Zpravodaj 9/2019

2. 9. 2019

K výročním schůzím

     O konání výročních členských schůzí jsme informovali již v předcházejících Zpravodajích okresního výboru. Šesté zasedání ÚV KSČM konané 30. března schválilo svolání XI. sjezdu KSČM v termínu 18. a 19. dubna 2020. Klíč pro volbu delegátů sjezdu byl schválen v poměru 1:120, takže naše okresní konference zvolí tři delegáty a v pořadí i další náhradníky. Návrhy na delegáty sjezdu a krajské konference, stejně jako na další funkce v okresním a krajském orgánu by měly vzejít právě z výročních členských schůzí. Sjezdová známka byla stanovena ve výši 50,-Kč na člena strany.

   Sedmé zasedání ústředního výboru (29. června 2019) projednalo a rozhodlo o konání výročních členských schůzí ZO KSČM v období od 1. září do 20. listopadu, a okresních a krajských konferencí na přelomu roku 2019-2020. Mimo jiné uložilo předložit (na politicko-organizační oddělení ÚV) za každý kraj návrh pěti až deseti termínů (včetně místa a času) jednání vybraných VČS ZO KSČM v daném kraji se zodpovědností předsedů OV a KV s termínem do 31. srpna.

   Sjezdu strany tedy budou předcházet výroční členské schůze a stranické konference jako významná součást obsahové přípravy sjezdu. Jednání výročních schůzí se uskuteční v souladu se Stanovami, zhodnotí práci strany v uplynulém období, shrnou dosavadní zkušenosti a stanoví reálné úkoly orgánů a organizací KSČM pro další období.

   Doporučené rámcové zaměření obsahu jednání výročních členských schůzí podle možností, schopností a velikosti organizace se dotýká především: vyhodnocení činnosti ZO a práce výboru za uplynulé období;  kontroly plnění úkolů z usnesení minulé VČS; posouzení současného stavu členské základny, možností a aktivity jednotlivých členů, doplňování dsc_5183.jpgčlenské základny o mladou a střední generaci; práce s Haló novinami, posoudit jejich odběr a využití v okruhu své působnosti;  projednání dosavadních zkušenosti práce ZO KSČM při řešení komunálních otázek v místě; posouzení možností práce stranické organizace na veřejnosti (veřejné schůze se zastupiteli, poslanci, besedy, společenské akce apod.); zvolit či potvrdit předsedu a výbor organizace, zvolit delegáty na okresní konferenci podle předem stanoveného klíčem (viz Zpravodaj OV červenec 2019); projednat návrhy obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM doporučené a projednané celostranickými konferencemi, většinová stanoviska a náměty postoupit OV KSČM k posouzení okresní konferenci. (Podklady, které by měly mimo jiné obdržet základní organizace k projednání na výročních schůzi z vyšších stranických orgánů:  návrh úpravy Stanov; návrh zkvalitnění řízení strany; návrh na ekonomické zabezpečení strany; alternativní návrhy novely Programu strany.)

    Kádrově zajistit činnost strany je jedním z hlavních úkolů jednání výročních členských schůzí a okresních konferencí. Pro naše základní organizace to znamená (mimo zabezpečení složení vlastního výboru ZO) projednat a navrhovat po stranické linii jmenovitě kandidáty do těchto funkcí: do okresního výboru; na funkci předsedy okresního výboru; do okresní rozhodčí komise; do okresní kontrolní komise; do krajského výboru; na funkci předsedy krajského výboru; do ústředního výboru; na funkce ve vedení strany.

    Základní organizace mají možnost vybírat jak ze stávajících funkcionářů, tak, samozřejmě, i z nových, dalších, kteří mají o tuto dobrovolnou a náročnou práci zájem a osvědčili se příkladně obětavou prací v základních organizacích strany, v práci zastupitelů či vlasteneckých organizacích.

    To ale není všechno. Výroční schůze a okresní konference by měly také navrhnout kandidáty do zastupitelstva kraje za náš okres pro krajské volby, které se budou konat ve druhé polovině příštího roku. Konečné složení kandidátní listiny bude schváleno na krajské konferenci. Krajský výbor předpokládá šest až osm návrhů na tuto kandidátku z každého okresu.

    K zjednodušení a ulehčení práce výborů a předsedů základních organizací, lepší orientaci v úkolech i snazšímu vypracování hlášení o konání VČS, nabízí okresní výbor osnovu, z které bude také vycházet při zpracování okresní Zprávy o činnosti i v kádrové přípravě konference.

    Ve vnitrostranické kampani k XI. sjezdu KSČM je hlavním úkolem naplnit závěry celostranických konferencí KSČM, konaných ve dnech 27. dubna v Praze a 8. června 2019 v Nymburce.

    Přípravu i samotné konání sjezdu je třeba využít k mediální prezentaci KSČM a jejího programu. Strana by se měla prezentovat jako akceschopná, která svou politiku orientuje na řešení hlavních problémů země a jejích občanů.      

    Shrneme-li úkoly pro nadcházející období, tak by výroční schůze měly napomoci stabilizaci stranických organizací a orgánů včetně projednání připravovaných sjezdových dokumentů.

    Celkové úsilí by měla završit okresní konference KSČM Praha-východ, která se bude konat v sobotu 18. ledna 2020 v budově ústředního výboru Politických vězňů 9, Praha 1.

Okresní výbor KSČM Praha-východ

 

_grafvoleb.png

 

Slovo předsedy okresního výboru KSČM Praha-východ

Vážené soudružky a soudruzi,

Celostranická konference KSČM, která se konala 08.06.2019 v Nymburce, přijala usnesení, ve kterém akceptuje možnost zpracování alternativních návrhů programů KSČM, které budou zpracování do 15.08.2019 a předloženy a projednány na VČS, OK a KK KSČM a postoupeny XI. Sjezdu KSČM (celé usnesení bylo publikováno ve Zpravodaji červenec – srpen)

Nejdříve dovolte vysvětlit, proč je v usnesení množné číslo „programů“.

Strana se potýká s dramatickým poklesem volebních výsledků, stárnutím členské základny, poklesem počtu základních _posolda.jpgorganizací, ztrátou schopností dělat politickou práci „v místě“, kádrové rezervy se tenčí a noví členové se nehlásí.

Za této situace, je logické, že se vede diskuse o tom, jak dál, jak obrátit negativní trendy. A jedním ze základních předpokladů je mít účinný program.

Z diskusí v rámci přípravy celostranické konference vykrystalizoval závěr:

-  je nutné aktualizovat stávající „kladenský“ program, resp. přijmout nový, který ho nahradí. Program, kterým se strana přihlásí k překonání kapitalismu, k socialistické budoucnosti, k míru, a ve kterém dokáže obhájit poctivou práci generací, které budovaly socialismus.

-  je nutné mít i krátkodobý program pro každodenní politiku. Jistě, mnohé z bodů v tomto programu, budou „udržovat kapitalismus v chátrání“, ale my nemůžeme rezignovat na to, co kapitalismus lidem vzal a co se jim chystá vzít. Krátkodobý program by jednak měl být zdrojem pro volební kampaně a zároveň zdrojem plánů práce pro každodenní politiku -  od poslaneckého klubu, přes krajská, městská a obecní zastupitelstva až k základním organizacím

K diskusi na VČS mají být tři návrhy Programu KSČM :

-       návrh aktualizace programu KSČM, předložený s. Grospičem na celostranické konferenci 08.06.2019 v Nymburce (konference ho vzala na vědomí);

-       návrh Programu předložený skupinou komunistů soustředěných kolem Marxisticko-leninského odborného klubu (MLOK);

-       návrh Programu předložený skupinou komunistů – Josef Skála, Miroslav Kavij, Pavel Posolda, Tomeš Vytiska, Stanislav Dušek, Jaroslav Pluskal.

Okresní výbor KSČM Praha- východ na svém jednání 28.08.2019 přijal usnesení, ve kterém žádá KV a ÚV o bezodkladné poskytnutí všech  návrhů programů, tak aby mohly být včas doručeny předsedům ZO.

Okresní výbor si na svém jednání kladl otázku – jak do diskuse o novém Programu strany a ostatních sjezdových dokumentů zapojit co největší počet členů okresní organizace.

Proto vyzývá všechny členy okresní organizace, kteří se hodlají do diskuse ke sjezdovým dokumentům zapojit nejen ve své základní organizaci, ale i na úrovni okresu a případně středočeského kraje, aby se přihlásili okresnímu výboru:

-       prostřednictvím svého předsedy ZO
-       nebo písemně (dopisem) na adresu OV KSČM Praha-východ, Politických vězňů 9, Praha 1, PSČ 111 21
-       nebo mailem na adresu ov.prvych@kscm.cz

Předpokládáme, že všechny návrhy programů a ostatní sjezdové dokumenty budou postupně zveřejněny na stranickém webu. Těm členům, kteří nemají přístup k internetu, doručíme dokumenty poštou. Okresní výbor plánuje uspořádat v průběhu listopadu okresní aktiv věnovaný diskusi ke sjezdovým dokumentům.

Pavel Posolda
předseda OV KSČM Praha-východ

 

Zpráva o činnosti klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji za 1-8/2019

Činnost klubu a hodnocení „koaliční“ spolupráce
Hodnocení spolupráce

     Klub zastupitelů vstoupil do roku 2019 stále v roli subjektu, který na základě 7 programových priorit podporuje koalici ANO a ČSSD na úrovni Středočeského kraje (není tedy v koalici, nemá zástupce v krajské „vládě“). Do programového prohlášení bylo prosazeno i mnoho dalších programových cílů. Cílem klubu také bylo a je zabránit realizaci kroků, které by měly negativní dopad na životní úroveň v kraji a na jeho budoucnost.

     Objevily se ale nové výzvy, které bylo nutné s ANO a ČSSD řešit, a které ukázaly i meze, jaké spolupráce má. Přestože byly priority KSČM v podstatě plněny (viz níže) a podařilo se zabránit i bodům, které jsou v rozporu s naším programem (opětovně spolupráce s církví, nekoncepční rušení škol), řada bodů s naší nepodporou byla prohlasována s opozicí, zejména s ODS, se kterou ANO udržuje konstruktivní vztahy (na rozdíl od STAN) – viz. podpora spolupráce s ukrajinskou oblastí, navýšení prostředků pro ZOO Chleby.

Na rozporných bodech se ukazovala síla KSČM, hlavně potenciál působit přímo na veřejnosti. Zejména se jednalo o působení v Čelákovicích a Liblicích při hrozbě rušení tamních škol (byť se to neprojevilo nijak ve volbách do Evropského parlamentu).

     Malá penetrace (průnik) do mediálního prostoru se ale projevila i v malé prezentaci odlišných postojů KSČM k různým _dsc41111.jpgkauzám a pseudokauzám, zejm. spojených s ANO (typicky DPP/DPČ, které klub v roce 2017 kritizoval a nemá problém se zveřejněním všeho i z minulých období, protože nikdy žádné lidi schované pod takovými smlouvami neměl).

V průběhu období se ukazovala ale i nevhodnost některých person za ANO i ČSSD do zvolených funkcí – tam ale respektujeme dohodnutý status, že za své nominanty má zodpovědnost příslušný subjekt.

Ke spolupráci s partnery sloužila účast na jednáních Rady bez možnosti hlasování i politická jednání.

Pozitivně lze hodnotit přístup ke všem materiálům Rady, takže zástupci KSČM jsou na Radě připraveni a diskutují. Jejich podněty ale často nepadají na úrodnou půdu (to ale nepadaly, ani když byli v koalici s ČSSD – byli často přehlasováni). Přes úsilí a přísliby také nebyly dotaženy námi požadované pravidelné termíny politických jednání. Proběhlá politická jednání přinesla jednotné postoje v nutnosti využití dotačních titulů z EU v příštím období i s využitím cizích zdrojů na spolufinancování, v otázce založení šesté akciové společnosti ve zdravotnictví i navýšených limitů investic pro jednotlivé kapitoly pro příští roky.

Negativně lze hodnotit malý časový prostor, který máme k vyjádření u NHT Kovácse k zásadním otázkám, které se tak jako tak pečou na poslední chvíli – typický příklad je rozdělení přebytku nebo dodatečných zdrojů apod.

 

Činnost klubu

Klub se scházel pravidelně dle půlročních schválených plánů činnosti, zasedal také před každým jednáním zastupitelstva, samostatná jednání věnoval podrobnějšímu hodnocení situace v kraji a hodnocení své činnosti (v tomto roce zasedal celkem 10krát). Jednání klubu připravovalo vedení klubu, které se scházelo taktéž v pravidelných termínech.

Na jednání klubu i vedení klubu bylo vždy zváno vedení KV KSČM, předseda klubu byl zván též na jednání Středočeského VV KV KSČM, aby byla zajištěna podrobná výměna informací. O činnosti klubu byla podávána informace též na jednání KV KSČM, klíčová stanoviska byla vždy konzultována a společně podporována. Výstupy z klubu, ale i z Rady byly pravidelně posílány do stranické krajské struktury.

Klub pokračoval i důrazem na mediální výstupy – před každým zastupitelstvem pořádal tiskovou konferenci, měl tiskové výstupy včetně videozáznamu na sociálních sítích, mimo prezentace na webových stránkách KV KSČM založil i facebookovou stránku, kde vyzkoušel i placenou reklamu úspěšně splněné priority. Na tomto místě je třeba také podotknout, že nejvyšší sledovanost má placená inzerce a výstupy z jednáí zastupitelstva kraje, (byť někdy i neplacené), zapojení členů strany, a dokonce i zastupitelů do odběru a sdílení je ale minimální. Totéž platí i pro odběr a sdílení z kanálu YouTube, na kterém jsou zveřejněna všechna naše videa. Po grafických výstupech na téma středočeského jízdného bylo zveřejněno i stanovisko a video s postojem KSČM k rušení škol a v médiích proběhlo i stanovisko k ombudsmanovi. Vzdělávací cyklus vystupování před médii a na veřejnosti vystřídalo v roce 2019 setkání se zastupiteli obcí a měst organizované společně s KV KSČM, kterého se účastnilo 41 hostů, i z neformálního odborného zázemí, se kterým je třeba dlouhodobě pracovat. Zahájena byla práce na komunikaci se spolky v kraji přes styčná výročí, rozeslány byly DL přání k MDŽ, výročí osvobození, dni pohraničníků a dopis ke dni učitelů.

Připravují se další vlogy (zkratka pro video blog) a pracuje se na návrhu společného zpravodaje.

Členové klubu se také aktivně účastnili akcí krajské organizace – Lidice a Blaník.

 

Plnění 7 programových podmínek podpory „krajské vlády“ ANO a ČSSD

1.     Žákovské jízdné – SPLNĚNO

Schválen model podpory pro žáky a studenty, kteří bydlí v kraji, a pro seniory 65+. Týká se časových jízdenek (pásma), platnost od 1. 9.2018, proplácení zpětně. Od spuštění projektu v září 2018 do konce června 2019 bylo podáno okolo 600 žádostí seniorů a na 7.500 žádostí žáků a studentů. Proplaceno bylo cca 4,500.000 Kč.

2.     Zásadní NE privatizaci, vyvádění a outsourcingu veřejných služeb (např. v nemocnicích).

K žádné privatizaci a vyvádění veřejných služeb nedošlo, naopak je tendence hledat úspory a mít všechny procesy pod kontrolou. Po analýze možností vznikla šestá akciová společnost ve zdravotnictví, která má za cíl hledat úspory a umožnit více nemocnice řídit. Zatím je připravováno 22 hromadných zakázek (406 mil. Kč bez DPH) již v termínovém kalendáři, hotovo je již 13 % zakázek za 55 mil. Kč (energie s úsporou 6 mil. Kč). Běží soutěž na dodávku léčivého přípravku Altepláza, na UZ přístroje, dodávky operačních stolů a odběrových vaků, v přípravě jsou kloubní náhrady, sanitní vozy, infuzní roztoky, stříkačky, inkontinenční pomůcky, obvazový materiál atd. Pracuje se na jednotném katalogu nákupních cen léčiv, SZM a MTZ i na informaci o základních sazbách hrazených pojišťovnami.

3.     Garance minimálně současné kvality a rozsahu zdravotní, sociální péče (včetně výstavby dalšího domova seniorů) a dalších služeb (včetně kulturních) a rozsahu dopravní obslužnosti včetně železniční

Podařilo se zabránit bezbřehému slučování, rušení a omezování škol – konkrétně sloučení Kunic s Jílovým, omezení oborů při sloučení 2 škol v Brandýse n. L., rušení/slučování 2 škol (gymnázium Čelákovice a SOŠ Liblice). V kultuře se podařilo zabránit slučování Rabasovy galerie s Muzeem TGM, již se navíc soutěží dokumentace na dostavbu galerie.

V oblasti dopravy se rozšiřuje v rámci postupující integrace i dopravní obslužnost. Kraj koupil dům v Žižicích, kde bude Domov seniorů, usilujeme o další navyšování kapacit sociálních služeb. Dořešila se snad nemocnice v Kutné Hoře, která spadá pod kolínskou.

4.     Zaměření fondů kraje na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace a vodovody u malých obcí.

V průběhu roku bylo do občanské vybavenosti, letos tedy do vodovodů a kanalizací z původního rozpočtu, přebytku a vybraných poplatků nasypáno opět více než v roce 2018, a to i z přebytku a aktuálně z dodatečných příjmů. Na vodovody a kanalizace se přesouvají i prostředky v rámci Infrastrukturního fondu. Pracuje se na propojování vodohospodářských soustav, již to není jen D3, ale celé další oblasti (naposledy např. Rakovnicko). Spuštěn byl dotační titul, který umožňuje malým obcím půjčit si na spolufinancování, i titul, který umožňuje přípravu projektů pro další období.

5.     Podílení se na dotvoření sítě služeben Policie ČR, které zejména v malých obcích a okolo Prahy chybí (obdoba sítě ZZS).

Snaha podpořit služebny přímo narazila na nedostatek policistů, hledali jsme tedy cesty, jak pomoci v oblasti bezpečnosti. Možností je zřídit dotační titul či tematické zadání, v rámci, kterého by se dalo čerpat na opravy, rekonstrukce, vybavení služeben, popř. nové služebny s dobou udržitelnosti, kamerové systémy apod.  Policie přišla i s potřebou podpory mobilních služeben – elektrokol                      (z vybraných pokut), což je také možná varianta. Navrhli jsme tedy vytvořit memorandum o spolupráci s Policií ČR, kde by bylo mnoho uvedených bodů zakotveno. Návrh memoranda a rozsah je stále diskutován, bez závěru. Konkrétní financování v případě výsledné varianty je sice přislíbeno, ale bez znalosti obsahu není nikde zatím zakotveno.

6.     Sjednocení podpory významných akcí z hlediska cestovního ruchu s kulturními akcemi a vytvoření koncepce podpory významných kulturních a turistických aktivit v kraji s pravidelnou finanční podporou – SPLNĚNO

Seznam akcí byl schválen Radou kraje, obsahuje nejen festivaly vážné hudby, ale i třeba festivaly jazzové, country či folklorní, divadlo, pantomimu, literaturu, historické slavnosti. Výběr těch největších, které budou větší částkou podpořeny přímo z rozpočtu, schválilo zastupitelstvo.

7.     Zavedení programu energetických úspor pro příspěvkové organizace s každoročním vyhrazením prostředků na financování/kofinancování – SPLNĚNO

Koncepční řešení energetických úspor aktuálně spočívá ve velkých projektech financovaných metodou EPC (200 objektů), v samostatných zateplovacích projektech organizací, podařilo se koncepčně doplnit systém o program malých energetických úspor, který je určený pro zbylé organizace a lze z něho získat prostředky na projekty s návratností do 5 let a limitem 2 mil. Kč. Aktuálně je v něm 5 mil. Kč, není problém částku navýšit.
 

Aktuální úkoly

·         Jako hlavní úkol vnímá klub v roce 2019 pokračování plnění našich priorit. Zejména nás čeká dořešení tématu policejních služeben.
·         Druhým hlavním úkolem je příprava volebního programu.

·         Třetím hlavním úkolem je zintenzivnění propagace práce našich zastupitelů. Pokračovat ve videoklipech, obohatit výstupy činnosti jednotlivých zastupitelů, pokusit se vydat 3x (půlročně) zpravodaj s velkým podílem výstupů klubu (v podobě elektronické).

·         Nezbytné je pokračovat v komunikaci s neformálním odborným zázemím (spojení s kádrovou politikou přípravou na nové volby).
·         Připravit brožuru pomoci pro zastupitele obcí a měst (praktický návrh ze setkání).
·         Ve vztahu k ANO a ČSSD

-    Dosáhnout pravidelnosti politických jednání, (mělo by se jednat např. o podrobnostech půjčky na generální opravu silniční infrastruktury apod.) a nutnosti jednání před ZK a zásadními body.
-    Připravit se na jednání o rozpočtu (září) a rozdělení přebytku (leden).

-    Oddělit se mediálně v rozporných pohledech a v systémovějších řešeních.
-    Zaujmout odpovídající místo ve Středočechovi, který bude opět vycházet.

Zdeněk Štefek

                                                           

Kdo nám vlastně vládne?

   Odborníky, kteří se vyjadřují k mocenským poměrům uvnitř Evropské unie, můžeme rozdělit do tří druhů. Jedni tvrdí, že Unii ovládají oligarchové s cílem podřídit ji zájmům velkých nadnárodních společností a finančně silných skupin. Druzí jsou přesvědčeni, že ji ovládají neomarxisté s cílem otevřít ji migrantům z chudých zemí a tvrdě cenzurovat všechny projevy nespokojenosti místního obyvatelstva. Jsou i takoví experti, kteří se domnívají, že obě zmíněné skupiny, tedy stará pravice a nová levice ovládají Evropu zároveň.

   Je jasné, že takové „vysvětlení“ přináší mnohem více otázek než odpovědí. Pokud Evropu ovládají oligarchové, anebo ti, kdo stojí v jejich službách, jak je možné zároveň ji obviňovat z toho, že provádí socialistickou, či dokonce kryptokomunistickou politiku? Odkdy mají oligarchové zájem na politice, která poškozuje bohaté?

   A pokud ji mají naopak pod kontrolou neomarxisté, jak to přijde, že v ní neustále narůstají sociální a majetkové rozdíly, nemalé počty lidí žijí pod prahem chudoby a zejména mladé lidi ohrožuje v řadě zemí masová nezaměstnanost.   

   V případě, že Evropě vládnou společnou rukou oligarchové i neomarxisté, co vlastně ty druhé inspirovalo v díle Karla Marxe k tomu, aby se postavili na stranu velkého kapitálu, tedy vykořisťovatelů. To asi četli Kapitál hodně ledabyle.

   Je to snad poprvé v dějinách, kdy je tolik nejasností ohledně toho, kdo je vlastně u moci. Ti, kdo jsou s poměry spokojeni, nevědí, komu za ně vlastně vděčí. Ti, kteří proti nim naopak protestují, nevědí, proti komu se mají bouřit.

   Zpravidla to odnesou bruselští úředníci. Ale úředníci byli přece vždycky v dějinách pouze nástrojem vlády, nikoliv jejím subjektem. Za úředníky a vysoko nad nimi vždycky stál někdo, z jehož vůle svůj úřad drželi. A drželi ho jen tak dlouho, dokud to odpovídalo jeho zájmům. Nikdo soudný nemůže věřit tomu, že jsme se stali svědky celoevropské úřednické revoluce.

   Lidi, kteří nejsou schopni dát ani přibližnou odpověď na žádnou z výše položených otázek, poznáme docela snadno. Prostě jsou přesvědčeni, že Evropu ovládá Putin.

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

 

 

Názory členů naší okresní organizace

Vážení soudruzi,

opět jsem nucen napsat otevřený dopis, který adresuji zejména předsedům ZO KSČM, členům výborů ZO KSČM, řadovým členům naší okresní organizace, ale i členům našeho OV a členům ve vyšších stranických orgánech. Tentokrát však jsem jej rozšířil na všechny okresní výbory v našem kraji a nadřízené orgány.

 Rozhodl jsem se napsat tento dopis i proto, že sleduji, jak činnost naší okresní organizace upadá a hrozí vinou některých funkcionářů zánik okresní organizace.

  Vycházím z toho, že okresní výbor v počtu 9 členů není akce schopný, což nakonec zaznělo i na minulé okresní konferenci. Návrhy, aby okresní výbor měl 17, 15, 13 členů byly smeteny ze stolu.   Dnes většina z devítičlenného OV pracuje systémem hlavně po mně toho moc nechtějte........

   Pro úplnost předkládám účast členů OV a zástupců ve vyšších stranických orgánech na jednáních OV a poradách předsedů ZO KSČM od ledna 2019. Celkem 6 zasedání do 30. 6. 2019

                                                                              Zasedání OV         porada předsedů

Posolda /předseda OV/ ZO Říčany                                        4                       4

Duník/místo př. OV/ ZO Čelákovice                                       5                       0

Štefek /místo př. OV, člen KV, ÚV/ZO při OV                         4                       5

Hádek   ZO Řež závod                                                           6                       0

Hajleková   ZO St.Boleslav                                                    4                       0

Zima ZO Kunice                                                                     4                       3

Grygarová ZO Čelákovice                                                     4                       0

Atassi ZO Říčany                                                                  4                       0

Hudec ZO Říčany                                                                 4                       0

Člen Středoč.KV KSČM M. Havlíček ZO Říčany                  5                       3  

 

Smysl tohoto dopisu není ukázat, že tam ten je lepší než onen, ale bojovat za závěry naší strany, snažit se pomoci v místech, chtít, aby se o nás vědělo a neprosazovat své osobní zájmy. Buďme k sobě upřímní a rozeberme, co kdo z našich cca 280 členů udělal pro úspěch v obecních či evropských volbách.

Hledejme chyby u sebe, a ne ve vedení ÚV KSČM, či dokonce předsedy s. Filipa. Vystupování předsedy ÚV KSČM naopak ukazuje cestu kudy jít a jak udržet stranu pohromadě.

 Jak se ukázalo, nejvíce škody mezi členskou základnou udělaly různé skupiny, jako jsou Restart, MLOK a jim podobné. Jim jde jen o to poškodit, rozdělit stranu. Sjezd rozhodnul, konference letos potvrdily, tak nevím, proč by to mělo být jinak. Je smutné, že jeden z hlavních   š k ů d c ů   je z našeho okresu. Z toho prostě vyplývá, že již M. Havlíček nás nemůže nikde  z a s t u p o v a t.

 Až budete projednávat na výročních členských schůzích a konferencích kandidátku, měli byste vědět, jak vystupují, jak jednají někteří členové OV či KV za náš okres.

Jen stručně:

s. Posolda při diskusi na poradě předsedů ZO KSČM 7. 5. 2019 ohledně mimořádných HaNO před Evropskými volbami, řekne, cituji …že „Říčany je stejně nepotřebují, že nic nedělají“… konec citátu.

s. Duník – jako místopředseda OV /viz tabulka/ složil funkci předsedy ZO Čelákovice, ta nyní nemá předsedu, neúčastní se jednání porad předsedů ZO.

M. Havlíček – Zpravodaj č.6: použil nepravdivou informaci, že“ kdyby byl na druhém místě kandidátky do EU s. Skála, výsledek by byl daleko lepší, „přitom – je všeobecně známo, že s. Skála se v prosinci 2018 před tajným hlasováním ÚV o navrhované kandidátce vzdal kandidatury, vedle toho zapomíná, že Zpravodaj není hlásná trouba z Ostravy, Jindřichova Hradce apod. Má sloužit potřebám okresního výboru, základním organizacím. Nakonec OV KSČM jej i platí.  Negativním příkladem je číslo 7/2019.

 Někteří členové zapomínají, že okresní organizace není 9 členů z 5 ZO KSČM, ale život KSČM na okrese Praha – východ v jednotlivých městech a vesnicích. Nelze navrhovat převedení okresu do jiného kraje. Členská základna včetně f i n a n č n í ch   prostředků OV KSČM Praha – východ patří ke Středočeskému KV. Jsou to naše společné prostředky. 

Samostatnou kapitolou je proplacení volebních HaNo k volbám do EP.  Na návrh M. Havlíčka s vědomím s. Posoldy provedl ÚV KSČM proplacení faktury ve výši 32 500,-Kč České poště. Do dnešního dne (tj.29.7.2019) není jasné, zda–il se někdo obohatil za stranické peníze, kde skončily noviny, reklamace za nesplnění roznosu novin nebyla podána přes upozorňování členů KSČM, že roznos nebyl proveden. Podobně to bylo při komunálních volbách.

Dle předloženého seznamu 9 členů OV má v OV zastoupení jedna organizace 3 členy / ZO Říčany/, druhá 2 členy /ZO Čelákovice/ tj. nadpoloviční většina. Prostě dělají si, co chtějí. Naopak chybí zastoupení Odolena voda, Klecany, Brandýs n/l, Mnichovice, Kamenice, Vyšehořovice a další. Z 28 ZO KSČM na Praze-východ při troše snahy OV by neměl být problém sestavit více početný okresní výbor. Na VČS ve své domovské organizaci i na OK budu prosazovat, aby v OV bylo zapojeno nejméně 15 členů z 15 ZO.

Samostatným bodem je ale rozhodnutí předsedy OV KSČM, že v květnu a červnu bude sekretariát OV KSČM uzavřen, i když se 2 měsíce předem vědělo, že stávající pracovnice ukončí pracovní poměr k 30.4.2019. Uzavřít měsíc před volbami do EP pracoviště OV?

Toto je přesně podle hesla:“ …. č í m h ů ř e, t í m   l é p e ......“

Za to ale s velkou slávou jsme přijali od 1. července 2019 jako pracovníka sekretariátu OV nečlena strany 19letého p. Grygara z Čelákovic. To mluví samo za sebe.

Někdo by mi mohl říci, mohl jsi své názory tlumočit jinde.  Je to ale má vlastní osobní zkušenost, která ukazuje, že ze strany stávajícího OV KSČM není zájem cokoliv řešit, zabezpečovat politiku naší KSČM. Činnost členské základny vedení OV KSČM prostě nezajímá. S kolika ZO je OV v kontaktu? Od října 2018 jsem napsal 2x otevřený dopis OV. Přesto, že se pravidelně účastním na akcích OV, na jednáních OV, poradách předsedů, jediné, čeho jsem se dočkal, byl nepravdivý článek ve Zpravodaji č. 7. /2019 od s.  Duníka. Nemám patent na rozum, ale vidím, že nemůžeme čekat do okresní konference. Není možné, aby lidé typu Havlíčka, Posoldy takto řídili okresní výbor KSČM.

Věřím, že je stále dostatek čestných komunistů.

Vyšší orgány strany již musí řešit uvedené problémy na okrese Praha-východ.

Stanislav Šrámek
člen výboru ZO KSČM Brandýs n.L

 

 

Názory členů naší okresní organizace

Vážené soudružky, soudruzi,

nerad, ale musím alespoň krátce zareagovat na zaslaný dopis Stanislava Šrámka.

     Nepochopil jsem, proč jej autor nezaslal přímo také dalším členům OV a KV, které v dopise zmiňuje, kritizuje a napadá, a proto jsem jim ho přeposlal pro jejich informaci, neboť si nejsem jistý, zda byli s jeho obsahem seznámeni.

     Na poslední konferenci byl OV KSČM Praha – východ cca 20členný, teprve na ní byl zvolen většinou hlasů přítomných delegátů nový OV 9 ti členný, takže na ní nemohlo zaznít, že OV v počtu 9 členů není akce schopný.

     Není pravdou, že návrhy, aby OV měl 17, 15, 13 členů, byly smeteny ze stolu. (viz předešlý odstavec). Hodnotit, kdo z 280 členů okresní organizace toho udělal pro volby do EP více, nebo méně si netroufnu, ale jsem přesvědčen, že kritizovaný předseda OV s. Posolda i člen KV s. Havlíček toho pro volby rozhodně udělali více než autor tohoto dopisu.

     Otázku škodlivosti MLOKU, či RESTARTU, nechť si každý posoudí sám dle svých zkušeností a svého svědomí.

     Ke kritice, že jsem složil funkci předsedy ZO KSČM Čelákovice podotýkám. Důvodů, které mne vedly k tomuto rozhodnutí, bylo více. Zmíním se jen o těch nejpodstatnějších. Opakovaný neúspěch KSČM v našem městě ve třech po sobě jdoucích volbách – vyvození osobní zodpovědnosti na rozdíl od mnoha jiných soudruhů, mnohdy ve vyšších stranických funkcích. Únava, osobní, pracovní a rodinné problémy. Po 25 letech (s přestávkou 3 let) ve funkci předsedy městské organizace jsem na to snad měl právo. Nejsem robot, ale jen člověk z masa a kostí, prostě došlo u mne k únavě a opotřebení materiálu, což zapříčinilo i vznik osobních problémů, potřeboval jsem vysadit. Téměř po roce však musím konstatovat, že se mi ani tento krok nedaří realizovat, tak jak bych si to představoval.

Na měsíční porady funkcionářů (nikoliv předsedů) nechodím, zejména proto, že jsem stále ještě  v aktivním pracovním poměru a nemíním na ně obětovat více než polovinu ze své 20denní dovolené. Myslím si, že jsem pro stranu za svůj život obětoval dost svého volného času i financí.

     Za půl roku, pokud nedojde na přání autora dopisu a bude svolána mimořádná okresní konference, nás čeká řádná okresní konference. Po trpkých zkušenostech z letošního lednového okresního aktivu, jehož se zúčastnilo 22 z 280 členů celé okresní organizace, mám oprávněné obavy, abychom vůbec dokázali ještě z koho okresní výbor zvolit. Vždy jsem byl spíše pesimistou, třeba budu mile překvapen aktivitou a zájmem o práci u dalších členů.

Poslední připomínka se týká mého, autorem označeného, nepravdivého článku ve Zpravodaji OV 7/2019. Ptám se tedy autora dopisu: "V čem je tento článek nepravdivý?" Děkuji za odpověď.

 Vladimír Duník

 

 

Názory členů naší okresní organizace

Nařčení s. Stanislava Šrámka, že snad destruuje práci OV KSČM Praha – východ, je liché.

Čas oponou trhnul a změnil svět!  Ani po 30 letech po převratu si nechceme připustit, že už nic nebude tak jako kdysi.

Partajní systém se rozpadá, do popředí vstupuje projekt tzv. občanské společnosti /nejen u nás/ - tak řečená pravice je na vrcholu blaha-prožívá orgie vítězství.

      Kromě nezpochybnitelných jejích vůdců se k ní přimykají všelijací podržtaškové a přisluhovači. I v KSČ bylo naposledy /17.11.1989/ 1,7 milionu členů. Nekonečná školení na pracovištích, VUML atd. skončila s pádem režimu. A lidé si oddechli. Kapitalismus uzbrojil a ekonomicky zničil nejen SSSR, ale celý svět a socialistickou soustavu. Koneckonců satelity SSSR /Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, bývalá Jugoslávie, Pobaltí byly na straně fašismu v době předválečné!

     Nejenom u nás socialistická revoluce pozdvihla z bídy široké vrstvy obyvatel, přispěla k rozpadu koloniálního systému, z něhož stále bývalé mocnosti těží a který je příčinou neutuchajících konfliktů uměle vyvolávaných /imigrace/.

A my do toho se žabomyšími spory.

     Volební potenciál KSČM zachraňuje jádro členů, kteří nemají co ztratit. Sympatizanti se odvracejí, nemůžeme popřít, že se lidem u nás žije dobře. Nestojí o naše teorie odtržené od života.

     Nedaří se nám oslovit cca 30 % nevoličů, kterým se žije opravdu špatně (nejen důchodci).

Vedení OV KSČM (Havlíček-Posolda a spol.) je umanuté, že by prosadilo změnu kursu ve straně a potažmo ve společnosti.

Mnohatisícové davy na náměstích, dobře manipulovatelné, jsou nejen proti Babišovi, ale stále proti nám. Lidé nechtějí otočit kolo dějin zpět. Nechtějí nazpět direktiva i marxismus z poloviny 19. stol., který má své limity. Musí se ctít proměny společnosti, protože jinak by to byla „církevní“ dogmata.

     Skutečného znalce marxismu s charismatem Miloslava Ransdorfa jako liberála a intelektuála jsme ztratili.

Padl do iluzí a byl uštván.

A dogmatici starých pořádků se do něj i posmrtně strefují (v textech Dialogu). Myslí mimo realitu. Jistý Lukáš Vrobel, který adoruje problematický režim v KLDR, neúspěšný jak v domovských Úvalech, tak na Praze 1, se nyní vlamuje do našeho teritoria coby zachránce idejí. A dostává prostor.

     Standa Šrámek je impulzivní až cholerický, ale jde mu o stranu.

Kritizuje výzvy a petice k odstoupení současného vedení. Dopadli bychom jako Josef SKÁLA, tj. mimo hru.
Psáno 21.8.2019, tj. 50 let po vojenském řešení, jehož plody nyní sdílíme.
A co se týče nenávisti, mohl bych vyprávět.

Václav Novák z Vyšehořovic  

 

 

Se státním podnikem „Česká pošta“ už nikdy?!

Několik posledních let a různých voleb měla KSČM s Českou poštou uzavřenou speciální smlouvu, která zvýhodňovala roznos informačních volebních materiálů ve velkém prostřednictvím služeb České pošty. Náš okresní výbor i okresní a krajské výbory v celé republice je také ve velikém (několika milionovém) rozsahu využívaly, i když po celou dobu se silnou kritikou na výslednou kvalitu uvedených služeb. Nejednou jsem žádal předsedu ÚV prostřednictvím Ústředního operačního volebního štábu KSČM, aby obsahu uzavřené smlouvy věnovalo vedení strany patřičnou pozornost a také garantovalo slib ředitele České pošty, že doručovatelé skutečně letáky roznesou. Byl jsem vždy za kritiku práce České pošty odbyt.

Pod tlakem na manažerské schopnosti vedení České pošty, došlo k několika rozhodnutím ministerstva vnitra a tohoto státního podniku. Došlo nejen ke zrušení menších pošt a zrušení mnoha pracovních míst především poštovních doručovatelů a jejich nahrazení nahodilými brigádníky, ale i ke zkomplikování samotného podávání.

Od 1. března došlo ke zdražení všech služeb České pošty. Tak např. došlo téměř ke čtyřnásobnému navýšení platby za roznos informačních volebních letáků – v našem případě Volebních novin. Smlouva s KSČM byla jednostranně vypovězena, i když její platnost byla původně uzavřena až do září 2019. Je s podivem, na co máme tolik právníků, když neumí ani zachránit jednu jednoduchou smlouvu. Po prošantročení sta milionů za právně zpackaný prodej budovy ÚV se ale už ani nedivím.

Při posledních volbách do Evropského parlamentu jsem dostal za úkol zabezpečit převzetí objednaných volebních novin a jejich převezení do specializované firmy České pošty nazvané „Postkomplet“ a ke splnění uzavřené obchodní smlouvy, která obsahovala přesně vyjmenované obce a uvedené počty domácností našeho okresu. Podobně tak učinily i další okresy Středočeského kraje.

Vždy jsem naše funkcionáře upozorňoval, že je třeba s doručovateli mluvit a ptát se jich na naše materiály. Příkladně to v minulosti dělala v Toušeni Alenka Novotná.

V posledních 15 letech byl roznos (spíše neroznos) volebních materiálů našimi organizacemi kritizován. Nejinak tomu bylo i u těch posledních. Po vznesené kritice jsem požádal o reklamační řízení na nedodání informačních předvolebních novin. Dostal jsem následující odpověď:

„Vážený pane Havlíčku, níže v mailu zasílám výtah z „Obchodních podmínek – služby Roznáška informačních/propagačních materiálů“, s postupem pro uplatnění reklamace. Zároveň zde přikládám odkaz na celé znění „Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p. – ostatní služby“:

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/ostatni_sluzby.pdf/b79ebe27-90c9-4430-894a-e7daae2d86cc

Reklamace provedení služby musí být uplatněna do pěti pracovních dnů po konci sjednaného termínu roznášky, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace. Reklamace bude podnikem přijata k vyřízení pouze, pokud obsahuje následující údaje: předmět reklamace, datum zjištění porušení Smlouvy nebo Objednávky, místo, PSČ, ulice, číslo domu. Reklamace musí být podána písemně. Reklamaci lze uplatnit pouze tam, kde byla uzavřena Smlouva nebo Objednávka, tzn. na podací poště nebo na obchodním pracovišti podniku. Reklamace uplatněné na obchodním pracovišti podniku mohou být zaslány elektronicky a musí obsahovat kopii Zakázkového listu a Distribučního seznamu nebo potvrzení o podání prostřednictvím Elektronického podacího archu (ePA RIPM) nebo Souboru RIPM nebo kopii Objednávky.

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte mě kontaktovat.

Kamila Žákovská, obchodní manažer – senior, firemní obchod PH, STČ a VČ“

Z uvedeného vyplývá:

- že nemá cenu předražených služeb České pošty využívat. (I když jsem v minulosti tvrdil, že i když neroznesou v kraji deset, dvacet procent materiálů, tak stále zůstane 400 až 500 tisíc novin roznesených, tak to podle posledních informací ze základních organizací, a především tragických výsledků posledních několika voleb už asi dávno neplatí.);

- že v současné době (při neschopnosti většiny základních organizací zabezpečit dodání a roznos volebních materiálů do všech domácností a ani jeho následnou kontrolu), neumíme pokrýt uvedenou agitační činností ani z části domácností v našem okrese vlastními silami;

- že okresní a krajský volební štáb bude muset požádat vedení strany o pomoc a radu, jak takovou situaci v nadcházejících volbách řešit;

- že budeme nuceni hledat jiné způsoby, jak se do podvědomí našich obyvatel dostat. Především pak jasnou komunistickou politikou vedoucích funkcionářů vystupujících ve sdělovacích prostředcích;

- dávejme a posílejme do redakčních rad místních zpravodajů každý měsíc články našich krajských zastupitelů o jejich práci. (Články si můžete stáhnout z web stránek našeho klubu a přeposlat redakci ve vaší obci.)

Členové okresní organizace, kteří máte v této oblasti dobré nápady i zájemci o pomoc a práci v okresním volebním štábu, hlaste se prostřednictvím předsedů základních organizací KSČM na okresním výboru Praha-východ. Okresní výbor vašich služeb rád využije.

Za rok a kousek budeme volit nové krajské zastupitelstvo. V něm naši zastupitelé, zvolení za KSČM, udělali za posledních patnáct let pořádný kus práce. Udělejme proto maximum, aby výsledek voleb byl pro naši stranu co nejlepší.

Milan Havlíček

 

Plán práce okresní organizace KSČM Praha-východ na II. pololetí 2019
Hlavní úkoly:

- připravit a zabezpečit volby do Krajského zastupitelstva 2020 (program, kandidáti)
- připravit požadavky na okresní konferenci
- řešení vnitrostranických otázek KSČM – Program KSČM
- aktivizace a rozšíření členské základny v ZO a našich zástupců v odborném zázemí KSČM
- zabezpečit plnění usnesení celostranických konferencí 2019

OKRESNÍ VÝBOR

Stabilní body jednání:
1/ Dotazy a připomínky k zápisům, kontrola usnesení OV a vyšších stranických orgánů
2/ Plnění rozpočtu OV
3/ VOLBY /OVŠ/
4/ Vývoj politické situace v okrese
5/ Příprava Zpravodaje OV
6/ Okresní konference 2020

PORADY FUNKCIONÁŘŮ

se konají každé první úterý v měsíci od 8.30 hodin ve 2.patře č. 116, kde bude také prováděna distribuce Zpravodaje OV. Stabilními body jednání jsou: informace z jednání stranických orgánů (VV, KV, ÚV) a z krajského zastupitelstva; besedy v rámci přípravy funkcionářského aktivu a výměna zkušeností z práce ZO a s veřejností.

Další plánované či aktuální body budou uvedeny vždy s předstihem ve Zpravodaji OV.

_planprace2019.png

 

 

Církve, Walderode, sudeťáci. Kdo bude další?

     Český stát – respektive občané, kteří platí daně – už delší dobu slouží jako dojná kráva. V poslední době se vedla opět debata o tzv. církevní restituce. I když o restitucích jde jen těžko hovořit, neboť kupř. Apoštolská církev vzniklá v roce 1989 _katerinakonecna.png(tedy jí žádný majetek minulým režimem nemohl být zabaven) dostane více než 1 mld. Kč. Nenasytnost zejména římsko-katolické církve a některých řádů je v zemi, kde mj. za kritiku hromadění majetku duchovních církev svatá upálila Jana Husa, paradoxem. I přes tuto nemravnou výši církve a řády podaly stovky žalob na stát, kraje i obce a žádají vydat majetek, který byl součástí tzv. náhrad, a to značně předražených. V politické rovině – alespoň při zdanění těchto hanebných částek – jsem nepochopila postoj senátorského klubu ČSSD, který nepodpořil dřívější prioritu sociální demokracie.

     Další diskuze vyvolalo rozhodnutí odvolacího soudu v případě rodu Walderode, kterému tento soud přiřkl restituční nárok na majetky. Pokud se tak skutečně stane, vytváříme nebezpečný precedent, kterým mohou být prolomeny dekrety prezidenta Beneše. A stranou ponechávám řadu historických svědectví a faktů o působení Karla Friedricha Des Fours Walderode v době druhé světové války, kdy mj. podle brněnského genealoga dr. Stehlíka podepsal dotazník, v němž se přiznal ke členství v Henleinově sudetoněmecké straně, která později přešla přímo pod NSDAP.

     Dne 9. června přinesla česká média informaci o účasti českého velvyslance Podivínského na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v německém Řezně. Nechybělo ze strany českého velvyslance vystoupení započaté provoláním „milí krajané“, které svého času (dokonce v němčině) servilně užíval Daniel Herman z KDU-ČSL. Obrátila jsem se proto na ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD s dotazem, jaký měl český velvyslanec k tomuto vystoupení mandát. Ministr Petříček odpověděl, že ho sám o účast požádal, aby pokračoval v linii nastavené vládou ODS, resp. Petra Nečase!! Mnohý by mohl namítat, že se jedná o vzdálenou historii a pouhá gesta. Ano, to by mohlo platit, pokud by se Sudetoněmecké krajanské sdružení definitivně vzdalo myšlenky na konec dekretů prezidenta Beneše. Sudetoněmecké krajanské sdružení se ale dodnes hlásí k tzv. 20 bodům k sudetské otázce, kterou přijala v roce 1961 Sudetoněmecká rada. Tento dokument doslova v článku 12 připomíná, že je vyloučeno, aby se zřekli svých práv (především majetkových) na tehdejším území. Právě tomu brání v českém právním řádu dekrety prezidenta Beneše. Proto leží lidem jako Bernd Posselt a jejich českým přisluhovačům stále v žaludku. To dokazuje i rozhovor pro časopis Týden v loňském roce, kdy Posselt prohlásil: „Udělalo by mi velkou radost, kdyby Benešovy dekrety nebyly v českých zákonech… Uvítal bych, kdyby byly odstraněny… Ocenil jsem, jak mluvil Daniel Herman před dvěma roky na akci Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jak následně vystoupili Pavel Bělobrádek, Petr Nečas a Bohuslav Sobotka.“ Teď už by mohl poděkovat i sociálnědemokratickému ministrovi Petříčkovi, který opět ukázal dvojí metr a fakt, že si plete příčinu a následek. Ale vlastně mě to nepřekvapuje, když přihlíží adoraci banderovců na Ukrajině mající na rukou krev československých osvoboditelů, nebo když horlivě strká hlavu do zadku USA, jak to udělal v případu uznání Guaidóa za prezidenta Venezuely.

     Dekrety prezidenta Beneše jsou pojítkem všech výše uvedených kauz. Pokud budou prolomeny, bude to znamenat pro Českou republiku a její obyvatele nedozírné následky. Chci také poukázat, že to byl poslanec za KSČM Jiří Valenta, který toto téma otevřel a vnesl na půdu Poslanecké sněmovny, včetně otázky válečných reparací za škody způsobené Československu Německem během okupace, neboť někteří komentátoři zásluhy mylně přisuzují SPD. Někdo může namítnout, že válečné reparace měly být uzavřeny, ale vzhledem k ohrožení dekretů prezidenta republiky Beneše je nutné začít se o nich reálně bavit. Petříčkům, Hermanům, Bělobrádkům, Czernínům a dalším navzdory!  

Kateřina Konečná

 

PRAŽSKÉ TEORETICKO-POLITICKÉ KONFERENCE
Pražská „jarní“ konference

V sobotu 1. června se uskutečnila již 45. pražská teoreticko-politická konference. Tentokrát na téma "O odkazu V. a IX. sjezdu KSČ pro aktuální činnost komunistického hnutí". Smyslem bylo připomenout dva z nejvýznamnějších sjezdu u příležitosti 90. výročí V. sjezdu a 70. výročí IX. sjezdu KSČ – těchto zlomových událostí v novodobých dějinách naší země. Cílem konference bylo přispět k využití zkušeností z těchto sjezdů pro řešení současných problémů ve straně.

Pořadateli konference byly jako obvykle obvodní a okresní výbory strany – Praha 1, Praha 6, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Domažlice, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-sever, Příbram, Rokycany, Trutnov, MěV Jirkov, KPI Olomouc, spolu s KSČ a KSM.

_konferencevcermak.jpgPo zahajovacím slovu Viktora Pázlera, přednesl úvodní referát vedoucí Marxisticko-leninského odborného klubu Václav Čermák (viz foto).

V následné diskusi zaznělo 24 příspěvků a 5 nepřednesených příspěvky bylo odevzdáno do protokolu konference.

Sborník zatím v elektronické podobě obsahuje všechna uvedená vystoupení i příspěvky nepřednesené.

V úvodu Viktor Pázler mimo jiné řekl: „...Naším cílem není jen historické připomenutí výročí a opakování toho, co mnozí znají, ale především bychom chtěli přispět k využití zkušeností z tehdejšího, a nutno konstatovat velice úspěšného, přístupu komunistické strany k řešení situací nastolených otázek. Tehdy před devadesáti, a později sedmdesáti léty, stáli naši předchůdci před složitými vnitrostranickými, vnitropolitickými a mezinárodními otázkami. Principiální a zásadovou komunistickou politikou, opřenou o teoretické znalosti marxismu-leninismu, organizátorské schopnosti a politická zkušenost pod vedením Klementa Gottwalda, dokázali tyto otázky úspěšně řešit.

I dnes stojíme před neméně závažnými problémy, které se nám nedaří řešit a které přináší naší straně bolestné porážky. Obraťme se proto k historickým zkušenostem strany a hledejme zde poučení a inspiraci pro naší práci, pochopitelně s ohledem na současnou situaci a rozdílné podmínky. Řešme naše nedostatky v práci, které se týkají každého z nás a nehledejme viníky někde mimo. I to patří k těm poučením z naší historie, kdy se strana nebála kriticky, ale i sebekriticky hodnotit svoji práci, hledat optimální východiska a poté se sjednocovat k akčnímu a jednotnému postupu s cílem získávat vliv a podporu mezi lidmi.“

Ve sborníku je také doyenem našich konferencí Pavlem Degťarem připomenuta historie těchto mimořádně potřebných akcí.

Smyslem Pražských konferencí je přispět k ujasnění teoretických východisek, vnitřních a vnějších podmínek politiky strany, napomáhat k upevňování marxisticko-leninské ideové jednoty komunistů a přispívat k žádoucí světonázorové a politické orientaci jejich aktivit. Spolu s tím, čelit bujícímu revizionismu a oportunismu. V tomto směru podílet se na rozvíjení a upevňování internacionální solidarity a spolupráce komunistů.

Tyto konference, které se konají pravidelně dvakrát ročně, mají dlouhou tradici. První byla před 23 lety, 30. března 1996. Dosud jich bylo 45, z toho 22 s mezinárodní účastí. Jejich pořadateli v současné době je 12 okresních výborů a další dva subjekty Komunistické strany Čech a Moravy, spolu  s Komunistickou stranou Československa a Komunistickým svazem mládeže.

Na zmíněných 45 konferencích bylo kromě úvodních referátů předneseno 41 koreferátů a 779 diskusních příspěvků, kromě toho 290 nepřednesených příspěvků bylo odevzdáno do protokolu konferencí. Vyšlo celkem na deset tisíc stránek myšlenkových textů a dostalo se mezi lidi na šest milionů textových stran.

Jak se lze přesvědčit ve sbornících z jednotlivých konferencí, většina vystoupení i písemných příspěvků se vyznačovala velkou teoretickou fundovaností i životní zkušeností, věcností a konstruktivností, se snahou přispět k řešení aktuálních teoretických problémů i praktických otázek politiky strany. Nelze však přehlédnout, že zazněly i některé falešné tóny, které neodpovídaly sledovaným cílům.

K naplnění smyslu Pražských teoreticko-politických konferencí přispěli také zahraniční účastníci             z řady zemí – z Argentiny, Belgie, Běloruska, Dánska, Francie, Itálie, Izraele, Jihoafrické republiky, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Švédska, Ukrajiny, Velké Británie, Venezuely nebo korespondenčně z Argentiny.

Také je nutno ocenit častou účast velvyslanců a dalších diplomatů z Čínské lidové republiky, Korejské lidově-demokratické republiky, Kubánské republiky, Vietnamské socialistické republiky i Bolivarovské republiky Venezuela.

V závěru je třeba ocenit i aktivní účastníky a pořadatele z naší stranické okresní organizace. Především Majku Princovou, Julka Masára, Slávka Zimu, Václava Kuchtu, Pavla Posoldu, Jaroslava Hudce a další. Věřím, že si někteří z čtenářů našeho Zpravodaje udělají na podzim čas a zúčastní se připravované 46. konference.

Milan Havlíček

46. Pražská teoreticko-politická konference
se uskuteční 12. října 2019 od 9.00 do 16.00 hod ve velkém sále v budově ÚV KSČM.
Úvodní slovo pronese Viktor Pázler a úvodní referát přednese Josef Skála.

 

 Den genocidy Slovanů

V sobotu 22. června se na Cínovci u památníku ochránců státních hranic a Klubem českého pohraničí v loňském roce zasazené lípy konal Den genocidy Slovanů. Skupina vlastenců v den napadení Sovětského svazu německým fašismem před den_genocidy_slovanu_cinovec_2019.jpg78. lety vzpomenula největší holocaust vyvražďování slovanských národů.

Slovanské národy jsou poslední a jediné, které mohou zabránit v uskutečnění plánu totálního zotročení všech lidí na planetě.

Již v základním genetickém vybavení Slovanů jsou pevně zakotveny takové charakterové rysy, jako jsou čest, svědomí, spravedlnost… Podobné hodnoty nemohou globalisté potřebovat. Jsou vážným ohrožením plánů na ustanovení Nového světového řádu.

Globalizovaný svět systematicky pracuje na likvidaci Slovanů.

Josef Skála ve svém vystoupení připomněl historickou úlohu slovanských národů v boji proti fašismu a chystané jejich vyhlazení. Mimo jiné řekl: „Znovu se ale, bohužel, opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ne válečně, ale migračně. Německo opět velí slovanským armádám, znovu se slovanské národy staví proti Rusku, které zachránilo naše národy před genocidou v rámci programu Generalplan Ost.“

Těžkou a slavnou historii Slovanstva připomněl i loňský sněm, který přijal Manifest Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy!“ jehož posláním je úsilí o další rozvoj společných zájmů, jednotu, vzájemnou podporu slovanské svébytnosti, mravnost ve způsobu života, kultury a vzdělání. V oblasti mravní se hlásíme k rodině, která je základem zdravé a rozvíjející se společnosti. Povinností státu je všestranná péče o rodinu a její nezastupitelnou úlohu ve společnosti. Základem rodiny je zdravá výchova dalších pokolení, upevňování mezilidských vztahů, duchovních hodnot, lásky k bližnímu, národních tradic.

Povinností státu musí být péče o demografický vývoj, ochrana života a zdraví dětí od narození i jejich výchovu a vzdělání.

Vytvářejme společnost na základech lásky, důvěry, moudrosti a tradice, ne sobectví, bezohlednosti a cizích špatných vzorech. Základem je hodnotné a dostupné vzdělání, na němž závisí další osud slovanské civilizace.

Věnovat ale musíme i péči o zachování českého jazyka, rozvíjet vlastenectví – lásku ke svému národu a vlasti, své historii a lidským mravním hodnotám i k zachování historicky vytvářeného slovanského světa kultury.

Zásadně odmítáme vnucované cizí kulturní, amorální prvky rozkládající mravnost a degradující vzdělanost, kulturu a život společnosti.

Takové jsou základní hodnoty slovanské civilizace, k nimž se hlásí představitelé slovanských národů v úctě odkazu prvního slovanského sjezdu v Praze.“

Loňský Sněm podpořil iniciativu slovenské delegace vyhlásit 22. červen Památným dnem „Dnem genocidy Slovanů“ s tím, aby byl připomínán každým rokem.

Milan Havlíček

 

SMUTNÁ ZPRÁVA

Dne 24. 6. 2019 nás navždy opustil Ing. Ladislav Pečínka, CSc., významný pracovník československé a české jaderné energetiky.

Láďa dlouhou dobu působil nejprve v plzeňské škodovce a poté v ÚJV Řež. Jeho hlavním odborným zájmem byla seismicita jaderně energetických zařízení. V mládí se aktivně věnoval lehké atletice a do nedávné doby jsme ho mohli vidět, jak trénuje na svém silničním kole v okolí Řeže. Byl velmi platným členem naší ZO. Často jsem s ním hovořil na různá odborná ale i politická témata. Čest jeho památce!

Za ZO Řež-závod Jan Hádek

 

Připomenutí důležitých výročí:

1. 9. 1939 – začala 2. světová válka v Evropě. Hitlerovské Německo napadlo Polsko
2. 9. 1969 – zemřel Ho ČI Min
8. 9. 1944 – zahájení Karpatsko – dukelské operace
28. 9.           Den české státnosti – státní svátek

 

V září se dožívají významných životních výročí tito členové naší okresní organizace:

Irena Pokorná 90 let ,
Oldřich Břoušek 70 let  ,
Ludmila Rezková 80 let
Emilián Postl 85 let  ,
Antonín Maštalka 90 let  ,
Bedřich Hladík 70 let 
Eva Nováková 70 let
Aloiz Ďuríček 85 let

Všem jubilantům děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme především zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Okresní výbor KSČM Praha-východ

 

Tradiční setkání levicově orientovaných občanů SVOJŠICE 2019
Setkání se uskuteční v sobotu 7. září od 10.00 do 16.00 hodin v letním areálu obce Svojšice
 

_honzatko.png

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Tiskne OV Praha-východ.
Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz 
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.