Zpravodaj 6/2018

4. 6. 2018

Marx, víno, projektové řízení a víra

     Jsou lidé, kteří se profesionálně věnují vínu, jeho historii, kvalitě, snoubení vína a pokrmů. Říkáme jim sommelieři. Pak jsou lidé, kteří dělají totéž ve svém volném čase. Těm říkáme milovníci vína. Jestliže přijmeme tezi, že společenským cílem je pití vína jako kulturně povznášející činnost, a nepijeme proto, že se motáme, tak tomuto cíli se budeme přibližovat nikoliv snažením o houfy sommelierů, ale snahou o masy milovníků vína.

     Zpátky ke Karlu Marxovi. Učme se z Marxe, studujme Marxe, mysleme jako Marx, ale cílem našeho snažení nejsou houfy znalců díla Karla Marxe a jeho následovníků, ale masy těch, kteří prostým selským rozumem usoudí, že ne-kapitalistický společenský systém je lepší než ten současný. Cílem marxismu je změnit svět k lepšímu. „Jestliže chceme změnit svět, musíme změnit svoji rétoriku“ *. To je první výzva.

     Pokud nezměníme svou rétoriku, budeme jenom další pražskou kavárnou, sice na levé straně ulice, ale populus (lid) nás bude přehlížet jako už dnes přehlíží kavárnu na pravé straně.

     Jestliže mluvíme o cílech našeho snažení – cíl je jedním ze základních pojmů teorie řízení, vědy pro marxisty velice inspirativní. Množina činností směřujících k cíli je projekt a ten má svůj životní cyklus – přípravu, plánování, realizaci a uvedení do provozu, provoz a zánik. Např. projektem je nákup pračky v domácnosti s životností 15 let, projektem je soustava jihočeských rybníků od 16. století, které můžou sloužit další stovky let.

     Revoluční změnu k ne-kapitalistické společnosti rovněž můžeme vnímat jako projekt, protože revoluce má svoji časově-věcnou strukturu. Stručně řečeno: „Je těžké revoluci připravit, ještě těžší je revoluci zahájit a nejtěžší je revoluci dokončit. Pak nastanou těžkosti.“** Bohužel metody projektového řízení nemají odezvu v politické praxi, a to je druhá výzva. Musíme dát revoluci směřující k ne-kapitalistické společnosti časově věcný rámec, tak aby alespoň první milník byl dosažitelný v krátkodobém nebo střednědobém horizontu, jinak se milovníků Marxe nedočkáme.

     Milan Havlíček v úvodním vystoupení citoval Bibli. „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království."  Dovolil bych si připojit další citát, protože podle Bible člověk nic nevlastní, vše má propůjčené od Boha a má s majetkem nakládat k božímu cíli. „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské." (Matoušovo evangelium 5,3). „Blahoslavení chudí duchem." To nejsou ti, kteří se podle IQ nalézají na levé straně Gaussovy křivky, to by byl poněkud vulgární výklad. Slova „chudí duchem" lze vykládat podle sv. Jeronýma, a to doslova o zříkání se věcí. To znamená, že blaženost náleží těm, kteří jsou chudí dobrovolně, jestliže opovrhli veškerým bohatstvím, takže už vůbec po něm netouží, a to je nadlidský způsob jednání.    

     A těm je přislíbeno království nebeské.

Zpátky k marxismu. Jestliže náboženství je opiem lidstva, pak církevní preláti jsou červotoči zavrtaní do Kristova kříže. A není důležité, zda lidé věří v Boha. Důležité je, aby se chovali, jako kdyby byl. A to je třetí výzva. Jestliže liberální pravice razí heslo „stát je nejhorší hospodář“, což obvykle papouškují ti, co se jim za rameny hromadí dobyvatelé renty, tak jestliže chceme změnit svět, musíme být milovníky marxismu, musíme mít rétoriku lidu 21. století, mít svůj plán, ale také musíme mít lidi, kteří budou ne-kapitalistické podniky řídit, a to takové lidi, kteří se budou chovat podle Bible.

Pavel Posolda, předseda OV

 (Diskusní vystoupení na Pražské politicko-teoretické konferenci k 200. výročí narození Karla Marxe).

* Noam Chomsky v jednom z projevů v rámci hnutí Occupy

** film La battaglia di Algeri, Alžírsko/Itálie 1966, Režie: Gillo Pontecorvo, scénář:Franco Solinas
***Teologický výklad Ježíšových blahoslavenství od Tomáše Akvinského

 

Z druhého zasedání ÚV KSČM

     V sobotu 12. května se konalo 2. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo původně být úvodní vystoupení, stanovisko, jednací řád, složení hospodářské rady, další kandidáti do Senátu a pak organizační otázky – vyhodnocení diskuse z 11. zasedání a mimořádného zasedání ÚV KSČM a zprávy z jednání VV ÚV KSČM.     dsc_9716.jpg S. Kohlíček doporučil zařadit do programu i tajné hlasování o možné toleranci vlády ANO a ČSSD. Dle s. Filipa 2. zasedání ÚV KSČM nemůže o případné toleranci rozhodnout, protože referendum ČSSD ještě neproběhlo a není známé konečné programové prohlášení. Diskusi o podpoře vlády navrhli zařadit do programu i ss.  Petelík a Juroška, který chtěl projednat a distribuovat členům dohodu KSČM a ANO, která prý je. Stejný bod chtěl zařadit i s. Hrůza, s. Semelová a další. Pro samostatný bod bylo jen 26 členů ÚV, nakonec to bylo zahrnuto do úvodního bloku.

     Přítomno bylo 75 z 91 členů UV KSČM. Úvodní vystoupení přednesl předseda Vojtěch Filip. Po X. sjezdu je třeba pracovat na realizaci závěrů sjezdu. 2. zasedání ÚV má schválit hlavní organizační záležitosti a projednat postup v aktuální politické situaci.

     Hrozba válečného konfliktu je zřejmá.    

     Vnímáme, co se odehrává na Blízkém Východě, na Ukrajině, v Moldávii. Vnímáme, jak situace u nás to dění může ovlivnit. Současná vláda nepomáhá zklidnění situace: novičok apod. KSČM byla proti důvěře této vlády. Naše rozhodnutí bude, zda budeme mít na vládu vliv nebo budeme bez vlivu. Hrozila by třeba vláda ANO s ODS, TOP09 a KDU-ČSL.

     Cílem jistých zahraničních agentur je zpochybnit za každou cenu roli KSČM. ČSSD tlačí ANO do svého směru (unijní, pronatovský).  Síly, co vytunelovaly stát, chtějí být ale dále u moci. Máme priority, které je možné prosadit. Jsou to dobré priority, pro lidi. Ale třeba referendum jako ústavní zákon nemáme sílu prosadit, nemáme dohromady 120 poslanců.

     Ke smlouvě KSČM s ANO. Není hotová, není k šíření, ale členové ÚV mohou nahlédnout, samozřejmě. V programovém prohlášení nejsou naše věci – je to materiál mezi ANO a ČSSD. Zdanění církevních restitucí si pohlídáme. Senát to zřejmě vrátí. Budeme muset najít další podporu. V Senátu máme jen jednoho a v návrhu nových kandidátů jsme se moc nepoučili.

     Poté předseda přečetl současnou verzi dohody.

S. Grospič uvedl návrh stanoviska ÚV, které je o stabilitě republiky, ale říká  jednoznačně, že pokud bude v programovém prohlášení navyšování naší účasti v zahraničních misích, vládu nepodpoříme.

     Jednací řád ÚV KSČM představil místopředseda Petr Šimůnek. Přibylo zařazení bodu Různé. Předložil i další kandidáty do Senátu – schází ještě 2 kandidáti – Brno město a Třebíč.

      V diskusi jsem vystoupil já, pak s. Kohlíček, který se zamýšlel nad praktickým obsahem tolerance či podpory a nad podmínkami, kdy bychom mohli vyvolat hlasování o nedůvěře.

     S. Juroška kritizoval stanovisko. Je nesprávně uchopené, (Babiš jako bojovník proti korupci a rozkrádání), naše základní podmínky v prohlášení obsaženy nejsou, špatná je důchodová reforma, která je předkrokem                k destrukci, církevní restituce tam není, není tam slovo o regulaci bydlení, jen fráze, o ochraně zdrojů před plundrováním a vývozem do zahraničí ani slovo, vododospodářská politika také není.

Naše stanovisko musí obsahovat toto vše.

    S. Hrůza se divil, že předseda nechce dát verzi dohody a Právo ji má. Zmínil, že piráti odmítli Rumla celostátně v referendu, ČSSD bude v referendu hlasovat o menšinové vládě. A my budeme konečné znění projednávat na UV, bez konzultace s členy.

     Poté se projednávalo stanovisko ÚV.

S. Kohlíček navrhl při hlasování o důvěře vlády odejít. Návrh nebyl přijat.        S. Juroška navrhl do stanoviska dát důchodovou reformu apod. Nebylo přijato.

    Návrh s. Petelíka vztáhnout podmínku podpory na všechny zahraniční mise neprošel.

    S. Klimša taktéž kritizoval dohodu. Jak to vnímají lidé? Po sjezdu se nezvýšil zájem veřejnosti o stranu. Sjezd straně neublížil, ale ani jí neposílil.   

     Jak bude využito potenciálu Josefa Skály a dalších? Zahraniční politika       je v programovém prohlášení i ve skutečnosti (Marakéš) špatná, podporovat takovou vládu by bylo sebevražedné.

     S. Vytiska vyjádřil obavy členské základny z aktuální situace. Probíhá souboj, kdo je tvůrcem politiky strany – VV nebo ÚV? Měl by to být ÚV. VV kdysi rozhodl, že vyjednávání bude veřejné, ale sami před sebou některé věci utajujeme.

     S. Semelová uvedla, že chceme mít pocit, jak velký máme vliv, ale skutečnost je jiná. „Namažou si nás na chleba“. Programové prohlášení vnímá s velkou rozpačitostí.   

     S. Bohatec se věnoval problému nájemního bydlení a dalším oblastem, kde máme řešení. Jen ho musíme lidem říci, nesmíme se stát stínem.

     S. Petelík rozebral Babiše, největšího kapitalistu s kauzami. A věnoval se nepřijatelným výrokům v mezinárodní politice. Není tam progresivní zdanění, špatně je důchodová reforma.

     S. Chmara vyzdvihl naši prioritu v programu – obranu míru. Dnes probíhá vojenské cvičení v Estonsku. Ukrajina jako zamrzlý konflikt ukazuje, kam se panská skupina dostala v myšlení vůči lidem.

     S. Říha se vyjádřil za Městský výbor Brno ke kandidatuře s. Duchoně do Senátu – doporučuje urychleně projednat a schválit dnes.

     Na diskusi reagoval s. Filip. S. Duchoň z jednání VV ÚV odešel, protože si nemohl své vystoupení sám nahrát. Měli bychom číst Lenina – jeho taktiku a strategii – NEP, spojenci atd. Nebrání se v dohodě o toleranci mít 7 priorit.       V komunistických stranách se řeší i teorie přechodného období.

     S. Šimůnek uvedl zápisy a vyhodnocení diskuse předchozích jednání, zhodnotil dosavadní posjezdovou práci a přípravu dalších kroků k XI. Sjezdu.   

     S. Ort přednesl návrh členů Hospodářské rady.

V usnesení prošlo jen doplnění pravidelného programu o zmiňovaný bod Různé.

     Zasedání 30. 6. se bude zabývat aktuálními úkoly strany po X. sjezdu a volbami.

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

Ze zasedání Středočeského KV KSČM

     2. jednání krajského výboru se konalo 17. května. Věnovalo se mimo procedurálních otázek i informacím z VV ÚV KSČM, komisí, volebního štábu atd. Důležitým blokem byla informace o činnosti krajských zastupitelů, kde se projednával i postoj k navrhovanému modelu žákovského jízdného.   

     Vyhodnocovaly se též májové oslavy, tedy pietní akce a první máje. Podrobně se rozebíraly úkoly z krajské konference i z X. sjezdu.  A také plnění rozpočtu KV za I. čtvrtletí – příjmy jsou 212 tis. (celoročně plánováno 751 tisíc), výdaje 128,5 tis. (celoročně plánováno 751 tisíc) Kč. Hodně se mluvilo okolo voleb a zabezpečení souvisejících úkolů.

     Připravila se akce v Lidicích (neděle 10. června, odjezd možný i busem od OV KSČM Prahy 6) a červencové setkání pod Blaníkem.

Zdeněk Štefek, člen ÚV KSČM

 

Co přinesl X. (mimořádný) sjezd KSČM?

     Dle mého skromného názoru – NIC. Tedy lépe řečeno NIC nového. Jedno pozitivum tu však je. „Pan“ Dolejš již není ve vedení strany. Smutné na tom je, že delegáti rozhodli rozdílem pouhých 12 hlasů, že tam nebude ani soudruh Skála, natož jiný komunista, a to proto, že dle mého názoru razil komunistické myšlenky revolučního typu moc nahlas, tudíž se prokapitalistická frakce cítila ohrožena.

     To potvrzuje i fakt, že předsedou se opět stal Vojtěch Filip, přičemž právě proto, aby došlo ke změně, se sjezd nejspíše konal. Vždyť na okresní konferenci jsem pronesl citaci: „Neschovávejme se za leninskou taktiku a strategii, když jsme líní, bojácní a morální kodex komunisty má pro naše funkcionáře menší hodnotu než protektorátní bankovka, doufají v doživotní funkci a po nich potopa“, kterou jako by sjezd následoval.

     Dokonce zde měl projev prezident republiky, z nějž byl cítit puch antikomunistické rétoriky. On moc dobře věděl, proč zdůrazňuje, abychom nebyli tací, jako byli ti, kteří komunistickou stranu zakládali a kteří stáli po boku Gottwalda. Kapitalismus takové komunisty nepotřebuje. On vlastně nepotřebuje komunisty vůbec. NAOPAK. Přesně tak se chovají ale ti, jež jsou nyní v „nejvyšším patře“ strany. Velmi mě mrzí, že ten, který si říká komunista, se tak nechová, chce podpořit hnutí, kde předsedou je oligarcha – nepřítel komunistů.

     Myslíte si, že ANO nás nechá prosazovat náš program, když podpoříme jeho vládu? Nebuďte bláhoví… Podpořilo s. Ondráčka na post předsedy GIBSu? Dokonce metal kozelce a válel se v názorových kotrmelcích při agresi  

NATO vůči Sýrii, jen proto, aby nezůstal pozadu s DEMO-žump blokem.

     Uvědomujete si vůbec tu vaši předvolební rétoriku ANTIBabiš? Pak sklopíte uši a chováte se jak užiteční hlupáci a vyjednáváte mu podporu? Není to jen účelovka proto, že při případných předčasných volbách už by KSČM nemusela zasednout do PS? Protože my svou netečností vlastně ani nikoho nezajímáme, nemáme komu co nabídnout. Domnívám se, že o nějaké hlídání kroků vlády ANO tu nejde a vy to moc dobře víte.

     Co bylo naším tématem ve volbách do PS? Bezpečnost? Mír ve světě? Při členství v NATO, která na základě domněnek bez legitimity RB OSN napadá suverénní státy jako Libye, Irák, Sýrie a další?

     Proč nenabídneme:

     STOP INKLUZI ve školách – tzv. debilizaci nadaných lidí, když jsme měli propracovaný školský systém, který se dokázal věnovat individuálním potřebám v rozdílu rychlosti učení a chápání studentů?

     STOP VYKOŘISŤOVÁNÍ dělníků nadnárodními společnostmi, pro které jsme jen levnou pracovní silou? Pak se dozvíme, že je vlastně málo dělníků, kteří nechtějí pracovat za třetinové platy, tak si pozveme ještě levnější sílu                z Ukrajiny? Máte dojem, že taková pracovní síla bude hybatelem k zvyšování platů?

     STOP NADNÁRODNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, které jen účelově odvádějí finance z míst, kde jsou skutečně potřeba? Zrušme je a podpořme jen ty, které jsou ČESKÉ a které mají výsledky při pomoci potřebným. Proč nepomoci samoživitelkám, které marně čekají na alimenty od neplatičů, proč nepomoci bezdomovcům, kteří o to stojí a chtějí se vrátit do důstojného života?   

     Proč pomáháme tam, kde to nepřináší žádné kladné výsledky a ohlasy pro společnost?

     Jinak závěrem bych chtěl ještě dodat a zeptat se: má cenu, abych se zbytečně namáhal s prezentací strany tvorbou letáků a plakátků, které dělám nezištně a chci jimi přilákat nové sympatizanty, když o to očividně nestojíte a vyhovuje vám zabředlost, zvyk (pod)průměrnosti – že na naše akce, které pořádáme, nepřilákáme masy lidí a spokojíme se s těmi, kteří JISTĚ přijdou jen ze zvyku?

     Díky, že jste mi věnovali pozornost.

     Snad si z toho něco vezmete. Já už vážně nemám sílu pouštět se do zbytečností, jestliže v tom, co dělám, nemám vaši podporu, protože se cítíte ohroženi ve funkcích a stačí vám ke štěstí pouhé dožití strany se třemi procenty v říjnových volbách.

Toho času (ještě) předseda 1. ZO KSČM Louny, Tomáš Ploc

 

Ze života stranické organizace Čelákovice

Skvělá pomoc.Členové naší Městské organizace KSČM každý rok v rámci májových oslav čistí a uklízejí okolí i přístupový chodník k pomníku Rudé armády v parku         v Záluží.

3.jpg   Ani letos tomu nebylo jinak. V neděli 29. dubna ráno jsme se se vyzbrojeni motyčkami, košťaty, hráběmi, škrabkami a dalším nezbytným nářadím pustili do čištění chodníku v nejbližším okolí pomníku. K našemu velkému překvapení se po chvíli v parku objevilo šest mladých lidí s potřebným vybavením k úklidu.   

  Byli to členové Okrašlovacího spolku Čelákovice, kteří v čele s předsedou Petrem Petříkem zareagovali na naši výzvu o pomoc, uveřejněnou na facebooku. Díky jejich vydatné pomoci se nedělní pracovní dopoledne příjemně zpestřilo. Ale především se velkou měrou zasloužili o to, abychom účastníky tradičního pietního aktu u příležitosti ukončení 2. světové války a osvobození naší Československé republiky mohli přivítat v důstojném a čistém prostředí.

    Jménem pořadatelů MěO KSČM Čelákovice jim za to ještě jednou velmi děkuji.

Vladimír Duník, předseda ZO 

  

Májové oslavy z pohledu KSČM Čelákovice

Již téměř 30 let pořádá KSČM každý rok u příležitosti Svátku práce 1. Máje setkání občanů s Májovou veselicí. Letos poprvé na novém místě ve dvoře restaurace MOUNT v Kostelní ulici.

Účast občanů příjemně překvapila i samotné pořadatele.  Hosty setkání byli zástupci sousedního okresu Nymburk a Kolín vedeni krajským zastupitelem Zdeňkem Milatou a předsedou OV KSČM Kolín Františkem Švarcem. Uvítali jsme i zástupce z Prahy a početnou delegaci OV KSČM Prahy – východ v čele s předsedou Pavlem Posoldou. Tradičními hosty byli předseda klubu zastupitelů a člen ÚV KSČM Zdeněk Štefek a poslanec PČR, místopředseda ÚV KSČM, Stanislav Grospič.

Po Československé státní hymně a uvítání účastníků Z. Štefek v úvodním projevu připomněl význam dnešního dne. Přítomné krátce informoval o hlavních úkolech a činnosti klubu zastupitelů.

Dobrou náladu a pohodu zajistilo Duo Amoroso a obsluha restaurace, kterou počet účastníků akce trochu zaskočil. Hudební přestávky někteří využili            k diskusi. Rovněž v nich krátce vystoupili i další hosté. Většina z nich však bohužel setkání předčasně opustila, ke škodě účastníků, kteří tak pozbyli možnost si s nimi pohovořit a získat zajímavé informace. I přes toto „klopýtnutí“, protože jsme si objednali i krásné počasí, prožili občané skutečně pohodové sváteční odpoledne.

Na závěr předseda organizace poděkoval všem zúčastněným a pozval je na tradiční pietní akty, které pořádáme u příležitosti osvobození ČSR od fašistických okupantů a konce II. světové války.

 

Tradičně 5. května v Milovicích jsme se sešli v parku před školou T.G. Masaryka, kde k shromážděným občanům promluvil poslanec PČR a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. I přesto, že se jednalo o oficiální akci města Milovice, aktu se nezúčastnil nikdo z vedení města vyjma zastupitele KSČM Mirka Červinky. Rovněž hlavním organizátorem, který za všechno zodpovídal, byl opět komunista, člen středočeského zastupitelstva, Zdeněk Milata. Po pietním aktu proběhla tradiční ukázka z květnových událostí 45. roku. Zcela otevřeně lze konstatovat, že kdyby se organizování akce  v Milovicích neujali komunisté, tak by se pravděpodobně žádný akt ani neuskutečnil. A proto jim patří naše poděkování.

sam_3668.jpgU nás v Čelákovicích začínáme společným pietním aktem s představiteli města a zástupci politických stran (včetně Dělnické strany) 8. května na náměstí. Za komunisty k pomníku Padlým položili kytici karafiátů předseda Vladimír Duník a zastupitelka města Lenka Grygarová.

Téhož dne jsme kytičkou rudých karafiátů uctili památku obětí u všech pomníků a pamětních desek ve městě. Kyticemi květů jsme uctili památku padlých v obou světových válkách na tradičním pietním aktu 8. května v podvečer v Sedlčánkách, kde promluvil člen ÚV KSČM Zdeněk Štefek.  

   Následující den 9. května jsme opět tradičně uctili padlé rudoarmějce položením květin k pomníku osvoboditelů v parku Rudé armády v Záluží.          K shromážděným občanům zde promluvil Stanislav Grospič. K našemu velkému překvapení se pietních aktů v Sedlčánkách i v Záluží zúčastnili zástupci Ruského velvyslanectví v Praze, což nás velmi potěšilo. Oba zmíněné akty byly tradičně zahájeny československou a sovětskou státní hymnou a ukončeny Internacionálou.                                                                 

Jménem pořadatelů, Vladimír Duník, předseda ZO 

  

Pietní akt 8. května v podvečer v Sedlčánkách

Připomínáme si v těchto dnech 73 let od konce nejstrašnější války v dějinách, války, která zdecimovala celý svět. Války, kterou rozpoutalo hitlerovské Německo, zrozené z trosek v první světové válce poraženého agresora za podpory dalších západních států i domácího kapitálu.

Války, která by nepochybně neskončila pro náš národ vítězstvím, nebýt hrdinství zejména Sovětského svazu, který nesl hlavní tíhu války a byl rozhodující silou při porážce fašismu. To jsou známá fakta, která připomínám proto, že jsme svědky obrovského překrucování dějin, kdy se z vítězů stávají poražení a z obětí kati. 

Rudá armáda je ostrakizována, osvobození nahrazováno prý další okupací, politika appeasementu a předválečné úsilí kapitalistických velmocí namířit Německo proti SSSR jsou zamlčovány. Je pokládáno rovnítko mezi fašismus a komunismus.

To vše v době, kdy ani v porovnání s minulým rokem není bezpečněji.  Stále zuří válka v Sýrii. Poslední agrese USA, Francie a Velké Británie definitivně pohřbila mezinárodní právo, které vzniklo právě po 2. světové válce. Zabíjejí se děti, ženy, starci v mnoha střetech po celém světě, konflikt hrozí ve Venezuele, straší se válkou na Korejském poloostrově. Pokračují vojenské operace            v Afghánistánu a ty samé síly oslavují fašisty podporovanou vládu na Ukrajině.

Kvůli podkopání řady vzpurných států byla uměle vypěstována řada teroristických organizací, které se následně vymkly kontrole a dnes jsme svědky nejen růstu terorismu včetně terorismu státního, ale i související řízené migrace. Kde nepomůže terorismus, nastupují tzv. nezávislá média, nevládní organizace a barevné revoluce.

Také naše země jako součást NATO se zapojuje do eskalace mezinárodních vztahů, chce posilovat svou účast na zahraničních misích a místo obrany naší země se zaměřuje na expediční sbory.

Krok za krokem se svírá řetězec vojenských základen kolem Ruska a je to právě Rusko, kapitalistické Rusko, neposlušné a na suroviny bohaté Rusko, které je dnes líčeno jako země zla.

Proč? Kdo je největší vojenskou silou světa? Kdo má největší počet vojenských základen mimo své území? Kdo vedl největší počet válek za posledních 100 let? Prý je to v zájmu demokracie a lidských práv. A mnozí tomu stále věří…

Ve skutečnosti jde v kapitalismu, ve kterém žijeme, vždy o moc, vliv, odbytiště, nerostné suroviny. To tento systém, kapitalismus je příčinou válek, konfliktů, růstu fašismu jako své reakční podoby…  Tuto pravdu se mnozí mocní snaží zamlčet, stejně tak i řešení…

Slavíme vítězství nad fašismem a naše osvobození. Připomínáme si hrdiny, kteří zde položili životy, abychom my mohli žít. A právě u nich, v souvislosti      s aktuálním vývojem doma i ve světě, je nutné si zároveň uvědomit, že ani takové hodnoty jako je mír a bezpečí nejsou samozřejmostí a že to často poznáme až tehdy, když hrozí další války, když nemáme práci, když ztratíme suverenitu a pocit bezpečí.

Jsem rád, že jako komunisté na to nezapomínáme a za mír a bezpečí bojujeme. Třeba i podmínkami, kterými se snažíme svázat zahraniční politiku české vlády.

Šiřme pravdu, připomínejme si skutečné hrdiny. Bojujme za mír, podporujme mírové hnutí. Tím nejvíce uctíme všechny padlé. Čest jejich památce!

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

Pietní akt 8.5.2018 ve Staré Boleslavi

    Základní organizace KSČM č.2 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi pořádá tradičně pietní akt k výročí osvobození naší vlasti na hřbitově ve Staré Boleslavi vždy na státní svátek 8.5. v 10.00 hodin dopoledne.

85_017.jpgPředstavitelé města a místní vojenské posádky kytice k pomníku položili již     v pátek 4.5. dopoledne.

     Letos jsme se shodli všichni, co oslavy pořádané komunisty po r.1989 pamatujeme, že nikdy nebylo špatné počasí a vždy nám svítilo sluníčko. Asi nás „ti nahoře“ přece jenom musí mít trošku rádi.  Každoročně pomník krásně a slavnostně před pietním aktem upraví členové ZO v čele s předsedou Miroslavem Mašterou tak, aby atmosféra pietního aktu nebyla ničím narušovaná a byla důstojná. Znamená to obnovu nátěru velké rudé hvězdy, která je uprostřed pomníku na zemi, sestříhání keřů kolem pomníku a někdy i posekání trávníku kolem hvězdy. Vždy se pamatuje i na sklenice s vodou na řezané květiny a šeřík, který s sebou ze svých zahrádek přinášejí členové organizace. Letos jsme se báli, že šeřík odkvete kvůli vysokým teplotám dřív, než se na pietním aktu sejdeme.

     Většina z nás také neopomene za padlé z 2.světové války zapálit svíčku.

     V 10.00 předseda ZO přivítal 26 přítomných nejenom z naší ZO, ale i       z Brandýsa a Podolánky. Potom se Zdeňkou Hajlekovou položili k pomníku kytici a poklonili se památce padlých. Poté k shromážděným promluvila Zdeňka Hajleková.

Na závěr pietního aktu si všichni zazpívali českou hymnu.

     Protože byl svátek – tedy volný den a krásné počasí, bylo na hřbitově velmi živo. Je pravda, že se k nám nikdo jiný z občanů – návštěvníků hřbitova nepřidal, ale také nikomu z nich pietní akt nevadil a nikdo ho nerušil. A už několikrát jsme si všimli, když náš pietní akt skončil a my jsme se rozcházeli, že k pomníku rudoarmějců přišli lidé, zapálili svíčku, přidali květinu do vázy nebo jenom chvilku postáli a vzdali tak čest padlým. A o to nám přece jde – nezapomínat!

Zdeňka Hajleková, členka OV

 

Brandýs n/Labem a osvobození Československa

Jsou za námi oslavy osvobození Československa. Bylo co oslavovat?

Domnívám, že ano. Stále musíme mít před očima, s čím šlo Německo do války. Ovládneme svět, zlikvidujeme Židy a potom Slovany.  Proto říkám, nebýt Rudé armády a dalších spojenců, nebylo by co oslavovat. Bohužel po celoročním masírování sdělovacími prostředky si někdo může myslet, vždyť se tolik nestalo.

V naší ZO KSČM v Brandýse nad Labem jsme diskutovali, připravili a podíleli se na připomenutí u jednotlivých pomníků v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Přezleticích a Jenštejně. Fotografická dokumentace je toho dokladem. S námi se prezentovaly i městské a obecní úřady. Je smutné, že v Jenštejně obecní úřad nemá na malou kytičku.

stara_boleslav_u_kasaren_pomnik_karel_malek.jpgJsem ale přesvědčen, že musíme ještě více připomínat. Kytička a fotografie nestačí.

Sudetoněmecké sdružení nespí. Hledá cesty kudy změnit dějiny, napadnout, zrušit Benešovy dekrety, hledá spojence i mezi politiky u nás.  Proto oceňuji usnesení   Výkonného výboru ÚV KSČM z 24.5.2018 k této otázce. Osobně bych usnesení rozeslal všem členům naší okresní organizace. Haló noviny nestačí.

Děkujeme Rudé armádě a přejme si, ať můžeme žít v míru. Čest a sláva všem, kteří se zasloužili o osvobození naší vlasti.

Stanislav Šrámek, člen výboru ZO KSČM 

 

Májové akce ZO KSČM Říčany

Již od konce dubna se ZO KSČM připravovala na oslavy osvobození Československa v r.1945

Členka MěV s.Rychlovská, která se stará o 17 hrobů a 5 pomníčků občanů Říčan padlých při květnové revoluci, vyrobila a položila ke všem zelené věnečky s trikolorou.

rfotka2.jpgMěV ZO se, jako každoročně, sešel v předvečer pražského povstání na náměstí T.G.M. V Říčanech, aby u desky padlých občanů v obou světových válkách položil kytici s poděkováním

Vyvrcholením vzpomínkových akcí byl 9.květen, kdy ZO KSČM, za účasti občanů Říčan, položila věnce a květiny k hrobům padlých sovětských vojáků na říčanském hřbitově.

Eva Atassi, členka OV

 

43. pražská teoreticko-politická konference

        V sobotu 19. května se konala 43. pražská teoreticko-politická konference na téma "Karel Marx k dnešku!" u příležitosti 200. výročí jeho narození. Konferenci pořádá šestnáct OV a dalších organizací z celé ČR, jejichž zástupci tvořili předsednictvo (ss.Pázler, Kazik, Degťar, Pulpan, Kavij, Gottwald, Ondráček, Havlíček, později se dostavil s. Grospič, omluvili se ss. Semelová a Pernica. Sál se zaplnil mnoha účastníky z celé ČR. Z naší okresní organizace bylo přítomno 6 osob.

        Konferenci zahájil s.Pázler, který připomněl 200. výročí narození Karla Marxe, význam jeho díla – především Manifestu a Kapitálu pro 20. a 21. století a nevyhnutelnost zániku kapitalismu. Řízení dsc_9826.jpgkonference se ujal s. Degťar, který oznámil, že hlavní referát přednese s. Havlíček, koreferát s Šafránek a pak proběhne diskuse.

        S. Havlíček skromně prohlásil, že dostal úkol hovořit o KM, který je nad jeho síly, protože před KM musí stát v pokoře, i když si myslím, že on a s.Šafránek jsou ti nejpovolanější pro tento úkol. Mnozí, především antimarxisté (církve, zednářské lóže, kapitalisté) nepochopili KM, bojí se jeho pravdy. I F. Castro se stal přesvědčeným marxistou až několik let po vítězství kubánské revoluce. Církve se bojí myšlenek KM, i Kristus může být považován za marxistu. V Bibli je mnoho myšlenek KM, stejně jako u současného papeže, který kritizuje kapitalismu. Jožo Ráž se nebojí prohlásit, že socialismus je lepší než kapitalismus, zatímco Jandákovi nevadí, že nemáme na chleba, hlavně, že jsme "svobodní". Dolejš nás prohlásil za "zombí", protože uznáváme úlohu Stalina, Rudé armády. Likvidátoři SSSR páchají dnes nejvíc nepravostí. Kde scházejí argumenty, začíná násilí. To se projevuje i v KSČM. Dodávám k tomu: „Kdo např. zakázal FUTUŘE prodávat knihy Orega a proč? Protože je tam pravda? Marx, Engels, Lenin nám cestu ukázali. My neumíme rozsvítit baterku a hledat ji. Nejsme marxistická strana, bez revoluční teorie to nejde. Pouze Marxisticko – leninský klub (MLOK) na to ukazuje. Je revolučnější než KSČM.

   S. Havlíček pak dále podrobně popsal životopis KM, jeho přátelství             s Engelsem, hovořil o Pařížské komuně, vyzdvihl význam vzniku 1. internacionály, zmínil projev Bedřicha Engelse nad hrobem KM. Marx byl nejvíce nenáviděný a pomlouvaný. Zemřel však uctívaný, oplakávaný a jeho jméno bude žít na věky. Květiny na jeho hrobě nikdy neuvadají. V Trevíru byla odhalena jeho nadživotní socha, darovaná Čínou.

Co z toho plyne pro nás?  Ideologická komise ÚV by měla zvážit obnovu vzdělávání, zabývat se vlastními chybami. Po Únoru jsme usnuli na vavřínech. Je třeba připravit novou internacionálu, vyhlásit roky studia Marxe, Engelse a Lenina. Používejme selský rozum. Každý den je třeba prožít naplno.

       S. Šafránek řekl, že na začátku 21. století se zdálo, že KM je mrtvý, ale nyní znovu ožívá. Ukazuje se, že kapitalistická třída využívá vše ke svému obohacení, k pokoření lidstva. EU nechápe, že naše učení není dogma, protože přicházejí následovníci. O životnosti učení KM svědčí i to, že se            k němu vracejí odborníci. I kapitál zde nachází inspiraci k přežití, ale bez odezvy v KSČM.

     Každý kapitalistický systém nalézá nový vztah k technice. Vztah práce a kapitálu se stává sekerou lidem práce. Povede ke stále větší nezaměstnanosti, vede to k popírání třídního boje (i v KSČM). Náš úkol je aktivizovat levici.    

     Dochází k rozporu mezi globalizací ekonomickou a politickou. Každé zboží, tedy i pracovní síla, podléhá ekonomickým zákonům. Společenský charakter práce, vlastnictví a ceny, práce a výrobní dsc_9972.jpgprocesy byly zpočátku bezbranné – neviditelná ruka trhu, ale staly se základem trhu v kapitalismu, prorůstají politikou. Výrobek se stává zbožím, dělníkovi ztěžuje vztah                s výrobcem. Pracovník už nevyrábí výrobek ve volné soutěži, ale je závislý na vědeckotechnickém pokroku. Učení KM je zde mimořádně inspirativní.   

     Nastupuje věda jako základní výrobní síla společnosti. Zespolečenšťování práce je dvojitá tvář krize ekonomické a politické. Zaniká rozpor mezi výrobními vztahy a akcionáři, které zajímají pouze dividendy. To platí i v podmínkách 21.století. Naše konference by měly přispět k jejich pochopení i v KSČM.

      V diskusi jsem pak vyslechla několik zajímavých příspěvků, např.            s. Kodýtka, který přednesl příspěvek za s. Věru Klontza, ss. Matouše, Skály, Kazika (KSM) a Exnera. Jejich obsah se většinou shodoval s úvodními referáty. I zde se opakovala kritika chování našeho vedení. Proto asi ss. Filip, Dolejš a někteří další si netroufnou přijít na tuto konferenci. Myslím, že nemají argumenty a že jim ve skutečnosti ani o žádnou nápravu nejde. Hlavně, že si udrží svá mistečka. Mrzí mě, že jsem tentokrát nemohla vydržet až do konce. Musela jsem se zúčastnit jiné neodkladné akce, ale doufám, že jako vždy vyjde sborník se všemi diskusními příspěvky.

Alena Novotná, členka OV

 

Informace o pietním aktu k 76. výročí Vyhlazení obce LIDICE
Neděle 10. června 2018 od 10 hodin
Doporučujeme celodenní program!

Shromáždění účastníků kolem hrobu Lidických mužů
Program pietní vzpomínky

  9:00 –   9:45          Mše na základech kostela sv. Martina
  9:45 – 10:00          Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00 – 10:40          Kladení věnců, včetně KSČM, KV a LKŽ u společného hrobu
10:40 – 10:45          Státní hymna
10:45 – 10:50          Přivítání ředitelkou Památníku Lidice
10:50 – 10:55          Hlavní projev
10:55 – 11:00          Modlitba biskupa
11:00 – 11:05          Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
11:05 – 11:10          Poděkování ředitelky PL a pozvání na přehlídku dětských pěveckých sborů
11:10 – 11:15          Vystoupení chlapeckého sboru Bruncvík
11:15 – 11:40          Přesun účastníků (bez členů KSČM a LKŽ) okolo sousoší
lidických dětí k muzeu

Program přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidi
12 :00 - 12:10    Slavnostní zahájení
12:10 – 14:00    Vystoupení dětských sborů

KSČM

Pražská rada LKŽK spolu s KV KSČM pořádá 10.6. zájezd do Lidic. Odjezd autobusu v 7:30 od hotelu Diplomat v Praze 6. Cena zájezdu je 50,-Kč a je možné ji uhradit při odjezdu u autobusu. Přihlášky přijímají předsedkyně klubů LKŽ, pražský OV KSČM a předsedkyně rady Anna Onofrejová - tel. 723 301 106.
OV KSČM a LKŽ ze Středočeského kraje si vyzvednou objednané kytice za potokem (pod hrobem).

10:00 – shromáždíme se kolem hrobu pro vyslechnutí projevů hostů pietního
                aktu. Společné položení věnců i rudých kytic u hrobu či u popravčí zdi  Horákova statku.

11:50 -  Shromáždíme se kolem sochy Ženy s růží s novou pamětní deskou
            lidických žen. Položení kytic delegací LKŽ k pamětní desce – projev
            předsedkyně republikové rady LKŽ s. Šlahúnkové.

12:00 -  Přechod k pomníčku lidických dětí
    Položení bílých kytic LKŽ k pomníku dět
    Recitace/ a krátký projev (žena – matka) za LKŽ -  s. Grospičová
         Poděkování za účast a závěr pietního aktu.

Další akce pietní vzpomínky 10.6. 2018:

-       Expozice původního rodinného domku čp. 116 k 71. výročí založení nové  obce Lidice
-       Stálá expozice muzea: „A nevinní byli vinni…“
-       Stálá expozice moderního umění Lidická sbírka, Lidická galerie
-       Síň In memoriam – výstava „LIDICE a doba Prezidenta osvoboditele
-      46. ročník „Mezinárodní výstavy dětských kreseb Lidice“ - téma

VODA – Lidická galérie
-       Prohlídka Růžového sadu přátelství

Vstup do výstavních prostor muzea i Galerie po celý den zdarma!

 

Informace o zahájení výuky SVJŠ – přihlášky na OV

Vážené soudružky a soudruzi,

obracím se na Vás s určitou prosbou a zároveň nabídkou. Středočeský krajský výbor KSČM opět letos, tak jako již tradičně, od září zahajuje další ročník výuky ve Středisku vzdělávání Jana Švermy. Bylo by velice vhodné, abyste v okruhu své působnosti vytipovali možné zájemce, kteří by tuto formu vzdělávání chtěli a mohli absolvovat. Nemusí se jednat pouze o nové, mladé členy strany, pro které je výuka především určena, ale mohou se jí zúčastnit také nestraníci. Vhodná je zároveň i pro funkcionáře KSČM, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti, které by jim měly sloužit k lepšímu výkonu jejich funkce.

Výuka probíhá 1x měsíčně, a to vždy v sobotu. Začínáme v 9.00 hod a končíme v 15.00 hod. Jedná se tedy o 6 vyučovacích hodin. Posluchači obdrží během dne občerstvení. Hrazeno je také cestovné, a to jak při použití veřejné dopravy, tak pokud je to nezbytné, osobního vozu.

Další podrobnosti obdrží každý zájemce o studium poté, co mi bude doručena přihláška. V příloze Vám ji zasílám a důrazně Vás žádám a prosím o její přesné a čitelné vyplnění, a to hlavně u kontaktních údajů.

Věřím, že si všichni uvědomujeme nutnost zkvalitnění naší členské základny, našeho funkcionářského aktivu. Také k tomu by, mimo jiné, měla sloužit tato iniciativa Středočeského KV KSČM.

Prosím, přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 31.8.2018 na e-mailovou adresu ov.kolin@kscm.cz, abychom mohli případné zájemce včas informovat o zahájení výuky. V případě dotazů mne můžete kontaktovat na telefonním čísle 725 646 014.

František Švarc
pověřen řízením Střediska vzdělávání Jana Švermy

 

 

Poznámky k tzv. objektivitě zpravodajství a jeho vlivu na diváckou (posluchačskou) veřejnost
Adresováno:      Rada pro vysílání Českého rozhlasu a televize, Škrétova 44/6, Praha 2
          Rada Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2
           Rada České televize, Kavčí hory 4, Praha 4

   V souvislosti s parlamentními volbami a s prezidentskou volbou mám výhrady:

A)  K interpretaci výsledků voleb tzv. demokratickými stranami (ODS, KDU-ČSL, TOP O9, STAN). Není pravda, že by premiér v demisi získal „pouhých“ 30 % hlasů voličů, jak ve své zhrzenosti představitelé těchto stran do omrzení uvádějí. A Vaše vysílání tomuto tvrzení dává prostor.

    Součet jejich hlasů, pominu-li „extravagantní“ piráty, bývalé squotery (okupas), neřkuli „feťáky“, je cca 28 % při účasti 61 % voličů (u prezidentských voleb 66 %). Ostatní nepřišli, nedají se započítávat! Představují 35–40 % mlčících občanů, kteří na svoje volební právo rezignují celkem pravidelně. I ctihodná prof. Dvořáková uvádí, že 65 % obyvatelstva ANO nechce! Zástupci výše uvedených stran mluví o pouhých 15 % pro Babiše. Beru v potaz průzkumy několika agentur: CVV, Medián, Kantar (býv. AYSA), z nichž každá má svůj okruh respondentů.

B)  V jinak bezpochyby profesionálně vedených pořadech na ČT 24 souhlasím s pocity Erika Besta, že dochází k nevyváženosti výstupů představitelů výše uvedených stran (tj. Fialy, Bělobrádka, neodbytného Kalouska, Gazdíka) a jejich druhé vlny: Němcové, Juračky, Pospíšila, Adamové-Pekarové, Rakušana atd., kteří ztratili „pozice“ a považují se za jedinou záruku demokracie a svobody v naší zemi. Ale ve Vašich médiích mají, i přes slábnoucí voličskou přízeň, neúměrný prostor.

C)  Nejsem žádným příznivcem ANO, ale je až trapné celoplošné zdůrazňování „trestně stíhaného“ Babiše, jež zamlžuje mysl uvedených politiků, ale i redaktorů. Babiše vynesl současný systém, ve kterém jako podnikatel našel skuliny, jak zbohatnout. Dokažte mu podobné pochybení jako MUDr. Rathovi, postavte ho před soud a tím ho vymetete z „nepolitické“ politiky.

D)  Totéž se týká i prezidentské volby. Pojala mě lítost nad inauguračním projevem M. Zemana ve Vladislavském stále. Spletl si místo i čas. Má neuvěřitelné excesy vyplývající asi z obliby alkoholu. Nicméně polovina voličů (včetně mě) jej volila s konečným (přebytečným) účtem 150 tisíc hlasů.

    Pravici (a médii) vybraný ne-politik prof. Drahoš neuspěl. Všech osm protikandidátů se jevilo jako dokonalí amatéři! Přímá volba vrcholných politiků je omylem. Zeman má plno nedostatků: je sebestředný, arogantní, bez sebereflexe. V projevu vynechal např. P. Rychetského, předsedu Ústavního soudu, svého letitého stoupence, provokuje novináře, akademickou obec (Zimu, Zlatušku), i ty „nahoře“, tj. elitu. Stylizuje se do polohy venkovského strýce, jak ještě před volbami konstatoval v E-15 prof. Sokol.

    Zeman má za sebou bohatou rozporuplnou minulost: privatizaci bank, souhlas s bombardováním spřátelené Jugoslávie, populistické nadbíhání Izraeli (Trumpovi), „tlachy“ o úpadku školství v minulosti, týdenní „tlachy“ s J. Soukupem na stanici TV Barrandov.

    Zeman je důsledným a nepokrytým zastáncem NATO a EU. Zároveň jakýmsi „playboyem“ Čechů. Jeho nectností je škodolibost vůči neúspěšným a to vyvolává mediální nevraživost. Naposledy trapným propíráním sankce 40 tisíc pro nakladatelství Olympia za billboardovou propagaci Zemanovy knihy    v době před volbami. Totéž o nákladech za předvolební kampaň byste si vůči Havlovi a Klausovi nedovolili.

    Při kritice médií v politice anti-zemanismu nejde o žádnou „dojmologii“. Už po první volbě vedl pan ředitel Petr Dvořák Zemana ke schůdkům, po kterých nezvládl balanc a upadl do pohovky, což bylo s gustem mnohokrát vysíláno. Taktéž šéfredaktor Čs. rozhlasu Jan Pokorný oslovil den před volbou ve svých bezvýrazných rozhovorech kandidáta Drahoše „pane prezidente“, a šlo o jakoby „přeřeknutí“. Pan Dvořák nezůstává nic dlužen původní příslušnosti        k bulvární TV Nova. Zejména hrané pořady (seriály) jsou toho důkazem.

    I Fero Fenič, režisér GENů, je zklamán současnou úrovní čs. filmů, Ivan Passer veřejně mluví o „neumětelství“ jejich tvůrců. V. Marhoul rád zprivatizoval studio Barrandov, kam zejména cizí produkce přináší zisky, podobně jako J. Bartoška pojal pod svá křídla Karlovarský filmový festival, kde kromě červeného koberce a „retro-filmů“ české vlny šedesátých let se nevyskytuje divácky i umělecky přijatelný film.    

    Pana Ivana Krejčího, člena Rady Čs. rozhlasu, bych chtěl požádat o nastavení jiného projektu hudby na Radiožurnálu v celé délce 24 hodin vysílání. Je neradostné poslouchat jednotvárný, monotónní, doslova nudný tok hudby beze změn.

    Jak v TV-24, tak na Radiožurnálu upřednostňujete bigotní pravici v osobě redaktorů V. Moravce, D. Takáče, B. Klepetka (Politické centrum), pánů Pavlíčka a Poláška, jinak redaktorů Čs. rozhlasu 6 (odnože bývalé Svobodné Evropy), v TV-90 jsou zajímavější v diskusi T. Drahoňovský a J. Václavek, příp. „ostrostřelec“ D. Borek. Morálně laděné nekonečné Fokusy VM, i nedělní popolední „diskuse“ téhož jdou přes míru.

    V pořadech neúměrné rusofobie vystupují „ESA“ jako P. Kolář, I. Gabal, L. Dvořák, vojenský expert Votápek a další.

    Vrcholem propagačního nevkusu jsou redaktorky Marie Bastlová a Světlana Witkowská, pracující metodou „výslechu“ v závislosti na zpovídaném účastníku v rámci interview. Viz s Patrikem Nacherem apod. Myslel jsem si, že Drtinovou již nikdo nepřekoná! Silnou kategorii je „vyhřezlý“ antikomunismus provázený vzhledem Romana Jocha, odrodilců svého národa Jefima Fitštejna a Michaila Romancova, ze Slovenska Gr. Mesežnikova. Ti pánové zapomínají, že naposledy v našich národech figurovalo 1,7 mil. držitelů živnostenské knížky KSČ, a za celou „zločineckou“ historii 1948-89 celkem 8 milionů zaprodanců.

    Objektivitu TV zpravodajství dokreslují jména jako Michael Žantovský, Daniel Kroupa, bezpečnostní analytik Tomáš Pojar, Pavel Žáček se stalinským knírem, věčně vysmátý ekonom Tomáš Sedláček, horlivý orátor europoslanec Jiří Pospíšil, ale i L. Niedermayer, typický překabátník Pavel Telička, „válečnice“ Jana Černochová z ODS a dodatečně vykroužkovaný M. Kupka.

    Někteří politici přijali módní mimikry (Bělobrádek, Fiala, Gazdík a další). Pravicová politika má v TV i podporu ze Slovenska: M. Simečky a Magdy Vašáryové. Škoda, že TV nevysílá film „Náměstí sv. Alžběty“ o hanbě tzv. Slovenského štátu.

    Mám rád sport, zejména fotbal. Rádoby politické hlášky J. Bosáka do fotbalu nepatří, podobně jako rusofobní narážky neúměrně křičícího p. Záruby při hokeji. I několikanásobný držitel Tý-Tý, jinak bezesporu vtipný K. Šíp           s hercem-bavičem M. Donutilem při Všechnopárty mluvili vesele v jinotajích o hře Král Ubu o „blbci“ na trůnu. A sklidili aplaus.

    Tendenční jsou výklady z moderní historie.cz s hosty Vladimíra Kučery, pominu-li mladíky v debatě o ruské revoluci 1917. Skandální byl výklad            s brněnskými historiky o odsunu sudetských Němců (vysíláno v zimě letošního roku). Zajímavá je i transformace generálů naší armády: p. Jiřího Šedivého a Petra Pavla, bývalého člena KSČ.

    S příznačnou troškou do mlýna přispívají i redaktoři ČRo Radko Kubičko a Martin Schulz. Obtížně se mi vydýchává i přístup „těžce“ otrávené redaktorky Terezy Kručinské při odpoledním vysílání ČT-24. Neuvěřitelná byla historička ÚSTR Pavla Plachá, která nepřímo podpořila nešikovná vyjádření odpůrce imigrace T. Okamury (polovičního Japonce) o cikánském táboře v Letech u Písku. Tábor nebyl koncentrační, nýbrž a) sběrný či b) pracovní, v lesích rodu Schwarzenbergů, s konečným řešením v Osvětimi. Zbystřil jsem pozornost nad výjevy ČT, záběry s kočovnými vozy, typickými pro toto etnikum v naší minulosti.

    „Spousta lidí má zase strach jako za Husáka. Strach společnost motivuje   k tomu, aby začala používat autocenzuru a určitým věcem se vyhýbala“, (prof. Knížák E-15). Naše ekonomika roste, rostou příjmy. Žasl jsem, jak zvládla transformaci ekonomiky značná část obyvatel, staré provozy (podniky) jsou rozprášeny, jsme ale v područí cizího kapitálu, bank, zisky, které plynou do zahraničí. Kauza ČKD bez trestu (5,7 mld.) a Babiš se jevi jako troškař. Co bude potom? Vztahy mezi lidmi krachují, vítězí zlost, závist, nenávist (sousedská) a zejména „náplav“ u nás v oblasti Prahy.

Václav Novák, Vyšehořovice  

                                    

dsc_5090.jpgSoudruh, kamarád, dlouholetý člen OV Dan Bieronski
S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že 9. 5. 2018 nás opustil ve věku pouhých 51 let   
D a n   B i e r o n s k i.
Zvykli jsme si na to, že jsi pravidelně přispíval do našeho Zpravodaje, nebál ses promluvit, prostě hájil jsi komunistické myšlenky. Byl jsi aktivním členem. Články, které jsi psal, vycházely z osobního poznání, v OV KSČM i z minulé činnosti v Komunistickém svazu mládeže.
Milý Dane, odešel jsi příliš  brzo, Budeš nám chybět.

Stanislav Šrámek 

 

BLAHOPŘÁNÍ

V červnu oslaví významné životní jubileum:
Vladimír Volf a Milan Honusek.

Oběma jubilantům děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Pavel Posolda, předseda OV

 

Obsah porady předsedů a funkcionářů v úterý 3. 7. 2018  
  - návrhy plánu práce na II. pololetí 2018
  - příprava komunálních voleb 2018, komise
  - práce okrsků, pomoc okrskářům, kádrové návrhy