Zpravodaj 12/2015

23. 1. 2016

OK 14. 11. 2015

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

pro jednání dnešní okresní konference (OK) vám podávám zprávu o činnosti okresního výboru (OV) za minulé volební období.

Začnu plněním usnesení z poslední OK konané dne 4. 12. 2013.

V doporučující části bylo uloženo „členům ÚV, poslancům a senátorům, aby při mediálních vystoupeních přesvědčivěji a jednotněji obhajovali, prosazovali politiku a program KSČM“.   To si, myslím, většina plní v rámci možností, které jim zejména sdělovací prostředky pro veřejnost „dovolí“. Obdobné to je v parlamentním klubu, který je přítomným politickým spektrem vnímán. Ale o tom jistě lépe může podat své zkušenosti náš poslanec s. Stanislav Grospič, který má naši podporu pro jeho odbornost a názorovou jednoznačnost. Přesto jim to v našich usneseních a diskuzích stále připomínáme hlasy členů naší okresní organizace.

Dále bylo doporučeno ZO „předkládat svým revizním komisím (RK) 2x ročně ke kontrole  hospodaření. Nepřekročit výši 1.000,-Kč svého pokladního zůstatku-limitu“. Tato povinnost byla vlastně ukončena usnesením ÚV z prosince 2014, kdy od 1. 1. 2015 byly zůstatky pokladen v ZO zrušeny a i v naší okresní organizaci tyto byly vynulovány. Vše prochází účetnictvím OV jako organizační jednotky strany.

V ukládací části pak – „informovat členskou základnu o průběhu a závěrech OK“ – bylo splněno.

- „ zpracovat, vyhodnotit a publikovat připomínky a názory z diskuze a z jednání OK ve Zpravodaji a zapracovat je do plánu práce“. To bylo též splněno. Tolik k usnesení minulé OK.

   Naše okresní organizace se postupně zmenšuje. V průběhu volebního období byly zrušeny 3 ZO a evidujeme jich nyní 30 a v nich ke dni OK 357 členů. Největším úbytkem bylo úmrtí - celkem 42 členů, 6 jich odešlo mimo náš okres a 1 ukončil své členství. Přijali jsme pouze 5 členů a náš průměrný věk zůstal na průměru 74 roků. V členské základně máme pouze 3 členy do 30 let, 7 do 40 let a 8 do 50 let.

Délka členství: nejvíce členů je do roku 1960 – 142 členů, do roku 1975 – 85 členů a do roku 1989 – 90 členů.  Od vzniku KSČM evidujeme 40 členů.  Tato struktura je limitující pro vliv a vlastní činnost okresní organizace a v 82 obcích našeho okresu již dlouhodobě nepůsobíme vlastní stranickou strukturou.

 To nás vedlo ke zpracování analýzy nejen demografického vývoje našeho příměstského pohraničí pro práci s „naplaveninami“ – řečeno novým slangem -  ale pro účely naší práce     v období různých volebních kampaních. K tomu byla zpracována, v součinnosti s okresní radou Klubu českého pohraničí, i analýza společenských změn našeho okresu za období 1948 až 1989 – tedy jak jsme žili, co jsme společně vybudovali a co nám před očima zmizelo nebo se změnilo pro 21. století. Vše jsme publikovali v našem Zpravodaji.

Poslední územní úprava z roku 2007 sice plně neodpovídá stranické struktuře v krajské organizaci, ale dokážeme se s tím vyrovnávat, zejména pro nezbytnost statistického výkaznictví. Bohužel nám ubývá sil a dostupnými prostředky ne vždy umíme lépe a koordinovaněji postupovat.

Přesto naše okresní organizace důstojně plní svoji úlohu a odpovídající postavení ve Středočeské krajské organizaci KSČM.

Na poslední OK bylo zvoleno do OV 24 členů, kteří se různou měrou podíleli na naší stranické práci. V průběhu období byli uvolněni ss. Carda, Markup a Morávek  - všichni na vlastní žádost. Zvolen byl 7členný výkonný výbor, který větší časové období pracoval pouze v 6 členech a více než rok nemá obsazenou funkci ekonoma.  Přesto byly všechny operativní úkoly v termínech splněny. Ocenění za plnění úkolů si zaslouží, i přes profesní vytížení radního KÚ, místopředseda OV a člen ÚV za náš okres s. Zdeněk Štefek. Ne náhodou je i členem stínové vlády KSČM.

Volené orgány pracovaly pravidelně podle obsahových a termínovaných plánů práce. Průměrná účast na jednáních byla 70%, byť zpravidla z důvodů nemoci omluvena, což vyjadřuje i nerovnoměrnost aktivity jednotlivců i na plnění úkolů. Nejmenší účast je vykázána u ss.Hadvigy a Spálenky, naopak 100% účast byla u ss. Atassi, Duníka, Kuchty a Novotné.

Všichni volení členové okresních orgánů máme povinnost publikovat své názory a zkušenosti v našem Zpravodaji. To se také neděje – lidově řečeno „na půl plynu“.

Náš Zpravodaj je dobrý pro nás v okrese množstvím podávaných či zprostředkovaných informací a zkušeností. Je vlastně dalším stranickým organizátorem a názorovou platformou. Tiskneme jich měsíčně 200 a čtou ho mnozí další. Samozřejmě by mohl být ještě lepší a na něho by měly navazovat další formy agitace i pro občanskou veřejnost tam, kde máme naše ZO, případně kde KSČM v celostátních volbách dostává volební hlasy. Ne náhodou to byl náš okres, který v posledních volbách zaznamenal, jako jediný ve Středočeském kraji, nárůst hlasů pro KSČM a to i v podmínkách pravicové převahy. Statistika sice trochu potěší, ale       v centru názory zespoda stejně neberou vážně.

Pravidelně měsíčně se konají porady funkcionářů i se zajímavými hosty, ale návštěvnost je malá. Některé ZO či členy to nezajímá? Přesto je třeba v této formě porad funkcionářů nadále pokračovat.

Máme dobré webové stránky i jejich dobrou navštívenost. Mladá a střední generace asi již nechce tradiční schůzovou rituální činnost, ale je jí vlastní elektronická moderní komunikace, byť jde o odosobněnou komunikaci a mnohdy i v anonymitě. Proto i zde je masáž sdělovacích prostředků silnější než naše představy. Ale kdo to změní?

Přestala nám fungovat léta uplatňovaná forma činnosti cestou okrsků. 2/3 ZO jsou spíše pasivní svým vnějším vlivem v místech. To nám ukázaly i podzimní členské schůze 2014 pro malý osobní kontakt se základními organizacemi.

Přesto své úkoly s osobní odpovědností trvale plní s. Dočekal a kontakt s nejbližšími ZO udržují ss. Zima, Duník, Morávek, Šrámek, Čermák a částečně i ss.Atassi.

Stav a složení členské základny jsou limitující pro změnu forem a metod naší stranické práce po OK a v roce 2016.  Přesto je třeba zachovat a kvalitou zlepšovat dosavadní porady funkcionářů a Zpravodaj - spolu s konkrétní odpovědností za styk s jednotlivými ZO – ale již bez výkonného výboru. To budou zřejmě základní komunikativní formy obsahové i organizační naší stranické politické činnosti.  Změnou musí „projít“ i funkce ZO při OV, která nemůže být pouze „sběrným místem osamělých členů strany“.

Představa centra o „okresní či místní struktuře Společenství Práce a Solidarity je asi málo a ukazuje se, že je zatím nereálná, neboť neexistuje ani v rámci kraje. Učme se pracovat            v podmínkách kapitalizmu, jako naši předchůdci v období 1. republiky, chceme-li existující levici propojovat a sjednocovat. Současná atomizace levicových aktivit či názorových seskupení vyhovuje někomu jinému. Chybí jasné a silné směrování a to ÚV KSČM nedělá.    K ničemu je jako orgán strany „kolegium ÚV“. Pravidelně jsme se vyjadřovali k HaNo, které jsou jako jediný levicový deník. Jsou, bohužel, pro nás málo svým zpožděným zpravodajstvím a malou stranickou přesvědčeností.

Sjednocování levice na platformě „Vlasteneckého fóra“ je též v plenkách, neboť opět chybí silný spolek. Svaz bojovníků za svobodu to již není, protože „sklouzl asi k jiné demokracii“.  Při akcích v místech jsme to zpravidla „opět pouze my a naši sympatizanti“ a veřejně s našimi myšlenkami a cíli vystupují jíní a občané si to sdělují mezi sebou elektronicky, viz Neff, Lenka Procházková, Obrtel a další.  To se nakonec ukázalo i při letošních akcích k 70. výročí osvobození v místech i v centru. Vzdali jsme díky našim osvoboditelům, zejména Rudé armádě i jejím spojencům, poděkovali jsme i Alexandrovcům, ale odpůrci pravé a pravdivé historie byli opět pro mladou generaci silnější, stejně jako katolická církev při 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Hodilo by se připomenout myšlenku K. H. Borovského: „Vlastenčení by nám mělo přejít    z úst do rukou“.

Náš okres zůstává atraktivním místem pro život v předpolí Prahy. Vznikají satelitní městečka, jsme noclehárnou pro blízkost pracovních příležitostí a místem s malou nezaměstnaností. V důsledku této „suburbanizace“ však dochází k rozdělování společnosti na „luzu“ a na majetné, úspěšné a vzdělané a to i u původního obyvatelstva, které je věkově staré a zpravidla i jakoby politicky anonymní s náchylností na podléhání vznikajících rychlých rádoby moderních a účelových seskupení. Výrazem jsou již mnohé komunální volby a malá účast občanů v nich. Rozum mi to nebere, když ve společnosti nespokojenost se současným stavem narůstá.

Dnes již nemáme a neznáme se se sympatizanty z ostatních obcí, kde nejsou naše ZO. Nedaří se nám ani naše působení ve spolcích, kde si vážíme činnosti KČP, Společnosti Ludvíka Svobody a LKŽ.  Za mnoho dobrovolníků bych chtěl alespoň jmenovat ss. Jaroslava Romana, Jana Novotného, Alenku Novotnou, Majku Princovou, Zdeňka Kremera, Milana Havlíčka a Františka Pokorného. Mnoho jich vykonává dobrovolné funkce ve sportovních klubech a v kulturně zájmových seskupeních. Bohužel je za tuto práci nedokážeme ocenit, byť skromným veřejným poděkováním.

OV provedl - vedle pravidelného vyhodnocení jednotlivých typů voleb – analýzu zejména komunálních voleb. Od roku 2002, bohužel, stále klesáme zejména v počtu sestavených vlastních kandidátek či našich členů vůbec. Počet 6 je hodně málo a v městech Říčany a Úvaly už také nejsme.

OVŠ nám nefungoval a v okrskových volebních komisích za odvedenou práci si naši zástupci alespoň mohli přivydělat. Nyní nás čekají krajské volby a sever okresu volby do Senátu – společně s částí okresu Mělník. Teorie máme dost a praxe nám nastaví zrcadlo úspěšnosti. Výsledek bude záviset pouze na nás. K občanům jsme se snažili dostat dlouho slibovanou Třešničkou o úspěších našich zastupitelů ve společné krajské vládě. Zde máme naše dva zastupitele – ss. Zdeňka Štefka a Pavla Pospodu, jejichž odbornost, přesvědčení a pracovitost je příkladná i ostatním. Lepší už jsme neměli. Přesto jsme neorganizovali              v místech poslanecké dny - kromě úspěšného poslaneckého dne v Čelákovicích. V jiných místech je nepotřebujeme? Nikdo to za nás neudělá a soc. dem. a jiní si rády i naše výsledky na veřejnosti přivlastní. Škoda.

V místech jsme jakoby zapomněli s našimi zvolenými zastupiteli – ale i s těmi co byli na kandidátkách -  pracovat. Pozvali jsme je alespoň třeba na naše VČS?  Ani náš OV však se zastupiteli nepracoval, což je škoda a náš velký dluh.

Pro naši okresní organizaci je parlamentním patronem náš poslanec s. Jan Klán. Vždy na požádání podá pomocnou ruku, pravidelně se informujeme a on sám osobně se našich akcí účastní. Pomocí jsou i jeho publikované názory. Proto přijmi touto cestou i naše poděkování.

Náš okres je spoluorganizátor Pražských konferencí, ze kterých máte k dispozici vydané sborníky. Pro nás jsou součástí proklamovaného politického vzdělávání a „doškolování“, které neprovádíme. Tato forma není centrem příliš „obdivována“ jako třeba Vratimovský seminář a patříme do skupiny jako např. Václavkova Olomouc k méně žádoucím. To je škoda a nevím, proč máme mlčet a nekonat, když je to správné i v tomto období. Ceníme si činnosti University Jana Švermy. Pro zájemce využíváme a zprostředkováváme dostupnost její politické literatury a učebnic, ale již 2 roky jsme do ní nikoho nevyslali. Jestli nám chybí střední generace ve členské základně, čemuž vděčíme i zaměstnaneckým zákazům, zde si však náš okres dlouhodobě nevychovává své další funkcionáře pro stranickou a veřejnou činnost. Kdo bude získávat lidi kolem sebe v potřebě boje za mír a proti nežádoucím tendencím, zejména imigrace a sílícího fašizmu a protiruské hysterie a propagandy? Obrazně – nelze přijmout sdělení meteorologů, že extrémní vedra jsou způsobena opatřeními EU         k usnadnění integrace uprchlíků z Afriky a z Blízkého Východu, aby se tady cítili jako doma.

Zástupci našeho okresu dobře a obětavě pracují v odborném zázemí KSČM v kraji i            v centru. Kdyby lépe a pravidelněji pracovaly krajské stranické komise – mimo komise pro agitaci a propagandu, protože volby jsou pořád – byl by náš podíl ještě možná větší. Bohužel neposílíme komisi mládeže, protože to nám citelně chybí. Názor a své zkušenosti jistě řeknou sami v diskuzi, když tomu tak nebylo na VČS.

Tito naši zástupci tvoří autoritu naší okresní organizace v rámci Středočeského kraje a chci jim alespoň touto cestou za jejich aktivitu a pracovitost poděkovat. Jedná se o ss. Milana Havlíčka, Zdeňka Štefka, Pavla Pospodu, Zdeňku Hajlekovou, Alenu Novotnou, Marii Krumpolcovou, Slávka Zimu, Františka Pokorného, Pavla Charváta, s. Jursovou a Trabulsiho.

Hospodaření naší okresní organizace je vyrovnané, což dokládají předložené výsledky.

V průběhu roku 2014 byla zpracována analýza naší ekonomické situace s výhledem do roku 2016. Sekretariát OV je vybaven potřebnou technikou k plnění administrativních i agitačních úkolů – počítače, stánky, megafon a místa pro schůze i styk s veřejností. K stranické práci využíváme smluvně zapůjčené osobní vozidlo. Rok 2011 jsme začínali s finančním majetkem ve výši 265.600,-Kč. Dosahováním aktivních hospodářských výsledků za uplynulá léta až dosud a dotační politika vyšších stranických orgánů KSČM nám umožnila vždy finančně pokrýt nejen běžné provozní a organizační potřeby okresní organizace při respektování hospodářské směrnice KSČM. Byly zabezpečeny akce OV i ZO, obsažené v plánech práce, včetně mimořádných úkolů, kterým byly např. mimořádné volby do PČR a minulá OK v roce 2013, i řádné komunální volby a v části okresu volby do Senátu v roce 2014. Rozpočtové úspory jednotlivých let uplynulého volebního období v nákladech sice vyjadřují hospodárnost a uvážlivost při vynakládání finančních prostředků, ale také mnohdy naši pohodlnost - udělat sami ještě více. Akce okresního formátu nekonáme, byť poskytujeme materiální podporu akcím v Čelákovicích, protože v dalších místech taková aktivita není. Díky tedy ZO Čelákovice a jejím spoluorganizátorům.

V I. pololetí bylo naplněno usnesení ÚV ze 13. 12. 2014 o „vynulování pokladen ZO“. Veškerá finanční činnost okresní organizace v roce 2015 je tak zajišťována sekretariátem OV, což pro aktivní ZO znamená větší operativnost a častější styk mezi OV a funkcionáři ZO při ročním obratu cca 80 tisíc korun v místech jejich působení.

OV i ZO věnovaly stálou pozornost placení členských příspěvků, které tvoří více než 40% příjmů okresu. Rozborem však zjistíme i značné nerovnoměrnosti, byť odpovídající struktuře a možnostem naší členské základny. Zde je respektováno rozhodnutí výborů ZO o odchylce od stanovené výše členského příspěvku. V roce 2013 jsme jako okres vykázali průměr přes 50,-Kč na měsíc a člena, což byl 2. nejvyšší v ČR. V roce 2014 to bylo 39,11 Kč a letošní rok ještě neznáme. I zde patří poděkování našim členům za tuto formu materiální podpory své strany. Ke dni konání OK je následující stav ve výběru sjezdové známky: přijato 11.270,- Kč zatím ze 13 ZO. Všechny částky nad výši 12.210,-Kč – to odvádíme na ÚV, posílí finanční základnu naší okresní organizace. Úkol je do 15. 12. 2015.

Kromě dotací od vyšších stranických orgánů podle stanoveného klíče dle podílu na výsledku voleb jsme schopni prodejem tiskovin, časopisů a publikací získat dalších cca 12-15.000,-Kč od sympatizantů a veřejnosti, která náš sekretariát navštíví. To jako celek zabezpečuje naši ekonomickou stabilitu i další možnosti nejen v roce 2016.

Dnešní OK předcházely výroční členské schůze, jejichž zhodnocení nepochybně provedou až nově zvolené okresní orgány. Podle přijatého opatření pro jejich konání jich proběhlo celkem 18 z 30, s dobrou účastí. Z nich sekretariát OV obdržel potřebné informace – kádrové, obsahové, organizační včetně usnesení – aby mohlo být připraveno i dnešní jednání. Ve zbývajících ZO proběhly formou besedy potřebná jednání se členy a zároveň funkcionáři KSČM.

Předmětem VČS byly i 3 sjezdové dokumenty a návrh tézí volebního programu KSČM pro krajské volby 2016. To obdrželi všichni členové naší organizace písemně poštou předem a  byli vyzváni ke stranické aktivitě dopisem předsedy OV, člena KV s. Havlíčka i člena ÚV     s. Štefka. K předloženým dokumentům došly názory či stanoviska ze 7 ZO /z Čelákovic, Klecan, Kamenice, Vyšehořovic, Říčan, Staré Boleslavi a Řeže-závod/. Ty má k dispozici návrhová komise jako podklad pro zpracování našeho souhrnného stanoviska pro Krajský výbor k přípravě krajské konference.

Proto mi nepřísluší jejich komentování. Postavení a úloha ZO, bohužel, těmito podklady pro IX. sjezd řešena není a role ZO v potřebné míře neřeší ani stávající znění stanov KSČM. Okresní a krajské výbory tak mnohdy suplují jejich činnost a je třeba se i v podmínkách současného sociálního i věkového složení členské základny vrátit k principům výstavby komunistické strany a k organizátorské práci se základními články. Náš příměstský charakter okresu by pro změnu forem politické práce mohl přinést svůj podíl v přípravě IX. sjezdu.

Buďme tedy optimisty, protože poraženecké nálady a nástup apatie k dění ve společnosti nás oslabují jako politickou stranu, která má svoji historii, své poslání a cíle i nyní.

Okresní organizace Praha východ je stále zde, ví se o ní a nemůže z potřebné iniciativy ustupovat.

Všem aktivním členům voleného orgánu osobně děkuji za spolupráci po dobu 3 volebních období, kdy jsem byl předsedou naší okresní organizace. I nadále bych chtěl být jejím platným členem, byť ne v jejím voleném orgánu.

Václav Kuchta, odstupující předseda OV

 

Okresní konference

Dne 14. listopadu 2015 proběhla okresní konference KSČM Praha – východ

1) Zahájení

Po státní hymně a básni přednesené soudružkou Novotnou konferenci zahájil stávající předseda OV s. Kuchta. Přivítal delegáty zvolené na VČS, předsedy ZO a členy OV, členy ORK, členy ORoK a přivítal delegaci vyšších stranických orgánů: s. Zdeněk Levý, předseda ÚRK a tajemník Středočeského krajského výboru, s. Stanislav Grospič, člen ÚV a předseda Středočeského krajského výboru KSČM, poslanec PČR, a s. Jan Klán, člen Středočeského krajského výboru, předseda OV KSČM Kutná Hora a poslanec PČR. Za vlastenecké spolky zde přivítal s. Jaroslava Romana, člena Krajské rady Klubu českého pohraničí, předsedu Okresního klubu českého pohraničí, a ostatní hosty.

Konference je přípravou na IX. sjezd KSČM, který je svolán na květen příštího roku. Úkolem konference je zhodnocení uplynulého období, spolupráce s našimi zastupiteli, vyhodnocení stavu naší členské základny a hospodaření a v neposlední řadě volba nových orgánů OV a zástupců do vyšších orgánů nebo zastupitelských sborů a stanovení úkolů a orientace naší organizace.

Minutou ticha jsme uctili památku těch, kteří naší okresní organizaci opustili a my na ně nezapomínáme.

Odsouhlasili jsme pracovní předsednictvo ve složení s. Václav Kuchta, předseda OV,         s. Zdeněk Štefek, místopředseda OV a člen ÚV, a členové VV OV ss. Eva Atassi, Jan Hádek, Alena Novotná a Vladislav Zima, členové vedení OV s. Jaromír Dočekal, předseda ORoK, s. Marie Krumpolcová, předsedkyně ORK, s. Milan Havlíček, člen Krajského výboru KSČM, a delegáti vyšších stranických orgánů: Stanislav Grospič, Zdeněk Levý, Jan Klán. Řízením konference byla pověřena s. Zdeňka Hajleková.

2) Schválení programu, jednacího a volebního řádu

    K programu konference, k jednacímu ani volebnímu řádu nebyly připomínky.

3) Volba mandátové, volební a návrhové komise

    Na návrh výkonného výboru byly zvoleny pracovní komise:

    Mandátová komise – ss. Atassi, Brožová, Krumpolcová, Pokorný

    Volební komise – ss. Duník, I. Nováková, Potěšilová, Hudec

    Návrhová komise – ss. Hádek, Dočekal, Posolda

4) Ústní zpráva o činnosti okresní organizace a její nejbližší úkoly

    Zprávu přednesl předseda OV s. Kuchta a je přiložena k protokolu konference.

5) Zpráva mandátové komise:

    Z 63 pozvaných delegátů je přítomno 45 (71%) delegátů a 13 hostů. Na volební fond bylo vybráno v sále 1795,-Kč.

6) Zpráva o činnosti ORK 

    Zprávu, která je přílohou protokolu konference, přednesla předsedkyně ORK s. Krumpolcová.

7) Zpráva o činnosti ORoK 

    Zprávu, která je přílohou protokolu konference, přednesl předseda ORoK s. Dočekal. 8)   

8) Diskuze

    Diskusní příspěvky, které byly předány v elektronické podobě, budou postupně zveřejňovány ve Zpravodaji OV.
 

Jako první diskutoval s.Duník.

S.Duník hovořil k předloženým materiálům pro VČS z vyšších orgánů. Materiály nebyly srozumitelně uchopitelné mimo materiálu řízení stranické struktury. Nedaří se přijímat větší množství mladých, proto nám chybí obyčejní pěšáci na práci. Minulé OV měly „hustou, nesoudružskou atmosféru“ na jednáních OV, OV byl často neusnášeníschopný, výstup z jeho jednání nebyl jednotný.

S. Grospič pozdravil naší konferenci za OV Mladá Boleslav a poděkoval s.Kuchtovi za dosavadní práci. Dále hovořil o „Pražské kavárně“ v souvislosti se s. Švermou.

S. Štefek hovořil o práci v Středočeském kraji a společném vládnutí s ČSSD. Úplný referát bude ve Zpravodaji.

S. Trabulsi diskutoval o situaci ve straně, především, že vyloučeného člena z jedné základní organizace může okamžitě přijmout jiná ZO. Požádal o dotaz na ÚV, proč prostory ÚV jsou pronajímány islámským extrémistům. Jedná se připravovanou restauraci, kde vchod je společný s vchodem na ÚV.

S. Šrámek hovořil o špatné práci na OV. Požadoval zlepšit komunikaci se ZO, protože vedení příliš spoléhá na elektronickou poštu. Projednávané materiály na VČS měly být stručnější. Dále hovořil o úspěšné práci v ZO Brandýs.

S. Duník podpořil kandidaturu s. Havlíčka na předsedu OV. Diskutoval o HaNo a heslu    „S lidmi pro lidi“. Mělo by být změněno na „S mladými pro mladé“. Doplnil, že mladí neznají novodobé dějiny.

S. Posolda ve svém příspěvku upozornil, že strana není tvůrcem vize do budoucna. Měli bychom pečovat o stát jako král Miroslav ze známé pohádky. Za stát má odpovědnost vedení strany, nyní lze hovořit o klubovém charakteru strany. Co dělat (viz usnesení), kandidát má být jen dvakrát umístěn na volitelném místě. Strana má mít rétoriku uchopitelnou pro každého. Dále připomněl smlouvu TTIP, její nebezpečnost a problematiku nízkých mezd.

Před přestávkou byla provedena první část voleb aklamací a během přestávky tajná volba. Volbu řídil předseda volební komise s.Duník. Výsledky voleb jsou součástí usnesení.

S. Klán hovořil o nutnosti umožnit využití všech prostředků elektronické komunikace         s úřady. Dále informoval, že kraj doporučí za lídra voleb KSČM s. Štefka. Informoval, že ANO bude stavět do svého čela Jermanovou. Hovořil o rozdílu národní a státní vlády na svém území, hovořil o úpadku národních elit, které pouze spravují a nevládnou na daném území. Usilujme o permanentní kampaň KSČM.

S. Dočekal diskutoval o přípravě konference. Většinou se jedná o práci jednoho muže, ostatní se jen vezou. K vystoupení předsedy o nutnosti zaměřit se na sympatizanty dodává, že v obcích, kde není ZO, je to problém. O stranickém vzdělávání funkcionářů se jen mluví.      K připomínkám ORK, které byly na několika stránkách a které se jen tak přešly, navrhl ORK, aby požádala ÚRK o provedení revize zjištěných nedostatků. K rozhodnutí s. Kuchty být platným členem strany a nepracovat v žádné organizaci, uvedl, že není správné.

S. Roman informoval o dobré spolupráci Klubu českého pohraničí s OV a na závěr předal OV do rukou předsedy plaketu Za obětavou práci a pamětní list Za spolupráci.

S. Novák uvedl, že se mezi lidmi rozšiřuje strach o živobytí. Relativně lépe jsou na tom bývalí dělníci, řemeslníci.

S. Skála hovořil o důvodu, proč je potřeba změna. Musíme se umět dívat na svoji minulost. Pokud uvedené problémy nevyřešíme na stávajícím IX. sjezdu, tak bude pozdě. Naše strana je tvořena dvěma proudy, jedni mlčí a druzí se domnívají, že přes všechny překážky je potřeba rozvíjet komunistickou minulost. Pro řadu občanů už KSČM neexistuje, je přehlížena. Těch pár co sledují dění, se nás ptá, proč neuchopíme témata, která se nabízejí. Nemůžeme dělat užitečné idioty, musíme dát konkrétní návrhy a lidé o nich budou mezi sebou diskutovat. Tak jako stávající vlna migrantů je export chaosu, který někdo organizuje. Dejme si závazek být mluvčími pracujících a nazývat stav pravým jménem.

S.Bieronský diskutoval o individuálním členství, o roku 68 i 89 a o migrační krizi.

S.Milata pozdravil konferenci za OV Nymburk, kde je místopředsedou. Dále hovořil o štvavé kampani ČT, o jejím překrucování minulosti. Konečně je potřeba ukázat, kdo tady krade a lže.

S. Klíma uvedl, že konečně je na ÚV někdo, kdo uvažuje o ideologickém oddělení. Dále popisoval myšlení mladých, kteří si pořídí bytovku za 2 miliony. Ti pak hovoří o tom, jak se    v USA žije blaze a že konečně je tady „svoboda“.

S. Havlíček diskutoval o tom, že je nutné naučit se oslovit obyčejné lidi - viz minimální důchod. Nikdo na konferenci nevystoupil k dokumentům ÚV. Všechny tři dokumenty jsou složité a místy protichůdné, proto by se vedení ÚV mělo sejít se zástupci Středočeského výboru KSČM a rozpory ujasnit. Většina ZO neplní stanovy. Kde je chyba? V ZO nebo ve stanovách? Dokumenty nehovoří o tom, jak pomoc ZO KSČM.

S. Levý pozdravil konferenci Praha-východ a ocenil, že jsme pojmenovali problémy strany, které přenese na vedení strany. K materiálům ÚV - některé části jsou ve variantách, proto jsou protichůdné a těžko čitelné, materiál ještě není konečný. Není podmínkou, že se na sjezdu materiály musí schválit. Strana má nízkou úspěšnost propagandistické práce, bojíme se mluvit sami se sebou, natož s okolím.

S. Maštera jménem Staré Boleslavi pozdravil jednání konference. Pod slova Josefa Skály by se určitě podepsal. Jaké bude jednání IX. sjezdu, takový bude výsledek krajských voleb.

9) Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků voleb   

    S. Duník, předseda volební komise, oznámil výsledky tajné volby. Bylo vydáno 45 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 44 platných lístků a jeden lístek byl neplatný.

Vlastní výsledky voleb jsou součástí usnesení – viz níže.

10) Přijetí usnesení a závěr

V závěru konference bylo bez dalších připomínek schváleno usnesení, formou aklamace bylo provedeno doplnění o zlepšení výběru členských příspěvků a požadavek na informace o pronájmu prostor ÚV pro restauraci.

   S. Kuchta poděkoval všem delegátům za jejich účast a popřál jim mnoho úspěchů v jejich další stranické práci.

Na závěr s. Havlíček poděkoval za úspěšnou volbu všem přítomným.

Vladislav Zima, člen OV

 

Usnesení okresní konference KSČM Praha-východ

Okresní konference zhodnotila činnost okresní stranické organizace za období od poslední konference 4. 12. 2013, projednala úkoly na následující období a stanovila jejich priority.

Okresní konference:

I.      schválila:

        1. ústní zprávu o činnosti okresní organizace KSČM Praha-východ za období

             od poslední konference konané 4. 12. 2013 včetně zprávy o hospodaření,

        2. zprávu o činnosti ORK,

3. zprávu o činnosti ORoK,  

 

II.    zvolila:

1.     Okresní výbor KSČM Praha-východ ve složení: 

Anděl Jiří, Atassi Eva, Bierónski Dan, Brožová Jarmila, Čermák Josef, Duník Vladimír, Hádek Jan, Hadviga Ivan, Hajleková Zdeňka, Havlíček Milan, Hudec Jaroslav, Charvát Pavel, Novotná Alena, Pokorný František, Posolda Pavel, Šrámek Stanislav, Štefek Zdeněk, Trabulsi Nizar, Zima Vladislav,

 

2.     předsedu OV KSČM Praha-východ: 

Havlíček Milan

 

3.     okresní revizní komisi ve složení:  

   Krumpolcová Marie, Moučka Miloslav, Nováková Ivana, Potěšilová Jiřina, Volfová

   Hana.

   Do funkce předsedy ORK: Krumpolcová Marie,

 

4.     okresní rozhodčí komisi ve složení:

Dočekal Jaromír, Breda Miloslav, Bezoušková Jana,

        Do funkce předsedy ORoK: Dočekal Jaromír,

 

5.     kandidáta do Krajské revizní komise:  

Krumpolcová Marie, Zima Vladislav,

 

6.     kandidáta do Krajské rozhodčí komise:  

Procházka Antonín,

 

7.     zástupce do Středočeského krajského výboru v pořadí:

Štefek Zdeněk, Havlíček Milan, Posolda Pavel, Duník Vladimír, Zima Vladislav,

 

8.     delegáty a náhradníky na krajskou konferenci KSČM v roce 2016 v pořadí:

Štefek Zdeněk, Havlíček Milan, Posolda Pavel, Hajleková Zdeňka, Zima Vladislav, Krumpolcová Marie, Duník Vladimír,

náhradníci: Šrámek Stanislav, Procházka Antonín, Brožová Jarmila,

 

9.     delegáty a náhradníky na IX. sjezd KSČM v roce 2016 v pořadí:

Štefek Zdeněk, Havlíček Milan, Posolda Pavel,

náhradníci: Zima Vladislav, Novotná Alena,

 

10.   člena ÚV KSČM v pořadí:

Štefek Zdeněk, Posolda Pavel, Zima Vladislav, Havlíček Milan,

 

11. kandidáta do Senátu:

Štefek Zdeněk,

                   

12. kandidáty do krajského zastupitelstva (volby v roce 2016) v pořadí:

Štefek Zdeněk – lídr kandidátky, Posolda Pavel, Grygarová Lenka, Zima Vladislav, Duník Vladimír,

 

13. navrhla za předsedu Stč. KV KSČM:

   Grospiče Stanislava,

                   

III.   bere na vědomí:

předložené sjezdové materiály a teze volebního programu pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2016 a doporučuje krajské konferenci svolat přední stranický aktiv a delegáty sjezdu ke sjednocení stanoviska k předloženým stranickým dokumentům,

 

IV.   ukládá:

1. Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference,

                    termín: prosinec 2015 až březen 2016,

                    zodpovídají: delegáti OK a předsedové ZO KSČM,

2. vyhodnotit a publikovat připomínky, náměty a podněty z diskuze a jednání OK              a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM,

                    termín: leden až únor 2016,

                    zodpovídá: předseda OV KSČM

3. vyhodnotit připomínky z VČS k předloženým sjezdovým materiálům a připravit souhrnné stanovisko pro delegáty krajské konference KSČM,

termín: leden až únor 2016,

zodpovídá: předseda OV KSČM,

4. a) zvoleným delegátům krajské konference a IX. sjezdu KSČM informovat členskou

            základnu o závěrech krajské konference a IX. sjezdu,

termín: únor, červen 2016,

zodpovídají: delegáti krajské konference a IX. sjezdu KSČM,

b) rozpracovat přijaté závěry do plánu práce okresní organizace a základních   

    organizací,

          termín: červen 2016,

          zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO,

5. a) na každém jednání OV bude ORK podávat zprávu o příjmech a vydáních za

        uplynulé období,

zodpovídá: předsedkyně ORK,

b) zlepšit přehled o placení členských příspěvků jak podle stanov KSČM tak podle

    jednotlivých ZO,

termín: trvale,

zodpovídají: předsedové ZO,

 

V.    navrhuje:

1. okresní konference doporučuje do vedení KSČM s. Josefa Skálu,

2. uspořádat alespoň jednu veřejnou akci na úrovni okresního výboru k volbám do krajského zastupitelstva,

zodpovídá: okresní volební štáb,

 

VI.  

1. žádá vedení strany, aby sdělilo OV výsledky šetření o hospodaření se sídlem KSČM,

zodpovídá: OV KSČM,

2. pověřuje OV doplněním další nominace na kandidátku do krajského zastupitelstva,

termín: leden,

zodpovídá: OV KSČM,                       

 

VII.    vyslovuje poděkování

všem stávajícím i odstupujícím funkcionářům okresní organizace za jejich práci pro stranu.

 

V Praze, dne 14. prosince 2015

Za návrhovou komisi: Hádek Jan, Dočekal Jaromír, Posolda Pavel

 

Několik poznámek k okresní konferenci

Před několika dny se uskutečnila, jestli se nemýlím, již třináctá konference naší okresní organizace. Je zajímavé, že si dobře vybavují polistopadovou konferenci konanou                   v Čelákovicích, které předsedal Jiří Pour a členem Ústředního výboru byl zvolen Stanislav Fischer, zatímco další mi více méně splývají. Pokud bych chtěl přesto srovnávat, myslím, že tato poslední se vyznačovala na jedné straně věcností diskusních vystoupení, ale na druhé chybějícím vyjádřením k řadě důležitých témat. Týká se to jak všem členům strany poskytnutých tzv. sjezdových materiálu, tak problémů a nedostatků v práci okresní organizace, jak jejích orgánů, tak i základních organizací. Také jsme se nevyhnuli některým nedostatkům v organizaci konference.

Přiznám se, že mě hned úvodem rozhořčilo nejednotné uvedení doby zahájení konference – na pozvánce 9 hod. a na delegačním lístku 9.30 hod. Pochopitelně jsem četl pozvánku (co číst na delegačence?) a podle toho plánoval dopravu, která je v sobotu poněkud omezená. Předpokládám, že až do poslední chvíle mylné přesvědčení o začátku konference v 9 hod. se netýkalo jen mě, včetně s tím souvisejících problémů spojených s dopravou.

Pokud jde o hraní hymny na zahájení, měli bychom si v tom udělat už jednou provždy jasno. Na zasedání okresního výboru byla kolem toho zbytečná diskuse, v libretu konference je jasně uvedeno zahájení českou státní hymnou, ale nakonec se hrála česká i slovenská. Proč? Co tím chceme vyjádřit, když již téměř čtvrtstoletí Československo neexistuje. Hrají naší hymnu na Slovensku? Je zde realita, kterou bychom měli respektovat a nevyžívat se                v nějakém staromilství. Slováci jsou nám pochopitelně stále nejbližší, řada z nás má na Slovensku přátele nebo i rodinné příslušníky, ale to neznamená, že bychom měli podléhat jakémusi problematickému sentimentu a dojímání se vzpomínkami na minulost.

Za závažný nedostatek považuji změny ve volebních lístcích předložených delegátům konference, přesněji řečeno doplnění některých kandidátů, kteří nebyli schváleni okresním výborem pro zařazení do voleb. Přitom nic nebránilo tomu, aby tito tzv. dopsaní kandidáti byli navrženi přímo na okresní konferenci a zařazeni na volební lístky. Je nutné respektovat, že okresní výbor je nejvyšším orgánem mezi konferencemi a nikdo nemá právo zasahovat do jeho rozhodnutí.  

Za nesprávné považuji rozhodnutí okresního výboru instalovat v zasedacím sále kasičku pro peněžní příspěvky na volební fond. Považuji to za nechutné žebrání, které připomíná kostelníka procházejícího v chrámu Páně s pytlíkem na tyči mezi věřícími a vyzývajícího je     k poskytnutí finančního milodaru. Myslím, že naše strana to nemá zapotřebí. Stačilo by důsledněji kontrolovat placení členských příspěvků, tedy jejich odpovídající výši. Neznamená to vyvíjet tlak na babičky a dědečky v základních organizacích, z nichž většina těžko vychází se starobním důchodem. Jde spíše o členy strany na lukrativních postech ve státní správě, jako jsou europoslanci, senátoři, poslanci, zastupitelé, z nichž někteří mají i dobře placené posty     v různých správních a dozorčích radách státních podniků či funkce v různých organizacích. Včetně kontroly, jak zákonodárci plní povinnost, ke které se dobrovolně zavázali, že budou částečně hradit náklady vynaložené na ně ve volbách. A nebylo by od věci, kdybychom se zamysleli i nad hospodařením v naší okresní organizaci.

Zklamalo mě, že se nehovořilo na téma tzv. sjezdových materiálů. K prvnímu z nich, ke strategickému směřování a hlavním úkolům strany, je obtížné něco říci, protože je to rozsáhlý materiál obsahující prakticky všechno, navíc pro většinu členů strany nestravitelný. Rovněž druhý, konstatující úspěchy a nedostatky v budování socialismu, lze těžko připomínkovat. Zbývá tedy třetí, poměrně stručný, kde jsou některé náměty vyžadující vyjádření názorů a připomínek zejména zkušených funkcionářů, ale, samozřejmě, také řadových členů strany. I ten zůstal na konferenci bez odezvy a tak jen zbývá doufat, že o něm budeme jednat alespoň  v příštích měsících do IX. sjezdu KSČM v květnu.

Nemohu si ale odpustit dílčí poznámku ke třetímu z nich, pojednávajícímu o zkvalitnění řízení stranické struktury. Na dvou místech se opakovaně uvádí, že chybí kázeň a disciplína a je třeba je upevnit. Nesmysl, stavět vedle sebe dva významově stejné pojmy (česky kázeň, slovensky disciplína) přežívá téměř půl století, z doby, kdy ho zavedl a používal Gustáv Husák. Kdybych řekl, že mám rád svého tátu a otca, tak bych byl považován za negramotu, ale spojení kázeň a disciplína nikoho nevzrušuje. Ve výsledku to ale svědčí jen o jednom, že uživatel neví, o čem mluví, jen mimovolně používá nesmyslné klišé. Co mě však překvapuje, že tento nonsens použili nejen zpracovatelé, ale přijali bez povšimnutí i desítky nejvyšších funkcionářů strany, kteří materiál před poskytnutím členské základně posuzovali.

Jistě by se dalo hovořit o dalších dojmech a poznatcích z okresní konference. Ale příležitostí bude ještě hodně, protože mimo jejího zhodnocení se budeme zabývat i připomínkami a náměty z diskuse a hlavně plněním úkolů plynoucích z usnesení. Jsem přesvědčen, že především nový předseda okresního výboru Milan Havlíček je zárukou, že práce okresních orgánů se podstatně zlepší a tím i úroveň činnosti a politického působení celé okresní organizace.

Jaromír Dočekal, předseda ORoK

 

DISKUSNÍ VYSTOUPENÍ

Soudruzi a soudružky, (KČP)

byl jsem pověřen Středočeskou krajskou radou KČP, plk. Ing. Jiřím Vrzalem, a okresní radou KČP okresu Praha – východ vyřídit vám srdečné pozdravy a popřát vám hodně úspěchů nejen v dnešním jednání, ale i v další činnosti celé okresní organizace KSČM Praha – východ.

V prosinci to bude již deset let, co byl na okrese Praha – východ založen KČP – vlastenecký spolek, který sdružuje bývalé příslušníky PS, jejich sympatizanty a vlastenecky smýšlející občany. Základním cílem KČP je, aby české pohraničí zůstalo trvalou součástí České republiky a zabránit stále hrozící germanizaci.

 KČP odmítá požadavky Sudetoněmeckých krajanských sdružení, usilujících o revizi výsledků druhé světové války, sdružení, která se nesmířila se spravedlivým odsunem Němců z Československa a snažící s o zrušení tzv. „Benešových dekretů“. OR KČP v naplňování tohoto cíle spolupracuje s ostatními vlasteneckými organizacemi i mimo okres Praha – východ, především však s OV KSČM Praha – východ, od kterého má klub od svého vzniku plnou morální i finanční podporu. Patří za to dík celé okresní organizaci – bývalému předsedovi OV KSČM s. Havlíčkovi, ale i jeho současnému předsedovi s. Kuchtovi. Této spolupráce si velmi ceníme a proto na návrh OR Praha -  východ udělila NR KČP v roce 2012 OV KSČM Praha – východ „Čestné uznání“. V letošním roce mu uděluje plaketu „Za obětavou práci pro vlast“. Je to ocenění za desetiletou spolupráci a podporu KČP. Protože nás spojují společné cíle, jsme přesvědčeni, že naše spolupráce bude i v příštích letech alespoň na stejné úrovni jako dosud.

Soudruzi a soudružky,

dovolte mi v závěru vám ještě jednou poděkovat a jménem KČP i jménem svým popřát hodně úspěchu ve vaší práci a v příštím roce co nejlepší výsledky ve volbách do krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR.

Závěrem bych předal předsedovi OV s. Kuchtovi plaketu „Za obětavou práci pro vlast“ NR KČP a Pamětní list u příležitosti 10. výročí založení KČP v okrese Praha- východ 

Děkuji za pozornost. Čest práci!

Jaromír Roman, KČP

 

Soudružky a soudruzi, (Zdeněk Štefek)

okresní konference je vždy příležitostí zhodnotit uplynulé období i příležitostí stanovit reálné cíle do budoucnosti. Dovolte mi tedy se stručně vyjádřit k mnohému, co mám na srdci.

Nejprve bych chtěl předložit výsledky své práce ve Středočeském kraji. Jak jistě víte, ve volbách jsme obdrželi 19 mandátů, jen o 1 méně než náš nynější koaliční partner. A společně s ČSSD v kraji vládneme.  Mohu konstatovat, že ač je to v nových podmínkách poprvé, dokázali jsme, že to dokážeme. Tedy alespoň stejně jako jiné strany. Ale byli jsme v něčem jiní? Máme se čím chlubit?

Plnili jsme program – neškrtali jsme, naopak, i v krizových letech jsme udržovali rozsah služeb a investovali do zdravotnictví, školství, dopravy, sociálních služeb. Naši zastupitelé byli velice aktivní v komisích a výborech a ti uvolnění odvedli kus dobré práce taktéž.

Jak víte, mám na starosti kulturu a památkovou péči a snažím se Vás přes Zpravodaj informovat o důležitém dění v mé gesci. Za základní úspěchy považuji v oblasti koncepčních řešení oživení regionálních funkcí knihoven, koncepci památkové péče i koncepci podpory divadel. V oblasti realizovaných investic obnovu expozic v řadě kulturních institucí a využití evropských fondů pro jedinečné projekty, třeba skanzeny. Úspěšné je i navýšení provozních prostředků muzeí a galerií a Fondu kultury a obnovy památek. O tom bych mohl mluvit hodiny… Důležité je, že se podařilo nabourat mýtus, že s komunisty nechce nikdo mluvit. Vždyť dokonce jako zvolený místopředseda pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Asociace krajů jednám za všechny kraje s Ministerstvem kultury i s profesními svazy muzeí a galerií, jako je třeba Asociace muzeí a galerií.

Důležité je to, že vnímám, že naše aktivita, bohužel, samostatně na úspěch v dalších volbách nestačí. Ve výstupech kraje jako bychom totiž skoro nebyli. Daří se nás vymazávat a to nejen v tiskových výstupech, ale i v procesech, které se v samosprávě dějí a které jsme chtěli kvalitativně posunout. Narážíme na to, že nejsme jednotný akceschopný organismus, který se pravidelně schází, diskutuje a stanovuje jednotné postupy, má předem dané hranice a programový tah na branku. Koaliční partner si tak, až na výjimky, dělal, co chtěl… Bohužel.

Sebelepší program nám volby nevyhraje.  Diskutujeme jeho pracovní verzi.

Sám bych řekl, že se musíme soustředit na 5 oblastí:

I.      Zachování dostupnosti základních služeb – důstojnost (doprava, zdravotnictví, sociální služby, školství) a jejich kvantitativní a kvalitativní posun (nové zastávky, integrace PID-SID, opravy škol)

II.    Racionalizace (provozní úspory, energetické úspory, automatizace)

III.   Podpora ekonomiky a regionálního rozvoje, tvorby pracovních míst (věda a výzkum, technologické parky, stipendia)

IV.   Kvalita života (bezpečnost, podpora regionálních potravin, zemědělství, zelené plochy, ekologie, odpady, životní prostředí, dostupnost kultury, sportu, volnočasových aktivit)

V.    Důvěryhodnost, tedy transparentnost, protikorupční opatření, participace

 

Ale k tomu programu musíme mít daleko více věcí.

1.     Program a základní nosná témata.

2.     Musíme umět naši práci prodat – PR.

3.     Musíme mít mantinely, za které nepůjdeme, při vyjednávání i při realizaci programu.

4.     Musíme mít fungující systém komunikace zastupitelů, vedení klubu, členské základny a organizačních struktur.

5.     Musíme mít lidi, tým, nejen zastupitele, ale i v zázemí.

Tím se dostávám k naší straně, ke sjezdu i okresní organizaci.

Soudružky a soudruzi, když se zeptáte, koho lidé znají z KSČM, co se dozvíte? Část vedení strany a několik poslanců, nějaké krajské zastupitele minimálně, natož výsledky jejich práce.

Takže je třeba:

1.     kádrová politika a ideologická práce - aby ze sjezdu vyšla strana taková, že jí bude vést akceschopný tým, který bude schopen veřejnosti jednoznačně a zásadově formulovat stanoviska a postoje, který bude mít oporu a podporu i na nižších článcích.

2.     Řízení a operabilita - Abychom si ve straně nehráli na produktivitu papírových rozsáhlých elaborátů, které se opakují v pravidelných intervalech a snažili se o maximální jasnost a stručnost.

3.     Reálnost cílů - Abychom si sobě a naší členské základně nekladli nereálné, nikdy nesplnitelné cíle a vnímali mnohé vize jen jako další krok.

4.     Penetrace do veřejnosti - Abychom se zaměřili a priori nikoliv na získávání členů, ale sympatizantů a hlavně práci s nimi, jejich možný vstup je až další fáze.

5.     Aktivita - Abychom i zde udržovali malý akceschopný tým kolem okresního výboru, který bude schopen v okrese dělat petiční stánky, kulturní akce, akce pro děti.

Soudružky a soudruzi, dovolte mi se závěrem vyjádřit i k vašim návrhům na mou kandidaturu. Děkuji za důvěru, vnímám na základě své zkušenosti, že se dá skloubit práce na kraji s členstvím v ústředním a v okresním výboru, ale o moc více to nejde.

Děkuji i za podporu kandidatury do Senátu. Ale víte, nejsem z Mělnicka, cítím se ještě mladý na Senát. Vždyť mám věk spíš na různé pletky než si sednout mezi dědky. Ale pokud mám hasit průser, tak ho hasit budu, i když to vypovídá spíše o naší špatné kádrové práci, že nemáme lepšího kandidáta…

Čest naší společné práci!

Zdeněk Štefek, místopředseda OV

 

S mladými pro mladé

Vážení, rád bych vás seznámil s  upravenou, zkrácenou verzí příspěvku od mladého autora, který mne zaujal v HaNo.

Autor si dovolil vypůjčit a popravit celostátní slogan KSČM „S lidmi pro lidi. Nemá ovšem v úmyslu selektovat společnost na ty „staré, nepotřebné“ a „mladé – aktivní“.

Přátelé, ruku na srdce, zeptali jste se za posledních deset let jakéhokoliv mladého člověka, co ví o politických dějinách druhé poloviny 20. století? Zastávám názor, že tato léta jsou jednou z nejdůležitějších kapitol soudobých dějin.

A věřte, že i vysokoškolsky vzdělaní lidé mají velké mezery v této blízké historii.

Velmi dobře to shrnul jeden dobrý přítel a kolega v jejich ZO. Podle něj mladí končí se svými znalostmi u konce II. Světové války, přecházejí volně na rok 1968, kdy nás „okupovali Rusové“ a končí rokem 1989, kdy V. Havel „všechny od Rusů osvobodil“.

Nevěřil by mu, pokud by sám jako pedagog na střední škole neměl možnost o politických tématech se studenty diskutovat.

Většina z nich si vzpomněla na prezidenta, váhavě si vybavili předsedu vlády. Ostatní vrcholní politici byli vhozeni do jednoho pytle s nálepkou „oni stejně jen kradou a lžou“. Pojmy jako hejtman, starosta či krajský zastupitel jim byly zřejmě jakousi neznámou silou zapovězeny.

Vážení a nyní mi dovolte se vás zeptat, jak chcete s těmito lidmi diskutovat o politických dějinách?

Neviňme mladé za něco, za co nemohou. Na poslední kapitolu našich dějin je většinou vyhrazen poslední 9. ročník.  Autor sám patří do generace těch, kteří většinu svého života prožili v kapitalismu. Pokud by již od školního věku neprojevoval velký zájem o historii a neležel od šesté třídy v encyklopediích, asi by stejně jako jeho spolužáci přehlédl, že se učili

o Rakousku – Uhersku, prezidentu Masarykovi, nevěděl by, kdo byli pánové Štefánik, Hodža, Gottwald…. Těžko by věděl o Mnichovské zradě, o osvobození ČSR Rudou armádou, o tom, že po válce se KSČ dostala k moci naprosto legitimním způsobem.... Autor si neskromně dovolí říci, že má ucelené znalosti o soudobých politických dějinách, na rozdíl od jeho spolužáků, ale nemá jim to zlé.

Je přesvědčen, že právě dozrál čas na to, abychom začali s mladými nejenom počítat, ale také je zapojovat. Byl by rád, aby mladí poznali svou minulost, souhlasí, abychom otevřeně říkali, že justiční vražda je vraždou z pozice politické síly, právo na práci patří opravdu mezi základní lidská práva, základem státu je rodina a povinností státu je o ni se postarat, že strach o práci je výdobytkem kapitalismu…

Mladí to dnes mají rozhodně složitější, než jejich rodiče.

Mnohdy se, k nepochopení starších, chovají nezodpovědně, volnomyšlenkářsky. Myslíte si, že je dobře, je za to kárat? Vždyť ti starší svoje mládí prožili v úplně jiné společnosti. Nebuďme, prosím, na ně naštvaní, ale pomáhejme jim. Učme je poučit se z chyb, které dělali ostatní, učme je historii a řekněme jim, jací jsme v mládí ve skutečnosti byli.

Zároveň vyzývám mladé, kteří svůj život berou vážněji a zodpovědněji. Uberte ze svých zásad, dokud můžete, užijte si svého mládí a běžte mezi své vrstevníky a zcela nezaujatě        s nimi diskutujte o životě, politice, společnosti, fotbalu, počítačích apod.

Své politické přesvědčení jim sdělte a řekněte jim, proč jste se takto rozhodli. Respektujte jiné politické přesvědčení a diskutujte. Stejně tak apelujte na potřebu respektu a úcty ke starším a zkušenějším, abyste nedělali jejich chyby. Proto vás všechny prosím, zkusme společně naplnit heslo „S mladými pro mladé“.

Vladimír  Duník, člen OV
 

Ke sjezdovým materiálům

Vážené soudružky, soudruzi, milí hosté,

jsem pravidelným účastníkem okresních konferencí a ve svých diskusních příspěvcích jsem většinou vystupoval kriticky. Ani dnes neučiním výjimku. Jsem toho názoru, že situace v naší straně není vůbec příznivá a tak nemám důvod ke chválení.

Zaměřil jsem se na tři oblasti, s nimiž se naše organizace, a jsem přesvědčen, že i většina organizací v republice, potýká prakticky od převratu r. 1989. Shodou okolností jsou i obsahem materiálu, který ZO projednávaly na svých výročních schůzích. Ze tří materiálů předložených ke stranické diskusi je, dle našeho názoru, nejzávažnějším, který, na rozdíl od zbývajících, předkládá i návrhy na možná řešení. Tím dokumentem je Návrh na zkvalitnění řízení stranické struktury. 

Členská základna, nikoliv pomalu, ale naopak, velmi rychle ubývá. Také věkový průměr členů drtivé většiny organizací přesahuje hodně přes 70 let. Zájemců o vstup do KSČM zdaleka není ani mizivé procento, jak bychom si to všichni přáli. Velmi často si pokládáme otázku, proč se nám nedaří získávat nové členy strany. Přitom tento úkol si ukládá většina ZO na svých VČS.

Za dva roky při hodnocení činnosti pak s politováním konstatujeme, že se nám tento úkol opět nepodařilo splnit, tak jak bychom si přáli a potřebovali.

Kde hledat příčinu tohoto stavu? Není jen jedna, ale je jich celý ranec.

Všeobecně mezi našimi občany je velká nechuť organizovat se v jakýchkoliv stranách, bez ohledu na politické přesvědčení. A u mladých to platí dvojnásobně. Čeho jste si však jistě již mohli všimnout, alespoň já takové případy zažívám velmi často, je mezi námi mnoho občanů, kteří již se dostatečně nabažili současné svobody a demokracie a kteří velmi dobře vědí, co se dělá špatně, jak by se to mělo dělat, ale oni sami se angažovat nebudou a čekají, až to za ně udělají ti druzí. Když tato situace bude ještě několik let pokračovat, tak už ti druzí ani nemusí být!

V předloženém materiálu je dále konstatováno, že neumíme do strany přivést ani vlastní rodinné příslušníky. Nevím, jak vás, ale mne to vůbec nepřekvapuje. Členství ve straně, natož stranická práce, s sebou přináší z jejich pohledu téměř samá negativa.  Zodpovědnost, obětování svého volného času na úkor zábavy, koníčků, možnosti přivydělat si, ztráta přátel, možné nepříjemnosti v zaměstnání a další. Mohl bych jmenovat další. Když potom ještě doma vidí, že o chod organizace se mnohdy stará právě jen ten táta nebo máma, v lepším případě ještě pár skalních důchodců, a ostatní se jen “vezou”, ztrácí i poslední zbytek iluzí o případném vstupu do strany. Nezanedbatelná je i skutečnost, že většina schůzí a akcí se koná v časových termínech pro většinu pracovně činných občanů nevyhovujících. Naše nejvyšší vedení má v oblasti jak pomoci ZO agitovat a přesvědčovat občany obrovský dluh.

Dále se z materiálu dovídáme, že zcela chybí kádrové rezervy na předsedy ZO. Já jsem si dovolil tento bod ještě rozšířit. Nejen rezervy předsedů ZO, ale rezervy na všech postech stranických funkcí až po ÚV. Nejvíce ale určitě chybí řadoví funkcionáři ZO, pěšáci, bez jejichž práce by zákonitě nemohli existovat ani pracovníci vyšších orgánů. A práce těchto soudruhů bychom si měli vážit dvojnásob. Všichni bychom si měli uvědomit, že tuto práci vykonávají dobrovolně, bez nároku na jakékoliv ohodnocení, z přesvědčení a pro ostatní občany. Mnohdy i proti názorům svých nejbližších. Ne vždy tyto funkce zastávají Ti nejschopnější, máme mezi sebou řadu schopných „taky členů“, avšak bez zájmu jakkoliv pomoci. O to více si važme stávajících spolupracovníků, i když někdy jejich činnost není zcela podle našich představ.

Obdobná situace je i mezi členy OV.  Zdaleka ne každý je schopen a ochoten maximálně obětovat svůj čas, rodinu, zájmy, pro práci ve straně jako soudruzi Havlíček, Štefek, Novotná a další, nerad bych na někoho zapomněl.

A tím se plynule dostávám k další velké bolesti naší okresní organizace. Jak vypadá stav a činnost v ZO, takový je i současný stav okresního výboru. Není žádným tajemstvím, že          v hodnoceném období, zejména v letošním roce jsme se jako volený orgán mnohdy ani nedokázali sejít, abychom byli usnášení schopní. O dusné, nesoudružské atmosféře, která na jednáních OV je stále častější a ve které se opravdu nedá systematicky pracovat, ani nemluvě. Nejsme schopni se navzájem poslouchat, spolupracovat, tolerovat názory druhých. Naopak na jednáních se uchylujeme k vulgarismům, osočování a osobnímu napadání. Nikdo nejsme dokonalý, nikdo nemá patent na rozum, je třeba si odlišné názory a pohledy na konkrétní problémy, témata, či oblasti rozebrat a vysvětlit, ale vždy slušně! S konečným výstupem          z jednání směrem k veřejnosti by ale již měli souhlasit všichni přítomní nebo alespoň převážná většina. Jednou z předností strany v minulosti byla její síla, která se vyznačovala jednotou názorů a myšlenek. Toto dávno již, bohužel, neplatí a to na všech stupních, ZO počínaje a ÚV konče.

Jsem přesvědčen, že i řada stávajících členů OV z tohoto důvodu odmítla kandidovat do OV, který dnes budeme volit. Myslím si, že je to dostatečný důvod k zamyšlení, nejen pro jednání dnešní konference.

Nově zvolenému výboru přeji mnoho zdraví a síly k jejich práci, ale především soudružský spolupracující kolektiv.

Vladimír  Duník, člen OV

 

Přednesená báseň na OK

             Jak by mělo být

Každý z nás to cítí, jak by mělo být, 

aby v naší zemi štěstím bylo žít,

aby polí širé lány,

lidem zjara obdělány,

sklízet mohl lid.

 

Každý z nás to cítí, jak by mělo být, 

aby místo hladu každý z nás byl syt,

aby stroje a technika

skýtaly i pro dělníka

lepší blahobyt.

 

Každý z nás to cítí, jak by mělo být, 

aby ten, kdo krade, nebyl nikým kryt,

aby chudý z platu svého

nemusel za bohatého

daně zaplatit.

 

Každý z nás to cítí, jak by mělo být, 

aby, když už válka hrozí, masku měl a kryt.

Aby každý z útočníků,

podle husitského zvyku,

v zárodku byl bit.

 

Každý z nás to cítí, jak by mělo být, 

aby národ svoji zemi mohl ubránit.

Aby to, co do ciziny

lacino se vozí nyní,

doma mohl mít.

 

Každý z nás to cítí, jak by mělo být, 

aby nebyl prodán národ, stát a lid,

aby neměl tady místa,

kdo za slovem vlast jen chystá

svoji zradu skrýt.

 

Každý z nás to cítí, jak by mělo být,

každý ví, že dál to nemůže tak jít.

Aby nastal život jiný,

místo slov jsou třeba činy,

do rukou to vzít.

 

Je vše, co k blahobytu třeba

a není proč svou chmuřit tvář!

Jsou pilné ruce, plodná země,

jen nový třeba hospodář!

 

Jdou komunisté věrně s lidem,

lid s komunisty, síla s činem!

 

Básnička je od neznámého autora (z repertoáru El - Carovy skupiny - Karel Jiráček 1900 –

1989) z počátku 30. let minulého století. Přednesla Alena Novotná.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORK Praha – východ

za období od OK konané dne  4. 12. 2013 až 14. 11. 2015.

Vážené soudružky, vážení soudruzi!

ORK v uplynulém období pracovala ve složení: s. Burianová, s. Dvořák, s. Krumpolcová,    s. Moučka a s. Nováková Ivana. Vzhledem ke zdravotním problémům s. Burianové a pracovnímu vytížení s. Dvořáka spočívala většina práce ORK na zbývajících 3 členech. Děkuji tímto jak s. Moučkovi, tak s. Novákové Ivaně za jejich příkladné plnění nelehké úlohy člena RK. Musíme si všichni uvědomit, že pokud RK zjistí při kontrole chyby a nedostatky v předložených dokladech a žádá o jejich odstranění a napravení, předchází tomu, aby při případné kontrole státními orgány nedošlo pro KSČM k nepříjemným závěrům nejen ekonomickým, ale i politickým.

Činnost ORK se řídila Stanovami KSČM, Statutem revizních komisí schváleným VIII. sjezdem KSČM a vycházela i z usnesení stranických orgánů, ÚRK a naší minulé konference.

 RK pracovala v souladu s plánem práce schvalovaným vždy na příslušné pololetí roku. Metodicky napomáhala i ZO KSČM.

Vzhledem k tomu, že hned v lednu 2014 při kontrole prvotních účetních dokladů za minulé období byly zjištěny nedostatky v hospodaření OV, přijala RK usnesení, že kontrolu hospodaření bude provádět měsíčně a informovat VV o výsledku kontroly.

Odstraňování zjištěných nedostatků za rok 2013 trvalo až do prosince 2014. Měsíční kontrola hospodaření a měsíční zpráva pro VV se osvědčila. V letošním roce pro větší informovanost členů OV RK zpracovala podrobný přehled čerpání rozpočtu jak po jednotlivých číslech účtů, tak podle jednotlivých položek. Členové OV tak dostali podrobný přehled o čerpání rozpočtu a o důsledku svých rozhodnutí na stav finančních prostředků OV.     

RK se vyjadřovala i k tvorbě a vyhodnocování rozpočtů, k výsledkům inventarizace majetku a finančních prostředků i k výsledkům hospodaření, a to formou písemného stanoviska.

Rozpočet byl sestavován na základě předchozích poznatků a plánovaných úkolů pro jednotlivé roky a byl dodržován.

Vzhledem k výsledku voleb na našem okrese okresní organizace posílila své jmění, hospodaří bez dluhů a má zdrojové zabezpečení i na další období díky vypláceným podílům za volební výsledky parlamentních a krajských voleb. Na tom máte zásluhu všichni a všichni ti, kteří udělali maximum pro dobrý volební výsledek KSČM

Pokladní limit je dodržován. Je zajištěna bezpečnost při manipulaci s hotovostmi při jejich úschově. Hmotná odpovědnost je uzavřena.

Je nutno důsledně a trvale sledovat účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků a placení členských příspěvků dle stanov.

Rovněž je třeba větší pozornost věnovat nákupu tiskovin, nakupovat je jen v takovém množství a takový sortiment, aby tiskoviny nezůstávaly ležet v kanceláři OV a nepřinášely tak zisky pouze vydavateli.

Stejně tak je nutné sledovat účelovost a hospodárnost při pořádání akcí v ZO zejména         z hlediska přínosu pro KSČM.

Úroveň vedení účetnictví, účetního deníku, pokladny, banky, knihy faktur je v souladu        s účetními předpisy. Zde se osvědčila práce krajského účetního střediska.

ORK  děkuje i vedoucí ekonomického odd. ÚV s. Kundrikové za odborné rady zejména při dodržování zákonem stanovených lhůt a předpisů pro skartaci finančních dokladů. Doklady může skartovat pouze OV, v žádném případě ZO. Skartace se musí řídit skartačním řádem.

Pro dobrou práci sekretariátu OV je potřeba zlepšit i prostředí pronajatých prostor tak, aby byly vytvořeny podmínky pouze pro dobrou práci ve prospěch KSČM.

Marie Krumpolcová, předsedkyně ORK

 

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI Okresní rozhodčí komise KSČM Praha–východ

    Úkolem Okresní rozhodčí komise (dále ORoK) je řešit spory mezi členy, mezi členy a organizacemi, mezi orgány a organizacemi a mezi orgány strany, ale také v souladu se Statutem rozhodčích komisí KSČM provádět kontrolu plnění usnesení všech volených orgánů, počínaje ústředním a konče okresním výborem strany. Komise pracovala                    v nezměněném 3členném složení a její předseda se zúčastnil všech zasedání okresního i výkonného výboru.

    ORoK se v uplynulém volebním období zabývala jediným podnětem, kterým byla stížnost předsedy OV s. Václava Kuchty týkající se neshody vzniklé rozhodnutím místopředsedy OV s. Ladislava Morávka vzdát se ke dni 15. dubna 2014 všech funkcí            v okresních orgánech. Vzhledem k rozhodnutí s. Morávka nezúčastnit se jakéhokoli jednání   k této záležitosti, včetně odmítnutí komunikace s ORoK, a složitosti posouzení uváděných argumentů, ke kterým vždy nebyly potřebné podklady, se komise omezila na doporučení oběma stranám jak postupovat a co udělat, aby se celá záležitost vysvětlila a urovnala. Bohužel její doporučení nebylo v plném rozsahu vyslyšeno a tak lze jen konstatovat, že           k nápravě ve vztazích obou stran nedošlo.              

    V souladu se Statutem rozhodčích komisí ORoK prostřednictvím svého předsedy pravidelně kontrolovala plnění usnesení přijatá okresními orgány a neshledala žádné vážnější nedostatky. Několikrát však nebyl v usnesení uveden termín či odpovědnost za splnění úkolu, případně o úkolech uložených usnesením předsedům ZO KSČM nebyli tito informováni.

    Okresní výbor by měl kontrolovat i plnění usnesení, u kterých není uveden termín splnění, tedy usnesení s dlouhodobou platností, a úkoly opakovaně neplněné řešit. Týká se to např. usnesení ukládající členům okresního výboru alespoň jedenkrát v roce napsat příspěvek do Zpravodaje OV. Na tuto povinnost, na jejímž neplnění se podílí většina členů OV, bylo bez výsledku několikrát upozorňováno.

    Až na uvedené nedostatky, z nichž většina byla řešena bezprostředně po jejich zjištění, nelze okresnímu výboru z hlediska přijímání a kontroly usnesení nic podstatného vytýkat.     

Jaromír Dočekal, předseda ORoK

 

Ještě ke konferenci

14. 11. 2015 se konala okresní konference KSČM našeho okresu. Zvolila téměř totožný okresní výbor. Zásadní změna nastala na místě předsedy. Nový předseda Milan Havlíček to nebude mít lehké. Sice už tuto funkci před lety vykonával, ale časy se mění. Slibovat, že mu všichni ve všem pomůžeme, mi připadá jako nošení dříví do lesa.

Musíme, my členové OV a ZO, více využívat technické zázemí OV, pokud jej sami nemáme. Naši zástupci ve vyšších stranických a státních orgánech musí více vystupovat          v našich městech a obcích. Musíme více organizovat akce, a to i za cenu, že na nových akcích bude menší návštěvnost. Prostě členové jiných politických stran a sdružení musí vědět, že členové KSČM a jejich příznivci tu jsou a musí se s nimi počítat.

Chtěl bych se zmínit i o našem Okresním zpravodaji. Je určitě dobrý, avšak svým nákladem je určen jen úzkému okruhu lidí. Myslím si, že již nastala doba, abychom vydávali více letáků, tiskovin. Volební štáby musí hledat cesty jak dostat naše myšlenky mezi lidi.

Jsem přesvědčený o tom, že již nastala doba, aby Haló noviny nebyly jen levicový, ale komunistický tisk. Ale o tom ať rozhodnou jiní.

Můj životní vzor je Klement Gottwald. Myslím si, že když za jeho vedení strana                 v podmínkách kapitalismu dokázala žít, tak to dokážeme i dnes.

,Není čestnější úkol pro mne komunistu, než bojovat za socialismus, za svou rodinu.“

Stanislav Šrámek, člen OV

 

Kultura v plenkách aneb nekonečný seriál ze Středočeského kraje – listopad 2015

V listopadu jsem i recitoval. Vzpomněl jsem si na mládí a recitoval úryvky z pásma k II. světové válce. Stalo se tak v mém vystoupení k válečným veteránům, kteří byli krajem oceněni v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha 20. listopadu. 18. listopadu jsem se zase             s vystoupením zúčastnil předávání pamětních plaket za péči o válečné hroby.

A když jsem začal akcemi, uvedu další – zahájil jsem na začátku měsíce festival „Kutná Hora – domov můj“, který je věnován tak trochu národnímu obrození. Byl jsem 4. listopadu na zahájení XI. sněmu Asociace muzeí a galerií v Plzni, kde jsem se dočkal pochvaly za svou práci i v písemných dokumentech sněmu.

Několikrát jsem navštívil i stavby v „kultuře“, Panenské Břežany, Kouřim i Přerov nad Labem. Tamní skanzen jsme ostatně v listopadu dokončili. Slavnostní otevření bude               v prosinci. Zúčastnil jsem se 8. historické konference „Slaný a Slánsko ve XX. století“ a          v neděli 8. listopadu jsem navštívil 2 koncerty – J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem a koncert Kladenského symfonického orchestru – obě akce kraj podpořil finančně.

V Kutné Hoře jsem otevřel 11. listopadu i svatomartinská vína a o několik dnů později se účastnil i svatomartinských hodů spojených s vernisážemi v naší galerii – po naší okresní konferenci. V neděli jsem stačil opět navštívit skanzen v Přerově nad Labem, kde probíhá až do prosince výstava věnovaná lidovým vánocům.

Nezapomněl jsem ani na jazz. Slaný ožil již 49. ročníkem jazzových dnů a tam jsem také nemohl chybět. Pozdravil jsem i účastníky semináře o elektronických službách knihoven,       v panelu na lodi Bohemie Rhapsody  jsem diskutoval o cestovním ruchu, předal cenu Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku, zúčastnil se křtu knihy Karel Souček: Život                             v obrazech/Obrazy života, vánoční tradice jsem si oživil na výstavě v Jílovém u Prahy.

Jednal jsem také za kraje v pracovním týmu Ministerstva pro místní rozvoj o podmínkách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento program byl ostatně i jedním z hlavních bodů programu Komise Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 26. listopadu, kterou jsem vedl.

IROPu byl ostatně značně věnován i můj čas na kraji – připravovali jsme 2 zásadní projekty na depozitáře – pro Středočeskou vědeckou knihovnu a Muzeum Českého krasu. Rada tyto projekty schválila.

Podařilo se mi v rámci vyjednávání o rozpočtu prosadit do Plánu investic i další důležitý bod – nákup cesiového zářiče pro muzeum v Roztokách u Prahy.  Tamní ozařovací pracoviště je jedinečné a jediné na sever od Alp. Zachraňuje sbírkové předměty nedozírných hodnot a starý zářič již dosluhuje…

A krok směrem kupředu byl učiněn i při zřizování Středočeské komorní filharmonie. Rada zřízení organizace doporučila, byť nás čeká ještě dost práce.

Pro prosincové zastupitelstvo je také připravena a Radou schválená Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji. A našel bych ještě dost dalších pozitivních věcí, které se podařily. Ty negativní si, pro tentokrát, nechám pro sebe…Práce před námi je ale ještě stále dost.

Zdeněk Štefek, radní kraje

 

Ocenění veteránů

Kraj ocenil válečné veterány

V pátek 20. listopadu byli v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi oceněni veteráni z 2. světové války, kteří žijí na území Středočeského kraje. „Hrdinům, kteří neváhali bojovat ve druhé světové válce za svou vlast a své spoluobčany, jistě náleží naše poděkování,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička, který ocenění předával.

„Můžeme Vám předat ocenění, poděkovat, ale to nestačí. Měli bychom naslouchat, zaznamenat Vaše osudy pro nás i budoucí generace jako součást naší historické paměti a         v tom máme velké mezery. Mnoho důležitých okamžiků našich dějin již bylo nenávratně ztraceno.

Ale ani to nestačí. Měli bychom si vzít z vašich příběhů, z toho všeho ponaučení. A v tom máme, jako lidská civilizace, mezery největší. Bohužel.

Bojovali jste a zvítězili a určitě jste věřili, že již žádné další války být nemohou. Ale jak jste pak poznali, boj vlastně neskončil. Pokračuje i dnes…  Boj za mír, proti všem válkám trvá a je naším trvalým úkolem, i v tom je vaše poselství. Jak říkal J. F. Kennedy: Jestliže lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem,“ uvedl ve svém vystoupení radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Akce se dále účastnil senátor Jaromír Jermář, zástupci Československé obce legionářské      s jejím místopředsedou Tichomírem Mirkovičem a zástupci Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj.

K dnešnímu dni žije na území ČR 811 válečných veteránů, ve Středočeském kraji pak 51. 

Slavnostního aktu se účastnilo osobně 10 veteránů.

Mezi oceněnými byl například člen Předvoje, aktivní účastnice národního boje za osvobození, aktivní účastník Pražského povstání a řada dalších.

Zároveň byl Československé obci legionářské, která již šest let vede projekt Péče o válečné veterány, předán šek v hodnotě 190 000 korun – příspěvek na nákup léků a potravinových doplňků pro válečné veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí ve Středočeském kraji.

Kulturní program důstojně zajišťoval pěvecký sbor „Lyra“ Gymnázia Josefa Pekaře             v Mladé Boleslavi.

Zdeněk Štefek, radní kraje

 

Presstitutky v činnosti

Západní sdělovací prostředky mají jen dva nástroje. Jedním je nestoudná lež. Tenhle nadužívaný nástroj už nefunguje, vyjma na pitomé Američany.

Zaměřovací přesnost ruských řízených střel a náletů otřásl Pentagonem v základech. Ale podle západních presstitutek ruské rakety padaly z oblohy na Írán a nikdy ne na své cíle         v ISIS. Podle těchhle presstitučních zpráv ruské nálety zabíjely jen civilisty a rozbily nemocnici.

Presstitutky oklamou jen sebe a pitomé Američany.

Druhým nástrojem, jenž presstitutky používají, je diskuse o problému bez jakéhokoli poukázání na jeho příčiny. Poslouchal jsem dlouhou diskusi na NPR, statutárním, Izraelci vlastněném propagandistickém orgánu, o problému migrantů v Evropě. Ano, migrantů, nikoli uprchlíků. 

Tito migranti se neobjevili jen tak z ničeho. Rozhodli se hledat lepší život v Evropě, kde kapitalismus, jenž poskytuje zaměstnání, svobodu, demokracii a ženská práva, zaručuje plnohodnotný život. Jen Západ poskytuje plnohodnotný život, protože sám sebe ještě nebombarduje.

Hordy táhnoucí Evropou se rozhodly jít tam náhodně. Nemá to nic společného                     s washingtonskými 14 roky ničení sedmi zemí, umožněného samotnými pitomými Evropany, kteří poskytli krytí pro válečné zločiny pod přezdívkami jako „koalice ochotných“ a „operace NATO“, přinášejícími svobodu a demokracii“.

Ze západních presstitučních sdělovacích prostředků se nikdy nedovíte, že miliony prchající do Evropy prchají před americkými a evropskými bombami, jež rukou nerozdílnou zmasakrovaly a vyhnaly miliony muslimů. Dokonce ani nepatrný zbyteček konzervativních časopisů, těch, jež neokonzervativní náckové nepřevzali nebo nezničili, nenajde odvahu spojit uprchlíky s politikou USA na Středním východě. Například Srdja Trifkovic, píšící v říjnovém vydání Chronicles: Časopis americké kultury vidí uprchlíky jako „třetí muslimský vpád do Evropy“. Uprchlíci jsou pro něj nájezdníky, kteří způsobí zhroucení zbytků západní křesťanské civilizace. Trifkovic se nikdy nezmiňuje, že Evropané si sami na sebe přivedli miliony muslimů proto, že jejich úplatní političtí bossové jsou dobře placenými vazaly Washingtonu a umožnili washingtonské války za nadvládu, jež vytlačila miliony muslimů      z domova. Pro Trifkovice i pro kteréhokoli jiného konzervativce jen muslimové mohou konat křivdy. Jak to chápe Trifkovic, je špatné, že se Západ muslimům nebrání. Je přesvědčený, že Západ bude brzy žít pod právem šaria. Rád by věděl, jestli Amerika bude „mít prostředky nést pochodeň“.

Většina Američanů žije ve falešném světě stvořeném propagandou. Jsou odtržení od reality. Mám před sebou místní deník ze Severní Georgie s říjnovým datem, se zprávou, že               „v hasičském středisku okresu Dawson drželi 11. září vzpomínkovou službu na Den patriotů, aby si tak připomněli teroristické útoky, jež před 14 roky šokovaly Ameriku“. Různí místní hodnostáři vyzývali k účasti na připomenutí „všech, kteří zemřeli nejen v onen den, ale od onoho dne v boji za to, aby Amerika zůstala svobodná“.

Honorace neřekla, jak nás vraždění a vyhnání milionů muslimů ze sedmi zemí udrží svobodné. Taková otázka je bezpochyby nikdy nenapadla. Amerika funguje na mechanických frázích.

Prezidenti Ruska a Číny s úžasem sledují nemorální hloupost, jež se stala vlastností definující Ameriku. V určitém okamžiku Rusové i Číňané zjistí, že bez ohledu na to, jak jsou trpěliví, je Západ ztracený a zachránit jej nelze.

Až se Západ pod svým vlastním zlem zhroutí, do světa se navrátí mír.  

26. 10. 2015 Paul Craig Roberts (překlad =npa=) www.intrepidreport.com

 

APRÍLOVÉ ZAMYŠLENÍ
PŘED PRAŽSKÝM PROJEVEM PREZIDENTA USA

Křeslo Barraka Husseina  Obamy

stojí teď nad všemi prošlými dobami.

Jaké si z nich poučení

 pan president vezme pro svět dnešní

ve známosti dosud není.

To se jistě časem zpřesní.

 

Nyní má již možná zapsán

 v poznámkovém bloku

hlavní z cílů

všech budoucích kroků:

Až se Země vykutálí ze současných krachů,

nemělo by dále platit:

“Když jde o mě, neznám bráchu!“

 

 Města slouží teroristům stále za bitevní plató.

Jejich mordy nezastaví jen tak a pouze síly NATO.

Rovněž nejde jenom před tabulí křídou

 řešit značné disproporce mezi bohatstvím a bídou.

 

 Chce-li za sebou mít pan president progresivní činy,

měl by do bloku si ještě připsat:

Všechno začnu řešit se všemi a od příčiny!

 

“Země patří lidem všem, zahaleči  ať  již   jdou!”

Prorazí ta slova z naší písně zištnou tmou?

Učinit je normou budoucnosti,

to by panu Obamovi posloužilo k ctnosti.

 

                                                                 Rosťa Mráz   4. 4. 2009

                                                                                       31. 8. 2009

 

 

VTIP:

MUSLIMOVÉ NEJSOU ŠŤASTNÍ!

Nejsou šťastní v Gáze…

Nejsou šťastní v Egyptě…

Nejsou šťastní v Libyi…

Nejsou šťastní v Maroku…

Nejsou šťastní v Íránu…

Nejsou šťastní v Iráku…

Nejsou šťastní v Jemenu…

Nejsou šťastní v Afghánistánu…

Nejsou šťastní v Pákistánu…

Nejsou šťastní v Sýrii…

Nejsou šťastní v Libanonu

 

TAK, KDE VLASTNĚ JSOU ŠŤASTNÍ?

Jsou šťastní v USA ….

Jsou šťastní v Austrálii…

Jsou šťastní v Kanadě…

Jsou šťastní v Anglii

Jsou šťastní ve Francii…

Jsou šťastní v Itálii….

Jsou šťastní v Německu…

Jsou šťastní ve Švédsku.

Jsou šťastní v Norsku…

Jsou šťastní v Holandsku

Jsou šťastní v Dánsku…

 

V zásadě jsou šťastní v každé zemi, která není muslimská, a jsou nešťastní v každé zemi, která muslimská je!

A KOHO Z TOHO VINÍ? Islám ne. Nikoho z jeho vůdců. Ani sami sebe. - VINÍ Z TOHO ZEMĚ, KDE JSOU ŠŤASTNÍ! Chtějí měnit ty země tak, aby byly jako…ZEMĚ,                   Z KTERÝCH PŘIŠLI A KDE BYLI NEŠŤASTNÍ! Tady nelze vyjít z údivu…

Jak, k čertu, mohou být tak pitomí? A my jim to, aby naše země přetvořili na islámské, dovolujeme?

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 31. prosince oslaví 70. narozeniny

předseda ZO KSČM Kamenice

soudruh Bohumil Hladík.

Za jeho minulou i současnou práci pro stranu mu děkujeme a do dalších let přejeme pevné

zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

Dne 18. prosince oslaví 85. narozeniny

předseda ZO KSČM Měšice

soudruh Jan Kovačka.

Za jeho minulou i současnou práci pro stranu mu děkujeme a do dalších let přejeme pevné

zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

Dne 9. prosince oslaví 80. narozeniny

člen ZO KSČM Říčany

soudruh Rostislav Mráz.

Dodatečně mu za jeho práci pro stranu děkujeme a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, ale také štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

Dne 7. prosince oslaví 55. narozeniny

člen ZO KSČM Čelákovice a bývalý člen OV

soudruh Ladislav Spálenka.

Dodatečně mu za jeho práci pro stranu děkujeme a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, ale také štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

PORADA FUNKCIONÁŘŮ dne 6. 1. 2016

- Plán práce okresní organizace pro I. pololetí 2016

- Informace ze zasedání ÚV (12. 12. 2015)

- Výměna zkušeností z činnosti ZO a VČS