Usnesení okresní konference KSČM Praha-východ konané 18. ledna 2020

15. 2. 2020

OKRESNÍ KONFERENCE

projednala a zhodnotila činnost okresní stranické organizace za uplynulé období, projednala úkoly a závěry na následující období a přijala následující usnesení:

 

I.    Schvaluje:

  1.  Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM Praha-východ za období od poslední
      konference v únoru 2018, včetně zprávy o hospodaření a zprávy ORoK.
     2.  Zprávu mandátové a volební komise.
     3.  Stanovisko k předloženým sjezdovým dokumentům:

a) Okresní konference doporučuje ÚV KSČM, aby se zasadil o sloučení všech tří programových dokumentů do jednoho, který bude předložen sjezdu.

b) Okresní konference navrhuje použít druhou (Dušek, Skála a spol.)a třetí (MLOK) alternativu návrhů programu s tím, že jako úvod využít úvodní část programu (Dušek, Skála a spol.), tj. str. 3 a 4, jako vlastní program použít alternativní návrh MLOK od str. 4 po str. 19, tedy kapitoly I. až V.

c) Okresní konference podporuje již schválené stanovisko Středočeského KV KSČM k návrhu stanov KSČM

   

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu ORK

2. Znění otevřeného dopisu vládě ČR (mluvčí signatářů PhDr. Josef Skála)

     

III. Zvolila:

      1.   Okresní výbor KSČM Praha-východ ve složení: 

           1. Zdeněk Štefek 2. Zdeňka Hajleková  3. Pavel Posolda  4. Vladislav Zima

      5. Lenka Grygarová 6. Václav Kuchta 7. Vladimír Duník 8. Jan Hádek 9. František Pokorný

      2.   Okresní revizní komisi ve složení: 

      1. Jiřina Potěšilová   2. Hana Volfová  3. Josef Kadeřávek  4. Marie Krumpolcová  

            Do funkce předsedy ORK:   Marie Krumpolcová

           3    Okresní rozhodčí komisi ve složení: 

      1. Lubomír Hejný   2. Milan Havlíček  3. Jiří Anděl   

            Do funkce předsedy ORoK:   Milan Havlíček

      4.   Kandidáta do Krajské revizní komise:   

      Marie Krumpolcová 

       5. Kandidáta na předsedkyni Krajské revizní komise:

    Marie Krumpolcová

      6.   Předsedu OV KSČM Praha - východ:  Zdeněk Štefek

      7.   Zástupce do Středočeského krajského výboru KSČM

                       v pořadí:      1. Zdeněk Štefek 2. Milan Havlíček

      8.   Delegáty a náhradníky na krajskou konferenci KSČM 15. února 2020

            v pořadí:      1. Zdeněk Štefek  2. Pavel Posolda  3. Zdeňka Hajleková

                                 4. Vladimír Duník  5. Milan Havlíček  6. Lenka Grygarová

                              7. Jan Hádek 8. Marie Krumpolcová  9. Stanislav Šrámek

                                 10. Jarmila Brožová 11. Hana Volfová

      9.   Delegáty a náhradníky na XI. sjezd KSČM 18. a 19. dubna 2020

            v pořadí:      1. Zdeněk Štefek  2. Pavel Posolda  3. Milan Havlíček

                                

      10. Člena ÚV KSČM:  

      Zdeněk Štefek

 

IV.  Potvrdila:

      1.  Návrh kandidáta do Senátních voleb 2020 volební obvod 42 Kolín:

            Martin Škorpík  

      2.  Návrhy z okresu Praha-východ na kandidátku do krajských voleb 2020:

            1. Ivan Cinka  2.-4. Pavel Posolda, Zdeněk Štefek, Vladislav Zima

            5. Jiří Grünbauer  6. Václav Melša ml.  7. Lenka Grygarová

            8. Tereza Čechová Humpolcová

      3.  Návrh na lídra kandidátní listiny do krajských voleb 2020:

            1. Zdeněk Štefek 2. Pavel Posolda  

      4.  Návrhy na kandidáty do vedení strany - na  místopředsedu ÚV KSČM:

            1. Stanislav Grospič  2.-3. Jiří Horák 2.-3. Josef Skála

            4. Jiří Valenta 5. Miroslav Kavij 6. Marta Semelová 7. Zdeněk Ondráček

            8. Miloslava Vostrá

      5.  Návrhy kandidátů na předsedu ÚV KSČM:

  1. Josef Skála  2. Zdeněk Ondráček  3. Vojtěch Filip

      6.  Návrhy na člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj:

            Stanislav Grospič

      7.  Návrhy kandidátů na předsedu Středočeského KV KSČM:

            1. Zdeněk Milata  2. Stanislav Grospič

         8. Návrh kandidáta na člena ÚRoK:

            Zdeněk Levý

V.   Vyzývá:

      1.   Zvolené delegáty na krajskou konferenci a XI. sjezd KSČM, aby při jednáních respektovali převažující názory okresní stranické organizace a podpořili úsilí o zachování         komunistické identity KSČM.

VI. Ukládá:

      1.   Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference

            Termín: únor a březen 2020

            Zodpovídají: delegáti OK a předsedové ZO KSČM

      2.   Vyhodnotit a publikovat v okresním Zpravodaji připomínky, náměty a podněty z diskuze

            a jednání OK a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM.

            Termín: únor a březen 2020

            Zodpovídá: předseda OV KSČM

      3.   Zvoleným delegátům informovat členskou základnu o závěrech krajské konference                            a XI. sjezdu KSČM.

            Termín: březen - květen 2020

            Zodpovídá: předseda OV KSČM, delegáti konference a sjezdu

      4.   Rozpracovat přijaté závěry do plánu činnosti okresní organizace a základních organizací.

            Termín: duben – květen 2020

            Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO KSČM

      5.   Dopracovat oboustranný systém toku (předávání) informací především elektronickou                         formou do ZO KSČM a ze ZO KSČM okresnímu výboru a vyšším stranickým                                         orgánům.

            Termín: září 2020

            Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO

      6.   Na pomoc členům i sympatizantům v osobní i názorné agitaci ve větší míře využívat okresní Zpravodaj.

            Termín: průběžně

            Zodpovídá: OV KSČM a předsedové ZO

      7.   Optimalizovat organizační strukturu okresní stranické organizace při dodržení Stanov strany, včetně členských schůzí a ekonomické podpory strany.

            Termín: průběžně

            Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO

      8.   Názornou agitaci využívat průběžně během roku. Vytipovávat místa v okrese pro častější využití propagačních letáčků KSČM, včetně osob zodpovědných za realizaci.

            Termín: průběžně

            Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO

      9.   Zajistit činnost sekretariátu okresního výboru na období 2020-2021 s ohledem na připravované rozhodující akce (volby, významná výročí apod.).

            Termín: únor-březen 2020

            Zodpovídá: předseda OV KSČM

      10. Věnovat mimořádnou pozornost přípravě a průběhu voleb do kraje a senátu 2020

            i do poslanecké sněmovny 2021.

            Termín: průběžně

            Zodpovídá: OV KSČM a předsedové ZO

      11. Pravidelně hodnotit spolupráci s vlasteneckými organizacemi působícími v rámci okresu

            Praha-východ a středočeského kraje a navázat úzkou spolupráci s Aliancí národních sil

            Termín: dvakrát ročně

            Zodpovídá: OV KSČM

      12. S ohledem na krajskou konferenci, XI. sjezd KSČM a volby 2020 - zpracovat souběžně

            koordinační  plán na důstojné zabezpečení účasti, přípravu, vzpomínku a podíl na oslavách

            75. výročí osvobození; 30. výročí založení KSČM; organizaci Dne genocidy slovanských

            národů; 200. výročí narození B. Engelse a přípravy 100. výročí založení KSČ v roce 2021

            Termín: březen 2020

            Zodpovídá: OV KSČM

13. Zabývat se závěry Zprávy ORK

Termín: březen 2020

Zodpovídá: OV KSČM

14. Připojit okresní organizaci KSČM Praha východ k signatářům otevřeného dopisu vládě

      ČR

Termín: leden 2020

Zodpovídá: předseda OV KSČM

 

VII.  Vyslovuje poděkování

         všem stávajícím i odstupujícím funkcionářům okresní organizace za jejich práci pro stranu.

 

Za návrhovou komisi: Lenka Grygarová
                                   Jan Hádek
                                  Zdeněk Štefek

V Praze, dne 18. ledna 2020