spojených státech provedla pět transakcí kolem zpracování informací k seizmickému výzkumu, vedenému Kubánci v kubánské Výlučné ekonomické zóně.

Ø  25. února 2016 OFAC uložila pokutu 304 706 $ americké společnosti Halliburton Atlantic Limited za porušení nařízení proti Kubě. Podle OFAC Halliburton a její filiálky na Kajmanských ostrovech vyvezly zboží a služby za  1 189 752 $ na podporu hledání ropy a plynu a průzkumné činnosti v Bloque Sur Costa Adentro v Cabindě v Angole; byla obviněna, že kubánská společnost Cuba Petróleo (Cupet) obdržela pětiprocentní úrok.

Ø  29. února 2016 filiálka francouzské banky v Itálii odmítla zpracovat fondy v eurech pro Cubana de Aviación, určené pro to, aby byly úředně uznány k prodeji na leden a únor 2016, provedeném pomocí elektronického platebního systému BSP u Mezinárodního sdružení letecké dopravy (IATA).

Ø  18. března 2016 vešlo ve známost, že japonská banka Mitsui Sumitomo SMBC Trust odmítla převod japonského občana k zaplacení turistického průkazu na kubánském konzulátu v Japonsku.

Ø  1. dubna 2016 vešlo ve známost, že Citibank Spojených států odmítla klientovy platby kubánské společnosti Havanatur Argentina.

Ø  6. dubna 2016 PayPal Spojených států oznámila Kubánsko-dánskému sdružení, že mu uzavřela účet vzhledem k nařízením blokády proti Kubě.

Ø  19. dubna 2016 vešlo ve známost, že banka sídlící v Bostwaně, Stanbic Bank, pobočka britské Standard Chartered Bank, odmítla pokračovat v převádění plateb pro Cubadeportes, jež byly prováděny na základě dohody o spolupráci mezi Botswanou a Kubou.

Ø  25. dubna 2016 turecká filiálka holandské společnosti, poskytující počtovní a balíkové služby, TNT B.V., oznámila kubánskému velvyslanectví v Ankaře, že vzhledem k fúzi s americkou firmou FedEx přestane od 1. února poskytovat služby z Kuby a na Kubu a od 4. dubna, pod hrozbou amerických sankcí, nepřijme nic, co bude poslané z Nizozemí.

Ø  3. května 2016 vešlo ve známost, že fondy, jež nastřádala Asociación de Cubanos ve Spojeném království, zadržela banka americké společnosti Eventbrite. Společnost prodala vstupenky na koncert klasické hudby, organizovaný Associací, jejíž fondy měly jít na nákup a darování klavíru pro Hudební konzervatoř Amadea Roldána na Kubě.

Ø  V květnu 2016 Královská kanadská banka odmítla převést platbu v kanadských dolarech, směřující na zaplacení členského poplatku Kuby ve Sdružení karibských států.

Ø  V květnu 2016 španělská Santander bank odmítla otevřít účty kubánským diplomatům, usídleným v zemi.

Ø  V květnu 2016 španělská Caixa Bank uzavřela běžné účty a nástroje TPV (systém placení cestovních víz; pozn. překl.) obchodní skupiny Excelencias kvůli jejím operacím s Kubou.

Ø  V květnu a červnu 2016 španělská Santander bank odmítala nabízet službu placení konzulárních poplatků magnetickými kartami pomocí TPV kubánským Generálním konzulátům v Barceloně, Santiagu de Compostela a Seville. Společnost Elavon, patřící americké US Bank, uvedené služby poskytuje; informovala, že toto se stalo proto, že Kuba je zařazena na seznam OFAC.

Ø  V červnu 2016 byla zrušena prodejní smlouva na zlepšení funkčnosti systému konzulárního vedení Kubánského konzulátu v Barceloně španělskou firmou, jež tvrdila, že dodané vybavení bylo vypracované v americké firmě DELL.

Ø  V červnu 2016 americké Ministerstvo obchodu vydalo obsílky čínské společnosti Huawei  za to, že sdělovala veškeré informace kolem vývozu a dovozu americké techniky na Kubu a do dalších zemí pod sankcemi v posledních pěti létech.

 

 

II.        BLOKÁDA PORUŠUJE PRÁVA KUBÁNCŮ: DOPADY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI

 

„Právo na rozvoj je nezcizitelné lidské právo, na jehož základě jsou každá lidská bytost a všechny národy oprávněni podílet se na ekonomickém, společenském a politickém rozvoji, v němž mohou plně uskutečňovat všechna lidská práva a svobody, aby tak přispěli k tomuto rozvoji a těšili se z něj.“1)

Blokáda je i nadále absurdní politikou, která je morálně neudržitelná, a jak uznal i prezident Spojených států, neposloužila účelu zlomit rozhodnutí Kubánců zvolit si svůj politický systém a kontrolovat svou budoucnost. V této kapitole bude ukázán souhrn nepříznivých dopadů na práva Kubánců v nejdůležitějších částech země.

 

2.1.    Právo na zdraví a potraviny

Podstata humanismu a společenské spravedlnosti, jež characterizuje kubánskou revoluci, umožnila po svém triumfu v roce 1959 zaručit bezplatnou lékařskou péči pro každého v zemi. Růst dosažený ve veřejném zdravotním sektoru za 58 let je nepopiratelný. Ukazatele, jež Kuba vykazovala a jež byly dostatečně poznány na mezinárodních fórech, jsou ukázkou této skutečnosti. Nicméně tento sektor nebyl zproštěn důsledného aplikování genocidní ekonomické, obchodní a finanční blokády Spojenými státy.

Měnové dopady této politiky na kubánskou veřejnost, nakupené od jejího zahájení, dosahují 2 624,1 milionu $; v období, jež pokrývá tato zpráva, jsou celkové dopady 82 723 876,18 $. To představuje nárůst o více než 5 milionů dolarů ve srovnání s obdobím od dubna 2014 do dubna 2015.

Tyto neblahé dopady se projevují v nemožnosti získávat na trzích v USA léčiva, činidla, náhradní díly pro diagnostické a ošetřovatelské vybavení, lékařské nástroje a další dodávky, nezbytné k fungování tohoto sektoru. V mnoha případech byly tyto produkty získávány na zeměpisně vzdálených trzích, a to se stává obtížnějším, protože se Kuba musí uchylovat ke zprostředkovatelům. Což také přináší opožďované ošetřování  pacientů. V mnoha případech mají použité alternativní produkty horší kvalitu než ty, jež jsou dostupné na americkém trhu, a to má vážné dopady na léčení.

Blokáda má také nepříznivé dopady na četné mladé občany USA, z nízkopříjmových skupin, kteří by mohli být zapsáni na zdravotní školy nebo získat přístup na postgraduální kursy v různých oborech lékařské vědy na Kubě.

 

 
 

 

 

1 Deklarace o právu na rozvoj, Článek 1, Odstavec 1.

 

Kromě těchto zpočítatekných dopadů následují příklady velkého lidského citu a ty, které nelze vyčíslit:

Ø  Dopad „odlivu mozků“ na kubánský systém veřejného zdravotnictví je nevyčíslitelný: dochází k němu pomocí programu nazvaného „Parole“ (Podmínečné propuštění) pro kubánské lékařské profesionály (CMPP).

Tento program, založený v roce 2006, platí jen pro ty doktory a další kubánské zdravotní pracovníky, kteří pracují na mezinárodních misích mimo Kubu. Zasahuje nejen pacienty ve třetích zemích, o které tito profesionálové pečují v zemích, kde působí v rámci mise, ale znamená to také v budoucnu méně personálu, jenž přímo přispívá ke zdraví Kubánců. Navzdory zlepšení bilaterálních vztahů mezi těmito dvěma zeměmi je tento program stále v platnosti a představuje agresivní politiku, již udržuje vůči Kubě vláda Spojených států.

Ø  Institut neurologie a neurochirurgie Dr. José Rafaela Estrady Gonzáleze oznamuje, že v lednu 2016 jej navštívila delegace oficiálních činovníků americké firmy Medtronic, jež kontroluje významnou část prodeje a poprodejního servisu různých typů lékařského vybavení. Medtronic prodává především předměty zájmu neurologie a neurochirurgie, některé z nich ve výlučné formě, jako v případě pronikavých mozkových stimulátorů k léčení neurologických nemocí.

Nicméně v cestě nakoupení výše uvedených stimulátorů stojí blokáda proti Kubě. Při této návštěvě činovníci Medtronicu potvrdili, že firma stále ještě není oprávněna zřídit kontakty s Kubou. Následně desítky či stovky kubánských pacientů, trpících Parkinsonovou nemocí (a dalšími nervovými poruchami), jejichž život by se zlepšil, kdyby jim byly voperovány tyto stimulátory, nemohou podstoupit tuto léčbu.

Společnost General Electric prodává lékařské vybavení ke studiu obvodového nervového systému. V listopadu 2015 specialisté na klinickou neurobiologii v tomto institutu kontaktovali zástupce americké firmy, aby mu sdělili zájem střediska o získání vybavení tohoto typu k vyškolení kubánského specialisty k jeho ovládání. Ale v únoru 2016 zástupce General Electric odpověděl, že jejich společnost nemá oprávnění prodávat své produkty Kubě v důsledku politiky blokády.

Ø  Společnost FARMACUBA žádala čtyři dodavatele z USA o ochranné prostředky a chemické a biotechnologické produkty ke zpracování léčiv na Kubě. Mezi nimi byla i nadnárodní společnost SIGMA-ALDRICH, jež odmítla odpovědět na kubánskou žádost vzhledem ke komplikacím, vycházejícím z aplikace americké blokády.

Na druhé straně Kuba má jeden z nejzevrubnějších programů sociální péče na světě, což umožnilo v zemi vymýtit chronickou podvýživu a kojeneckou podvýživu; to je plně podepřeno konkrétními výsledky, jež jsou specializovaným agenturám OSN známy. Zaručit potravinovou jistotu pro obyvatele Kuby, z přístupu založeného na prosazení tří pilířů trvale udržitelného rozvoje - ekonomického, společenského a ekologického - znamená prioritu ve strategii rozvoje země.

Ale sektor potravinářství zůstává jedním z nejhůře zasažených politikou blokády, uplatňovanou Spojenými státy. Na základě informací, shromážděných Ministerstvem potravinářství a Ministerstvem zemědělství Kubánské republiky, dopady spjaté s touto politikou dosáhly během analyzovaného období 605 706 289 $.

Tyto dopady se projevily v nárůstu cen za osivo k pěstování, hnojiva, náhradní díly pro zemědělské vybavení a další spotřební materiál na zeměpisně vzdálených trzích, jež musí být používány, protože jej nelze obstarat v USA. Navíc k předchozímu je potřeba používat zprostředkovatele ve třetích zemích, což významně zvyšuje náklady v sektoru. V některých případech to zaviňuje nepříznivé dopady na produkci potravin, protože Kuba nemůže dovážet v okamžiku nutnosti.

Tato politika je také příčinou prodloužení doby, potřebné ke vzniku a trvání surovin a poživatin, potřebných k produkci vajec, mléka a masa pro kubánskou populaci, jež takto musí dlouho zůstávat v národních skladech kvůli předvídané možnosti vzniku nečekaného nedostatku těchto produktů na mezinárodním trhu a nutnosti dokázat jej pokrýt domácí produkcí. Doba skladování pro tyto produkty, kdyby bylo možné je získávat v USA, by byla pouhé dva týdny.

Ale kvůli těmto dopadům je Kuba nucena čekat na tyto produkty průměrně 90 dní. V peněžních pojmech toto vede ke znehybnění množství zboží, odpovídajícímu za analyzované období kolem 161 200 000 $. Kdyby Kuba mohla získávat tyto produkty v USA, bylo by nutné znehybnit jen ekvivalent 26 900 000 $. Nepříznivé dopady na tento sektor, jak je popsáno výše, činí celkem asi 134 400 000 $.

Na druhé straně společnost LABIOFAM nemohla dostat suroviny MEM-A a sérum FETAL BOVINE na americkém trhu; prodávají je jen americké firmy a jsou potřebné k výrobě vakcín proti virům a bakteriím, zasahujícím hospodářská zvířata na Kubě. Tato situace nutí firmu uchylovat se k dovozu těchto produktů od dodavatelů v evropských zemích, z čehož plyne nárůst nákladů na dopravu a marže, stanovené výše uvedenými dodavateli.

Problém je ještě složitější, protože tento dovoz vyžaduje Osvědčení o původu, vydané americkou veterinární institucí. Z tohoto důvodu se dodavatelé obávají rizika, že kontrolou by byl vystopován původ tohoto osvědčení a mohla by je pokutovat OFAC. Vzhledem k této situaci je zdraví velkého množství kubánských hospodářských zvířat a produkce od nich odvozené k výrobě potravin pro kubánské obyvatelstvo politikou blokády vážně zasažené. 

 

2.2.    Právo na vzdělání, sport a kulturu

„V těchto metách a cílech vystavujeme vizi budoucnosti, která je neobyčejně ambiciózní a měnící. Toužíme po světě (…), kde je všeobecná gramotnost, s rovným a všeobecnýcm přístupem ke kvalitnímu vzdělání na všech úrovních…“ 2

Všeobecný, nestranný a bezplatný přístup ke vzdělání pro všechny Kubánce byl pro kubánskou revoluci vždy prioritou. Z tohoto důvodu vláda musí zaručit plné využití tohoto práva, jak stanoví Článek 39 Ústavy Kubánské republiky.

Kubánská vláda každoročně odkládá určité množství finančních a lidských zdrojů, aby toto právo dokázala zaručit. Ale toto úsilí je přímo zasahováno účinky ekonomické, obchodní a finanční blokády Spojenými státy. V analyzovaném období musel sektor vzdělání vynakládat značné sumy finančních prostředků, protože na trzích v USA nebylo možné získat základní vybavení ke splnění vzdělávacích procesů.

Právě z důvodu geografického přemístění obchodu utrpělo kubánské Ministerstvo školství v tomto období ztrátu 1 245 000 $.

Blokáda proti Kubě také přináší vážné nepříznivé dopady na rozvoj sportu. Následují některé příklady způsou, jímž byl tento sektor zasažený:

Ø  Národní institut sportu a fyzického vzdělání (INDER) nemůže nakupovat ve Spojených státech sportovní vybavení, jež nese obchodní značky Louisville, Wilson, Xbat, Rawlings, Atec a 3N2, na baseball a softball, a Easton a W&W na lukostřelbu, navzdory skutečnosti, že toto vybavení je povinné podle oficiálních pravidel mezinárodních federací. Z tohoto důvodu INDER musel dovézt toto sportovní vybavení ze třetí země, a výsledkem byl nárůst skutečných cen o 20 - 30 procent.

Ø  Přes španělskou firmu byly podniknuty kroky k nákupu plachetnice Hobie Cat 16, jejíž cena, kdyby byla zakoupena, by byla o 30 procent vyšší. Tento proces nemohl být uskutečněn, což sasáhlo trénink sportovců v této disciplíně, protože neměli vybavení.

Kubánská anti-dopingová laboratoř oznámila, že v červnu 2016 OFAC odepřela poslat biologické vzorky od skupiny peruánských atletů na ostrov přes USA. Vzorky poslal Peruánský sportovní institut k analyzování v této kubánské laboratoři s použitím německé firmy DHL. Kvůli aplikaci politiky blokády laboratoř, která je prvotřídním střediskem v Latinské Americe v boji proti dopingu ve sportu, nemohla získat ekonomický prospěch z analyzování peruánských vzorků.  

 

 
 

 

 

2 Odstavec 7 dokumentu „Přetvoříme náš svět: Program 2030 pro udržitelný rozvoj“, schváleného hlavami států a vlád na Summitu OSN k 70. výročí této organizace, září 2015.

 

Kubánská revoluce si mezi prioritami zachovala šíření a propagaci kultury jakožto životně důležitého prvku vzdělávání a rozvoje kubánských občanů. Ale blokáda pokračuje v kladení překážek rozšiřování sektoru kultury a rozvíjení kulturního dědictví země. Jen za analyzované období zavinila tato politika ztrátu 29 483 800 dolarů.

Trh USA by mohl být základním zdrojem dodávek pro významnou část surovin, materiálů, nástrojů a vybavení, s nímž by pracovali umělci, řemeslníci a projektanti, kdyby neexistovala blokáda. Ale tyto produkty musí být dováženy kubánskými institucemi ze třetích zemí, pročež jsou ceny vyšší až o 40 procent.

Následuje několik příkladů negativního dopadu blokády na rozvoj kubánské kultury:

Ø  V současném akademickém roce (od září 2015 do června 2016) je zapsáno 414 studentů na základní úrovni v oboru strunných nástrojů jako basa, housle, čelo a viola. Systém kultury na Kubě zaručuje, že každý z těchto studentů má nástroj pro své studium. Cena Palatino VN350 Campus ViolinOutfit - 1/2 houslí v USA je 79 $. Ale kubánské úřady musí podobné nástroje nakupovat ve třetí zemi, 215 $ za kus. Kdyby bylo možné získat tento nástroj ve Spojených státech, Kuba by ušetřila kolem 56,300 $.

Ø  Během analyzovaného období vylo Ministerstvo kultury ponořeno, mezi dalšími projekty, v obnově divadla Alicia Alonso Gran Teatro de la Habana. Suma na nákup materiálu, potřebného pro tyto projekty, ve třetích zemích, dosáhla 672,300 $. Kdyby byl přístup k těmto materiálům na trhu v USA, s cenou nižší až o 15 procent, země by ušetřila přibližně 100,800 $.

 

2.3.    Právo na rozvoj

 

„Nový program uznává potřebu budovat mírumilovné, spravedlivé a všeobsažné společnosti, jež umožňují rovný přístup ke spravedlnosti a jsou založeny na úctě k lidským právům, (včetně práva na rozvoj )(…)”3

 

 
 

 

 

3 Odstavec 35 dokumentu „Přetvoříme náš svět: Program 2030 pro udržitelný rozvoj“, schváleného hlavami států a vlád na Summitu OSN k 70. výročí této organizace, září 2015.

 

Právo na rozvoj je na Kubě omezené kvůli negativním dopadům blokády. Sektory jako biotechnologie, turistika, doprava, hornictví, obnovitelné energie, telekomunikace i další utrpěly díky této nespravedlivé politice významné ztráty. Následuje několik příkladů aplikace blokády v těchto sektorech:

Cílem sektoru biotechnologie na Kubě je vyvíjet nové produkty, léčiva, vysoce technicky rozvinuté vybavení a služby, určené ke zlepšení zdraví Kubánců, rodící exportovatelné zboží a služby a nejrozvinutější technologie k výrobě potravin. Nicméně, kubánskému biotechnologickému průmyslu nejsou cizí nepříznivé dopady ekonomické, obchodní a finanční blokády Spojenými státy.

Navzdory skutečnosti, že na Kubu přišly různé delegace podnikatelů z USA se zájmem o produkty kubánské biotechnologie a bylo uskutečněno několik předváděcích akcí a na některých z nich byly uzavřeny smlouvy, blokáda stále omezuje vzájemné výměny mezi oběma národy. To bere lidem z USA možnost mít prospěch z biotechnologických a farmaceutických produktů, vyvinutých na Kubě.

Pro tento důležitý sektor čítají ekonomické dopady, vyvolané touto politikou, 171 665 136, 96 $ za období, analyzované v tomto dokumentu. Některé konkrétní příklady těchto nepříznivých dopadů jsou:

Ø  Středisko přírodních produktů, patřící Národnímu středisku vědeckého výzkumu (CNIC) shledalo, že nemůže nakoupit náhradní díly pro dva chromatografy, nesoucí americkou obchodní značku Agilent. Jsou zásadní pro kontrolu kvality produktů, které jsou zkoumány a vyvíjeny na Oddělení farmaceutické chemie tohoto střediska. Protože tyto dva chromatografy nelze použít, zbytek laboratorního vybavení byl přetížený, což vyústilo ve ztrátu 600 000 $.

Ø  Firma AICA Laboratories Enterprise uvádí ztráty ve výrobě karpulí, injekčních ampulek s otevřeným dnem, používaných jako anestetické kapsle v zubním lékařství nebo k dávkování inzulínu. Stroj zpracovávající tato léčiva pochází od farmaceutické společnosti Bosch z USA, a tak mají laboratoře AICA potíže při získávání náhradních dílů a technické pomoci k jejich opravě. To vyvolalo nepříznivý dopad ve výši 1 759 200 $.

Provozní opatření, schválehá ke dnešnímu datu vládou Spojených států, se nijak významně nedotkla ani zemědělsko-průmyslového a cukrovarnického sektoru. Tento obor utrpěl v analyzovaném období ztrátu 3 305 600 $.

Blokáda zavinila další dodatečné nepříznivé dopady cukrovarnické skupině AZCUBA. Ta zaznamenala dodatečné finanční výdaje za dovozy následkem zvýšení úroků proto, že jsme riziková země. Nárůst byl v minulém roce 0,5 procenta, což představuje negativní dopad ve výši 690 400 $. Byl zaviněný nemožností dostat se k zahraničním finančním zdrojům, přidruženým k americkým institucím. Proto je nutno hledat alternativní finanční společnosti, jež nejsou spjaty s USA. Tyto finanční veličiny zvyšují úroky kvůli riziku možnosti nepříznivých důsledků toho, že mají vztahy s Kubou, což je výsledek aplikace mimoúzemních zákonů o blokádě.

sektoru komunikací a informatiky, včetně telekomunikací, byly zaznamenány celkové nepříznivé dopady ve výši 59 208 700 $.

Proces normalizace bilaterálních vztahů mezi Kubou a USA umožnil ustavit přímé vzájemné propojení k poskytování teleomunikašních služeb s operátory v obou zemích. Ale aplikace americké blokády nadále významně zasahuje sektor komunikací a informatiky na ostrově.

Politika blokády otevřeně zasahuje volný přístup Kuby k síti sítí a právo na vyjádřenou a přijímanou svobodu autorů, vydávajících software pod všeobecnými licencemi (General Public Licenses; GNU-GPL). Škody vznikají nemožností přístupu ke službám nebo ke stahování informací, jakmile je shledáno, že je odkaz otvírán z internetové adresy, zaručené pro kubánskou doménu www (xxx).cu.

Mezi mnoha stěžejními místy k rozvoji tohoto sektoru, na něž je zakázáno přistupovat z Kuby, jsou: http://code.google.com;  http://www.ti.com; http://www.vmware.com; http://www.oracle.com; http://www.globalspec.com/ , atd.

Co se týče turistiky na Kubě, ta také zakusila kruté následky it too has experienced severe repercussions as a result of the blockade. In the period covering the period of April 2015 to April 2016, repercussions caused by this policy totaled $2,058,250,000.

V roce 2015 navštívilo oblast Karibiku 28,7 milionu turistů; to předpokládá nárůst 7 procent ve srovnání s předešlým rokem podle čísel Karibské turistické organizace (CTO). CTO ve své zprávě z roku 2015 objasňovala, že návštěvníci vydali přibližně 30 miliard dolarů. Základním trhem, jenž vysílá turisty do Karibiku, jsou stále Spojené státy se 14,3 milionu svých občanů, navštěvujících tuto oblast. To se podle výše zmíněné zprávy rovná nárůstu o 6,3 % ve srovnání s předcházejícím rokem, a téměř 50 procentům všech příjezdů.

Odhaduje se, že nejméně 15 procent občanů US, cestujících jako turistté do Karibiku, by cestovalo na Kubu, kdyby to USA nezakazovaly. Na tomto základě by v roce 2015 bylo mohlo přicestovat na Kubu kolem 2,1 milionu amerických turistů; s průměrným výdajem na pobyt v Karibiku odhadnutým na 900 $ by to byl příjem pro kubánskou turistiku 1 890 milionu $.

V záležitostech propagace turistiky Kuba nemá přístup k inzerujícím firmám z USA ani k tamním propagačním kanálům. Naopak, v nalyzovaném období byla země vystanena kampaním z USA, zaměřeným na diskreditaci její turistiky.

Celkové škody v sektoru stavebnictví, způsobené blokádou, za období obsažené v této zprávě dosáhly 30 868 200 $. Hlavním důvodem těchto ztrát je znemožněný přístup k nejlepším technologiím a k lehkým konstrukcím, jež používají lehčí základní materiály a energetické složky, dostupné na americkém trhu. Kubánské firmy musí z tohoto důvodu dovážet produkty ze vzdálenějších trhů, s delší dopravní dobou, což vyvolává dodatečné výdaje na dopravné a pojištění a na nakládání a překládání materiálů.

Negativní dopady na program výstavby v zemi kvůli technologickým změnám se odhadují na 29 437 000 $. Jak náklady na dopravné a pojištění dosáhly 855 200 $, byl to nárůst o  599 500 $ ve srovnání s výdaji za období 2014-2015.

Pro Kubánský rozhlasový a televizní institut (ICRT) jsou hlavní negativní dopady v nemožnosti přístupu ke špičkovým technologiím na trhu v USA. Hlavní distributoři vybavení pro rozhlas a televizi nesou obchodní značky Sony, Panasonic, JVC, Thomson, Harri a Ikegami, a tyto společnosti v důsledku blokády na nákupní požadavky Kuby nereagují.

K získání tohoto vybavení se ICRT musí uchylovat ke zprostředkovatelům nebo ke třetím zemím, což zvyšuje ceny o 25 - 40 procent. Dokonce i když dokáže produkt získat, je obecně nemožné i jen nasmlouvat poprodejní (záruční) služby následkem blokády, a to potlačuje záruky, přicházející s nákupem drahého vybavení.

Chemický průmysl zakusil dopady na růst následkem blokády proti Kubě. Kubánský QUIMIMPEX, věnující se dovozu produktů pro tento sektor, podal žádosti o získání surovin a náhradních dílů u šestnácti amerických dodavatelů. Především žádal o chlórové ventily k válcům, používaným na čištění vody, u firmy FC-TEC, jež požadované spotřební věci odmítla dodat.

Sektor kubánské vědy, techniky a prostředí byl také zasažen aplikací americké blokády. Následuje popis některých nejvýznamnějších nepříznivých dopadů na tuto oblast:

Ø  Středisko pro výzkum pobřežních ekosystémů a Středisko pro výzkum biopotravin se vyrovnávají s poruchovostí svých laboratorních zařízení. Funkcí tohoto zařízení je monitorovat pobřežní dynamiku, kvalitu mořské vody v těchto oblastech, kvalitu a ztráty pitné vody a bromatologické analýzy potravin a surovin, spojených s vědeckými projekty. Ale dosud nebyly schopny nalézt řešení této situace, protože řečené vybavení nelze získávat na americkém trhu. Nejsou schopny získávat ani činidla a nositele kultur, jež jsou zpracovávány jen ve Spojených státech; to znamená, že v roce 2016 nebylo ke dnešku možné analyzovat nějakých 1 570 vzorků.

Ø  Středisko pro výzkum pobřežních ekosystémů, Středisko pro výzkum biopotravin a Středisko technických informací a správy nemají přístup k databázím ve Spojených státech a správy poznatků v tématech klimatických změn, správy přírodních zdrojů (voda, biodiverzita, pláže), výživa živočichů a meteorologie.

Škody způsobené blokádou v sektoru energetiky a dolování jsou v analyzovaném období odhadovány na 106 352 561 $. Tato suma představuje ve srovnání se škodami, vypočítanými za předcházející období, nárůst o  61 266 017 $.

Nepříznivé dopady se projevují v ukládání pokut firmám ze třetích zemí za to, že mají vztahy s Kubou; to potvrzuje mimoúzemní povahu této politiky; zákaz přístupu ke špičkovým technologiím, uhlovodíkům a jejich vedlejším produktům, produkovaným ve Spojených státech; nemožnost vyvážet kubánský nikl nebo výrobky, obsahující jakékoli množství kubánského niklu, na trhy do USA; nárůst výdajů a dopravného na námořní dopravu; nepříznivé dopady na kolísání směnných kursů, dané nemožností používat dolar; platby za pojištění nákladu a dopravy, atd.

Ø  Například Vyšší provozní oddělení dovozní firmy ABAPET Importing Enterprise Kubánskho ropného svazu (CUPET) dovezlo na Kubu produkty za 122 milionů $, většinou získané v Číně. Tyto produkty existují na americkém trhu za dovozní cenu o 15 procent nižší. Kdyby je tato společnost mohla získávat v USA, uštřila by přibližně $ 18 300 000 $.

Ø  Kubánský ENERGOIMPORT kontaktoval pět dodavatelů ve Spojených státech, než získal elektrické konektory a nějaké další příslušenství pro kubánský systém elektrické energie. Mezi kontaktovanými americkými firmami byly HUBBLLE BURNDY a HUBBLLE POWER SYSTEMS. Obě odmítly dodat požadované věci na základě citace platnosti blokády proti ostrovu.

Nepříznivé dopady na sektor dopravy za období obsažené v této zprávě dosáhly čísla 232 111 000 $. Tyto dopady zasáhly v sektoru několik subjektů, jejichž příjmy a běžný provoz byly poškozeny ekonomickou, obchodní a finanční blokádou proti Kubě. Civilní letectví i nadále zůstává dopravním sektorem touto politikou zasaženým nejhůře, v 67,5 procentech z veškeré dopravy.

Suma nepříznivých ekonomických dopadů blokády na kubánské letectví je odhadována na 156 648 000 $. Důvody jsou spojené s nezískanými příjmy, ztrátami danými zeměpisným přemístěním obchodu a dopady na produkci a služby.

Navíc znemožněný přístup na americký trh během období, jež zpráva pokrývá, si vynutil dodatečné výdaje země v oboru dopravy kvůli zvýšeným cenám, dopravnému a pojištění a znehybnění inventáře, atd., ve výši 28 107 000 $.

AVIAIMPORT například nemohla použít americký dolar jako měnu k zaplacení svých operací v analyzovaném období kvůli zákazům daným blokádou. Příjmy následkem směnných kursů spadly o  575 900 $.

 

 

III.   NEPŘÍZNIVÉ DOPADY NA ZAHRANIČNÍ SEKTOR KUBÁNSKÉ EKONOMIKY

 

3.1.    Zahraniční obchod a investice

Nepříznivé dopady ekonomické, obchodní a finanční blokády Spojených států v oblasti kubánského zahraničního obchodu v období od dubna 2015 do dubna 2016 dosahují 4 106 878 558 $. To představuje nárůst o 255 962 129 $ ve srovnání s dopady, zaznamenanými v přededešlém období.

Možné příjmy, nezískané jako následek aplikace blokády na vývoz kubánského zboží a služeb do Spojených států nebo do třetích zemí, znamenají ukazatel největších ztrát v tomto sektoru. Jen za období, analyzované v této zprávě, ztratila Kuba z výše uvedených důvodů příjmy ve výši  3 149 284 420 $.

Následuje ukázka, jak tato politika negativně zasahuje zahraniční sektor kubánské economiky:

Ø  Kuba nabízí přes 200 léčebných programů v mezinárodně uznávané kvalitě 47 zdravotnickým institucím na ročním základě pro přibližně 15 000 zahraničních občanů. Ale blokáda odpírá občanům USA, a v některých případech i občanům ze třetích zemí, možnost přístupu k těmto programům, a omezuje tak jejich práva.

Ekonomické dopady, zaviněné blokádou proto, že Kuba nemůže poskytovat více péče pacientům ani akademické služby občanům USA i třetích zemí, jsou odhadovány na 31 310 000 $.

Ø  Středisko genetického inženýrství a biotechnologie (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología - CIGB) vyvinulo Heberprot-P, nový lék, unikátní pro léčbu těžkých vředů diabetického původu (UPD). V současnosti tato léčba prospěla více než 230 000 paientů z celého světa. Má 21 zdravotnických registrací a přes 30 uznaných patentů.

Statistiky uvádějí, že výskyt diabetu (cukrovky) ve Spojených státech je na 9,3 procenta4, což je přibližně 29,2 milionu lidí. Podle amerických zdrojů se u 3,5 procenta5 z nich them rozvine UPD. To znamená každým rokem jeden milion osob s UPD. Z nich se u 204 296 objevily vředové komplikace. Kdyby bylo možné Heberprot-P vyvézt ve prospěch pouhých pěti 5 procent občanů USA, u nichž se každým rokem rozvinou komplikované UPD, kubánský biotechnologický průmysl by získal  ročně 122 milionů $. To by přispělo k minimimalizaci zvýšeného počtu přes 70 000 amputací, které jsou každoročně prováděny ve Spojených státech na diabeticích.6

Ø  Podobně CIGB uvedla na trh imunogen GAVAC, představující alternativu ke kontrole klíšťat. Je účinný konkrétně proti různým druhům Rhipicephalus genus.

V mexickém státě Tamaulipas, na hranicích se Spojenými státy, kde tyto druhy jsou endemické, byla provedena studie, ukazující, že tato vakcína má devětadevadesátiprocentní účinnost. V roce 2012 byl také GAVAC hodnocený ve Středisku USDA ARS pro laboratorní výzkum klíšťat, a výsledky kontroly účinků proti klíšťatům byly 99,9 procenta.

Spojené státy dovážejí ze státu Tamaulipas každoročně kolem milionu kusů dobytka. To znamená, že dobytek musí podstoupit četné kontrolní a karanténní procedury, aby se zabránilo přenosu těchto klíšťat na dobytek v USA. Chemikálie používané v těchto procedurách působí na zvířata a kontaminují maso i mléko.

Nicméně s použitím plně ekologické vakcíny GAVAC by riziko kontaminace kleslo na obou stranách hranice, a tím by klesly nemoce těmito klíšťaty přenášené. Kdyby neexistovala blokáda, Cuba by mohla zásobovat tímto produktem USA, především v dobytkářských oblastech Texasu a Baja California. To by Kubě přineslo 2 250 000 $ a zlepšení situace v sektoru, kde škody zaviněné těmito klíšťaty jsou spočítány na přibližně 100 milionů $ ročně.

Národní středisko vědeckého výzkumu (Centro Nacional de Investigaciones Científicas - CNIC), přes svůj obchodní subjekt Laboratorios Dalmer S.A. vyhodnotilo možnosti vývozu mnoha těchto produktů do Spojených států. To by mohlo čítat 5 384 337,89 $. Mezi těmito produkty je nejpozoruhodnější Policosanol neboli PPG, jenž má prokázaný účinek na cholesterol a jako preventivní ošetřování při výskytu vaskulárních patologií. Polovina obyvatel USA má vysokou hladinu cholesterolu; zvlášť alarmující je skutečnost, že k tomu dochází také u 30 procent dětí v USA7. Politika blokády brání americkým paientům, trpícím touto okolností, mít užitek z Kubou produkované PPG.

 

 
 

 

 

4 Národní diabetická statistická zpráva USA 2014

 

5 http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/advances-in-wound-care-offer-hope-to-millions-of-americans- 156809545.html

 

6 Národní diabetická statistická zpráva USA 2014

7 Národní program prevence srdečních nemocí a mozkových cévních příhod CDC http://www.cdc.gov/dhdsp/programs/spha/index.htm, WISEWOMAN, http://www.cdc.gov/wisewoman/index.htm, American Heart Associaion, www.heart.org/, National Institute for the Heart, Lungs and Blood, http://www.nhlbi.nih.gov/, Třetí zpráva týmu odborníků na zjišťování, vyhodnocování a léčení vysoké hladiny cholesterolu u dospělých, http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atp3xsum.pdf, Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), http://www.cdc.gov/brfss/questionnaires/pdf-ques/2013_brfss_spanish.pdf, Million Hearts®, http://millionhearts.hhs.gov/index.html

 

 

 

Ø  Středisko pro histoterapii (tkáňovou léčbu) také poznalo možnost pro občany USA dostat se ke kubánským produktům jako jsou Melagenina Plus8, Coriodermina a pyloaktivní balzám. Jsou účinné při léčbě ztráty pigmentu, lupénky a plešatosti. První dvě z těchto podmínek převažují v USA o 19 a o 3,1 procenta10; plešatost je  v USA každoročně důvodem ke 2,4 milionu návštěv u lékaře. Když toto zvážíme, kubánský sektor biotechnologie tím, že tato léčiva nemůže vyvážet do Spojených států, utrpěl trátu příjmů ve výši  672 000 $.

Ø  Společnost LABIOFAM produkuje Vidatox 30CH, přírodní léčiva s protizánětlivými, bolest tlumícími a protinádorovými účinky u pacientů s rakovinou. Vzhledem k blokádě nelze tento produkt prodávat na americkém trhu, díky čemuž je ztráta příjmů odhadována na 89 100 000 $. Navíc tato politika brání americkým pacientům s rakovinou v přístupu k tomuto alternativnímu přípravku a k prospěchu z jeho užívání.

Ø  Sdružení The Agroforestal Group (lesní zemědělství) není schopno vyvážet med, produkovaný na Kubě, do USA. V analyzovaném období dosáhly nepříznivé dopady blokády pro tuto skupinu 32 182 150 $ kvůli přesunutí této činnosti na evropský trh. To představuje pokles příjmů o 72 %.

Ø  Příjmy, nezískané kvůli tomu, že nebylo možné vyvézt 2 407 tun sterilní mangové dužiny do Spojených států, činí 1 468 270 $. USA jsou hlavním světovým dovozcem ovocné dužiny, a nakupuje tento produkt na mezinárodním trhu za 610 $ za tunu. Nicméně blokáda znemožňuje, abychom jej na americkém trhu prodávali.

Ø  Spojené státy byly v roce 2015 druhým dovozcem dřevěného uhlí na světě průměrná cena za tunu tohoto produktu byla v tom roce 394 $. Navíc Kuba v posledních létech zlepšila kvalitu a zvýšila objem produkce svého dřevěného uhlí z kosodřeviny, čímž se stalo jedním z mezinárodně nejpožadovanějších produktů.

 

 
 

 

 

 

8 Toto léčivo je v USA cháněno patentem.

9Lerner AB, Nordlund JJ. Vitiligo: Co to je? Je to důležité? J.Am Med Assoc 1978; 239:1183-1187

10 Chandran, Vinod; Raychaudhuria, Siba P. Geoepidemiologie a faktory prostředí svrabu a psoritické artritidy. Journal of Autoimmunity 34 (2010): J314-J321

 

 

Když zvážíme možnost vývozu 100 tun tohoto dřevěného uhlí do USA za cenu průměrnou na tomto trhu, Ministerstvo zemědělství by v analyzovaném období získalo příjmy 39 400 $.

Ø  Společnost The Grupo Tabacuba proto, že se nemohla dostat na trh USA, ztratilo příjem 119 500 000 $. V roce 2015 prodala 380 milionů balení tabáku Premium. Je odhadnuto, že trh USA pro tuto položku je kolem 250 milionů prodaných tun, což se rovná 65 procentům celosvětového trhu. Podíl Kuby na trzích, kam má přístup, je přes 70 procent v baleních a 80 procent v pojmech hodnoty prodeje.

Na základě této informace se dá předvídat, že kdyby měla přístup na trh USA, tabákové výrobky Cuban Premium by na něm měly výsadní místo. Když je pravda, že podíl stabilně narůstá, během prvního roku vývozu kubánského produktu na tento trh se odhaduje, že by se celkem prodalo 50 milionů balení. Průměrná vývozní cena v roce 2015 byla  2,39 $ za balíček.

Ø  Zemědělské seskupení odhaduje, že by mohlo do USA vyvézt asi 95,36 tuny ananasů špičkové kvality. Na trhu v USA stojí tuna ananasů 577 $; společnost tak ztratila příjem 55 022 $.

Ø  Kuba je schopná dodat na americký trh každoročně 2,5 milionu beden mezinárodně uznávaného rumu Havana Club. Ale blokáda prodej tohoto produktu v USA znemožňuje. Na mezinárodních trzích je cena za bednu Premium kolem 41 $. Kdyby neexistovala blokáda, Kuba by měla příjem přibližně  105 milionů $ za prodej rumu Havana Club na trhu v USA.

Ø  Dále, firma TECNOAZUCAR z cukrovarnického sdružení AZCUBA, jedna z kubánských společností, vyvážejících jiné značky kubánského rumu, stále ještě nemůže na trh USA. Umírněný, opatrný odhad ukazuje, že namohla na tento trh vrhnout nějakých 30 000 beden po 12 lahvích, což při ceně 25 $ za bednu představuje ztrátu  750,000 $.

Ø  Nikl produkující společnost „Comandante Ernesto Che Guevara oznámila nepříznivý dopad, zaviněný blokádou, ve výši 15 900 000 $. Ten byl zásadně spjatý s nemožností vyvážet kubánský nikl do Spojených států.

Během analyzovaného období byla průměrná cena niklu na mezinárodním trhu 10 468,34 $ za tunu, zatímco na trhu USA 10 991,76 $ za tunu. Z tohoto důvodu země ztratila příjmy v celkové výši 8 800 000 $.

Navíc v analyzovaném období nebyla společnost schopna prodat 635 tun Ni+Co (nikl + obalt) síry kvůli tomu, že zahraniční firmy odmítaly kupovat kubánské produkty ze strachu, že budou sankcionovány Spojenými státy. V důsledku čehož Kuba přišla o příjmy ve výši  7 100 000 $.

Ø  Výrobní společnost Moa Nickel S.A. oznámila nepříznivé dopady kvůli tomu, že nemůže ve Spojených státech prodávat výrobky, vyrobené ve třetích zemích a obsahující nikl a kobalt produkovaný na Kubě. Celková suma ztrát ve vyhodnoceném období je 3 610 700 $.

Ø  V období analyzovaném v této zprávě 122 prestižních kubánských hudebních skupin mělo koncerty na několika místech v USA bez jediné obchodní smlouvy, podepsané mezi dvěma stranami, v důsledku aplikace politiky blokády. Je odhadnuto, že kdyby byly podepsány smlouvy na tato představení, země by získala příjmy 1 690 000 $.

Ø  I když smlouvy, uzavřené mezi vládami Kuby a Spojených států, přály růstu počtu návštěv občanů USA na Kubě, během období, jímž se zabývá tato zpráva, zůstává v platnosti zákonem daný zákaz turistických cest, což jasně porušuje práva cestujících osob. Odborníci odhadují, že 15 procent ze 14,3 milionu občanů USA, cestujících do oblasti Karibiku v roce 2015, by zavítalo na Kubu. Následně, jen z nezaplacených letištních poplatků, kubánský sektor civilního letectví přišel o příjmy ve výši 52 500 000 $.

 

3.2.    Finance

Od doby před dvěma roky, kdy se vlády Kuby a Spojených států rozhodly obnovit diplomatické vztahy a zahájit proces normalizace vzájemných vazeb, neexistují žádné podstatné změny v aplikaci politiky blokády na národní bankovní systém. Pronásledování a šikana kubánských peněžních aktiv v cizině a kladení dalších překážek, bránících kubánským bankám v normálním provádění mezinárodních transakcí, trvají.

Jak už bylo zmíněno, vláda Spojených států v období, jehož se týká tato zpráva, některá nařízení blokády změnila. Mezi nimi je zdůrazněno opatření přijaté v březnu 2016 v oblasti finančního sektoru, dovolující kubánským občanům a bankám použít americký dolar ke transakcím s bankami ve třetích zemích. Jeho plná aplikace by do určité míry upravila jeden z nejvýznamnějších aspektů blokády. Nicméně to je stále omezené opatření, zatímco blokáda je nadále v platnosti.

V době sepisování této zprávy nemohla žádná bankovní instituce na Kubě provést finanční transakci v amerických dolarech. Stav nejistoty také trvá, dokonce i pro banky ve třetích zemích. Jsou i nadále oběťmi pokut, aplikovaných finančními úřady USA s argumentem, že porušují nařízení Washingtonu v pojmech zachování vztahů s Kubou.

In the aim of providing examples of the application of this policy, next are listed some of the 61 measures imposed against foreign banks because they had relations with Cuba between April of 2015 and April of 2016.

Ø  Uzavření bankovních účtů: 2 banky v Evropě.

Ø  Zrušení kódů RMA 11 pro službu SWIFT Messenger12: 11 subjektů; 6 z nich jsou evropské, 2 latinskoamerické a 3 asijské.

Ø  Tajné fondy: 5 bank; 4 z nich jsou v Evropě, 1 v Severní Americe

Ø  Odmítnutí poskytnout bankovní služby: 12 subjektů; 3 z nich evropské, 8 latinsko-amerických a 1 asijský

Ø  Odmítnutí zpracovat a/nebo oznámit akreditivy: 11 institucí; 3 v Evropě, 7 v Asii a 1 v Latinské Americe

Ø  Enormní zpoždění, daná potřebou povolení OFAC ke zpracování dokumentů: 2 evropské banky

Ø  Vrácení bankovních transakcí: 21 subjektů; 12 v Evropě, 5 v Latinské Americe, 1 v Asii, 1 v Severní Americe, 1 v Africe a 1 v Oceánii

Ø   Zrušení smluv korespondenčního bankovnictví: 1 evropská banka

A několik příkladů aplikace této politiky ve finančním sektoru:

Ø  Australská banka zadržela převod, nařízený kubánským orgánem státní správy pro kubánské velvyslanectví v Asii. Ztráta činí 25 880,14 $.

Ø  Korespondenční banka v Evropě poslala přes SWIFT zprávu kubánské bankovní instituci s informací, že nedostane krytí fondů k převodu, nařízenému pro jednoho studenta. Uvedeným důvodem bylo, že jejich korespondenční banka odmítla zaslat zmíněné krytí kvůli existenci sankcí v rámci blokády proti Kubě.

V prosinci 2015 společný podnik Moa Nickel S.A. podepsal smlouvu s dánským dodavatelem Haldor Topsoe o nákupu katalyzátorů s výhledem na projekt nové továrny (New Acid Plant Project). Smlouva stanovila platbu 65 % smluvní hodnoty přes otevřený akreditiv v bance Banco Financiero Internacional, potvrzený bankou Skandinaviska Enskilda Banken, a jako disponibilní dánskou Nordea Bank. Ale 4. února 2016 Banco Financiero Internacional dostala oznámení, že transakce, požadovaná dánskou Nordea Bank, byla odmítnuta, protože to je kubánská banka. Finanční ztráta vyvolaná v řečené operaci byla 1 100 $ a operace byla nakonec zrušena.

Ø   V listopadu 2015 Družstevní banka (Co-op Bank) uzavřela bankovní účty Kampaně solidarity s Kubou (CSC) ve Velké Británii. V březnu 2016 bylo potvrzeno, že se tak stalo kvůli rizikům plynoucím ze sankcí, jež aplikovala OFAC poté, co výše zmíněnou banku získaly spekulativní fondy, sídlící ve Spojených státech.

CSC bance několikrát napsala a žádala vysvětlení celé záležitosti; banka odkázala na změny ve svém vnímání rizik se vztahem ke Kubě. V současnosti tato banka hodnotí Kubu jako „vysoce rizikovou“.

Ø  Biocon Limited, společnost se sídlem v Indii, udržovala obchodní vztahy s CIMAB13 od roku 2004 a uskutečnila mnoho plateb za nákup kubánských produktů a služeb. Ale od roku 2014 se Biocon potýká s problémy při plnění platebních závazků. Je to kvůli faktu, že korespondenční banky nepřijímají transakce nařízené indickými Canara Bank a Yes Bank, a tvrdí, že Kuba je na seznamu zemí, na něž uvalila sankce OFAC. Ta to zatím nedokázala vyřešit, a započítala několik prošlých účtů ve výši přes 1 milion $, určených ke korespondenčním platbám za vývoz kubánských produktů do Indie a korespondenčním přednostem.

Ø  Podobný případ se stal s Inno Biologics Sdn Bhd, společností se sídlem v Malajsku, u níž Středisku molekulární imunologie - CIM zanikly účty za 150,000 $. Inno Biologics poukazuje na to, že se snažila udělat převod z banky CIMB Bank Berhad v Malajsku, kde měla účty, i pomocí jiných bank, ale dosud neuspěla kvůli blokádě.

 

 
 

 

 

11 Relationship Management Application (RMA): Autorizace vyměněné mezi korespondenčními bankami, dovolující filtrování a omezování obdržených správ a typů zpráv zasílaných.

12 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication je organizace, kontrolující mezinárodní komunikační síť mezi bankami a dalšími finančními subjekty.

 

13 CIMAB S.A. je výlučný zástupce Střediska molekulární imunologie; zastupuje také AICA Laboratories a zařízení na produkci cytostatik (látek tlumících rozmnožování rakovinotvorných buněk) Střediska pro výzkum a vývoj léčiv (CIDEM).

 

Ø  Podobná situace nastává s britskou agenturou CPA, přes niž jsou prováděny platby v USA za patent na kubánskou vakcínu proti Haemophilus influenzae B, nebo Hib. Tyto nepříznivé účinky představují dodatečnou platbu, celkově přesahující přímou platbu o celkem 2 705,41 $ v daném období.

Ø  Středisko genetického inženýrství a biotechnologie (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología - CIGB) se vytovnávalo s potížemi při platebních procesech a pečovatelských poplatcích za kubánské pacienty v Austrálii a na Novém Zélandu. To kvůli faktu, že australské banky odmítají přijímat platby z Kuby. Vystaveny možnosti ztráty pacientů v oné zemi hledají náhradní platební kanály, jako přes Evropský právní úřad, jenž převzal tyto služby za poplatky o 5 - 10 % vyšší, než byly ty původní.

Ø  CIGB také nemohla vyvézt 60 000 dávek vakcíny HeberBiovac HB proti žloutence (Hepatitis) B do Thajska, jak měla nasmlouváno s thajsou farmaceutickou firmou PharMaLand. Navzdory skutečnosti, že akreditiva k těmto operacím byla v této zemi získávána od banky Kasikorn, v tomto případě tato banka nemohla akreditiv otevřít. Došlo k tomu proto, že tato banka udala, že nemůže vstoupit do žádných transakcí s Kubou kvůli sankcím, uvaleným Spojenými státy. Ztrátou tohoto kontraktu Kuba přišla o příjem 81 000 $.

Ø  Firma Tabagest SA of the Tabacuba Group byla negativně zasažena kolísáním směnných kursů amerického dolaru, vzhledem k faktu, že měla výdaje a ztratila příjem, protože nemohla použít dolar jako zákonnou měnu k mezinárodním transakcím. Tím, že musela provést operace, jež dovolují pohyb příjmů plynoucích z prodeje tabáku, s co nejmenší ztrátou a bez možnosti použít banky ani žádný jiný typ bankovních institucí USA, jež mají zájmy v oné zemi, na konci roku 2015 firma zaznamenala ztráty ve výši 723 746 $.

Další příklady lze vidět v části 1.4 tohoto dokumentu “Principal Measures of the Blockade Applied after December 17th” and Chapter 4 “The Blockade Violates International Law. Extraterritorial Applications”.

 

IV.       BLOKÁDA PORUŠUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVO. MIMOZEMNÍ APLIKACE

 

4.1.    Dopady na kubánské subjekty

Zákaz pro lodě, které vpluly do přístavu na Kubě, příštích šest měsíců vplouvat do přístavů v USA, má negativní dopady na zboží, dopravované na Kubu po moři. Vyúsťuje ve vyšší přepravní náklady a/nebo v nabídky lodí, jež nejsou technicky způsobilé vplouvat do kubánských přístavů. Tím se zvyšuje riziko a výdaje na pojištění.

Uznávaná firma námořního poradenství Drewry Ltd. zjistila, že hlavní rejdařské společnosti, dopravující kontejnery O/D (z místa původu do místa určení; Origin / Destination) na Kubu, takto činí přes tranzitní lodní dopravu, používající hlavní přístavy v Karibiku. Pro srovnání a k tomu být schopni vyhodnotit postavení výdajů, s nimiž se Kuba musí vypořádat, byla vyhodnocena míra dovozu, směřujícího do přístavů na východním pobřeží USA. Drewry odhadla, že kubánští dovozci platí mimořádné poplatky za dopravné, jež dosahují průměrně 400 $ na čtyřicetistopový (cca 12 m; běžný kontejner, používaný i v ČR; pozn. překl.) kontejner, a v případě obchodu s Jižní Amerikou cena stoupne na 700 $ za čtyřicetistopový kontejner.

Jen v samotném přístavu s kontejnerovým terminálem Mariel západně od Havany bylo během analyzovaného období přijato nějakých 169 čtyřicetistopových kontejnerů, přicházejících z Brazílie výhradně k rozvoji tohoto projektu.

Následkem blokády musel být veškerý tento náklad převezený na lodích do hlavních přístavů ve jiných zemích ve Střední Americe nebo v Karibiku. Hlavní obstaravatelé přepravy byly MSC a Hamburg Süd. Z tohoto důvodu musela Kuba dodatečně zaplatit 21 797 $.

Další příklady, ukazující mimoúzemní povahu politiky blokády:

Ø  16 September 2015 dánská společnost Scan Global Logistics A/S (SGL) odmítla přepravit náklad diplomatického personálu z kubánského velvyslanectví v Dánsku po moři, s tvrzením, že mají omezení v zasílání zboží z Kuby a na Kubu, daná nařízeními blokády.

Ø  V září 2015 firma Cargo Importation Warehouses Service (W.F.S), již používá letecká společnost Cubana de Aviación v Kanadě, oznámila, že nemůže dál spolupracovat s touto kubánskou společností, protože ji 1. října kupují vlastníci z USA. Právníci nových, amerických, majitelů uvedli, že pokračováním vazeb s Cubana de Aviación by firma porušila nařízení blokády vůči Kubě. Tento akt byl významným nepříznivým dopadem vzhledem k velkému množství nákladů, procházejících těmito sklady na Kubu, včetně vývozu z Kolumbie, Ekvádoru, Alžírska, spolupracujících s Kubou, atd.

Ø  16. prosince 2015 Královská kanadská banka sdělila úřadu kubánského letectví (Cubana de Aviación) v Torontu, že k uzavření jeho bankovního účtu v dolarech 28. října 2015 došlo kvůli sankcím USA proti Kubě. Banka jej informovala, že k pokračování poskytovaných služeb by měl požádat o povolení OFAC.

Ø  Středisko pro výzkum a vývoj léčiv (CIDEM) nám říká o potížích se strojem na výrobu plastových bublinek 14 pro agregát na výrobu chlóru. Toto zařízení nelze uvést do provozu ani nelze dohotovit jeho různé varianty, protože výrobcem je německá společnost Romaco Pharmatechnik GmbH, a ta kvůli blokádě odmítá jednat přímo s Kubou.

Ø  Kubánský podnik letištních a leteckých služeb (Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos - ECASA) má různé systémy zařízení pro manipulaci se zavazadly, instalované na mezinárodních letištích, jež vyrábí nadnárodní evropská firma. Tato firma se rozhodla přestěhovat svou filiálku z Evropy do zemí v Asii, aby snížila náklady a zvýšila ziskovost. Protože nebylo možné nalézt jiného bližšího dodavatele dílů pro výže zmíněné zařízení, a kvůli technické výlučnosti zařízení, dodávaného řečenou firmou, byla kubánská strana nucena zaplatit za díly o 50 % víc; znamená to zaplatit dalších 45 000 $. K zajištění bezpečnosti letů musí posádky a technici kubánských letadel dvakrát ročně podstupovat zvláštní školící kursy na leteckých simulátorech. Simulátory ATR jsou zaváděny na západní polokouli, ale kubánští piloti k nim nejsou puštěni, protože firma, jež simulátory provozuje, je filiálkou firmy z USA. To donutilo Kubu používat vzdálenější místa, kde jsou instalovány, v Evropě, s logickým nárůstem výdajů na dopravu a diety personálu, což znamená ekonomickou ztrátu 200 000 $.

 

 
 

 

 

14 Linka produkující obaloviny pro drobné vyráběné produkty. Nejběžnější vere pro farmacie je typ nazvaný „push through“ (protlač), kde jsou dutiny ucpávané tenkou hliníkovou fólií a jsou používány hlavně pro kapsle, pilulky nebo tablety.

 

 

 

 

4.2.    Dopady na mezinárodní spolupráci

Vzhledem k tomu, že je skutečně nemožné ptovádět mezinárodní finanční operace v amerických dolarech, Kuba je nucena v dohodách a smlouvách, jež podepisuje ve svých činnostech mezinárodní spolupráce, požadovat, aby platby za nabídnuté odborné služby a zboží byly prováděny v eurech nebo v kanadských dolarech.

Ø  Navzdory opatřením, jež schválil prezident Spojených států, je stále skutečností, že není možné provádět transakce v amerických dolarech. To činí složitým dostat zaplaceno za odborné služby, poskytované četným národům v Latinské Americe a v Africe. Nemohli dostat zaplaceno 94 898 $ za služby poskytnuté v Ekvádoru a dalších 26 686 $ bylo zadrženo v etiopské bance, k zaplacení služeb poskytnutých skupinou odborníků technického a profesního vyučování.

Ø  V Guatemale 23 kubánských techniků přerušilo spolupráci v oblasti sportu, protože neměli žádné bankovní kanály k zaslání částek na Kubu k proplacení svých služeb. V Guatemale mají bankovní pobočky vztahy s bankami z USA, jež zabraňují provádět takovou činnost.

Ø  V Paraguayi nějakých 12 dalších techniků přestalo poskytovat technickou pomoc ve sportu, protože také neměli bankovní kanály k převodu korespondenčních plateb za tyto služby. Paraguayská cyklistická federace převádědla peníze přes COMMERZBANK A.G. FRANKFURT SWIFT COBADEFF. Tato instituce ale informovala, že v těchto převodech nemůže pokračovat, protože Kuba je země pod americkými sankcemi.

 

4.3.    Jiné mimoúzemní dopady

Ø  16. července 2015 byla libanonská Fransabank nucena zrušit bankovní účet, jenž si u ní 25. června otevřela zpravodajská agentura Prensa Latina v Bejrútu, kvůli nařízením o blokádě. Podle komunikace z Fransabank do Prensa Latina,bankovní Oddělení pohledávek a stížností dostalo upozornění z OFAC, že je informuje, že jim zruší služby vzhledem k tomu, že je Kuba zanesena na seznamu zvlášť označených národů.

Ø  12. září 2015 řetězec prodejen ASDA, sídlící ve Velké Británii a patřící Walmart Group z USA, dostal v červenci 1999 instrukce, aby zrušil prodej všech kubánských produktů nebo vedlejších produktů vzhledem k nařízením o blokádě. Na základě tohoto rozhodnutí byla firma Hunters  &  Frankau, výlučný distributor Habanos S.A. ve Velké Británii, vážně zasažena, protože pět produktů, prodávaných v těchto obchodech, bylo staženo, v celkové ceně přes 650 000 liber sterlinků; tři z těchto produktů byly vyráběny na Kubě jako součást sortimentu produktů, jež prodávala Habanos S.A., a dva byly německého původu (Villiger) a obsahovaly vysoké procento kubánského tabáku. Zasažené produkty byly Villiger Export Pressed, H Upmann Juniors, Punch Petit Coronations a Montecristo Minis.

Ø  V prosinci 2015 Honda odmítla plnit nové smlouvy nebo obnovit stávající na prodej vozů kubánskému konzulátu v Montrealu. Podle Hondy je tato situace dána skutečností, že její ředitelství je zřízeno ve Spojených státech.

Ø  12. února 2016 německá Komerční banka oznámila kubánskému velvyslanectví v Berlíně, že je bude stručně informovat o uzavření jejich bankovního účtu, k čemuž jim dala lhůtu 8 týdnů.

Ø  23. března 2016 holandská banka ABN AMRO informovala firmy, že zachová vazby s Kubou a že si zachová politiku neprovádění plateb spjatých s Kubou v amerických dolarech, protože nová nařízení Spojených států jsou „nejasná“.

Ø  18. dubna 2016 vešlo ve známost, že italská Lidová banka (Banca Popolare) odmítla provést tři platby nařízené turistickou agenturou Cubamar, specializovanou na povzbuzování turistiky, shromáždění, poutí a výstav, protože oprávněná banka je kubánský subjekt, Banco Financiero Internacional.

Ø  Holandská poštovní a balíková kurýrní společnost TNT B.V. oznámila kubánským velvyslanectvím v Rakousku a Turecku definitivní zastavení mezinárodní kurýrní služby, již pravidelně poskytovala těmto diplomatickým úřadům, kvůli skutečnosti, že byla koupena společností FedEx Corporation ze Spojených států.

 

V.   SVĚTOVÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY

 

5.1.    Odmítání v USA

Ve společnosti USA byl vždy významný počet sektorů, jež odmítaly tuto absurdní politiku blokády proti Kubě. Jejich počet se v posledních létech znásobil, a dosáhl maxima po historických prohlášeních prezidentů Kuby a Spojených států 17. prosince 2014.

Hlasy, požadující změnu politiky USA vůči Kubě, prakticky nelze spočítat. Tisk USA tyto požadavky opakoval: sdělovací prostředky jako New York Times a Bloomberg ve svých redakčních úvodnících obrátily pozornost k rostoucí podpoře obou stran i společnosti v USA všeobecně ve prospěch odstranění „embarga“ proti Kubě. Dokonce vydaly výzvy ke Kongresu USA, aby tuto novou pilitiku USA vůči Kubě podpořil na základě skutečnosti, že politický a občanský sektor USA, včetně těch, kteří jsou kubánského původu, jsou pro podporu.

Průzkumy, jež udělaly prestižní americké instituce jako CBS News, AP-GfK, the Pew Research Center, lobystická skupina Engage Cuba a tým odborníků zvaný Atlantická rada také potvrzují nesmírnou podporu, existující v americké společnosti ve prospěch zrušení této politiky. Všechny jejich výsledky ukazují, že v průměru 70 procent občanů USA podporuje odstranění blokády proti Kubě, s největším počtem mezi Demokraty, podporujícími politiku prezidenta Obamy vůči ostrovu, s téměř osmdesáti procenty dotazovaných.

Následuje několik příkladů odmítání blokády ve Spojených státech:

Ø  9. července 2015 Obchodní komora USA, Světová církevní služba, Národní rada církví, Zemědělská koalice Spojených států pro Kubu, Tampská obchodní komora, Rada Amerik, Národní rada zahraničního obchodu, Americké sdružení cestovních agentur, Sdružení pěstitelů rýže v Arkansasu, Americký svaz očanských svobod, Středisko demokracie v (obou) Amerikách i další organizace vydaly prohlášení, v němž naléhají na Kongres, aby podpořil otevření velvyslanectví USA v Havaně, vzhledem k jeho významu pro zvýšení prodeje zemědělských produktů a technologií na Kubu.

Ø  13. července 2015 Fórum Howarda Bakera uvdlo do provozu organizaci „Consorcio Cuba“, složenou ze skupiny firem a neziskových organizací, investorů a podnikatelů, majících zájem na prosazení normalizace vztahů mezi USA a Kubou a na informování svých členů o možnostech, jež mohou být spjaty s Kubou.

Ø  31. srpna 2015 místopředsedkyně americké firmy Caterpillar, Kathryn Karolová, prohlásila, že blokáda Spojených států vůči Kubě už přes 50 let škodí obchodu mezi těmito dvěma zeměmi. Také naznačila, že Caterpillar bude i nadále podporovat odstranění blokády.

Ø  25. srpna 2015 byla v prostorách Obchodní komory ve Washingtonu D.C. založena Rada pro americko-kubánské podnikání, s účastí řady podnikatelů a prezidentů obchodních komor obou zemí, Thomase Donohua a Orlanda Hernándeze Guilléna. Donohue zdůraznil, že Rada bude neúnavně pracovat na zajištění, aby obě země mohly využívat nových cest pro obchodní, investiční a ekonomickou spolupráci v bilaterálním vztahu. Také konstatoval, že vztah mezi těmito dvěma zeměmi byl příliš dlouho definován jejich rozdíly a omezován minulostí, ve stejném čase, kdy postrádal zřetelnou cestu k budoucnosti. Také zdůraznil, že založení Rady je krok, jdoucí dále než je otevření nové kapitoly ve vztazích mezi těmito dvěma zeměmi.

Ø  28. září 2015 prezident Spojených států Barack Obama ve svém projevu v OSN deklaroval, že jeho země 50 let setrvávala u chybné politiky vůči Kubě. Ujistil, že cítí jistotu, že v opatřeních, jež posunula kupředu obchodní a mezilidské kontaty, Kongres Spojených států amerických embargo nevyhnutelně odstraní.

Ø  8. října 2015 skupina 10 guvernérů ze států Alabama, Kalifornie, Idaho, Minnesota, Montana, Pensylvánie, Vermont, Virginie a Washington poslala dopis Kongresu USA, s naléháním, aby přijal rozhodné kroky k odstranění blokády Kuby.

Ø  14. října 2015 Lola Raska, výkonná vice-prezidentka montanského Sdružení pěstitelů obilí, se v prohlášeních pro tisk vyjádřila, že odstranění sankcí vůči Kubě by otevřelo nové trhy a poskytlo významné možnosti pěstitelům a farmářům v Montaně. Také apelovala na Kongres, aby uplatnil tyto důležité kroky na podporu producentů v Montaně.

Ø  2. listopadu 2015 se ministryně obchodu Spojených států Penny Pritzkerová vyjádřila na výroční konferenci Úřadu pro průmysl a bezpečnost (Industry and Security Burelu; BIS), že její vláda pevně podporuje odstranění blokády, a že doufá, že ji Kongres v blízké budoucnosti vyvrátí.

Ø  2. listopadu 2015 guvernér Arkansasu Asa Hutchinson poslal dopis hlavním předákům Kongresu USA, v němž se vyslovil, že je pro snížení sankcí blokády. Také ukázal, že podmínka otevřených, přímých plateb snižuje tržní potenciál arkansaských produktů o téměř 40 milionů $. Dodal, že kdyby byl přizpůsobivější a rozšířil se o půjčky, byl by to významný krok; dále dodal, že Kongres by mohl zlepšit existenční podmínky Američanů, kdyby využil výhod zákonů H.R. 3687 a S. 1049, jež zaručují finanční přizpůsobivost pro vývoz produktů USA na Kubu.

Ø  16. prosince 2015 skupina dvanácti zákonodárců oznámila založení Pracovní skupiny pro Kubu v Kongresu USA; ta navrhla, že bude pracovat na zrušení blokády proti ostrovu. Reprezentanti, kteří podepsali ústavní deklaraci, jsou: Republikáni Kevin Cramer (Severní Dakota), Rick Crawford (Arizona), Tom Emmer (Minnesota), Ted Poe (Texas), Mark Sanford (Jižní Karolína) a Reid Ribble (Wiskonsin); a demokraté Kathy Castor (Florida), Jim McGovern (Massachusetts), Sam Farr (Kalifornie), Barbara Lee (Kalifornie), Rosa DeLauro (Connecticut) a Nydia Velázquez (New York).

Ø  17. prosince 2015, v tiskovém prohlášení o výročí změn politiky vůči Kubě, prezident Barack Obama znovu naléhal na Kongres, aby odstranil blokádu coby formu pomoci kubánskému lidu.

Ø  20. prosince 2015 skupina podnikatelů kubánského původu, většinou usazených v Miami, vydala otevřený dopis v deníku The  Miami  Herald, označující blokádu proti Kubě jako „neúčinnou“, a naléhala v něm na Kubáno-Američany, aby se ztotožnili s novou politikou prezidenta vůči ostrovu.

Ø  22. prosince 2015 Komisař pro zemědělství Minnesoty David Frederickson vydal tiskové komuniké, v němž naléhal na Kongres, aby odstranil omezení, jež jsou v platnosti vůči obchodování s Kubou.

Ø  4. ledna 2016 v tiskových prohlášeních guvernér Virginie Terry McAuliffe se před příchodem na Podnikatelské fórum mezi podnikateli jeho země a kubánskými činovníky žádal, aby byla blokáda proti Kubě odstraněna a byla zrušena opatření, bránící normálnímu obchodu mezi těmito svěma zeměmi.

Ø  14. ledna 2016 prezident Obchodní komory USA Thomas J. Donohue ve svém výročním projevu o vyhlídkách na obchod v roce 2016 se vyjádřil, že jeho subjekt je v čele podpory odstranění bariér vůči obchodování a cestování na Kubu.

Ø  31. ledna 2016 místopředseda Zemědělské koalice pro Kubu (USACC) Paul Johnson prohlásil k Hagstromově zprávě, že Kongres USA by měl konat ve zrušení blokády proti Kubě a dovolit zemědělský vývoz do této země a financování tohoto vývozu.

Ø  8. března 2016 senátorka Amy Klobucharová (Demokratka-Minnesota), šéfka Senátního výboru pro cestování a turistiku, zaslala dopis ministrům financí a obchodu Jacku Lewovi a Penny Pritzkerové, v němž obhajuje změnu předpisů k povolení amerických investic do kubánského hoteliérství.

Ø  24. března 2016 Národní sdružení zpracovatelů napsalo dopis Tomovi Emmerovi (Republikán-Minnesota) a Kathy Castorové (Demokrat-Florida), v němž jeho členové vyjádřili podporu legislativě, již oba zákonodárci podporují, a žádali ukončení obchodních bariér mezi Kubou a USA. Dopis vysvětluje, že odstranění embarga vůči Kubě by dovolilo zvýšit ekonomickou činnost mezi těmito dvěma zeměmi, a proto naléhá na Kongres, aby schválil legislativu, jež by normalizovala obchodní vztahy s Kubou.

 

5.2.    Odmítání mezinárodním společenstvím

Navzdory obnovení diplomatických vztahů mezi Kubou a USA, opětovnému otevření velvyslanectví v obou hlavních městech a návštěvě prezidenta Obamy v Havaně je blokáda stále v platnosti. Mezinárodní společenství není zbaveno této skutečnosti a setrvává v energetickém odmítání pokračování řečené politiky. Četná mezinárodní a oblastní fóra požadovala ukončení této genocidní politiky ve zvláštních komuniké, deklaracích a rezolucích. Následuje popis několika takových příkladů:

Ø  Během všeobecné rozpravy na 70. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásilo 47 šéfů delegací, včetně 27 hlav státních vlád, že jsou pro odstranění blokády.

Ø  27. října 2015 Valné shromáždění OSN schválilo, po čtyřiadvacáté nepřetržitě za sebou, rezoluci nazvanou „Nutonost ukončení ekonomické, obchodní a finanční blokády, uvalené Spojenými státy americkými proti Kubě“, se 191 hlasy pro, pouhými dvěma proti a žádným zdržením se.

Během všeobecné diskuse o této otázce na programu, předházejícím přijetí rezoluce, vystoupilo 21 řečníků, mezi nimiž je zvýrazněno 8 představitelů sjednocených skupin a oblastních a podoblastních organizací: Skupiny 77 plus Čína, Hnutí nezúčastněných zemí, Společenství Latinsko-amerických a karibských států, Karibského společenství, Africké skupiny, Skupiny islámské spolupráce a Společného jižního trhu a, poprvé, Sdružení národů jihovýchodní Asie. Dalších 19 delegací také vysvětlilo své postoje proti blokádě poté, co byla rezoluce přijata.

Ø  24. září 2015 ministři zahraničí Skupiny 77 a Čína odmítli ve své Ministerské deklaraci aplikaci blokády proti Kubě a uvalení jednostranných donucovacích opatření proti rozvojovým zemím. Text byl přijat na výročním ministerském shromáždění Skupiny, pořádaném v rámci 70. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Také uvítali obnovení diplomatických vztahů mezi Kubou a Spojenými státy a nabádali prezidenta Obamu, „aby přijal veškerá opatření, jež má ve své výkonné moci, k významné úpravě aplikace blokády proti Kubě, a aby Kongres Spojených států amerických zahájil co možná nejdříve debatu o jejím odstranění“.

Ø  24. listopadu 2015 102. zasedání Rady mnistrů Skupiny zemí Asie, Karibiku a Pacifiku (ACP) schválilo deklaraci, jež požaduje odstranění ekonomické, obchodní a finanční blokády, uvalené Spojenými státy americkými proti Kubě, a zároveň zatleskalo obnovení diplomatických vztahů mezi těmito dvěma zeměmi.

Ministři také zdůraznili odvahu, ducha odporu a důstojnost kubánského lidu, a uvedli jej jako příklad pro jiné národy. Také zdůraznili solidaritu Kubánců, ducha internacionalismu, jejich přispívání k osvobození mnoha zemí na Africkém kontinentu a jejich přispění k ekonomickému a společenskému rozvoji v mnoha rozvojových zemích. Také vyjádřili poděkování za školení lidských zdrojů a za programy spolupráce, podnikané Kubou. Zvlášť odkazovali na cennou účast kubánských specialistů v boji proti viru Ebola.

Ø  27. Listopadu 2015 pravidelná porada Rady Latinsko-amerického ekonomického systému (SELA), setkání na ministerském zasedání Bolívarovké republiky Venezuela, schválila deklaraci, nazvanou „Ukončení ekonomické, obchodní a finanční blokády Spojených států proti Kubě“.

Ø  Čtvrtý Summit Společenství latinsko-amerických a karibských států (CELAC), pořádaný v ekvádorském Quitu 26. a 27. ledna 2016, ratifikoval ve své Politické deklaraci výzvu vůči vládě Spojených států, aby učinila konec blokádě. Také přijal Zvláštní komuniké, v němž schválil obonvení diplomatických vztahů mezi těmito dvěma zeměmi a znovuotevření velvyslanectví. Mezi těmito prvky zopakoval svou výzvu vůči prezidentu Obamovi, aby „přijal veškerá opatření, jež má ve své výkonné moci, k významné úpravě aplikace blokády proti Kubě“, a zdůraznil výzvu vůči Kongresu Spojených států amerických, aby provedl“ odstranění blokády.

Ø  30. a 31. ledna 2016 hlavy států a vlád Africké unie (AU) na 36. summitu Organizace, pořádaném v etiopské Addis Abebě, žádaly odstranění blokády Spojených států proti Kubě, již popsaly jako nespravedlivou, a naléhaly na prezidenta USA, aby přijal všechna nutná opatření v rámci svých širokých výkonných pravomocí k vyřešení všech nevyřešených záležitostí kolem blokády.

Ø  Havanská deklarace Sedmého summitu hlav státú a/nebo vlád Sdružení karibských států (ACS), přijatá 4. června 2016, zopakovala „své hluboké odmítnutí aplikace jednostranných donucovacích opatření“ a potvrdila „výzvu vůči vládě Spojených států, aby ukončila ekonomickou, obchodní a finanční blokádu, jež uvalila na řečený sesterský národ, zavrhla Helms-Burtonův zákon a ukončila jeho mimoúzemní aplikaci“, a vyzvala prezidenta Spojených států, aby využil svých širokých výkonných pravomocí k podstatné úpravě aplikace blokády“.

V analyzzovaném období zaznamenala webová stránka http://www.cubavsbloqueo.cu/  přes 80 deklarací a odsouzení blokády hnutími solidarity, sdruženími přátelství a Kubánci žijícími trvale v zahraničí, různými nevládními organizacemi a obecními či provinčními vládami v mnoha různých zemích.

K těmto odsouzením přidaly svá prohlášení různé parlamenty, politické strany a vládní a církevní osobnosti. Následují některé výrazné příklady:

Ø  V září 2015, po návštěvě Jeho Svatosti papeže Františka na Kubě, vatikánský ministr zahraničí Pietro Parolin žádal, aby ekonomické embargo vůči Kubě bylo odstraněno, protože podle jeho názoru zvlášť ubližuje chudým.

Ø  26. ledna 2016 generální tajemník Svazu jihoamerických národů (UNASUR), Ernesto Samper, požadoval, aby bylo území, nezákonně okupované v Guantánamu, navráceno Kubě a byla ukončena ekonomická, obchodní a finanční blokáda, uvalená Spojenými státy, v rámci inaugurace Druhé internacionály „S každým a pro dobro všech“, pořádané v Havaně.

Ø  V únoru 2016 Jeho Svatost Kirill, Patriarcha moskevský a veškeré Rusi, zdůraznil na všech oficiálních shromážděních v Moskvě a v Havaně, a také v rozhovorech, jež poskytl ruským, kubánským i zahraničním sdělovacím prostředkům, že co nejenergičtěji odmítá genocidní obležení, jež před 54 roky použil Washington a jež bylo záměrně položeno tak, aby zavinilo hlad, nemoci a zoufalství u kubánského obyvatelstva.

Ø  2. února 2016 prezident Francouzské republiky François Hollande zopakoval postoj Francie ve prospěch odstranění blokády, uvalené Spojenými státy na Kubu, během státní návštěvy předsedy kubánské Rady státu a ministrů Raúla Castro Ruze ve Francii.

Ø  24. března 2016 ministryně zahraničí a obchodu Jamaiky, senátorka Kamina Johnson Smithová, objasnila historický význam návštěvy prezidenta USA Baracka Obamy na Kubě, a zároveň potvrdila přání své země i nadále obhajovat ukončení blokády proti Kubě.

Ø  31. března 2016 místopředseda vlády a ministr zahraničí a spolupráce Namibie, Netumbo Nandi-Ndaiwah, zopakoval výzvu vůči Spojeným státům, aby odstranily blokádu proti Kubě.

Ø  8. dubna 2016 Skupina mexicko-kubánského přátelství 66. Legislativního sboru Poslanecké sněmovny tohoto středoamerického národa požádala Kongres USA, aby ukončil ekonomickou, obchodní a finanční blokádu, uvalenou proti Kubě. Požadavek odeslali v oficiálním dopise, adresovaném všem Reprezentantům a Sentorům USA.

Ø  13. dubna 2016 parlament španělské Galicie schválil deklaraci, naléhající na odstranění blokády, s níž se kubánci potýkají déle než 50 let.

Ø  22. dubna 2016 Baskický parlament vydal jednomyslně schválenou deklaraci, v níž požaduje odstranění americké blokády proti Kubě.

Ø  25. dubna 2016 irská politická strana Sinn Féin na své výroční konferenci schválila návrh na přijetí nóty k pokračování postupu k normalizaci vztahů mezi Kubou a Spojenými státy a zopakovala výzvu vůči USA, aby naprosto a bezpodmínečně odstranily nezákonnou blokádu vůči Kubě.

Ø  Od 16. do 18. května 2016 bylo v portugalském Lisabonu uspořádáno zasedání Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění, s více než 120 zákonodárci z Evropy a Latinské Ameriky.  Toto velké Shromáždění parlamentních poslanců schválilo Lisabonskou deklaraci, jež mezi jinými otázkami požadovala ukončení blokády Spojených států proti Kubě. Také se vyslovilo ve prospěch zrušení společných postojů Evropské unie a za navrácení území, jež nezákonně okupuje námořní základna v Guantanamu.

 

 

ZÁVĚRY

Ekonomická, obchodní a finanční blokáda, aplikovaná vládou Spojených států proti Kubě, je zachována a nadále je příčinou hluboce nepříznivých dopadů na kubánskou ekonomiku. Tato politika podstatně omezuje právo Kuby na rozvoj, neboť je zásadní překážkou.

Navzdory opakovaným výzvám prezidenta Obamy ke Kongresu, aby vyhlásil ukončení blokády, opatření, dosud přijatá Bílým domem, jsou sice pozitivní, ale neúčinná, finanční persekuce vůči kubánským transakcím v zahraničí a mimoúzemní rozsah blokády zůstaly nezměněny.

Na základě této blokády Kuba stále nemůže volně vyvážet ani dovážet produkty do a ze Spojených států, nemůže mít přímé bankovní vztahy s touto zemí, a nemůže ani přijímat investice do jiných sektorů ekonomiky s výjimkou telekomunikací. Trvá strach v bankovním sektoru USA i třetích zemí z rozvíjení vztahů s Kubou, dokonce i když Spojené státy schválily použití amerického dolaru v mezinárodních finančních transakcích ostrova, opatření, jež se do data uzavření této zprávy nerealizovalo.

Posilování politiky finanční persekuce vládou USA vůči kubánským mezinárodním transakcí je vyjadřováno uložením pokut ve výši mnoha milionů dolarů desítkám bankovních subjektů. Účinek zastrašování se také zvýraznil v odmítání bank mít něco společného s Kubou. To se promítlo do zastavení operací, uzavírání kubánských bankovních účtů v zahraničí a odmítání uskutečňovat převody z Kuby nebo na Kubu, dokonce i s použitím jiných měn než amerického dolaru.

Ekonomické nepříznivé dopady na Kubánce, dané aplikací ekonomické, obchodní a finanční blokády Spojených států proti Kubě, představují, při zvážení znehodnocení dolaru v porovnání s cenou zlata na světových trzích, celkem 753 688 000 000 $, navzdory nižší ceně zlata v porovnání s předcházejícím obdobím. V současných cenách, za všechny tyto roky, zavinila blokáda škody za více než 125 873 000 000 $.

Příklady, uvedené v této zprávě, opět ukazují, že ekonomická, obchodní a finanční blokáda není jen čistě bilaterální záležitostí mezi Spojenými státy a Kubou. Její mimoúzemní povaha je zachována a je aplikována s veškerou důsledností a naprostou beztrestností, a je potevřeným porušením mezinárodního práva.

Blokáda proti Kubě musí skončit. Je to nejnespravedlivější, nejkrutější a nejvleklejší systém jednostranných sankcí, jaké kdy byly aplikovány proti nějaké zemi. Valné shromáždění OSN se při 24 příležitostech drtivou většinou vyslovilo ve prospěch respektování mezinárodního práva a dodržování zásad a účelu Charty OSN.

Opakované výzvy prezidentu Baracku Obamovi, aby ukončil tuto politiku proti Kubě, nestačí. Musí být důsledný a co nejvíce využít své výkonné moci k tomu, aby blokádu zbavil jejího nejpodstatnějšího obsahu, jednou provždy. Souhlasilo by to s tvrzeními mezinárodního společenství v souvislosti s touto politikou.

Naprosté zrušení blokády je základním krokem na postupu k normalizaci bilaterálních vztahů mezi Spojenými státy a Kubou. Musí být dosaženo, jednostranně a bezpodmínečně, vládou Spojených států.

Kuba a její lid opět věří, že budou mít podporu mezinárodního společenství pro svůj legitimní nárok na ukončení ekonomické, obchodní a finanční blokády, uvalené vládou Spojených států.