Zpravodaj 12/2019

1. 12. 2019

Vážené soudružky, soudruzi, čtenáři našeho okresního zpravodaje,

blíží se konec roku a s ním i mnohými, zejména dětmi očekávané Vánoce, svátky klidu, radosti, pohody. Také však čas hodnocení a bilancování uplynulého roku.

dunik_01.jpgOmlouvám se všem, kteří jste očekávali slova chvály, pozitivního hodnocení, optimismu. Vy, kteří mne jen trochu znáte osobně, tak již víte, že téměř všechny příspěvky, které jsem kdy napsal, nebo se kterými jsem na stranické půdě vystupoval, byly spíše kritické. Ani dnes neudělám výjimku.

K napsání tohoto úvodníku mne donutila nepříznivá situace v naší straně, od nejvyššího vedení počínaje a poslední vesnickou ZO konče.

Pominu vyšší orgány od okresních výborů směrem výše, neboť to by vyžadovalo podstatně více času i rozsáhlou stranickou diskusi.

Pokusím se v několika následujících větách upozornit na nejdůležitější problémy a slabiny v naší okresní organizaci. Mám velké obavy o její další směřování a vývoj.

Podle posledních informací uskutečnilo výroční členskou schůzi pouze 8 z 25 ZO, což není ani 1/3 všech evidovaných ZO okresu. Za evidovanou ZO považujeme organizaci, která alespoň vybere členské příspěvky, v lepším případě uskuteční členskou schůzi, nebo se alespoň sejde „na pokec“ u kávy.

Stačí vzít v úvahu smutnou skutečnost, že letošního lednového celostranického aktivu, na nějž měl možnost přijít každý člen naší okresní organizace, se zúčastnilo pouze 22 z cca 270 evidovaných členů.

Nevím, jak pro vás, ale pro mne to nebylo žádné velké překvapení. Průměrný věk našich členů velmi rychle stoupá, rovněž přirozený úbytek členů je rok od roku vyšší. Máme stále méně členů, kteří jsou schopni, nebo ochotni zúčastnit se akce, schůze, natož jakékoliv činnosti, či pomoci ve svých mateřských ZO. Mnoho organizací je závislých na jednotlivcích, většinou to bývají předsedové. Jako konkrétní případ můžu uvést ZO Lázně Toušeň, která byla letos zrušena, když nás navždy opustila Alenka Novotná, dlouholetá členka výboru ZO a našeho OV.

    

Nepříznivá situace je i mezi členy OV. Na poslední konferenci byl většinou přítomných delegátů zvolen 9členný OV. Pozitivní změny, které jsme si od toho slibovali, se nám nepodařilo 100 % uskutečnit.  Důvodů je více. Uvedu, podle mého názoru, jen ty nejpodstatnější. Předseda OV je velmi pracovně zaneprázdněn a nemůže se proto plně věnovat své funkci. Obdobná situace je i u dalších členů OV, kteří jsou ještě v pracovním procesu. Velkým problémem je i nepříznivý zdravotní stav některých členů. V neposlední řadě nemohu zapomenout ani na obviňování, osočování a napadání členů, vytváření dusné, nesoudružské atmosféry některými členy a hosty, kteří však nejsou členy OV, na jednáních OV a poradách funkcionářů.

Začátkem příštího roku budeme na okresní konferenci volit a navrhovat členy a kandidáty do vyšších stranických funkcí, ale i do nového okresního výboru, ORK a ORoK.

Všichni řádní delegáti s hlasem rozhodujícím, zvolení na VČS svých ZO, i zástupci ZO, které VČS neuskutečnili, obdrží v předstihu kádrové návrhy na jednotlivé funkce, aby se s nimi mohli v klidu seznámit, připravit se na volby a volit ty členy, kteří pro dané funkce mají nejen politické a odborné znalosti, ale také morální vlastnosti.

Ze všech uskutečněných VČS vzešlo 13 návrhů na členy OV. Vzhledem   k výše napsanému jsem toho názoru, že by mělo dojít k posílení stávajícího OV na více členný. Mám však veliké obavy z toho, abychom tento návrh byli schopni realizovat a už si vůbec nedovedu představit, že by členy OV byli zástupci každé ZO, jak si to představují někteří členové.

   Přeji Vám všem klidné a spokojené vánoční svátky, zdraví, lásku všech nejbližších, pochopení, toleranci, co nejméně nepříjemných okamžiků, a naopak co nejvíce krásných, slunečných a pohodových dnů.
Všem delegátům konference pak přeji: „Volte a hlasujte srdcem, s rozumem a dle svého svědomí, názoru a přesvědčení, abyste svého rozhodnutí nemuseli posléze litovat.“

 Vladimír Duník, místopředseda OV

 

Okresní konference KSČM Praha-východ se koná v sobotu 18.ledna 2020

 

Informace z VČS Městské organizace KSČM Čelákovice

Vzhledem k převážně vysokému věku našich členů a negativních zkušenostech z jejich účasti na několika posledních schůzích jsme ve výboru opět rozhodl, že důležité materiály doručíme všem členům osobně. Současně s pozvánkou tedy obdrželi i zprávu o činnosti organizace za hodnocené období a kádrové návrhy, které jsme měli na VČS schvalovat. Všichni členové, i ti, kteří by se v žádném případě VČS nemohli zúčastnit, byli touto cestou seznámeni s činností MěO a navrženými členy. Měli tudíž dostatek času na přípravu svého případného vystoupení v diskusi, nebo na předložení dalších kádrových návrhů.

Po přivítání přítomných členů a hostů, krajského zastupitele Zdeňka Milaty a předsedy našeho OV Pavla Posoldy jsme uctili památku těch, kteří navždy opustili naše řady.

Jednání probíhalo podle schválení navrženého programu. V organizačních záležitostech byli členové seznámeni se současným stavem organizace, jeho věkovým složením i stavem okresní organizace. Byla podána informace o stavu výběru členských příspěvků, o nejdůležitějších akcích, které jsme organizovali i s finančními náklady na jejich zabezpečení. Poté byla odsouhlasena a schválena zpráva o činnosti za hodnocené období. Dále jsme schválili návrh činnosti MěO

a předběžný rozpočet nutný pro její finanční krytí.

Jedním z nejdůležitějších a nejobsáhlejších bodů programu byly kádrové návrhy. Protože členové měli možnost se s nimi seznámit již dříve, probíhalo jejich schvalování přímo, vždy po doplnění dalších návrhů.

V diskusi byla hlavní pozornost zaměřena na stávající nelichotivý stav naší MěO, celého okresu

i celé strany. Zazněl i návrh na případnou reorganizaci struktury základních organizací okresu. Proběhla diskuse k navrženým kandidátům a nadcházející volební kampani pro volby do krajů. Byli hodnoceni členové i celková činnost OV. Velmi diskutovaným, důležitým bodem, byly i návrhy nových programů KSČM.  

Po doplnění bylo schváleno usnesení.

Pro účastníky VČS jsme připravili drobné občerstvení.

I když jsme stále ještě početně největší a nejaktivnější organizací okresu, jak vyznělo z hodnocení předsedy OV, tak máme obrovské problémy s doplněním výboru organizace a opětovně se nám nepodařilo zvolit předsedu čelákovické MěO KSČM.

Jménem výboru MěO KSČM Čelákovice  
Vladimír Duník

 

Informace z jednání VČS ZO KSČM Řež konané dne 7.11.2019

Členové  naší  ZO  jsou  současní  nebo  bývalí  pracovníci  ÚJV  a  ÚJF,  které  se  nacházejí v areálu v Řeži u Prahy.   K dnešnímu dni má naše ZO celkem 6 členů.

V červnu letošního roku zemřel náš dlouholetý člen s. Ing. Ladislav Pečinka, CSc. Čest  jeho  památce.

Členské schůze jsou pořádány pravidelně každou první středu v měsíci v budově UV  s výjimkou  prázdninových měsíců v budově ÚV. Naše organizace se schází v prostorách, které jí dává  k dispozici  OV  KSČM.  Za  což  mu  velmi  děkujeme!  Každý  rok vykonáme celkem 10 členských schůzí. Účast našich členů na členských schůzích je různorodá, podle možností a zdravotní způsobilosti jednotlivých členů.

Specifikou naší ZO je to, že s bývalým  okresem Praha-východ  nás spojuje  pouze sídlo ústavů, kde pracujeme nebo jsme pracovali. Převážná část našich členů bydlí vPraze,

Nejsme organizací, která by přímo stavěla kandidáty při volbách do orgánů samosprávy. Na schůzích naší ZO se věnujeme převážně těmto otázkám: jsme informováni o činnosti KSČM v okrese a ve středočeském kraji. Též jsme informováni o činnosti OV KSČM a o  aktivitách  ÚV  KSČM.  Předseda  naší z důvodů pracovního vytížení se nemůže zúčastnit pravidelných dopoledních porad funkcionářů. Vzhledem k tomu, že nejsme typicky místní organizace, nevěnujeme se příliš otázkám účasti  našich  členů  v práci  v obecních  zastupitelstvech.

Chci upozornit na to, že pakliže se nebudeme podle svých možností scházet a to pokud  možno  pravidelně,  naše  stranická  organizace  se  může  zcela  rozpadnout  a toto může přijít zcela znenadání. Byla by to velká škoda, neboť bychom se v Praze těžko  mohli  jinak kontaktovat.

Zároveň  si  však  musíme  uvědomit,  že  někteří  naši členové jsou ve vyšším seniorském věku a je obdivuhodné, jaký zájem projevují o činnost naší ZO a strany celkově. Za to je jim potřeba velmi poděkovat.

Podněty pro práci strany:

V organizační oblasti a v oblasti e-mailové komunikace je nutno volit takovou formu zpráv, které mají  ucelenou strukturu a neodrážejí chvilkové nápady pisatele. Vystříhat se masivnímu a bezúčelnému rozesílání zpráv.

V ideové oblasti - názorová různorodost ve straně je prospěšná. Ve vedení by měly být zastoupeny  všechny směry.

V ekonomické oblasti - vhledem k nižšímu příspěvku za volby je nutno zpřísnit příspěvkovou morálku všech členů.

V kádrové oblasti – na sjezdu strany nutno rozhodnout o sestavě nového vedení. Opotřebovanost  současného předsedy s. Filipa.  Je možná dobrým právníkem, zvláště pak v parlamentních záležitostech, ale koho z voličů to zajímá? Měl by nést odpovědnost za klesající zastoupení KSČM v zastupitelských orgánech všech  stupňů.

Pro volby: - program strany by měl být stručný, výstižný, ale ne příliš demagogický.

Pro poslance by mělo platit, že vykonávají mandát po dvě, maximálně tři volební období a konec. Uvolnit místo mladším. Ale tak, že budou tito následovníci zajištěni a připraveni. Pro tuto obměnu by měl být zajištěn plán.

 Ing. Jan Hádek, CSc.

 

Informace z výroční členská schůze 2.ZO KSČM Stará Boleslav

Výroční členská schůze se konala ve čtvrtek 7.11.2019 od 16.00 tradičně v Klubovně zahrádkářů ve Staré Boleslavi. Datum 7.listopad–102. výročí VŘSR pak zdůraznil ve svém diskusním vystoupení host s. Šrámek.

Z 15 členů se schůze zúčastnilo 12 soudružek a soudruhů, 3 byli řádně omluveni kvůli zdravotnímu stavu, účast tedy byla 80 %. Měli jsme i 2 hosty, ss. Šrámka a Pohana z Brandýsa nad Labem.

Výroční členskou chůzi zahájil předseda ZO s. Miroslav Maštera, který přítomné přivítal. Chvilkou ticha jsme uctili členy, kteří naše řady opustili. Řízení schůze poté převzala Zdeňka Hajleková.

Začali jsme mile – blahopřáním s. Marii Krumpolcové k jejímu životnímu jubileu. O příjemnou atmosféru výroční členské schůze se postarala s. Šusterová, která upekla výtečný jablečný závin.

A pak už jednání probíhalo přesně podle schváleného programu.

Ve zprávě o činnosti přednesené předsedou ZO za uplynulé dvouleté období od poslední VČS schůze 6.12.2017 byli členové seznámeni se současným stavem naší základní organizace, jejím věkovým složením i stavem okresní organizace. Byly vyhodnoceny troje proběhlé volby – prezidentské – leden 2018, komunální – říjen 2018 i do Evropského parlamentu – květen 2019, kde jsme vždy zajistili členy do čtyř okrskových volebních komisí ve Staré Boleslavi, postavili jsme i kandidátku v komunálních volbách 2018, ale nepodařilo se nám obhájit alespoň jednoho zastupitele. Každý rok blahopřejeme našim členkám a sympatizantkám k MDŽ, pořádáme pietní akty při příležitosti květnových výročí a pečujeme o pietní místo na hřbitově ve Staré Boleslavi. Zpráva o činnosti za hodnocené období byla schválena.

S. Urbanová nás seznámila se stavem výběru členských příspěvků i mimořádné sjezdové známky a s čerpáním nákladů na činnost ZO v r.2019 a zároveň s návrhem finančního plánu na rok 2020. Oba materiály byly schváleny.

S. Najmanová stručně informovala o provedení kontroly finančního hospodaření naší ZO, které je bez závad.

O třech programových sjezdových materiálech přítomné informovala Zdeňka Hajleková. Zároveň také přítomné seznámila s novinkami v našem městě a s kádrovými návrhy, které doporučuje výbor ZO.

V diskusi vystoupilo 6 členů a hostů. Jejich náměty a návrhy byly zapracovány do usnesení. Pak následovaly volby do výboru ZO, který bude pracovat čistě v ženském složení – ss. Krumpolcová, Urbanová, Hajleková, volby delegátů na okresní konferenci a volby kandidátů na různé stranické funkce a na kandidátku do krajského zastupitelstva Středočeského kraje. Předsedkyní ZO byla zvolena Zdeňka Hajleková,

       Doplněné usnesení z diskuze bylo schváleno.

Na závěr poděkovala Zdeňka Hajleková emeritnímu předsedovi Miroslavu Mašterovi za množství práce, které odvedl za dlouhou dobu působení ve funkci předsedy ZO.

Ing. Zdeňka Hajleková 

 

Z jednání  VČS ZO Mukařov konané dne 11.11.2019

Naše ZO má 6 členů, z toho 5 členů je v důchodovém věku (2 členky nad 84let). Členské a výborové schůze se konají 1x za 2měsíce .

Na ČS jsou členové seznamováni se zprávami a úkoly z vyšších stranických orgánů. Jsou projednávány aktuální politické otázky i aktuální dění v zájmových obcích. Informace čerpáme především ze Zpravodaje, Haló novin a dalších materiálů.

Na řešení komunálních otázek se podílíme prostřednictvím členů Dobrovolného hasičské ho sboru zvolených do zastupitelstva obce – s.Pokorný zorganizoval a zajistil kandidátku Sboru a podílel se tak na jejich zvolení.

V diskusi byly projednány návrhy „obsahových dokumentů“, tak jak byly zveřejněny a diskutovány ve Zpravodajích, včetně návrhů do vyšších stranických orgánů. Bylo konstatováno, že by se strana měla ve svém programu i činnosti více zaměřit na sociální programy:

- důchodová reforma (základní sylaby navrženy důchodcem a předány nejprve našim poslancům, teprve poté zaslány i všem ostatním v PS. Dnes konkrétní pasáže zapracovány v Programech ANO, Pirátů,…

- mateřský příspěvek (zpočátku byli naši představitelé proti)

- řešení nedostatku lékařů v menších obcích (např.přes ZP – ty přidělují IČP…)

- systém podpory drobných živnostníků a zemědělců

Předána informace o výsledcích Průzkumu společnosti NMS  Market Research pro Paměť národa, dlouze diskutováno.

Alena Jursová

 

 

Komu straní premiér Babiš – lidu Ukrajiny nebo válečným štváčům?
Mgr. Miroslav Kavij

Přiznejme premiéru Babišovi mistrovství v uhýbání před balvany a ve skákání přes propasti, za které by se nestyděl ani Indy Jones.

Ve slavných parlamentních půtkách o rozpočet levou rukou rozdává navyšování mezd a důchodů, aby pravou rukou objednal (zatím) dodávku bojových vrtulníků z USA.

V hektickém období plánování oslav výročí sametového převratu „jeho“ poslanci z hnutí ANO dodali potřebné hlasy pro schválení „začerněných“ výročních zpráv ČT za rok 2016 a 2017 a tím ho zachránili před obviněním z dalšího zločinu, omezování šíření jediného pravdivého světonázoru z úst redaktorů České televize.

V projevu v Národním muzeu u příležitosti událostí 17. listopadu 1989, bravurně předvedl ohebnost své páteře, aby vzpomněl kdekoho, hlavně ty, co se radují z faktu, že nezvítězila pravda a láska, ale prachy, které nesmrdí.

Když v čele zástupu českých obchodníků navštívil v minulých dnech Ukrajinu, svými pronesenými slovy překonal dosud nepřekonané a předčil i ministra zahraničí Petříčka.

Ukrajinského prezidenta a předsedu ukrajinské vlády svými výroky, v nichž odsoudil "ruskou agresi, nelegální anexi Krymu" a vyjádřil podporu celistvosti Ukrajiny a lidu Ukrajiny, přímo nadchnul.

Světu a ukrajinským hostitelům zapomněl pouze vysvětlit, zda tím, že on – Babiš podporuje lid Ukrajiny, má tím na mysli i lid Doněcku a Luhanska (a podle vládní teorie o anexi Krymu i lid na Krymu), čím a jak podporuje tento lid a jeho lidská, občanská a národnostní práva.

Nebo v rámci územní celistvosti Ukrajiny nechá tento lid vyznavačům Banderova odkazu napospas? Čím podpořil právo ukrajinských občanů na objasnění a pojmenování viníků tragédie požáru budovy odborů v Oděse z roku 2014, který si vyžádal desítky mrtvých Ukrajinců?

Válečné hry a rabování vlastní země ze strany oligarchů vyhnaly za prací do zahraničí milióny občanů. Aby finančně zabezpečili své rodiny, pracují za podhodnocené mzdy. Je snad podporou lidu Ukrajiny zaměstnání ukrajinských dělníků v provozech Agrofertu?

Babišem pronesená slova na Ukrajině tak doznívají hořkou pachutí. Slova, která k udržení křehkého míru ve světě nepřispívají, naopak napomáhají k eskalaci napětí. Radovat se z nich mohou pouze ti, co hodlají za zájmy washingtonského a bruselského deep state válčit do posledního Evropana.

Zdá se, že „školení“, kterého se Babišovi dostalo během jeho tajné schůzky s ředitelkou Ústřední zpravodajské služby USA Ginou Haspelovou* v sídle této centrály v Langley 10. března letošního roku, „přináší“ pro mírový svět další hořké plody.

* Gina Haspelová, jmenovaná ředitelkou CIA prezidentem Trumpem, v r. 2002 byla velitelkou základny CIA v Thajsku, kde pod jejím dohledem byli mučeni podezřelí příslušníci Ál Kajdy.

 

Chvilka pro demokracii

     Podivný nápad. Demokracie pro chvilku? Na chvilku? Snaha prosazovat chvilkové nápady? Tedy nápady nekritické, neinformované nebo zmanipulované? A to je demokracie? Není to spíše anarchie? A komu taková anarchie prospěje?

     Politický život v demokracii se nevyhne nebezpečí partajnictví. Jako mor se tu šíří ješitnost a prestižnost vůdců a jejich zničující nepřátelství vůči protivníkům a rivalům. A co má dělat občan?  Občan by neměl podléhat osobnímu egocentrismu, nedostatku sebekritiky, velikášství. Neměl by se účastnit žabomyších vojen a intrik ani pod demokratickými hesly.

     T. G. Masaryk, zakladatel a první president Československé republiky, učitel demokracie Čechů a Slováků, zdůraznil, že jen vzdělaný národ může být svobodný, a že bez výchovy k demokracii nemůže demokracie existovat. Demokracie je podle něho politická organizace společnosti na mravním, humanitním základu.  Žádný „Kocourkov“ ani „Hulvátov“.

Demokracie spočívá na práci a na diskusi. Lidé se řídí argumenty, ne libovolnými hesly nebo dokonce násilím. Cílem je správa společných věcí pro obecné blaho. Podléhá parlamentní kontrole. Demokracie není možná bez vědy a bez pokroku ve všech oborech lidské činnosti. Není možná ani bez lidskosti, bez humanity, bez mezilidské vstřícnosti. Podstatu demokracie definuje heslo Velké francouzské revoluce, „Volnost – rovnost – bratrství“.

     Pokračovatel Masarykův, president Edvard Beneš, byl hluboce otřesen selháním demokratických společností v době mezi dvěma válkami. Napsal o tom řadu výstižných a dodnes inspirujících spisů. Vyzýval k promyšlené politice nejen správní, ale i hospodářské a sociální. Uvažoval o nových formách celoevropské bezpečnosti a předvídal i mnohá nebezpečí v budoucí Evropské unii. O tom je celoživotní zkušenost presidenta Edvarda Beneše, který nikdy svůj boj nevzdal.

I jeho odkazu věrni zůstaneme.
Ale to věru nejsou nápady „na chvilku a pro chvilku“!
Takové nápady “pro chvilku“ opravdu nestojí za to, aby se lid scházel na Letné.

 Stanislava Kučerová

 

Z jednání 21. Zastupitelstva Středočeského kraje

V pondělí 25. listopadu se konalo poslední letošní zastupitelstvo Středočeského kraje. Mělo na programu 162 bodů. Na začátek bylo přítomno 58 zastupitelů z 65 a formální body prošly bez problému. Pak se schvaloval program jednání. Vyřazeny byly vyúčtování energie v Sadské a další body, včetně námi kritizovaných individuálních dotací pro kamerový systém v Kladně a hlídky v Mladé Boleslavi, měnily se názvy některých bodů. Zájem o změnu či doplnění programu nebyl, jen ODS chtěla zařadit bod o obchvatech měst a obcí, bude ale asi v různém.Prvním bodem byla informace o závěru Ministerstva spravedlnosti, kterým byl označen postup kraje ve věci Babiš x Černošice za zákonné. Tradičně byl podpořen Fond hejtmana pro obce.

zastupitele.jpg
 

Pak se jednání zaseklo na projednávání rozpočtu. Investice jsou navýšeny z 450 na 700 mil. Kč, 2,6 mld. Kč je vyhrazeno pro zásobník projektů oproti 1,75 mld. Kč. Téměř 5% rozpočtu jde na fondy. V zahajovacím rozpočtu je navýšení příjmů o 600 mil. Kč, počítá se ale s většími příjmy v predikci MF ČR, tedy s přebytkem. Fungují limity investic i semafor, takže se může plánovat.

Opozice navrhla různé drobné přesuny (adiktologie, opravy ve školství), včetně 50 mil. Kč na financování investic soukromých zdravotních zařízení. ODS tak chtěla opět podpořit soukromé subjekty (některé jsou součástí nadnárodního řetězce) hospodařící i v černých číslech, kterým pod cenou původně krajská zařízení rozprodala. V kraji je navíc více než 3 tis. poskytovatelů zdravotních služeb. Kde bychom se zastavili? Již teď budeme poskytovat i malým nemocnicím přes 40 mil. Kč na standardy LPS. Po dvouhodinové diskusi, kde bylo propráno skutečně skoro všechno prádlo, byl nakonec rozpočet podpořen v původním znění (36 z 61), protinávrhy neprošly.

Po polední pauze se projednávaly zásady participativního rozpočtu. Diskuse se stočila na to, zda je to vhodný model pro kraj a kdo bude realizátorem akcí a jaká bude výše příspěvku a jak to bude rozdělené po ORP. 

Podpořena byla 5. aktualizace zásobníku investičních projektů i změna výše podpor pro Obědy do škol v kraji II. i 3 žádosti o kotlíkové dotace převyšující v součtu 200 tis. Kč i prodloužení termínů realizace výměny zdrojů tepla.

Z fondu podpory včasné přípravy bylo podpořeno 10 obcí (2,2 mil. Kč). Schváleny byly základní dotační tituly kromě Infrastrukturního fondu.

Podpořeny byly i 2 obce, které žádaly na vodovodní zdroje a kanál z fondu návratných finančních zdrojů 7 mil. Kč. 57 obcí získalo 27 mil. Kč z Fondu obnovy venkova.

8 mil. Kč šlo z Fondu obnovy venkova na posílení infrastrukturního fondu z důvodu navýšení podpory škol a mateřských škol. Obec Křešín dostala čtvrt milionu na pořízení nového územního plánu pro zrušení VVP Brdy, Církvici byl prodloužen termín realizace projektu kofinancovaného krajem. Ondřejovu byl prominut odvod za porušení rozpočtové kázně s pokutou a zároveň neprominuto penále za další opomenutí.

Vyhlášen byl ve výši 7 mil. Kč dotační program pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Podpořena byla změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Poskytnuty byly příspěvky na hospodaření v lesích – 203 žádostí z a7 mil. Kč. 86 tis. Kč bude stát zákonná péče o chráněnou část lokality Vlašimská Blanice.

Z důvodu nenaplnění příjmů a výdajů kapitoly ŽP v objemu 40 mil. vlivem změny vodního zákona byl ponížen fond životního prostředí a zemědělství. Zastupitelstvo neschválilo dotaci z havarijního fondu na odstranění havarijního stavu na toku Sánská Bačovka ve výši 31,6 tis. Kč.

Z majetku se odsouhlasilo 11 bezúplatných nabytí, 4 bezúplatné převody, 20 úplatných nabytí, 8 úplatných převodů10 vzájemných darování a směn a 18 dalších majetkových bodů, včetně smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení s Mladá RP – bod byl vzat nakonec po diskusi pouze na vědomí a po vypořádání připomínek bude předložen příštímu zastupitelstvu.

Z bezpečnosti byla podpořena ideová studie výcvikového areálu Svět záchranářů v Zaječově i 3 mil. Kč pro Policii ČR a 2 mil. Kč pro hasiče.

Dále 2,6 mil. Kč na adiktologické služby pro 5 organizací i 1,59 mil. Kč na primární prevenci pro 3 organizace.

Podána byla informace o hospodaření nemocnic, kromě Kladna jsou všechny v černých číslech. O nemovitost v hodnotě 7,25 mil. Kč se zvýšil základní kapitál nemocnice Benešov.

Schváleny byly investiční dotace pro nemocnice ve výši skoro 41 mil. Kč i dotace na úhradu nákladů souvisejících se spalničkami (cca 1,5 mil. Kč). Poskytnuto bylo rovněž 82 mil. Kč na stabilizační příplatek zaměstnanců (1,6 mil. Kč/nemocnici)i na opravy, údržbu a obnovu DHM v nemocnicích.

Aktualizována byla koncepce regionálních funkcí knihoven, která zvětšuje podporu více než 800 knihovnám, zejména dojde k navýšení počtu metodiků, ale i k podpoře automatizace a částky na výměnný knižní fond.

Vyhlášen byl program na obnovu památek určených ke společenskému využití (30 mil. Kč) i dotace pověřeným knihovnám v duchu zatím původní koncepce. Festival A. Dvořáka bude podpořen 600 tis. Kč. Do kapitoly kultura se vrátily také nevyčerpané prostředky.

Podpořen byl program pro destinační managementy 2020 ve výši 3,5 mil. Kč i program pro podporu turistických informačních center (1,2 mil. Kč). 1,5 mil půjde na SIC pro program PLATINN. Schválena byla strategie rozvoje územního obvodu kraje na 2019 – 2024 i marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu na 2020. Spolek Středočeské vodní cesty dostane 3,8 mil. Kč. Rozděleno bylo 1,45 mil. Kč z programu na podporu rozvoje destinačních managementů 2019, 339 tis. bylo rozděleno z programu na podporu TIC 2019, 4,48 mil. Kč pouze 4 žadatelům z Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury. Uzavřena byla smlouva o finanční spoluúčasti kraje (324 tis. Kč) na IX. zimní olympiádě dětí a mládeže 2020 v Královehradeckém kraji. 600 tis. Kč půjde jako členský příspěvek do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. 3 mil. Kč na financování Regionální rady regionu Střední Čechy. 10 mil. Kč půjde na kreativní a inovační vouchery, 8,43 na Smart Akcelerátor II pro Středočeské inovační centrum (SIC). Na činnost SIC půjde 31,9 mil. Kč.

 440 tis. půjde ze sportovních center mládeže na podporu mládeže v parkuru (jezdecký sport). Aktualizovány byly zásady územního rozvoje v koridoru pro stavbu vodovodu při D3.

Z dopravy byly schváleny dodatky zřizovací listiny KSUS i změnu charakteru poskytnutých prostředků KSUS na rekonstrukci mostu II/150 Brzotice. Také dodatky k veřejným službám v drážní osobní dopravě (rozšíření objemu výkonů), smlouvy s Arriva vlaky jezdící přes naše území o závazku veřejné dopravy, smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem, Vysočinou i Ústeckým krajem. 

Podpořena byla i 5. aktualizace plánu investic.

Z oblasti sociální byly schváleny prodloužení spolupráce s MPSV při realizaci koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života o 2 roky, licenční smlouva na Rodinné pasy (systém slev a služeb pro rodiny s dětmi), střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020-2022, krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2020-2022. V rámci druhého mimořádného termínu byly rozděleny dotace na poskytování sociálních služeb v celkové výši 111,544 mil. Kč i 4,322 mil. Kč na dofinancování  11 služeb pro osoby s problémovým chováním.

Rozdělena byla i dotace z Podpory vybraných druhů sociálních služeb v kraji II na 2020-2021 financované z OPZ. 500 tis. Kč šlo pro organizaci Volno pro autisty. 4 organizace dostaly 1,744 mil. Kč jako návratnou finanční výpomoc na překlenutí doby bez jiného příjmu. Měnily se zřizovací listiny 2 sociálních zařízení.

Ze školství byla podána zpráva o výsledcích maturitní zkoušky v kraji, přes mírné zlepšení to optimistické není. Taktéž se měnily zřizovačky škol.

Volil se nový člen Výboru regionální rady regionu soudružnosti i nový člen (za KSČM) Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. Podpořena byla i společná deklarace regionů 4dohody.

Závěr patřil volbě přísedícího u krajského soudu, harmonogramu zasedání ZK v roce 2020 (27. 1. 2020, 20. 4. 2020, 22. 6. 2020, 31. 8. 2020 od 10 hodin) i zprávě o činnosti Rady.

Zdeněk Štefek, zastupitel

 

Logo XI. sjezdu KSČM

xisjezd.png

t1.png

Celá Středočeská Třešnička je: https://tresnicka.kscm.cz/cs/publikace/propagacni-noviny

 

25. listopadu 1895 se v Hroznatíně narodil skutečný hrdina: generál Ludvík Svoboda, který osvobodil Československo

Hrdina, který nastavoval svůj život, abychom my, naše děti a vnoučata mohla žít. A zatímco vrazi Mašínové a Vlasovci jsou adorování a chystají se jim pomníky, jednomu z největších hrdinů naší vlasti se dostává urážek a špíny.

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

Ludvík Svoboda

Jaký je to obrovský rozdíl mezi našimi dnešními bojovníky v NATO za peníze a hrdiny, kteří nasazovali své životy. Naši rodiče, tátové od rodin, aby ubránili naši vlast a dnešními vojáky, kteří za peníze slouží kdesi pro kohosi. Přesto si máme více vážit dnešních vojáků, kteří kdesi pro kohosi slouží v daleké cizině, ale vůbec neznáme ty, kdo naši vlast pro nás, naše děti a vnoučata vybojovali zpět a vlast nám vrátili!

ls.jpg

Foto: vzpomínky na gen. Svobodu se zúčastnili i zástupci našeho okresu

 

Z projevu Jeremyho Corbyna, předáka Labour Party, předneseného k Radě Strany evropských socialistů 3. Prosince  2016 v Praze :

Kolegové a soudruzi, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mne sem na dnešek pozvali, a za přivítání, jehož se nám dostalo od našich hostitelů v tomto velkolepém městě.

Tohle je město, které bylo v srdci dějin našeho kontinentu a v křečích války, revoluce a boje za demokracii a společenskou spravedlnost minulého století. Jsme ve městě, jež také trpělo metlou nacistické okupace a hrůzou jejích genocidních zločinů. 

Jménem britské Labour Party vzdám čest a vzpomenu těch, kteří zemřeli, jejichž utrpení je připomínkou šrámů, zanechaných ultrapravicí, nejen v této zemi či na tomto kontinentu, ale po celém světě.

Dnes žijeme v jiné době, s jinými tlaky a příležitostmi. Ale je jasné, po Evropě i jinde, že růst populistické pravice se povážlivě zrychluje. Ať už je to UKIP v Británii, Donald Trump ve Spojených státech, Jobbik v Maďarsku nebo Národní fronta Marine Le Penové ve Francii.

Politika napříč světem se otřásá, a my jako socialisté a pokrokáři velmi dobře víme, proč populistická pravice získává půdu. Ale shledáváme stále těžším, aby naše poselství bylo vyslyšeno, a je na nás, abychom nabídli politické vedení, potřebné pro skutečnou alternativu.

Víme, že mezera mezi bohatými a chudými se rozšiřuje. Víme, že životní úroveň stagnuje nebo upadá a nejistota roste. Víme, že mnoho lidí se cítí být opuštěno silami, odvázanými globalizací - bezmocní tváří v tvář uvolněné podnikatelské moci.

Populistická pravice často identifikuje správně problémy, ale jejich řešení jsou toxickými slepými uličkami minulosti, snažícími se ji rozptýlit rétorikou, navrženou k rozdělení a obviňování.

Jsou to političtí parazité, živící se lidskými obavami a zhoršujícími se podmínkami, obviňující ty nejzranitelnější z neduhů společnosti místo toho, aby nabídli způsob, jak získat skutečnou kontrolu nad našimi životy zpět od mocných elit, jež slouží svým vlastním zájmům.

Ale pokud se pokrokové strany a hnutí nerozejdou s tímto selhavším ekonomickým a politickým uspořádáním, vyplní tuto mezeru hlasy sirén populistické pravice.  

Může být obtížné přesvědčit dlouhodobě nezaměstnané, že důvodem, proč není práce, není to, že jim pracovní místa kradou imigranti, ale že to je výsledek ekonomického programu pravice, jež nedokázala přinést všem udržitelný růst, bezpečnost a nárůst životní úrovně. Nebo může být obtížné objasnit, že veřejné služby jsou omezované spíše kvůli úspornosti a kořistnické privatizaci než nadspotřebou a vládním plýtváním, ale životně důležité, abychom to udělali.

Nemůžeme opustit naše socialistické zásady proto, že nám říkají, že to je jediná cesta, jak získat moc. To je nesmysl. Důvod, proč přenecháváme půdu pravici, je, že zpráva o tom, co je socialismus a čeho může v každodenním životě lidí dosáhnout, je neustále ředěná.

Mnoho lidí už nechápe, pro co jsme (co zastáváme).

Levice v Evropě byla v posledních létech příliš často viděná spíše coby obhájce rozbitého systému než odpověď, jak přinést radikální společenskou a ekonomickou reformu pro 21. století. 

Příliš často byla levice viděna coby spolupachatel bezohledného, nespoutaného kapitalismu spíše než jeho protivník.

Příliš často byla levice viděna coby ten, kdo se staví za pár privilegovaných, než ten, kdo se staví za mnohé, pro které tu jsme, abychom je zastupovali a hájili.  

Jsme-li vnímáni jen jako ochránci statu quo, jak můžeme čekat, že se lidé obrátí k nám, když vidí, že status quo selhal?

Musíme představovat skutečnou změnu, a rozchod se selhávajícími elitními politiky a ekonomikami minulosti.

Pokud budeme, mám plnou důvěru, že zásady solidarity, internacionalismu a socialismu, jež hlásáme, budou v srdci evropské politiky ve 21. století.

Právě proto je životně důležité, aby tato naše rétorika nemohla být použita k legitimizaci obětování uprchlíků nebo migrujících dělníků.

Jsem přesvědčen, že naše hnutí musí vynést nové myšlenky a porazit populistickou pravici. Ale musíme nasbírat tyto myšlenky a tuto energii, nechat být slyšet prostor pro nové myšlenky v našich stranách a v jeho samotném srdci budovat hnutí s demokratickou kulturou.

Právě když lidé ztratí víru v to, že síla politiky změní jejich životy, otvírá se prostor pro ultrapravici, aby je obětovala a obvinila. Náš úkol je těžší, obnovit důvěru lidí v to, že máme vizi a pochopení, abychom změnili k lepšímu život těch, které zastupujeme.  

Mnoho lidí se obává toho, jaký směr Evropa nabírá. Je pro nás nejvyšší čas k obrácení přílivu. Vložit zájmy pracujících do čelní a hlavní etapy a bojovat za naše hodnoty, společenskou spravedlnost, solidaritu, rovnost a internacionalismus.

 

Co k tomu dodat?

V Británii začala začala volební kampaň pro předčasné volby 12. prosince. Konzervativci si na ně najali hvězdné vymývače mozků v čele s Lee Cainem se zkušeností z bulvárních listů Sun, Mirror a Mail on Sunday. Palebnou sílu představují nejlepší reklamky a PR agentury se zásluhami za Vote Leave z roku 2016. Hlavním heslem je „Brexit bude“.

V Labour Party je programové těžiště jinde, je jím historická příležitost dát demokracii také nezbytnou ekonomickou moc. Tou není jen posílení veřejného vlastnictví, jemuž má vévodit znárodnění šesti hlavních dodavatelů energie (a radikální přestavba sektoru s cílem „nulový uhlík“ do roku 2030). Druhou větev představuje budování ekonomické demokracie zdola. Kampaň si povede partaj sama a vedle oficiální komunikace spoléhá také na půl milionu aktivistů, na jejich fotky a videa na sociálních sítích, a taky jak budou chodit od domu k domu.

Teorii ekonomické demokracie rozvíjí programový sborník labouristů Economics for the Many. Už jeho název tak vtipně opouští ekonomii pro peníze (money), tedy pro elitní hrstku, a nahrazuje ji hospodařením ve prospěch mnohých (many). Píše o „demokratickém vlastnictví v nové ekonomii“, o nástupu zaměstnaneckého vlastnictví, družstevních a komunitních podniků a sociálního podnikání. Vedle stávajícího systému bude vznikat „ekonomie zdola“, která je zčásti tržní a zčásti vzájemnostní, solidární a udržitelná.

Co nechtějí? „Institucionální uspořádání jádra dnešního kapitalismu – soukromé vlastnictví, bankami vytvářený úvěr, globální kapitálové trhy, obrovské korporace na burzách – to všechno tvoří nejvýkonnější mechanismus na odsávání hodnoty, jaký kdy svět poznal.“ Vidí důsledky jako je „rozpadající se infrastruktura, atomizace společnosti, nerovnoměrnost rozvoje, ničení prostředí a šířící se pocit bezmocnosti“. „Systém není naprogramován k tomu, aby uspokojil základní potřeby, ale aby prakticky všechny výnosy hospodaření vytrvale soustřeďoval do rukou nepatrné elity.

Levice na to mívala dva nástroje. Prvním byl „státní kapitalismus“. Ten však brzy vytvářel své nové elity uvnitř státních struktur, jejichž zájmy snadno převážily nad obecným zájmem. Druhou cestou bylo „zdaň a přerozděl“, skromné sociální transfery, lehký odvar z Keynese, aby se ulámaly hroty toho nejhoršího z kapitalismu.

Zájem o ekonomickou demokracii a vytváření příležitostí pro zaměstnanecké vlastnictví, družstevnictví, různé formy samosprávné lokální ekonomiky a sociálního podnikání v Labour Party oživila programová zpráva o alternativních modelech vlastnictví ( Alternative Models of Ownership), která vyšla před volbami roku 2017. Ty skončily překvapivými zisky pro stranu, což může být známka toho, že radikalizace je ku prospěchu.

Jestli se nemýlím, britská Labour Party není komunistickou stranou a Jeremy Corbyn není komunistou ani náhodou. Ale nemůžu se ubránit dojmu, že britští socialisté jsou radikálnější, než dnešní vedení KSČM.

Pavel Posolda, předseda OV

 

Přála bych si… aneb "2000 slov dnes" od obyčejné ženy, 20. 10. 2019

Za pár dnů oslavíme 28. října a 17. listopadu. Čeká nás mnoho frází, mnoho osočujících diskuzí a mnoho bojů o místa na slunci a o zásluhy pro kde koho.

     A tak bych také ráda přispěla. Tak nějak normálně… od srdce. Protože se mi už dlouho zdá, že obsah našich životů uniká jak těm na pódiích, tak těm pod nimi. Jako by nešlo o to, proč se křičí, ale že se vůbec křičí. Bez ohledu na smysl toho křiku a bez ohledu na pravdu. A hlavně bez ohledu na zdravý rozum. V tom bezduchém překřikování všech těch part včetně té bruselské se ztrácí obyčejný člověk. Občan. Máma. Táta. Děti. Babička a děda. Obce. Města. Domov. Naše země. Naše Evropa. Ztrácíme se v tom my všichni a začínáme být bezradní a zmatení. Protože o nás na těch pódiích přestalo jít. Bez ohledu na všechny proklamace.
     Přála bych si, aby se vrátil zdravý rozum. Aby byl přítomen, když budeme rušit tisíce nesmyslných právních předpisů a nařízení, kterými jsme zaplaveni, a aby byl přítomen při přijetí srozumitelných zákonů, které patří do civilizované Evropy. Přála bych si, aby u soudů vítězila spravedlnost, ne otrocký výklad textu zákonů. Jde to a někteří soudci to už umí. Jen tak tu vznikne důvěra ve stát.
     Přála bych si, abychom zastavili obsazování Evropy lidmi, kteří tu nemají co dělat, a ti, kteří doposud nelegálně přišli, aby museli z Evropy odejít. Nemají tu právo být, nepatří sem, a jim nepatří Evropa. Nedejme si vnutit, že jsme odpovědní za jiné světadíly, protože tomu tak není.
     Přála bych si, aby Evropská unie začala plnit roli, pro kterou byla založena, a pokud toho není schopna, ať raději skončí. EU nebyla zakládána proto, aby jedny státy diktovaly jiným, aby některé státy ekonomicky podváděly, nebo aby členové ztratili svou národní identitu. Od EU jsme očekávali bezpečné evropské hranice, bezpečné ulice, ekonomickou spolupráci rovnocenných států, volný pohyb a vzájemnou pomoc. Nevidím však dnes většinu z toho všeho.
     Přeji si, aby se nám násilně nevnucovaly neuvěřitelné teorie o mnoha pohlavích. Máme dvě – muže a ženu, a pak jsou občas výjimky, které jako civilizovaní lidé budeme sice plně respektovat a ctít jejich jinakost, ale nebudeme kvůli nim měnit biologii. Máma je máma, táta je táta, a manželství je svazkem muže a ženy. To, že občas v ulicích teatrálně vystupují jiné skupiny, z výjimek nedělá většinu. Ta většina žije doma své klasické rodinné životy, a všechna ostatní tvrzení a teorie jsou znásilňováním přirozenosti.
     Přála bych si, aby žena mohla být dále ženou, a aby měla po boku muže se vším, co je mezi nimi odlišné. Protože kdo tvrdí, že muž a žena jsou zcela stejní, je prostě hloupý. Muž a žena mají mít, samozřejmě, stejná práva, ale to z nich nedělá stejné bytosti – naopak. Na odlišnosti obou je založeno vše přirozené – láska, partnerství, mateřství a otcovství, jsou povolání ryze ženská, a povolání ryze mužská, například už kvůli tělesné konstituci – a ani občasné výjimky to nezmění. Odmítněme rušení oslovení dámy a pánové, odmítněme společné toalety, a odmítněme volby pohlaví jako čiré nesmysly proti přirozenosti.
     Přála bych si, aby nám nediktovaly nátlakové skupiny, které jsou zneužívány k tomu, aby nás děsily, rozeštvávaly a unavovaly, aniž říkají něco v užitečného nebo přinášejí jakákoliv řešení. Typickým příkladem budiž hysterická a nemocná Greta, které svět věnuje tolik pozornosti, až pochybuji o zdravém rozumu toho světa. Přála bych si, aby se Greta dostala do péče lékařů, kteří jí vrátí ono její dětství, a aby její rodiče byli popohnáni k odpovědnosti za to, co se svou dcerou nechali provádět. Ano, chraňme přírodu, chraňme náš svět, ale ne pod diktátem zmanipulovaných dětí křičících do mikrofonu nebo přilepujících se k asfaltu s nejnovějším mobilem v kapse a nechodících kvůli tomu do školy. Naslouchejme vědcům – těm, které neplatí žádná lobby, ale které si budeme platit sami.
      Přála bych si, aby i v budoucnu vzdělání mělo stále svou hodnotu. To předpokládá, že zajistíme dobrý obsah studijních oborů a smysluplné zkoušky, ať odborné, maturitní nebo státnice, ať akademické nebo praktické, ať více či méně náročné podle typu studia, tedy napříč spektrem, aby každý mladý mohl sáhnout po tom, co ho baví a co zvládne. Nedevalvujme však studia rušením maturit, státnic a jakýchkoli zkoušek, protože ani jedny z nich sice nejsou všespásné, ale jsou motivací ke studiu a určitým stupínkem v osobní profesní kariéře, na které se dá stavět dál.
     Přála bych si, abychom si vážili všech, kteří pracují, a nepreferovali ty, kteří nepracují a nikdy pracovat nebudou. Považuji za nespravedlivé, aby ti, kteří dnes a denně chodí do práce, vydělávali na ty, kterým se pracovat nechce, a ani se tím netají. Není správné, aby ti, co nejvíce křičí, měli výhody a privilegia na úkor těch, kteří křičet nemají čas, protože chodí denně do práce, starají se o děti, o domácnost, splácí své bydlení, uklízejí kolem svých domů… Je přece velmi jednoduché odlišit, kdo se ocitl v přechodné nouzi z jasných důvodů, a kdo má život na úkor ostatních jako životní program. Těm prvním je třeba podat pomocnou ruku, protože od toho jsme civilizovaná země, ale těm druhým je třeba říct jasné ne – protože civilizovaní nejsou oni. Není důvod, aby to bylo jinak.
     Přála bych si, aby naši politikové měli úroveň. Aby netančili ve sněmovně na lavicích, aby nemluvili do mikrofonu sprostě, aby byli, pokud možno, u toho mikrofonu střízliví, aby hovořili jako vzdělaní lidé, aby se nenapadali v osobní rovině, tedy aby zvládali názorovou diskuzi jako lidé inteligentní, aby nevystrkovali svůj zadek na kameru, aby neuráželi prezidenta z důvodu jeho věku a zdraví, zkrátka aby byli více normálními a slušnými lidmi, protože normální a slušní lidé nic z toho nedělají, a když, tak ne do mikrofonu a ne před kamerami, ale v hlubokém soukromí.
     Přála bych si, aby se v naší zemi nevyplácely ve veřejném sektoru mnohamilionové mzdy a odměny, jejichž výše je neomluvitelná. Naopak bych si přála, aby se finančně více podpořili jiní. Odborné profese, zejména lékaři, učitelé, a také starostové, hasiči apod., kteří nesou mnohem větší odpovědnost, než leckterý úředník a leckterý šéf veřejné instituce. Lékaři za naše zdraví, učitelé za kvalitní vzdělávání mladých, a starostové za dobrý výkon samosprávy, což je obrovsky důležité pro občany obcí a měst. Na těch šetříme, a manažeři státních institucí dostanou odměny leckde i desítky milionů korun – což je neodůvodnitelné. 
     Přála bych si, aby neziskové organizace mimo těch, které poskytují sociální a podobnou péči, neměly právo čerpat z veřejných peněz ani korunu. Ať si najdou sponzory, ať přispívají členové, ať si to odpracují. Nevidím důvod, proč bychom je měli financovat z peněz nás všech. Dokud to tak bude, budou vznikat obskurní a nesmyslné projekty, jejichž šéfové budou brát vysoké platy a vykazovat činnost, která je leckdy k pousmání – kdyby nestála miliony. Chce-li někdo provozovat spolkovou činnost, ať si ji provozuje – ale za své, ne za naše. Evropa je tam, kde je, právě proto, že začala financovat podobné party lidí, kteří si z toho udělali vlastní byznys – aby nemuseli, nedej bože, do normální práce, jako my všichni, kteří jim tu „legraci“ platíme.
     Přála bych si, abychom dokázali podporovat jasné talenty bez ohledu na to, zda na to rodiče mají, nebo ne. Ať jde o sport, o múzy, o studium. Na to by měly být budovány fondy, aby se talentovaným dětem dostalo takové podpory, jakou potřebují. Ne každé dítě má to štěstí podpory své rodiny jako úžasná Ester Ledecká; věřím přitom tomu, že talentů je u nás dost, a že podepřít je by mělo být otázkou národní cti.
     Přála bych si, abychom se sebevědomě zasadili o návrat rodinného stříbra do našich hranic – ať je to zemědělství či jiné obory. Tedy aby existence EU nebyla překážkou pro schopnosti a aktivitu našich zemědělců, farmářů a podnikatelů, kteří tu odjakživa byli, a náhle se nám vnucuje, abychom se jich zbavili. Vzali nám názvy, vzali nám často i obsah, a já s tím nesouhlasím. Kooperace napříč Evropou je dobrá věc, ale nesmí být záminkou k diktátu.
     Přála bych si, abychom neničili podnikavost a kreativitu drobných živnostníků nebo prostě šikovných lidí. Dnes se bojí vyšívačka prodat ubrus, aby nemusela mít za chvíli EET, o drobných pěstitelích nemluvě. Každý, kdo uživí vlastní prací, byť jen sebe a svou rodinu, by si zasloužil podporu státního aparátu, ne naopak.
     Přála bych si akceschopnou profesionální armádu, která by mohla zasáhnout v případě potřeby na hranicích i jinde. Peníze, které putují po miliardách do neziskových organizací a někam do Afriky, by měly být nasměrovány právě sem, abychom byli soběstační v otázce bezpečnosti. Co nebylo nutné kdysi, je nutné dnes, kdy některé členské státy bez souhlasu ostatních členských států EU sem pozvaly, pustily a živí tisíce našich přirozených nepřátel.
Lidé v tísni nebudou za chvíli za našimi hranicemi, ale v našich hranicích – tedy tady doma. Je třeba se na to připravit.
     Přála bych si více samostatné obce a města, jejichž orgány se budou volit většinovým systémem. To znamená, že lidé, kteří dostanou početně nejvíce hlasů od občanů obce či města, by vytvořili zastupitelstvo. Tedy žádné přepočty podle procentuálního zisku stran, což vytváří zastupitelstva tak, že to neodpovídá skutečné vůli lidí. Je to důležitější změna než přímá volba starosty, která sama o sobě nic neřeší.
     Přála bych si, aby byl výrazně zredukován formalismus ve prospěch zdravého rozumu. Například zákon o zadávání veřejných zakázek nutí zadávat zakázku firmám, které ve skutečnosti nechceme, jen proto, že nabídly nejméně, zatímco důraz by měl být dáván na kvalitu. Složitý proces brzdí termíny, a my jezdíme po tom, po čem jezdíme – nebo spíše stojíme. Čtyři sta žádostí o informace za tři měsíce od jednoho člověka je důkazem o tom, že zákon o svobodném přístupu k informacím už dávno neplní roli, pro kterou vznikl, ale stal se nástrojem šikany a politického, a někdy obchodního, boje. Jsme tak „buzerováni“ zákonnými ustanoveními, že už ani nemáme čas přemýšlet proč.
      Přála bych si konec všech dotací. Dotace křiví všechno včetně charakterů, a zpětně se stávají nástrojem destrukčních kontrol dotovaných subjektů. Důvody následných sankcí, a často 100 % jejich lichvářské penalizace, jsou až neuvěřitelné příběhy. Navíc se šlape po malých, zatímco k velkým se přistupuje nesmírně velkoryse. Dejme peníze přímo obcím do rozpočtového určení daní, a nenuťme je prosit o milodary. Obce nejsou poddanými, aby prosily. Na podporu veřejné správy mají právo, protože právo na samosprávu je ústavně chráněné. A chce-li stát, aby za něj pracovaly, měl by je zaplatit o to víc. O dotacích do soukromého sektoru vůbec nehovořím – to je pro mne úplný protimluv, který nemá žádnou logiku ani opodstatnění.
     Přála bych si, abychom se v rámci Evropy spoléhali na ty kolem nás, kteří nás respektují, ne na ty, kteří se nám snaží diktovat, nebo jednají bez ohledu na nás. Nesnažme se s naší malou zemí dělat velkou politiku, ale mysleme právě a jen na tu naši malou zemi, aby nedoplácela na rozhodování a bezohlednost těch velkých. Velmoci si hrají své hry, kterých my budeme vždy pouhým pozorovatelem, a proto se snažme hájit si své, ne to světové. To své si ale obhajujme a chraňme důsledně, s hrdostí, sebevědomím a ve spojenectví s těmi, kteří o toto spojenectví budou stát. Nepodlézejme velkým, kteří nás kdykoli budou ignorovat. Naučme se být sami sebou, kteří hájí své území, své občany a své hodnoty. Odmítejme, že je to nacionální, protože to tak prostě není. Na svoji zemi a svůj domov máme právo, a nedejme si to nikým brát. Přála bych si, abychom na školách hovořili s dětmi napřed o České republice, a až potom o Evropské unii. Přála bych si, abychom nemanipulovali zcela nelogicky už od jeslí děti panenkami tmavé pleti, protože tmavá pleť je v Evropě stále výjimečná, stejně jako v Africe je zase výjimečná pleť bílá. Nechci, aby na půdu škol měli přístup politikové, a nechci, aby tam měla přístup jakákoli církev. Když budeme děti učit o církvích, pak to musí být pravdivě, a v rámci hodin dějepisu. A tak, jak nelze vynechat u katolické církve čarodějnické procesy, tak nelze u islámu vynechat teroristy. Škola má přinést informace, nemá vnucovat názory.
     Přeji si toho hodně. Ale měla jsem pocit, že doba na 2000 slov je zase tady. Tak jsem je zkusila po svém napsat. Protože je slýchám kolem sebe, jen se nevysílají.

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka

 

 

Pracujeme delší dobu, ale zato za kratší peníz.

Nevím sice, jak přesně vzniklo rčení „od nevidím do nevidím“, ale vím, že čeští pracující by jej měli mít uvedené na výplatní pásce za dvojtečkou v kolonce Odpracovaná doba. Naše země totiž patří k těm s nejdelší pracovní dobou nejen v Evropské unii, ale i ve srovnání s dalšími rozvinutými státy světa. Nicméně zůstaňme v Evropě, a to ve střední, a podívejme se, co o tom říkají tabulky Českomoravské konfederace odborových svazů. T

ak třeba Rakušan podle nich odpracoval za rok 2017 o 167 hodin méně než Čech. Němec rovnou o 424! A když se na to podíváme přes počet pracovních dní, tak Rakušan chodil v tentýž rok do práce o zhruba 23 dní méně, Němec dokonce o téměř 60 dní! A aby té soli do ran našich zaměstnanců nebylo málo, mrkněme se na odpracované roky za celý život. I tentokrát se ohlížíme po roce 2017. Oproti zmíněným sousedům na jihu chodil Čech do práce o 4 roky déle, ve srovnání se severními sousedy hned o celých 11 let! Promiňte mi ty vykřičníky, ale jistě uznáte, že jsou na místě.

Jak jsou na tom Češi se mzdami a platy, o tom si nikdo, myslím iluze nedělá. Dost dobře na to poukazuje kampaň odborů Konec levné práce.

Z předchozích řádek tak trochu vyplývá, že před třiceti lety nastartovaný kapitalismus v Česku zneužívá slabost českých pracujících pro charitu. V tomto případě charitu ve prospěch zaměstnavatelů. I tohle by mělo být jedním z hlavních témat letošních oslav „sametové revoluce“. Ale oslavy neoslavy, tohle nemůže a nesmí mít dlouhého trvání. Odborová angažovanost naštěstí zjevně sílí a levice, mám na mysli tu opravdovou, tlačí nebo podporuje zákony jednoznačně ve prospěch pracujících. Od zvyšované minimální mzdy po týdnu dovolené navíc pro všechny. Konec levné práce by měl jít ruku v ruce s koncem dlouhé práce.

Kateřina Konečná

 

O polistopadovém kapitalismu

240 let tu prakticky nebyli bezdomovci. Josef II nařídil stavět obecní pastoušky a obce měly POVINNOST v nich ubytovat každého, kdo neměl střechu nad hlavou. Existovaly pro všechny obyvatele "domovské listy", které byly vlastně poukazem na bydlení v pastoušce v dané obci..

Po druhé světové válce pastoušky zanikly a jejich funkci převzaly podnikové ubytovny (lidově "svobodárny") . Jejich fungování jsem zažil na studentské brigádě v 70. letech. Jednak jsem zjistil, že na podnikové ubytovně, kde jsem dočasně bydlel, žije cca 30 % lidí, kteří u firmy nepracují a také jsem zažil, jak se tam lidé ubytovávali. Přišel invalidní důchodce, kterého po rozvodu manželka vykopla z bytu s nějakým lejstrem (asi od tehdejší sociálky), které strčil správci pod nos a on mu přidělil postel. Bydlel se mnou a s dalším brigádníkem.

Po roce 1989 byly postupně podnikové ubytovny zprivatizovány, za ubytování už se neplatilo 50 Kčs měsíčně, ale postupně 5000 Kč.... Všichni ti invalidní důchodci, duševně nemocní schizofrenici a alkoholici se octli na ulici. Po cca 200 letech opět davy bezdomovců.....

Proto se mne v té době moje matka ptala : "Prosím tě co je to ten bezdomovec?" Pamatovala první republiku a pastoušky.....

Bydlení je v poměru k platům bezkonkurenčně NEJDRAŽŠÍ V HISTORII!!! Například v roce 1912 zaplatila nejhůře placená dělnice za jednopokojový byt čtvrtinu svého platu! V Praze je to dnes nedostižný sen. Je dnes hodně bezdomovců s pravidelným měsíčním příjmem, (i když na černo) , kteří si přesto vlastní byt nemohou dovolit, neměli by na jídlo a ostatní věci.
Chtělo by se říci "zkur**ný kapitalismus", jenže ten kapitalismus tu byl i před válkou a přesto tu nebylo sto tisíc bezdomovců. Takže zkur**ný polistopadový kapitalismus, který od začátku vychovává lidi k bezcitnosti. Takže tu žije podle odhadu odborníků na ulici třetina duševně nemocných, kteří by měli být v léčebnách, třetina "absolventů" z děcáků a třetina se záznamem v trestním rejstříku. Jsou i výjimky ale v podstatě je to takhle. Že jsem zapomněl na alkoholiky? Kdybych byl na ulici, také bych buď chlastal nebo se oběsil....
Pro tupce, kteří současný systém hájí, připomenu podstatné: I vrazi mají ve vězení střechu nad hlavou, pravidelné jídlo a lékařskou péči. ...

Otec zavražděné holky začal chlastat a dostal se na ulici. Žije tisíckrát hůř, než vrah jeho dcery...

Jan Skalský

 

Významná data v prosinci

  2. 12. 1989 – ČSLA začala odzbrojovat jednotky Lidových milicí
  7. 12. 1941 – útok Japonců na Pearl Harbor
10. 12. 1904 – se narodil prezident ČSR a ČSSR Antonín NOVOTNÝ (+ 28. 1. 1975)
11. 12. 1941 – Německo vyhlásilo válku USA
12. 12. 1943 – podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi ČSR a  SSSR
14. 12. 1945 – schválena směrnice z Postupimi o odsunu Němců z ČSR
19. 12. 1884 – se narodil prezident ČSR Antonín ZÁPOTOCKÝ (+ 13. 11. 1957)
21. 12. 1879 – se narodil generalissimus Josif Vissarionovič STALIN (+ 5. 3. 1953)

 

 

Společenská kronika – významná životní výročí v prosinci   2019 oslavují:

80 let s. ZDENĚK ČERMÁK z Brandýsa nad Labem,
65 let s. KAREL Přibil z Prahy,
65 let s. CELESTIN PIŠNA z Nové Hospody,
95 let s. JAROSLAV KOTĚŠOVEC ze Staré Boleslavi,
85 let s. MARIE JISKROVÁ z Odolena Vody

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme především zdraví

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.