Zpravodaj 2/2020

11. 2. 2020

Soudružky a soudruzi,

tak máme po okresní konferenci. Závěry akce, které se účastnilo 30 delegátů zastupujících okresní organizaci, budou plnit stránky Zpravodaje ještě několik čísel, a budeme se k nim vracet mnohokrát a opakovaně.

zdenek_stefek2.jpgMáme zvoleny nové orgány, delegáty na krajskou konferenci, na sjezd, doporučili jsme kandidáty do krajského zastupitelstva, do různých pozic v naší straně. Velké poděkování si zaslouží nejen ti, co již do řady funkcí nekandidovali, ale i ti, co na konferenci neuspěli. Velké poděkování si zaslouží delegáti, přítomní i ti omluvení, menší poděkování ti bez omluvy. Poděkování si zaslouží všichni členové, kteří se ke KSČM stále aktivně hlásí, i ti, co přes často i kritickou nótu podpoří stranu alespoň ve volbách.

Když porovnám naši konferenci s jinými, které jsem navštívil, v mnohém byl průběh podobný. Více jsme se lišili délkou jednání, množstvím diskusních příspěvků a jejich šíří, ale i trochu (byť otupělými) hroty, kterými se zbytečně vzájemně častujeme. Protože však se snažím i v tom negativním hledat pozitiva, vnímám, že to znamená, že máme ještě mnoho sil, které je možné účelněji využít. Pokusím se v tom být nápomocen. 

Schválili jsme si spoustu úkolů. Jsou zaměřeny nejen na hlavní události, kterými je pro KSČM letos sjezd a krajské volby, ale i pro naši okresní organizaci a její akceschopnost, na spolupráci s vlasteneckými a dsc_2220.jpgspolečenskými organizacemi. Na naše aktivity a významná výročí, které si letos budeme připomínat. Tradiční akce totiž dostávají mnohem vážnější charakter – procesy přizpůsobující výklad dějin současným záměrům mocných se totiž značně urychlují. Stejně tak jako antikomunistické útoky.

Čelit tomu všemu rozhodně není a nebude lehké. I proto je nesmírně důležité důstojně oslavit jak Mezinárodní den žen, tak 75. výročí osvobození naší země od fašismu. Ale nejen to. Jsme si nepochybně vědomi našich vlastních limitů, stavu členské základny. Měli bychom si být vědomi, na co můžeme navázat a co je možné vlastními silami dále rozvíjet. 

Nejsme organizací jednoho muže a nikdy jsme nebyli. Byť mnohde stojí práce na jednom člověku, předsedovi či aktivním členovi, nejsme sami. Máme jeden druhého. Jen si to často neuvědomujeme.

dsc_2228.jpg Před Okresním výborem stojí první úkoly. Rozdělit si kompetence, aktualizovat plán práce. Připravit ve spolupráci se ZO nejdůležitější akce a volební kampaň. Zajistit funkční zázemí, rozšířit spolupráci se spřátelenými organizacemi. Řešit nefunkční základní organizace, zefektivnit ještě více přenos informací.

Vypadá to pěkně, že? Ale pohneme se vpřed? Vždyť ty úkoly se stále opakují. Znovu a znovu. A sil je stále méně. Rozhodně ale neházíme flintu do žita. Když to nejde dveřmi, zkusíme to oknem.

My komunisté jsme lidé zvláštního ražení…. My komunisté milujeme svobodu. A proto neváháme podrobit se nejtužší kázni strany, abychom dosáhli svobody skutečné, svobody pro celé lidstvo – tak nějak to psal Fučík, pod jehož bystou jsme měli konferenci. Zavazuje to. Takže s chutí do práce!

Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM

dsc_2235.jpg

Usnesení okresní konference KSČM  Praha-východ konané 18. ledna 2020

OKRESNÍ KONFERENCE

projednala a zhodnotila činnost okresní stranické organizace za uplynulé období, projednala úkoly a závěry na následující období a přijala následující usnesení:

I.          Schvaluje:
           1.  Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM Praha-východ za období od
                poslední konference v únoru 2018, včetně zprávy o hospodaření  a  zprávy ORoK.
           2.  Zprávu mandátové a volební komise.
           3.  Stanovisko k předloženým sjezdovým dokumentům:

a) Okresní konference doporučuje ÚV KSČM, aby se zasadil o sloučení všech tří programových dokumentů do jednoho, který bude předložen sjezdu.

b) Okresní konference navrhuje použít druhou (Dušek, Skála a spol.) a třetí (MLOK) alternativu návrhů programu s tím, že jako úvod využít úvodní část programu (Dušek, Skála a spol.), tj. str. 3 a 4, jako vlastní program použít alternativní návrh MLOK od str. 4 po str. 19, tedy kapitoly I. až V.

c) Okresní konference podporuje již schválené stanovisko
    Středočeského KV KSČM k návrhu stanov KSČM

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu ORK
2. Znění otevřeného dopisu vládě ČR (mluvčí signatářů PhDr. Josef Skála)

III.        Zvolila:
            1.         Okresní výbor KSČM Praha-východ ve složení:

1. Zdeněk Štefek, 2. Zdeňka Hajleková, 3. Pavel Posolda,
4. Vladislav Zima            5. Lenka Grygarová, 6. Václav Kuchta,
7. Vladimír Duník, 8. Jan Hádek, 9. František Pokorný

            2.         Okresní revizní komisi ve složení:

1. Jiřina Potěšilová, 2. Hana Volfová, 3. Josef Kadeřávek, 4. Marie Krumpolcová 
     Do funkce předsedy ORK:   Marie Krumpolcová

            3          Okresní rozhodčí komisi ve složení:

       1. Lubomír Hejný, 2. Milan Havlíček, 3. Jiří Anděl
       Do funkce předsedy ORoK:   Milan Havlíček

            4.         Kandidáta do Krajské revizní komise:   Marie Krumpolcová

            5.         Kandidáta na předsedkyni Krajské revizní komise:   Marie Krumpolcová

            6.         Předsedu OV KSČM Praha - východ:  Zdeněk Štefek

            7.         Zástupce do Středočeského krajského výboru KSČM
                       v pořadí: 1. Zdeněk Štefek, 2. Milan Havlíček

            8.         Delegáty a náhradníky na krajskou konferenci KSČM 15. února 2020  v pořadí:     

1. Zdeněk Štefek,  2. Pavel Posolda,  3. Zdeňka Hajleková, 4. Vladimír Duník, 5. Milan Havlíček, 6. Lenka Grygarová, 7. Jan Hádek, 8. Marie Krumpolcová, 9. Stanislav Šrámek, 10. Jarmila Brožová, 11. Hana Volfová

            9.         Delegáty a náhradníky na XI. sjezd KSČM 18. a 19. dubna 2020 v pořadí:
                         1. Zdeněk Štefek,  2. Pavel Posolda,  3. Milan Havlíček

            10.       Člena ÚV KSČM:          Zdeněk Štefek

IV.        Potvrdila:

            1.  Návrh kandidáta do Senátních voleb 2020 volební obvod 42 Kolín:
                       Martin Škorpík 

            2.  Návrhy z okresu Praha-východ na kandidátku do krajských voleb 2020:
                       1. Ivan Cinka, 2.-4. Pavel Posolda, Zdeněk Štefek, Vladislav Zima
                       5. Jiří Grünbauer, 6. Václav Melša ml., 7. Lenka Grygarová
                       8. Tereza Čechová Humpolcová

            3.  Návrh na lídra kandidátní listiny do krajských voleb 2020:
                       1. Zdeněk Štefek, 2. Pavel Posolda 

            4.  Návrhy na kandidáty do vedení strany - na  místopředsedu ÚV KSČM:
                       1. Stanislav Grospič, 2.-3. Jiří Horák, 2.-3. Josef Skála
                       4. Jiří Valenta, 5. Miroslav Kavij, 6. Marta Semelová,
                       7. Zdeněk Ondráček  8. Miloslava Vostrá

            5.  Návrhy kandidátů na předsedu ÚV KSČM:
                 1. Josef Skála, 2. Zdeněk Ondráček, 3. Vojtěch Filip

            6.  Návrhy na člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj:
                      Stanislav Grospič

            7.  Návrhy kandidátů na předsedu Středočeského KV KSČM:
                       1. Zdeněk Milata, 2. Stanislav Grospič

            8. Návrh kandidáta na člena ÚRoK:
                       Zdeněk Levý

V.         Vyzývá:
           Zvolené delegáty na krajskou konferenci a XI. sjezd KSČM, aby při jednáních   respektovali převažující názory okresní stranické organizace a podpořili úsilí o zachování           komunistické identity KSČM.

VI.        Ukládá:

            1.         Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference
                        Termín: únor a březen 2020
                        Zodpovídají: delegáti OK a předsedové ZO KSČM

            2.         Vyhodnotit a publikovat v okresním Zpravodaji připomínky, náměty a podněty z diskuze a
                        jednání OK a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM.
                       Termín: únor a březen 2020                   Zodpovídá: předseda OV KSČM

            3.         Zvoleným delegátům informovat členskou základnu o závěrech krajské konference
                        a XI. sjezdu KSČM.
                       Termín: březen - květen 2020
                        Zodpovídá: předseda OV KSČM, delegáti konference a sjezdu

            4.         Rozpracovat přijaté závěry do plánu činnosti okresní organizace a základních organizací.  
                        Termín: duben – květen 2020
                        Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO KSČM

            5.         Dopracovat oboustranný systém toku (předávání) informací především elektronickou formou
                        do ZO KSČM a ze ZO KSČM okresnímu výboru vyšším stranickým orgánům.
                        Termín: září 2020                      Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO

            6.         Na pomoc členům i sympatizantům v osobní i názorné agitaci ve větší
                        míře využívat okresní Zpravodaj.
                       Termín: průběžně                      Zodpovídá: OV KSČM a předsedové ZO

            7.         Optimalizovat organizační strukturu okresní stranické organizace při dodržení Stanov strany,
                        včetně členských schůzí a ekonomické podpory strany.
                       Termín: průběžně                      Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO

            8.         Názornou agitaci využívat průběžně během roku. Vytipovávat místa v okrese pro častější
                        využití propagačních letáčků KSČM, včetně osob zodpovědných za realizaci.
                       Termín: průběžně                      Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO

            9.         Zajistit činnost sekretariátu okresního výboru na období 2020-2021 s ohledem na
                        připravované rozhodující akce (volby, významná výročí apod.).
                       Termín: únor-březen 2020                      Zodpovídá: předseda OV KSČM

            10. Věnovat mimořádnou pozornost přípravě a průběhu voleb do kraje a senátu 2020 i do
                  poslanecké sněmovny 2021.
                       Termín: průběžně                      Zodpovídá: OV KSČM a předsedové ZO

            11. Pravidelně hodnotit spolupráci s vlasteneckými organizacemi působícími v rámci okresu
                  Praha-východ a středočeského kraje a navázat úzkou spolupráci s Aliancí národních sil
                        Termín: dvakrát ročně                                 Zodpovídá: OV KSČM

            12. S ohledem na krajskou konferenci, XI. sjezd KSČM a volby 2020 zpracovat souběžně
                  koordinační plán na důstojné zabezpečení účasti, přípravu, vzpomínku a podíl na oslavách 75.
                  výročí osvobození; 30. výročí založení KSČM; organizaci Dne genocidy slovanských národů;
                  200. výročí narození B. Engelse a přípravy 100. výročí založení KSČ v roce 2021
                       Termín: březen 2020                                         Zodpovídá: OV KSČM

            13. Zabývat se závěry Zprávy ORK
                    Termín: březen 2020                                           Zodpovídá: OV KSČM

            14. Připojit podpis okresní organizaci KSČM Praha východ k signatářům otevřeného dopisu vládě ČR
                       Termín: leden 2020                                             Zodpovídá: předseda OV KSČM

VII.  Vyslovuje poděkování

   všem stávajícím i odstupujícím funkcionářům okresní organizace za jejich práci pro stranu.
Za návrhovou komisi: Lenka Grygarová, Jan Hádek a Zdeněk Štefek
V Praze, dne 18. ledna 2020

 

 

Z pohledu účastníka

     V sobotu 18. ledna 2020 se sešli komunisté našeho okresu na okresní konferenci, jejímž cílem bylo zhodnocení činnosti okresní organizace za poslední dva roky, projednání materiálů a příprava na XI. sjezd strany a v neposlední řadě i volby kandidátů a delegátů do vyšších stranických orgánů.

julius_masar_celakovice.jpg      Účast na konferenci nahlásilo 42 delegátů s hlasem rozhodujícím z 19 ZO z celkových 25 ZO okresu. Zúčastnilo se 30 delegátů ze 13 ZO, což bylo 71 %.

     Na jednání konference bylo pozváno i několik hostů, nichž se většina omluvila. Hlavním důvodem byla účast na konferencích jiných okresů, které probíhaly plošně ve všech krajích naší republiky.

     Z významnějších hostů se naší konference zúčastnili krajští zastupitelé a členové KV Středočeského kraje Pavel Hubený a Zdeněk Milata. Ze sousedního okresu Praha – západ přijal pozvání člen ZO Dolní Břežany Lukáš Malý.

     Konferenci jsme zahájili Československou státní hymnou. Po nezbytných procedurálních otázkách (volba komisí, schválení jednacího a volebního řádu) vystoupil s úvodní zprávou „Hodnocení činnosti okresní organizace“ předseda OV Pavel Posolda. Některými delegáty byla tato zpráva kritizována jako nevyhovující, málo objektivní, nevypovídající o skutečné činnosti. (Stručný obsah zprávy i diskusních příspěvků je součástí souhrnu informací z této konference).

     Po zprávě předsedy následovala zpráva revizní komise, která byla velmi kritická, místy až nepravdivá, a po ní i zpráva rozhodčí komise.

vladimir_dunik_celakovice.jpg     Diskuse, v níž vystoupilo 10 delegátů, byla zaměřena zejména na projednání materiálů návrhů nových programů KSČM pro další období, aktualizaci stanov, vnitrostranické záležitosti včetně činnosti OV a krajského zastupitelstva. Se svým diskusním příspěvkem vystoupili i 3 naši hosté. Vystoupení Lukáše Malého bylo mnoha delegáty přijato s velkými rozpaky.

     V jednotlivých diskusních přestávkách proběhly volby kandidátů a delegátů (volební výsledky jsou součástí informace z okresní konference).

      Delegáti konference schválili otevřený dopis vládě České republiky.  Za svou obětavou činnost ve prospěch občanské veřejnosti a práci pro stranu bylo předáno vyznamenání KČP III. stupně předsedovi OV Pavlu Posoldovi a od společnosti Ludvíka Svobody krásná knižní publikace Milanu Havlíčkovi.

     Po zapracování volebních výsledků bylo schváleno usnesení. V závěru řídící konference Zdeňka Hajleková poděkovala členům komisí za dnešní práci a Pavlu Posoldovi i Zdeňku Štefkovi za jejich záslužnou a obětavou činnost v hodnoceném období.

     Krátkým slovem od nově zvoleného předsedy OV Zdeňka Štefka, poděkováním členům OV i všem členům okresní organizace, kteří se podíleli na práci a činnosti v hodnoceném období,                      s optimistickým výhledem do dalšího období a Internacionálou, jsme jednání naší okresní konference zakončili.

                                                                      Vladimír Duník, MěO Čelákovice,
                                                                      člen OV KSČM Praha – východ

 

Z jednání 22. krajského zastupitelstva
   První letošní jednání bylo zahájeno minutou ticha za senátora Kuberu.

Po procesních bodech se schvaloval program. Hejtmanka navrhla zařadit bod úpravy jednacího řádu a volbu a nového člena a předsedy kontrolního výboru. Od ODS byl navržen bod zajištění kyberbezpečnosti v nemocnicích i co chystají nemocnice v souvislosti s aktuální epidemií. Také informace o průběhu a výsledcích po sloučení 2 škol v Brandýse n. L. Také informace o podvodech v KSUS a informace o podaném trestním oznámení na vedení kraje a KSUS od zastupitele Pánka. Michalik informoval, že navrhli změnu RUDu – rozpočtové určení daní a Rada to nepodpořila (připravuje se vlastní návrh v pracovní skupině Asociace krajů).

Opoziční návrhy budou projednány v různém, kromě klasického materiálu Pánka.

   Schválena byla změna jednacího řádu – zastupitelstvo bude i nahráváno a dostupné z archivu – i změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády a pravidla hospodaření klubů na rok 2020.

550 tis. Kč půjde Potravinové bance Praha a Středočeskému kraji. Svojetice dostaly dotaci 10 tis. Kč z Fondu hejtmana.

Velkou diskusi vyvolala Informace o záměru přijetí úvěru Evropské investiční banky na investiční činnost (silnice, zdravotnictví, školství a sociální oblast, včetně energetických úspor), aktivně tam pohled KSČM na oblast dopravy prezentoval Ivan Cinka. K tomuto úvěru byl i seminář, projednával se na finančním výboru (doporučil podstatnou většinou napříč politickým spektrem) i dopravním výboru (11 z 11 přítomných). Záměr (úvěr ještě ne) byl podpořen.

    Aktualizován byl zásobník evropských projektů, schváleny byly žádosti o dotace z Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP - národní investiční plán za 2,2 mil. Kč (většinou rybníky a další vodní plochy) i další žádosti o kotlíkové dotace (2,6 mil. Kč) a také 2 akce z Fondu návratných finančních zdrojů (vodovod Sokoleč a komunitní centrum Opatovice).

Vyhlášen byl program pro poskytování finanční podpory na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s DVB-T2. I Středočeský infrastrukturní fond (školy, školky za 110, životní prostředí 50 mil. Kč). Nově také Fond na podporu výsadby stromů (750 tis. Kč, obec by získala 3 tis. z MŽP a 1,5 tis. od kraje).

Poskytnuty byly dotace z Fondu obnovy venkovy na 32 akcí za 15,3 mil. Kč. Prodlouženy byly termíny dokončení územních plánů obce Láz a Věšín. Vyhodnocena byla soutěž „My třídíme nejlépe 2019“ (3 kategorie dle počtu obyvatel, 480 tis. Kč). Zelenou dostala podpora včelařství na kampaň prevence proti včelímu moru (1,583 mil. Kč).

   Majetkových bodů bylo opět dost. 5 bezúplatných nabytí, 10 bezúplatných převodů, 6 úplatných nabytí, 3 úplatné převody, 3 vzájemná darování a směny a 5 dalších různých majetkových otázek včetně průběžné informace o aktualizaci smlouvy o bezdůvodném obohacení s Mladá RP – nechceme suť.

Ze zdravotnictví byly poskytnuty dotace na podporu činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění (přes 32 mil. Kč na registry, krizový management, záchytky, dětské centrum v Mladé Boleslavi atd.). A také investiční dotace do nemocnic – celkem 230 mil. Kč bude stát rehabilitační centrum v Benešově a patologie v Kladně (45,6 mil. Kč). Na lékařskou pohotovostní službu poputuje 23 a 16,9 mil. Kč.

   Kraj poskytl dotaci 30 mil. Kč nemocnici v Benešově na úhradu nákladů spojených s kybernetickým útokem (zatím je odhad škody 38 mil. Kč).

Z kultury byly odsouhlaseny dotace 500 tis. na dobový letecký den v Mladé Boleslavi, 500 tis. na Stavbu roku Středočeského kraje, 300 tis. na Má vlast cestami proměn (téma Božena Němcová), 250 tis. na Dny lidové architektury.

350 tis. bude stát vyhlášení Sportovce roku kraje, rozepsány byly prostředky na Sportovní centra (25 center, 31,271 mil. Kč). MASky dostaly 1,5 mil. Kč, 500 tis. setkání MAS a zástupců venkova, které proběhne v Kutné Hoře. KČT dostal 600 tis. na značení cyklo a pěších tras.

   5,75 mil. Kč bylo rozděleno na kulturní, společenské a sportovní akce dle koncepce významných akcí, 4 mil. šlo na Soundtrack Poděbrady.

Zastupitelstvo projednalo též stav přípravy obchvatů (cca 40 akcí), podpořilo i změnu č. 1 u zásobníku investic.

Ze sociálních věcí byly rozděleny dotace na POSEZy, (Pomoc seniorům a postiženým. Jedná se o zřízení kontaktního místa, které poskytuje obec, kde se občan dozví vše potřebné k problému se seniorem či postiženým.), byla schválena dotace pro sociální služby poskytovatelů V.O.D.A. (1 mil. Kč) a Vrba (0,5 mil. Kč) (pomoc zejména mladým po haváriích a pomoc ovdovělým).

   Rozděleny byly obdržené prostředky z MPSV na sociální služby i dotace na Podporu vybraných druhů sociálních služeb III. (OPZ). Upraven byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020-2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb i zřizovací listiny příspěvkových organizací v sociální oblasti a v oblasti školství. Zelenou dostaly i dodatky k Implementaci Krajského akčního plánu vzdělávání kraje (pokračování plnění smlouvy z roku 2018).

   Zoufalou situaci ve školství podtrhla zpráva o výsledcích maturitní zkoušky v kraji i následná Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 2018/2019. Diskuse o tom, jak situaci zlepšit, byla ale spíše přestřelkou.

   Následovaly Zprávy o činnosti jednotlivých výborů a plány práce výborů na rok 2020. Rezignace přísedícího u Krajského soudu a volba nových přísedících byla bez problému, stejně tak jako Zpráva o činnosti Rady.

   Z funkce předsedy i člena kontrolního výboru odstoupil zastupitel Ivo Šanc, do výboru byl nově dovolen Pavel Fojtík, předseda ale zvolen nebyl.

   Podána byla informace o aktuálním výskytu koronaviru i připravenosti našich zařízení. Aktualizovány byly zásady k participativnímu rozpočtu (zkrácení lhůty na přijímání projektů na 4 týdny), maximální výše podpory byla stanovena na 400 tis. Kč. V následné diskusi upozornil náš zastupitel Milata na bezpečnostní situaci okolo Prahy a na nutnost, (ač nemáme kompetence), řešit podstav policistů. Hejtmanka s Policií v této věci jednala a jediný požadavek policistů je pomoc s bydlením. Podána byla i slíbená informace o situaci na střední škole v Brandýse nad Labem po sloučení učiliště se zemědělkou, (my jsme tehdy prosadili podmínku, že se nebudou rušit obory).

Zdeněk Štefek, zastupitel Středočeského kraje

klub_zastupitelu.jpg

KLUB ZASTUPITELŮ KSČM  STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V Praze, dne 27.1.2020

Zastupitelé za KSČM počítají mezi důležité body informaci o záměru přijetí úvěru od Evropské investiční banky, Informaci o kyberútoku v nemocnici v Benešově, Stav školství a výsledky maturit a také třeba téma změnu Rozpočtového určení daní.

   „Obecně neodmítáme jednání o nových účelových prostředcích na investice, ale nedáváme bianco šek. Takže jsme neměli problém podpořit třeba úvěr na posílení vlastních prostředků na předfinancování a kofinancování evropských projektů, Bendlův úvěr ale podporu od nás před řadou let nedostal,“ uvedl předseda klubu Zdeněk Štefek.

Využít účelově prostředky od Evropské investiční banky jako další zdroj kofinancování pro projekty realizované i z evropských dotací nebo jako zdroj financování projektů v oblastech, kde nejsou dotační tituly, to svou logiku má. Obzvláště pro kraj, který je velice úspěšný v čerpání evropských dotací a má skutečně investičně našlápnuto – nevyužít dotace na potřebné projekty jen kvůli nedostatku vlastních zdrojů by byla škoda. Uvidíme ale, jak se vyvinou jednání o podmínkách, vnímáme nutnost mít garantované a využitelné objemy pro jednotlivé oblasti, aby se pak zdroje nevyčerpaly na úplně něco jiného.

   „V případě silnic bychom vlastně tímto způsobem spláceli vnitřní dluh způsobený jejich nedostatečnou obnovou v minulosti. Jde o to dostat stav silnic II. třídy na vyšší úroveň, což by mělo v budoucnu přinést i úspory na údržbě. Chce to ale také, aby se ten stav udržel, tedy plán, jak i poté udržet vyšší standard kvality krajských silnic,“ uvedl předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka a upozornil, že kraj má také řadu mostů a mostků ve špatném nebo havarijním stavu. „Ne vždy na ně budou včas prostředky. Proto je potřeba plánovat opravy silnic II. třídy tak, aby byly co nejvíce celistvé, tedy nepřerušené v úseku mostu nebo mostku, který pak zůstane ve špatném nebo havarijním stavu,“ dodal Cinka.

   Jako varující vnímáme případ nemocnice v Benešově, která byla na přelomu roku napadena počítačovým virem. Dosud je odhadnutá škoda 38 milionů Kč, na zastupitelstvu se projednává pomoc ve výši 30 milionů Kč. „Na příslušné komisi podrobně sledujeme nejen procesy obnovy fungování nemocnice, ale i navrhujeme a podporujeme nová opatření, která mají podobným útokům zabránit. Týká se to obecně všech měkkých cílů,“ poznamenal předseda Komise pro bezpečnost a IZS Zdeněk Milata.

   Dost negativně působí zpráva o stavu vzdělávací soustavy doplněná o výsledky maturitních zkoušek. „Nemůžeme souhlasit s klesající úrovní našeho školství i postavením našeho kraje v hodnocení maturitních zkoušek, kdy je na posledních místech. Nevidíme ale řešení v masivním rušení či slučování škol, vnímáme problém jako celostátní a dlouhodobý,“ nakousl téma člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zbyněk Coufal.

   Na zastupitelstvu byl též předložen návrh klubu STAN na změnu Rozpočtového určení daní. „Vnímáme nutnost aktualizovat pravidla rozpočtového určení daní, protože se vyvíjí jak počet obyvatel, tak je nepochyběn různá silniční síť. Náš kraj roste, jeho 8500 km silnic je značně zatěžováno tranzitní dopravou, a tak ročně přichází v rámci RUD minimálně o 1-2 miliardy korun. Takže říkáme ANO spravedlivé změně RUDu.

   Předložený návrh ale bohužel směšuje jablka a hrušky v otázce zdrojů, zavádí solidární část, která je řešena již přes MMR. Navíc neřeší třeba dosavadní toky prostředků pro kraje přes SFDI. Návrh nebyl ani projednán s ostatními kraji, tam je vlastní pracovní skupina. A pro nás je i zásadní, že se nezabývá posílením prostředků z RUD pro malé obce, které jsou aktuálním nastavením nejvíce bity.“ shrnul stanovisko Pavel Hubený.        

Za klub zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Klubu

 

Kůl v plotě – v dnešních souvislostech

    Nečekal bych před třiceti lety takový pád systému. Dnes to vypadá, jako by se na něj čekalo. Předsednictvo ÚV zůstalo osamoceno a celý ÚV, stejně jako parlament, volil pod tlakem Václava. Havla.

Pravdivost úvah, byť improvizovaných a zesměšňovaných, se stále prohlubuje. Socialismus byl rozvrácen především zevnitř, byť vnějšími okolnostmi. Marně M. Jakeš varoval před neúměrnou pozorností disidentům, ale neměl být vyslyšen. V souvislosti se změnami v Moskvě se muselo „něco“ změnit, ale Palachův Leden, 21. srpen a svaclav_novak_2_vysehorovice.jpgamozřejmě 17. listopad 1989 byly narafičeny.

    Nevyjasněný Zifčák a předseda ÚV SSM Vasil Mohorita nasměrovali studentský pochod z Albertova a z Vyšehradu (Benda) na Národní třídu. „Já byl jenom pěšák“, obhajují se. Iniciativy o mrtvém Šmídovi se ujal Saša Vondra a příští mluvčí Michal Žantovský. Velké ryby čekaly za bukem. Ivan Medek ve Vídni se činil.

    „Ukomunisté“ (termín Z. Hrabici) a jejich druzi a podruzi (většina z 1,7 mil.) se rychle zbavovali své minulosti. Můžeme být vlastně rádi, že nás nepostříleli. Zbývá navrhnout, abychom byli nuceni mít na kabátě označení jako Židé v ghettu. Pomalované památníky rudoarmějců a našich bojovníků proti fašismu jsou toho předstupněm. 

    Mají v rukou média a profesionální skvadru hlasatelů (šiřitelů) dobře vycvičených na zahraničních elitních školách, jako Klubal, Železný či magická Tuháčková. Nejvíce mi vadí, že pohrdají obyčejným člověkem. A protože je našinec živ ve svých názorech TV a zahlcen relativním blahobytem, (nemáme si nač stěžovat – Zdráhal), mají vystaráno.

dsc_2230.jpg     Hlídací psi nafukují „přeřeknutí“ našich činitelů (V. Filipa, S. Grospiče, Z. Ondráčka, Z. Milaty, J. Dolejše) a tancují na tom. Podzimní krajské volby a snad i volby do části Senátu, (je realitou), by se měly stát odrazovým můstkem k vzestupu.

    Ani restaurace a stabilizace kapitalismu není zde navěky. Relativně silná koruna (k euru a dolaru) připomíná, jak čouhavě vykukuje na silně nadhodnocenou čs. korunu před převratem. V jediném rozdílu – jsme v moci Západu.

    Politiku u nás ovlivňuje tzv. konstruktivní opozice (Piráti, tzv. demokratický blok, nejnověji Milion chvilek, vzhledově hoši z pasťáku). Přimlouvám se za kampaň co nejlacinější, ale viditelnou. Ne velké plakáty, ne balónky a cukrkandle pro děti, snad propisovací tužky… se symboly strany. Zaměřit se na strach lidí o práci, obavy a boj o život, na zdroje války ve světě.

Václav Novák, předseda ZO

dsc_2229.jpg

Plán  práce OV KSČM Praha východ na I. pololetí 2020
(v závorce číslo bodu z usnesení)

Stabilní body jednání:

1/ Dotazy a připomínky k zápisům, kontrola usnesení OV a vyšších stranických orgánů
2/ Plnění rozpočtu OV
3/ VOLBY /OVŠ/
4/ Vývoj politické situace v okrese
5/ Příprava Zpravodaje OV

 

4.2.   
Vyhodnocení okresní konference, informování základny (1)
Stanovení místopředsedů a gescí členů OV KSČM
Zajištění fungování sekretariátu (9)
Příprava krajské konference
Příprava akcí k MDŽ

3.3.   
Závěry z krajské konference (3, 4)
Náměty z diskuse na okresní konferenci a jejich vyhodnocení a řešení (včetně závěrů ORK) (2, 13)
Mediální plán 2020 (8)
Příprava májových akcí (i s ohledem na 10)

7.4.   

Vyhodnocení jednání UV KSČM
Vyhodnocení MDŽ
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi (11)
Příprava májových akcí

5.5. 
Závěry ze sjezdu KSČM
Příprava voleb (10)
Hospodaření za I.Q

2.6.   
Vyhodnocení jednání UV KSČM
Vyhodnocení májových akcí

 

Nad volebním programem 2020
  Osmé zasedání Ústředního výboru KSČM (14. 12. 2019) schválilo celostátní teze volebního programu k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu.

milan_havlicek_ricany.jpg     Programové teze vycházejí jak z celkové situace v ČR a z problémů jejích občanů, tak ze zkušeností a postřehů funkcionářů krajských zastupitelstev. Za pomoci krajských zastupitelů budou stanoveny konkrétní priority i s ohledem na to, zda jsme v kraji v opozici, nebo zda se v kraji podílíme na moci.

    Volební programy krajů budou doplněny i o závěry XI. sjezdu KSČM.

    Na webové stránky KSČM budou umístěny až hotové programy pro jednotlivé kraje.

Stanovené cíle voleb 2020 jsou jasné: obhájit a dle možností navýšit počet krajských zastupitelů. Seznámit veřejnost s naším programem, a s kroky, které jsme v uplynulém období v krajských zastupitelstvech prosadili. Dle možností vytvořit fungující koalice, které nám umožní prosazovat volební program a podílet se na řízení kraje. Zvrátit negativní trend a zvítězit v některém ze senátních obvodů.

K celostátní prioritám krajských volebních programů patří: ochrana životního prostředí. Dostat přírodní zdroje včetně vody pod kontrolu státu, krajů či obcí a ochranu půdního fondu a lesů. Zlepšit přístup k nakládání s odpady; Udržení zdravotnických zařízení s cílem co nejlépe zajistit dostupnou péči občanům; Řešení otázek sociálního bydlení a podpory družstevní výstavby bytů; Zajištění dostatku prostředků na sociální služby - posílit hlavně terénní služby pro seniory; Oprava silnic a příprava infrastruktury kraje na nové formy dopravy včetně zajištění levné a dostupné veřejné dopravy krajem; Zaměříme se na oživení a výrazný rozvoj venkova; Posílíme podporu volnočasových aktivit nejen mládeže a občany v aktivním věku, ale i pro seniory; Podpoříme projekty na zvýšení dostupnosti kultury a talentované umělce; V oblasti školství podpoříme zejména spolupráci odborných škol s firmami; V otázce imigrace říkáme NE přijímání nelegálních migrantů v kraji; Podporu místního zemědělství s cílem zajistit bezpečné potraviny; Jasné NE také říkáme vydávání krajského majetku církvím; Zajištění bezpečnosti občanů i ochrana jejich majetku; Rozvoj Integrovaného záchranného systému a mnohé další.

     Konkrétní, velice podrobné, rozpracování jednotlivých základních částí a možností jsou uvedeny v širších tezích přijatých na zasedání ÚV a jsou k dispozici na sekretariátu OV.

     Lze předpokládat, že na Středočeské krajské konferenci strany (15. února), bude nejen schválena kandidátní listina, ale i volební program.

Naší prioritou je poctivá správa kraje ve prospěch občanů.
Milan Havlíček
 

Vychází Středočeská Třešnička – zima 2020, která informuje občany o činnosti středočeských krajských zastupitelů za KSČM např. v oblasti zdravotnictví, sociálních službách, dopravě, bezpečnosti, o nakládání s majetkem kraje či o obecních knihovnách.  Ke stažení v PDF na Webu    https://tresnicka.kscm.cz  .

 

   Výroky jinak průměrné herečky Daniely Kolářové, hrála např. ve filmu Léto s kovbojem…
  Divadlo na Vinohradech dnes bojuje o diváka snobským repertoárem, na hranici bulváru, propadáky…
  Výroky O. Richterové: „Kde nic tu nic“ frekvence slov: v tuto chvíli jakoby, nicméně, potažmo, přehršel atd.
  Ohradit se k médiím za označení (pejorativní, mafiánské) předsedy KSČM jako „šéfa“. Neštěstí
dodatečných voleb: Kupka, Vondra, Benda do PS z Prahy 6, Líbeznic, (co to bylo za volební komise, když
neobrátily list!), jsou placeni z daní. Kdo to je nezávislý.
  Politolog Lukáš Valeš odhaluje stav KSČM, (voliči přešli k ANO) i signály ODS (Kubera, Zahradník
europoslanec: „špinavé prádlo se pere doma“).    

 

Připravujeme 47. pražskou konferenci

   Ve středu 5. února 2020 se uskutečnila pracovní porada pořadatelů Pražských teoreticko-politických konferencí. Na programu bylo vyhodnocení 46. a příprava 47. Pražské teoreticko-politické konference a diskuse k aktuální situaci před XI. sjezdem KSČM.

   Úvodní slovo k prvnímu bodu programu přednesl Pavel Degťar, který v prvé části svého vystoupení uvedl mimo jiné: „46. Pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma "K problematice mezinárodní jednoty a součinnosti komunistického hnutí v boji proti antikomunismu, válečnému nebezpečí, za sociální pokrok" se konala 12. října 2019 v roce 100. výročí vzniku Komunistické internacionály. Měla za lubomir_hejny_zo_pri_ov.jpgcíl přispět k výměně zkušeností a ujasnění podmínek, forem a metod společného postupu. Pořadateli konference byly OV KSČM Praha 1, Praha 6, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Domažlice, Havlíčkův Brod, Chomutov, Jeseník, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-sever, Příbram, Rokycany, Semily, Tachov, Trutnov, Žďár nad Sázavou, MěV Jirkov, KPI Olomouc - spolu s KSM. Jak je patrno, okruh pořadatelů konference se tentokrát rozšířil o šest nových okresních výborů. Po zahajovacím slovu Viktora Pázlera přednesl úvodní referát Josef Skála.

   V diskusi zaznělo 27 příspěvků, kromě tuzemských, také zahraničních účastníků, a to z Číny, Francie, Kuby, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Švédska, Ukrajiny a Velké Británie. Do protokolu bylo odevzdáno šest nepřednesených příspěvků, včetně příspěvku   z Běloruska.

Na konferenci se zaregistrovalo přes sto účastníků, z toho 16 ze zahraničí.

Celkově je možno hodnotit, že konference vytýčený cíl splnila. Zahraniční účastníci vysoce ocenili její zabezpečení i průběh a rovněž možnost vyměnit si zkušenosti i mimo rámec konference. Pozitivní ohlasy byly i od tuzemských účastníků.

   Sborník vystoupení a nepřednesených příspěvků na 46. PTPK byl vydán v počtu 400 výtisků.

   Informace o průběhu konference byly zveřejněny v Haló novinách, v Dialogu a na webových stránkách.“

V následující diskusi se účastníci porady shodli na uvedeném hodnocení s tím, že je třeba i nadále pokračovat v organizování těchto konferencí, neboť v podstatě jsou jediné, které cílevědomě a trvale usilují o šíření marxisticko-leninské teorie a její uplatňování v politice KSČM.

K širší informovanosti o obsahu jednání konferencí bylo navrhováno, aby byly zpracovávány podklady pro sdělovací prostředky a také, aby byly pořizovány videonahrávky.

   V druhé části bylo navrženo konat 47. konferenci u příležitosti 150. výročí narození V. I. Lenina, a to 16. května 2020 na téma "Aktuálně o leninismu" s cílem přispět k eliminaci jeho antikomunistických dezinterpretací a k jeho využití v cílevědomé činnosti dnešního komunistického hnutí. Po živé diskuzi byly návrh, termín i alternativní koreferáty odsouhlaseny. Na základě návrhu tezí připravených Josefem Skálou bylo schváleno obsahové zaměření úvodního referátu a také koreferáty k tématu konference, které připraví Milan Havlíček, Miroslav Kavij a Zdeněk Košťál.

L. Hejný, pověřený účastí za OV Praha-východ

zacatekiisvetove.jpg

Názvoslovný návrh - „neomarxismus“, nebo „neoantimarxismus“.
  V uplynulých dekádách  současného ideologického vývoje se ve veřejném prostoru západních zemí etablovala řada směrů.  Angažují se jménem práv stále nově se formujících  menšin a jménem  práv  a nedotknutelnosti jedinců.  Drsně  kritizují vžitý společenský systém a kolektivismus všeho druhu.  Jako někdejší  anarchisté a bohémové z řad umělců odsuzují stát, rodinu, mínění většiny, pravidla, řády, tradice, zvyky.

   Ve veřejném prostoru se rozšířil  publicistický usus říkat  těmto směrům  „neomarxismus“, označovat je jako „neomarxistické“.  Jako studující filozofie jsme se učili, v čem  novoplatonici navázali na Platóna, novotomisté na učení sv. Tomáš, novokantovci na dílo I. Kanta.  Marně dnes však  pátrám po tom, jak   současní tzv. „neomarxisté“  navazují na dílo K. Marxe. Očividně se s ním ani   neseznámili.

   Ten název se však již ve veřejném prostoru zabydlel. Je těžko jej  odstranit a nahradit názvem jiným. A tak navrhuji jen malou názvoslovnou změnu.  Navrhuji doplnit   slovo   malou dvouslabičnou  vsuvkou, která podstatu označovaných směrů  ve vztahu k marxismu  přesněji  vystihne. Navrhuji, aby se  o těch směrech mluvilo a psalo  jako o „neoantimarxistických“.

Stanislava Kučerová

 

Kdo zorganizoval hladomor v SSSR v letech 1932-1933?

     Teorie Hladomoru je reaktivována médii pokaždé, když má Ukrajina ustoupit Rusku. Abychom připomněli těm, kteří o této tragédii neví, tak v letech 1932-1933 byl vážný hladomor v celém SSSR, který si vyžádal bezprecedentní počet životů (až 7 milionů obětí, podle některých sporných odhadů). Paradoxně zasáhl hladomor většinou úrodné oblasti severního Kavkazu, Povolží, jižního Uralu, západní Sibiře, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu.

pavel_posolda_ricany.jpg   Během posledních deseti let bylo najato několik západních historiků, aby vypracovali teorii, že tragédie hladomoru byla záměrným aktem genocidy Ukrajinců, provedeným Stalinovou vládou.

     Podívejme se na historická fakta a pokusme se dostat se blíže k pravdě ohledně zdroje a okolností tohoto strašlivého hladomoru v SSSR.

Především si musíme připomenout něco o zlatě, které překvapivě není vždy platebním prostředkem…

     Na počátku 20. let minulého století se nově vyhlášený Sovětský svaz horlivě snažil obnovit průmysl, zcela zničený po první světové válce a občanské válce v Rusku (1918-1921). Sověti zoufale potřebovali moderní stroje a průmyslové vybavení. Jak to mohli zaplatit? Sovětská vláda byla schopná nabídnout na mezinárodním trhu tři položky: obilí, minerály a zlato.

     Na Janovské konferenci v r. 1922 byl zaveden nový zlatý standard. Od konce r. 1922 vydával Sovětský svaz zlaté červoňce – novou sovětskou měnu plně krytou zlatými rezervami a směnitelnou za zlato. V r. 1923 byly sovětské červoňce jednou z nejstabilnějších a nejbezpečnějších měn na světě. Představovaly jasné a aktuální nebezpečí pro vynořující se finanční epicentrum – Spojené státy americké. Ekonomická a finanční váha Spojených států v důsledku světové války neskutečně vzrostla. Tato země byla jedním z mála beneficientů lidských jatek v Evropě. Ale rázně se objevil neočekávaný rival ve formě bolševiků…

ukrajina.jpg
     V r. 1924 byly sovětské červoňce nahrazeny měkčím rublem bez zlatého ekvivalentu. Strašák pro americký dolar a britskou libru zmizel. Oplátkou byl Sovětský svaz uznán Británií, Francií, Norskem, Rakouskem, Řeckem, Švédskem, Dánskem, Čínou, Japonskem, Mexikem a dalšími zeměmi. Spojené státy vlastnily 46 % zlatých rezerv kapitalistického světa.

     V r. 1925 sovětské vedení rozhodlo urychlit industrializaci země. Celkem překvapivě, navzdory enormním ekonomickým ziskům, které taková politika slibovala, západní země odmítly akceptovat v obchodování se Sovětským svazem zlato jako platbu! Toto udivující chování je známo v historii jako „zlatá blokáda“. SSSR mohl platit za stroje a vybavení jen ropou, dřevem a obilím. (Je zajímavé, že stále akceptovali předrevoluční imperiální ruské zlaté mince – měna neexistujícího státu nebyla nebezpečná!)

zdenka_hajlekova_stara_boleslav.jpg     V r. 1929 američtí bankéři zorganizovali velkou hospodářskou krizi. Krátké období mezinárodní stability směnných kurzů bylo minulostí.

     V r. 1931 Německo a Rakousko nezaplatily zahraniční dluh a přestaly vyměňovat marky za zlato, čímž zrušily zlatý standard. Na podzim 1931 Británie zrušila zlatý standard také.

Jak vidíte, bylo by logické a přirozené v té době zrušit zlatou blokádu Sovětského svazu, a tím umožnit, aby ruské zlato ulevilo dusícím se západním ekonomikám. Ale rozhodnutí, které Západ učinil za daných okolností, bylo šokující svojí absurditou. Nejen, že nechal zlatou blokádu SSSR v platnosti, ale uvalil také tvrdé obchodní embargo na převážnou část sovětských exportů!  

     Bylo to učiněno navzdory akutní ekonomické krizi na Západě, kde většina výrobců měla zájem na jakémkoliv druhu poptávky, obzvláště placené zlatem, dřevem, ropou a dalšími surovinami ze Sovětského svazu. Například v r. 1932 bylo 80 % britských strojírenských vývozů dodáváno do SSSR. Nicméně 17. dubna 1933 britská vláda zavedla embargo: Zákon o ruském zboží (zákaz dovozů) z r. 1933! Jaká byla logika? Šlo o politicky motivované rozhodnutí s cílem zatlačit na neústupnou sovětskou vládu hnanou antagonistickou ideologií a ekonomickou strukturou.

lenka_grygarova2_celakovice.jpg     Byl obchod mezi Západem a SSSR zcela zrušen? Rozhodně ne. Sovětská poptávka po západních technologiích a strojích byla dokonce vyšší, než kdy jindy: industrializace byla v plném proudu. Ale nyní Západ očekával jen jeden platební prostředek: sovětské obilí! (Zvláštnost tohoto požadavku je zdůrazněna faktem, že v té době byly měny většiny agrárních zemí silně znehodnoceny a poptávka po obilí na světovém trhu klesla o 50-70 %!).

     Stalinova vláda čelila volbě: buď se vzdát obnovy země, a tak kapitulovat před Západem, nebo pokračovat v industrializaci, což povede ke strašné vnitřní krizi. Pokud by bolševici sebrali obilí rolníkům, byl velmi pravděpodobný hladomor, který by pak mohl vést k vnitřním nepokojům a odstavení od moci. Takže bez ohledu na Stalinovu volbu by Západ zvítězil. Stalin a jeho okolí se rozhodli prosadit své a nezastavit se před ničím.

     Vláda sbírala obilí a posílala ho na Západ, ale ne aby umořila hladem část země, ale proto, že neexistoval žádný jiný způsob, jak zaplatit za dodávky vybavení. Všechny Stalinovy naděje byly vloženy do nové sklizně. Ta však byla malá, protože zemi zasáhlo sucho. SSSR nebyl schopen kupovat jídlo za zlato (zlatá blokáda) nebo měnu (v důsledku embarga žádná nebyla). Byly učiněny naléhavý pokusy získat dodávky obilí z Persie, kde souhlasili s akceptováním zlata. Úřady však neměly čas, protože katastrofa již probíhala.

pavel_hubeny2.jpg     V letech 1932 a 1933 zemřely tisíce a tisíce lidí a teprve pak Západ opět začal od sovětů akceptovat ropu, dřevo a drahé kovy. V říjnu 2008 Evropský parlament uznal Holodomor na Ukrajině jako zločin proti lidskosti.

    Vina byla hozena na „stalinistický SSSR“. Nicméně zpráva Evropského parlamentu neposkytla odpovědi na dvě otázky:

Proč se kapitalisté chovali tak „podivně“ a odmítali akceptovat Stalinovo zlato?

Proč chtěli od SSSR jako platbu jen obilí?

     Ve zprávách Evropského parlamentu není ani pravda, ani logika. Pravdou je, že v r. 1934 vývoz obilí ze SSSR zcela ustal. Na příkaz sovětské vlády…

      Hladomor 1932-33, který byl pečlivě zorganizován Západem, neměl žádoucí efekt: bolševici zůstali u moci. Pokračovali v industrializaci. Ekonomická opatření neměla žádný účinek – Stalin obnovoval zemi za každou cenu. Zůstala pouze vojenská opatření. A přesně v r. 1933 se v Německu dostal k moci Adolf Hitler, který otevřeně psal o svých expanzionistických cílech na rozsáhlých ruských pláních…

Nikolaj Starikov

 

Xenofobové a ti druzí
   Jako šiřitelé xenofobie jsou označováni ti, kdo upozorňují na četná sociální, politická a bezpečnostní rizika pro vlastní zemi spojená s přijímáním migrantů. S nálepkou xenofobie lze v tomto případě žít, protože znamená v podstatě totéž jako starost o vlastní zemi.

   V souvislosti se stupňovanou americkou vojenskou činností na Předním východě by bylo dobré nalézt označení pro další dva typy lidí a pro jejich způsoby uvažování. Tak předně tady máme ty, kteří americkému počínání v arabských zemích tleskají a současně jsou proti vlnám migrace, jež jsou zákonitým doprovodem toho všeho. Radují se z každého zásahu proti muslimům u nich doma a považují naše spojence za jakési nadlidi, kteří mají právo zabíjet kdekoliv kohokoliv, kdo překáží jejich zájmům.

zdenek_klejna2_kojetice.jpg   Pro tento typ smýšlení je zcela na místě označení „rasisté“. Uvažování těchto lidí nevedou obavy o osud vlastní země, ale pocit nadřazenosti a vyznávání práva silnějšího. Tleskají arogantním řečem amerického prezidenta a když pohlédnou do zrcadla, mají pocit, že zahlédli Ramba. Jsou sice omezení, ale důslední.

   Srovnatelně problematickou kategorii představují ti, pro něž by se snad ze všeho nejlépe hodil výraz „poťouchlí“. Z neschopnosti logicky uvažovat učinili pevný základ svého světového názoru. Neodváží se ani špitnout, ať již naši spojenci provedou v cizích zemích cokoliv, zároveň propagují bezmeznou vstřícnost vůči vlnám migrace. Mohou se přetrhnout péčí o sirotky, a přitom mají pochopení pro ty, kdo z dětí sirotky dělají. Neodváží se ani slovem zpochybnit činy, které uvádějí do chodu proudy migrantů, o to hlasitěji však kárají všechny, kdo před důsledky masové migrace varují. Právě oni vymysleli pro vlastence nálepku xenofobů.

   „Poťouchlí“ to mají všechno natolik popletené, že se dokonce domnívají, že jednají z jakýchsi morálních pozic. Přitom jenom kombinují hluboký despekt k zemím, v nichž intervenujeme, s lhostejností k budoucnosti své vlastní země.

   Jsou tak pošetilí, že se domnívají, že tato zvláštní kombinace z nich činí jakési přirozené majitele monopolu na pravdu a lásku. Ve skutečnosti jsou podobně omezení jako rasisté, postrádají však jejich důslednost.       
                               Jan Keller

 

Je obnoven kontakt na OV Praha-východ na mobilní telefon  725 646 019.
Každý Zpravodaj OV Prahy-východ si můžete přečíst a vytisknout  ze stránek
Webu OV Prahy-východ na adrese:   https://tresnicka.kscm.cz .

 

Významná výročí v únoru a dubnu

4.února 1820    se narodila česká spisovatelka a vlastenka Božena Němcová
2.února 1943 – Rudá armáda porazila fašisty u STALINGRADU,
                          6. německá armáda kapitulovala (Paulus)
4. 2. až 11. 2. 1945 Jaltská konference
18. 2. – 23. 2. 1929 – V. sjezd KSČ
25.února 1948 – VÍTĚZSTVÍ PRACUJÍCÍHO LIDU,
  projev K. GOTTWALDA na Václavském náměstí
8.března 1912 – akce amerických švadlenek – Mezinárodní den žen
14.března 1883 – zemřel německý ekonom, filosof, vědec Karel MARX,
zakladatel vědeckého komunismu, myslitel tisíciletí (*5. 5. 1818)

 

Společenská kronika:
významná životní výročí v únoru 2020 oslavují:

70 let s. Marie Krpálková z Brandýsa nad Labem
70 let s. Pavel Šafránek z Praha 4
85 let s. Vladimír Vojíř ze Staré Boleslavi
90 let s. Jaroslava Kolářová z Čelákovic
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme především zdraví

 

Příští porada funkcionářů OV Praha-východ proběhne v úterý 10.března v zasedací místnosti 116 s těmito body:
                Závěry z krajské konference
                Náměty z diskuse na okresní konferenci a jejich vyhodnocení a řešení
                Mediální plán 2020
                Příprava májových akcí

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.