Z 11. zastupitelstva Středočeského kraje

6. 12. 2017
Zastupitelstvo

Poslední letošní zastupitelstvo se konalo 5. prosince a mělo na programu několik zásadních bodů – mimo jiné i rozpočet a granty na rok 2018. Procesní záležitosti se trochu natáhly, kvůli volbám se sešla mandátová a volební komise. Předsedou mandátové a volební komise byl zvolen zastupitel Jiří Peřina.

Pak se projednával program. Předřazen byl bod Podpora oslav 115. výročí značky Harley-Davidson a volby členů výborů. Do programu byly zařazeny další body, které uvedeme při projednávání.

Vyřazen byl mimo jiné bod týkající se sloučení střední školy v Kunicích se střední školou v Jílovém u Prahy, dohodli jsme se, že se sloučení nebude realizovat, ale bude ještě další výběrové řízení, snad medializace přispěje k tomu, že se přihlásí vhodný kandidát na ředitele. Skopeček (ODS) dodal, že materiál připravovali ještě za minulého vedení a tlačil na optimalizaci školství i sloučení zmíněných škol. Že se nemá týkat Kunic, podpořil Macháček (STAN) i Jakob (TOP09). Bod byl stažen 46 hlasy.

Pozměněný a doplněný program byl schválen, stejně jako nový zasedací pořádek – klub KSČM je uprostřed a i v první laviciJ.

Poté přišel na program bod podpory oslav 115. výročí Harley Davidson, který by se ale měl jmenovat spíše podpora propagace a prezentace kraje při příležitosti oslav na vysoce homogenní skupinu návštěvníků. Jak uvedla hejtmanka, konkurenčními pořadatelskými městy byl např. Hamburk nebo Lugano. Cílem podpory je přínos přes 50 milionů pro Středočeský kraj a přínos v oblasti propagace kraje. Celou akci prezentovali organizátoři a pak i experti na cestovní ruch, včetně místopředsedkyně Hospodářské komory a ředitelky Středočeské centrály cestovního ruchu. Dopad na kraj může být výjimečný, i dlouhodobý, vycházejí ze zkušeností i z odborných analýz. To potvrdili i experti z KPMG, kteří zhodnotili potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu. Návštěvníci utratí v konzervativní variantě 1,2 mld. Kč, s multiplikacemi se vytvoří dvojnásobek. Do veřejných rozpočtů bude přínos až 550 mil. Kč. Do kraje jen přes daně přijde min. 5 milionů a do obcí v kraji 12 milionů. Většina sice skončí ve státním rozpočtu, část ale poputuje opětovně do podpory cestovního ruchu i v kraji. Přínosy do kraje jsou ale i tzv. nenahraditelné, protože ti zahraniční návštěvníci by normálně nepřijeli. Pozitivní dopady akce ocenila i opozice, jediný spor byl ohledně výše podpory. Ta byla zdůvodněna i ve vztahu k Praze a její podpoře. Následná diskuse byla bouřlivá a protáhla se až do 13h a přestávky, po které byla podpora odhlasována 34 hlasy.

Po obědové přestávce se začal projednávat rozpočet na rok. Nejprve uvedl předpoklad plnění letošního rozpočtu - výdaje budeme plnit na 80%, příjem bude na 100%. I na příští rok se počítá s obdobnými příjmy a tomu odpovídají i výdaje. Fondy budou tvořit 410 milionů, další vybrané příjmy budou použity na investice, do zdravotnictví a dopravy. Běžné výdaje byly navýšeny o více než 500 milionů, nejvíce se přidalo na obslužnost dopravní (260 mil. Kč) a na navýšení mezd. Přebytek z roku 2017 bude alespoň 100 milionů. Jsou zahrnuty i priority KSČM, jak je v tiskové zprávě klubu. Náměstek Kovács zmínil, že máme zde více obyvatel od roku 2000, každoročně o 0,7%, přibývají povinnosti, ale zůstávají stejné peníze z rozpočtového určení daní. Stejně tak je nadprůměrná hustota silniční sítě (17%, dostáváme ale jen 14,2%). Dlouhodobý strukturální problém je nutné řešit, místo 8,9 mld by nám 10,5 mld mělo přisuzovat RUD na příští rok). Kritika byla opatrná, zejména na výši investic a na prostředky na školství, které se ale dodatečně objeví při rozdělení přebytku. Rozpočet byl přijat 33 hlasy.

Poté byly schváleny dohodnuté změny ve výborech Středočeského kraje, samozřejmě dle poměrného zastoupení a dohody klubů. Předsedou kontrolního výboru se stal kandidát nejsilnější opoziční strany Ivo Šanc.

Dále byly rychle schváleny žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně, aktualizovaný zásobník projektů, stanoveny byly dle rozhodnutí vlády upravené odměny neuvolněných zastupitelů, které snižují odměny zastupitelů, kteří nejsou ve více funkcích a náhrady ušlého výdělku pro podnikající zastupitele (max. 4.000,- Kč měsíčně, 200,- Kč/hodinu). Dále byla schválena žádost o dotaci 20 milionů od Ministerstva financí na oslavy 100 let české státnosti, původně to chtěl dělat kraj za 4,2 milionu Kč, nyní to můžeme dělat větší a nikoliv za krajské peníze.

Z regionálního rozvoje bylo schváleno zapojení vratek a doplatků, důležitější byla zpráva o činnosti Středočeského inovačního centra a žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 20+5 milionů Kč. Regionální rada regionu soudružnosti Střední Čechy dostala něco málo přes 2 miliony na ukončování činnosti v roce 2018. Bylo schváleno poskytnutí všech doručených žádostí o dotaci z Fondu obnovy venkova z dlouhodobého programu.

Podpořeny byly rovněž dotační programy pro rok 2018, které mají přesněji zpracovaná kritéria a jsou zaměřeny i na priority KSČM (vodovody a kanalizace). Zamítnuta byla žádost obce Tuklaty o poskytnutí individuální dotace, původně žádali na rozšíření kapacity školy z fondů, ale zároveň na tu samou akci dostali dotaci z MŠMT, tak to kraj dát nemohl. Nyní žádali na vícepráce.

Schválen byl i dodatek zřizovací listiny Středočeské centrály cestovního ruchu – konečně jim přibyde zbytek budovy v Husově ulici a areál Vrchbělá.

Z dopravy byly podpořeny historické vlaky částkou 990 tisíc Kč a dodatek ke smlouvě o stabilním financování regionální železniční dopravy, který spolu se smlouvou o smlouvě budoucí o veřejných službách povede k modernizaci souprav (z OPD2, 13 souprav odhadem za 3,5 mld Kč) na trati Milovice – Praha – Benešov (S9). Další dodatek, tentokrát listiny Integrované dopravy SČ kraje, umožnil komplexní investorskou přípravu a realizaci akcí v oblasti veřejné dopravy (odbavovací řízení, přístřešky, terminály). Podpořeny byly i přívozy v Branově, Klecanech, Lužci, Máslovicích a v Oseku v celkové výši 1,5 milionu Kč.

Podpořen byl i plán investic 2017, tedy změna č. 5. Schválena byla Koncepce prevence kriminality kraje na roky 2018 – 2021.

Z oblasti zdravotnictví se probíralo pověření k podpisu veřejnoprávních smluv (pro novou radní), zapojení dotace ze státního rozpočtu na navýšení mezd za práce vykonávané v třísměnném či nepřetržitém provozu (356 tis. Kč) pro Nemocnici Měšice, ale hlavně Informace o novém generálním sekretáři Asociace Středočeských nemocnic – nové výběrové řízení a výsledek (Ing. Chotěborský) zaskočil ODS. Změnila se i pravidla pro představenstva nemocnic, bude pětičlenné místo tříčlenných a za nemocnici nebude jednat jen předseda, ale předseda společně s místopředsedou představenstva.

Z majetkových bodů byly schváleny 2x bezúplatná nabytí, 2 bezúplatné převody, 1 úplatné nabytí, 2 úplatné převody, 1x vzájemná darování a směny a 3 další majetkové body. Ze školství se projednávala tradiční změna zřizovacích listin organizací zřizovaných krajem. Z oblasti sociální pak opět žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně či penále, aktualizována byla příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Z kultury byly schváleny dodatky pro pověřené knihovny na navýšení mezd v roce 2017 i smlouvy na poskytnutí dotací knihovnám na rok 2018, které umožní přesunout finance do cíle již na začátku roku 2018. Podpořilo jen 33 zastupitelů, opozice odchází a přestává hlasovat…

Z životního prostředí se navýšil rozpočet o další příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší (k 565,55 tisícům dalších 1,425 milionů), budou využity na provoz mobilní měřící stanice a další opatření. Podpořena byla žádost obce Kněžmost o změnu předmětu a účelu dotace včetně změn parametrů a snížení částky i jiná žádost obce Zbýšov u vodovodních staveb a úprava názvu projektu obce Nový Jáchymov. Poskytnuto bylo 154 tisíc Kč na navýšení nákladů na studii odtokových poměrů a na návrhy protipovodňových opatření na území ORP Český Brod, schválena byla i pravidelná aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje – změny za rok 2017. Na základě žádostí byly poskytnuty příspěvky na hospodaření v lesích 72 subjektům ve výši přes 4 miliony Kč. Podpořen byl i program Environmentální výchovy na rok 2018 v celkové výši 7 milionů Kč, žádosti bude možné podávat od 29. ledna. Podpořeno bylo i včelařství (dotací 1,5 mil. Kč přes okresní organizaci včelařů Kladno) a vyhodnocení 13. ročníku soutěže „My třídíme nejlépe.“

Podpořena byla i legislativní iniciativa Asociace krajů (resp. Karlovarského kraje) o řešení systémové podjatosti, která řeší určitou nefunkčnost státní správy.

Na vědomí byla vzata zpráva o činnosti Rady, schváleny byly termíny zastupitelstva v I. pololetí 2018, a to 29. 1., 26. 4., 21. 6.

Autor: 
Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje