Krajská konference z pohledu delegáta

20. 2. 2020

Jako řádně zvolený delegát našeho okresu jsem se zúčastnil v sobotu 15. února krajské konference Středočeského kraje. Velmi dobře jsem si uvědomoval  důležitost tohoto jednání. a očekával jsem 

pozitivní, konstruktivní průběh. První zklamání pro mne přišlo již v samotném úvodu. Konference,  byla zahájena hymnou českou, nikoliv československou. V skrytu duše jsem doufal, že zazní hymna československá, jejíž slova jsme my, delegáti měli v písemných materiálech, které jsme obdrželi při prezentaci. To už se i na takto důležité akci bojíme přihlásit k národní historii násilně, proti vůli občanů, rozbité Československé republiky?

Řízením první části jednání byl pověřen člen KV a zastupitel kraje s Luboš Kudrna. Nechci a ani bych si nedovolil kritizovat jeho řízení, které bylo chvílemi až zmatečné, sám bych to pravděpodobně lépe nezvládl (nemám s řízením takovéto akce žádné zkušenosti), přesto ve srovnání s řízením naší okresní konference před Zdenou Hajlekovou hluboce smekám.

V poměrně dlouhém schvalování procedurálních otázek vystoupili dva delegáti, jejichž připomínky mne zaujaly. Zdeněk Milata z okresu Nymburk navrhoval do volebního řádu bod, abychom schválili, že ve volbě kandidátů do zastupitestva kraje bude do třetího místa žena a do pátého místa kandidát do 35.let. K našemu zklamání bohužel tento návrh nezískal podporu většiny delegátů.

S druhým návrhem, kterým přímo napadal usnesení naší okresní konference, vystoupil delegát

Jan Linka z Kutné Hory. Zcela nedemokraticky kritizoval, že jako jediný z 12 okresů jsme nominovali za vedoucího kandidáta do zastupitestva kraje dva kandidáty a požadoval, aby byl do volebního řádu schválen bod, že každý okres má právo navrhnout pouze jednoho kandidáta.

Na to velmi operativně zareagoval Milan Havlíček, který přítomným delegátům vysvětlil princip demokratické volby i možnost práva navrhnout více kandidátů, pokud s tím navrhovaní budou souhlasit. Návrh s. Linky naštěstí podporu většiny nezískal.

Po konečně schválených procedurálních záležitostech vystoupil  předseda KV Stanislav Grospič

s úvodním projevem, ve kterém, kromě informace a hodnocení činnosti KV v uplynulém období, seznámil delegáty s nejdůležitějšími úkoly, které nás čekají, příprava na XI. sjezd, volby do zastupitelstva kraje a části Senátu a návrh nového programu strany pro další období. V závěru vyzval ke spolupráci s ostatními levicovými subjekty a pomoci řadových členů v ZO.

Po zprávách hospodářky KV, předsedů KRK a KroK vystoupil s hodnocením činnosti klubu zastupitelů kraje předseda Zdeněk Štefek, který ve stručnosti přítomné seznámil s prioritami a jejich plněním, které se díky spolupráci s ANO a ČSSD daří prosazovat a plnit, ve smyslu pozitivních bodů, a nebo jim zamezit, v případě, že jsou zaměřeny proti zájmům občanů.

V diskusním bloku byl dán prostor nejprve kandidátům na lídra kandidáty do zastupitelstva kraje.

Postupně se delegátům představili a se svými návrhy seznámili ss. Milata, Klán, Havelka, Hubený

a Posolda.

Z. Milata mimo jiné oprávněně kriticky zhodnotil přípravu materiálů na konferenci, nezvládnutou činnost tajemníka KV s. Levého, opakované, závažné chyby v kandidátních listinách

( špatné bydliště, povolání, věk – omládnutí o 10 let a naopak zestárnutí o 40 let)

vyslovil se kriticky k činnosti Institutu české levice.

J. Klán se vzdal kandidatury na předsedu KV, na lídra i člena zastupitelstva kraje.

J. Havelka, pokud mu bude dána důvěra, se chce plně věnovat problematice zdravotnictví a sociální oblasti.

P. Hubený jako nejdéle sloužící zastupitel je jako starosta obce odborníkem především v komunální sféře a v oblasti majetku.

P. Posolda by se věnoval ekonomickým otázkám, stavebnímu odboru, výběrovým řízením, bytové výstavbě a financování zdravotnictví.

Po představení kandidátů proběhla první část voleb, veřejné hlasování.V něm jsme zvolili, nebo potvrdili všechny kandidáty jejichž počet byl totožný s počtem požadovaných volených míst, nebo které jsme schválili a navrhovali pro volbu do vyšších stranických orgánů. Tato volba se uskutečnila nestandardním způsobem a to tak, že se volil celý blok všech navrhovaných najednou,

nikoliv dle jednotlivých voleb (př. předseda ÚV KSČM), natož po jednotlivých jménech.

Touto volbou jsme sice ušetřili poměrně dost času, ale zároveň se tak zamezilo případným obavám nezvolení některého z navrhovaných kandidátů. Já sám bych v případě volby jednotlivých jmen některé kandidáty rozhodně nevolil.

V první části tajné volby byl opět zvolen staronový předseda KV Stanislav Grospič,  členové KRK a KroK, členka VV ÚV KSČM za Středočeský kraj Milena Vostrá a lídr kandidátky do zastupitelstva kraje Zdeněk Štefek.

Po obědě pokračovalo představení dalších kandidátů do zastupitelstva. Zde mne zaujala vystoupení s. P. Hladíkové, která i když původně neměla v úmyslu vystoupit, potvrdila kritické vystoupení Z. Milaty ohledně hodnocení práce s. Levého. Zcela vyjímečně mne zaujalo představení učitele z okresu Kutná Hora s. J. Reichela, který je ve straně teprve velmi krátkou dobu, ale jak zaznělo z jeho vystoupení, tak jeho názory a činnost v mnoha ohledech předčí řadu dlouholetých členů strany.

Jednání konference přišla krátce podpořit i předsedkyně Pražské rady Marta Semelová.

V přestávce na čekání výsledků druhé části tajné volby vystoupili ještě další delegáti. O činnosti Klubu českého pohraničí krátce informoval s. L. Nyš, za Levicový klub žen vystoupila předsedkyně krajské organizace s. A. Grospičová, o činnosti Sdružení spolupráce s Evropskou levicí informovala předsedkyně s M. Krejčová.

Na kritiku svého vystoupení, že spory a nepříjemné věci by se měly v tichosti řešit mezi sebou, na chodbě, nebo někde stranou  a nevynášet je na takováto jednání, naopak kontroval Z. Milata, že toto je to správné místo, kde se stranické problémy mají řešit i v případě, že jsou negativní, je potřeba si vyříkat pravdu a neschovávat se před ní,  nemalovat si věci na růžovo.

Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali výsledků tajné volby. Po vyhlášení výsledků pořadí kandidátky do zastupitelstva kraje vznesl předseda OV KSČM Kolín protest, že mezi první dvanáctkou chybí kandidát Kolína.

Po přepočítání výsledků se zjistilo, že dojde k posunu o jedno místo mezi 11. a 12. pořadí.Takže se vše posunulo až po číslo 24. Guláš, který vznikl po přepočítání mezi 25. až 75. místem  řada delegátů nepochopila. Např. s Čížek, který byl po prvním vyhlášení výsledků na 30. místě klesl na 60. , s.Rypka zase postoupil z 62. místa na 31. V tu chvíli jsem si připomněl osočení s Šrámka ze zfalšování voleb z okresní konference 2018, jak  by se zachoval v tomto případě.

Při schvalování usnesení vyšlo najevo, že prakticky všechny doplňující a pozměňovací návrhy přišly od Milana Havlíčka, který však z vážných důvodů už nebyl přítomen. K našemu velkému překvapení některé z návrhů návrhová komise zamítla a protože je Milan nemohl vysvětlit a obhájit,

tak jsme alespoň demostrativně podpořili tyto návrhy  při jejich schvalování a zdrželi hlasování při neschvalování.

Po více jak osmihodinovém maratonu bylo schváleno usnesení.

I když předseda KV ve svém úvodu jmenoval jako jednu z priorit aktualizaci a přípravu nového programu strany pro jednání XI. sjezdu, tak díky nepřítomnosti Milana Havlíčka v závěru konference, se ani v diskusi, ani v usnesení neobjevila sebemenší zmínka o tomto důležitém úkolu.

 

                                                                              Vladimír Duník
                                                                delegát OV KSČM Praha - východ