Z podkladu pro delegáty OK PV 2018

13. 2. 2018

Zpráva o činnosti
OV KSČM Praha-východ

Místo úvodu

Máme-li hodnotit práci KSČM v okrese Praha-východ, je třeba nejprve několik základních obecných konstatování.

Naše společnost díky vnitřním i vnějším politickým rozporům a sociálním rozdílům i nahlížení na jejich řešení ještě více od převratu zhrubla. Politikům jsou bližší slovní hrátky a televizní předváděčky než pochopení složitosti situace, ve které se naše zem nachází. Především už dávno nejsme vládci v této zemi.

O našem bití či nebití rozhodují mocenské struktury a lobbisté napojeni na všechny možné spolky a klany jenom ne na demokratické struktury a principy jednadvacátého století. V době, kdy díky vědeckotechnickému rozvoji by většina obyvatel mohla být „normálně“ sociálně zabezpečena jsme stále napůl ve válečném stavu.

Bum církevního vlivu podpořeného miliardovými částkami a majetkem získaných v nesmyslných restitucích na každodenní politiku země nás vrací o století zpátky.

Symbolem pro mladé mají být vrazi Mašínové, sportovci s milionovými příjmy, miliardář Babiš, který má za hlavní vzor navrácení země do první republiky, kde sice bylo více jak čtyři miliony obyvatel vedených ve skupině živnostníků, ale kde se také střílelo do dětí, kde se proti horníkům posílali četníci s bajonety, kdy bylo milion nezaměstnaných a míra vykořisťování člověka člověkem dosáhla výše, která přerostla v otevřený fašismus na našem území a obrovský vliv v tehdejším Parlamentu.

Nejstrašnější válka historie tento „krásný prvorepublikový čas“ jen potvrdila.

Staly jsme se montovnou Evropy s levnou pracovní silou. Vytvořili jsme umělou mlčící dělnickou aristokracii. Stále více jak třetina obyvatel nechodí k volbám. Sdělovací prostředky, které platíme buď přímo, nebo prostřednictvím reklamy financované ze zboží které nakupujeme, nám denně vymývají mozky, že už i mnozí komunisté začínají věřit tomu, že Rusové nás chtějí napadnout, aby se na nás obohatili?! Že v NATO musíme být, abychom se jim (rozuměj Rusům, ne ilegálním migrantům z třetího světa, ne neofašistům bujícím v Západní Evropě, ne drogovým a zbraňovým mafiím) ubránili?! Atd., atpod.

Bohužel Středočeský kraj a především okresy Praha-východ a Praha-západ to směrem k politické práci odskákali nejvíce. Příliv více jak třetiny nových, ekonomicky silných a sociálně necitlivých obyvatel okresu za posledních deset let přeměnil náš okres v nejpravicovější v zemi.

Přirozeným odrazem tohoto stavu jsou pak i výsledky politické práce naší komunistické strany. Je proto třeba v naší práci hodně věcí zvážit, analyzovat a změnit, abychom zachovali alespoň zbytky naděje na uchování našeho vlivu ve společnosti

osazovali politiku KSČM.

 

K práci okresní organizace

V lednu 2017 se konala tzv. nominační okresní konference mající za úkol nominovat a schválit kandidáty pro říjnové (2017) volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za náš okres.

Poslední řádná okresní konference se konala v závěru roku 2015. Obě konference přijaly usnesení směřující k plánovitosti a zkvalitnění činnosti okresní organizace.

Hodnocení plnění usnesení OK 2015 a nominační OK 2017

Konference 2015

Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference.

OV na svém jednání 10. 2. 2016 zahrnul úkoly do plánu práce na I. pololetí

OV plnění tohoto úkolů u jednotlivých delegátů OK a předsedů ZO jmenovitě nekontroloval resp. nehodnotil. Informace o průběhu OK, usnesení OK a diskusní příspěvky byly zveřejněny ve Zpravodaji a v Třešničce a jsou dostupné na webu okresní organizace

Vyhodnotit a publikovat připomínky, náměty a podněty z diskuze a jednání OK a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM.

OV na svém jednání 10. 2. 2016 zahrnul úkol do plánu práce na I. pololetí

Připomínky, náměty a podněty z diskuze a jednání OK nebyly sloučeny v ucelené a strukturované formě tj. v jednom dokumentu. V zásadě nelze dnes přezkoumat, do jaké míry plány práce základních organizací reagovaly na podněty z okresní konference.

Vyhodnotit připomínky z VČS k předloženým sjezdovým materiálům a připravit souhrnné stanovisko pro delegáty krajské konference KSČM.

Bylo splněno. Na krajské konferenci předneseno třemi vystupujícími z našeho okresu.

Zvoleným delegátům krajské konference a IX. sjezdu KSČM informovat členskou

základnu o závěrech krajské konference a IX. sjezdu.

 

Informace o průběhu KK a IX. sjezdu, usnesení a diskusní příspěvky byly zveřejněny ve Zpravodaji a v Třešničce a jsou dostupné na webu okresní organizace. Všichni naši delegáti sjezdu o konání a výsledcích informovali na členských schůzích a poradách

Rozpracovat přijaté závěry do plánu práce okresní organizace a základních organizací.

Bylo splněno. Viz plány práce OV 2016-2017

Na každém jednání OV bude ORK podávat zprávu o příjmech a vydáních za uplynulé období.

Splněno, zpráva ORK byla pravidelně předkládána OV

Zlepšit přehled o placení členských příspěvků jak podle stanov KSČM tak podle jednotlivých ZO.

Splněno.

 

Konference 2017

Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference KSČM.

OV plnění tohoto úkolů u jednotlivých delegátů OK a předsedů ZO jmenovitě nekontroloval resp. nehodnotil. Informace o průběhu OK, usnesení OK a diskusní příspěvky byly zveřejněny ve Zpravodaji a v Třešničce a jsou dostupné na webu okresní organizace                    

Vyhodnotit a publikovat připomínky, náměty a podněty z diskuze a jednání okresní konference KSČM a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM.

Náměty a připomínky se promítly do Plánu práce OV. Ve Zpravodaji se diskusní příspěvky nezveřejnily.

KSČM informovat členskou základnu o závěrech krajské konference.

Informace o průběhu KK byla zveřejněny ve Zpravodaji a v Třešničce a je dostupné na webu okresní organizace     

Vyhodnotit připomínky z VČS a připravit souhrnné stanovisko pro delegáty krajské konference KSČM.

Na jednání OV 08. 2. 2017 schváleno stanovisko OV k volebním tezím. Závěry VČS přednesli delegáti okresu na jednání KK

Rozpracovat přijaté závěry středočeské krajské konference do plánu práce okresní organizace a základních organizací.

Nebylo co rozpracovat.

Zlepšit přehled o placení členských příspěvků jak podle stanov KSČM tak podle jednotlivých ZO.

Splněno.

Zkvalitnit spolupráci s našimi poslanci a zastupiteli v kraji.

Spolupráce s našimi poslanci není žádná. Naopak spolupráce s krajskými zastupiteli bylo velmi dobrá. Pravidelné informace ve Zpravodaji OV.

Řešit budoucnost činnosti a existence ZO a okrsků a optimalizovat práci okresních orgánů.

Podařilo se vytvořit pracovní skupinu, ale výsledky její činnosti jsou minimální. Přístup volených funkcionářů k této otázce je rozporuplný a složitý. Snaha dodržet Stanovy, lidský přístup a zlepšit organizační strukturu a akceschopnost okresní organizace jsou v permanentním střetu.

Věnovat mimořádnou pozornost volbám do PS PČR. Uspořádat veřejné předvolební akce minimálně ve městech okresu.

K předvolební agitaci byly využity všechny mítinky v květnových dnech loňského roku a členské schůze. Bohužel volební akce na veřejnosti se uskutečnily pouze v Čelákovicích a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavy.

Projednat v okresní organizaci „Návrh volebních tezí pro volby do PS ČR 2017“ a přijmout stanovisku k tomuto dokumentu

Na jednání OV 08. 2. 2017 schváleno stanovisko OV k volebním tezím.

Odstranit nedostatky zjištěné okresní revizní komisí.

Všechny zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Na každém zasedání OV projednat zprávu o příjmech a výdajích za uplynulé období.

Je plněno. Zpráva o příjmech a výdajích byla pravidelně předkládána OV.

Při veškerých výdajích sledovat efektivnost vynaložených finančních prostředků s ohledem na zabezpečování cílů KSČM.

Efektivnost vynaložených finančních prostředků je exaktně nezměřitelná. Proto je kladen důraz na kolektivní rozum a kolektivní rozhodování. Všechny prostředky jsou vynakládány v souladu se schváleným rozpočtem, průběžně kontrolovány a vždy kolektivně schvalovány usnesením okresního výboru.

Dokončit vydání legitimací KSČM

Všechny zbývající dosud nevydané stranické legitimace byly předány do příslušných základních organizací.

 

Práce ÚV a podíl našeho člena

O práci ústředního výboru a našeho člena v něm se snažíme pravidelně informovat na stránkách našeho Zpravodaje.

Ústřední výbor KSČM pracuje podle schváleného plánu práce vždy obsahově a časově upřesňovaného na půl roku. Delegoval mnohé pravomoci na svůj výkonný výbor, čímž se stal spíše čekatelem na shůry předložené informace, dokumenty a zprávy a jejich téměř poslušným schvalovatelem

Členem výkonného výboru ÚV za náš kraj je dlouhodobě Václav Melša. Slušný člověk, který pravidelně informuje o dění ve VV náš krajský výbor. Dlouholetý problémem však zůstává absence a nezájem zpětné vazby. To znamená zespoda nahoru. Při střetových vnitrostranických či vnitropolitických situacích nejeví zájem (podobně jako celý VV) o bleskové informace či stanoviska z okresních výborů. Tato stanoviska nepožaduje ani po krajském výboru.

Celková úroveň nejvyšších volených orgánů nevybočuje z dlouholeté průměrnosti. Místo starosti o stranu jsou více na jednáních ústředního výboru projednávány vládní a poslanecké oblasti. Místo politické práce a diskuse jsou přijímána stanoviska prosté občany nezajímající.

V posledním desetiletí došlo ke dvě vzedmutím snahy o změnu stylu politické práce strany. To první bylo před devátým sjezdem a to druhé po posledních volbách v loňském roce. Tam vždy projevil ústřední výbor více odvahy situaci řešit, ale jaksi se to postupně vytratilo.

Ústřední výbor nemá díky svému složení (část tvoří stranou placených či podobně svázaných funkcionářů) a stylu práce (více jak dvacet let ve stejných kolejích) schopnost sebereflexe ve své práci.

Náš zástupce Zd. Štefek, patří ke skupince členů ÚV, kteří usilují o změnu ve stylu práce. Na každé jednání se řádně připravuje. Téměř na každém vystupuje v diskusi a nezřídka předkládá návrhy na řešení. Respektuje většinová stanoviska a názory našeho okresního výboru.

V posledním období vystoupil mimo jiné k:

- hledání viníků po volbách

(...My se tady vždy spokojíme s tím, že si něco schválíme a tím je konec. Ale to má být teprve začátek. Potřebujeme změnu, zásadní změnu. Ale ne v dlouhodobém směřování naší strany, ale v metodách práce, v otevřenosti, v komunikaci, v jazyku, v tvářích, v celkové prezentaci. Nápadů jsem tu slyšel za řadu let hodně. A řadu jich máme jistě v hlavě. Ale na ně tu není čas ani prostor...)

- kriticky k výsledku voleb, včetně návrhů na řešení

(...Teze a materiály umíme, ale to nestačí. Lidé nečtou. Musíme vybrat několik zásadních témat a ty zpracovat do podoby kampaně. To je ta permanentní kampaň, kterou má řada z nás na mysli a opakovaně zde o tom bohužel neúspěšně hovoříme. První doporučení ke kampaním skončilo, víte jak – seznamem rozhovorů kandidátů do krajů a senátu v Halo novinách. Další, z posledního pléna, které mělo být projednáváno dnes, skončilo - už víme kde. Na VV, který doporučil něco připravit na lednové VV, ale v programu, který dnes schvalujeme, to není… Přitom právě kampaně, tematické, a nikoliv předvolební, se svou časovou osou, různými nástroji, s gradací, tahem na branku i synergickým efektem mohou zabránit našemu ublíženému výkřiku, že nám někdo krade témata… To lidé by se měli ozývat, že „to přece dávno říkají komunisté…“ … A k tomu by měla sloužit i práce se sympatizanty, s cílovými skupinami, se skupinou nevoličů, která je taktéž v materiálu jen zmíněna…)

- ke stanovisku strany k volbě prezidenta

(...Druhá oblast mého vystoupení je zaměřena na nás, nejen na jednání Ústředního výboru, ale na celou naši stranu. Víte, v naší straně máme různé lidi, které něco rozhodně spojuje. Máme tu mozky i mozečky, teoretiky, dělníky všech kampaní a akcí, členy, co umí mluvit před lidmi a s lidmi i uzavřené účastníky všech schůzí. Se vším souhlasející jedince i věčné, opravdu věčné kritiky. V té mozaice naší strany jsou potřební ale všichni, každý různou mírou a různou odpovědností přispívá a může přispět k úspěchu i neúspěchu KSČM. Berme to tak, respektujme se. Neopakujme staré chyby a neodvracejme i dobře míněnou kritiku útokem na nedostatky kritika. A je jedno, zda je kritikem jednotlivec nebo třeba celá okresní organizace. Pokud bude každá iniciativa po zásluze potrestána, utlumíme v naší straně i tu zbývající aktivitu...)

V závěru lze jen potvrdit stanovisko okresního výboru – má-li se navrátit životaschopnost a autorita strany, tak je nutná změna stylu práce ústředního výboru.

 

Práce KV a podíl našich členů

Po celou dobu volebního období nás v krajském výboru zastupovali Zd. Štefek a M. Havlíček. Krajský výbor pracuje podle schváleného plánu práce. Občasné změny v termínech či čase, neumožňovali našim zástupcům stoprocentní účast.

Práce Stč. KV KSČM byla zaměřena především volby, řízení našeho klubu zastupitelů v krajském zastupitelstvu a na sběr informací kolem pravidelných akcí (MDŽ, 1. máj, družební styky Slovensko a SRN, sobotní univerzita apod.) Velice málo se krajský výbor věnuje politické práci v kraji, a když, tak velmi povrchně. Nepracují odborné komise. Nebyla ustavena krajská ideologická komise (usnesení ÚV), nepracuje komise pro vnitrostranickou práci; výsledky nemá ani komise mládeže.

Z jednání VV KV i KV KSČM jsou pravidelně vypracovány zápisy a spolu s usneseními jsou přeposílána členům okresního výboru a zveřejňována v našem Zpravodaji.

Metodická pomoc v práci okresního výboru je minimální.

K zajištění voleb je ustaven Krajský volební štáb, který se sice občas schází, ale není schopen ovlivnit ani zaměření voleb, ani grafické ztvárnění

Není se tedy co divit, že zaznívají také názory, zda není KV jako volený orgán zbytečný a neměl by být raději zrušen.

Pravidelně se jednání Stč. KV, i jeho VV účastnila naše členka M. Krumpolcová, jako předsedkyně KRK.

Celkově je více vnitrostranická práce zaměřena na administrativu než na politickou diskusi.

 

Práce OV a hodnocení jednotlivých členů

Okresní výbor pracuje dlouhodobě podle schváleného plánu práce. V uplynulém období došlo k jeho doplnění o dva členy a jeden člen byl z orgánu uvolněn.

Obecně lze říci, že plán práce patří v kraji k těm náročnějším. Podkladové materiály jsou zodpovědně připravovány. Někteří členové okresního výboru si je dokonce před jednáním prostudují. Stále však přetrvávají zásadní nedostatky. Které to jsou?

V oblasti politicko-organizátorské práce jsou jednání okresního výboru jednou za dva měsíce nedostatečné. K demokratickému projednání nestačí ani tříhodinová jednání. Nezřídka jsou materiály zasílány s nedostatečným předstihem. Na jejich přípravě se podílí jen malý okruh členů OV. Nejzásadnějším problémem zůstává jejich přenos do práce základních organizací. Ze současných 28 základních organizací s materiály, dokumenty a závěry okresního výboru pracuje necelá polovina. Není přímá úměra mezi snahou a nasazením VV OV a výsledky politické práce v místech.

A protože ani všichni vedoucí okrsků nepracují, jak by měli, zůstává jediným mostem mezi okresním výborem a základními organizacemi náš Zpravodaj. Bohužel ani většina základních organizací jej však nevyužívá pro přípravu a konání členských schůzí.

Do budoucna je nezbytně nutné udělat vlastní analýzu vývoje členské základny a práce základních organizací a podle toho nasměrovat činnost volených orgánů.

Rozhodujícími v práci okresní organizace zůstávají jednání výkonného výboru; zasedání okresního výboru; pravidelné každoměsíční porady funkcionářů a sympatizantů; náš Zpravodaj a členské schůze a akce základních organizací. K tomu lze přičíst pravidelný zdroj informací z jednání ústředního a krajského výboru a také z našeho klubu zastupitelů.

Přes snahu části členů okresního výboru přistupovat aktivně k politické práci strany jsou výsledky – projevující se aktivitou ZO a výsledky ve volbách - velice slabé.

K nejaktivnější členům okresního výboru patří především Zdeněk Štefek, Vladimír Duník, Jan Hádek, Vladislav Zima Václav Kuchta a do své nemoci Alenka Novotná a Eva Atassi. Dále se na práci okresního výboru podílejí Zdeňka Hajleková, Pavel Charvát, František Pokorný a Pavel Posolda. Aktivní při jednání jsou Jarmila Brožová, Dan Bieronski, Josef Čermák a Stanislav Šrámek.

Objektivně je třeba říct, že i ostatní členové voleného orgánu jsou v místech nebo v odborném zázemí nápomocni a aktivní. Jaroslav Hudec při stranických akcích v Říčanech, ale především jako tajemník Národní rady Klubu českého pohraničí a při mnoha akcích vlasteneckých organizací po celé republice. Petr Macháček pomáhá aktivně v Čelákovicích stejně jako Antonín Procházka.

Nutno vyzvednout aktivní podíl na práci odborného zázemí ústředního a krajského výboru u Zdeňka Štefka, stínového ministra kultury; Pavla Charváta v komisích pro dopravu; Pavla Posoldy v oblasti ekonomiky a investic; Nizara Trabulsiho v komisi pro mezinárodní politiku a zahraniční styky; Slávka Zimy v komisi pro vnitrostranickou práci; Václava Kuchty jako předsedy ústřední revizní komise Klubu českého pohraničí, ve Slovanském výboru, v odborném zázemí ÚV i jako vedoucího komise pro tělovýchovu a sport... Některé členy okresního výboru – Zdeňku Hajlekovou a Jana Hádka je třeba vyzdvihnout za práci v zastupitelstvech v místě a místní samosprávě.

Stejně tak bychom mohli jmenovat další členy i nečleny strany, kteří nám v práci pomáhají a jsou aktivní v Levicovém klubu žen, Společnosti Julia Fučíka, Klubu českého pohraničí, Slovanském výboru.

 

Práce VV OV KSČM

Výkonný výbor v hodnoceném období pracoval ve složení Milan Havlíček, Zdeněk Štefek, Alena Novotná, Jan Hádek, Vladimír Duník, Pavel Posolda a Stanislav Šrámek. Poslední dva jmenované, P. Posolda skončil z důvodu nedobré atmosféry na OV, posléze i dlouhodobé nemoci, S. Šrámek byl usnesením OV pro přetrvávající neshody a nesoudružské jednání odvolán z VV, v loňském roce nahradili Eva Atassi a Vladislav Zima.

Jednání VV se pravidelně zúčastňovali i předsedkyně ORK Marie Krumpolcová a předseda ORoK Jaromír Dočekal, i odvolaný Stanislav Šrámek, který obdobně jako na jednáních OV, vyvolával svým vystupováním dusnou, nesoudružskou atmosféru a narušoval tak průběh pracovních jednání ostatních členů.

Obdobně, jako v případě jednání OV měli členové VV mnohdy problém, aby byli schopni přijmout usnesení, většina jednání probíhala ve čtveřici, ostatní členové se ze zdravotních důvodů jednání zúčastňovali dle svých aktuálních možností.

I přes tento výrazný hendikep se snažili, zejména díky předsedovi M. Havlíčkovi a místopředsedovi OV Z. Štefkovi, kteří připravovali téměř všechny materiály pro jednání, aby tato byla dělná, konstruktivní a jejich závěry byly výchozím podkladem pro přípravu jednání pléna OV.

VV OV zároveň fungoval jako redakční rada okresního zpravodaje a zejména, v druhé polovině hodnoceného období nahrazoval Okresní volební štáb a zajišťoval tak materiály pro přípravu předvolební kampaně včetně zajištění dvou veřejných předvolebních akcí.

 

Práce Okresního volebního štábu

Volby jsou jednou z důležitých a zároveň specifických činností strany. Tak jako nelze mluvit o optimálním stavu v ústředním operativním volebním štábu a v krajském volebním štábu je situace obdobná v činnosti okresního volebního štábu.

K ideálnímu stavu, kdyby jeho členy měli být zástupci všech základních organizací, vedoucí okrsků a rozhodující funkcionářský aktiv, to má hodně daleko. Nechutí se více zapojit a pomoci ze strany základních organizací, převzal základní řídící funkci výkonný výbor. Každé jednání výkonného výboru se v první části po celý rok věnovalo volbám. V praktické části nejvíce pomohli vedoucí okrsků Jaromír Dočekal, František Pokorný, Josef Čermák, Vladimír Duník, Vladislav Zima, ale i Stanislav Šrámek a Zdeňka Hajleková.

Lze konstatovat, že volbám do krajského zastupitelstva (2016) a Poslanecké sněmovny Parlamentu (2017) byla historicky celkově věnována nejvyšší pozornost jak organizačně, tak i ekonomicky. Výsledky však tomuto úsilí neodpovídají.

Dobře byly připraveny poslední dvě předvolební akce na veřejnosti v Čelákovicích a Brandýse. Chyběl typizovaný projekt se štafetovým (paprskovitým) využitím na více místech okresu. Hodnocení výsledků dvojích posledních voleb byla věnována nemalá pozornost, neodhalující však samotnou podstatu ztráty komunistických voličů. I to je jeden z důvodů svolání X. sjezdu KSČM.

 

Náš podíl na práci Zastupitelstva kraje

Od poslední okresní konference dobíhalo volební období do krajského zastupitelstva 2012-2016. Po úspěchu z roku 2012 jsme byli zastoupeni ve vedení kraje a spolu s ČSSD jsme s našimi 19 zastupiteli vytvořili koalici. Okres Praha - východ měl v klubu dva členy. Zdeněk Štefek byl uvolněným radním pro oblast kultury a památkové péče a Pavel Posolda byl členem Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje.

Zdeněk Štefek působil aktivně ve své gesci, podařilo se mu prosadit koncepční podporu divadel, novou koncepci památkové péče i péče o tradiční kulturu, navýšit prostředky pro knihovny, realizovat řadu projektů (na území Prahy - východ Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech nebo investice do Muzea v Brandýse či do Památníku Lady v Hrusicích). Hojně navštěvoval i kulturní, sportovní a společenské akce v regionu.

Pavel Posolda aktivně vystupoval v oblasti investic a financování aktivit kraje, byl značným kritikem ústupků vůči ČSSD i řadě položek v rozpočtu a angažoval se též v pracovní skupině pro přípravu investic a v pracovní skupině pro zdravotnictví.

Zástupci Prahy - východ zasedali také v odborném zázemí krajského výboru, zejména v komisi pro propagaci a agitaci.

Po krajských volbách v roce 2016 zastupuje Prahu - východ v osmičlenném klubu jen Zdeněk Štefek, lídr krajské kandidátky KSČM. Nejprve v opoziční roli jako předseda klubu, od podzimu 2017 ale již jako součást aktivní programové podpory vlády ANO a ČSSD, v pozici uvolněného předsedy Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.

Okres je dále zastoupen Lenkou Grygarovou v Komisi pro majetek.

 

Hodnocení práce základních organizací

Ze současných 28 základních organizací k těm aktivnějším patří Brandýs nad Labem, Čelákovice, Klecany, Kojetice, Mukařov, Odolena Voda, Řež závod, Říčany, Stará Boleslav a Úvaly. V ostatních organizacích je činnost spíše nahodilá a je věcí aktivnějších jednotlivců. K nim patří Kunice, Lázně Toušeň, Nehvizdy, Vyšehořovice a ZO při okresním výboru. Ostatní základní organizace se prezentují maximálně placením členských příspěvků.

To se v plné míře projevilo při konání výročních členských schůzí, kdy část ZO výroční členské schůze vůbec nekonala a ani neodevzdala požadované hlášení. V současnosti přestávají být čtyři organizace funkční zcela a budou v souladu se Stanovami postupně zrušeny.

Věkový a zdravotní stav členské základny postupně směřuje k zachování základních organizací jen v městských aglomeracích a i to velmi obtížně. Další postup v činnosti základních organizací je třeba řešit koncepčně.

 

Porady funkcionářů

Jednou ze základních forem práce s funkcionářským ale i ostatním aktivem zůstávají pravidelné měsíční porady funkcionářů. Na nich jsou účastníci informováni o činnosti ústředního, krajského a okresního výboru; o činnosti krajských zastupitelů; o práci volebních štábů atpod. Součástí porad bývají besedy s hosty. V posledním roce to byli mpř. ÚV ss. Petr Šimůnek a Josef Skála, předseda Stč. KV a poslanec Stanislav Grospič, krajský zastupitel a člen ÚV Ivan Cinka a další.

Tato forma je vedle jednání okresního výboru jedinou, kdy se setkávají funkcionáři ZO a vzájemně si vyměňují zkušenosti ze vlastní stranické práce. Nezřídka bývají tyto porady i tribunou kritiky funkcionářského aktivu na různých úrovních.

 

Kádrová práce v okrese

Na rozdíl od základních organizací, kde visí veškerá stranická práce na jednom dvěma členům, má okresní výbor schválený kádrový pořádek pro nejbližší období.

Kádrové rezervy vedoucí funkcionáři orgánů KSČM v okrese Praha-východ:

 

Člen ÚV KSČM - Zdeněk Štefek (42); navrhovaná kádrová rezerva: Pavel Posolda (57), Zdeňka Hajleková (58)

Členové Stč. KV KSČM - Zdeněk Štefek (42), - Milan Havlíček (69); navrhovaná kádrová rezerva: Zdeňka Hajleková (58), Pavel Posolda (57), Vladimír Duník (60), Vladislav Zima (61)

Předseda OV KSČM (statutární zástupce)- Milan Havlíček (70); navrhovaná kádrová rezerva: Zdeňka Hajleková (58), Zdeněk Štefek (42), Pavel Posolda (57), Vladislav Zima (61)

Místopředseda OV KSČM (statutární zástupce) - Zdeněk Štefek (42); navrhovaná kádrová rezerva: Jan Hádek (61), Vladimír Duník (60), Vladislav Zima (61)

Ekonom (hospodář) OV KSČM - Václav Kuchta (74); Navrhovaná kádrová rezerva: Eva Atassi (72), Zdeňka Hajleková (58)

Předseda Okresního volebního štábu - Pavel Posolda (57); navrhovaná kádrová rezerva: Vladimír Duník (60), Vladislav Zima (61), Jaroslav Hudec (62), Václav Kuchta (74)

Předseda ORK KSČM - Marie Krumpolcová (77); navrhovaná kádrová rezerva: Hana Volfová (60), Jiřina Potěšilová (68), Ivana Nováková (69)

Předseda ORoK KSČM - Jaromír Dočekal (86); navrhovaná kádrová rezerva: není

 

Ideologická práce strany v okrese pražské konference

Zpravodaj OV, web stránky

podíl na konání pražských konferencí

podíl na činnosti vlasteneckých organizací

práce v odborném zázemí strany (práce MLOKu)

 

Hospodaření okresní organizace KSČM

Okresní konference v listopadu 2015 konstatovala, že hospodaření naší okresní organizace je vyrovnané, což dokázala i provedená ekonomická analýza s výhledem do roku 2016. Bylo konstatováno, že sekretariát OV je vybaven nejen jako pracoviště a místo pro styk s veřejností, ale je vybaven i potřebnou technikou pro politickou a agitační činnost a pro konání akcí v okrese. Od té doby došlo k doplnění vybavení o další dva agitační stolky a o mobilní reprosoupravu, což využívají i naše základní organizace, zejména v Brandýse nad Labem a v Čelákovicích.

V uplynulém období 2016 a 2017 pokračovalo vyrovnané hospodaření okresní organizace jako celku a v souladu s platnými hospodářskými směrnicemi KSČM. Rozpočty byly schvalovány jako vyrovnané a zpravidla dosažené aktivní hospodářské výsledky posilovaly naše vlastní jmění a naši majetkovou základnu. Na konci roku 2015 její hodnota činila 761 333,- Kč a k 31. 12. 2017 činila již 871 296,-Kč. Změnu financování uvnitř naší strany změnila účinnost zákona o politických stranách včetně zavedení volebních transparentních účtů a zejména pak "nevalné" volební výsledky KSČM dosažené ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016 a ve volbách do PČR v roce 2017. Přesto naše okresní organizace nemá pro následné období v roce 2018 a další příliš napjaté ekonomické podmínky a tak mohl být připraven např. i schodkový rozpočet.

Stále více než 30% příjmu okresní organizace tvoří přijatá výše za členské příspěvky. V roce 2017 to byla částka 124.125,-Kč, což výpočtem znamená průměrný členský příspěvek 32,22 Kč na člena a měsíc. Zhodnocení platební "morálky" bylo provedeno na výročních členských schůzích. Za tuto finanční podporu strany od svých členů, případně i sympatizantů, patří poděkování všem v základních organizacích. A to i přesto, že ze zdravotních či sociálních důvodů je řadě našich členů prominuta či upravena povinnost respektování stanovené výše, tedy 0,5% ze svých příjmů.

V roce 2018 se navíc příjem za vyhlášenou sjezdovou známku stane i zdrojem příjmů i naší okresní organizace.

Vnitřní pravidla hospodaření KSČM snížila pro ZO nezbytnou administrativu, kterou nyní zabezpečuje sekretariát OV. Znamená to zároveň i častější styk funkcionářů OV a ZO a pro aktivní základní organizace i přímá pomoc a větší operativnost.

Lze tedy konstatovat, že okresní organizace je bez dluhů a bez jiných závazků a pro nejbližší dva roky může naplňovat své reálné plány práce ke své politické činnosti (včetně zajišťování voleb komunálních, krajských či senátních) na úrovni základních organizací, okresu i případně podpory spolupracujících vlasteneckých spolků.

Řádně je každoročně prováděna inventarizace movitého a nemovitého majetku a financí okresního výboru.

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS

členům ÚV KSČM, okresním a krajským výborům KSČM,

delegátům okresních a krajských konferencí KSČM

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi!

Komunistické hnutí u nás - je roztříštěné. I Komunistická strana Čech a Moravy je na rozcestí. Dlouhodobý postupný pokles hlasů získávaných ve volbách je následkem trvalého snižování autority strany ve společnosti, které není zapříčiněno jenom poklesem členské základny, ale především odstupem od komunistického charakteru strany samotné.

Nehledejme jen viníky! Není to jenom o takzvaném sekání hlav!

Výsledky však ukázaly, že jako celek jsme my, komunisté, pracovali špatně. Je to možné doložit na mnoha dobře všem známých příkladech. Od malého zájmu mladších, přirozeně revolučních lidí, o vstup do strany nebo třeba „jen“ o spolupráci s námi v odborných oblastech... přes neschopnost postavit jednoduchý, jasný ale nepodbízivý volební program; sobecký a regionální přístup k ekonomice a hospodaření strany; dokončení střednědobého programu na desetiletí s propagandisticky poutavými hesly dne či vypořádání se s vlastní minulostí až po každodenní neplnění Stanov a základních úkolů politické práce včetně té kádrové.

Několik posledních volebních výsledků ukázalo, že formy a metody naší práce, naše volební programy, naše vystupování na veřejnosti i ve sdělovacích prostředcích, naše tiskoviny a mnohé další… neprobouzí v našich potencionálních sympatizantech a voličích zájem o nás vědět více a s námi probojovat spravedlivější společenské uspořádání u nás.

Nesvádějme propady ve volbách na voliče. Nehledejme zdůvodnění a alibi pro vlastní neschopnost, neumětelství, nekritičnost, nečinnost…

My, komunisté, máme velkou výhodu. Jsme dialektičtí materialisté. Známe metodu poznání společenského vývoje. Hlásíme se ke všemu dobrému a pokrokovému v naší historii i celosvětovém komunistickém a dělnickém hnutí. Tak pracujme na svém uvědomění a komunistickém přesvědčení a nebuďme zbabělci!

Jestliže jsme členy komunistické strany, která má ve vínku nesmiřitelný boj s nespravedlivým kapitalismem, tak se neschovávejme za hesla o modernosti a vstřícnosti k myšlení a jazyku dnešní generaci. To by z nás byly velice rychle politické mrtvoly, k čemuž se také věrolomnými ústupky mílovými kroky blížíme. Nejsme pupek světa. Zkušenost bratrských komunistických stran, které nalítly pozlátkům podpory či dokonce spoluvládnutí za kapitalismu hovoří jasně… skončily v propadlišti dějin

Neschovávejme se za leninskou taktiku a strategii, když jsme líní, bojácní a morální kodex komunisty má pro naše funkcionáře menší hodnotu než protektorátní bankovky.

Kde je naše komunistické uvědomění, když nehledáme společně cestu vpřed, ale štveme se navzájem, intrikujeme a pomlouváme jeden druhého.

Cestou z tohoto, jakoby začarovaného kruhu, není nicnedělání a postupná úplná likvidace naší komunistické strany, jak se to děje v současnosti.

Cestou je vyjádření jasné vůle po nápravě chyb a nedostatků a návratu ke skutečně komunistické politické práci.

Narovnejme páteř před svým okolím, před svými dětmi a vnoučaty a začněme se chovat jako komunisté. Dlužíme to naším předkům i milionům kapitalismem zavražděným před námi. Mnohem více to ale dlužíme generacím, které přijdou po nás.

Nehledejme alibi a zdůvodnění proč to či ono nejde! Nehledejme konspirace zaprodanosti a spojení s cizími či domácími nepřáteli. Ve chvíli, kdy začneme komunisticky pracovat, tak všichni ti věrolomní, jen hubou mlátící, odpadnou sami. Hledejme společně cestu jak z tohoto kritického stavu ven. Sdružujme se, scházejme se, raďme se… Do rezervací pro turisty, jak indiány ve Spojených státech nás nedostanou. Dokud dýcháme, klidu jim nedáme.

A k tomu je potřeba shrnout všechny náměty a připomínky, uspořádat objektivní kritiku, provést analýzu své popřevratové činnosti a předložit řešení nastalé situace. Například:

S komunistickou náročností vyhodnotit práci členů všech volených orgánů.

Provést komunistickou analýzu politicko-organizátorské a ideologické práce i ekonomiky celé strany.

Dát dohromady na všech stupních, morálně čisté, uvědomělé a vyspělé revolucionáře, připravené jít do čela boje za návrat autority komunistického hnutí u nás. Osobnosti schopné naslouchat lidem, pracovat v týmu, obětovat se, mající reálné nápady a zkušenosti a připravené pracovat permanentně na sobě, potlačovat voluntarismus a ješitnost i přehnané ambice.

Vyzvat na všech stupních ty, kterým se nepovedlo vyvést stranu ze srabu, aby odstoupili, a umožnili pracovat těm, co chtějí dostat komunistickou stranu do klidnějších, ale komunistických vod.

Postavit nejprve krátkodobý (šest až deset let) program strany, předložit nejprve všechny úkoly a nedostatky k řešení a do čela strany zvolit ty, kteří řeknou, jak a s kým tyto cíle chtějí splnit.

Nejde o funkce. Jde o týmovou práci lidí, kteří mohou a především chtějí v jednotném duchu spolu pracovat.

Setrvat ve stávajícím stavu a se stávajícím funkcionářským vedoucím aktivem – znamená cestu do pekel. Změna znamená život! Ale změna v celé straně a nejen ve vedení. Změnu musí aktivní uvědomělou prací podpořit i funkcionáři v okresech a větších základních organizacích. Jinak půjde jen znovu o Potěmkinovu vesnici.

Pro nás dnes, stejně jako před téměř devadesáti lety, bezezbytku platí heslo, kterého se dnes mnozí funkcionáři základních organizací, okresů, krajů i ústředního výboru - bojí. Heslo, pod kterým možná spousta sociál-demokratů v nás, uspávačů hadů i funkcionářů herců z té skutečně komunistické strany časem odejde, ale bez kterého není cesta vpřed. A tak vyzýváme všechny skutečné čestné a poctivé komunisty: Nebojme se! Nesmí jít o pašalíky! Nemáme co ztratit!

Vpřed pod osvědčeným heslem: „Od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě!“

Marxisticko-leninský odborný klub

 Václav Čermák - předseda

V Praze, dne 13. prosince 2017

 

CO DĚLAT?!

(Návrh tezí k diskusi co je třeba udělat k X. sjezdu KSČM jako návrh inspirace delegátům okresní konference.)

Vážené soudružky, vážení soudruzi! Komunisté!

Jednoduchá řešení v politice nejsou. Již delší čas většina diskuzí kolem komunistické strany a jejího vnitřního života končí smířliveckými radami typu – teď jsme před volbami; teď jsme těsně po volbách; když povoz táhne, tak se nepřepřahá; nikoho lepšího nemáme; já bych snad i se změnami souhlasil, ale koho na jejich místo; buďme na sebe hodní; nebuďme jako oni a tak dál a tak podobně.

V zemi, kde vládne antikomunismus, se opravdu do funkcí v komunistické straně nikdo nehrne. Vidíme to v základních organizacích i okresních výborech. Trochu lepší je situace v ústředním výboru a vzhledem k systému a organizačním řádům i v krajských výborech.

Přesto stále chybí větší odvaha a otevřenost. Neumíme kritizovat ani kritiku přijímat. Obzvlášť to platí od okresů nahoru. Větší odvaze, upřímnosti a demokracii by prospěla jistá opatření. Především jsou to tajná hlasování o všech personálních a důležitých věcech; dále spravedlnost a demokracie v ekonomice strany a nezávislost na financích strany ve volených funkcích.

Trpíme permanentním porušováním Stanov u většiny základních organizací. Starost o výstavbu strany, její ekonomické zabezpečení a ideovou vyspělost jsme zaprodali za špinavé volební peníze. Hrajeme si na sekretariáty, na funkcionáře… stále konstatujeme, že se nám něco nedaří, že něco nejde; že máme málo prostředků; že musíme vyměnit jednu PR agenturu za jinou atd.

Předpokládáme-li u většiny funkcionářů a členů strany - vzhledem k průměrnému věku členské základny, jejich životním zkušenostem a znalostem metody poznání společenského vývoje, determinovaný světový názor, bude změna stylu práce i samotná starost o komunistickou stranu velice obtížná.

Kdo nám řekne, co děláme v základních organizacích špatně? Nikdo! Už slyším: „Tak si to jdi dělat sám, když seš tak chytrej!“ A přesto ústřední výbor, na návrh svého předsedy, přijme například usnesení, že každá základní organizace musí přijmout jednoho člena ročně. Ale my přece nejsme cestovní kancelář – přijdu, přihlásím se, zaplatím a letím… Komunisté jsou lidé zvláštního ražení.

Cestou zevnitř a zespodu se do společnosti v současné době, kdy máme přestárlou členskou základnu a mizivou spolupráci s kulturou a inteligencí, nevrátíme, nedostaneme. To jsme měli zkusit před patnácti lety.

Musíme jít opačnou cestou. Dostat se do povědomí slušných pracovitých lidí přes média a moderní komunikační technologie, naše zastupitele i poslance. Dělat „křoví“ mimořádným a obětavým osobnostem, které do toho střetu a souboje za stranu půjdou. Půjde totiž v převážné míře o souboj s uměle udržovaným antikomunismem. Následná rétorika tisícovky předních našich funkcionářů a spolupracovníků musí být ve všech stěžejních otázkách stejná, jednotná a propagandisticky správně uchopená. Neprodávejme se ani za kobylu ani za slávu. Neprostituujme za nic na světě. Jedinou výjimku tvoří otázka války a míru.

Lenin to měl snadné. Nepřítel byl naproti vidět. My jich dnes máme více. Jsou to především naše chyby…

Co je tedy nutné udělat?

Náš cíl je známý. Ale můžeme si říci, co udělat v nejbližších pěti, deseti letech. Dejme to na papír a zvedněme pro to ruku. Můžeme si říci, co je nezbytné v politicko-organizátorské práci. Svolejme celostranickou konferenci, nalejme si čistého vína, stanovme mantinely, přes které vlak nejede, tak abychom je po celou dobu mohli a věděli jak plnit.

Řekněme si, jakou minimální roli musí plnit systematická ideologická práce. Svolejme celostranickou konferenci k ideologické práci. Rozeberme všechny možnosti a nutnosti, přijměme jasné závěry a zvedněme pro ně ruku. Akční jednota se bez spojení politicko-organizátorské a ideologické práce neobejde.

Chybět ale nesmí ani ekonomické zabezpečení. Svolejme celostranickou konferenci odborníků přes finance, postavme základy ekonomické demokracie uvnitř strany. Přijměme závěry, zvedněme ruku a dodržujme to.

Pak vytvořme Radu starších (moudrých, veteránů); Radu mladých; Radu odborníků a Radu entuziastů a vytvořme z nich Banku mozků a nápadů.

Pak už nezbývá nic jiného, než aby Ti nejlepší z nejlepších našich komunistů revolucionářů bez ohledu na barvu pleti a pohlaví předstoupili před stranu na sjezdu a řekli, jak chtějí všechny tyto oblasti zabezpečit a s kým si na to troufají.

Máme-li navrženou cestu shrnout, tak je nejprve třeba:

- provést analýzu politicko-organizátorské práce,

- provést analýzu ideologické práce,

- provést analýzu a skutečnou demokracii ve stranických financích.

Potom ze závěrů:

- postavit krátkodobý vnitrostranický program na čtyři až osm let k záchraně komunistické strany.

A na závěr by:

- nejlepší z nejlepších revolucionářů z KSČM měli říci, jak a s kým chtějí program naplnit a ty následně na sjezdu zvolit.

Opačná cesta – volba jednoho, dvou „nejvyšších“ neřeší změnu stylu práce KSČM automaticky. Vyvést stranu z marasmu a navrátit jí odpovídající a zaslouženou autoritu může pouze jednotný kolektiv ve vedení strany.

Malá rekapitulace na závěr:

1.) Základním předpokladem záchrany KSČM je změna stylu práce.

2.) Je nezbytné provést kritickou analýzu všech základních oblastí stranické práce.

3.) Následně postavit krátkodobý program strany; kodex komunisty a desatero pro nejbližší období.

4.) Navrhnout a postavit týmy lidí, kteří by byli schopni jednotně předstoupit před stranu s vizí, jak schválené zadání splnit.

5.) A na závěr zvolit skutečné vedení strany.

Máme tedy dvě základní možnosti. Buď nic nedělat anebo změnit postavení komunistické strany ve společnosti. Ta změna ale bude bolet. Bude spousta odpadlíků, nepřejícníků a „stávkokazů“. Nečekejme na válku, aby to za nás vyřešila. Ten souboj v nás musíme podstoupit my sami.

 

Milan Havlíček, člen MLOKu