Zpravodaj 1/2018

9. 1. 2018

ZPRAVODAJ
OV KSČM Praha-východ
leden 2018

Co dělat?!

(Návrh tezí k diskusi co je třeba udělat k X. sjezdu KSČM jako návrh inspirace delegátům okresní konference.)

Jednoduchá řešení v politice nejsou. Již delší čas většina diskuzí kolem komunistické strany a jejího vnitřního života končí smířliveckými radami typu – teď jsme před volbami; teď jsme těsně po volbách; když povoz táhne, tak se nepřepřahá; nikoho lepšího nemáme; já bych snad i se změnami souhlasil, ale koho na jejich místo; buďme na sebe hodní; nebuďme jako oni a tak dál a tak podobně.

V zemi, kde vládne antikomunismus, se opravdu do funkcí v komunistické straně nikdo nehrne. Vidíme to v základních organizacích i okresních výborech. Trochu lepší je situace v ústředním výboru a vzhledem k systému a organizačním řádům i v krajských výborech.

Přesto stále chybí větší odvaha a otevřenost. Neumíme kritizovat ani kritiku přijímat. Obzvlášť to platí od okresů nahoru. Větší odvaze, upřímnosti a demokracii by prospěla jistá opatření. Především jsou to tajná hlasování o všech personálních a důležitých věcech; dále spravedlnost a demokracie v ekonomice strany a nezávislost na financích strany ve volených funkcích.

Trpíme permanentním porušováním Stanov u většiny základních organizací. Starost o výstavbu strany, její ekonomické zabezpečení a ideovou vyspělost jsme zaprodali za špinavé volební peníze. Hrajeme si na sekretariáty, na funkcionáře… stále konstatujeme, že se nám něco nedaří, že něco nejde; že máme málo prostředků; že musíme vyměnit jednu PR agenturu za jinou atd.

Předpokládáme-li u většiny funkcionářů a členů strany - vzhledem k průměrnému věku členské základny, jejich životním zkušenostem a znalostem metody poznání společenského vývoje, determinovaný světový názor, bude změna stylu práce i samotná starost o komunistickou stranu velice obtížná.

Kdo nám řekne, co děláme v základních organizacích špatně? Nikdo! Už slyším: „Tak si to jdi dělat sám, když seš tak chytrej!“ A přesto ústřední výbor, na návrh svého předsedy, přijme například usnesení, že každá základní organizace musí přijmout jednoho člena ročně. Ale my přece nejsme cestovní kancelář – přijdu, přihlásím se, zaplatím a letím… Komunisté jsou lidé zvláštního ražení.

Cestou zevnitř a zespodu se do společnosti v současné době, kdy máme přestárlou členskou základnu a mizivou spolupráci s kulturou a inteligencí, nevrátíme, nedostaneme. To jsme měli zkusit před patnácti lety.

Musíme jít opačnou cestou. Dostat se do povědomí slušných pracovitých lidí přes média a moderní komunikační technologie, naše zastupitele i poslance. Dělat „křoví“ mimořádným a obětavým osobnostem, které do toho střetu a souboje za stranu půjdou. Půjde totiž v převážné míře o souboj s uměle udržovaným antikomunismem. Následná rétorika tisícovky předních našich funkcionářů a spolupracovníků musí být ve všech stěžejních otázkách stejná, jednotná a propagandisticky správně uchopená. Neprodávejme se ani za kobylu ani za slávu. Neprostituujme za nic na světě. Jedinou výjimku tvoří otázka války a míru.

Lenin to měl snadné. Nepřítel byl naproti vidět. My jich dnes máme více. Jsou to především naše chyby…

Co je tedy nutné udělat?

Náš cíl je známý. Ale můžeme si říci, co udělat v nejbližších pěti, deseti letech. Dejme to na papír a zvedněme pro to ruku. Můžeme si říci, co je nezbytné v politicko-organizátorské práci. Svolejme celostranickou konferenci, nalejme si čistého vína, stanovme mantinely, přes které vlak nejede, tak abychom je po celou dobu mohli a věděli jak plnit.

Řekněme si, jakou minimální roli musí plnit systematická ideologická práce. Svolejme celostranickou konferenci k ideologické práci. Rozeberme všechny možnosti a nutnosti, přijměme jasné závěry a zvedněme pro ně ruku. Akční jednota se bez spojení politicko-organizátorské a ideologické práce neobejde.

Chybět ale nesmí i ekonomické zabezpečení. Svolejme celostranickou konferenci odborníků přes finance, postavme základy ekonomické demokracie uvnitř strany. Přijměme závěry, zvedněme ruku a dodržujme to.

Pak vytvořme Radu starších (moudrých, veteránů); Radu mladých; Radu odborníků a Radu entuziastů a vytvořme z nich Banku mozků a nápadů.

Pak už nezbývá nic jiného, než aby Ti nejlepší z nejlepších našich komunistů revolucionářů bez ohledu na barvu pleti a pohlaví předstoupili před stranu na sjezdu a řekli, jak chtějí všechny tyto oblasti zabezpečit a s kým si na to troufají.

Máme-li navrženou cestu shrnout, tak je nejprve třeba:
- provést analýzu politicko-organizátorské práce,
- provést analýzu ideologické práce,
- provést analýzu a skutečnou demokracii ve stranických financích.

Potom ze závěrů:

- postavit krátkodobý vnitrostranický program na čtyři až osm let k záchraně komunistické strany.

A na závěr by:

- nejlepší z nejlepších revolucionářů z KSČM měli říci, jak a s kým chtějí program naplnit a ty následně na sjezdu zvolit.

Opačná cesta – volba jednoho, dvou „nejvyšších“ neřeší změnu stylu práce KSČM. Vyvést stranu z marasmu a navrátit jí odpovídající a zaslouženou autoritu může pouze jednotný kolektiv ve vedení strany.

Malá rekapitulace na závěr:

1.) Základním předpokladem záchrany KSČM je změna stylu práce.

2.) Je nezbytné provést kritickou analýzu všech základních oblastí stranické práce.

3.) Následně postavit krátkodobý program strany; kodex komunisty a desatero pro nejbližší období.

4.) Navrhnout a postavit tými lidí, kteří by byli schopni jednotně předstoupit před stranu s vizí, jak schválené zadání splnit.

5.) A na závěr teprve zvolit vedení strany.

Máme tedy dvě základní možnosti. Buď nic nedělat anebo změnit postavení komunistické strany ve společnosti. Ta změna ale bude bolet. Bude spousta odpadlíků, nepřejícníků a stávkokazů. Nečekejme na válku, aby to za nás vyřešila. Ten souboj v nás musíme podstoupit my sami.

Milan Havlíček, předseda OV KSČM

 

Tvořit, ne bořit!

Výzva pro delegáty okresní konference

Vzhledem k dlouhodobé nelichotivé situaci v naší straně, opakovaném volebním debaklu v posledních volbách do krajů a Parlamentu ČR i v přetrvávající nesoudružské, dusné atmosféře na jednáních orgánů Okresního výboru, vyzývám všechny delegáty okresní konference Prahy – východ 2018, i na základě přijatého usnesení VČS MěO KSČM Čelákovice, aby při předkládání návrhů a volbě členů OV KSČM Praha – východ pečlivě zvažovali, zda jimi navržení členové jsou ochotni podílet se poměrným dílem na činnosti okresního výboru a nebýt jen členem do počtu, v horším případě i zdrojem konfliktů a dusné, nesoudružské atmosféry, jako někteří členové současného OV. Pro práci a činnost výboru bude rozhodně prospěšnější, když bude mít třeba jen polovinu členů současného OV, avšak členů, kteří budou mít zájem pracovat pro ostatní, tvořit, ne bořit.

Dáváme i na zvážení návrh na zrušení Krajských výborů a OV podřídit přímo ÚV. Dle našeho názoru KV pro činnost OV je zbytečným mezičlánkem v organizaci řízení.

Vladimír Duník, člen VV

 

Příprava sjezdu očima okresního funkcionáře

Čeká nás X. sjezd KSČM, který bude o tom, kam otočíme kormidlo dalšího politického vývoje a kdo je schopen toto kormidlo otočit. Mám možnost na příposlechu sledovat jednání ÚV a jednotlivé diskutující, především jejich názory, které se stále opakují. Některé nepohodlné názory neumíme vyslyšet se slovy, že nic nového nebylo řečeno a nelze je zapracovat.

V současné době a po IX. sjezdu je tato nejednotnost více vidět a vznikly dvě skupiny názorů. Jedna okolo s. Filipa a názory s. Dolejše deklarované ve volebním štábu. Druhá skupina okolo s. Skály s deklarovanými výstupy z mediálního oddělení.

V současné době probíhá dehonestace protivníků, především tvrzením, že na předsedu by měl být někdo mladý. Snad s. Konečná, že s. Skála je příliš starý, snad o tři roky oproti s. Filipovi. Variantou je i někdo třetí, aby se rozbila jednota a mohlo dojít k politické korupci. Důvod je jednoduchý, pouze s. Skála je schopen změnit politický směr a má i širokou podporu na okresech. Samozřejmě po vzoru Brna bychom měli navrhnout svého kandidáta na předsedu, konkrétně s. Havlíčka, aby mohl vystoupit na sjezdu.

Dalším argumentem proti s. Skálovi je fakt, že není v Poslanecké sněmovně, kde se odehrávají politická jednání. Řešení je jednoduché, stačí, pokud s. Dolejš bude úspěšně kandidovat v některém senátorském obvodě a jeho náhradníkem do PS je s. Skála.

To, jestli jsme schopni změnit náš politický směr, je dáno už volbou delegátů na okresních konferencích. Uvědomme si, že řada okresů vysílá stále ty samé delegáty, u kterých je předem znám jejich názor.

Proto je důležité, aby okresní konference řekla, jakou má představu o dalším směřování strany, kdo by měl být ve vedení strany, a podle toho volit delegáty.

Vladislav Zima, člen VV
 

Z 10. zasedání Ústředního výboru KSČM

Po procedurálních otázkách byl schválen program jednání, v kterém bylo úvodní vystoupení předsedy, stanovisko k aktuální politické situaci, hodnocení výsledků voleb, příprava voleb pro rok 2018, návrh na svolání X. sjezdu a v organizačních otázkách byly, mimo jiné, i plán práce na I. pololetí 2018, informace o činnosti Úrok a obdržené dopisy.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip shrnul cíle zasedání vyhodnotit volby a připravit volby a sjezd na rok 2018. KSČM se účastnila mezinárodního setkání v Číně, kde byly strany komunistické, socialistické, ekologické, liberální i konzervativní. Strany se přihlásily k trvale udržitelnému rozvoji. Jde o první krok k výměně hegemona celého světa, kterým se stává Čína, která jediná je zárukou celosvětového míru. Evropa není emancipovaná, nemá politickou linii ani specifikované vlastní zájmy a potřeby.

V ČR pokračuje fragmentace politiky, tradiční politické strany jsou oslabovány a nastupují nová uskupení bez jasného programu i budoucnosti. Ani KSČM se nepodařilo jasně formulovat zájmy občanů a zopakovat rok 2013, kdy jsme byli srozumitelní a jednotní.

Objektivní podmínky změnit neumíme, subjektivní ale ano. Mluví se o tom, že výsledek voleb ovlivňuje demokracii. Samotný pohyb ale nemůže ovlivnit nic, jen zpochybňování výsledku a institucí. V tomto ohledu se nelišíme od ostatních, musíme vzít volební výsledek jako fakt.

Předseda si porovnal diskusi po sjezdech. Nyní jsme začali zpochybňovat výstupy sjezdu na druhém zasedání, personální výsledky na třetím. Nejednotný postup strany existoval.

Po krajských volbách jsme hodnotili, udělali malou korekci, ale velké změny jsme neudělali. Teď velký krok dělá Ústecký kraj zvolením vlastního dopravce. Po volbách jsme se utápěli ve vlastní sebekritice, ale neřešili otázky předkládané společností. Nemáme jednotnou prezentaci našeho postupu. Neplníme usnesení, která jsou závazná.

Po volbách je nám vyčítáno, že jsme dosáhli hodně pozic, ale to je u menších stran vždy, viz KDU-ČSL po předchozích volbách.

Před námi je sjezd a základní úkol – volby komunální a senátní. Na to je třeba se soustředit. Podat co nejvíce kandidátních listin, více než v roce 2014, najít vhodné kandidáty do Senátu. A vrátit se k přijímání nových členů, nerezignovat na to.

Čeká nás sjezd, sjezd by měl odstartovat i tvorbu programových dokumentů pro 11. sjezd.

Místopředseda Josef Skála uvedl návrh stanoviska, které je zaměřeno na volbu prezidenta. Není uvedeno jméno, jsou zmíněna kritéria pro nás důležitá.

Další materiály uvedl místopředseda Jiří Dolejš – hodnocení výsledků voleb 2017 a příprava komunálních a senátních voleb pro rok 2018. Hodnocení bylo zpracováno především z podkladů OV a KV, vyjádřili se i někteří odborníci. Chybí ještě konkretizace opatření, návrhy směřování, to by se mělo upřesnit v březnu a po sjezdu zohlednit v plánu práce. Příprava voleb spočívá ve zpracování harmonogramu jednotlivých kroků. Pražská kandidátka bude známa již v březnu.

První blok diskuse zahájil s. Kohlíček. Jsme masovou nebo volební stranou? Nejsme schopni kriticky zhodnotit neúspěch, chybí sebereflexe vedení a hodnocení našich zástupců ve sdělovacích prostředcích a ve sněmovně. Vysoce hodnotí výsledky vyjednávání ve Sněmovně, nemohl by ale ocenit otevřenou podporu Babišovy vlády. Jeho kandidátem je Miloš Zeman. Noví lidé u nás nemusí být jen junioři.

S. Konečná zmínila, že v EP jim chybí, že neznají naše stanoviska při hlasování. Jak si představujeme bezpečnostní architekturu? Co k Dublinu? Tam pomohli aspoň naši poslanci. Jak k Evropské sociální chartě? Co Brexit?

S. Šprtel se připojuje k s. Kohlíčkovi za Břeclav. Přečetl prohlášení Brna, které nesouhlasí s hodnocením voleb, je nutná novelizace programu strany.

Pak byly představeny úpravy tiskové zprávy, které byly jen formulační. Stanovisko bylo schváleno.

S. Juroška kritizoval hodnocení programu, které je stereotypní. Navrhuje konkrétní poslanecké iniciativy – min. mzda, referendum, státní fond pro vodovody a kanalizace, zákon o surovinách, znárodnění OKD, zákon o veřejných pracích, o lichvě, zdanění finančních náhrad apod.

S. Švarcbek uvedl, že lidé říkají, že jsme se stali součástí establishmentu, že nás neznají, neviděli naše plakátky, upřednostňovali jsme některé kandidáty.

S. Hornof sdělil, že výměna lidí nic neřeší. Nové lidi nemáme, i úroveň lidí chodících do vzdělávacích kurzů o tom vypovídá. Noví lidé musí mít schopnost oslovit občany. Mysleli jsme omluvu za předlistopadový režim vážně a poctivě?

S. Švarc se ztotožňuje s mým vystoupením, hodnocení klouže po povrchu. Chybí tam činnost a vystupování našeho poslaneckého klubu.

S. Šenfeld popsal riziko, že se nedostaneme do Parlamentu. Bez parlamentní přítomnosti bychom měli omezené možnosti k vlastní činnosti. Chybí nám kategorizace příčin propadu. Špatný výsledek způsobila dlouhodobá dehonestace politických stran. Objevil se Babiš a ČSSD z něho udělala ještě mučedníka.

S. Žežulková dala 3 návrhy – hodnocení vzít jen na vědomí a schválit jen závěry. Zmizela část sebereflexe. Hodnocení probírat i na konferencích. Dále, že by měli navrhovaní do vedení předložit svou stručnou vizi. A dále, aby sjezd své jednání neukončoval v dubnu.

S. Klimša podotkl, že slibovaná byla hluboká analýza neúspěchu, to materiál není. Přešlapuje celá strana a hraje se to do ztracena. Volby ukázaly, že KSČM koná státotvorně, snaží se přizpůsobit, stylizovala se do role hradní strany, má nejnižší míru sebereflexe. Obavu má, že i na sjezdu nic nezměníme, jen tváře, ale ne politiku. Na sjezd navrhuje klíč 1:200.

S. Petelík odcitoval stanovisko OV KSČM Praha 8, které je znepokojeno neexistující sebereflexí. VV ÚV si přivlastňuje rozhodování ÚV KSČM, nesouhlasí s některými rozhodnutími poslaneckého klubu. Diví se i - že může náš europoslanec hájit další vojenskou strukturu EU.

S. Ort chtěl zrušit mimořádný příspěvek na sjezd. Kritizoval, že je přítomno z nečlenů ÚV nula poslanců z pozvaných šesti.

S. Grospič k hodnocení voleb dodal, že materiálu chybí ta tečka. Nemáme sociální strukturu společnosti a pohyb. Informoval o sjezdu OS ČMS.

S. Pázler předložil do návrhové komise některé body. V úvodním vystoupení předseda nešel k hlubší analýze problémů. V hodnocení je bagatelizace neexistence strategického cíle. Mezery máme i u prezentace vedoucích funkcionářů. Ve zprávě nejsou obsaženy návrhy na změny. Směřování strany bychom měli projednat i před sjezdem na UV.

S. Skála uvedl, že příčinou našeho neúspěchu není nejednota strany, (to si lidé nemyslí). Materiál je vykostěný. Běhají diskuse po Facebooku, on se jich neúčastní. V otázce vlády to chce písemnou dohodu, nevěřit ústním slibům.

S. Homolka se věnoval připravované senátní kampani. Kandidát nemusí být straník, ale musí být osobnost. Musí mluvit s lidmi, chce to mít tým a drobnosti, Homolka měl cukříky, papírky na žvýkačky.

S. Konečná doporučila Petelíkovi dělat editora Hospodářských novin, které její vystoupení zkreslily. Nesmíme dělat zkratky.

S. Juroška se omluvil, že rozdal návrh legislativních iniciativ. V úvodním vystoupení nezaznělo nic k postoji KSČM vůči nové vládě.

S. Filip dodal, že sjezdová známka končí na okrese, není pro centrum. Hodnocení voleb skutečně není hluboká analýza. Musíme se zabývat tím, co můžeme ovlivnit. Byli jsme občas mdlí, ale proto jsme vytvořili nové oddělení.

Po polední pauze představil místopředseda Petr Šimůnek další bod – X. sjezd, který by 21. dubna měl projednávat volbu nového vedení a směřování strany do budoucna, nikoliv už volby 2017, (změna z podnětu VV ÚV KSČM). Počet účastníků cca 450 lidí. Celý sjezd by neměl překročit náklady 100 000 Kč. Okresní organizace by platily dopravu a případně ubytování.

S. Aulická-Jírovcová prezentovala výstupy z Ústeckého kraje a Mostu. Chtějí dvoudenní mimořádný sjezd do dvou měsíců (navrhují Most) a vyzývají Filipa a Dolejše, aby již nekandidovali.

S. Štěpán tlumočil názor hradecké organizace. Podporují jednodenní sjezd v dubnu a pouze řešit kádrové otázky.

S. Berka byl zase zplnomocněn organizací v Uherském Hradišti navrhnout veřejnou volbu funkcionářů. A nebudou vybírat sjezdovou známku.

S. Juroška přednesl také požadavek své organizace na únorový sjezd. A chtěl více delegátů pro ve volbách úspěšné organizace.

S. Varga opakoval, že sjezdová známka je ve prospěch okresu.

S. Vytiska se postavil také za únorový termín.

S. Bělohlávek za Pardubický kraj podporuje dubnový termín.

S. Hrůza podpořil za Prahu 6 únorový termín (24. - 25. 2.)

S. Plodík podpořil dubnový termín, stejně tak i s. Číž.

S. Procházka informoval, že ani na jedné ze ZO v Kroměříži neslyšel o požadavku jiného termínu sjezdu či odvolávání.

Závěr okomentoval místopředseda Petr Šimůnek a představil technické podmínky sjezdu v Nymburce.

Třetí blok se věnoval informativním bodům. Doplněna byla personálně Komise mládeže a Komise pro vnitrostranickou práci o Josefa Gottwalda. Přednesena byla zpráva o činnosti ÚRoK i zprávy o činnosti orgánů a vyhodnocení diskuse.

Projednány byly dva dopisy základních organizací, které reagují na dění ve straně, že nemáme vizi ani ideu, třetí přišel na poslední chvíli, bude nejdříve projednán ve VV ÚV KSČM.

Místopředseda žádá o zvýšení odvodu krajských zastupitelů z 15 na 20%.

Předseda Vojtěch Filip řekl, že není pravda, že nemáme na něco stanovisko. K migrační krizi stanovisko máme, je jasné. K euru máme stanovisko také. K ANO také. Po volbách k němu přistupujeme jako k vítězi voleb, je ochotno jednat o programových otázkách. Naše priority: čtyřletý plán zvyšování mezd, zvyšování důchodů, diferencované daně (ANO souhlasí zatím se zdaněním církevních restitucí a snížením základní DPH u potravin atd.), obecné referendum, ochrana přírodních zdrojů, ochrana vody a další. Ale jedná se dále, bude známo v lednu po VV ÚV KSČM, hlasování o důvěře bude 10. ledna.

Závěr patřil usnesení, kdy prošel původní termín sjezdu. Sjezd bude jednodenní.

Zdeněk Štefek

 

Vystoupení členů Ústředního výboru Zdeňka Štefka

Zabýváme se hodnocením voleb. Chci podotknout, že vnímám zřetelný posun v kvalitě podkladového materiálu. Je nadprůměrný, není jen souhrnem názorů organizačních jednotek. To je dobrá zpráva. Ale není materiálem analytickým. Je v něm a v příloze zmíněno i mnohé, co považuji za zásadní. Ale jen zmíněno. Co je pozitivní, je i mezinárodní rámec, který by obdobnými zkušenostmi z voleb v Německu mohli doplnit třeba naši europoslanci. Až na výjimečné připomínky je úplně pominut názor lidí mimo stranu, našich voličů a nyní již nevoličů, i názor odborníků. Jejich samostatné hodnocení by mělo být zvláštní přílohou, abychom mohli porovnat názor naší bubliny, názor našich voličů a bývalých voličů a názor specialistů.

Opakování je matka moudrosti a tak si dovolím připomenout šest základních bodů, jak to vidím já.

- Nemáme jasně definované cílové skupiny, jejich počet, zájmy, problémy.

Nemůžeme se líbit všem. Musíme mít jasno, koho a čím chceme oslovit, a který náš požadavek hájí čí konkrétní zájem a koho se dotkne jinak. Pak nebudeme podléhat mediálním a emailovým kampaním několika jednotlivců, kteří se budou vydávat za naše voliče.

- Neumíme dělat kampaně a to se netýká jen sociálních sítí.

Ne, pořád to neumíme, i když o tom mluvíme. Místo soustředěného tlaku využíváme sítí spíše k vzájemným útokům. Maximálně si schválíme permanentní kampaň, ale to je něco jiného. Tematická kampaň je kampaní za konkrétní požadavek, která se v čase liší použitými nástroji, gradací, intenzitou. Nejblíže jsme k ní měli třeba v případě amerického radaru či církevních restitucí.

- Chybí nám systém zpětné vazby od cílových skupin a neumíme pracovat ani se sympatizanty, takže žijeme pohodlněji ve své ulitě.

Nejenom přes sociální sítě, ale i přes newslettery a metody neelektronické komunikace, výzkumy a ankety bychom měli vytvořit systém práce s cílovými skupinami a sympatizanty. Naučit se rychle získávat jejich pohled i reakce na mediální kauzy.

-       Neumíme svou práci a své úspěchy prodat a mezery máme i ve vystupování našich představitelů, které nedokážeme nahradit novou generací.

Máme sice řadu úspěchů i v oblasti PR, vzorová vystoupení, ale co naplat, když jeden dobrý výstup doplní 10 horších a když nám témata berou jiní. Víme, že média lžou a přitom jim často věříme více než vlastním soudruhům, pomáháme šířit mediální lži, místo abychom šířili pravdu a stali se jedním z komunikačních kanálů naší strany.

- Neumíme formulovat jasně a jednoznačně naše krátkodobé a zároveň i dlouhodobé cíle, lavírujeme, neodlišujeme se.

Když řekneme a), že nyní prosazujeme to a to, musíme říci, že vnímáme hranice tohoto systému, a že naším dlouhodobějším cílem je to a to. Odlišíme se vizí, nebudeme jen volební stranou s cílem na jedno období.

- Nemáme jasno v taktice a strategii – vládli jsme na krajích, vládli jsme asi dobře, ale co bylo to „navíc“, proč by měli volit komunisty? X máme se snažit plnit volební program za každou cenu nebo se držet dál? X velmi silný je názor, že být neustále v systémové opozici je nanic, nebyl by důvod nás volit, lidé chtějí řešení nyní, např. důchody x mezinárodní zkušenosti historické (Francie, Itálie) i současné (Brazílie, Kypr, Moldavsko).

Toto vše bychom měli řešit. Ale řešení v těchto materiálech není. A o tom by měl být nejen sjezd, ale celá naše budoucí práce.

... a Karla Klimši

Několik věcných poznámek k projednávaným otázkám. Stručně, jako vždy.

Nejdříve k hodnocení voleb a předloženému materiálu. Řemeslně je udělán dobře, dává sumář názorů a nálad ve straně. Slibována ale byla hluboká analýza volebního výsledku, pojmenování příčin nezdaru, převzetí odpovědnosti a narýsování východisek z kritické situace.

Na to materiál neaspiruje a zpracovatelé zřejmě takové zadání ani nedostali. Proto patrně minule s. Štefek navrhoval, aby takovou analýzu udělal někdo „zvenčí“.

Jsou dva měsíce po volbách a vedení (předseda) k příčinám porážky mlčí ... a VYJEDNÁVÁ!

Ona jaksi přešlapuje na místě celá strana a zase se to hraje tak nějak do ztracena. Jsme tak trochu jako děti, které si myslí, že když si před problémem, strašákem, zakryjí oči, tak on zmizí. Nezmizí! Když ho neřešíte, problém narůstá!!!

TEN STAV, do kterého se strana postupně dostávala a ve kterém se dnes nachází, je ale VÁŽNĚJŠÍ, než jsme si schopni a hlavně OCHOTNI připustit. A čas pracuje proti nám!

Uvedu několik myšlenek předního českého politologa prof. Oskara Krejčího, které zazněly před nedávnem tady, v budově, na semináři o tom: Co ukázaly volby? Volně cituji:

- KSČM chybuje svoji snahou přizpůsobit se, nedráždit.

- ona „státotvornost“ ubírá na důvěryhodnosti a přitažlivosti v očích protestních voličů,

- KSČM se stylizovala do role a podoby jakési „Hradní strany“, ale Miloš Zeman hraje svou vlastní hru.

- KSČM je stranou s nejnižší mírou sebereflexe ze všech a volič to vidí, vnímá.

- Seriál volebních propadů vyžaduje tvrdou, surovou analýzu; je nezbytné říct se nepříjemnou pravdu, padni komu padni,

- je dobré také zaregistrovat, že ze strany mainstreamových médií je velmi chabá, až žádná kritika vedení KSČM (a jejího předsedy) za to, že neprovedlo žádnou sebereflexi opakovaného volebního debaklu a nenabídlo své funkce k dispozici – jako ostatní předsedové neúspěšných stran,

- vyhovuje jim to; ten stav agónie jim vyhovuje; možná počítají s tím, že se KSČM svou nečinností „vyautuje“ sama, (nač se tedy do toho plést!)

ŘEKL BYCH, že na těchto myšlenkách, „sakra“, něco je. My se ale podle toho nechováme. Ne a ne přehodit výhybku!

A nyní dvě poznámky ke sjezdu:

Samozřejmě, že by byl lepší mimořádný sjezd v ÚNORU. Rozumím těm, co to navrhují. Ale měli jsme tak učinit HNED – už na minulém zasedání.

My se ale správných rozhodnutí v poslední době dopouštíme jaksi neradi a jen zřídka! Teď by už ta změna působila docela chaotickým dojmem.

Větší obavu mám z toho, že ani na sjezdu v dubnu nic moc zásadně nezměníme – případně jen nějakou tu tvář, ne politiku a praktiky, které nás dovedly tam, kde jsme. Že vše bude pokračovat v zaběhnutých kolejích a budeme se dál blížit k bezvýznamnosti.

Druhá poznámka je ke KLÍČI! Víte, myslím si, že až tak podstatné není, jestli na mimořádném sjezdu bude 200, 250 nebo 313 delegátů.

Sjezd je svolán pod tíhou reality. Je monotématický. Jde o to zvolit nové vedení a nastínit možná VÝCHODISKA Z KRIZE. Je jednodenní – čas bude limitujícím faktorem, proto i program by měl být velmi úsporný. Do diskuse se dostane omezený počet delegátů. Prostory v Nymburce jsou mnohem skromnější, než byly v Hradci, Liberci či naposled v Praze. Část účastníků bude sedět někde odděleně. Podstatné a rozhodující, co by měl sjezd učinit, je přijmout správná rozhodnutí!

Připadalo by mi proto rozumné vrátit se – z vyjmenovaných, ale i ekonomických a praktických důvodů - k původně navrhovanému klíči 1 : 200. Doručuji, abychom o tom při schvalování materiálu zkusili hlasovat.

Situace je VÁŽNÁ, dostali jsme se do existenčních potíží. Pokusme se řídit ZDRAVÝM ROZUMEM a přijímat správná rozhodnutí, dobrá pro stranu a její budoucnost.

Dnes, na mimořádném sjezdu i v další perspektivě!

Děkuji za pozornost!

 

Z usnesení 10. zasedání ÚV KSČM dne 16. prosince 2017 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání mimo jiné:

Schválil:

- Svolání X. sjezdu KSČM na den 21. 4. 2018 do Nymburka včetně klíče pro volbu delegátů sjezdu 1:150 (dle stavu čl. základny k 31. 12. 2016).

- Návrh programu X. sjezdu KSČM.

- Vyhlášení sjezdové známky ve výši 30,- Kč, výnos ze sjezdové známky zůstává příjmem OV KSČM.

- Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2018.

- Postup přípravy volební kampaně k volbám do obecních zastupitelstev, ZHMP a Senátu v roce 2018.

dále uložil:

- Postoupit po zapracování připomínek členů a členek ÚV KSČM Hodnocení výsledků voleb do PS PČR v roce 2017 k diskusi na okresní a krajské konference.

Zodpovídá: J. Dolejš           Termín: Ihned

- KV a OV KSČM projednat na krajských a okresních konferencích návrhy na volené funkcionáře KSČM dle Stanov strany.

Zodpovídají: předsedové a předsedkyně KV a OV KSČM     Termín: dle termínů konferencí

- OV KSČM zvolit na okresních konferencích delegáty a delegátky X. sjezdu KSČM dle klíče 1:150 s tím, že každý OV KSČM bude zastupovat minimálně jeden delegát/ka.

Zodpovídají: předsedové a předsedkyně OV KSČM          Termín: dle termínů konferencí

- Zvolit na okresních konferencích členy a členky ÚV KSČM.

Zodpovídají: předsedové a předsedkyně OV KSČM          Termín: dle termínů konferencí

- Zvolit na krajských konferencích návrhy na členy a členky VV ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK KSČM za daný kraj.

Zodpovídají: předsedové a předsedkyně KV KSČM   Termín: dle termínů konferencí

- Zaslat volebnímu oddělení předběžnou informaci o možnostech sestavování kandidátních listin v obcích.

Zodpovídají: předsedové a předsedkyně OV KSČM  Termín: 30. 3. 2018

a stanovil:

termín 11. zasedání ÚV KSČM na 24. března 2018 s programem:
  Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2017.
  Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2018.
  Návrh na kandidáty do Senátu pro volby 2018.
  Návrh tezí volebního programu k volbám 2018.

Stanovisko ÚV KSČM k volbě hlavy státu

Kampaň před lednovou přímou volbou prezidenta ČR potvrzuje, že půjde o zásadní měření sil. Ty politické subjekty, které v soutěži o hlavu státu neuspěly a nehodlají se smířit ani s rolí menšinové parlamentní opozice, se ani netají, že některého ze svých kandidátů hodlají prosadit stůj co stůj.

Předejít tomu je klíčovou prioritou. KSČM je pro ni připravena vykonat maximum. Společný postup v zájmu naší země proto, jak oznámila již v září, nebude komplikovat ani vlastní kandidaturou. Všechny své členy i ostatní spoluobčany, jimž leží na srdci suverenita a prosperita republiky, vyzývá volební právo rozhodně uplatnit. Dejme svůj hlas tomu z kandidátů, který nehodlá diskriminovat žádnou z demokratických politických stran, je připraven ke vstřícným konzultacím o všech zásadních otázkách života a rozvoje země i k uzavření všech restitučních nároků v souladu s právním řádem, směrodatnými fakty a vůlí většiny veřejnosti. Podpořme toho z kandidátů, který je připraven bránit české národní zájmy, čelit pokusům o vnější vydírání (včetně „povinných migračních kvót“) a umožnit uzákonění obecného referenda i dalších forem přímé demokracie za účasti všech občanů naší země.

Informace z prosincového jednání našeho okresního výboru

13. zasedání OV KSČM se konalo dne 13. prosince 2017. Jednání řídil s. Vl. Zima. Úvod byl zaměřen na kontrolu plnění usnesení 12. zasedání z října 2017. V té době jsme ještě netušili, jak katastrofální bude výsledek KSČM ve volbách do poslanecké sněmovny PČR. Proto byla v dalším průběhu jednání okresního výboru věnována pozornost rozboru výsledků těchto voleb a rovněž byla zdůrazněna důležitost komunálních voleb a volby do Senátu v obvodu Benešov - Praha-východ v roce 2018.

Byl schválen časový harmonogram plánu práce okresní organizace v roce 2018.

Nejdůležitějším datem je konání okresní konference dne 10. února 2018.

V době konání zasedání okresního výboru byly k dispozici informace z jednání 11 výročních členských schůzí základních organizací v našem okrese. Na ostatní se stále čeká.

Dalším důležitým bodem jednání bylo schválení rozpočtu okresní organizace na rok 2018. Ohledně návrhu rozpočtu proběhla na jednání OV široká diskuze. Padaly nejrůznější návrhy na snížení výdajové stránky rozpočtu. Je zřejmé, že v příštím roce se budeme muset uskrovnit, i když finanční rezerva z minulých let hospodaření zde existuje. Proto opět vyvstává důležitost klást důraz na dodržování příspěvkové morálky jednotlivých členů strany. Předložený návrh rozpočtu byl nakonec schválen.

V další části jednání bylo schváleno Stanovisko okresního výboru k volbě prezidenta republiky, ve kterém se uvádí, že přes kritické výhrady, představuje volba Miloše Zemana pro nás menší zlo ve srovnání s ostatními kandidáty. Členové a sympatizanti KSČM byli proto vyzváni k účasti na volbě prezidenta.

J. Hádek, člen VV OV KSČM

 2018-01-09.png

Tiskové prohlášení
Klubu KSČM k 11. zastupitelstvu Středočeského kraje

Jedenácté zastupitelstvo, které se koná 5. prosince 2017, má dle programu jednání schvalovat několik zásadních bodů, zejména rozpočet na rok 2018 a dotační systém pro rok 2018.

Klub zastupitelů při respektu ke kontinuitě při přípravě rozpočtu i fondového systému vysoce hodnotí to, že se v rozpočtu podařilo zohlednit základní programové priority, na kterých stojí naše podpora koalice.

1. V oblasti žákovského jízdného jsme ve stádiu diskuse nad modelem financování jízdného, v textu rozpočtu je uvedena částka cca 7 milionů Kč pro měsíce 9-12/2018, kdy by žákovské jízdné mělo platit, částka vychází ze zrušeného modelu.

2. Oblast jasného NE privatizaci a vyvádění veřejných služeb nemá nyní přímý dopad na rozpočet, pozitivně hodnotíme, že oblast zdravotnictví a dopravy jsou prioritou při rozdělování přebytku či lepších příjmech.

3. V oblasti garance alespoň současného rozsahu a kvality služeb hodnotíme pozitivně, že se realizuje rozšířená nabídka míst pro seniory koupí domova seniorů v Žižicích, že se zabýváme kvalitou zdravotní péče a že se zabránilo slučování Rabasovy galerie s Muzeem TGM v Rakovníku.

4. Požadavek na zaměření fondů na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace a vodovody v malých obcích, se také posunul do konkrétní podpory – mimo dalších zdrojů z poplatků za znečištění ovzduší i za čerpání podzemní vody je ve Středočeském infrastrukturním fondu pod zadáním ŽP určeno 50 mil. Kč. Diskutujeme i o podpoře v příštím období – na opravy místních komunikací.

5. V oblasti zvýšení bezpečnosti formou podpory policejních služeben jsme si určili rok 2018 rokem, kdy nastavíme jasná pravidla financování a další podpory tak, aby to bylo možné zohlednit v rozpočtu 2019.

6. Usilovně pracujeme rovněž na sjednocení podpory významných akcí turistických i kulturních.

7. Konkretizaci dostává také program energetických úspor, v rámci kterého nejprve získáme precizní přehledy navrhovaných provozních, zejm. energetických úspor v organizacích, které budou realizovány programově s využitím vlastních zdrojů či přes metodu EPC.

Oceňujeme rovněž, že se během posledního měsíce rozhýbala investiční činnost kraje a tyto projednávané body podporujeme.

Hodnotili jsme činnost samosprávy od 10. zastupitelstva a konstatujeme, že zvolený model aktivní programové podpory ANO a ČSSD ze strany KSČM funguje. Návrhy KSČM jsou projednávány věcně a konstruktivně a to i v Radě kraje, kam zástupci pravidelně docházejí. Řada našich dalších programových bodů je ostatně zahrnuta i ve společném programovém prohlášení.

Vidíme tedy, že je reálný předpoklad skutečného plnění našich priorit v příštích letech, které budou mít pozitivní dopad na občany Středočeského kraje.

Ing. Zdeněk Štefek, předseda
Klubu zastupitelů KSČM, Středočeský kraj

 

Manifest mladých komunistů 2018

Porážka KSČM v posledních krajských i parlamentních volbách definitivně potvrdila, že komunistické hnutí v České republice stojí na rozcestí. Takový debakl jsme nezažili od roku 1921. Nadcházející X. sjezd bude rozhodující a klíčová role připadne okresním konferencím. Právě tady se rozhodne, zda najdeme sílu k potřebným změnám a zda příležitost dostanou ti, kteří jsou připraveni se postavit zásadnímu obratu do čela.

Nebudeme mlčet ke kauzám poškozujícím naši stranu, jako např. poskvrnění naší reputace lobbistkou Janou Mrencovou. Nemůžeme nevidět ty, kteří tuto skvrnu k naší straně přišili a které má tato „skvrna“ ochočené. Toto není a nesmí být náš styl!

Nesmíříme se s tím, že sobectví, absolutní moc peněz a okrádání člověka člověkem bude společenskou normou. Chceme být slyšet a usilovat o budování spravedlivé společnosti založené na morálce, úctě člověka k člověku a solidaritě. Začít musíme především u sebe! Teď! Nikdy nezradíme samotné základy socialismu a komunismu. My mladí komunisté nebudeme těmi, co zhasnou a budou chodit na hrob KSČM klást květiny.

Pokud někteří naši nejvyšší funkcionáři chtějí prosazovat názor, že se máme smířit s vítězstvím kapitalismu a prosit nanejvýš o drobné ústupky, tak my, mladí komunisté, naopak budeme důsledně prosazovat systémovou alternativu v podobě socialismu. A proto je potřeba do vedení strany zvolit lidi, kteří se za naše komunistické ideje nestydí, umí obhájit i jejich výsledky za období před rokem 1989 a hlavně dělat takovou politiku, která nám vrátí důvěru těch, kteří nám věřit přestali.

Jsme hrdí na to, že jsme komunisté, a chceme, aby stejně smýšlelo celé vedení KSČM!

•  Chceme stranu, která bude nekompromisně hájit zájmy všech lidí práce, jejichž mzdy nedosahují ani zlomku zisku, který vytváří, a bude svým programem i vnějším projevem jasně odlišitelná od kapitalistických stran.

•  Chceme stranu, která raději setrvá v důrazné opozici, než aby se zaprodávala politice oligarchů a pravice, která pak v očích voličů srůstá s kapitalistickým systémem.

•  Chceme stranu, která bude oslovovat náš přirozený elektorát a nebude se snažit podbízet těm, jejichž hlasy nikdy nezískáme.

• Chceme stranu, která bude schopná potřebných změn včetně revize Kladenského programu a bude komunistická svým programem a celou svou politikou, a nikoliv pouze názvem.

•  Chceme stranu, která bude mít nejvyšší ambice a nespokojí se s paběrkováním.

•  Chceme vedení, které není odcizeno od členské základny, rozumí i nám mladým a pomůže nám zvládnout vše, bez čeho se neobejde aktivní, přesvědčivá komunistická politika.

•  Chceme stranu, která nás bude potřebovat i pro stále odpovědnější práci a na svých kandidátkách. Věk ale nyní není rozhodující. Hlavní je, aby stranu vedli lidé, kteří jí dokážou vrátit sílu a obsah skutečně komunistické politiky.

Má KSČM vyslovit důvěru vládě, vedené druhým v pořadí českých kapitalistů?

A pokud ano, pak za jakých podmínek, aby to autoritu a vliv strany posílilo a ne ji vehnalo do pasti?

Máme-li tolerovat vládu Andreje Babiše, chceme transparentní, jasně formulované a garantované dohody pod dohledem nejen stranické veřejnosti, ale všech občanů ČR.

Chceme mít jistotu, že tolerance vlády nebude výsledkem handlu za dobře placené parlamentní funkce pro pár poslanců KSČM. Obhájit lze jen dohodu, která nezůstane veřejnosti skrytá a přinese neprivilegovaným takový užitek, že to lidem vrátí důvěru v komunistickou politiku.

Souhlasíte s námi?

Podpořte tento manifest!

Za Klub mladých při OV Ústí nad Orlicí děkují Miloš Drhlík (kandidát pro volby do PČR 2017), Martin Drhlík (kandidát do Krajského zastupitelstva 2016) a Miloš Ouřecký (kandidát pro volby do PČR 2013).

 

Ještě k volbám do Poslanecké sněmovny PČR

Zhruba před rokem jsem v našem Zpravodaji mimo jiné napsal: „Letošní krajské a senátní volby nedopadly pro naši stranu zdaleka tak, jak jsme si všichni představovali. Padesátiprocentní propad v krajských a opět nulový výsledek v senátních volbách někteří neúspěšní kandidáti, ale i funkcionáři se slabší nervovou soustavou neunesli a někteří z nich se snaží rozpoutat „hon na čarodějnice“. Jak se dalo předpokládat, i na zasedání ÚV KSČM padala silná slova a dokonce představitel Městského výboru KSČM v Ostravě Martin Juroška, jinak také na VIII. sjezdu strany neúspěšný kandidát na předsedu ÚV KSČM, tlumočil požadavek tohoto orgánu na rezignaci či odvolání předsedy ÚV s. Filipa a místopředsedy s. Dolejše.“

A po roce se historie opakuje. Nejen co do nepříznivého výsledku v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, ale i masovějšího volání tzv. hurá komunistů po odvetě a stínání hlav vedoucích představitelů strany. Ptám se. Proč předseda ÚV Filip a místopředseda Dolejš jsou odpovědni za pouhých 7,76 % hlasů pro KSČM v letošních sněmovních volbách, ale krajští a okresní předsedové a místopředsedové ne? Dva funkcionáři mohou za všechno, ale čtrnáct krajských a osmdesát šest okresních předsedů, o členech ústředního výboru nemluvě, je nevinných. Stejně tak v našem okrese Praha-východ předseda OV ani místopředseda na dosažení mizerných 4,55 % hlasů žádnou vinu nemají, opět za to může předseda ÚV Filip.

Samozřejmě oboje je nesmysl, protože pokud jsme opravdu komunisté a podle toho se chováme a jednáme, pak musíme přiznat, že podíl na nepříznivém výsledku voleb máme svým dílem, zdůrazňuji, svým dílem, všichni. A místo toho, abychom se v klidu zamysleli nad příčinami neúspěchu a možnostmi jejich odstranění, obviňujeme se navzájem. V tom pak vynikají tzv. nedočkaví a neukojení adepti na různé lukrativní a dobře honorované funkce. Nepochopitelné pak je, že vina za nepříznivý volební výsledek je dávána předsedovi ÚV a místopředsedovi pro volby, ale první místopředseda ÚV a místopředseda pro ideologii jsou čistí jako lilie, a dokonce druhý z nich je navrhován svými příznivci na předsedu ÚV.

Trochu jsem si oddechl, že jsou stále mezi námi rozumní a v klidu uvažující lidé. To když jsem si v pondělí 27. listopadu v Haló novinách přečetl článek bývalé místopředsedkyně ÚV KSČM a dlouholeté zastupitelky města Plzně s. Jany Bystřické, která se zamýšlí nad povolební situaci ve straně. Především zdůrazňuje, že bychom místo reflexe každého z nás neměli hledat viníky, že nejde jen o vedení strany a jeho zavinění, ale o míru odpovědnosti za výsledek voleb nás všech. Připomíná, že zavádějící předvolební preference mnohdy způsobily, a to i mezi funkcionáři krajů a okresů, jisté uspokojení z dosavadní práce a vyvolaly stagnaci v aktivitě.

Náš program považuje za dobrý, protože se na něm podílelo nejen vedení strany, ale i zástupci krajů, okresů, různých komisí a také byl v této podobě schválen všemi orgány. Jenže byl to program, který musel obsahovat podle jeho tvůrců všechno, takže mu chyběla stručnost. A ani přílišné lpění na minulosti nám neprospělo. V době sílícího předvolebního antikomunismu a antikomunistické výchovy mladé generace jsme nemohli, jak autorka zdůrazňuje, se svou nostalgií uspět. I z toho je zřejmé, že nejen vedení strany, jejíž členové vystupovali v médiích vcelku úspěšně, má na neúspěchu vinu. Zdůrazňuje, že je opravdu nezbytné si zamést před prahem každého z nás a vyvodit z tohoto neúspěchu závěry. Ale ne tím způsobem, že odvoláme dva funkcionáře z vedení strany a máme hotovo.

Proto nás všechny vyzývá: „Buďme k sobě kritičtí, tolerujme se navzájem, naslouchejme jeden druhému, nerozdělujme se generačně a buďme k sobě solidární. Nevytvářejme uvnitř strany různé tábory, které jsou vůči sobě nenávistné, vulgární a navzájem se napadající. Budeme-li jednat dosavadním způsobem, strana se rozdělí nebo zahyne. Lidem musíme především něco nabídnout. Musí to být pro ně zajímavé, lákavé a plnit jejich konkrétní požadavky. Občany nezajímají žádné vzpomínky, žádné poučky a žádná daleká vize. Je zajímá, co pro ně konkrétně udělá ten či onen zastupitel či poslanec. Je pouze na nás, jestli přestaneme politikařit a silnou vůlí a prací se opět zvedneme“.

Závěr jejího článku jsem citoval doslovně nejen proto, že s jeho obsahem naprosto souhlasím, ale i s přesvědčením, že vystihuje situaci a naznačuje jak dále. K tomu bych ještě rád dodal to, co máme tendenci stále přehlížet – věk členské základny a z toho omezené možnosti stranické práci. Uvědomme si, že v naší okresní organizaci je jen 9 % členů produktivního věku a naproti tomu třetina osmdesátiletých a dokonce 10 % ve věku 90 a více let. Tedy stav, který podstatně ovlivňuje práci naší strany i výsledky voleb a který sebelepší vedoucí funkcionáři strany nezmění.

A nakonec vzkaz našim okresním funkcionářům, zejména těm tzv. revolučním. Zanechte už konečně osobních invektiv a nevraživostí na adresu vyšších stranických orgánů a zejména vedení strany, a hlavní úsilí zaměřte na zlepšení práce okresních orgánů a udržení alespoň minimální aktivity základních organizací.

P. S. Na závěr malá připomínka i něco k pobavení. Někteří naši funkcionáři se písemně vyjádřili k výsledkům říjnových sněmovních voleb (ss. Duník, Hajleková, Krumpolcová, Kuchta, Posolda a Šrámek). Domnívám se, že by stálo za úvahu zveřejnit jejich názory ve Zpravodaji OV jako podnět k širší diskusi, mimo jiné i nad naším neúspěchem v letošních volbách.

Mimo uvedených funkcionářů poskytl podobné vyjádření pro většinu z nás neznámý Jiří Hanák, člen okresní organizace KSČM Praha-západ a jeden z kandidátů Středočeského kraje do poslanecké sněmovny. Připomínám, že před volbami požádal náš OV o osobní kontakt, ale byl z organizačních důvodů odmítnut. Již v úvodu ostře zkritizoval ty, kteří přisuzují vinu za katastrofální výsledek voleb všem, i když jen svým dílem, a označil jejich názor za stupidní a blbý. To zdůvodnil tím, že havaruje-li autobus, vinen je řidič a nikdo nebude tvrdit, že za to mohou cestující. Jenže není toto přirovnání ještě stupidnější? Především, strana není autobus, který řídí jeden člověk, na kterého se nesmí během jízdy mluvit. A těch cca čtyřicet cestujících, na rozdíl od stovek aktivních členů strany, se pouze veze. V každém případě označování lidí jiného názoru za blbce není zrovna zdvořilé a v tomto případě neoprávněné. Takže na adresu pana kandidáta si dovolím za všechny takto označené jen povzdechnout „Blahoslaveni budiž chudí duchem“.

Jaromír Dočekal 
 

Beseda k stému výročí vřsr

V pondělí 11. prosince uspořádal Klub společenských věd besedu k 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Rád jsem se jí zúčastnil, nejenom k připomenutí, ale i k poslechu našeho funkcionáře, poslance a předsedy KV KSČM s. Stanislava Grospiče, který byl na oslavách v Petrohradě a Moskvě s předsedou ÚV KSČM s. Filipem. Jeho informace o tom, jak to v obou městech probíhalo, byla zajímavá, nejenom z pohledu účastníka, ale i z pohledu člověka, který obě města v minulosti navštívil.

Ale nakonec kvůli tomu Klub společenských věd besedu nepořádal. Přítomní slyšeli, že se účastnilo 103 delegací ze 77 zemí, které pro některé z nás zněly i exoticky (např. Laos, Nepál) ale důležité pro naši práci v budoucnu určitě bude i to, že se zúčastnily i delegace sociálně demokratických stran. Pozdravné telegramy zaslal i prezident Ruska Putin. Úvodní slovo v Petrohradě měl předseda Komunistické strany Ruské federace Gennadij Zjuganov, který, jak nás s. Grospič informoval, věnoval hlavní pozornost historii až po J. A. Gagarina. Připomněl velkou škodu rozpadu Sovětského svazu. Hovořil i o tom, že bývalé země socialistického tábora by měly více spolupracovat.

Soudruh Grospič hovořil i o proslovu předsedy s. Filipa. Z jeho vystoupení je určitě důležitá myšlenka na restart ve výsledcích voleb v naší zemi, více naslouchat dění nejen u nás. Země, kde jsou vládnoucí komunistické strany Čína a Vietnam se musí ujmout vedení komunistických a socialistických stran ve světě. Pro mne osobně je velmi povzbuzující myšlenka spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Soudruh Grospič podpořil i myšlenku vyjádřenou některými účastníky oslav o obnovení komunistické internacionály.

Dotazy byly i věnovány situaci na Kubě, Severní Koreji, osobě Jelcina a jeho střílení do parlamentu, studené válce USA proti zbývajícím zemím socialismu.

Co říci závěrem. Je třeba, aby myšlenky, které na této besedě zazněly, se objevily i v činnosti naší členské základny.

Stanislav Šrámek, člen OV KSČM

 

Napadl tě někdy šprým,

odzadu číst slovo rým?

Napiš si ho na papír,

a až na „i“ je to mír!

R.M.

 

GLOBALIZAČNÍ DÉMONKRACIE

Ať již Muslim, Křesťan, Žid,

kdo z nich nechce v míru žít?

Churaví-li mysl sporem

činí tvora hned netvorem.

Poslušný jen svému Bohu

střílí snadnějc z tvého rohu.

Z toho těží nejvíce

dodavatel munice.

Ten netřímá prapor boží,

cílem mu je odbyt zboží.

Firma známá či neznámá,

vždy z koncernu strýčka Sama.

Stavět vůkol základny

je přec projekt nákladný.

Jenom tak se plní plán

být trvale Světu pán.

Podněcovat mysl tvora

je úkolem diktátora.

 

(R. M. 14. 12. 2017)

 

Takhle ne, Milane Havlíčku!

Z úvodníku listopadového Zpravodaje jsem zděšen. Jde o interní text, ale radikální slogany v něm obsažené a okruhem lidí (z VV – Posoldou, Duníkem, Atassi, ale i Trabulsim a J. Skálou) ražené, tj. o jakési schizofrenii v komunikaci, pomluvách, nařčeních, útocích, falešných tónech, invektivách, intrikách atd., generálně o revizionismu a oportunismu,   „slepé uličce“, příp. „civilizační zpátečce“, naznačující představu aktérů z okresu Praha-východ, že jsme jakýmsi „pupkem“ strany v ideologii a nositeli jedné jediné pravdy.

Parlamentní volby dopadly katastrofální porážkou. Málokdo z nás to ani v nejhorším snu nepředpokládal. Pro nositele jediných idejí byla – zdá se – přáním!

Správné byly reakce v Haló novinách: Ne jen vedení (Špás), Hlavy vzhůru (Štefek), Pouze chvalozpěvy už nestačí (Luzar). Ano: „stereotypy pouček a rétorika minulých dob občany již nezajímá“.

Uvedu výsledky voleb v naší obci: ANO-121, Piráti-55, KSČM-33, ODS-28, SPD-22, TOP-18, ostatní neměřitelné. Účast voličů 65 %. Volily zase celé rodinné klany, zejména mladých sebevědomých voličů. Aby nedošlo k mýlce, naše obec je z tradice agrárně-klerikální, později za časů Volmana a Kovohutí, cukrovarů v celém okolí, i soc. dem. a komunistů tu byly pouhé dvě rodiny (za 1. republiky). Počet hlasů pro KSČM v těchto volbách odpovídal zhruba počtu členů KSČ za tzv. normalizace. Z nich většina KSČM na sto procent nevolila! Dvě třetiny členů současného zastupitelstva obce byly tak či onak spojeny s KSČ!

Naším cílem je spravedlivá společnost i pro neprivilegované, kteří to ještě nevědí. „Žijeme ve společnosti nadbytku (ale ne pro každého) a zdánlivě fungujícího kapitalismu“ (z rozhovoru v HaNo s nezvoleným J. Klánem, předsedou OV KSČM Kutná Hora). Nejen z objektivních příčin, ale i taktického způsobu propagace, výsledky v naší obci (neuvážená instalace petičního stánku v obci před loňskými krajskými volbami /sic!/ proti NATO u příležitosti tzv. Slavnosti tvrze. („Vašku, netahej nám sem bolševiky!“, na mě křičeli při fotbale.) Starobylá tvrz leží na soukromém pozemku, jak jsem byl nedávno informován. Byla to akce bez rozmyslu dopadu na veřejnost, jakož i přehnané využití výlepových ploch pro plakáty v sousedním Mochově, kde kromě Řádu Národa – Vlastenecké unie z Kozovaz žádná strana neměla plakáty, což bohorovně signalizovalo jistotu „ulice“, jak nám to spočítá!

Dal se předpokládat „atak“ těch „slušných“ z ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, ale i neokoukaných („chytrých“), privilegujících IT (Pirátů). Nepřekvapil ani propad soc. dem. „Situace, v níž jsme se po volbách ocitli, je přechodná“ (prof. Oskar Krejčí). „Pravici zachránila Praha“ (tamtéž). „KSČM nezvládala volební kampaň v novém střihu. Potřebuje nové tváře, nový styl vedení“ (tamtéž). „KSČM ustrnula, ustrašeně pěstuje svůj obraz konstruktivní opozice. Nechá si krást hesla i radikální postupy (dtto). Společnost je obětí novodobé inkvizice,“ prohlásil při svém projevu na konferenci M. Jakeš. Mainstream sdělovacích prostředků, zejména R+TV, podporuje – profesionálně – vládnoucí buržoasii. Tu znejistil, jakkoli problematický jako prezident, M. Zeman svým unikátním projevem k 28. říjnu před prezidentskými volbami. Jakkoli ješitný a chybující, převyšuje svým intelektem všechny ostatní kandidáty.

A další vývoj v KSČM a ve společnosti rozhodne dubnový sjezd, možná i reparát při předčasných volbách – s mým odhadem na podzim příštího roku, čehož se pravice i Piráti viditelně bojí (Piráti, tj. zjevně bývalí squatteři, neřku-li feťáci). „Jsem zásadně proti unáhlenému a zkratkovitému jednání. Vůdci strany by měli mít charisma, které by přitáhlo mladé lidi, atd. “ Souhlasím s názory mého kandidáta na nového předsedu OV KSČM Praha-východ Jana Hádka, člena VV OV, byť je jako vědec časově zaneprázdněn. Musel by se obklopit lidmi stranicky spřízněnými, což v současné kádrové nouzi není snadné.

„Křiklouni a rozdavatelé rad, tzv. koordinační skupina, která vznikla po neúspěšných krajských volbách, to nejsou.“

Václav Novák, „s torzem KSČM“ Vyšehořovice

To jim přece nemůže projít…

Novinář Josef Klíma – Restituce

Restituce majetku církví? Nikoli, je to megatunel! Když jsem 10. 1. 2012 psal článek na téma darování majetku církvím, ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol. církvím darovat. Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek „(http://voksay. blog. idnes. cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny-cirkvim. html)“…

… a pojďme si říci, co se nového „profláklo“. Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala… evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedozvěděla a aby se na ní zapomnělo:

Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo „výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností“.

Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.

Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...!

Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1. 8. 1991!

Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu, ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek, v případě katolické církve, přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka.

Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení … politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, kterým v roce 1948 rozhodně nepatřil, protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval. Jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu!

Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety, říká: „Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. “

Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti… a ejhle… čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti... a to je přeci vlastizrada! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš… „každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku“.

Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé „konspiračky“ v předchozím článku… Provalilo se totiž to, že velké developerské firmy… česky řečeno „překupníci s pozemky“… už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe, div se, … o potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.

Jak vidíte, samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, „kníže Schwarzenberg“ a další, velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí, a hodlají si taky pořádně „zasosat“ ze státního majetku ve svůj prospěch.

Braňme se občané! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace! Zabraňme darování nemovitostí a pozemků, které jsou zatím ještě majetkem našeho státu, cizí mocnosti – Vatikánu.

Nenechme „vlastizradu“ našich státníků a politiků, prezidenta Klause nevyjímaje, nepotrestanou! Tato ohavná zrada, i s úmyslem promyšleného jejich sebeobohacení, jim nesmí projít! Za zradu a zneužití svého postavení a pochybení při správě veřejného majetku, musejí být potrestáni! Jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého nečeského subjektu!

Češi, občané, voliči, musíme se postarat o jejich potrestání, nesmí jim tato zrada a jednání proti zájmu nás všech, projít!!! Stop církevním restitucím!

 

Ralph Waldo Emerson 1803 - 1882

Demokracie je vláda tyranů korigovaná novináři.

Při ránu jsem si otevřel jeho Eseje a o tento „aktuální“ skvost nelze, než se s vámi podělit. Jde do tuha.               (RM)

 

Smějeme se…

Kalousek s Nečasem jedou ve vládní limuzíně na inspekci po Česku.

Přijdou do školy, střechou zatéká, omítka opadaná, všude zima… Ředitel žádá půl milionu na opravu.

Kalousek mu vysvětlí, že je krize a musí se šetřit.

Druhou návštěvou je věznice. Střecha perfektní, nové omítky, všude teplo, na každém pokoji televize, vyhřívaný bazén, golfové hřiště, volejbal, spousta zájmových kroužků. Ptají se ředitele, zda něco nepotřebuje.

Odpovídá že, nic, že mají vše potřebné.

Kalousek mu přesto dá pět milionů na vylepšení posilovny.

Sednou do limuzíny a Nečas se ho ptá: „Tak to mi vysvětli. Ta škola potřebovala zjevně peníze a nic jsi nedal a ve vězení nic nechtěli, a dal jsi jim pět mega.

Kalousek se shovívavě usměje a říká: „My dva už do školy chodit nebudeme!“

(Poznámka metéra. Akorát je smůla že ti dva darmožrouti a mafiáni se do kriminálu nikdy nedostanou. Škoda.)

Akce v budově ÚV v lednu a únoru 2018

13. 1.           151      11:00   České mírové fórum

22. 1.            76       17:00   Klub mezinárodní

                                politiky

27. 1.            76       10:00   Společnost česko

                                -kubánského přátelství

19. 2.            76       17:00   Klub mezinárodní

                                politiky

20. 2.           151      16:00   klub historiků

24. 2.           153      09:00   KČP

 

 

sjezdová známka

Usnesením ÚV KSČM byl vyhlášen výběr sjezdové známky u příležitosti konání X. sjezdu KSČM a to ve výši 30,-Kč na člena.

Z příjmu budou hrazeny náklady delegátů sjezdu naší okresní organizace a zbývající částka bude součástí rozpočtu okresní organizace na další politickou činnost, např. podzimní komunální volby.

Výbor ZO má právo zohlednit sociální možnosti člena snížením či prominutím stanovené částky. Naopak vyšší částka složená pro tento účel je solidárním a dobrovolným rozhodnutím člena či příznivce.

Výběr bude prováděn do konce prvního čtvrtletí 2018 se záznamem na samostatné výběrčí kartě, které výbor ZO obdrží.

Václav Kuchta

 

 

Stanovisko Okresního výboru KSČM Praha-východ k volbě prezidenta

Okresní výbor KSČM Praha-východ

vědom si závažnosti a složitosti vnitřní i zahraniční politiky České republiky,

vyzývá své členy, sympatizanty a všechny vlastence

v jednotě s mnoha dalšími vlasteneckými organizacemi

k aktivní podpoře jediného skutečně vlastenecky smýšlejícího kandidáta v prezidentských volbách 2018.

Přes dosavadní kritické výhrady k některým jeho krokům a výrokům na adresu KSČM, je volba menšího zla pro nás a opakované zvolení Miloše Zemana prezidentem, důkazem vstřícnosti a podpory větší jistoty zachování národní suverenity a mírového soužití se všemi národy.

V Praze, dne 13. prosince 2017

Členové okresního výboru KSČM Praha-východ