Zpravodaj 9/2018

18. 9. 2018

Pár poznámek k volbám a propagaci

To je další příspěvek, který lze označit slovy jedné známé „diagnóza 160“.

V současné době chybí voda v krajině, ale především neuváženým počínáním politiků, kteří nechtějí uznat zemědělcům krajinotvorní funkce. Díky politikům jsme zrušili pěstování pícnin a cukrové řepy, tyto plodiny působí jako vzrostlý les. Nyní pěstujeme řepku a obilniny, které se chovají jako polopoušť, v té krajině to musí být znát.

_dsc2511.jpg

Částečná záchrana je budování vodních ploch, jako jsou rybníky a ty bazény se tak chovají. Jen tak mimochodem, bazény se napouštějí na jaře, když je vody dostatek, a pak se jen dopouštějí minimálním množstvím. To je stejná pitomost jako zakázat zemědělcům závlahy, to i ta poslední zeleň se jen zaorá a další rok už nechá ladem. Nejvíce vody se v domácnosti spotřebuje splachováním a mytím, tak snad budeme budovat latríny?

Novodobí politici si myslí, že přehrady jsou jako protipovodňové opatření, ale pravda je, že se stavěly pro zadržení vody, proti suchu, aby byl zaručen dostatečný průtok řek.

Teď k volbám. Návrh na delegování člena a náhradníka do okrskové volební komise doručte (prokazatelně) starostovi příslušné obce nejpozději do středy 5. září 2018 do 16:00 hodin.

Výlep na bezplatné plochy není možný, protože musí být vyčíslena a zaplacena cena v místě obvyklá, což nikdo neví, jaká to je.

Na závěr si neodpustím poznámku, že centrální politika má vliv i na lokální politiku, a to kladně i záporně. Nelze se na centrální úrovni tvářit, že jich se to netýká. Ti dole už to nezachrání. Potřebují nějakou oporu.

Vladislav Zima, člen OV

 

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku.

Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. 

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1.     Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

2.     Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3.     Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

 

VOLBY 2018 - zastupitelstva obcí

Klecany

„občane, je to i tvá věc, oč tu běží!“

Vážení občané – voliči města Klecany!

Máte právo i v těchto komunálních volbách rozhodnout o nejbližší budoucnosti místa, ve kterém se svými rodinami prožíváte většinu svého času a mnozí i svého života. Pro některé z nás jsou Klecany zcela novým domovem.

Volebním seskupením se v posledních dvou obdobích nepodařilo naplnit dané sliby. Zejména přestavba Rychty na společenské centrum, využití Dolních kasáren i pro sociální bydlení seniorů a mladých rodin s nízkými příjmy, a jejich propojení cestou s městem. Nepodařilo se dobudovat a majetkově dořešit sportovní areál pro širší využití rozrůstajícího se města.

Správa našeho města Klecany – to není jen Rada a Zastupitelstvo, ale i funkční výbory a komise a řádná komunikace s občanem (osobní i elektronická na webové stránce města) bez prosazování ryze skupinově omezených zájmů.

Podařilo se jednáním zabezpečit solidní dopravní spojení s Prahou a ustavením Městské policie postupně zajišťovat bezpečnost a nezbytnou prevenci. Je dbáno na čistotu města, svoz odpadků, vzhled veřejných prostranství.

Vážíme si činnosti Sboru dobrovolných hasičů jako součásti integrovaného systému Středočeského kraje a jejich pomoci v případné nouzi.

Přáním občanů na kandidátce parlamentní strany KSČM je, aby občané        v našem městě žili šťastně a spokojeně, aby se Klecany pro všechny staly a byly nadále bezpečným a příjemným domovem.

 Do dělného kolektivu městského zastupitelstva – včetně jeho výborů a komisí – se chtějí zapojit a na této společné práci se aktivně podílet: 1. Jaroslav DVOŘÁK, 2. Zbyšek KUPSKÝ, 3. Helena DVOŘÁKOVÁ, 4. Jiří VALTERA, 5. Eva KOPECKÁ, 6. Bohuslava NOVÁKOVÁ, 7. Dagmar VALTEROVÁ, 8. Václav KUCHTA, 9. Josef BARTUSÍK, 10. Josef NOVÁK, 11. Alena HORÁKOVÁ, 12. Miloslava PLECITÁ, 13. Miroslav NOVOTNÝ, 14. Josef KUDĚLKA, 15. František HORÁK.

Chceme, aby hospodaření města podléhalo větší veřejné kontrole občanů, vždyť od nich jdou do rozpočtu hlavní finanční zdroje a výdaje musí sloužit všem. K naplnění slibů byly tvořeny potřebné zdroje. Tak je konečně splňme.

Aktivitu zastupitelů dále doporučujeme zaměřit:

- na zvýšení úrovně státní správy ustavením tajemníka MěÚ, včetně služeb rozšířené působnosti (matrika, stavební řízení, činnost pošty atd.),

- zvýšit aktivní styk s lokalitami města zřízením osadních výborů pro Skalka, Vinici, Boleslavku, Astrapark, Klecánky a Drasty,

- vytvořit srovnatelné a rovné podmínky (finanční i při využívání majetku města) pro činnost existujících spolků působících v oblasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže,

- na podporu péče o vzdělanost nejmladší generace v oblasti školství (základní, mateřské i umělecké školy) zajistit potřebnou vybaveností učeben, pedagogického sboru a nezbytného technického zázemí (kuchyně, šaten, sportovní a zájmové činnosti).

Nebuďme lhostejní. Vaše volba rozhodne o další budoucnosti města.

1

Dvořák Jaroslav

42

BEZPP

řidič – skladník

2

Kupský Zbyšek

46

KSČM

redaktor

3

Dvořáková Helena

46

BEZPP

úřednice

4

Valtera Jiří Ing.

74

BEZPP

elektrotechnik

5

Kopecká Eva

60

BEZPP

úřednice

6

Nováková Bohuslava

64

KSČM

sekretářka

7

Valterová Dagmar

70

KSČM

soustružnice kovů

8

Kuchta Václav

75

KSČM

ekonom

9

Bartusík Josef

64

BEZPP

jednatel firmy

10

Novák Josef

66

BEZPP

THP

11

Horáková Alena

70

KSČM

prodavačka

12

Plecitá Miloslava

70

BEZPP

chemik – technik

13

Novotný Miroslav

70

BEZPP

elektromontér

14

Kudělka Josef

71

BEZPP

technik

15

Horák František

71

KSČM

automechanik

 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SLUŠNOST a POCTIVOST

Vážení voliči,

dovolte, abychom Vám představili záměry, které budeme v zastupitelstvu prosazovat a podporovat.

 

V oblasti běžného života:

-          budeme hledat vhodná řešení problémů jednotlivých občanů.

V hospodaření s majetkem města budeme prosazovat:

-          výstavbu nízkorozpočtových a startovacích bytů

-          ponechání části bytů v majetku města pro sociálně potřebné

-          výstavbu nové mateřské školky (Mýtka) a návazně na to dostatečný počet

  tříd i odborných učeben a tělocvičny v základních školách, míst ve

  školních družinách i v základní umělecké škole.

V dopravě budeme prosazovat:

-          zajištění městské autobusové dopravy do všech částí města, kryté

  autobusové zastávky

-          urychlení výstavby obchvatu Staré Boleslavi

-          včasné, hospodárné a funkční opravy místních komunikací včetně

  chodníků, veřejného osvětlení a zeleně

-          řešení bezpečného parkování aut ve městě.

Zajištění bezpečnosti občanů

-          účinnou ochranu majetku města, občanů i firem důslednou činností

  městské policie a Policie ČR před vandalismem a kriminalitou

-          podpora činnosti hasičů

-          NE hracím automatům.

V oblasti sociální budeme podporovat:

-          aktivní trávení volného času všech občanů, především dětí

  mládeže

-          výstavbu Domu seniorů ve Staré Boleslavi

-          činnost komunitního centra.

Ve vztahu k životnímu prostředí budeme prosazovat a řešit:

-          ochranu vodních zdrojů ve vlastnictví města

-           způsob likvidace odpadů

         v budoucnosti

-           výsadbu nové zeleně

         včetně zelených

         protihlukových a

         protiprašných bariér

-           čistotu města.

V samosprávě budeme prosazovat

-          poměrné zastoupení všech

        politických subjektů

        v orgánech města podle

        výsledků komunálních

        voleb.

Přijďte k volbám a podpořte náš volební program!

Známe místní problémy a chceme je řešit společně s Vámi.

Nabízíme svůj čas, zkušenosti, slušnost a poctivé jednání.

Kandidáti za Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

1.

Hajleková Zdeňka Ing.

59

 

KSČM

lesní inženýrka

2.

Brázdilík Dušan Ing. Bc.

48

 

BEZPP

Správa soc. zabezpečení

3.

Teč Radek

44

 

BEZPP

vedoucí skladu

4.

Janoušková – Poláková Lenka

56

 

BEZPP

zdravotní sestra

5.

Matal Josef Bc.

56

 

KSČM

zástupce řed. měst. policie

6.

Břoušek Oldřich

42

 

BEZPP

mistr výroby

7.

Kormančík Daniel

65

 

KSČM

technik

8.

Vopálecký Zdeněk

60

 

BEZPP

řidič

9.

Řehák Vladimír Ing.

60

 

BEZPP

středoškolský učitel

10.

Pohan Pavel

47

 

KSČM

dělník

11.

Čemus Miloslav

68

 

BEZPP

strojní zámečník – svářeč

12.

Mezera Zdeněk

68

 

BEZPP

strojní zámečník – svářeč

13.

Břoušek Oldřich

69

 

KSČM

strojní zámečník – svářeč

14.

Urban Bohuslav

73

 

KSČM

fotograf

15.

Najman Jindřich Mgr. Ing.

73

 

BEZPP

voják z povolání

16.

Maštera Miroslav

87

 

KSČM

voják z povolání

17.

Vojíř Vladimír

83

 

KSČM

kontrolor

18.

Najmanová Marie

72

 

KSČM

učitelka

19.

Bláha Karel

86

 

KSČM

voják z povolání

20.

Boška František

87

 

KSČM

voják z povolání

21.

Urbanová Jiřina

69

 

KSČM

fotografka

 

Lázně Toušeň

Vážení občané!

Chceme naslouchat vašim přáním, případně zadat anketu ke zjištění vašich názorů.

Zajímají nás vaše nápady na využití budov v majetku obce (bývalá pošta, prodejna potravin).

Podpoříme drobné řemeslníky při znovuobnovení zaniklých profesí (kadeřnictví, cukrárna a další).      

V obci chybí služby pro maminky na mateřské dovolené a důchodce, které dříve existovaly (jednou týdně ordinace dětské lékařky, služba lékárny, jednou za půl roku služba zubního lékaře apod.).

Navrhujeme zavedení kamerového systému                        v nejdůležitějších lokalitách pro ochranu bezpečnosti a majetku občanů, posílení především NEPRAVIDELNÝCH policejních kontrol.

České dráhy chceme vyzvat         k rekonstrukci nádražní budovy, která je v současném stavu ostudou našeho městyse, kritizovaná lázeňskými hosty a dalšími cestujícími.

 

Volte proto KSČM a pomozte svými nápady zlepšit život v naší obci!

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY!

 

Kandidáti:

  1. Ladislav Kratochvíl           65        stavební technik

  2. Jaroslav Timon                56       zedník

  3. Eva Švábová                  57        dělnice                         KSČM     

  4. František Šváb                71        zámečník

  5. Miroslav Černý                 78       autodopravce

  6. Vratislav Tihon                 54        autodopravce

  7. František Janoušek          69        stavební technik           KSČM

  8. Alena Novotná                 79       učitelka                        KSČM

  9. Martin Novotný                48       řidič

10. Dana Vachová                 54       dělnice

11. Jozef Vach                      58        dělník

12. Alena Bílá                        71                    účetní

13. Libuše Kastlová               84       kadeřnice

14. Jarmila Švandová            76       zemědělská dělnice

15. Helena Nováková             84        expedientka

 

Čelákovice

Vážení spoluobčané,

my, kandidáti za KSČM, chceme i nadále usilovat o to, aby naše město bylo místem, kde je radost bydlet i žít.

Představujeme Vám naše hlavní témata, která bychom rádi, i díky Vaší podpoře a spolupráci  v následujícím volebním období prosadili a zrealizovali.

Podporujeme otevřenost a partnerství, nabízíme řízení města ve spolupráci s odborníky i Vámi občany.

Budeme prosazovat zejména:

- koncepční fungování města,

  včetně uceleného pojetí

  veřejného prostoru

- zprůhlednění hospodaření

  města a zvýšení účasti občanů

  na rozhodování o věcech

  veřejných

- zveřejnění rozklikávacího rozpočtu města s možností sledování výdajů

- zpětnou kontrolu investic a využití dotací

- urychlení přípravných kroků k realizaci vybudování obchvatu města a

  dokončení výstavby kanalizace Záluží

- provedení revize a zahájení opravy místních komunikací a chodníků

- zlepšení dopravní obslužnosti zejména občanů Císařské Kuchyně,

  Sedlčánek a Záluží

- zahájení rekonstrukce sportoviště u ZŠ Komenského, dostavbu školy

  v Kostelní ulici a dořešení využití bývalé školy v Sedlčánkách

- výstavbu domu seniorů ve vhodné lokalitě a bytů s pečovatelskou službou

- návrh na výstavbu moderního, multifunkčního, společenského centra

- podporu mladých rodin výstavbou startovacích bytů 

- renovaci a opravy dětských hřišť, dokončení rekonstrukce městského

  stadionu

- podporu činnosti občanských sdružení a spolků, práce s mládeží a udržení

  a obnovení místních tradic

- rozšíření zeleně a ochranu ovzduší, nastartování projektu Zdravé město

PODPOŘTE NAŠI SNAHU A DEJTE NÁM SVŮJ HLAS.

VOLTE CELOU KANDIDÁTKU KSČM!

Kandidáti:

1.

Grygarová Lenka Mgr.

50

BEZPP

zaměst. veřejné správy

2.

Duník Vladimír

61

KSČM

plánovač výroby

3.

Sapíková Eliška

22

BEZPP

studentka politologie

4.

Švejdová Jitka

23

BEZPP

skladnice

5.

Mucha Milan

61

BEZPP

hasič – velitel družstva

6.

Procházka Antonín

75

KSČM

slévač

7.

Kadeřávek Josef Ing.

70

KSČM

technik

8.

Princová Marie

71

BEZPP

administrativní pracovnice

9.

Volfová Hana

60

KSČM

pedagogická pracovnice

10

Kajaba Petr

20

BEZPP

student

11

Masár Július

70

KSČM

politický pracovník

12

Kahounová Ivana

57

KSČM

učitelka

13

Anděl Jiří

72

KSČM

dělník

14

Zikmundová Lenka

45

KSČM

skladový operátor

15

Antošová Jindřiška

40

KSČM

odborný prodejce

16

Spálenka Ladislav

57

KSČM

řidič

17

Záveská Olga

36

BEZPP

prodavačka

18

Samková Eva

70

KSČM

zaměstnanec pošty

19

Nová Antonie

74

BEZPP

administrativní pracovnice

20

Rancová Alena

72

KSČM

kontrolorka

21

Lisa Bohumil

76

KSČM

brusič

 

Kostelec nad Černými lesy

-           patří do okresu Praha-východ

Kandidátka nezávislých: KOSTELEC SOBĚ

2       Čvančara Jiří Ing.          64        NK       KSČM ekonom           

5       Bukáček Jan Ing.          65        NK       KSČM THP pracovník ČZU     

 

Kandidátka KSČM

1

Liška Jiří

67

KSČM

technik

2

Landa Pavel

64

KSČM

podnikatel

3

Šišáková Marie

59

KSČM

účetní

4

Fousek Zdeněk Mgr.

75

KSČM

učitel

5

Čechrák Miroslav

56

BEZPP

daňový poradce

6

Zahajský František

71

KSČM

technik

7

Zoubková Hana RNDr.

 Mgr. Bc. Ph.D.

41

BEZPP

vědecká pracovnice

8

Kantorová Ingrid

52

BEZPP

prodavačka

9

Slámová Jana

65

BEZPP

učitelka

10

Leinweber Jan

81

KSČM

technik

11

Brázdová Dagmar

63

BEZPP

dělnice

12

Korn Václav

61

BEZPP

technik

13

Kalibová Zdenka

70

KSČM

vychovatelka

14

Strasserová Miluše

67

KSČM

dělnice

15

Jetenský Pavel Ing.

65

KSČM

ekonom

_dsc2578.jpg

Dopis OV soudruhu Grospičovi

Stando, právě mne Zdeněk Štefek upozornil, že budeš dnes večer v TV.

Držíme Ti palce.

Nás řadové členy všechny velice tíží mediální masáž, díky které si kdejaký neználek a ignorant troufá „kopnout“ do svého souseda či spolupracovníka jenom proto, že se ví, že je to člen KSČM.

V diskusi mezi členy OV rezonuje nejvíce asi následující:

 • vojenská intervence 5 států Varšavské smlouvy je nyní využívána pro agresívní kampaň proti dnešnímu Rusku, které se Sovětským svazem má společné jenom území Ruské federace a ruštinu. Je to kapitalistická země a jaderná velmoc mající obrovské nerostné bohatství kontrolované a využívané buď ruským státem nebo korporacemi s ruskými oligarchy. Ruská ekonomika je v obrovské míře nezávislá na světové ekonomice, na MMF, na nadnárodních korporacích. Rusko velmi tvrdě hájí svoje zájmy a svoji bezpečnost – Sýrie, Krym, východní Ukrajina, Nordstream……Sankce, útok na rubl a tlak na cenu ropy měl srazit Rusko na kolena, destabilizovat politickou situaci a pro americký „deep state“ připravit podmínky na „majdanský scénář“. To se nepodařilo. Proto se dnes vytváří obraz Ruska jako agresivního nepřítele ohrožujícího evropskou a světovou bezpečnost. Astronomický vojenský rozpočet USA vojenskoprůmyslovému komplexu nestačí – korporace produkující v USA zbraně potřebují další objednávky od států NATO.
 • V letošním roce si připomeneme významné výročí – 80 let od Mnichovské dohody, tj. zrady, kterou se na československém lidu a státu dopustili naši dnešní spojenci Anglie a Francie. Pro Chamberleina a Daladiera byl Hitler gentleman noci dlouhých nožů navzdory. Byli to politici, kteří koloniální myšlení a pocit nadřazenosti měli v genech. Mayová a Macron jsou ale dnes pro české národní zájmy stejně nebezpeční jako Chamberlein a Daladier. Mnichovská zrada byla stupněm na žebříku vedoucím k rozbití a okupaci Československa a k 2. světové válce. Je proto nutné dehonestovat za každou cenu dnešní Rusko, aby se zapomnělo, že to byla Rudá armáda, která nás osvobodila.
 • Všechny politické strany (s výjimkou KSČM a snad SPD) potřebují, aby se nemluvilo o lehkých topných olejích, podivných privatizacích ostravského a mosteckého uhlí, Becherovky a Prazdroje, Nomuře, rozkulačení a pak rozdání finančního sektoru, což v konečném důsledku přivedlo českou republiku do dnešního stavu bohaté ekonomiky se zadluženým státem a chudými obyvateli.
 • Ještě pořád v republice něco zbývá k dobývání renty a k privatizaci – oblastní nemocnice, státní lesy, letiště, ČEZ, Budvar…….
 • Je potřeba odvádět pozornost od takových faktů jako bezdomovectví, počet domácností pod hranicí chudoby, exekuce, podhodnocené mzdy v průmyslu, nedostatek bytů, nefungující právo….
 • Nedej bože, aby se začalo mluvit o okupaci Iráku, Afganistánu, vojenské intervenci a válce proti Lybii, válce v Jemenu….
 • To největší bezprostřední ohrožení Evropy – masivní migrace z jihu a východu a pštrosí politika Bruselu.
   

Pokud Ti něco z výše uvedeného pomůže v přípravě na dnešní večer a v samotném vystoupení, budeme rádi.

Za celý OV KSČM Praha – východ

Pavel Posolda, předseda OV

 

Omluva výboru ZO KSČM Klecany

OV KSČM Praha – východ:

-          vyslovuje poděkování všem členům výboru ZO KSČM Klecany za práci

  pro stranu;

-          konstatuje, že nikdo nemá právo na stranické půdě nazývat své

  spolustraníky hanlivými slovy a v diskusi používat hanlivé výrazy;

-          omlouvá se členům ZO KSČM Klecany za nařčení uveřejněné ve

  Zpravodaji 11/2017.

 

Volby do senátu – jsme nepoučitelní

    Začátkem října se budou konat volby do Senátu PČR, současně        s volbami do obecních zastupitelstev. Všichni víme, jaké je už dlouhodobě žalostné zastoupení KSČM v tomto zastupitelském orgánu – jeden senátor, jemuž navíc v této době končí mandát. Na internetu jsme se již mohli seznámit s nominací našich kandidátů ve dvaceti sedmi volebních obvodech. A jaký lze očekávat volební výsledek?

dsc_8649.jpg

    Už dnes jsem přesvědčen, že se opět dočkáme velkého zklamání. Samozřejmě nepochybuji o tom, že všichni naši navrhovaní kandidáti jsou po stránce politické, odborné i pracovní na vysoké úrovni a jsou bezesporu zárukou kvalitního výkonu funkce senátora. Jenže to víme my, v lepším případě naši sympatizanti, ale co zbývající voliči? Pomineme-li naše členy a příznivce ostatních politických stran, kteří mají dopředu jasno, koho budou volit, naprostá většina ostatních voličů navrhované kandidáty svého volebního obvodu nezná, prakticky nic o nich neví a většinou se rozhoduje až na poslední chvíli.

   Na základě, čeho tedy tito voliči zvažují, při své neznalosti kandidátů, komu dají svůj hlas? Jak prokázaly rozbory několika minulých senátních voleb, určující je zpravidla profese či společenské postavení kandidáta. Ukazuje se, že jsou preferování lékaři, vědečtí pracovníci, vysokoškolští profesoři, ale také ředitelé podniků a institucí, bývalí i současní poslanci, senátoři, primátoři či starostové. Zatímco na druhé straně jsou málo úspěšní, a právě námi často navrhovaní, členové zastupitelských orgánů, i když třeba na pozicích krajských zastupitelů či dokonce radních, případně představitelé různých společenských a zájmových organizací. Přičemž k úspěchu nepomůže ani to, když se občas snažíme „kvality“ našich kandidátů vylepšit nesmyslným zveličováním jejich zájmů a zálib, třeba že byl významným motocyklovým závodníkem nebo je amatérský rybář či milovník hudby.

    K napsání tohoto článku mě vyprovokoval obrázek na titulní straně Haló novin z 18. května t.r. pod nadpisem „Zlín volí do Senátu, Rafaja si věří!“. Na něm je vyobrazen náš kandidát do mimořádných senátních voleb ve zlínském volebním obvodu, ucházející se o uvolněné senátorské křeslo po Františku Čubovi. K mému velkému překvapení jsem v tom bělovlasém sedmdesát čtyřletém staříkovi poznal našeho neúspěšného kandidáta v mimořádných senátních volbách v roce 2014 Radomíra Rafaju.

    Tehdy mě zaujaly o něm uváděné informace, že byl celý život vedoucím    v pohostinství, a především, že do komunistické strany vstoupil až                    v důchodovém věku. Pochopitelně jsem si kladl otázku, co ho k tomuto pozdnímu prozření vedlo a jaké mohly být důvody stranických orgánů ho nominovat. Napsal jsem tehdy do našeho Zpravodaje kritický článek na adresu krajského výboru strany ve Zlíně s prognózou, že tento člověk, navíc                v porovnání s ostatními kandidáty, nemůže být v senátních volbách úspěšný. Což se také nakonec potvrdilo, když v prvním kole voleb se umístil až na šestém místě se ziskem pouhých 7,34 % hlasů. 

    Jak se ukázalo, historie se opakuje. I v letošních červnových senátních volbách tento náš kandidát Radomír Rafaja opět totálně propadl – tentokrát získal už jen 5,26 % hlasů a z osmi kandidujících se umístil na předposledním sedmém místě. Je pravdou, že z pohledu profese byli ostatní kandidáti silnou konkurencí – tři lékaři, bývalý primátor Zlína, krajská radní, novinář a daňový poradce. Přitom nelze přehlížet ani vliv věku kandidátů. Oba postupující do druhého kola měli 48 a 49 let.

Proč si myslíme, že jim může i z tohoto pohledu konkurovat 74letý „dědek“?  Prosím bez urážky a omlouvám se, sám jsem o 13 let starší, tedy již „superdědek“.     

    Ale při vší úctě k okresnímu a krajskému výboru ve Zlíně nechápu, co je vedlo k rozhodnutí opět kandidovat člověka, který již předtím ve volbách na stejné úrovni totálně propadl. Na základě, čeho podlehli iluzi, kterou dokonce vtělili do svého volebního hesla „Poďme všeci s Rafajú, lepšího tu nemajú!“ Ukázalo se a dalo se to očekávat, že ostatní politické subjekty lepší mají, dokonce hned několik. 

    Jak praxe posledních let ukazuje, podobnými iluzemi o kvalitách námi navrhovaných kandidátů trpíme vlastně všichni, náš okresní výbor nevyjímaje. Připomínám poslední senátní volby ve volebním obvodu Mělník, týkající se severní části našeho okresu, kde náš Zdeněk Štefek rovněž neuspěl. Pro nás to byl, vzhledem k jeho kvalitám, kandidát na úrovni, ale pro většinu voličů zřejmě jen „cizák“ z Prahy a krajský radní pro „nějakou“ kulturu, do níž asi zahrnují jen televizi, kino a hospodu.

    V říjnu budou senátní volby v obvodu Benešov, do něhož spadá i jižní část našeho okresu. Tam je naším kandidátem Ivan Cinka, jinak též uvolněný krajský radní pro dopravu a donedávna zástupce šéfredaktora Haló novin. Zde je podle mého názoru naděje na zvolení větší, protože v Benešově je tak říkajíc doma. Od roku 2006 je nepřetržitě benešovským zastupitelem a od roku 2008 uvolněným krajským radním pro dopravu. Protože již třikrát kandidoval, i když neúspěšně, do Poslanecké sněmovny a taktéž v roce 2012 neúspěšně do Senátu, bezesporu to přispělo k jeho prezentaci ve veřejnosti. Jenže ani to vše, podle mého názoru, na úspěch v letošních senátních volbách stačit nebude.

    Zkrátka domnívám se, že k výběru kandidátů do senátu přistupujeme poněkud lehkomyslně a s přesvědčením, že komunistické uvědomění, čestnost a pracovitost jsou dostatečnou zárukou kvality pro zvolení do senátu. Jenže jak se opakovaně ukazuje, že většina voličů si to nemyslí a jejich volbu ovlivňují jiná kritéria. Dokud si to neuvědomíme, náš úspěch v senátních volbách bude nadále v nedohlednu.

Jaromír Dočekal, člen ZO Klecany

 

Manifestace u velvyslanectví SRN

     Dne 28. června 2018 se uskutečnila před velvyslanectvím SRN ve Vlašské ul. v Praze manifestace, kterou uspořádaly Vlastenecké spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru. Akce jsem se zúčastnila za náš okres společně s M.Princovou. Přes chladné a deštivé počasí přišlo asi třicet lidí. Byl to sice dobrý začátek, ale myslím, že akce se měla propagovat v celé republice prostřednictvím OV. Určitě by přišlo více lidí. My jsme pozvánku dostaly pouze na soukromé emaily od Evy Holečkové ze Slovanského výboru.

dsc08251.jpg

Přesto se na manifestaci objevilo i několik účastníků z pohraničí, např. mladá maminka z Ústeckého kraje s malou Sabinkou a její kamarádka                        z Karlovarského kraje, které. prohlásily, že takovou akci si nemohly nechat ujít.

    Hlavním důvodem svolání manifestace byly nedávné výroky kancléřky Merkelové, která připomínala vyhlášení Celosvětového dne vyhnání Němců z ČSR po 2. světové válce, (kteří ovšem často sami rádi zvolili změnu svého občanství). Právoplatný odsun, samozřejmě, zaměnila za vyhnání a vůbec ji nezajímalo, že bylo už v r.1938 skutečně vyhnáno ze svých domovů 200 000 obyvatel ČSR, většinou jen s nejnutnějším vybavením, často i s oběťmi na životech, což velmi pobouřilo naše Vlastenecké spolky. Rozhodly se proto připomínat vždy 30. září jako den, kdy v r. 1938 byli vyhnáni naši občané ze svých domovů.

  Jménem účastníků manifestace odešli tři naši zástupci: Josef Skála – bývalý místopředseda ÚV KSČM, Ing. Emil Kulfánek, plk. v.v. - 1. místopř. ÚV ČSBS a Ing. Ludvík Engels – předseda SLS na velvyslanectví s ostrým dopisem pro kancléřku Merkelovou. Ambasador je přijal celkem vstřícně a slíbil dopis předat. Po návratu nás seznámili s průběhem jednání. Vyslechli jsme projev p. Kulfánka, který hovořil o historii vzniku ČSR v r.1918 až do Mnichovského diktátu 30.9.1938. Dále pak přednesl návrh na vyhlášení Památného dne vyhnání Čechů              z českého pohraničí.

   Své rozhořčení pak vyjádřilo i několik diskutujících. Vlastenecké fórum požádá politiky, aby také podpořili náš návrh.  Další podrobnosti se dozvíte       v HaNo ze SO 30.6. v článku M. Hoření, která také potvrdila slib místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara, že se návrhem budou vážně zabývat.

Alena Novotná, členka OV

 

X. NÁRODNÍ SNĚM KČP S ODSTUPEN ČASU

    Poslední červnovou sobotu a první červencovou neděli 2018 se konal ve Žďáru nad Sázavou X. Národní sněm Klubu českého pohraničí.

Přestože nejdůležitější jednací částí sněmu byla jistě volba nové Národní rady, obsahoval program sněmu, ve dvoudenním jednání, mnohé další zajímavé jednací body.

    S odstupem času lze říci, že sněm naplnil své zadání. Byla vcelku objektivně zhodnocena  práce za období od IX. Národního sněmu, předneseny a schváleny zprávy Ústřední, Kontrolní a Rozhodčí komise. Bylo předáno ocenění za obětavou vlasteneckou činnost mnoha členům územních rad a zvoleno nové vedení Národní rady KČP, která do svého čela nominovala JUDr. Gustava Janáčka. Projednáno a schváleno bylo „Provolání účastníků X. Národního sněmu KČP“. Přesto nelze nezmínit skutečnost, že se nepodařilo hlouběji reagovat na diskusní vystoupení mnoha delegátů, kteří se kriticky a věcně vyjadřovali k rozhodujícím oblastem práce KČP, a jejichž diskusní příspěvky zobrazovaly vlastní zkušenosti z reálného života.

dsc_6408_2.jpg

    Za připomenutí jistě stojí, že důležitým předpokladem našeho vlasteneckého spolku je jednotná cesta obhajoby československých vlasteneckých tradic. Není třeba vytvářet další skupiny uvnitř stávajícího spolku. Současné „Stanovy“ dávají možnost každému aktivnímu členovi KČP se rozvíjet a předávat zkušenosti, zejména mladé generaci. Vzájemná důvěra musí být ve vedení spolku na prvém místě.

    Nezbytnou podmínkou je zlepšení práce v oblasti komunikace se širokou občanskou veřejností. Jedná se především o zkvalitnění a rozšíření práce         v oblasti nových médií, a to především internetových. Nelze se totiž spoléhat na to, že se přenos zkušeností a všeho, o co Klub českého pohraničí usiluje, zvládne pouze za pomoci tištěného Hraničáře.

Toto vše úzce souvisí s nutností celkového omlazení členské základny. Jsme sice spolkem s největším počtem členů, ale bez tohoto kroku není možný další předpoklad zdravé existence a zachování významného postavení KČP.            V neposlední řadě je důležité další hlubší posílení spolupráce s vlasteneckými a společenskými spolky nejen v České republice, ale i v zahraničí.

    Desátý národní sněm Klubu českého pohraničí postavil před nové vedení nejeden složitý úkol, ale pro celkové naplnění programových cílů přijal usnesení, které zavazuje všechny orgány a členy KČP k aktivnímu podílu na jeho plnění.

Chci věřit, že současně osloví i širokou českou veřejnost a napomůže při obhajobě českých národních zájmů.

Kovář František, delegát sněmu za OR KČP ML. Boleslav

 

Můj pohled na rok 1968

Bylo mi 11 let. Jako kluk tedy jsem vnímal názory svého nejbližšího okolí a hlavně rodičů.

Když jsem letos sledoval sdělovací prostředky, tak, s výjimkou Halo novin, všichni psali o okupaci. Já to vidím jinak. Jsem přesvědčený o tom, že vše bylo ze strany západu připravené tak, aby bývalá buržoazie opět získala a mohla tak převzít moc v zemi. Své tehdy ale i letos sehráli s výjimkou pár lidí umělci, novináři, kteří ale většinou jednají způsobem „kam vítr, tam plášť'. Jako by zapomínali a zapomínají na to, že vedle několika křiklounů zde žije mnoha milionový národ lidí, kteří nesdílí názory některých "taky" umělců, politiků a novinářů.  V minulosti platilo, že rozhodují všichni občané, dělnická třída, rolníci, kteří žili mimo jiné z toho, že socialistická společnost prosperovala. 

      Jsem přesvědčen i o tom, že vstup vojsk Varšavské smlouvy pomohl zachránit, co se dalo a lidé mohli ještě 21 let žít v klidu. Mohli prostě pracovat a žít. Neznali taková slova jako bezdomovci, exekutoři, nezaměstnanost apod.

       Já sám jsem se v roce 1972 šel učit prodavačem potravin a vstoupil ihned do SSM. V roce 1973 jsme otevřeli Klub mládeže Na ostrůvku v Brandýse nad Labem, který jsme jako mladí svazáci pomáhali dobudovat. Celá léta tehdejší Klub sloužil mladým. Ne jak píše pan Čeněk v č.7.2018 v brandýských Městských listech jen pro pionýrské sliby. Městský výbor Socialistického svazu mládeže, jehož jsem byl 15 let členem, pořádal pravidelné páteční diskotéky, turnaje v šachu, turnaje ve stolním tenisu, slavili jsme silvestry, připravovali jsme i v Letním kině ve Staré Boleslavi vystoupení hudebních skupin Citron, JAZ Q.…Chodili jsme i na brigády, stavěli třeba volejbalové hřiště v sídlišti ve Staré Boleslavi, které slouží dodnes.

Dnes již slouží Klub mládeže (byl prodán), něčemu jinému.

Od roku 1976 jsem člen strany a nikdy jsem nezapochyboval. Nikdy jsem nelitoval, že jsem v té době žil. Prožil jsem v našem dvojměstí 31 let svého života. Viděl jsem, jak prosperují jednotlivé podniky, jak zajišťují pro své zaměstnance rekreace, starají se o děti, které jezdily většinou zadarmo na lyžařské výcviky apod. Po roce 1989 jsem se, bohužel, dožil   i toho, že pomáhám budovat kapitalismus, abych přežil.

   Mám 5 dětí. Proč to píši? Dívám se jako táta i třeba na čin Jana Palacha. Jak asi muselo být jeho rodičům? Celá léta z něj dělají hrdinu. Ale pro mne jako tátu je to prostě nezodpovědný mladý pitomec.

   Větší uznání v současnosti u mě určitě získává p. Hess se svým nápadem Baby boxů, které zachraňují životy dětí. Dodnes zachránil více jak 170 dětí.

   Ve svém článku se nevyhnu tomu, abych nepřipomněl současnost, která říká, že naše strana musí v kapitalistické době bojovat, ale není možno chtít vše najednou. Proto jsem přivítal závěry našeho letošního sjezdu. Čtu vše, co mi nabízejí Halo noviny, co najdu na internetu. V budoucnu musí přijít změna. A ona přijde, ale není možno si myslet, že to za nás někdo udělá. Jsem optimista a věřím, že se toho dočkám. Mým vzorem je Klement Gottvald. Proto si dovolím   svůj příspěvek ukončit jeho citátem. 

    „Další existence kapitalismu znamená nezaměstnanost, hlad, snižování mezd, fašistický teror a imperialistickou válku. Další existence kapitalismu vede k barbarství, chaosu, k záhubě pracujících mas. Jen komunismus může přinést záchranu."

Šrámek Stanislav, člen ZO KSČM, Brandýs n/L

 

Zápis z jednání OV KSČM Praha-východ ho dne 19. července 2018

Schůzi zahájil a řídil předseda OV KSČM s. Posolda.

1. Informace z jednání KV KSČM

 Žádné nové informace nejsou k dispozici.

2. Volby do zastupitelstev obcí a senátu

 Tiskopisy pro návrhy kandidátek

 Přebaly:

 s. Posolda: přebaly k volbám budou potřebné pro Čelákovice, Brandýs nad

 Labem, Lázně Toušeň a Klecany.

 Počty přebalů:

 Čelákovice - 5500 kusů, Brandýs nad Labem – 7500 kusů, Lázně Toušeň –

 600 kusů, Klecany 1400 – kusů.

 Ceny přebalů: s. Havlíček -1,20 Kč/kus (s DPH), Futura– 1,20 Kč/kus s DPH

 (?).

 Fotografie kandidátů by měl Brandýs a Čelákovice dodat do 20. srpna.

 Do 20. srpna by měl Brandýs a Čelákovice dodat rovněž seznamy kandidátů

 a teze lokálních volebních programů.

 Skládačky: 

 s. Duník přinesl návrh na skládačku. Požaduje 5500 kusů skládaček.

 Termín dodání návrhu na skládačku je do 20. srpna.

 Brandýs prozatím neví. Pakliže se rozhodnou, potom termín na dodání

 návrhu na skládačku je opět 20. srpna.

Plakáty:

s. Posolda: návrh s. Havlíčka na plakát formátu A2 slepený ze dvou půlek

formátu A3. O tom, zda budou chtít plakáty, musí rozhodnou městské výbory

(ZO) v Brandýse, Čelákovicích a Lázních Toušeň.

Předběžný návrh počtu kusů:

Brandýs – 40 kusů (A2), Lázně Toušeň – 20 kusů (A3), Čelákovice – 50 kusů

(A2), Klecany – 0

Rezerva – 10 kusů (A2)

Reklamní předměty:

Balónky, lízátka, další neupřesněné předměty, trička s logem KSČM (pánská

i dámská) budou k dispozici ke stánkům.

Kalendáříky:

univerzální kalendáříky - 1000 kusů, Brandýs – 350 kusů, Čelákovice – 350

kusů, Lázně Toušeň – 150 kusů, Klecany – 150 kusů.

Speciální kalendáříky pro Čelákovice – jejich počet musí být upřesněn.

Volební programy:

Prozatím není potřeba ze strany ZO na okresní výbor.

Volební formuláře:

Pro Brandýs bude podepisovat s. Posolda dnes po skončení schůze OV.

Volební akce:

Volební akce se nemohou konat ve stejnou dobu v Brandýse a

v Čelákovicích. Návrh termínů volebních akcí: 8. 9., 15. 9. a 22. 9.

Brandýs a Čelákovice si zkoordinují termíny předvolebních akcí.

Zvukový projev. Brandýs nad Labem a Čelákovice si připraví text vět, které   

chtějí mít na zvukové smyčce a s. Havlíček zajistí jejich namluvení.

Termíny pro dodání textu jsou minimálně 10 dní před konáním volební akce.  

 Pro tyto akce využít skládací stánek a aparaturu zakoupenou před krajskými

 volbami.

 S. Hajleková zmínila možnost volebního baneru (plátna).

 Roznos letáků v Čelákovicích.  Za 3000,- Kč ve formě dohody o provedení

 práce.

3. Změna v činnosti sekretariátu

 S. Posolda nemůže být na sekretariátu v úterý trvale.

 Služba na sekretariátu je zajištěna každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 12 hodin

 s. Potěšilovou.

 Porada funkcionářů v srpnu nebude.

 Příští porada funkcionářů bude 4. září.

4. Zářijový Zpravodaj

 Termín dodání materiálů do zářijového Zpravodaje je do 20. srpna.

  Proběhla diskuze k obsahu a zejména ke grafické úpravě materiálů ve

  Zpravodaji.

   S. Posolda: Pokud někdo přijde s návrhem na zlepšení (zalamování,

grafická úprava), které však musí být komplexní se zajištěním tisku, potom o

tom budeme diskutovat a návrh posoudíme.

5. Různé

 S. Novotná navrhuje, aby zápisy ze schůzí OV prováděl s. Hádek.

 S. Krumpolcová: OV platí za pronájem místností sekretariátu za 12024,- Kč  

 za každý čtvrtrok. S. Havlíček využívá naše prostory. Není přehled o tom,

 kdo má klíče od sekretariátu.

 Usnesení: Okresní výbor souhlasí s tím, aby s. Havlíček využíval prostory

 sekretariátu (7 hlasů pro). Současně okresní výbor ukládá s. Posoldovi, aby

 do 31. srpna zajistil výměnu klíčů od sekretariátu spolu s novým

 rozdělovníkem.

Zapsal: Jan Hádek, člen OV

 

Závěry z 15. zastupitelstva Středočeského kraje, konané 27. srpna.

 1. Splnili jsme programovou prioritu tzv. “žákovského jízdného“, od 1. 9., pro děti studenty a seniory 65+, proplácení zpětně
 2. Od září platí v hromadné dopravě i nový odbavovací systém, který umožní platit i kartami, lítačkou, mobilem atd.
 3. ZK sice pomohlo podpořit právní služby pro klienty OBD Svatopluk, nepodpořilo ale náš návrh hledat pomoc obětem OKD na Kladensku, bude ale i na náš návrh zřízen krajský ombudsman
 4. Další prostředky šly do obcí v souladu s našimi prioritami - 33 obcí bylo úspěšných ve Fondu obnovy venkova, dalších 26 milionů šlo na vodohospodářskou infrastrukturu, 27 milionů na obnovu památek určených ke společenskému využití, bude vyhlášen i další program na školy a školky v celkovém objemu 20 milionů Kč, 600 milionů získaných ze sdílených daní směřuje zejména do oprav silnic, na obnovu majetku ve školství, kultuře, zdravotnictví a v sociální oblasti a na spolufinancování evropských a domácích projektů.
 5. Odblokován byl pat s Mladou RP (pokud to Mladá RP podepíše a bude souhlasné právní stanovisko postupu), nic by nestálo v cestě rozvoji území, podpořeno bylo memorandum s Valeo klimatizace, kde bude v další fázi pracováno s našimi připomínkami
 6. ODS se snažila odvolat radního pro zdravotnictví Bezděka – neprošlo jim to
 7. 2 nemocnice jsou ve ztrátě (hospodaření za 2017) – Kladno a Mladá Boleslav, ostatní v zisku
 8. 2 vzorové projekty byly podpořeny – tísňová tlačítka pro seniory a půjčka malé obci na kofinancování vodohospodářské infrastruktury – po vyhodnocení bude systémové řešení i pro další obce
 9. Systémově budou rozděleny prostředky na podporu MAS (1,5 mil) i na destinační managementy (2,7 mil.)
 10. V různém reagoval ředitel KSUS na výsledky auditu KSUS, uvedl nápravná opatření, ale debata bude ještě určitě pokračovat
   

 Zdeněk Štefek, předseda Klubu zastupitelů KSČM

Pozvánka

Den s Haló Novinami dne 22.9. od 14:00 hod na Karlově náměstí.

Brandýs n. L. - Stará Boleslav: předvolební akce pro komunální volby se bude konat v sobotu 22.9.2018 od 9:00 - 11:00 hod na Masarykově náměstí             v Brandýse n. L.

Čelákovická volební kampaně pro komunální volby, setkání občanů s kandidáty za KSČM do zastupitelstva města Čelákovice, je v sobotu 22. září 2018 od 9:00hod. na náměstí před poštou.

Čelákovice: Tradiční pietní akt u příležitosti 67. výročí zavraždění nadstrážmistra Jaroslava Honzátka teroristickou skupinou bratrů Mašínových se uskuteční v pátek 28. září 2018 v 10:00 na ulici Masarykově před prodejnou Elektro – Borecký.

 

Zemřel soudruh Zdeněk Jánský.

S hlubokým zármutkem oznamujeme smutnou zprávu, že 19.7.2018 nás ve věku nedožitých 94 let opustil dlouholetý předseda ZO Lázně Toušeň Zdeněk Jánský.

Jako aktivní člen KSČM do konce života hájil komunistické myšlenky. 

Čest jeho památce!

jansky_kopie.jpg

 

BLAHOPŘÁNÍ

V září oslaví významné životní jubileum:

ANNA GOLIÁŠOVÁ, HANA JÍROVÁ, VÁCLAV POLATA,

JANA NOVÁKOVÁ, BLANKA ČUNÁTOVÁ a VĚRA MOUCHOVÁ.

Všem jubilantům děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Pavel Posolda, předseda OV

 

Obsah porady předsedů a funkcionářů v úterý 2. 10. 2018 

  - Informace z ÚV

  - VČS: Informace o konání, vyhodnocení výběru členských příspěvků

     - práce okrsků, hodnocení volební propagace.