Zpravodaj 3/2018

7. 3. 2018

MDŽ 2017

Milé ženy a soudružky, tak jako každoročně se blíží 8. březen. Váš svátek, který připomíná, co všechno pro nás muže děláte a znamenáte. Žena je prostě symbol. Přijměte upřímné blahopřání mužů, kteří se společně s Vámi snaží      v naší dnešní těžké době vybojovat lepší život. Děkujeme Vám.

Diskusní příspěvek P. Posoldy

Strana je v krizi. Ne proto, že utrpěla debakl          v posledních krajských a parlamentních volbách. Naopak, volební debakly jsou vnějším projevem vnitrostranické krize a měli bychom mluvit především o této krizi a příčinách, diskuse o tom, jaká byla volební kampaň, letáky, jak se prezentovali kandidáti a kdo a jak nám ukradl, přisvojil si naše témata, nám krizi nevyřeší.ok_pv_127.jpg

Krizi má svoje příznaky a příčiny.

Hlavními příznaky jsou: 1) trvalý pokles počtu členů strany, pokles počtu ZO a nestále rostoucí průměrný věk; 2) ztráta masového charakteru strany; 3) z toho plynoucí kádrová nouze; 4)  trafikantství a oportunizmus.

O tom, že klesá počet členů strany a roste průměrný věk, není třeba mluvit. Stačí se podívat do zpráv konferencí a sjezdů. Bohužel, nemáme odvahu dát do zpráv grafické znázornění s prognózou blízké budoucnosti. V případě našeho okresu je to prognóza, kdy okresní konference bude mít podobu posezení v kavárně u jednoho stolu.

Strana není masovou stranou se svými akceschopnými buňkami v obcích a městech. Realita je taková, že naprostá většina ZO jsou kluby důchodců, scházející se jednou do roka na přátelském posezení, kterému se říká členská chůze. Převažující činností je žádná činnost, resp. za činnost ZO se deklaruje  položení kytky u památníků, zajištění výlepu volebních letáků, rozeslání novoročenek, přání k MDŽ a výběr příspěvků, což je ovšem práce několika jedinců, kteří si eufemisticky říkají výbor ZO.

Aktivní politická práce, tj. působení na veřejnosti, propagace programových priorit, příprava kádrů, ovlivňování veřejného mínění a další na úrovni ZO neexistuje. Pokud se někde vyskytne, není v tom systém, není v tom plán, není v tom cíl, je to srdeční záležitost. Kdo je komunistou srdcem, tak ten to dělá. Omluva patří těm, kdo už na to nemají věk a zdraví.

Nabízí se otázka, proč se nazýváme komunistickou stranou, když masovost je základním atributem komunistické strany. A vůbec, jsme ještě politickou stranou? Když si stanovy, resp. tu jejich část, která popisuje stranickou strukturu, zobrazím graficky jako vývojový diagram a vložím do něj realitu vazeb ZO se stranickými orgány, tak nutně musím dojít k závěru, že strana je volnou asociací klubů důchodců s neviditelnou strukturou osobních vazeb některých funkcionářů, jejichž primárním cílem je udržování tohoto zdání masovosti z důvodů zcela sobeckých.

Nutným výsledkem ztráty masovosti je kádrová nouze. Funkce nedělají ti, kteří na to mají předpoklady, ale ti, co zbyli. Na úrovni ZO a okresů je tato nouze maskována existujícími, aspoň v něčem, činnými výbory, mimochodem složených převážně z důchodců. Horší je to s delegací do zastupitelských funkcí. Nemáme právníky, ekonomy, inženýry, lékaře a učitele, kteří by nás zastupovali ve výborech a komisích zastupitelstev měst a krajů. Středočeský kraj není schopen postavit volební kandidátku tak, aby pokryl kompetentními kandidáty všechny pozice v radě kraje. Na celostátní úrovni z hlediska našich programových priorit nemáme odborníka na bankovnictví a pojišťovnictví, na územní plánování a rozvoj, na ochranu spotřebitele, na ekonomiku, zdravotnictví a školství. Celá řada našich stínových ministrů má nulové manažerské zkušenosti.

Nejhorším příznakem krize je ovšem trafikantství a oportunismus. Záměna politiky za zaměstnání. Máme celou řadu zástupců na placených postech  a teď vůbec nemám na mysli parlamentní klub, pro které ztráta postu znamená razantní snížení pravidelného příjmu. Oportunismus pak nemá meze. A především nic nedělání a oportunistické chování nám voliči v posledních volebních debaklech spočítali.

Dlouze jsem mluvil o příznacích krize, krátce o příčinách. Základní příčinou je odklon od komunistického manifestu. Aby bylo jasno, co tím myslím, přečtu citát z Engelsovy předmluvy k německému vydání v roce 1890:

„A přece, když Manifest vyšel, nemohli jsme jej nazvat socialistickým manifestem. Roku 1847 byli socialisty nazýváni jednak přívrženci různých utopických systémů, jednak nejrozmanitější sociální mastičkáři, kteří se snažili různými všeléky a všelijakým příštipkařením odstranit společenské zlořády a přitom ani v nejmenším neublížit kapitálu a zisku. V obou případech to byli lidé stojící mimo dělnické hnutí a hledající podporu spíš u "vzdělaných" tříd. Naproti tomu ta část dělnictva, která byla přesvědčena o nedostatečnosti pouhých politických převratů a požadovala podstatné přetvoření společnosti, se tehdy nazývala komunistická. Byl to komunismus jen zhruba opracovaný, jen instinktivní, někdy trochu drsný; Socialismus znamenal roku 1847 buržoazní hnutí, komunismus dělnické. Socialismus měl přístup do salónů, komunismus právě naopak. A poněvadž jsme už tehdy velmi rozhodně zastávali názor, že "osvobození dělníků musí být dílem dělnické třídy samé", nemohli jsme být ani chvíli na pochybách, který z těchto dvou názvů máme zvolit.“

Pavel Posolda, předseda OV

ok_pv_128.jpg

Změna termínů PF a OV, místo a čas se nemění

Porady funkcionářů se přesouvají ze středy na první úterý v měsíci (3.4.).

Zasedání OV se přesouvá ze středy na druhý čtvrtek v měsíci (12.4.).

Úřední hodiny na OV budou každé úterý od 8:30 do 10:30, kdy bude

k zastižení předseda OV.

ok_pv_002.jpg

Poděkování

Okresní výbor děkuje s. Milanu Havlíčkovi za minulou i současnou práci pro stranu. Do dalších let spolupráce přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Pavel Posolda

V reakci na výstupy ze ZO Klecany a aktuální situaci v okresní organizaci

Členové OV konstatují, že naše zasedání jsou otevřená všem komunistům okresní organizace a že se budeme snažit vytvořit kolem OV KSČM pracovní aktiv složený i z bývalých členů OV KSČM, vedoucích okrsků a dalších aktivních komunistů

     Konstatujeme, že nadále bude vycházet Zpravodaj a budou se konat pravidelné porady funkcionářů. Posíleny budou ale i obousměrné informační toky.

     Naším cílem je jednotná a akceschopná okresní organizace komunistů.

Takže pokud byl někdo obviňován z toho, že je „s Losnou nebo s Mažňákem“, že je „spratek“ či „zloděj“, velmi se za to omlouváme.

Chceme tímto považovat tyto spory za ukončené.

     Ve své činnosti se budeme řídit zásadami normální lidské slušnosti, zásadami práce KSČM a stanovami.

                                                                Členové OV KSČM Praha-východ

 

Informace o průběhu Okresní konference KSČM Praha – východ konané dne 10. února 2018

     Bylo pozváno 58 delegátů s hlasem rozhodujícím a 13 hostů. Jednání se zúčastnilo 41 delegátů, tj. 71 % a 9 hostů.

     Písemné materiály, tj. pozvánku, program konference, zprávu o činnosti, jmenovité návrhy funkcionářů a kandidátů a návrh jednacího a volebního řádu obdrželi delegáti s předstihem domů, aby si na jejich základě mohli v klidu připravit své příspěvky, návrhy, připomínky.

     Po úvodní Československé hymně a básničce přednesené Alenkou Novotnou konferenci zahájil předseda OV s. Havlíček.

Minutou ticha jsme uctili památku členů, kteří již naše řady navždy opustili.

Po přivítání delegátů a hostů ve svém krátkém úvodu předseda OV zavítal do historie. Připomenul 75. výročí bitvy o Stalingrad, která nastartovala obrat ve II. světové válce, vzpomenul i 70. výročí Vítězného února, rozvoj poválečného Československa, ale i předválečnou republiku tatíčka Masaryka, střelbu do dělníků, vznik fašismu, koncentračních táborů, věznění komunistů.

     Následovaly procedurální otázky, volby komisí.

     Poté vystoupil s. Havlíček se svou představou „Jak dále!, zamyšlením se nad naší prací do budoucna, v níž mimo jiné zaznělo:

-         pár desítek členů okresní organizace je schopno systematické činnosti a jen pár jednotlivců tvůrčí politické práce,

-         kritika systému práce vedení ÚV,

-         nedaří se nám proniknout do mysli námezdně pracujících, kteří by logicky měli být našimi voliči.

-         Jak z toho ven? Polovina ZO není schopna uspořádat členské schůze. Úkolem nového OV bude pomoc větším a schopnějším ZO. Že to jde, když je zájem, ukázal na příkladu čelákovické organizace, která i přes nepřízeň pravicového obyvatelstva i některých stranických funkcionářů, je schopna uskutečnit veřejné členské schůze a organizovat větší akce (MDŽ, Májové oslavy a pietní akty, soutěže pro děti, aktivně vystupuje v LKŽ i zastupitelstvu města).

-         Vyzval k vytvoření pracovní skupiny složené z uvědomělých, pracovitých a odborně vyspělých členů, kteří mají zájem pomoci.

-         Ze zápisů z VČS vyplývá nelichotivá skutečnost. Pouze dvě ZO na okrese budou kandidovat do zastupitelstva svých obcí a jedna se o to pokusí.

-         Navrhuje do nového OV zvolit členy, kteří chtějí tvořit a ne bořit, kteří mezi sebou povedou permanentní diskusi a nebudou se vzájemně pomlouvat a napadat.

Poté přednesla revizní zprávu předsedkyně ORK s. Marie Krumpolcová. Zpráva byla velmi podrobná a kritická. Informovala o zjištěných nedostatcích, ale útočila i na s. Kuchtu, Havlíčka a ZO Čelákovice.

ok_pv_093.jpgSe zprávou rozhodčí komise vystoupil její předseda s. Jaromír Dočekal. Jejím podstatným obsahem byla stížnost s. Šrámka na předsedu OV s. Havlíčka.

Blok diskuse zahajoval s. Duník z Čelákovic. V úvodu, na rozdíl od s. Krumpolcové a Dočekala ocenil velmi záslužnou práci předsedy OV a poděkoval s. Havlíčkovi a Štefkovi za přípravu materiálů na konferenci. Reakci na lživé obvinění s. Krumpolcové vyvrátil písemným důkazem. Ve svém příspěvku se zaměřil na nutnost využívání současné sdělovací techniky           v činnosti strany, na nelichotivou situaci většiny ZO a na jednáních OV, vyzval delegáty k podpoře méně početného, ovšem pracovitého, soudružského a spolupracujícího nového OV.

S. Carda ze Zelenče (host) ve svém příspěvku „Dvakrát a dost“ poukázal na nutnost změny tvorby kandidátek a připomněl ztrátu voličů. Jako jeden z hlavních důvodů uvedl nevýrazné vystupování našich funkcionářů na veřejnosti, zejména ve volební kampani.

S. Dočekal z Klecan ve svém příspěvku reagoval kriticky na některé části písemné zprávy a na návrh zrušení Krajského výboru.

ok_pv_105.jpg S. Novák z Vyšehořovic poukázal na propad hlasů v posledních volbách, jejich přeliv k ANO a SPD. Kladně hodnotil prezidentskou kampaň Miloše Zemana a jeho podporu z venkova a obhajoval současné vedení strany.

S. Křížová z Kojetic ve svém příspěvku připomenula, jak je důležitá veřejná angažovanost na příkladu soudkyně z lidu.

S. Dočekal se ve svém druhém diskusním příspěvku vyjadřoval kriticky         k činnosti Marxisticko-leninského odborného klubu.

     Po zprávě mandátové komise vystoupil s. Štefek ze ZO při OV.  V jeho příspěvku k situaci v kraji mimo jiné řekl:

-         z 19 zastupitelů jsme oproti minulému období klesli na pouhých 8.

-         Programová podpora koalici ANO a ČSSD je možností, jak prosazovat klíčové body našeho volebního programu, zejména žákovské jízdné, ne privatizaci služeb do cizích rukou, podpora základní občanské vybavenosti v malých obcích, realizace energetických úspor…

-         Neumíme dělat volební kampaně.

-         Chybí zpětná vazba.

S. Posolda z Říčan poukázal na příčiny vnitrostranické krize. (celé znění jeho diskusního příspěvku viz výše). Jako hlavní vidí především:

-         trvalý pokles členů a věkový průměr,

-         ztrátu masového charakteru strany,

-         kádrovou nouzi a z ní plynoucí, že funkce nedělají ti, kteří by měli schopnosti a odborné zdatnosti, ale ti, co zbyli.

-         Stranický oportunismus.

-         Aktivní politická práce a příprava kádrů = 0.

Protože byl navržen také na předsedu OV, uvedl podmínky, za kterých by funkci přijal, kdyby dostal důvěru:

-         počet členů OV = 9,

-         nevolit VV, ale zavést pracovní skupinu ze všech dobrovolných členů, kteří se chtějí na činnosti okresní organizace podílet,

-         permanentní diskuse na mailu – horizontální komunikace, všichni vědí všechno, mohou reagovat, dávat návrhy a připomínky.

-         V případě nutnosti hlasování per-rollam. Jsou okamžité výsledky, nemusí se svolávat mimořádné jednání.

-         Nevyžadovat od ZO plán činnosti, pouze shromáždit údaje o tom, kdy která ZO chce něco uspořádat a pomoci jí v případě potřeby a hlavně zajistit účast alespoň jednoho člena OV, aby v ZO věděli, že na ně nezapomínáme.

-         Zredukování rozpočtu OV.

-         Prioritní výdaje na komunální volby – zajištění a pomoc těm ZO, které budou ve svých obcích stavět vlastní kandidátku.

-         Permanentní diskuse na internetu tzv. internetové fórum.

-         S. Dolejš a Filip byli posledních 15 let tváří strany, tudíž nesou největší zodpovědnost za současný stav.

-         Pokud bude zvolen delegátem X. sjezdu, tak bude hlasovat pro s. Skálu, ale nesmí dojít ke stínání hlav! To by bylo pro stranu vražedné.

-         Prosazuje programovou konferenci.

-         S. Filip by měl  jako 1. místopředseda vést parlamentní jednání a politická vyjednávání.

-         Je pro zrušení KV, nic pro podporu ZO a OV nedělá. V současné době jej považuje za zbytečný.

S. Šrámek z Brandýsa se ve svém příspěvku zaměřil na představení své osoby jako kandidáta na předsedu OV, informoval o činnosti brandýské ZO a neodpustil si ani neopodstatněnou kritiku předsedy OV s. Havlíčka.

S. Hádek z Řeže kritizoval naše současná volební hesla, která by měla být jasná, sok_pv_134.jpgtručná, ale především úderná, připomněl je na příkladu husitů.

S. Cinka z Benešova - host, se mimo jiné vyjádřil:

-         k X. sjezdu, který vidí jako hledání cesty ze stranické krize.

-         Připomněl, že se stále stupňuje volání po nových tvářích ve vedení strany.

-         Obžaloval vedení ÚV za nepřipravenost kádrových rezerv na vedoucí funkce.

-         S politováním konstatoval, že mezi současnými poslanci je pouze jediný nový poslanec a opět připomněl stále více diskutovaný návrh 2x a dost.

-         Zdůraznil nutnost intenzivně připravovat nový volební program.

-         Informoval, že v programovém prohlášení vlády Středočeského kraje je prakticky překlopen volební program KSČM.

ok_pv_174.jpg S. Klíma z Řeže se zaměřil na ideologickou práci, propagaci a agitaci, kritizoval vystupování našich představitelů v televizi, že nedokážou účinně reagovat na napadání našich členů, absenci agitátorů a především kvalitních řečníků a konstatoval skutečnost, že naše mládež je pod tlakem manipulace antikomunismu.

S. Kovanda, host - ze sekce regionálních dějin, poděkoval za spolupráci       s naším okresem a především se s. Havlíčkem a Štefkem. Informoval o činnosti sekce a požádal členy, pokud sami nebo někdo z jejich okolí vlastní nějaké historické dokumenty z poválečného období, zda by je věnovali nebo alespoň zapůjčili k historickému zpracování.

Krátce se zmínil i o 100. výročí vzniku Československé republiky a 70. výročí Vítězného února, jehož se osobně zúčastnil.

S. Grospič, předseda KV, host, ve svém vystoupení mimo jiné řekl:

-         na výrazný volební propad nechtěl ÚV slyšet.

-         Ztrátu hlasů v krajských zastupitelstvech (v celé republice) považuje za více citelnou než propad v parlamentních volbách.

-         Podpora současné koalici ANO a ČSSD v kraji je šancí prosadit body našeho programu.

-         Vyzval ke zvýšení aktivity a agitace v ZO a přenášet ji mezi voliče a sympatizanty.

-         Je nutné změnit způsob práce a propagace na veřejnosti.

-         Varoval před bratrovražedným vnitrostranickým bojem, který by vedl

-         k ještě většímu propadu ve volbách.

-         Na úspěších a prohrách strany se podílejí všichni členové, odpovědnost vzrůstá důležitostí zastávané funkce, uznává i svůj díl zodpovědnosti.

-         Podstatou je, abychom se z chyb dokázali včas poučit.

-         Vytýká vedení strany, že nepracuje s pohybem ve společnosti, nemá zájem o analýzu složení skupin voličů a jejich zájmů vedoucích            k odklonu od KSČM a k podpoře dalších politických stran a hnutí.

Po ukončení diskuse se netrpělivě čekalo na výsledky tajné volby. Po seznámení s prvními výsledky volby se zjistilo, že volební komise nepochopila schválený systém vyhodnocování výsledků a muselo dojít k přepočítávání hlasů u všech typů kromě volby členů OV, kde se kandidáti označovali křížky, naok_pv_150.jpg rozdíl od ostatních voleb, u nichž se k jednotlivým kandidátům přiřazovala čísla. Tím došlo k nepříjemnému více než hodinovému zdržení. Po vyhlášení zvolených členů OV, několik delegátů již nečekalo na přepočítávání ostatních voleb a konferenci opustilo.

Na závěr bylo schváleno usnesení. Nově zvolený předseda OV s. Pavel Posolda poděkoval za zvolení předsedou delegátům konference a zejména těm členům, kteří se podíleli na přípravě materiálů pro jednání. Poděkoval za všechny příspěvky a vystoupení a vyslovil prosbu a výzvu všem, abychom nenechali OV padnout. Aktivní členy poprosil o pokračování pomoci a spolupráce, abychom tu pomyslnou káru táhli společně dál. Konference byla ukončena Internacionálou.

Po oficiálním ukončení se sešel nový OV, nastínil si rámcový plán práce na příští týdny a zvolil si dva místopředsedy s. Zdeňka Štefka a Vladimíra Duníka.

Vladimír Duník, člen OV

 

 

Z usnesení okresní konference KSČM Praha-východ, konané 10. února 2018

Okresní konference zhodnotila činnost okresní stranické organizace za období od poslední konference konané 14. 11. 2015 a od poslední nominační konference konané dne 10. 1. 2017, projednala úkoly na následující období a stanovila jejich priority.
 

Okresní konference

I. Schválila:

1. Zprávu o činnosti a hospodaření okresní organizace KSČM Praha-východ

2. Zprávu o činnosti ORK

3. Zprávu o činnosti ORoK

 

II. Zvolila:

a) Tajnou volbou:

 

1. Člena Ústředního výboru KSČM: Zdeněk Štefek

 

2. Členy Středočeského krajského výboru KSČM: Zdeněk Štefek, Milan Havlíček.

 

3. Členy okresního výboru KSČM Praha-východ v pořadí:

Zdeněk Štefek, Pavel Posolda, Zdeňka Hajleková, Vladimír Duník, Jan Hádek, Vladislav Zima, Lenka Grygarová, Eva Atassi, Alena Novotná.

 

4. Předsedu okresního výboru KSČM Praha-východ: Pavel Posolda

 

5. Delegáty a náhradníky na krajskou konferenci KSČM v pořadí:

Zdeněk Štefek, Lenka Grygarová, Milan Havlíček, Zdeňka Hajleková, Vladimír Duník, Pavel Posolda, Jaroslava Brožová, Marie Krumpolcová, Alena Novotná, František Pokorný.

 

6. Delegáty a náhradníky na X. sjezd KSČM v dubnu 2018 v pořadí:

Zdeněk Štefek, Milan Havlíček, Pavel Posolda,

Zdeňka Hajleková, Vladislav Zima.

 

 

b) Aklamací:

 

7. Členy okresní revizní komise KSČM Praha-východ ve složení:

Marie Krumpolcová, Jiřina Potěšilová, Hana Volfová

 

8. Předsedkyni okresní revizní komise KSČM Praha-východ:

Marie Krumpolcová

 

9. Členy okresní rozhodčí komise KSČM Praha-východ:

Jiří Anděl, Milan Havlíček, Václav Kuchta

 

10. Předsedu okresní rozhodčí komise KSČM Praha-východ:

Jiří Anděl

 

11. Navrhla kandidáta do Senátu PČR:

Ivan Cinka

 

12. Navrhla členku středočeské Krajské revizní komise KSČM:

Marie Krumpolcová

 

13. Navrhla předsedkyni středočeské Krajské revizní komise KSČM:

Marie Krumpolcová

 

14. Navrhla člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj:

Ivan Cinka

František Švarc

 

15. Navrhla předsedu KSČM:

Josef Skála

 

16. Navrhla 1. místopředsedu ÚV KSČM:

Petr Šimůnek

 

17. Navrhla místopředsedy ÚV KSČM:

Stanislav Grospič, Věra Klontza – Jaklová, Jaromír Kohlíček,

Čestmír Kubát

18. Navrhla na předsedu ÚRK KSČM:

Jiří Horák, Vladimír Chaloupka

 

19. Navrhla na předsedu ÚRoK KSČM:

Vladimír Chaloupka, Zdeněk Levý, Helena Vrzalová

 

 

Za návrhovou komisi:   Jan Hádek, Pavel Posolda, Pavel Charvát

Jaromír Dočekal

 

 

Ze zprávy o činnosti Okresní revizní komise KSČM Praha-východ

za období od OK konané dne 28. 1. 2017 do 10. 2. 2018

Činnost ORK se řídila: Stanovami KSČM, Statutem revizních komisí

schváleným IX. sjezdem KSČM a vycházela i z usnesení stranických orgánů, ÚRK a naší minulé konference.

ORK pracovala v souladu s plánem práce schvalovaným vždy na příslušné pololetí roku. Kromě kontroly prvotních účetních dokladů se vyjadřovala k tvorbě a vyhodnocování plnění rozpočtů, k výsledkům inventarizace majetku a finančních prostředků i k výsledkům hospodaření a to formou písemného stanoviska.

Tato stanoviska ORK se předávají EO ÚV KSČM.               

V souladu s usnesením naší minulé konference ORK  pravidelně předkládala na zasedání OV čerpání rozpočtu OV a členové OV měli tak podrobný přehled jak OV a ZO hospodaří se svěřenými penězi.                       

ORK v dalším období zaměří svoji kontrolní činnost:

1/ zejména na doložení oprávněnosti vynaložených nákladů a to: usnesením OV, VV, doložením objednávky + vzorem objednané věci a to z důvodu nárůstu částek za poštovné, množení materiálů firmou APPI CZ a.s. Praha, i když byla zakoupena nová kopírka. 

2/ Kontrolu důsledného dodržování všech předpisů při nakládání s účetními doklady.                 

3/ Pomoc revizní komisi ZO KSČM Čelákovice.

ORK  Okresnímu výboru KSČM na základě poznatků z revizní činnosti

DOPORUČUJE:

Na každém zasedání OV projednávat zprávu o příjmech a výdajích za uplynulé období.

Dodržovat zákon o účetnictví a hospodářskou směrnici ÚV KSČM.

Při veškerých výdajích sledovat efektivnost vynaložených finančních prostředků s ohledem na zabezpečování cílů KSČM.

Dokončit vydání legitimací KSČM, které nebylo od r. 1990 k dnešnímu dni u všech členů provedeno (viz kontrola při OK 2018).                                                   

předsedkyně ORK OV Praha- východ

 

 

Zpráva o činnosti Okresní rozhodčí komise KSČM Praha-východ

za období od OK 28. 1. 2017 do 10. 2 2018

    Okresní rozhodčí komise pracovala ve složení ss. Jaromír Dočekal, Jiří Anděl a Jana Bezoušková. Jejím hlavním úkolem je, v souladu se Statutem rozhodčích komisí KSČM, řešit spory mezi členy strany, mezi členy a organizacemi a mezi orgány a organizacemi. Dalším jejím úkolem je provádět kontrolu plnění usnesení a dodržování stanov strany.

    Pokud jde o spory, řešila jedinou stížnost, a to člena okresního výboru s. Stanislava Šrámka na předsedu okresního výboru s. Milana Havlíčka. Stížnost se týkala zejména výhrad k jeho práci předsedy OV, ale také k jeho chování a jednání na zasedáních tohoto orgánu, k ovlivňování jeho rozhodování,             k některým nesrovnalostem ve finančním hospodaření a k jeho nezvládnutým emocím po loňských sněmovních volbách.

    Komise všech šestnáct bodů stížnosti posoudila a dospěla k závěru, že je oprávněná zhruba ze šedesáti procent. Některé z uváděných záležitostí již ztratily na aktuálnosti, neboť měly být řešeny bezprostředně po jejich vzniku. Stanovisko k tomuto sporu obdrželi oba účastníci písemně 6. února t. r.

    V plnění usnesení okresního výboru i vyšších stranických orgánů nejsou zásadní nedostatky. K nápravě došlo v uvádění termínu a odpovědnosti u jednotlivých bodů usnesení. Naopak přetrvává, že předsedové základních organizací nejsou s úkoly, výjimečně jim ukládanými okresním výborem, seznamováni. Důsledněji by měla být řešena otázka existence a činnosti Redakční rady Zpravodaje, stejně jako využívání vedoucích okrsků ke styku se základními organizacemi. Větší pozornost by měla být věnována úkolům trvale platným, viz léta neřešeného přispívání členů okresního výboru do Zpravodaje.

    Rozhodčí komise oceňuje, že jsou jí poskytovány podkladové materiály pro jednání okresního i výkonného výboru, takže předseda má možnost se na jednání těchto orgánů připravit a aktivně se jich zúčastňovat.

Jaromír Dočekal, předseda ORoK         

 

 

 

Tisková zpráva Středočeského klubu zastupitelů KSČM

V pondělí 29. ledna 2018 se konalo 12. zastupitelstvo Středočeského kraje, třetí zastupitelstvo nové krajské vlády.

Jako klub KSČM se domníváme, že navrhovaný program neobsahuje výrazné rozporuplné body, byť vnímáme, že se bude diskuse točit i ohledně personálních změn a okolo Čapího hnízda. Tato kauza bude jistě velice diskutovaným bodem. Zástupci politických stran, kteří skončili ve vedení kraje, jistě neopomenou její další politizování. Přitom z pohledu Středočeského kraje a zejména Výboru regionální rady jde pouze o věcný problém, kdy při vyjmutí těchto projektů z financování EU budou takto uvolněné prostředky použity na jiné projekty a ČR o ně nepřijde. V opačném případě nebudou na základě zprávy OLAF proplaceny a tím nenávratně ztraceny. V případě prokázání podvodu při čerpání dotace vyšetřujícími orgány vrátí takto neoprávněně vyplacené finanční prostředky žadatelé do národních zdrojů financování. „Rozhodně zde není snaha cokoliv zamést pod koberec a dalším efektem bude možnost ukončení činnosti Úřadu regionální rady a tím značných finančních úspor“, sdělil člen výboru Pavel Hubený.

„Oceňujeme, že v souladu s naší kritikou přináší bod programu řešení odvodu dešťové vody ze zámeckého parku Buštěhrad“, podotkl předseda klubu Zdeněk Štefek. Problematika byla terčem naší kritiky na podzim 2017, kdy jsme schvalovali převod zámku se souvisejícími pozemky zpět na město a krajská investice do řešení odvodu vody by byla vlastně investicí do cizího majetku. Aktuálním řešením je poskytnutí dotace městu ve výši 400 tisíc Kč. 

Pozitivně hodnotíme i změny plánu investic. Plán již přestává obsahovat zbožná přání a začíná být tabulkou s reálnou částkou ročního plnění.

Dlouhodobě podporujeme i body ve zdravotnictví, které se týkají zajištění lékařské pohotovostní služby. „Aktuálně se řeší zajištění pohotovostní lékařské stomatologické služby v okrese Rakovník, jsou navrženy prostředky i na zajištění pohotovostních služeb v krajských nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních,“ sdělila zastupitelka Jiřina Fialová.

Nejvíce bodů programu je věnováno majetku. Klub zastupitelů dlouhodobě podporuje systémové řešení využití zbytného majetku, včetně prodeje majetku opravdu zbytečného, a podporuje i systémové řešení evidence a správy majetku užívaného. „Skutečně nejsme proti prodeji zbytného majetku, jak je někdy interpretováno, ale určitě jsme proti kšeftování, proti prodeji různým kamarádům pod cenou obvyklou, dlouhodobě usilujeme o zachování cca tří nejlepších rekreačních zařízení pro využití za velice příznivé ceny zaměstnanci Středočeského kraje a jejich příspěvkových organizací. Nejde o cestovní kancelář, ale o maximální úspory zejména škol při pořádání lyžařských kurzů anebo nabídku těchto zařízení různým žadatelům o finanční příspěvek na ozdravné pobyty“, shrnul pozici klubu zastupitel Pavel Hubený.

Na programu je také včasné rozdělení dotací na sociální služby, výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy, která ukazuje dlouhotrvající trendy, ale také koncepční materiály v oblasti EVVO (environmentální výchovy) i sbírkotvorné činnosti či založení Asociace, jenž má získávat zdroje pro údržbu a opravu lidové architektury, které mají naší podporu.

Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje

 

V sobotu 24. 2. 2018 se konala "Středočeská krajská konference KSČM "

Jednání se zúčastnil místopředseda ÚV KSČM s. Dolejš a poslankyně Parlamentu ČR s. Vostrá a další hosté.

V úvodu konference vystoupil se zprávou o činnosti za uplynulé období a dalších úkolech předseda Stč. KV KSČM s. Grospič. Zdůraznil zejména nutnost aktivizace každého člena strany před podzimními komunálními a senátními volbami. "Úkolem je postavit kandidátky ve městech a obcích. Musíme být mezi lidmi a mluvit s nimi."  

Zprávu o práci klubu krajských zastupitelů předložil s. Štefek. Podpora koalice ANO a ČSSD na základě sedmi programových požadavků přináší praktické výsledky. "Dokázali jsme zabránit řadě rozhodnutí, která by měla negativní dopad na život Středočechů."

Host konference, místopředseda ÚV KSČM s. Dolejš vysvětlil současný postup strany spočívající v taktice prosadit co nejvíce z programu KSČM.

Krajská konference schválila Zprávu o činnosti Stč. KV KSČM a úkolech pro další období, o činnosti KRK a KRoK, zprávu o hospodaření.

Potvrdila 24členný KV ze zvolených členů na OK. Zvolila předsedu Stř. KV.

Marie Krumpolcová, předsedkyně ORK

 

STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ KONFERENCE KSČM

24. ÚNORA 2018

U s n e s e n í

Středočeská krajská konference Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

1.      Schválila

1.1.    Program krajské konference

1.2.    Pracovní předsednictvo KK

1.3.    Jednací řád

1.4.    Volební řád

1.5.    Mandátovou, volební a návrhovou komisi

1.6.    Zprávu o činnosti Stč. KV a úkolech pro další období

1.7.    Zprávu o hospodaření Stč. KV

1.8.    Zprávu o činnosti KRK

1.9.    Zprávu o činnosti KRoK

1.10.  Zprávu mandátové komise

1.11.  Stanovisko ke zrušení mlékárny firmy Savenica Fromage  

              v Sedlčanech

1.12.  Usnesení z jednání krajské konference

 

2.      Potvrdila

2.1.    24členný KV ze členů zvolených OK ve složení:

ss. Ivan Cinka, Marie Krejčová, Pavel Hubený, Vítězslav Srp, Ladislav Nyš, Eva Vlčková, Pavlína Hladíková, František Švarc, Jan Klán, Jan Linka, Rudolf Fidler, Drahoslav Hyka, Josef Dovolil, Stanislav Grospič, Miroslav Červinka, Jaroslav Stradiot, Milan Havlíček, Zdeněk Štefek, Luboš Kudrna, Dagmar Truxová, Věra Kroftová, Pavel Hladík, Miroslav Varyš, Ctirad Sáček.

 

3.      Zvolila:

3.1.    Předsedu Stč KV: s. Stanislava Grospiče

3.2.    Předsedkyni KRK: s. Marii Krumpolcovou

3.3.    Předsedu KRoK: s. Zdeňka Levého

3.4.    Členy KRK: ss. Marii Krumpolcovou, Jaroslavu Kafkovou,

Milenu Povolnou, Ladislava Michvocíka, Marii Brezmenovou, Jaroslavu Pražákovou, Pavla Mádra.

3.5.    Členy KRoK: ss. Zdeňka Levého, Václava Holuba, Aloise Prudkého,

Jiřinu Humlovou, Pavla Maříka, Petra Linka, Terezu Čechovou-Humpolcovou.

 

4.      Doporučila:

4.1.    Člena VV ÚV: s. Miloslavu Vostrou

4.2.    Členky ÚRK: ss. Marii Břichnáčovou, Alžbětu Hájkovou

4.3.    Člena ÚRoK: s. Zdeňka Levého

4.4.    Návrhy do vyšších stranických orgánů vzešlých z konferencí OV.

4.5.    Návrhy na kandidáty do Senátu a EP.

4.6.    OV KSČM projednat možnost ustavení ZO OS ČMS.

4.7.    Zapojit kandidáty do KZ do OS ČMS.

 

5.      Vzala na vědomí:

5.1.    Hodnocení Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji za 2017.

 

6.      Uložila:

6.1.    Pravidelně 2x ročně se zabývat stavem a vývojem členské základny

v krajské organizaci s cílem udržení organizační struktury a zvýšení aktivity členů strany.                       Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM

             Termín: březen, září                                                        Kontrola: pololetně

 

6.2.    Zlepšit propagaci a odběr Haló novin a častější vydávání

             propagačních letáků.

                     Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM

             Termín: trvale                                   Kontrola: pololetně, duben, říjen

 

6.3.    Důsledně věnovat pozornost přijímaní nových členů, zejména z řad

             mladých. Vytvořit ucelený systém práce s mládeží.
                Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM

             Termín: červen 2018                                          Kontrola: pololetně

 

6.4.    Zorganizovat dvoudenní celokrajské setkání mladých a mladších   

             členů strany za účelem jejich seznámení a propojení napříč okresy

             kraje. Na toto setkání přizvat poslance PS PČR za náš kraj a krajské

             zastupitele.                          

             Zodpovídá: VV KV KSČM, OV KSČM           Termín: do konce září 2018

 

6.5.    Věnovat výraznou pozornost  organizaci SVJŠ, jako formy

              vnitrostranického vzdělávání a využívat její absolventy pro potřeby

              stranické práce a kandidáty do voleb. Aktualizovat metody výuky.

                      Zodpovídá: předseda KV KSČM, OV KSČM   

              Termín: trvale                                                                       Kontrola: pololetně

 

6.6.    Nadále rozvíjet družební styky, zejména SFEL-R a KSS, včetně

             aktivnějšího zapojení okresních organizací.                                                                          Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM

             Termín: trvale                                                                          Kontrola: pololetně

 

6.7.    Vytvářet podmínky pro zapojení členů KSČM v odborech a spolcích.

              Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM                          

              Termín: trvale                                                                    Kontrola: ročně

 

6.8.    Dále prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci mezi Klubem zastupitelů

             KSČM Středočeského kraje, KV KSČM a OV KSČM.

             Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM, předseda Klubu zastupitelů

             Termín: průběžně                                                           Kontrola: 2x ročně

 

6.9.    Projednat diskusní příspěvky a připomínky pro návrhovou komisi a

             přijmout odpovídající opatření.

             Zodpovídá: KV         KSČM                                     Termín: březen 2018

 

6.10.  Svolat pracovní setkání delegátů X. Sjezdu ze Stř. kraje spolu                

             s vedením KV KSČM a projednat všechny připravované sjezdové

             dokumenty s cílem maximálního zkvalitnění stranické práce.                                     Zodpovídá: KV KSČM                                   Termín: 12. dubna 2018                                                

6.11.  Zpracovávat výstupy z orgánů Středočeského kraje a činnosti klubu.       

             Informace předávat okresům, zveřejňovat na www. stránkách a

             sociálních sítích.

Zodpovídá: předseda klubu zastupitelů a tajemnice klubu       Termín: průběžně                                                                                                       

6.12.  Sledovat a analyzovat politicko-ekonomicko-sociální situaci ve                 

             Středočeském kraji. Informaci podávat na jednání KV.                                                     Zodpovídají: předsedové OV KSČM                                     Termín: průběžně

 

6.13.  Se znalostí místní situace sestavit v obcích a městech vlastní  

             kandidátní listiny, případně využít spolupráce s jinými volebními

             stranami.

             Zodpovídají: předsedové OV KSČM

             Termín: do termínu podání kandidátních listin

 

6.14.  Věnovat maximální pozornost přípravě komunálních voleb, včetně

              pomoci při tvorbě volebních programů.

              Zodpovídají: předsedové OV KSČM a předseda KV KSČM    

              Termín: do konání voleb

 

6.15.  Ustavit při KV KSČM dle potřeby věcně příslušné pracovní komise.

         Zodpovídá: VV KV KSČM                                          Termín: do září 2018

 

6.16.  Zpracovat analýzu vývoje členské základny KSČM ve    

              Středočeském kraji.

Zodpovídají: předsedové OV KSČM a KV KSČM                          Termín: říjen 2018

 

7.      Doporučila:

7.1.    K X. Sjezdu KSČM svolat v roce 2018 pracovní konferenci a zahájit

             práce na novém programu Komunistické strany Čech a Moravy.

 

7.2.    KV KSČM k tvorbě nového programu vytvořit i vlastní tým složený ze

             zástupců kraje a okresních organizací                                              

Zodpovídá: VV KV KSČM                     Termín: na základě rozhodnutí X. Sjezdu

 

Delegáti a hosté krajské konference děkují odstupujícím členům krajských orgánů a odstupujícímu členovi VV ÚV KSČM za jejich vykonanou práci a přejí jim mnoho úspěchů v jejich další činnosti i osobním životě.

 

 

Z krajské konference KSČM

V sobotu 24. února proběhla v slavnostním duchu středočeská krajská konference, která byla zaměřena na přípravu komunálních i senátních voleb a na X. sjezd KSČM. Ve vystoupeních diskutujících i závěrech se věnovala ale i aktuálním událostem v kraji – delegáti přijali stanovisko, v kterém vyslovují znepokojení se záměrem společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic zrušit do roku 2019 výrobu v mlékárenském závodě v Sedlčanech a přesunout ji do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. O práci zde může přijít na 300 zaměstnanců. Současně vyjádřili podporu zaměstnancům firmy, odborům a městu ve všech krocích k udržení výroby ve stávající provozovně.

Mezi hosty nechyběl ani čerstvý devadesátník František Kovanda, přítomní byli poslanci a zároveň delegáti Stanislav Grospič i Miloslava Vostrá, vedení strany zastupoval místopředseda Jiří Dolejš.

Už v úvodním vystoupení Stanislava Grospiče, který následně obhájil pozici předsedy KV, byla zdůrazněna nutnost hledat řešení problémů, které lidi trápí. Ale také zahájit práce na novém programu strany, protože ten starý je již neaktuální a v mnohém překonaný. Změnila se domácí scéna i dění                 v zahraničí. Změnou musí projít i naše působení, aby v nás lidé viděli opět alternativu.

Nejbližším úkolem strany je postavit komunální kandidátky v městech a obcích, případně využít i spolupráce s ostatními volebními subjekty. I kdyby na kandidátce měl být sám jen jeden komunista, je to důležité.

Následovaly: pozitivní zpráva o hospodaření, zprávy rozhodčích a revizních komisí i zpráva o činnosti krajských zastupitelů, kteří mají již praktické výsledky nové spolupráce a dokázali zabránit řadě rozhodnutí, která by měla negativní dopad na život Středočechů a která by v předchozí koalici prošla. Diskutovalo se samozřejmě i o Babišovi a případné podpoře vlády. Nechyběly, bohužel, ani osobní spory, ale ty byly v menšině. Konference potvrdila členy KV KSČM, zvolila si novou rozhodčí i revizní komisi, poslala na sjezd i návrhy do vedení strany. Do Výkonného výboru ÚV KSČM zvolili delegáti Miloslavu Vostrou, která zvítězila ve druhém kole nad Ivanem Cinkou.

Konference schválila i řadu úkolů pro okresní organizace, které budeme postupně rozpracovávat.

Zdeněk Štefek, místopředseda OV

 

 

Druhým rokem v krajském zastupitelstvu

V krajských volbách na podzim roku 2016 jsme dosáhli pouze na 8 mandátů místo 19. Na kraji vznikla pravicová koalice ANO, STAN, ODS a přeběhlíků od TOP09. Komunisté se dostali do opozice. Ve věcné, konstruktivní podobě se účastnili zasedání zastupitelstva, činnosti výborů a komisí. V prvním roce kritizovali komunisté rušení proplácení pohotovostních poplatků ve zdravotnických zařízeních, zrušení žákovského jízdného, nárůst počtu úředníků o 30, nezvládnutou integraci Kladenska, omezování a zhoršování kvality péče a doprovodných služeb ve zdravotnictví, chaos kolem kotlíkových dotací, nízkou úroveň čerpání investic i řadu parametrů fondů kraje a rozpočtových položek.

Na podzim roku 2017 přestala po dlouhodobějších sporech dosavadní koalice fungovat a komunisté využili možnosti prosazovat svůj volební program a na základě sedmi programových priorit podpořili vládu ANO a ČSSD. K těmto sedmi prioritám a dalším programovým bodům, které se promítly do programového prohlášení, je upřena aktuální pozornost zastupitelů za KSČM.

První prioritou bylo obnovení žákovského jízdného. Při probíhajících jednáních prosazujeme, aby platilo již od září 2018 a aby byl systém poskytování jednoduchý, nenáročný, v rámci pravidel integrované dopravy.

Další prioritou bylo jasné ne privatizaci a vyvádění služeb. Objevovaly se totiž informace, že ODS chystá opět, jako v letech své vlády na kraji, vyvedení některých ziskových činností z nemocnic. Zkuste třeba prodat ziskové parkoviště v nemocnici, když z toho zisku mohou být financovány ztrátové, ale pro občany nutné činnosti…

Třetí priorita se týkala důrazného ne omezování a slučování služeb a tlaku na navýšení kvality a rozsahu služeb. Již několikrát jsme se věnovali kvalitě služeb ve zdravotnictví a budeme se snažit, abychom šli nahoru i v takových službách, jako je úklid či stravování. Plánuje se zakoupením domu seniorů v Žižicích navýšení počtu míst v sociálních službách. Zabránili jsme podporou krajské vlády i slučování Rabasovy galerie s Muzeem TGM a sloučení škol v Kunicích se školou v Jílovém u Prahy. Obojí se již chystalo.

Dle čtvrté priority měly být fondy nasměrovány na základní občanskou vybavenost zejména v malých obcích. Letos jsme se zaměřili na kanalizace a vodovody. Tam plyne v dotačním systému mnohem více financí než dosud a to i z různých poplatků.

Pátou prioritou je podpora sítě policejních služeben. Uvědomujeme si dlouhodobý problém kriminality zejména v okolí Prahy a v některých dalších lokalitách i limity obcí, takže letošní rok dopilováváme systém, který by umožnil přes navýšení počtu služeben zajistit rychlejší dobu reakce Policie ČR a přispět tak k bezpečnosti občanů.

Na šesté prioritě, koncepci podpory významných kulturních akcí a akcí s destinačním potenciálem, se horečně pracuje. Jedná se nám o to, aby skutečně významné akce nemusely každý rok škemrat s nejistým výsledkem o podporu, ale na základě schválené koncepce jim byla poskytována dlouhodobě.

Sedmá priorita se týká hospodaření. Tedy systémového řešení energetických úspor, které by přineslo přes plánované i drobné investice minimálně desetimilionové finanční částky každý rok v relativně krátké době. Také na tomto bodu se již pracuje.

Komunisté svůj program plní a také Vám to dokazují a dokáží.
 

Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 1. března oslavila 60. narozeniny členka ZO KSČM Říčany

soudružka Darina Nová.

Dne 25. března oslaví 70. narozeniny členka ZO KSČM Čelákovice

soudružka Eva Samková.

Dne 27. března oslaví 50. narozeniny členka ZO KSČM Čelákovice

soudružka Lenka Grygarová.

Dne  3. dubna oslaví 70. narozeniny členka ZO KSČM Popovice

soudružka Marta Homolková.

 

Všem jubilantkám děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Pavel Posolda

 

Obsah porady předsedů a funkcionářů v úterý 3. 4. 2018 

  - závěry okresní a krajské konference

  - členské příspěvky a sjezdová známka

     - májové oslavy v okrese, příprava

ok_pv_190.jpg

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky:  tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.