Z tiskové konference Středočeského klubu krajských zastupitelů 24.6.2019

24. 6. 2019

V pondělí 24. června se koná další zastupitelstvo Středočeského kraje.

Zastupitelé za KSČM považují dlouhodobě důležité téma zadržování vody v krajině, tedy opatření proti suchu. „Jsme rádi, že se daří plnit prioritu podporovat rozvoj infrastruktury i na malých obcích, do vodovodů a kanalizací jde nejvíce prostředků v historii, propojujeme i vodohospodářské soustavy, třeba podél připravované D3 nebo na vytipovaných klíčových místech a na kraji funguje i speciální pracovní komise,“ zahájil téma člen výboru pro životní prostředí a zemědělství Josef Dovolil. Klub tak svou činností navazuje i na parlamentní inciativu komunistických poslanců, kteří navrhli ústavní zákon o ochraně vodních zdrojů. Aktuálně se bude na zastupitelstvu schvalovat zpracování koncepce udržitelného hospodaření s vodou, na které by se mělo pracovat společně s Českou zemědělskou univerzitou a která by se měla projevit i v ZÚR kraje.

Na jednání se bude projednávat také informace k optimalizaci krajské školské soustavy. „Informace je souhrnem výstupů z expertní skupiny zřízené právě k optimalizaci školství. Náš postoj k této otázce je konzistentní. Plně podporujeme aktivity směřující k potřebné optimalizaci krajské školské soustavy. Stále však zdůrazňujeme, že tento proces musí být postaven na jasné koncepci. Nesmí docházet k nekoncepčnímu slučování a rušení škol.,“ podotkl člen expertní skupiny pro optimalizaci školství Zbyněk Coufal a doplnil: „Vnímáme i, že expertní skupina směřuje k návrhu omezeného statického souboru kritérií, jimiž mají být I. ekonomická udržitelnost školy, II. oborová optimalizace a III. kvalita výchovně vzdělávacího procesu. Dle našeho názoru stojí před odborem školství a expertní skupinou nelehký úkol tyto soubory kritérií doplnit i o další, řekněme doplňující kritéria, jako je demografický vývoj, potřeba oborů, dostupnost a spádovost školy a podobně. V neposlední řadě se musí koncepční model opírat o novější materiál, než je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020.“

Zastupitelé za KSČM také kriticky pohlížejí na rizika memoranda s Kyjevskou oblastí. Nemáme nic proti ukrajinskému lidu, mnoho z nich i zahynulo v řadách Rudé armády při osvobozování naší vlasti od fašismu. A máme mezi Ukrajinci i dnes dost přátel. Ale určitě bychom nemohli podpořit, pokud by praktickým výstupem spolupráce byla krajská podpora ministerské iniciativy ČSSD, v rámci které by měl mít ukrajinský dělník u nás větší plat než dělník náš. Také vnímáme, že Ukrajina je ve složité domácí situaci, jsou tam glorifikováni Banderovci, kterým padlo za oběť i mnoho našich spoluobčanů, mají dokonce status válečných veteránů; ne všechny strany tam mohou kandidovat ve volbách a tak bychom mohli pokračovat. Náš klub tedy pro memorandum hlasovat nebude, pokud ale praktické kroky kraje posílí mezinárodní tlak proti projevům fašismu na Ukrajině, určitě je podpoříme.

Pozitivními body je ale řada materiálů z oblasti cestovního ruchu. Kraj podporuje výstavbu klíčových cyklostezek a i jejich nadstavbu, dnes projednáváme Voticko a spolupráci s Prahou právě na rozvoji cykloturistiky. Podporuje destinační managementy, byť bychom měli pomoci i těm začínajícím, které zatím nesplňují přísná pravidla. Turistická informační centra i vodní turistiku, dnes projednáváme Vltavu i podporu spolku Středočeské vodní cesty. Z kultury navyšujeme podporu pověřeným knihovnám na výkon regionálních funkcí knihoven, byť nám ještě do naplnění koncepce schází navýšit prostředky na nákup knižního fondu,“ shrnul body předseda klubu Zdeněk Štefek.

Ze strategických materiálů je důležitý též rozpočtový výhled 2020 -2024. „Zastupitelstvo dává výhledem jednoznačně najevo, že i v dalším programovém období chce maximálně čerpat evropské dotace, kde již ale bude mnohem větší podíl vlastního spolufinancování. Jednoznačně dává zelenou investicím do rozvoje kraje,“ doplnil Štefek.

Video: 

Fotogalerie

Autor: 
Klub zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji