Přístupy KSČM k boji proti korupci

6. 6. 2017

Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta. Korupce postihuje jak politiku, tak hospodářství i společnost. Boj proti korupci je dlouhodobým procesem vyžadujícím spolupráci všech složek veřejné správy, a to v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihu. Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti, a mohou tak přispět k podkopání samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek, destabilizace státu a další nepříznivé vlivy. Zároveň může korupce ohrožovat bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.

Zkušenosti dokládají, jak korupce vytváří bariery pro vstup na trh a deformuje rozhodování soudů a fungování regulátorů. Právní systém v Unii je založen na předpokladu implementace, dodržování a prosazování unijního práva prostřednictvím soudů a veřejné správy členských zemí. Rozsáhlá korupce ohrožuje dodržování této implementace a prosazování pravidel nebo z jejich přijetí činí pouhou formalitu, čímž dále narušuje statut a v konečném důsledku fungování zákonů a předpisů jako takových.

Světová banka rozlišuje korupci na dva hlavní typy: korumpování státu coby zákonodárce, tedy nezákonné poskytování výhod veřejným činitelům, aby ovlivnily tvorbu zákonů, podzákonných norem (vyhlášek) a za druhé administrativní korupci, tedy nezákonné poskytování výhod, aby docházelo k deformované implementaci stávajících předpisů.

 

Projevy a příčiny korupce ve společnosti

Dlouhodobým jevem, který negativně ovlivňuje různé společnosti, je relativně slabá pozice vlastníka usnadňující nehospodárné chování managementu. Vedení některých společností cíleně omezuje kontrolní a řídící roli státu. Využívalo k tomu např. zkreslené a neúplné informování dozorčí rady, osobních vazeb mezi managementem a představiteli kontrolních a regulačních orgánů. Další rizika představují nevýhodně nastavené smlouvy o poskytování služeb nebo majetku jiným soukromým subjektům pro jejich vlastní podnikatelskou činnost. Lze tedy konstatovat, že mezi nejvýznamnější formy dysfunkce orgánů státní správy a samosprávy patří korupce.

Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity, na oblast rozhodování orgánů státu a samospráv, s cílem ovlivnit rozhodování o veřejných zakázkách a rozdělení prostředků z veřejných rozpočtů, a rovněž na oblast legislativního procesu. Byly zaznamenány případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení řádného výkonu justice. Jednalo se mimo jiné o úniky informací z databází soudů či státních zastupitelství, korupční jednání nebo manipulace řízením před soudem. Významné bezpečnostní riziko představuje rostoucí propojení podnikatelských a jiných zájmových subjektů na straně jedné, a zvolených politiků či jmenovaných úředníků na straně druhé. Cílem těchto subjektů je získat vliv na veřejnou správu využitelný pro rozvoj podnikatelských aktivit.

 

KSČM v oblasti boje proti korupci za hlavní úkoly považuje:

Vytváření legislativních předpokladů pro předcházení korupce ve veřejné správě a formulování proti-korupčního programu, zaměřeného na vyhodnocení korupčních rizik spojených s činností volených zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy.

Dalším z nástrojů by mohlo být posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i na kontrolu čerpání evropských peněz, zpřísnění trestů za korupci, nebo i vznik kontrolního parlamentního výboru pro boj s korupcí a další. Rovněž je nezbytné zlepšit v této oblasti činnost policie a orgánů činných v trestním řízení. Usilovat o obnovu činnosti Finanční policie.

Za důležité KSČM považuje eliminaci korupčního prostředí zejména v oblasti veřejných i jiných zakázek, dodržením transparentnosti výběrových řízení.

V oblasti boje s korupcí se zaměřit na lepší koordinaci jednotlivých útvarů, které se zabývají danou problematikou.

V rámci takzvaných nelegislativních nástrojů boje s korupcí je třeba zkonkrétnit systém prevence a dalšího vzdělávání zástupců orgánů ČR zabývajících se prosazováním práva.

KSČM bude prosazovat zavedení zveřejňování podrobných informací o hospodaření politických stran, omezení příspěvků politickým stranám včetně stanovení jejich maximální výše, omezení výdajů na volební kampaně a regulaci některých druhů předvolební propagace, zejména používání billboardů, a v neposlední řadě zavedení přísných sankcí v případě porušení nastavených pravidel.

Stejně tak podpoří rozšíření majetkových přiznání politiků a veřejných činitelů o osoby blízké, zavedení majetkových přiznání pro všechny občany nad určitou hodnotu majetku, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.

V neposlední řadě by jistě velmi pomohlo prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej bude chránit proti politickým a jiným tlakům. To současný zákon nenaplňuje.

Stejně je nutné trvat na zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce zaplatili všichni občané a nikoli skuteční viníci.

Zakázky ve výběrových řízeních by měly být vždy realizovány za cenu obvyklou. Je nutné zamezit svévolnému předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.

Obrovskou práci v boji proti korupci by odvedl definitivní zákaz lobbingu a zákaz výkonu funkcí v orgánech všech společností (soukromých, státních i polostátních) pro zastupitele na všech úrovních státní správy a samosprávy. Vždyť není možné slučovat právo rozhodovat o smlouvách a zakázkách se zájmem společností tu konkrétní zakázku získat. Nemluvě o

V závěru lze konstatovat, že  korupčnímu jednání je třeba především předcházet dobrými zákony, jejich bezchybnou provázaností a jednoznačným výkladem, a jejich nemilosrdným dodržováním. Zde je prostor pro kvalitní práci především poslanců a opakovanou prezentaci názorů KSČM v médiích, při besedách s občany, na webových stránkách.

Názory veřejnosti na míru korupce v naší zemi a na boj proti ní, na práci našich politiků  soudů i policie, se postupně stále zhoršují. Velmi skeptický je i pohled do budoucna – lidé prostě přestávají věřit, že se s korupcí něco smysluplného a účinného provede. Citované volební programy politických stran i vládní proklamace jejích protikorupčních úspěchů jsou natolik v rozporu se skutečností, že ani jiné myšlenky občanů nedovolují.

KSČM proto nabízí konkrétní kroky, které nejsou pouhými prázdnými frázemi, a které již nyní plní. Ovšem - aby bylo potírání  korupce skutečně úspěšné, musí s ní bojovat každý z nás. Ale bez změny celého systému, z něhož korupce vyvěrá, to však bude cesta dlouhá a trnitá.

Autor: 
Zdeněk Maršíček, stínový ministr vnitra KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM