Zpravodaj 3/2016

23. 7. 2016

Mezinárodní den žen

Žijeme ve světě, který je dnes plný formální rovnosti žen s muži. Je tomu tak především v evropských státech, mezi něž patří i naše Česká republika. Také ona má   v Listině základních lidských práv a svobod i v Ústavě zakotvenou rovnost mužů a žen a zákaz jejich diskriminace. Malou historickou odbočkou lze říci, že první Československá republika nebyla sociálně idylickým státem, ale ve vztahu k právům žen byla od svého vzniku výrazně pokroková, např. ženám přiznala volební právo. Dnes nám to připadá jako naprostá samozřejmost, ale ve dvacátých letech minulého století to naprostá samozřejmost ani v Evropě a ani ve světě nebyla. Daleko za ní zaostávala jak Francie, tak i Velká Británie či USA.

Dnes, kdy na jedné straně bereme řadu věcí z hlediska ekonomických, sociálních a politických práv jako samozřejmost, velice citlivě právě my ženy vnímáme stále dramatičtější růst sociálního napětí. Vnímáme výrazněji jak reálnou hrozbu války, tak také růst extremismu.

Hovořím nejen o vleklé občanské válce na Ukrajině, kde se v Kyjevě zabydlela fašistická vláda. Mám na mysli i pás severní Afriky a Blízkého východu, Tuniskem počínaje a Sýrií konče, který byl zavlečen pod rouškou importu tzv. „západní“ demokracie USA, Velké Británie, Francie, Itálie a Německa do klanových občanských válek. Sociální a ekonomické vymoženosti vzaly v „obrodných arabských jarech“ za své.

Proč o tom hovořím? Protože tento neokoloniální import „demokracie“ k žádnému posílení svobody vyznání jak náboženských, tak sociálních rozdílů nepřinesl. Ženy, které v těchto zemích mohly kdysi svobodně studovat, volit své zaměstnání, měly většinou všechna politická práva jako muži a dokonce mohly a také chodily nezahalené svobodně po ulicích svých měst, se najednou ocitly v hlubinách středověku.

Určitě na světě existují stovky různých náboženských vyznání a tisíce nejrůznějších tradic. Ale forma, která v těchto arabských zemích začíná silně ovládat společnost, dnes pošlapává lidskou důstojnost a v tomto případě důstojnost žen.

Není mi to lhostejné i proto, že Evropa a většina členských zemí Evropské unie je vysoce multikulturní a tolerantní. Jenže příliv migrantů ze zemí postižených občanskými válkami s sebou nese i jejich tradice a zvyky. Evropská unie, a zejména    v tom vyniká SRN, se k těmto tradicím staví velice smířlivě. Někde jsem četla, že i pomyslná radnice hlavního města Evropské unie Bruselu raději, aby nevzbuzovala záporné emoce jinak nábožensky orientovaných migrantů, nepostavila tradiční vánoční strom.

Myslím si, že to není správné. Každý, kdo přichází, si určitě může ponechat své vyznání, ale také musí přijmout pravidla a zvyky hostitelské země. Třeba jen proto, že je to výrazem poděkování za pomoc, které se mu dostalo. Od bruselské byrokracie však začínáme být svědky něčeho jiného. Evropská komise sice posiluje formální tažení za posílení rovnosti žen a mužů, vytváří další předpisy stanovující nejrůznější kvóty o povinnostech zastoupení žen, ale na druhou stranu i na veřejnosti toleruje chování a zvyky běženců odpovídající jejich náboženským pravidlům. Na jedné straně kurdské ženy bojují se zbraní v ruce za svůj stát a budoucnost svého národa a na druhé straně spousta mladých mužů utíká ze své země do Evropy, kde někteří z nich napadají a znásilňují ženy.

Jsem přesvědčena, že právě před nadcházejícím Mezinárodním dnem žen, který si 8. března připomeneme, je třeba na tento hluboký rozpor upozornit. A také důrazně podtrhnout vysokou aktuálnost boje za práva žen na celém světě. Odkaz newyorských švadlen, Kláry Zetkinové a celé řady osobností ženského hnutí je pro nás ženy zavazující.

Nechceme rovnost formální, ale skutečnou. Nechceme, abychom se dočkaly momentu, kdy i v České republice budou ženy chodit zahalené, protože jinak by urážely cítění menšin, které k nám přicházejí. Bude-li tomu opačně, může se stát, že rovnost sociální i politická mezi muži a ženami bude nedosažitelná.

Věřím, že vlády všech zemí pod Organizací spojených národů přispějí k vytvoření míru na světě a místo výroby zbraní budou vyrábět vše užitečné pro lidi, například nezávadné potraviny.

Přeji všem ženám život v míru, aby v klidu a s láskou mohly vychovávat děti, měly stejné pracovní a mzdové podmínky jako muži, a i ve stáří si ve zdraví, v klidu užívaly krásy naší země.

Mezinárodní den žen 8. března má i dnes svůj hluboký význam.

Alena Grospičová, předsedkyně LKŽ Středočeského kraje

 

MěO KSČM Čelákovice

zve na

tradiční posezení s přáteli u příležitosti MDŽ

Sobota 12. března 2016 od 14.00 v sále Technických služeb města.

K poslechu i tanci hraje kapela Pohoda

 

Z prvního jednání krajského výboru

Ve čtvrtek 18. února se konalo první jednání Středočeského Krajského výboru KSČM po krajské konferenci.

Nově zvolení členové se věnovali především kádrovým a organizačním otázkám.

Bylo třeba zvolit nový výkonný výbor. K předsedovi, Stanislavu Grospičovi, který byl zvolen přímo krajskou konferencí, přibyli dva místopředsedové - Vlastimil Hornof z Rakovníka a Pavel Hubený z okresu Beroun. Dovoleni byli i zbývající dva členové výkonného výboru - Věra Kroftová z Příbrami a Luboš Kudrna z Prahy - západ.

(Pozn. metéra: Přestože se složení výkonného výboru nezměnilo, doufám, že se k lepšímu změní alespoň výsledky jeho práce.)

Protože na návrhy členů do pracovních komisí sjezdu i krajského výboru (včetně Krajského volebního štábu) je údajně čas, zabývali jsme se zejména organizační přípravou některých akcí. Krajská oslava MDŽ proběhne v Hutích pod Třemšínem. Čeká na nás i tradiční Eurocamp.

Diskutovali se také nad návrhy letáků KSČM k MDŽ k celokrajskému výlepu.

Nakonec zvítězil leták z dílny OV KSČM Kolín, který bude po grafických úpravách vytištěn a následně distribuován do okresů ve velikostech A4, A3 a A2 dle požadovaného množství. Konkrétním úkolem okresních výborů a především základních organizací je nyní zajištění tohoto výlepu hned počátkem března. Ve městech přes objednávku výlepových ploch a v obcích vlastním výlepem. K dispozici budou plakáty ve čtvrtek 25. února.

Začali jsme se také zabývat hodnocením krajské konference a jejími výstupy (organizace, dopady schváleného stanoviska, formulace usnesení atd.). Tento bod však bude na programu dalšího jednání krajského výboru 10. března.

Člen VV ÚV KSČM Václav Melša předložil informace ze 41. a 42. schůze VV ÚV.  Ze závěrů vyplývá, že ve všech krajích byli ustaveni vedoucí kandidáti krajských voleb. Je nutné ještě dořešit kandidáta senátních voleb v obvodu Beroun. Na sjezd jsme pozvali delegace partnerských komunistických stran ze zahraničí a schválili konání semináře o rovných příležitostech žen a mužů (27. 2.). Vzali jsme na vědomí dokument k problematice boje s antikomunismem, schválili vyslání právníka na pomoc soudnímu líčení proti komunistické straně Ukrajiny do Kyjeva; odsouhlasili návrhy jednacího a volebního řádu IX. sjezdu a mimo jiné i informaci o zkušebním provozu výtahu v budově ÚV.

Ivan Cinka, člen ÚV z Benešova, předložil informaci o jednání pracovní Programové předsjezdové skupiny ÚV k rozhodujícím dokumentům sjezdu. Z jeho osobních názorů vyplývá: texty zestručnit; vyvarovat se složitým a nesrozumitelným formulacím; dávat si reálné úkoly; zdůraznit, že předpokladem řešení hlavních problémů je zespolečenštění výrobních prostředků; zvýšit důraz na přednosti někdejšího socialismu; ukázat vnitřní i vnější příčiny porážky;  ale především - naše dokumenty nesmí naštvat a urážet lidi, kteří zde poctivě pracovali ve prospěch celé společnosti.

Zdeněk Štefek, čl. KV

 

Z 21. zasedání zastupitelstva Středočeského kraje

54 přítomných zastupitelů z 65 zahájilo 15. února již 21. jednání zastupitelstva Středočeského kraje.

Po procedurálních otázkách (ověřovatelé, komise, zapisovatelé, skrutátoři) bylo přistoupeno ke schválení programu. Zařazena byla petice o činnosti firmy AZOS         v Nymburce, mimořádná provozní dotace pro nemocnici Kladno, žádost o dotaci pro Regionální radu soudružnosti, doplnění programu Fondu rozvoje obce a měst 2015. Klub STAN předložil návrh bodu o společném vzdělávání ve školách (neprošel, zdůvodnění níže), zastupitel Vaněk navrhl zařazení bodu Informace o migrační strategii vlády, (bod neprošel). Vyřazen byl plán odpadového hospodářství, protože chybí stanovisko MŽP (Ministerstvo životního prostředí), podklad o inkluzi, protože MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) původní materiál stáhlo.

     Na začátku jednání se začala projednávat petice proti činnosti firmy AZOS Nymburk, která zamořuje zápachem široké okolí Nymburska. Pan Štencl z Nymburka z petičního výboru a spolku Permanent informoval, že petici podepsalo přes 1200 občanů. Uvedl historii případu i požadavky petentů. Nepomůže jim uložení pokuty firmě, lidi zachrání jen odstranění nelegálního provozu.  Za státní krajskou správu reagoval pan Růžička, který informoval o několika řízeních kraje v této věci: Kraj ale musí postupovat v souladu se zákonem.  Zastupitelstvo pak hlasováním vyjádřilo nesouhlas s provozem, který negativně ovlivňuje životní podmínky i přímo zdraví občanů (pálení očí, v nose, krku, krvácení, exémy) a uložilo náměstkovi pro životní prostředí podat zprávu na příštím jednání a uložilo hejtmanovi zpracovat legislativní změnu, aby se dalo v obdobných případech reagovat rychleji. Zastupitelstvo zároveň podpořilo kroky Rady kraje, která mimo vlastní měření zřídila i pracovní komisi.

     Z finančních záležitostí byla schválena pravidla hospodaření klubů. Jsou stejná jako v předchozích letech. Bylo schváleno odepsání nevymahatelných pohledávek ve výši 337 tisíc Kč (15 případů). Nebyl schválen dodatek ke smlouvě s Komerční bankou, který byl o úvěru 4 miliardy Kč. Dodatek se týkal odstranění rizika, kdy by vlivem makroekonomických faktorů vznikl záporný úrok, a banka by smlouvu chtěla vypovědět. V několika případech bylo prominuto penále ze vzdělávacích grantů (OPVK), v jednom případě, kdy to sazebník neumožnil, nebylo vyhověno.

Aktualizován byl zásobník evropských projektů, kam přibylo 7 nových akcí. Zastupitele Šance zaujala stavba sportovní haly v Hořovicích, chtěl by ji také pro Kutnou Horu a stejně hovořil starosta Kolína a volal po systémovém řešení.                 V obdobném duchu se nesla celá diskuse. Dalším tématem v oblasti dotazů byl stav nedokončených projektů.

Byla schválena odůvodnění veřejných zakázek v dopravě (autorské dozory a inženýring), odůvodnění veřejných zakázek 7 významných dopravních staveb nad 50 mil. – II/272 Benátky-Zdětín, II/605 Chrášťany, II/329 Plaňany, II/118 Kladno, II/115 Černošice, II/111 Bystřice a dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

Pak následoval blok majetku. Řešil zejména pozemky související s dopravou, chodníky atd. – 10 bezúplatných nabytí, 18 bezúplatných převodů, 8 úplatných nabytí, v rámci kterých jsme nesouhlasili s úplatným nabytím nemovitosti v k. ú. Hořelice, (ale prošlo to), 7 úplatných převodů, 3 vzájemná darování a směny a 4 další majetkové body.

       Školství: zde byly převedeny prostředky na pořadatele sportovních soutěží okresních a krajských kol, souhrnně rozděleny dotace za rok 2015 a rozděleny přímé neinvestiční (průtokové) výdaje z MŠMT na jednotlivé školy pro rok 2016. Standardním bodem byly změny zřizovacích listin a formální dodatek Smlouvy o zápůjčce na zateplovací projekt v Berouně, protože se změnila ředitelka.

Obsáhlé byly materiály o dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji 2016-2020 včetně kritické diskuse a výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2014/2015.

     Životní prostředí: byla schválena dotace z havarijního fondu na sanaci havarijního úniku ropných látek do veřejné kanalizace a na ČOV Kladno – Dubí a žádost Ekologického centra Orlov o mimořádnou dotaci na rekonstrukci venkovních učeben a výukového areálu Orlov Ekologické centrum ve výši 1 mil. Kč.

      Zdravotnictví: byly přiděleny dotace pěti nemocnicím na poskytování služeb veřejného zájmu ve výši necelých 202 milionů Kč (ztrátové 77,22 mil; nové pavilony 91 mil; první pomoc 20,9 mil, nehrazené 12,92 mil), schváleno bylo i rozdělení prostředků ve výši přes 12,85 milionů Kč na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění: AT poradny (poradny pro alkoholismus a toxikománii), záchytky atd. (4,6 mil.), a na poskytování lékařské pohotovostní služby pro ostatní zdravotnická zařízení (8,25 mil.). Z rezervy kapitoly zdravotnictví bylo poskytnuto 8 milionů jako mimořádná provozní dotace nemocnici Kladno. Podpořena byla žádost nemocnice Kolín - změna účelu investiční dotace ve výši 40 mil. Kč, kdy místo neproplacené dotace z ROPu na pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon N na akci „Rekonstrukce bývalé svobodárny na Centrum pro vzdělávání a péči o zaměstnance ON Kolín, a.s.“. Schválen byl dodatek ke smlouvě o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Leteckou záchrankou Praha. Budeme se podílet 50% nákladů a z operačního střediska ZZS Kladno budou přímo zvedat helikoptéru.

     Oblast sociální: zde byly rozděleny dotace na sociální služby pro rok 2016 ve výši 893 milionů Kč s tím, že 15 milionů je rezerva odboru na mimořádné události. Byly schváleny změny zřizovacích listin tří organizací a úprava sítě sociálních služeb pro rok 2016.

     Regionální rozvoj: obci Ovčáry byla schválena změna dotace z FROM 2015            z neinvestiční na investiční a byly prominuty sankce za překročení termínu o 48 dnů obci Chocnějovice. Byl podpořen projektový záměr „Smart akcelerátor ve Středočeském kraji“, který bude stát 14,05 mil. Kč. Diskutovalo se o činnosti Středočeského inovačního centra a byla schválena dotace z rozpočtu kraje na rok 2016. Projednali jsme Integrovanou strategii Pražské metropolitní oblasti, která se týká konkrétních projektů. Předpokládaný rozpočet ITI je 7,8 mld. Kč, z toho přes 4,6 mld. je dotace EU. 8,8 mil. Kč bude také stát provoz Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy – dobíhají totiž projekty ROP.

     Kultura: byla schválena změna zřizovací listiny Regionálního muzea v Kolíně, kam byl zařazen tzv. Prokůpkův dům v Kouřimi, (který je ve vlastnictví kraje a je volný). Do něj se přestěhuje pobočka muzea, dosud umístěná v nájmu a v nevyhovujících prostorách. Podpořeno bylo, i když těsnou většinou hlasů, memorandum o spolupráci mezi Grodenskou oblastí Běloruska a Středočeským krajem, byl schválen přísedící Krajského soudu v Praze a na vědomí byla vzata zpráva o činnosti Rady.

Zdeněk Štefek, krajský zastupitel

 

Kultura v plenkách aneb nekonečný seriál ze Středočeského kraje - únor 2016

     V únoru se podařilo připravit a v Radě schválit záměry projektů v kultuře, které bychom rádi realizovali s využitím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Mimo již schválených záměrů na depozitář Středočeské vědecké knihovny a depozitář Muzea Českého krasu se jedná o novou expozici muzea T. G. Masaryka v Lánech, o druhou etapu rozšíření skanzenu v Kouřimi a expozici a depozitář v Hradeníně. Probíhá i předprojektová příprava. Jsme zvědavý, zda bude možné všechno realizovat v původním rozsahu. Výzva pro muzea již byla vyhlášena, žádosti se odevzdávají do konce července, což není mnoho času. Ještě, že se podařilo prodloužit výzvu alespoň o měsíc. Jsem totiž členem pracovního týmu MMR (ministerstva místního rozvoje „pro kulturu“ za Asociaci krajů a toto prodloužení je jeden z dílčích úspěchů mé činnosti, mimo řady poznatků ke kritériím a podmínkám výzvy, které se podařilo zohlednit.  Ostatně, v budově Středočeského krajského úřadu byl k výzvě uspořádaný i seminář, kterého jsem se 17. února zúčastnil.

Rozdělujeme přebytky hospodaření 2015. Podařilo se nárokovat více než 5 milionů na navýšení mezd v souladu s usnesením vlády, zároveň také finance pro mimořádné dotace na Festival A. Dvořáka v Příbrami, soutěž Stavba roku Středočeského kraje a na dotaci muzeu ve Slaném. V aktuálním seznamu jsou zohledněny i investiční požadavky – na nákup areálu Bytíz v Příbrami včetně prostředků na jeho základní rekonstrukci, nákup domu Alice Masarykové v Lánech a nákup pozemku pro depozitář Rabasovy galerie v Rakovníku. Zda se podaří vše prosadit, uvidíme…

     Zatím nejsou zohledněny finance pro vznik a fungování středočeského symfonického orchestru, jehož přípravy finišují. Máme zřizovací listiny a město Poděbrady připravuje návrh smlouvy o spolupráci. Zároveň máme další kandidáty na vedoucí pozice orchestru a zajímavou alternativou je i možnost využití Pražské symfonické filharmonie, která by se stala rezidenčním orchestrem Středočeského kraje.

V Radě se podařilo schválit: více než 2 miliony na odstranění havarijního stavu lampovny v Mayrovce ve Vinařicích u Kladna, dotační smlouvu pro 20. setkání hornických měst a obcí v Příbrami a setkání symfonických dechových orchestrů WASBE. Spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice jsme zapsali do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

     Ale abych zmínil i akce – únor byl ve znamení masopustu. Tak jsem se zúčastnil masopustu třeba v Příbrami, Vysokém Chlumci nebo v Jílovém u Prahy – v masce s dlouhými černými vlasy… Zajel jsem se podívat na výstavy do Vlašimi – na kurzy kresby, do Lidic na výstavu krajiny a přírody i na šachovou simultánku, na nové výstavy v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Stihl jsem i konferenci o mozaikách v Italském institutu.  Navštívil jsem staveniště v Panenských Břežanech i staveniště domu č 8. v Kolíně.  A nechyběl jsem ani na veletrhu cestovního ruchu Holiday World.

Zdeněk Štefek, sadní kraje
 

K anonymní glose „Výtah“ (Zpravodaj 1/2016)

Autor nemohl tušit náhlý a tragický konec Miloslava Ransdorfa. Kardinálně se však mýlí v jeho spojení s politikou jako cestě ke slávě! Nešikovný přešlap, jenž byl hlavní příčinou následných událostí, nazval jistý Kalousek chamtivostí, politolog Zbořil ješitností.

Originální Ransdorf měl být nač ješitný. Sebestředný, neuvěřitelně nadaný, ale naprosto nepraktický.

U starého výtahu jsem se s ním setkal před lety asi v druhém období jeho europoslanectví i já. Do přivolané (prázdné) kóje výtahu mě, (tenkrát byl Ransdorf oblečený jako ze škatulky), nepustil.

I s odpadlíky KSČM, režisérem J. Svobodou i J. Ortmanem z Levého Bloku, jsem měl možnost v tomto výtahu prohodit pár orientačních slov.

Asi dvakrát jsem viděl na vlastní oči vjíždět M. Ransdorfa do budovy ÚV. A vždy mi proběhly v hlavě tolikrát probírané jeho nešťastné autonehody.

Další životní setkání s ním bylo čerstvě po jeho posledním zvolení do Bruselu a to       v pověstném antikvariátu v Dlážděné ulici, kde měl u pokladny dohady o větší sumě peněz za komínek knih (většinou z Antické knihovny), které zrovna kupoval a nevěřil účtu, (bez dokladu, jak je dnes běžné).

Proto nepochopím, proč jeho žena - vdova nepřevzala starost o finance (nyní dluhy), které narostly do neuvěřitelných rozměrů. Ve svém trapném vystoupení na pohřbu obvinila stranu, nás účastníky rozloučení i jeho samotného v rakvi z okradení rodiny. Kdyby nebylo ve smuteční síni tak těsno, tak jsem odešel.

Jak řekla v televizi jedna soudružka: „Vdovu na pohřbu jsem ještě mluvit neslyšela“. Vrcholem byl i potlesk auditoria.

Alena Grospičová ocenila na krajské konferenci vystupování ženy a dcery M. Ransdorfa. Já jsem čekal ideový střet, samozřejmě, v mezích piety v rozloučení předsedy ÚV KSČM a kandidáta na tutéž funkci Josefa Skály, který nakonec promluvil, a myslím, že na to čekala i zaskočená média.

     V čase předvolebním, kdy byl M. Ransdorf postaven na nevolitelné místo, jsem roznesl desítky jeho profilů v metru i jinde. Sám Ransdorf ziskem preferenčních hlasů dokázal, že je nadmíru uznávaným, i když rozporuplným oponentem současného režimu!

Byl jsem na setkání pražských komunistů s J. Skálou z iniciativy Klubu společenských věd na předeslané diskusi s dedikací „Svět na rozcestí a co my komunisté?“. A byl jsem zděšen, jak lidé reagovali na toto téma. Ne, k žádné akci typu „kulového blesku“ na IX. sjezdu v TOP hotelu na Jižním Městě nedojde!

V pěkném ohlédnutí v Haló novinách „Za světem M. Ransdorfa“ J. Dolejš píše o jeho boji se „spolkem kývalů zacementované moci.“  Teď jsme v podobné situaci.

Stranu představuje nejvýraznější „trojka“ (Filip, Dolejš, Kováčik) plus Vostrá, někdy Bebarová-Rujbrová, málokdy Grebeníček, který je pro média nežádoucí.

V otázkách bezpečnosti (armády) mě naše vedení naposledy překvapilo tvrdým postojem k výměně Fajáda za pět zatčených (unesených) Čechů v Libanonu, kdy se soudruzi v čele s poslancem A. Černým přidali na stranu „podržtašků“ v čele                s Bělobrádkem, Ženíškem, Juračkou, Fialou a Pospíšilem jakoby na obhajobu zájmů USA. Bez iluzí, prosím, proti skutečnému diplomatu, ministru obrany (války) Stropnickému. Kdo nečte Haló noviny, což je většina členstva, je zmatený. Soudím, že do roku 2021 budeme, co do členstva, minoritní stranou. Přebírám zde názor s. Posoldy.

Mám ještě jeden zážitek ze starého výtahu, tentokrát se staronovým předsedou OV KSČM. Po svém vyjádření (a nejen mém) na pravidelných poradách funkcionářů o časopisu Dialog a zejména „minimálním programu MLOK“ (tvrdím, že obsah je správný, forma nemožná), že nemůže oslovit naše sympatizanty (40 % voličů je „za vodou“ a volí pravici). Slovo dělník, natož venkovský zemědělec, je dnes pejorativním označením „méně vzdělaného eloktorátu“.

     A vracím se obloukem k problému anonymních příspěvků alespoň v písemné podobě. Dva články ve Zpravodaji č. 2/2016 (Vladimír Holiš, čtenář z Valašska a Jan Kubečka) se vrací ke skandalizaci čerstvého jubilanta s. Jaromíra Dočekala, který se ohradil proti svým odpůrcům ve věci Dialogu, MLOK a tzv. teoreticko-pražských konferencí. Ideologická práce určitě ve straně vázne, ale nejde to lámat přes koleno. Teorie, i v tomto hektickém světě, musí být spjata se životem. Členská základna chřadne.

Belhaje se těžce po širokém schodišti s neuchopitelným zábradlím na mě ve výtahu čekal Milan Havlíček. Hned mně uštědřil uštěpačnou poznámku, že se nehrnu do výtahu, že se bojím, že „načpím (jeho) komunismem“.

Proto mi asi moji příznivci strhli před vánocemi na vratech schránku na dopisy.

S obvyklou „rejpavostí“ Václav Novák, člen OV

 

SIBYLINO PROROCTVÍ“

Suchá novinářská zpráva ČTK

„Česko navštíví poprvé v historii čínský prezident. Přiletí 28. března.“

Okamžitě jsem se v myšlenkách vrátil o šedesát let zpátky. Tehdy nám na základní škole vyprávěl atletický mistr Evropy v hodu koulí, Jiří Skobla z Dukly, o cestování našich sportovců po Číně. Mluvil o příjemných lidech, zajímavé zemi, ale cítil jsem v podvědomí, jak s despektem naznačuje zaostalost a zničující poválečnou ekonomiku této východní země a upozorňoval nás, abychom si vážili toho, co máme a v jaké zemi žijeme.

Kdyby dnes soudruh „Jirka“ žil, byl by asi velmi překvapen úspěchy této téměř dvoumiliardové země s největším růstem hrubého domácího produktu za posledních deset let na světě. Doufám, že mile překvapen.

* * *

Jako dnes si pamatuji odpověď na otázku ze zeměpisu… Čína má 560 milionů obyvatel. Již tehdy, pro nás děti, zdrcující a nepředstavitelný údaj.

Z té doby je i poválečný vtip: Slovenský štát vyhlásí Číně válku. Prezident Slovenska se sejde s čínským prezidentem a ten se ho ptá: „Ho, ho! Kolik vás je, že si tak na nás troufáte?“

„Pět milionů,“ odpoví slovenský prezident a ten čínský se začne chechtat.

„A kolik je vás Číňanů?“ opáčí prezident Slovenska.

„Přes pět set milionů,“ odvětí hrdě čínský prezident.

„Ajajaj!“ vykřikne Slovák. „To je průšvih. S tím jsme nepočítali. Kde že mi vás enem všetkých pochováme!“

* * *

Historií našich národů po staletí prochází i povědomí o tzv. „Sibylině proroctví“, v němž  mimo jiné předpověděla: „Nejhorší boj, který Evropa povede, bude boj mezi východem a západem… Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou nutiti lid, aby mluvil jejich jazykem…pod záminkou vysvobození východních zemí z temna! Východ zůstane věrný čisté pravdě, ale Západ, tedy Evropa, si pravdu upraví podle své potřeby… Nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce východního člověka, srdce nikdy nepodrobíš zbraní!… Národové budou povahově horšími, než lidé, kteří čtyři tisíce let před nimi žili…“

A o žlutém nebezpečí mimo jiné řekla: „...Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na dobytí Východu a přijdou s maskou zachránců k jednomu ze žlutých kmenů a budou ho štváti proti druhému… Žluté národy poznají, že všechny ty války, které mezi sebou vedly, byly výsledkem lstivosti Evropanů. Po období nejkrutějších náporů národů východních proti sobě nastane konečně jasno a vystřízlivění. V Asii bude klid.“

* * *

Statistiky posledních let říkají:

Největší boom v České republice zaznamenal nárůst turistů z Číny; zboží z Číny zaplavuje evropský trh rychlostí blesku; ani tisíce zabavených a spálených kontejnerů s čínským zbožím obchodníky z východu neodradí; všichni státníci světa se s představiteli Číny rádi scházejí; otázka dodržování lidských práv v Číně se stává spíše hrozbou těch, co otázky kladou, než čínských představitelů; Čína je největším věřitelem Spojených států a tahounem ve společenství BRICS; čínští sportovci patří k nejlepším na světě; města k nejmodernějším; čínská medicína je pojem a o čínské léčebné metody je zájem po celém světě; čínští vědci patří k nejlepším na světě; čínští umělci a artisté sklízejí obdiv celého světa; čínská politika pomoci zemím třetího světa je příkladná pro všechny vyspělé státy světa; čínská cesta budování socialismu (přes mnohé výhrady), dokázala zajistit rozvoj životní úrovně obyvatel, „řešit“ demografické problémy populace; armáda patří k nejlépe technologicky vyzbrojeným a nejsilnějším na světě; regiony celého vyspělého světa se předhánějí v uzavírání družebních smluv s jednotlivými kantony Číny…

Mohl bych pokračovat v superlativech… Našly by se i mnohé nedostatky a nám nepochopitelné postoje. Ten, kdo v Číně nežil, nezná její kulturu a historii, však nemá právo ji soudit. Čína dokázala to, co žádná jiná země světa, (vyjma Vatikánu, tam už dávno žijí           v komunismu), po druhé světové válce nedokázala. Čína by měla mít naši úctu a obdiv. Ale...

  Už vidím, jak se následující měsíc budou naše sdělovací prostředky předhánět                     v pomlouvání Zemana, že k nám čínskou hlavu státu pozval. Kritizovat čínský protějšek za lidská práva jednoho básníka a jednoho fotografa i ve výčtu toho, co je všechno na spolupráci s Čínou špatné…

  Nebuďme rasisty! Lidé se neliší podle barvy pleti, ale dělí se na dobré a zlé. Mírumilovné slovanské národy Češi, Moravané, Slezané vítali představitele každého národa, který v míru přicházel, chlebem a solí na důkaz úcty a přátelství. Zkusme se jednou chovat slušně, normálně a důstojně, jak se to na civilizovaný a vzdělaný národ sluší a patří.

(A perlička nakonec. Tlumočníci z čínštiny a do čínštiny jsou u nás placeni lépe jak poslanci.)

Pepa Všímavý

* Kdo byla královna Sibyla Kumana? Žila asi v letech 970 až 870 před Kristem. Původním sídlem této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostala přívlastku královna ze Sáby. Proslavila se tím, že vykonala dalekou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Její proroctví se zachovala do dnešní doby. Opravdu, splnilo se mnohé, co tato žena předpověděla. Vynálezy, pokrok, letadla, auta, podmořské čluny, bitevní lodě… Jak se se vším člověk postupně seznamoval, vždy jsme slýchali: „Sibyla to předpověděla!“

 

Usnesení
2. schůze OV KSČM Praha-východ konané ve středu 10. února 2016

OKRESNÍ VÝBOR:

bere na vědomí:

a) stav a složení členské základny okresní organizace k 31. 12. 2015;
b) informaci o jednání Krajské konference KSČM;
c) průběžnou informaci o volbách 2016;
d) informaci „Jak hospodařit s prostředky strany v ZO“.

 

Schvaluje:

a) návrhovou komisi ve složení Atassi, Brožová, Charvát;
b) zápis a opravené usnesení z 1. jednání OV KSČM ze dne 16. 12. 2015; zápis z jednání VV
    OV ze dne 27. 1. 2016;
c) výsledky inventarizace majetku OV za rok 2015 včetně stanoviska ORK;
d) plán práce OV KSČM Praha-východ na I. pololetí 2016 včetně časového harmonogramu;
e) výsledky hospodaření okresní organizace za rok 2015;
f) zaměření Zpravodaje OV KSČM a po zapracování připomínek členů OV doporučuje RR
    (redakční radě) se tímto zaměřením řídit.

 

Ukládá:

Průběžně aktualizovat Plán práce v návaznosti na rozpracování závěrů KK (krajské
konference) a IX. sjezdu KSČM.
                                      T: průběžně                           Z: předseda OV.

Seznámit vnitrostranickou cestou všechny předsedy ZO s předloženou informací – Jak
hospodařit s prostředky strany.
T: únor-březen                        Z: tajemník OV, St. Šrámek

      c) Věnovat zvýšenou péči práci ZO.
T: průběžně                            Z: tajemník OV St. Šrámek

d) Využít všech možností k získávání nových členů strany organizováním veřejných
schůzí, besed, společenských akcí, podporou a prosazováním potřeb občanů a spoluprací se společenskými organizacemi.
                                                            T: průběžně               Z: členové OV, předsedové ZO

       e) Zpracovat analýzu vývoje členské základny v okrese a řešení organizační struktury.
                                                            T: červenec-srpen                  Z: předseda OV, VV

       f) Svolat setkání nejmladších členů KSČM v okrese Praha-východ.
                                                            T: červen 2016                      Z: tajemník OV, St. Šrámek

       g) Nově dopracovat styl práce vedoucích okrsků se zaměřením na řízení ZO.
                                                            T: květen-červen                   Z: Posolda, Šrámek

       h) Využít voleb v roce 2016 k oslovení mladších sympatizantů ke spolupráci
                                                            T: průběžně                           Z: Vl. Zima

Výkonnému výboru zajistit vhodnou petici pro petiční stánky v předvolebním období
roce 2016.
                                                            T: v příhodnou dobu             Z: výkonný výbor

       j) Tajemníkovi OV svolat členskou schůzi ZO při OV a projednat placení čl. příspěvků
                                                            T: březen 2016                      Z: tajemník OV St. Šrámek

       k) Výkonnému výboru OV projednat písemné připomínky ORK k placení čl. příspěvků,
           sjezdové známky, vystavování čl. legitimací a k přesným údajům v čl. evidenci

           jednotlivých ZO.
                                                             T: 24. února                          Z: př. OV, VV

 

Jak to bude dál?

Hlavně, že bude každý holič či kadeřnice hlásit ostříhaného nebo oholeného človíčka, ale kde jsou miliardy z OKD a podobné částky to nikoho z pánů nezajímá!

Jen blbec může prodat vodárny, základ života, nebo zloděj, aby se napakoval!

A ještě pro kritiky minulého režimu!

Vážení kritici minulého režimu, ukažte mi jediný národ naší velikosti na světě, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky atd.

Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme nic! Nic! Nic!

Byli jsme velmi schopný národ, to však vy, kritici minulého režimu, nechcete slyšet, jen si trváte na svých nesmyslech.

Pepa Všímavý

 

Ještě k výročním schůzím

Po přečtení souhrnné informace z VČS chci poděkovat s. Hádkovi, jako zpracovateli materiálu, který vycházel z informací VČS uvedených organizací. Bohužel, na druhou stranu musím, ač nerad, konstatovat, že k němu, pro mne z neznámých důvodů, nepronikly informace z naší VČS, které jsem posílal mailem 18. 10. 2015 společně s dalšími materiály     z naší výročky.

A protože se jedná o připomínky a návrhy mnohdy zásadního významu, dovoluji si Vám je předložit dodatečně.

Vladimír  Duník, předseda MěO KSČM Čelákovice

Z předložených materiálů, průběhu a diskuse VČS v Čelákovicích

         pro krajské volby -  poprvé nebudeme v opozici, ale budeme obhajovat spoluvládnutí     

           s ČSSD:

         hodnocení – pozitiva:

            jak jsme se chovali, jednali, plnili jsme volební program -

            garance soc. jistot, zdravotní péče, oblast školství, kultury, život. prostředí

            zastupitelé za KSČM jsou nejpracovitější,

         hodnocení – negativa:

            nebyl tah na branku, netáhli jsme za jeden provaz, nepodařilo se nám prodat výsledky

            naší práce, nepodařilo se nastavit parametry koaliční spolupráce, ČSSD nehraje fér,

            ale protože má většinu, tak nás obvykle převálcovala,

         pro nadcházející volby musíme odstranit chyby, o nichž víme, musíme být více vidět a

            slyšet (stanovit témata, priority),

         máme velké manko v kádrových rezervách na funkce hejtmana, radních senátorů,….

            ale i pro výbory v ZO,

         nezájem našich o demonstrace - v Praze proti NATO pouze 400 lidí, nebyli jsme ani

            oficiálními organizátory!

         slabá informovanost o připravovaných akcích,

         vedení strany musí jasně a srozumitelně formulovat a prezentovat naše myšlenky,

            a názory, aby jim rozumělo co největší množství občanů,

         musíme říci, kde jsou příčiny, ale také jak je řešit,

         situace ve světě nám obrovským způsobem nahrává, abychom na tyto problémy

            ukazovali a vysvětlovali na nich podstatu kapitalismu,

         konkrétní případy nespolupráce s ČSSD v kraji:

            práce ve finančním výboru,

            předražené investiční akce, nepřipravenost projektů a plánování akcí

         strana ztratila celou generaci. Abychom byli schopni podílet se na řízení státu, musíme

            zajistit:

            několik desítek tisíc lidí schopných převzít funkce v zastupitelstvech obcí i malých

            městech,

            několik tisíc lidí schopných převzít funkce ve velkých městech,                                                                                                     

            stovky lidí schopných převzít funkce v zastupitelstvech krajů,                                                                                                

            sto lidí schopných převzít funkce krajských adních,   

            desítky lidí schopných převzít funkce ministrů.

         KSČM citelně postrádá ve svých řadách inteligenci, která by byla schopná v případě

            potřeby nastoupit.

         Klesá akceschopnost strany, nutno obměnit vedení – měli dostatečně dlouhou dobu

            šanci situaci změnit, ale nepodařilo se. Proto je třeba dát šanci druhým.

         V čele strany musí stát tvůrce - práci ideologa musí zastávat předseda,

         nebát se říkat lidem pravdu, př. máme ve srovnání s většinou členů EU - nízké mzdy,

            NATO je zločinecká organizace, apod.

         ostrá kritika současných jednání OV,

         zájem o obnovení největší akce v Čelákovicích – Loučení s prázdninami (společná

            akce

            se ZO Brandýs?) - nutné důkladně zvážit a projednat ve výborech obou organizací.

         Předložený materiál ke sjezdu nám připadá spíše jako jakýsi souhrn přání. Není

            uveden návod, jak je realizovat – máme vůbec nějaké nástroje k uvedeným záměrům a

            změnám?

         Část vedení si stranu určitým způsobem zprivatizovalo – návrh: průměrný věk  

            kandidátky do PČR 45 let, maximálně dvě volební období na volitelných místech.

            Vytvoří se tak tlak na potenciální kandidáty, kteří již nebudou mít, v případě úspěchu

            ve volbách, své místo téměř jisté a budou se musit více snažit o umístění bojovat.

         Mít připravené kvalitní protikandidáty s konkrétními vizemi – proti stávajícím

            poslancům, zastupitelům, členům vedení….

         Kritika způsobu tvorby krajské kandidátky. Prvních 15 míst musí mít požadovanou

            kvalifikaci pro jednotlivé oblasti. Alespoň polovina zastupitelů kraje by měla být

            schopná převzít funkci radního. Mít připravené kandidáty pro obsazení funkce

            hejtmana, radních, pro oblast investičního plánování, zdravotnictví, školství, sociální

            oblast a to nemáme!

            Slabé okresy se budou bát tuto formu prosadit.

         Pro politickou funkci stačí zdravý rozum a komunistické přesvědčení, pro výkonnou

            funkci (radní, hejtman, ministr) musí mít ještě požadovanou kvalifikaci.                                                                                                                        

         Z našich řad odešla inteligence (doktoři, lékaři, inženýři….) pro nesouhlas s politikou

            prezentovanou vedením strany.

         Vedení musí být výkladní skříní politiky KSČM.

         Převzali jsme úlohu ČSSD – opečovávání kapitalismu, tak se ji snažme naplňovat, ale

            s myšlenkami a idejemi socialismu.

         Největším problémem současné ekonomiky jsou nízké mzdy – šířit mezi lidmi při

            všech příležitostech.

         Chybí důsledná, věcná kritika našich oponentů (vládnoucí koalice, pravice), proč to

            neslyšíme od našich představitelů?!

         Jak můžeme argumentovat a přesvědčovat občany o našich názorech a postojích, když

            nám chybí stručné, věcné, úderné materiály srozumitelné většině lidí?!

         Stagnujeme. Musí dojít ke změně: pověřit delegáty konference OV, KV, sjezdu

            k pohlídání a prosazování našich názorů, návrhů.

         Návrh na předsedu ÚV KSČM – Dr. Josef Skála – každý kandidát musí předložit vizi

            a tým spolupracovníků, s nímž chce své myšlenky uskutečňovat.

         Kritika stávajícího vedení strany – je třeba posuzovat citlivě, zhodnotit klady a zápory

            a poděkovat za vykonanou práci, nesekat hned hlavy, ale dát možnost druhým.

         Špatné zákony v oblasti důchodového zabezpečení – snažit se důrazněji prosazovat

            naše návrhy.

         Být důraznější a jasnější v názorech na imigranty, rezolutně odmítat jejich

            zvýhodňování před našimi občany (pracovní místa, sociální dávky).

         Věcně, ale ostře odsoudit politiku ministra Babiše a jeho předchůdců (odborníky na to

            máme J. Dolejš…..

         Podstatně větší pozornost věnovat informovanosti členů a sympatizantů

            prostřednictvím dostupných médií, zejména internetu.

         Velmi málo pozornosti věnujeme propagaci strany, našich názorů a myšlenek na

            veřejných akcích (drobné propagační předměty s LOGEM).

         Naprosto opomíjená názorná propagace, nedostatek již zmíněného stručného,

            úderného tiskového materiálu pro agitaci veřejnosti a materiálu pro vývěsní skřínky.

         V krajském programu minimálně v následujících oblastech prosazovat politiku

            shodnou s myšlenkou socialismu a to: zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o

            státní majetek – tj. hospodaření s penězi a mzdová oblast.

         Nutné stanovit v programu kraje dvě – tři centrální témata.

 

Návrh na zkvalitnění organizační struktury

      -  chybí zcela kádrové rezervy na předsedy ZO. Stav je natolik vážný, že když vážně    

         onemocní nebo zemře předseda ZO, jsou tendence i k ukončení činnosti ZO,

      -  počet členů a v neposlední řadě stav ovlivňuje i finanční zajištění předsedy OV,

         vzhledem k vývoji čl. základny a situaci v ZO musí předsedové OV přebírat některé   

         odpovědnosti za ZO a vytvářet akceschopný aktiv kolem OV,

      -  plná profesionalizace předsedů OV KSČM, zajištění mzdy či odměny z ÚV KSČM,

 

      - varianta pro sestavování VV ÚV KSČM:

         varianta stávající – každý kraj si navrhne svého člena (14) + předseda a

         místopředsedové ÚV KSČM, předseda klubu v PS, PČR, EP a předseda senátního

         klubu

      -  varianta pro sestavování ÚV KSČM

         ponechat současnou podobu sestavování ÚV (viz stanovy)

      -  vedoucí funkcionáři

         sjezd volí předsedu ÚV KSČM, předsedu ÚRK a ÚRoK, předseda si navrhne své

         nejbližší spolupracovníky – místopředsedy.......

      - znovu je třeba se vrátit k absenci ideologického oddělení, připravit stručný materiál o

         životě a práci KSČM s pohledem do budoucna, materiál pro zájemce o vstup do strany a

         nové členy KSČM.

         Důležitá je mediální příprava představitelů KSČM pro vystupování na veřejnosti a ve

          sdělovacích prostředcích.

         Vedoucím ideologem musí být předseda ÚV KSČM.

 

kumulace funkcí a délka funkčního období:

          poslanci i krajští zastupitelé – po třech volebních obdobích přestávka nebo konec  

          mandátu (zásady výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin),

          omezení kumulace funkce poslance PSP tak, že nebude zároveň uvolněným krajským

          ani obecním zastupitelem.

 Vladimír Duník, člen VV OV KSČM      

 

Otevřený dopis předsedovi Ústřední rozhodčí komise s. Levému

Vážený soudruhu předsedo,

    po delším uvažování jsem se rozhodl obrátit se na Tebe s vážnou výhradou k práci Krajské rozhodčí komise (dále KRoK) Středočeské krajské organizace KSČM.

    Jistě si pamatuješ na moje kritické výhrady k její práci už na předposledním shromáždění předsedů rozhodčích komisí, kdy předseda této komise s. Prudký od řečnického pultu poučoval přítomné jak „lépe a radostněji“ vykonávat tuto funkci, což mě vyprovokovalo         k ostré replice.

     V té době totiž tato komise vůbec nereagovala na moje upozornění ohledně činnosti naší Okresní rozhodčí komise, která při řešení jedné ze stížností nevyslyšela obě strany sporu a své rozhodnutí nezdůvodnila. Nešlo mi zde o verdikt, ale o odpovídající postup, který by byl návodem i pro práci ostatních rozhodčích komisí.

    Jenže situace svědčící o nekompetentnosti středočeské KRoK se zopakovala. Dne 13. dubna loňského roku jsem zaslal této komisi stížnost na porušování vnitrostranické demokracie a Stanov KSČM v naší okresní organizaci.

     Impulsem k jejímu podání byla tzv. Výzva Marxisticko-leninského odborného klubu (dále MLOK) při OV KSČM Praha-východ, adresovaná v prosinci 2014 všem členům ústředního výboru, krajských a okresních výborů a funkcionářům a členům základních organizací KSČM.

     Jejím obsahem byla kritika činnosti strany jako celku a požadavky typu odvolání výkonného výboru ÚV KSČM, přerušení jednání ústředního výboru, svolání jeho mimořádného zasedání k řešení vnitrostranických otázek a uspořádání celostranické konference.

     Moje stížnost se netýkala obsahu Výzvy, ale toho, že byla podepsána neexistujícím zájmovým sdružením MLOK při OV KSČM Praha-východ. Tedy zneužití jména našeho okresního výboru k problematické kampani skupiny levicových demagogů.     

    Kolem toho pak vznikla mezi našimi okresními funkcionáři širší diskuse, která vyvolala řadu sporů a hlavně opatření, z nichž některá hrubým způsobem porušovala stanovy strany, zejména princip kolektivnosti řízení a demokratického rozhodování. Většina z toho byla zahrnuta do mé stížnosti KRoK. Celá záležitost s MLOK v naší okresní organizaci pak byla ukončena na mimořádném zasedání okresního výboru 18. února 2014, na kterém byl zaevidován a tedy až tímto byla potvrzena jeho existence. Podotýkám, že byl evidován, aniž by byly uvedeny cíle, program a jmenovitě členové tohoto zájmového kolektivu, o kterém je vlastně až do této chvíle známo jediné, jména dvou jeho příslušníků, když uvedení ostatních bylo odmítnuto. 

    Odpověď KRoK na moji stížnost jsem obdržel dne 27. ledna 2016, tedy po více než devíti měsících od jejího podání, a to formou několika řádkového vyjádření, které nelze označit jinak, než jako paskvil (omlouvám se za toto expresivní označení). Obsahovalo vlastně jen tři závěry: 1) MLOK působí při OV KSČM Praha-východ, jeho evidence nevyžaduje zvláštní usnesení a jeho působení není v rozporu se stanovami;

              2) Stěžovatel svá tvrzení nedoložil tak, aby bylo prokázáno porušení Stanov KSČM,    

              3) Tímto rozhodnutím je kauza považována za vyřešenou.

    Po probuzení z šoku vyvolaném přečtením tohoto naprosto nekompetentního vyjádření KRoK k mé stížnosti, které ignoruje a neřeší řadu dalších připomínek k porušování Stanov KSČM, jsem se vzpamatoval a proti tomu namítám:

ad 1) Současnou působnost MLOK při OV nezpochybňuji, jenže stížnost se týkala jeho neexistence v době odeslání jím podepsané Výzvy, šlo tedy o podvod. Jakou jinou formou může OV evidovat zájmový kolektiv než usnesením? Teprve pak je jeho působení v souladu se stanovami a jeho činnost musí být OV kontrolována.

ad 2) Podklad pro řešení stížnosti byl více než dostatečný, stížnost v rozsahu čtyř stran a šest příloh v rozsahu devíti stran poskytovala dostatek potřebných informací. Nehledě k tomu, že nebyl problém vyžádat doplnění či vysvětlení nejasností formou písemného či přímo osobního kontaktu se stěžovatelem. Krajský i okresní výbor sídlí ve stejném poschodí budovy ÚV.

ad 3) Je právem KRoK považovat celou záležitost za vyřešenou, jenže skutečnost je jiná. Stížnost totiž obsahovala, jak jsem již uvedl, mimo základního problému (neexistence MLOK při OV v době vydání Výzvy), dalších osm bodů souvisejících s porušováním Stanov KSČM.  A ty byly krajskou komisi z nepochopitelných důvodů naprosto ignorovány.

    Proto vyslovuji zásadní nesouhlas jak s postupem KRoK v celé záležitosti, tak především    s jejím stanoviskem neřešícím ji ve všech souvislostech. Její práci považuji za nezodpovědnou, diletantskou a v čele s neschopným předsedou za nefunkční. Názor na její nekompetentnost nakonec dokládá i fakt, že Zpráva o činnosti KRoK, předložená lednové středočeské krajské konferenci, nebyla delegáty schválena, ale pouze vzata na vědomí. Proto mě překvapilo, že i přes výměnu tří členů komise její předseda zůstává, jako by neexistovalo známé a praxí ověřené přísloví o rybě a zápachu.     

    Vážený soudruhu předsedo, na základě výše uvedeného jsem přesvědčen i o Tvém významném negativním podílu na celé záležitosti. I když jsi s touto stížností nebyl zřejmě seznámen, minimálně jsi věděl o průtazích v jejím řešení. Jedná se o komisi, kterou máš bezprostředně „pod palcem“ jako předseda ÚRoK, a o její práci jsi informován i jako tajemník Středočeského krajského výboru. Rozhodčí komise sice nepodléhají voleným orgánům na příslušné úrovni, proto ale tím více nabývá na významu metodická pomoc           z vyššího stupně (i když ve Statutu rozhodčích komisí je to nelogicky uvedeno pouze u KRoK).

    Není myslitelné, abys jako předseda nejvyšší rozhodčí komise a jeden ze šesti vedoucích funkcionářů strany jen přihlížel nečinnosti středočeské KRoK a i k tomu, že její předseda, bez ohledu na jeho neschopnost, byl znovu do této funkce navrhován a zvolen. Je to vlastně do určité míry podvod na delegátech konference, kteří pochopitelně nemohou znát všechny kandidáty navrhované do volených funkcí a tak dají na doporučení příslušných orgánů. Jestliže ty nepracují zodpovědně. Pak se nemůžeme divit, že jsou ve funkcích lidé, kteří na to nemají a v důsledku toho napáchají více škody než užitku.       

    Je mí líto, ale myslím, že bys měl vzhledem k uvedeným okolnostem posoudit svoji práci předsedy Ústřední rozhodčí komise, a zvážit opodstatněnost případné opětovné kandidatury na tuto funkci na IX. sjezdu KSČM. Nejsem zastáncem násilné rotace kádrů a omezování doby ve funkci počtem funkčních období. Rozhodujícím kritériem by měly být vždy schopnosti, předpoklady a hlavně výsledky práce. A v Tvém případě se mi zdá, že po třech volebních obdobích, tedy po dvanácti letech ve funkci předsedy ÚRoK, se u Tebe už projevuje únava, a zřejmě i lhostejnost k nedostatkům, nezájem se jimi zabývat a řešit je.

    Zdůrazňuji, že mé doporučení k odstoupení z funkce není vyvoláno žádnými osobními důvody či dokonce antipatii vůči Tobě. Jsem, samozřejmě, silně ovlivněn nespokojeností        s celou situací kolem řešení/neřešení mé stížnosti a zejména s nekompetentním závěrem učiněným k celé záležitosti Středočeskou krajskou rozhodčí komisi KSČM.    

Jaromír Dočekal

 

radní pro KaPP Ing. Z. Štefek se bude mimo jiné účastnit následujících akcí:

Úterý 1. 3. 2016

13:00 hod. – Kontrolní den skanzen Kouřim, Krajský úřad SK, Zborovská 11, Praha 5, 3. patro, č. dv. 3019

 

Středa 2. 3. 2016

13:00 hod. – Setkání zástupců města Říčany s vedením SK, Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, sál zastupitelstva

17:00 hod. – Vernisáž výstavy Tváře z minulosti – portrétní umění 19. – 20. století Regionální muzeum Kolín, Červinkovský dům, Brandlova 35

 

Čtvrtek 3. 3. 2016

17:00 hod. – Vernisáž výstavy Od vladyckého dvora k prezidentské rezidenci, Muzeum T.G.M. v Lánech

 

Sobota 5. 3. 2016

13:00 hod. – Den s T. G. M. – pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka, Muzeum T. G. M.     v Lánech

 

Neděle 6. 3. 2016

15:00 hod. – Vyrobte si vlastní kukačky – dílna pro rodiče s dětmi, Středočeské muzeum       v Roztokách u Prahy
 

 

 Blahopřejeme k 85. narozeninám

 ---------------------------------------

 19. 3. oslavuje ALENA VODĚROVÁ ze Staré Boleslavi

 27. 3. oslavuje KAREL DRAŽIL z Mnichovic

       

                                                       za okresní výbor KSČM Praha – východ
                                                       předseda Milan Havlíček

 

 PORADA FUNKCIONÁŘŮ dne 6. 4. 2016 od 8.30. v budově ÚV

- Informace z jednání vyšších stranických orgánů (OV)
- MDŽ
- Získávání nových členů
- Výměna zkušeností z činnosti ZO a VČS, májové oslavy.