Usnesení Krajské konference KSČM Ústeckého kraje konané 15.2.2020 v Ústí nad Labem

17. 2. 2020

   Krajská konference KSČM Ústeckého kraje, která se sešla za účasti 44 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 100 % a 28 hostů :

 

I.  S c h v a l u j e :

a) Zprávu o činnosti a dalších úkolech Ústeckého KV KSČM a Klubu KSČM v ZÚK

b) Zprávu o činnosti Krajské revizní komise KSČM

c) Zprávu o činnosti Krajské rozhodčí komise KSČM

d) Zprávu o hospodaření Ústeckého KV KSČM za uplynulé období

e) Postup při zajištění voleb do ZÚK na rok 2020

 

II.  P o t v r z u j e :

a) členy Ústeckého KV KSČM zvolené na okresních konferencích :

   okres Děčín ss. Hadrovský Ladislav, Horák Jaroslav

   okres Chomutov ss. Komínek Jaroslav, Pilařová Honsová Jana

   okres Litoměřice ss. Černý Radek, Šenfeld Josef

   okres Louny ss. Chmara Václav, Rybák Stanislav

   okres Most ss. Belej Radek, Novák Jiří

   okres Teplice ss. Hanousková Jitka, Zíka Tomáš

   okres Ústí nad Labem ss. Šamsová Jaroslava, Vodseďálek Pavel

b) náhradníky členů Ústeckého KV KSČM zvolené na okresních konferencích :

   okres Děčín ss. Stibor František

   okres Chomutov ss. Bureš Miroslav, Cingel Jaroslav, Homolka Václav, Koníčková Matlachová Petra,

                                    Švestka Jan

   okres Litoměřice ss. Pařízek Lukáš

   okres Louny ss. Beneš Václav, Kubeš Petr

   okres Teplice ss. Brázda Lukáš

   okres Ústí nad Labem ss. Janeček Jan, Kuba Zdenek, Minárik František

 

III. Z v o l i l a :

a) VV Ústeckého KV KSČM ve složení :

   předseda s. Vodseďálek Pavel                   místopředseda pro vnitrostranickou práci s. Šenfeld Josef

   místopředseda pro volby s. Černý Radek  tajemník s. Rybák Stanislav   ekonom s. Šamsová Jaroslava

 

b) Krajskou revizní komisi ve složení :

   předseda s. Mádlová Alena

   členové ss. Dobešová Lidmila, Jelínková Iveta, Koníčková Matlachová Petra, Macek Jaroslav, Novák

                     Miloslav, Trnovec Vladimír

 

c) Krajskou rozhodčí komisi ve složení :

   předseda s. Čejka Vratislav

   členové ss. Kůrka František, Maksoudová Jana, Máša Zdeněk, Nicek Milan, Pech Jan, Vyšínová Alena

 

d) vedoucím kandidátem pro volby Zastupitelstva Ústeckého kraje s. Černého Radka

 

e) pořadí dalších kandidátů pro volby Zastupitelstva Ústeckého kraje :

   2. s. Ing., Bc. Kubeš Petr                  3. s. Komínek Jaroslav                       4. s. RSDr. Horák Jaroslav  

   5. s. Zíka Tomáš                                6. s. Belej Radek                                7. s. Vodseďálek Pavel

   8. s. Ing. Kohlíček Jaromír, CSc.      9. s. Janeček Jan                               10. s. RSDr. Rybák Stanislav

 11. s. Hodboď Jiří                             12. s. Ing. Koníčková Matlachová Petra                                          

 13. s. Ing. Šenfeld Josef                   14. s. Ing. Novák Jiří                          15. s. Hubáčková Gabriela    

 16. s. Beneš Václav                           17. s. Bureš Petr                                 18. s. Hanousková Jitka        

 19. s. Pilařová Honsová Jana 20. s. Ing. Krastenicsová Radmila     21. s. Váňo Pavel      

 22. s. Pulerová Soňa                         23. s. JUDr. Krčmárik Karel              24. s. PaedDr. Homolka Václav  

 25. s. Bc. Kamarýtová Vršitá Jaroslava                                                       26. s. Bc. Brázda Lukáš        

 27. s. Jung Zdeněk                            28. s. Chudobová Jana                       29. s. Přikryl Lukáš               

 30. s. Louda Milan                            31. s. Mazánková Iva                         32. s. Mgr. Hodboďová Ludmila

 33. s. Cingel Jaroslav                        34. s. Strnad Ondřej                          35. s. Hošek Martin               

 36. s. Minárik František                    37. s. Mádlová Alena                         38. s. PaedDr. Dušek Zdeněk           

 39. s. Kořanová Irena                       40. s. Švestka Jan                               41. s. Jelínková Iveta            

 42. s. Bc. Stojan Martin, DiS            43. s. Schleier Vratislav                     44. s. Faix Drahomír             

 45. s. Mgr. Fricová Andrea               46. s. Bc. Šír Jiří                                 47. s. Dbalý Jiří                     

 48. s. Hanischová Marie                   49. s. Trnovec Martin                         50. s. Zigmundová Martina   

 51. s. Kosař Vojtěch                         52. s. Malířová Ivana                         53. s. Mihalíková Květoslava

 54. s. Daniš Ladislav                        55. s. Hladík Oldřich                         56. s. Šíma Rostislav             

 57. s. Malinkovič Viktor                   58. s. Ploc Tomáš                               59. s. Pásztor Jozef    

 60. s. Fukárek Karel

a náhradníky v pořadí : 1. s. Havel Jiří                      2. s. Máša Zdeněk                                                    

 

IV. N a v r h u j e :

a) plénu ÚV KSČM :

- do funkce člena VV ÚV KSČM s. Šenfelda Josefa

- do funkce člena vnitrostranické komise ÚV KSČM s. Vodseďálka Pavla

- do funkce člena Hospodářské rady ÚV KSČM s. Šamsovou Jaroslavu

- do funkce člena ÚOVŠ s. Sachetovou Jitku

- do komise mládeže ÚV KSČM s. Janečka Jana a náhradníka Růžičku Jaroslava

 

b) XI. sjezdu KSČM :

- do funkce člena ÚRK KSČM s. Čapkovou Pavlu a s. Dobešovou Lidmilu

- do funkce člena ÚRoK KSČM s. Čejku Vratislava

- do pracovního předsednictva sjezdu s. Vodseďálka Pavla

- do funkce člena mandátové komise sjezdu s. Hanouskovou Jitku

- do funkce člena volební komise sjezdu s. Černého Radka

- do funkce člena návrhové komise sjezdu s. Sedláčkovou Eriku

 

V.  U k l á d á :

a) Ústeckému KV KSČM :

-  v rámci hodnocení krajské konference projednat připomínky, návrhy a náměty vzniklé z jejího jednání

                                                                       Termín : do 31.3.2020

                                                                       Zodpovídá : předseda KV KSČM

 

b) prvním sedni kandidátům pro volby do ZÚK :

- zpracovat Volební program KSČM na roky 2020-2024

                                                                       Termín : do 30.4.2020

                                                                       Zodpovídá : vedoucí kandidát

 

c) zastupitelům Ústeckého kraje a Ústeckému KV KSČM :

- zpracovat souhrn dosažených výsledků v Zastupitelstvu Ústeckého kraje za uplynulé období za účelem

  využití jako argumentačního materiálu ve volební kampani

                                                                       Termín : do 30.6.2020

 

VI.  V y z ý v á

a) vedení ÚV KSČM, aby zajistilo do jednání XI. sjezdu jeden program, který by zahrnoval většinově podporované názory z alternativních programů a byl přijatelný pro většinu delegátů sjezdu