Z 12. zastupitelstva Středočeského kraje

30. 1. 2018

V pondělí 29. ledna se konalo již 12. zastupitelstvo Středočeského kraje. Po schválení procesních záležitostí (včetně přestávky na volbu předsedy mandátové a volební komise) se projednávalo schválení programu. Návrh bylo zařazeno zajištění financování muzea v Nymburce a muzea Alice Masarykové v Lánech, změna smlouvy na podporu akce Harley Davidson.

ODS navrhla do programu bod Aktuální informace o Milovicích (BVVP Mladá), TOP09 bod Informace o personálním zajištění Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Všechny návrhy byly přijaty.

Poté se začaly diskutovat změny v Radě kraje. Rezignovala členka Rady pro zdravotnictví Němcová a radní pro majetek Beneš. Zvolen byl nový člen Rady Martin Herman s gescí majetek a ICT a Martin Draxler s gescí regionální rozvoj, cestovní ruch a sport. Hejtmanka zůstane bez gescí. Robert Bezděk si převezme kromě bezpečnosti i zdravotnictví. Zároveň byl stanoven počet uvolněných zastupitelů na 18 (protinávrh na 16 nebyl přijat), byl uvolněn i předseda Výboru pro dopravu, do Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum byl zvolen místo Ivana Cinky Václav Melša. Opozice kritizovala navýšení počtu uvolněných zastupitelů i gesci radního Roberta Bezděka – bezpečnost zároveň se zdravotnictvím je totiž velká oblast. Zároveň se ptala, proč odchází vedoucí odboru školství Radek Coufal – na vlastní žádost.

Následovalo převolení členů Výborů regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Opozice chtěla nově zavést i zde poměrné zastoupení, což ale sama, když byla v krajské vládě, nenavrhla. Snažila se nesmyslně převolení dát do souvislosti s Čapím hnízdem. Zůstalo i přes pozměňovací návrh zastoupení 12:3 (koalice:opozice), opozice v roli kontrolní.

7 obcí obdrželo na kulturní záležitosti příspěvek z Fondu hejtmana, dalších 10 obcí dostalo dotace z průběžného Středočeského fondu obnovy venkova. Schváleny byly náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného zastupitele ve výši 200 Kč/hod, maximálně 4000 Kč/měsíc i pravidla hospodaření klubů, která jsou standardně stejná každý rok, je pouze anulována odměna předsedy klubu.

Revokováno bylo rozhodnutí žádat dotaci z Ministerstva financí na projekt „100 let české státnosti“, neprošlo to, budeme žádat z Ministerstva kultury na aktualizovaný projekt. Buštěhrad obdržel dotaci 400 tisíc Kč na řešení odvodu dešťové vody ze zámeckého parku, problém nestačil dokončit ještě kraj v době, kdy park jako předchozí vlastník revitalizoval.

Z dopravy bylo podpořeno memorandum s ČVUT a Národním ústavem pro výzkum inovativních technologií o využití vzájemných znalostí a kapacit k dalšímu koncepčnímu rozvoji dopravy v kraji.

Aktualizovali jsme plán investic dle požadavků odborů, změny jsou v oblastech školství, dopravy, zdravotnictví. Diskuse se stočila na úspěšnost/neúspěšnost minulého radního pro investice p. Macháčka i na sporné aktivity KSUS, která prochází auditem.

Ve zdravotnictví jsme podpořili lékařské pohotovostní služby krajským nemocnicím a dalším zařízením, rozděleno 38 milionů Kč, lékaři dostávají 1000 Kč/hodinu. 248 tis. Kč bylo poskytnuto na stomatologickou pohotovost do Rakovníka. Dětské centrum Kladno odepíše nedobytné pohledávky za roky 1988-2002 a prodloužen byl jeden projekt z humanitárního fondu do 30. 6. 2018 (vzdělávání pracovníků Centra seniorů Mělník).

Největší počet bodů tvořila oblast majetku – 15 bezúplatných nabytí, 20 bezúplatných převodů, 19 úplatných nabytí, 15 úplatných převodů, a 16 dalších majetkových bodů.

Ze školství šlo 20 milionů Kč na provoz a činnost sportovních center mládeže, zajímavým čtením je tradiční Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2016/2017.

Ze sociální oblasti byly rozděleny dotace od MPSV poskytovatelům soc. služeb 1,566 mld Kč., dalších 30 mil Kč šlo přes mimořádné dotační řízení na dofinancování vybraných druhů služeb (na platy a mzdy). Tradičně se měnila metodika a podpora vybraných druhů služeb, do sítě sociálních služeb byly dočasně bez finančních nároků zařazeny i MASky, aby mohly žádat z prostředků ESF OPZ.

Z kultury se změnili příjemci dotace již realizovaných ROP projektů – z kraje na příspěvkové organizace. Schválena byla koncepce sbírkotvorné činnosti, na základě které budou vyhrazeny prostředky i v plánu investic. Standardně se měnily zřizovací listiny, tentokrát 2 příspěvkových organizací a schváleno bylo i založení Asociace pro ochranu a rozvoj lidové architektury, která má získávat zdroje pro lidovou architekturu (skanzeny). Podpořeny byly i 2 projekty, které budou realizovány z IROP – rekonstrukce vlastivědného muzea v Nymburce a Dům Alice Masarykové v Lánech.

Schválena byla aktualizovaná Koncepce environmentálního vzdělávání a osvěty 2018-2020, i žádost Úval o změnu projektu Park Úvaly-Vinice (změna sníží náklady o 330 tisíc Kč, realizováno s podporou Fondu životního prostředí 2015) a účast kraje v dotačním programu zlepšování kvality ovzduší LIFE 2018-2024, celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 14,62 mil. Kč, 60% financuje Evropská komise. Aktualizována byla smlouva o poskytnutí dotace na podporu oslav výročí Harley Davidson.

Všechny výbory pak předložily plán práce na rok 2018, diskutovalo se pak v různém ani ne o činnosti Rady kraje, ale o situaci v BVVP Milovice Mladá (kraj brzdí soudní spor s RP Mladá, soud o neplatnosti smlouvy stále probíhá, zároveň je předběžné opatření, které zakazuje kraji uzavírat smlouvy; zároveň byla podána žaloba na vyklizení – řízení je přerušeno), stejně tak jako o personálních otázkách ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy – tam radní změnu ale prý nechystá.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek