Zpravodaj 3/2020

7. 3. 2020

Oslavme důstojně Mezinárodní den žen

_mdz.jpg    8. března si připomínáme Mezinárodní den žen. Není to žádný výmysl komunistů, žádný umělý svátek, ale mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů, který připomíná nejen výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908, ale i historicky těžké postavení žen ve společnosti, a i dnešní úsilí za rovnoprávnost a důstojné postavení žen ve společnosti, které v řadě zemí, ale ani u nás v mnoha parametrech (úroveň mezd, zabezpečení při péči o děti atd.) nemají.

   Prvně byl slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 pak prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Mezi jeho první cíle patřilo volební právo žen. Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, v důsledku velké demonstrace v Petrohradě v roce 1917, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán OSN a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

   Jako komunisté ho slavíme každoročně, i na našem okresu. A to je dobře. Ženy si úctu určitě zaslouží. Nejen 8. března, ale po celý rok. Navíc skutečně není dobojováno. Symbolickou kytičku podávám všem čtenářkám i já.

Chtěl bych popřát všem ženám k jejich svátku pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů a pevnou oporu od nás, mužů. Oslavme důstojně MDŽ!

Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM

 

Dubnová porada funkcionářů OV KSČM se koná dle plánu práce v úterý 14. dubna

 

Z jednání OV KSČM 4. února

Okresní výbor zahájil jednání kontrolou plnění úkolů – v závěru roku zazněla po komunikaci s ekonomickým oddělením důležitá informace, že nákup alkoholu nemůže být součástí darů k jubileím (nesmí být tedy na faktuře či na pokladním lístku) a nemůže být OV KSČM proplácen.

Byla podána informace o činnosti inventarizační komise, zpráva komise byla odeslána na ÚV KSČM. Proběhla diskuze ohledně zprávy Okresní revizní komise, doplněn byl plán práce o pravidelnou čtvrtletní kontrolu plnění rozpočtu hospodaření.

S. Havlíček podal informaci o zasedání KV KSČM dne 30. ledna 2020, které se věnovalo zejména přípravě krajské konference. Ke dni 31. 12. 2019 má krajská organizace 4646 členů. Připravovaly se ale i akce další – MDŽ, které bude tradičně s mezinárodní účastí (SFEL-R), tentokrát na Rakovnicku 7. – 8. března 2020. Podána byla též informace o konání Eurokampu (Kováčová u Štúrova na Slovensku).

Hodnotila se okresní konference, splněn byl již úkol podpořit otevřený dopis proti falšování historie z pera Josefa Skály a dalších aktivistů. Do plánu práce byly zařazeny úkoly vyplývající z usnesení naší konference. Podnětům z diskuse se bude věnovat příští jednání OV (ze záznamu je připraví s. Kuchta).

Proběhlo hlasování o tom, kolik má být místopředsedů. Většina se vyslovila pouze pro jednoho místopředsedu. Tím se s gescí ekonomiky stal Pavel Posolda. Další gesce některých členů OV KSČM byly stanoveny takto:

s. Zima – kyberprostor, členská evidence
s. Kuchta – vlastenecké organizace
s. Hajleková – jazyková korektura mediálních výstupů
s. Hádek – zápisy z jednání OV.

Zároveň se OV KSČM rozhodl oprášit myšlenku okrskářů, na dalším jednání předloží předseda návrh rozdělení ZO KSČM pod jednotlivé gestory.

OV KSČM se zabýval též Zpravodajem. Za rok 2020 bude celkem 11 čísel Zpravodaje a jako živý materiál byl projednáno i obsahové zaměření jednotlivých čísel.

Připravena byla porada funkcionářů 11. února, proběhla široká diskuse o akcích k MDŽ, bylo objednáno 300 přáníček k MDŽ.

V různém se řešila funkční komunikace – opravený mobil okresu 725 646 019 je již funkční, je přesměrován na s. Štefka. Kopie příchozí pošty na OV jdou na e-mailovou adresu s. Štefka, takže může operativně reagovat.

Vytvořena byla skupina ovpv@kscm.cz, která zahrnuje všechny členy OV KSČM i email okresu. Na tento mail je možné posílat informace, které mají být doručeny všem členům OV.

Jednalo se též o zajištění činnosti sekretariátu. Návrhy byly na úterý a čtvrtek s využitím dobrovolníků (Štefek, Posolda, Kuchta, Havlíček), nakonec se dohodlo oficiální fungování sekretariátu v úterý od 8.30 – do 11.00, s tím, že operativně, v případě potřeby je možné vypomoci dobrovolníky i v další dny.

Diskusi vyvolala též žádost členů ZO Dolní Břežany o přestup do naší okresní organizace, zástupce bude pozván v 15.00 hodin před jednáním OV na informační pohovor.

Zdeněk Štefek

 

Stručně z jednání OV KSČM 3. března

Jednání Okresního výboru proběhlo v pracovní atmosféře. Probraly se i úkoly z porady funkcionářů, došlo k obnovení rozdělovníku Zpravodaje. Je zřízena i skupina pro emailovou komunikaci s aktivem okresu, která zahrnuje 44 členů, kteří poskytli emailovou adresu.

OV KŠCM „obnovil“ okrskáře – rozdělení gescí ZO je: 

 1. Zima – Kamenice, Zvánovice, Mnichovice, Kunice, Sulice, Kostelec u Křížků
 2. Posolda – Mukařov, Říčany, Úvaly, Škvorec
 3. Duník – Čelákovice, Vyšehořovice, Nehvizdy
 4. Hajleková– Brandýs, St. Boleslav, Popovice, Sluhy
 5. Kuchta – Odolena voda, Postřižín, Kojetice
 6. Dočekal – Klecany, Máslovice, Husinec – Řež
 7. Hádek– Řež závod
 8. Štefek – ZO při OV

Diskuse proběhla nad náměty z okresní konference, podklad byl schválen pro otištění ve Zpravodaji a náměty jsou rozpracovány do plánu práce organizace. Hodnotili jsme z různých úhlů pohledu krajskou konferenci i jednání krajského výboru, které bylo zejména volební.

Nápady sršely při projednávání mediálního plánu – měli bychom vytvořit podklad pro rychlé rozhodování, co a jakým způsobem jsem schopni v okrese pustit do veřejnosti – přes vývěsní skříňky, akce, místní zpravodaje i třeba sociální sítě či weby. Něco se již při různých příležitostech dělalo, ale aktuální použitelný souhrn kanálů, jak pronikat k veřejnosti, prostě nemáme.

Na základě získaných informací (do 30. dubna) udělá Pavel Posolda tabulku možností a pak již prakticky budeme moci třeba při plakátu z Halo novin vědět, že ho potřebujeme x krát pro naší organizaci vytisknout a zaúkolujeme se…

 

K tomu ale potřebujeme vědět od základních organizací:

 1. Zda mají někteří členové účet na facebooku či na jiné sociální síti, zda jsou ve skupině obce atd.
 2. Zda v jejich obci vychází zpravodaj, možnost psaní či inzerce (a kolik to stojí).
 3. Co jsou schopni roznést.
 4. Zda mají vývěsní skříňky a kolik.
 5. Zda mají plakátovací plochy a kolik.
 6. Zda tam je místo koncentrace lidí pro petiční stánek či akci.

Připravoval se Zpravodaj č. 3, byla podána stručná informace o májových akcích našich i dalších organizací (budeme shromažďovat data) i o akcích k MDŽ.

Odsouhlasen byl nákup 30 stolních kalendářů z Futury (á 50 Kč) a 5 kalendářů – kravat (á 35 Kč).

Zdeněk Štefek

 

Náměty a připomínky z průběhu okresní konference KSČM

     Návrhová komise se dobře vypořádala s obdrženými či přednesenými návrhy a náměty delegátů či oprávněných hostů konference. Po projednání s předkladateli byly následně konferenci předloženy k rozhodnutí o jejich zařazení do textu usnesení – viz schválený text. Jejich realizace je věcí rozpracování jednotlivých bodů do příslušných časových plánů práce OV, stanovení odpovědnosti za jejich přípravu a naplnění dle „nové dělby“ kompetencí členů OV, případně do obsahového a časového programu vydávaného Zpravodaje.

 Informace o činnosti Klubu zastupitelů v podmínkách Středočeského kraje, kde priority plníme, i když nevládneme, je „zviditelněna“ ve vydávané Třešničce, se kterou je třeba pracovat na veřejnosti. (s. Zdeněk Štefek).

   K dalším námětům či vznesené kritice:

1/ Úvodní zpráva předsedy OV (s. P. Posoldy) byla převážně věnována vnitropolitické a mezinárodní situaci v souvislostech /např. že nejsme dostatečně marxističtí a zlý kapitalizmus je liberální a hodný kapitalizmus je pro KSČM apod./, než vnitrostranické činnosti uplynulého období /např. poučení z výsledku voleb do EP a do PČR, nebo poučení z výsledku komunálních voleb v našem okrese apod./.  Proto byla vznesena kritika (ss. Dočekal, Maštera), že se nejednalo o zprávu o činnosti za uplynulé období (zejména jak bylo splněno usnesení poslední OK, jak pracoval zvolený orgán, co bylo rozhodující v činnosti okresní organizace, jaká byla součinnost se ZO a výsledky VČS, případně Co dál?), která by měla být schvalována.

Závěr: Kritika byla předsedou uznána a vysvětlena, nebude však do protokolu dopracována. Fakta dokládají průběžné hodnotící zprávy (obsahové i ekonomické) a přijatá usnesení OV.

2/ Zpráva ORK byla vzata na vědomí, protože zvolený orgán pracoval. K textu zprávy však byl přijat úkol pro OV – viz Usnesení bod 13. K přednesenému textu byla vznesena kritika (ss.Havlíček, Posolda/ pro její neobjektivnost a nepravdivost uváděných údajů či soudů.

3/ Zpráva ORoK byla schválena. Vznesená kritika /s.Dočekal/ k údajnému porušování Stanov byla vysvětlena a je doložena usnesením OV.

4/ Ve „společenské části OK“ bylo opomenuto vzpomenout zemřelých členů /např. s.Aleny Novotné/. Bylo poděkováno s. Dočekalovi za dlouholetý podíl na vydávání Zpravodaje, vzpomenuto některých jubilantů–členů strany (např. s. Jaroslav Roman - 80 let), bylo předáno ocenění činnosti v KČP (s. Posolda) či ve Společnosti L. Svobody (s. Havlíček).

_1.jpg

5/ Usnesení OK, zejména v bodě 3 souhrnně podpořilo:

bylo chybou ÚV žádat od ZO stanovisko ke 3 předloženým návrhům programu strany. Proto podpora vypracování jednoho dokumentu pro XI. sjezd, tedy: kam KSČM směřuje, co od každého člena vyžaduje v konkrétních úkolech, co a kdo bude jednotně předkládat veřejnosti k získání jejich důvěry a přízně pro příslušné volební kampaně, obnova personálního nedostatku včetně přípravy a vzdělávání kádrů atd.

Návrh úprav Stanov sjednocený v kraji. Musí být jednodušší a srozumitelný, zejména v základním článku a k věkové skladbě stávající členské základny. Třeba respektovat územní uspořádání ČR pro organizační strukturu strany a stálost komunistického přesvědčení značné části členské základny. To oceňovat a „nedělit“.

Pro ekonomiku strany je třeba plnit stanovenou výši podpory placením členských příspěvků.

Chovejme se občansky a také soudružsky a „nekopejme se do kotníků“. To nám neprospívá. Špatné věci už nedělejme /např. Volební noviny do domácností přes Českou poštu! /.  Otevřeme naše sekretariáty sympatizantům a veřejnosti, kde budeme mít mladého člověka „se srdcem“ – zkusme to. (s. P. Hubený).

Uznávejme se vzájemně při výkonu funkce, do které jsme byli zvoleni a bezdůvodně se, ani jako členové strany nenapadejme. Hlavně aktivně pracujme pro stranu i ve spolcích. (s. Fr. Pokorný).

Naši autoritu u veřejnosti posilují kontaktní akce a jednoznačná stanoviska v médiích. Plakáty nám volby nevyhrávají a pouze účast v okrskových volebních komisích také ne. (s. V. Novák).

Členové vlasteneckých spolků jsou našimi sympatizanty a chodí na naše akce. Umějme s nimi spolupracovat a vzájemně nacházet podporu (s. M. Havlíček).

Umět lépe prodávat naši práci a myšlenky. V tom je nám příkladem s. Zdeněk Štefek, zejména jako krajský zastupitel. (s. Zd. Milata)

6/ V ukládací části jsou obsažena doporučení s. Šrámka (kritika Zpravodaje, zachování ZO jako doposud, otevřený sekretariát).

zpracoval Václav Kuchta

 

Z krajské konference

15. února proběhla středočeská krajská konference, která měla připravit organizaci zejména na sjezd a krajské volby. Schválila Teze volebního programu pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2020.

 A schválila i stanovisko zaměřené především k současným snahám přepisovat dějiny druhé světové války.

24členný KV KSČM je složen takto: ss. Ivan Cinka, Marie Krejčová, Pavel Hubený, Vítězslav Srp, Ladislav Nyš, Eva Vlčková, Pavlína Hladíková, František Švarc, Jan Klán, Jan Linka, Rudolf Fidler, Drahoslav Hyka, Josef Dovolil, Stanislav Grospič, Miroslav Červinka, Zdeněk Milata, Milan Havlíček, Zdeněk Štefek, Luboš Kudrna, Dagmar Truxová, Věra Kroftová, Pavel Hladík, Miroslav Varyš, Ctirad Sáček.

Předsedou StčKV KSČM zvolila s. Stanislava Grospiče, předsedkyni KRK s. Marii Krumpolcovou a předsedou KRoK s. Zdeňka Levého.

Zvolila též pořadí kandidátů pro volby do krajského zastupitelstva, které se uskuteční v roce 2020.

_kv.jpg

Za členku VV ÚV KSČM navrhla Miloslavu Vostrou, členky ÚRK: ss. Marii Břichnáčovou, Alžbětu Hájkovou, člena ÚRoK: s. Zdeňka Levého. předsedu ÚRoK ÚV KSČM: Zdeňka Levého, Helenu Vrzalovou.

Podpořila i návrhy na kandidáty do Senátu PČR konané v roce 2020: Jindřicha Havelku, Martina Škorpíka, Miloše Titu, Miloslavu Vostrou.

Doporučila pro volbu předsedy ÚV KSČM: ss. Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Martina Jurošku, Kateřinu Konečnou, Zdeňka Ondráčka, Josefa Skálu, Miloslavu Vostrou.

Pro volbu 1. místopředsedy ÚV KSČM: ss. Helenu Vrzalovou, Petra Šimůnka.

Pro volbu do funkce místopředsedy ÚV KSČM: ss. Hanu Aulickou Jírovcovou, Jiřího Dolejše, Stanislava Grospiče, Jiřího Horáka, Miroslava Kavije, Kateřinu Konečnou, Zdeňka Milatu, Zdeňka Ondráčka, Martu Semelovou, Josefa Skálu, Petra Šimůnka, Jiřího Valentu, Miloslavu Vostrou, Helenu Vrzalovou.

Za členku Komise žen při ÚV KSČM: s. Alenu Grospičovou, za členku Komise mládeže při ÚV KSČM: s. Terezu Čechovou Humpolcovou, za zástupce členky Komise mládeže při ÚV KSČM: s. Karla Bricha, za člena Vnitrostranické komise ÚV KSČM: s. Luboše Kudrnu.

Uložila znovu předložit na jednání komise pro vnitrostranickou práci ÚV KSČM „Stanovisko k úpravě Stanov KSČM“, které bylo schváleno na 9. zasedání Stř. KV KSČM dne 28. března 2019 a se kterým se konference ztotožňuje. Požadovat jeho opětovné projednání a posouzení.

Konference vzala na vědomí i Zprávu o činnosti Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji a Zprávu o činnosti SVJŠ.

_kv3.jpg

 

V úkolech z krajské konference je:

 • Zapracovat závěry krajské konference a také XI. sjezdu KSČM do konkrétních úkolů jak na úrovni KV, tak i OV KSČM.
 • Zpracovat analýzu vývoje členské základny KSČM ve Středočeském kraji do roku 2025. Tu projednat jak v jednotlivých OV, tak KV KSČM do konce října 2020 a pravidelně 2x ročně se zabývat stavem a vývojem členské základny a organizační strukturou v jednotlivých OV KSČM.
 • Zintenzivnit propagaci Haló novin.
 • Důsledně věnovat pozornost přijímání nových členů, zejména z řad mladé a střední generace a společně s OV KSČM vytvořit do konce roku 2020 ucelený systém práce s mládeží v rámci krajské stranické organizace.
 • Výraznou a trvalou pozornost věnovat organizaci a získávání posluchačů SVJŠ. Aktualizovat metody a formy výuky včetně zvážení možnosti korespondenčního studia a úspěšné absolventy SVJŠ zapojovat do konkrétní stranické práce v rámci OV a také jako kandidáty do voleb. Aktivně přistupovat k získávání posluchačů SVJŠ.
 • Nadále rozvíjet družební styky, zejména v rámci SFEL-R a KSS, včetně aktivnějšího zapojení okresních organizací.
 • Usilovat o zapojení členů KSČM do odborových, zájmových a společenských organizací – spolků. Rozvíjet spolupráci s levicově zaměřenými vlasteneckými organizacemi.
 • Sledovat a analyzovat politicko-ekonomicko-sociální situaci v konkrétních okresech kraje. Informace podávat na jednání KV. V případě potřeby přijímat potřebná opatření.
 • Vyhodnotit výsledky krajských voleb konaných v roce 2020. toto hodnocení promítnout do přípravy celé krajské stranické organizace na volby do PS PČR, které se mají konat v roce 2021. Na tyto volby neprodleně zahájit intenzivní a komplexní přípravu. 
 • Věnovat maximální pozornost přípravě komunálních voleb, které se mají uskutečnit v roce 2022. Zahájit výběr kandidátů a přípravu volebních programů.

Zdeněk Štefek

 

Historii přepisovat nedovolíme - Stanovisko Krajské konference KSČM

Koncem měsíce srpna a počátkem měsíce září minulého roku (2019) si naše společnost připomněla řadu významných historických událostí majících vztah k naší zemi. Zcela jednoznačně jsme se však stali svědky toho, jak určité poltické kruhy (ODS, TOP 09, STAN, KDÚ ČSL, Piráti) i řada tzv. „nezávislých“ občanských aktivit usilovaly a svými projevy a chováním činily kroky směřující   k výraznému přepsání našich nejnovějších dějin. Zejména pohled nejen na vznik samostatné Československé republiky, ale především také na podstatu a příčiny rozpoutání druhé světové války. V předvečer této války ztratila potupným Mnichovským diktátem, který vznikl z vůle Německa za přispění a souhlasu Anglie, Francie a Italie, první Československá republika svou suverenitu a posléze byla zcela rozbita.

Bylo a je tragické, že nebývale velký prostor těmto názorům dávají veřejné sdělovací prostředky. Neméně tragické je i usnesení Evropského parlamentu ze září 2019, které otevírá přímou cestu k sejmutí odpovědnosti za rozpoutání druhé světové války německým nacismem, ale současně obviňuje z rozpoutání této války socialistický Sovětský svaz. Zemi, která v důsledku německé agrese prošla nesmírným válečným utrpením a nesla největší podíl na konečné porážce nacistického Německa a jeho fašistických vazalů i na osvobození naší vlasti. 

Snaha změnit pohled na základní historické události a přemazat jejich skutečný význam se nese na vlně nenávistného antikomunismu. KSČM takovéto pseudohistorické pohledy jednoznačně odmítá a protestuje proti nim. Nesmí docházet k diskriminaci a posuzování lidí v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jak dnes činí s oblibou Magistrát hl. m. Prahy. 

Krajská konference Středočeské KSČM požaduje zachování pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigád v Praze 6 jako symbolu vyjádření úcty všem, kteří položili své životy za osvobození nejen Prahy, ale rovněž jako poděkování Rudé armádě za osvobození převážné části Československa. Odmítáme oslavování Ruské osvobozenecké armády (Vlasovců) jako zachránců Pražského povstání a osvoboditelů Prahy.

KSČM je přesvědčena, že kola takto roztočené nenávisti, překreslování pohledů na historické události nijak nepřispějí ke klidu v naší vlasti. Plní cíl připravit naši společnost na další tlak požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu ještě více upevnit ekonomické a vojenské vazby na velké státy Evropské unie a USA. Proto odmítáme i podbízení se Spojeným státům nabídkou vybudovat na našem území leteckou či jinou vojenskou základnu.

Takovéto kroky nejsou v zájmu občanů České republiky a KSČM proti nim bude vždy tvrdě vystupovat.

Delegáti Středočeské krajské konference KSČM v Praze dne 15. února 2020

 

Volby do krajského zastupitelstva 2020

 

K a n d i d á t k a  - zvolena na KK 15.2.2020

(prvních 24 + z okresu Praha východ)

 
    
 

Kandidát

Okres

 

1

Štefek Zdeněk

P-V

 

2

Cinka Ivan

Beneš

 

3

Šimková Ladislava

Kladno

 

4

Havelka Jindřich

Příbram

 

5

Melša Václav

Kut. Hora

 

6

Hubený Pavel

Beroun

 

7

Kudrna Luboš

P-Z

 

8

Coufal Zbyněk

Rakovník

 

9

Milata Zdeněk

Nymburk

 

10

Dovolil Josef

Ml. Boleslav

 

11

Hejduk Stanislav

Mělník

 

12

Urban Jiří

Kolín

 

13

Krajdl Martin

P-Z

 

14

Pokorný Aleš

Rakovník

 

15

Reichel Jiří 

Kut. Hora

 

16

Labudová Lenka

Příbram

 

17

Grospičová Alena

Ml. Boleslav

 

18

Kváč David

Nymburk.

 

19

Fialová Jiřina

Mělník

 

20

Chaloupková Petra

Beroun

 

21

Peška Ladislav

Kladno

 

22

Křížová Lenka

Beneš

 

23

Škorpík Martin

Kolín

 

24

Posolda Pavel

P-V

 

77

Zima Vladislav

P-V

 

 

 

Krajská konference z pohledu delegáta

Jako řádně zvolený delegát našeho okresu jsem se zúčastnil v sobotu 15. února krajské konference Středočeského kraje. Velmi dobře jsem si uvědomoval důležitost tohoto jednání a očekával jsem pozitivní, konstruktivní průběh. První zklamání pro mne přišlo již v samotném úvodu. Konference, byla zahájena hymnou českou, nikoliv československou. V skrytu duše jsem doufal, že zazní hymna československá, jejíž slova jsme my, delegáti měli v písemných materiálech, které jsme obdrželi při prezentaci. To už se i na takto důležité akci bojíme přihlásit k národní historii násilně, proti vůli občanů, rozbité Československé republiky?

Řízením první části jednání byl pověřen člen KV a zastupitel kraje s. Luboš Kudrna. Nechci a ani bych si nedovolil kritizovat jeho řízení, které bylo chvílemi až zmatečné, sám bych to pravděpodobně lépe nezvládl (nemám s řízením takovéto akce žádné zkušenosti), přesto ve srovnání s řízením naší okresní konference před Zdenou Hajlekovou hluboce smekám.

_4.jpgV poměrně dlouhém schvalování procedurálních otázek vystoupili dva delegáti, jejichž připomínky mne zaujaly. Zdeněk Milata z okresu Nymburk navrhoval do volebního řádu bod, abychom schválili, že ve volbě kandidátů do zastupitelstva kraje bude do třetího místa žena a do pátého místa kandidát do 35 let. K našemu zklamání bohužel tento návrh nezískal podporu většiny delegátů.

S druhým návrhem, kterým přímo napadal usnesení naší okresní konference, vystoupil delegát Jan Linka z Kutné Hory. Zcela nedemokraticky kritizoval, že jako jediný z 12 okresů jsme nominovali za vedoucího kandidáta do zastupitelstva kraje dva kandidáty a požadoval, aby byl do volebního řádu schválen bod, že každý okres má právo navrhnout pouze jednoho kandidáta.

Na to velmi operativně zareagoval Milan Havlíček, který přítomným delegátům vysvětlil princip demokratické volby i možnost práva navrhnout více kandidátů, pokud s tím navrhovaní budou souhlasit.

Po konečně schválených procedurálních záležitostech vystoupil předseda KV Stanislav Grospič s úvodním projevem, ve kterém, kromě informace a hodnocení činnosti KV v uplynulém období, seznámil delegáty s nejdůležitějšími úkoly, které nás čekají, příprava na XI. sjezd, volby do zastupitelstva kraje a části Senátu a návrh nového programu strany pro další období. V závěru vyzval ke spolupráci s ostatními levicovými subjekty a pomoci řadových členů v ZO.

Po zprávách hospodářky KV, předsedů KRK a KroK vystoupil s hodnocením činnosti klubu zastupitelů kraje předseda Zdeněk Štefek, který ve stručnosti přítomné seznámil s prioritami a jejich plněním, které se díky spolupráci s ANO a ČSSD daří prosazovat a plnit, ve smyslu pozitivních bodů, anebo jim zamezit, v případě, že jsou zaměřeny proti zájmům občanů.

V diskusním bloku byl dán prostor nejprve kandidátům na lídra kandidáty do zastupitelstva kraje.

Postupně se delegátům představili a se svými návrhy seznámili ss. Milata, Klán, Havelka, Hubený a Posolda.

Z. Milata mimo jiné oprávněně kriticky zhodnotil přípravu materiálů na konferenci, nezvládnutou činnost tajemníka KV s. Levého, opakované, závažné chyby v kandidátních listinách (špatné bydliště, povolání, věk – omládnutí o 10 let, a naopak zestárnutí o 40 let), vyslovil se kriticky k činnosti Institutu české levice.

J. Klán se vzdal kandidatury na předsedu KV, na lídra i člena zastupitelstva kraje.

J. Havelka, pokud mu bude dána důvěra, se chce plně věnovat problematice zdravotnictví a sociální oblasti.

P. Hubený jako nejdéle sloužící zastupitel je jako starosta obce odborníkem především v komunální sféře a v oblasti majetku.

P. Posolda by se věnoval ekonomickým otázkám, stavebnímu odboru, výběrovým řízením, bytové výstavbě a financování zdravotnictví.

Po představení kandidátů proběhla první část voleb, veřejné hlasování. V něm jsme zvolili, nebo potvrdili všechny kandidáty, jejichž počet byl totožný s počtem požadovaných volených míst, nebo které jsme schválili a navrhovali pro volbu do vyšších stranických orgánů. Tato volba se uskutečnila nestandardním způsobem a to tak, že se volil celý blok všech navrhovaných najednou, nikoliv dle jednotlivých voleb (př. předseda ÚV KSČM), natož po jednotlivých jménech.

Touto volbou jsme sice ušetřili poměrně dost času, ale zároveň se tak zamezilo případným obavám nezvolení některého z navrhovaných kandidátů. Já sám bych v případě volby jednotlivých jmen některé kandidáty rozhodně nevolil.

V první části tajné volby byl opět zvolen staronový předseda KV Stanislav Grospič, členové KRK a KroK, členka VV ÚV KSČM za Středočeský kraj Milena Vostrá a lídr kandidátky do zastupitelstva kraje Zdeněk Štefek. Tím, že lídrem kandidátky byl zvolen kandidát našeho okresu, jsme ztratili možnost ucházet se o další volitelné místo mezi dvanáctkou kandidátů. Proto se Pavel Posolda dostal až do pomyslného třetího koše, pořadí 13-24. Tímto způsobem tvorby kandidátky jsme si opět potvrdili smutnou skutečnost, že není zájem o sestavení kandidátky ze zkušených odborníků na jednotlivé oblasti, ale že jde opět jen o boj o výhodná místa v zastupitelstvu.

Po obědě pokračovalo představení dalších kandidátů do zastupitelstva. Zde mne zaujala vystoupení s. P. Hladíkové, která i když původně neměla v úmyslu vystoupit, potvrdila kritické vystoupení Z. Milaty ohledně hodnocení práce s. Levého. Zcela výjimečně mne zaujalo představení učitele z okresu Kutná Hora s. J. Reichel, který je ve straně teprve velmi krátkou dobu, ale jak zaznělo z jeho vystoupení, tak jeho názory a činnost v mnoha ohledech předčí řadu dlouholetých členů strany.

Jednání konference přišla krátce podpořit i předsedkyně Pražské rady Marta Semelová.

V přestávce na čekání výsledků druhé části tajné volby vystoupili ještě další delegáti. O činnosti Klubu českého pohraničí krátce informoval s. L. Nyš, za Levicový klub žen vystoupila předsedkyně krajské organizace s. A. Grospičová, o činnosti Sdružení spolupráce s Evropskou levicí informovala předsedkyně s M. Krejčová.

Na kritiku svého vystoupení, že spory a nepříjemné věci by se měly v tichosti řešit mezi sebou, na chodbě, nebo někde stranou a nevynášet je na takováto jednání, naopak kontroval Z. Milata, že toto je to správné místo, kde se stranické problémy mají řešit i v případě, že jsou negativní, je potřeba si vyříkat pravdu a neschovávat se před ní, nemalovat si věci na růžovo.

Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali výsledků tajné volby. Po vyhlášení výsledků pořadí kandidátky do zastupitelstva kraje vznesl předseda OV KSČM Kolín protest, že mezi první dvanáctkou chybí kandidát Kolína.

Po přepočítání výsledků se zjistilo, že dojde k posunu o jedno místo mezi 11. a 12. pořadí. Takže se vše posunulo až po číslo 24. Guláš, který vznikl po přepočítání mezi 25. až 75. místem řada delegátů nepochopila. Např. s. Čížek, který byl po prvním vyhlášení výsledků na 30. místě klesl na 60., Stryka zase postoupil z 62. místa na 31. V tu chvíli jsem si připomněl osočení s. Šrámka ze zfalšování voleb z okresní konference 2018, jak by se zachoval v tomto případě.

Při schvalování usnesení vyšlo najevo, že prakticky všechny doplňující a pozměňovací návrhy přišly od Milana Havlíčka, který však z vážných důvodů už nebyl přítomen. K našemu velkému překvapení některé z návrhů návrhová komise zamítla, a protože je Milan nemohl vysvětlit a obhájit, tak jsme alespoň demonstrativně podpořili tyto návrhy při jejich schvalování a zdrželi hlasování při neschvalování.

Po více jak osmihodinovém maratonu bylo schváleno usnesení.

I když předseda KV ve svém úvodu jmenoval jako jednu z priorit aktualizaci a přípravu nového programu strany pro jednání XI. sjezdu, tak díky nepřítomnosti Milana Havlíčka v závěru konference, který byl připraven k návrhům nového programu diskutovat, ale musel z vážných rodinných důvodů předčasně odejít, se ani v diskusi, ani v usnesení neobjevila sebemenší zmínka o tomto důležitém úkolu.

  Vladimír Duník, delegát OV KSČM Praha – východ

 

Pohled na krajskou konferenci

_5.jpg Očekával jsem od krajské konference nejenom volby, ale především bohatou diskusi nad tím, co považuji za základní otázku a problém vnitrostranické krize. Jak dál, s jakým ideovým základem a s jakým programovým zaměřením se podaří zastavit křivky poklesu členské základny, ztrácení kádrových rezerv a poklesu počtu voličů.

Bohužel diskuse na toto téma byla nulová.

Nikdo nezmínil existenci tří variant návrhu programu strany, nikdo se nevyjádřil ke směřování strany (kromě pár obecných frází).

Došlo také k tomu, že ještě nebyly vytištěny volební lístky pro tajnou volbu a do diskuse už nebyli přihlášeni žádní další diskutující. Takže dodatečně podruhé se do diskuse přihlásil s. Milata a já.

Vystoupil jsem z prezentací stranického programu bydlení a s odůvodněním programového bodu našeho krajského klubu zastupitelů na zřízení Fondu bydlení, ze kterého by Kraj financoval byty pro státní a krajské zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že ve svém prvním vystoupení jsem přednesl návrh na změnu ve financování krajských nemocnic, aspoň něco konkrétního na téma volby do krajského zastupitelstva v diskusi zaznělo.

Protože Milan Havlíček ze zdravotních důvodu konferenci předčasně opustil, ztratila konference asi jediného delegáta schopného vystoupit s ideově zaměřeným diskusním příspěvkem.

Konferenci tedy hodnotím jako volební, která vzhledem k tomu, že opětovně zvolila stejné krajské protagonisty (Grospič, Vostrá, Štefek, Cinka, Hubený……), nijak nezmenšila moje obavy z dosažení 5% hranice v krajských volbách. Což není kritika Zdeňka Štefka, který na všechno stačit nemůže, naopak jeho zásluhou se v podkladech konference (náměty do krajských voleb) objevily naše okresní návrhy na snižování provozních nákladů krajského úřadu, transparentnost plánování a přípravy investic a další. Bohužel za ním a za Ivanem Cinkou zeje, co se odbornosti a odpovědnosti za svůj resort týče, hluboká propast.

Pavel Posolda

 

VTIP

Asi tak…
Jde babička po návsi, ve vozíku televizi.
„Vezete ji do servisu, matko?“
„Ne, do kostela ke zpovědi, svini ulhanou.“

 

Z jednání krajského výboru

_6.jpg Ve čtvrtek 27. února se uskutečnilo první jednání nově zvoleného krajského výboru KSČM Středočeského kraje po krajské konferenci.

Mimo procedurálních otázek byly na programu kádrové a organizační otázky.

Předseda byl zvolen v tajné volbě na krajské konferenci 18. února a jak se dalo očekávat, stal se jím poslanec a dosavadní místopředseda ÚV Stanislav Grospič (MB).

Nejprve byl stanoven počet místopředsedů KV. Já jsem včetně jmen navrhnul tři místopředsedy, a to pro ideologickou práci, vnitrostranickou práci a práci se zastupiteli všech stupňů a volby. Návrh nebyl přijat. Bylo většinově rozhodnuto, že budou jen dva místopředsedové, a to titíž co již byli. Z toho vyplývá, že se práce VV moc asi k lepšímu nezmění. V tajné volbě ze sedmi návrhů byli zvoleni Pavel Hubený (BE) a Luboš Kudrna (PZ).

Dále jsem navrhnul, aby byl VV pouze pětičlenný a pružnější ve své práci. Tento návrh rovněž neprošel. Bylo rozhodnuto, že bude VV KV sedmičlenný.

Rovněž bylo téměř jasné, že hospodářkou KV se stane dosavadní hospodářka Věra Kroftová (PB) a také se to hlasováním potvrdilo. O dalších členech VV KV se rozhodlo v tajné volbě. Ze čtyř navržených byli zvoleni tři, i když nadpoloviční většinu (tedy důvěru) získali všichni. Na můj návrh, ať tedy jsou členy VV všichni a je osmičlenný (tedy třetina KV), mi bylo řečeno, že jsme si v úvodu rozhodli hlasováním, že bude sedmičlenný, tak bude sedmičlenný. Dalšími členy VV KV se stali Ivan Cinka (BN), Rudolf Fidler (ME), Jan Klán (KH).

K drobnému zádrhelu došlo při volbě tajemníka KV. Na práci dosavadního tajemníka se snesla od členky KV ostrá kritika, jež mimo jiné požadovala vypsání konkursu na tuto funkci. Aby se vlk nažral a kozy zůstaly celé, bylo šalamounsky přijato usnesení, které zatím dosavadního tajemníka Zdeňka Levého (KL) uvedenou funkcí pověřuje. V diskusi k tomuto bodu jsem si dovolil připomenout, že práci tajemníka řídí a kontroluje předseda KV a že pokud se nám za poslední čtyři roky něco na práci tajemníka nelíbilo, tak jsme na to měli stokrát upozornit a nečekat na krajskou konferenci, kde si o naší práci, jako nejvyššího orgánu v kraji mezi konferencemi, asi delegáti nic moc dobrého nepomysleli. Neprošel ani můj návrh na stanovení „Náplně práce tajemníka KV“ pro snazší kontrolu.

Dále bylo rozhodnuto o ustavení krajských pracovních komisí – ideologická, vnitrostranická, hospodářská, Rada zastupitelů, komise mládeže a komise pro práci s mladou generací... (Samostatně pracuje Krajský volební štáb.)

Pokud bude VV a komise kraje pracovat jako dosud, tak se nemusíme bát, že budeme muset více pracovat.

Ve vztahu k blížícímu se XI. sjezdu strany navrhnul KV své zástupce do jeho pracovních komisí. Do mandátové komise sjezdu – Dagmar Truxová (PZ); do volební komise sjezdu – David Kváč (NY) a do návrhové komise sjezdu – František Švarc (KO).

Za skrutátora na sjezdu jsme schválili Jana Klána (KH).

V různém zazněla informace o připravovaném krajském Mezinárodním dni žen.

Dále o mezinárodním setkání SFELu na Slovensku (Eurocamp se bude konat v době od 21. do 24. května 2020 v obci Kováčov v Hotelu Panoráma. Součástí budou nejen setkání a besedy, ale také výlet do Maďarska. Bližší informace o něm na jiném místě Zpravodaje).

Také jsme hovořili o připravovaných májových oslavách, a především prvním máji a pokrytí delegáty a vystupujícími, ale i o vlasteneckém setkání na Klárově 8. května u příležitosti 75. výročí osvobození slavnou Rudou armádou.

V různém jsem požádal všechny členy KV, aby své delegáty na sjezd předem upozornili na nutnost seznámit se s návrhy našeho KV na úpravu Stanov. Informaci jsem doplnil o předpokládaný návrh na další úpravu stanov  a sice, aby se sjezd konal každé dva roky; dále, aby sjezd přijal atribut zasloužilého členy strany pro již nemohoucí členy plnit stanovy a program strany a také návrh na změnu Stanov v nejmenším počtu členů ZO ze tří na pět.

Milan Havlíček

 

ZE STANOVISEK KSČM

Stanovisko k nové turecké agresi

Dovolil bych se ostře vymezit proti nejnovější fázi turecké agrese, která nese jméno "jarní štít". Je namířena proti suverénnímu státu Syrské arabské republiky v oblasti společných hranic, a především provincii Idlibu. Je zcela       s mezinárodním i vnitrostátním právem, když se jeden stát snaží dosáhnout kontroly nad celým svým územím.

Skutečnost, že se vláda Syrské arabské republiky snaží povstalce i nebezpečné islámské extremisty z poslední bašty na území Syrské arabské republiky vytlačit, je legitimní krok.

Turecko jej může kritizovat, ale nemá z mezinárodního hlediska právo do něj zasahovat a v žádném případě vojensky. Odsuzuji tvrdě tuto další agresi Turecka proti syrskému lidu, Syrské arabské republice. Mělo by tak jednoznačně učinit i mezinárodní společenství.

Zde se ukazuje skutečná pravda, na čí straně v boji s radikály a islamisty Turecko, členský stát NATO, ve skutečnosti stálo a stojí. Vyjadřuji hlubokou podporu legitimní syrské vládě, syrským odborům, syrskému lidu v jejich boji za udržení a obnovení svrchovaného syrského státu.

2. 3. 2020 Stanislav Grospič, předseda skupiny přátel Česká republika – Syrská arabská republika a místopředseda ÚV KSČM

 

„Mírový plán“ pro Palestinu připomíná jednání o Mnichovské dohodě

„Mírový plán“, přednesený prezidentem Spojených států D. Trumpem a izraelským premiérem B. Netanjahuem, je jednostranný krok, zcela v duchu „Pax Americana“, přijatý navíc bez konzultací s Palestinci, ale také ostatními členy RB OSN. Představuje porušení celé řady rezolucí OSN o řešení palestinsko-izraelského konfliktu, které USA v minulosti podpořily. Ze své podstaty je proto odsouzen ke krachu. Tento plán nemůže přispět k mírovému uspořádání, protože vyhovuje pouze izraelské straně, potvrzuje porušování mezinárodního práva a neuznává nároky palestinského lidu na svébytnost. To se týká jak statusu Jerusalemu, který je dle plánu označen v rozporu s mezinárodním právem za hlavní město Izraele, tak i legalizace židovských osad na palestinských územích okupovaných Izraelem. Navíc, navržená podoba palestinského státu znamená vznik okleštěného, roztříštěného území, které tvoří enklávy, jež nebudou životaschopné.

V konečném důsledku, tedy přispěje k další destabilizaci poměrů v oblasti BSV, další eskalaci násilí a konfliktů v oblasti, ale i celkového systému mezinárodních vztahů. Fakt, že je Palestině prezentován plán, kterak má vypadat její území a na kterém se nepodílela, může zejména Čechům připomínat smutný průběh Mnichovské dohody.

Je proto nezbytné, aby řešení izraelsko-palestinského konfliktu vzešlo z jednání, kterého se budou účastnit obě strany, a to pod záštitou stálých členů RB OSN, kteří nesou největší odpovědnost za naplňování rezolucí OSN, kterých v souvislosti s tímto konfliktem byla v průběhu mnoha let přijata celá řada.

7.2. 2020, VV ÚV KSČM

 

Nepřipustíme zhoršování pracovního práva

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv obsažených v lidskoprávních dokumentech vydaných jak na světové úrovni, tak i na úrovni národní v Listině základních práv a svobod.

KSČM vnímá, že zápas o charakter a obsah pracovního práva byl za posledních třicet let vždy velice obtížný a nesmlouvavý.

Koaliční vláda hnutí ANO 2011 a ČSSD se však novelou zákoníku práce, předloženou do Poslanecké sněmovny ČR, vydává zcela opačným směrem, chystá preferenci sdílení jednoho pracovního místa několika zaměstnanci, preferenci krátkodobých pracovních úvazků a přepočet kalendářní dovolené nikoliv podle odpracovaných dnů, ale hodin.

KSČM především záleží, aby se pracovněprávní vztahy nastavené zákoníkem práce 267/2006 Sb., ve vztahu k zaměstnancům nezhoršily. Jde nám o respektování a prosazování trendu zkracování pracovní doby nutné za zachování stejné výše mzdy či platu jako při osmihodinové pracovní době, jde nám o získání základní zákonné pětitýdenní kalendářní dovolené pro zaměstnance, jde nám o posílení úlohy bezpečnosti práce na pracovištích a také o omezení podílu agenturního zaměstnávání na českém trhu práce.

17. 1. 2020, VV ÚV KSČM

 

 

Z DOŠLÉ POŠTY A KYBERPROSTORU

Nejpilnější z nás

 

 Také letos zveřejnila britská organizace Oxfam údaje o celosvětovém vývoji příjmů za uplynulý rok. A tak jsme se opět dozvěděli, o kolik se zvětšil rozdíl mezi jměním hrstky nejbohatších a tím, co zbývá na ty ostatní.

   Závist rozhodně není na místě. Pokud by někomu vadilo, že jedno procento nejbohatších má už dvakrát větší majetek než zbytek lidstva dohromady, musel by zlobou a závistí prasknout, což není řešení.

   Prostor ke krátké úvaze to však dává. Majetkové nerovnosti jsou v tržní ekonomice zdůvodňovány tím, že lidé pilní, snaživí a spořiví toho nashromáždí více než ti línější a rozhazovační. Je obtížné představit si, že každý z hrstky nejbohatších je řádově milionkrát pilnější a spořivější než průměrný Čech, Němec anebo Číňan. Tímhle způsobem se k vysvětlení prohlubujících se majetkových rozdílů prostě nedobereme.

   Z příslušných studií víme, že lidé spíše tolerují astronomické majetkové rozdíly mezi sebou a těmi „z jiných kruhů“ než třeba i jen nepatrné rozdíly mezi sebou a svými známými. Člověk se neporovnává s Markem Zuckerbergem, ale se svými spolužáky a sousedy.

   Aby byly příjmy a majetky těch nejbohatších tolerovány, musejí být splněny přinejmenším dvě podmínky. Jednak se musí věřit tomu, že se jedná o příjmy zasloužené vlastním úsilím, jednak se musí stále lépe dařit těm, kdo dosahují příjmů mikroskopicky nižších. Tedy v tomto případě devětadevadesáti procentům obyvatel planety.

   Trendy nejsou v tomto směru nijak optimistické. V několika dekádách po druhé světové válce zažili přinejmenším v Evropě téměř všichni obrovský vzestup životní úrovně. Majetky nejbohatších přitom byly oproti těm dnešním mnohonásobně nižší. Trend se obrátil někdy na přelomu 70. a 80. let minulého století. Příjmy nižších ale i středních vrstev začínají v ekonomicky nejvyspělejších zemích stagnovat, příjmy i majetky hrstky nejbohatších rostou přímo raketově.

   Je zvláštní, že zrovna v době, kdy se přestává dařit těm dole, jsou ti úplně nahoře čím dál pilnější a spořivější.

Jan Keller

 

Ekologická zátěž – úvaha

Výroba energie nejvíc zatěžuje prostředí.

V ČR se vyrobí 87,04 TWh (87 040 000 000 kWh) elektrické energie ze 60,5 % spalovacími procesy.

Dále se v naší kotlince spálí 1 600 000 tun benzínu a 4 500 000 tun motorové nafty.

=> spotřebovává se kyslík => vytváří se oxid uhličitý, vodní pára, oxidy síry a oxidy dusíku – což jsou všechno skleníkové plyny.

To, co likviduje CO2, (zeleň) ničíme – ve městě je potřeba všechno zastavět – nejlepší trávník je vybetonovaný, aby se město víc rozžhavilo.

Abychom ušetřili energii tak:

jezdíme ve dvoutunových terénních autech, (které nikdy nebyly v terénu), a většinou jezdíme sami, MHD je pod naši úrověň.

V práci sedíme v obleku, a aby nám nebylo horko, pustíme si klimatizaci.

V práci zatáhneme žaluzie a rozsvítíme.

Fotbalová utkání hrajeme po setmění, v zimě na vyhřívaném trávníku,

hokej hrajeme v létě, sporty, co se dají dělat venku, provozujeme v hale a svítíme si tam i ve dne, v bazénu plaveme v zimě, na kopec nás vytáhne vlek.

Obchody stavíme bez oken a celý den svítíme.

Převážíme tuny vody v nápojích – stačí převést sirup.

Nemám nic proti dovozu banánů a pomerančů, ale proč vozíme tam a zpátky to, co nám vyroste za barákem. Kráva vyroste v Polsku, v Rakousku ji porazí,  v Německu zabalí a u nás prodají.

Máme věci na jedno použití:

tzn. neopravitelné výrobky.

PET lahev, když ji náhodou recyklujeme na novou, tak ji musíme přetavit, skleněnou flašku stačí umýt.

Dětské plínky lze prát – jednorázové skončí v lepším případě ve spalovně. Prádlo pereme na 30° v chemických sajrajtech.

Při vyšší teplotě můžeme prát v odbouratelném mýdle.

Energeticky nejhorší zařízení domácnosti – sušička,

spotřebujeme drahou energii na něco, co zvládne šňůra, pár kolíků, vítr a slunce (to svým zářením navíc desinfikuje).

A co hodně zatěžuje prostředí – rozvedení manželé.

Rodina má jeden byt, jednu ledničku, ….

Rozvedení dva byty, dvě ledničky, ....

 

Inspirace ze Švédska

Země, kde poslanci nemají soukromé poradce, nemají nárok na doživotní penzi a kávu si platí sami!

A to je správný přístup.

Denní život švédských poslanců parlamentu bude strohý: kanceláře o rozloze sedm metrů čtverečních, malé byty pro úředníky a omezení používání peněz daňových poplatníků v parlamentních činnostech.

Švédští poslanci nemají další výhody, jako mají například poslanci z jiných zemí (rozpočet na charterová letadla, pomoc při pronájmu bydlení, najímání soukromých poradců, pomoc při placení zdravotnických nákladů a další).

Kromě toho pojem „parlamentní imunita“ ve Švédsku prostě neexistuje!

„Jsme obyčejní občané,“ uvedl náměstek sociálně demokratické strany Per-Arne Håkansson v rozhovoru o švédském parlamentu pro BBC News Brazil.

„Není důvod poskytovat poslancům zvláštní výsady, protože naším úkolem je zastupovat občany a znát realitu, ve které žijí. Zastoupení občanů je výsadou samo o sobě, protože máme možnost ovlivňovat směřování země.“

349 švédských poslanců dostává – stejně jako předseda parlamentu – roční kartu na využívání veřejné dopravy.

Služebních vozů jsou málo a jejich použití je omezené. Parlament má pouze tři vozy, model Volvo S80. Tato přeprava je k dispozici pouze předsedovi Parlamentu a jeho třem místopředsedům pro oficiální akce.

„Toto není váš taxík,“ vysvětluje Rene Poedtke z parlamentního administrativního sektoru. „Služební vozidla nejsou vhodná na to, aby vás vozila domů nebo do práce.“

Ve Švédsku je jediným politikem, který má právo na auto, premiér. Auto patří Státní bezpečnostní službě Švédska. Podle vládního poradce mohou ministři požadovat vozidla, „pokud k tomu mají dobré důvody“.

Hrubá mzda člena švédského parlamentu činí 66 900 SEK měsíčně (přibližně 7 200 USD). Poté, co zaplatí vysoké daně, činí čistá mzda přibližně 40 000 švédských korun (asi 4 300 dolarů), což je dvakrát méně než to, co vydělává ve Švédsku učitel základní školy.

Má-li poslanec volební základnu mimo Stockholm, může požádat o tzv. „traktament“, pomoc pro dny v týdnu, kdy pracuje v hlavním městě země. Tato pomoc, určená výlučně pro poslance, kteří nemají v hlavním městě trvalý pobyt, činí 110 SEK (přibližně 12 USD).

Až do roku 1957 neměli poslanci švédského parlamentu ani plat: dostávali pouze příspěvky od členů strany.

Rozhodnutí o stanovení platu poslanců bylo učiněno, jak bylo zaznamenáno v archivu parlamentu, poté, co byl přijat závěr, že žádný občan by neměl být „zbaven možnosti stát se zástupcem z ekonomických důvodů“. Ale výše mzdy by neměla být „tak vysoká, aby se stala ekonomicky atraktivní“.

A žádný poslanec nemá právo zvýšit svůj plat: ve Švédsku je plat poslanců stanoven nezávislým výborem zvaným Riksdagens Arvodesnämd.

Tento výbor tvoří tři osoby: prezident, kterým je obvykle penzionovaný soudce, a dva zástupci, kteří jsou obvykle bývalými úředními osobami nebo novináři.

„Není mezi námi žádný poslanec, jsme nezávislý výbor, Rada Parlamentu nám nemůže dávat žádné pokyny,“ říká jeho prezident Johan Hirschfeldt.

Bývalý prezident Stockholmského odvolacího soudu Hirschfeldt vysvětluje, že výbor se schází jednou ročně, po evropské letní přestávce.

„To ale neznamená, že se poslancům plat každý rok zvyšuje,“ upřesňuje.

Pro posouzení, zda se mzdy mají zvyšovat, analyzuje výbor ekonomické podmínky společnosti jako celku, včetně inflace a výkyvů mezd ve veřejném a soukromém sektoru.

„Až se setkáme příště, vyhodnotíme obecné okolnosti a možná se rozhodneme zvýšit plat o 1 % nebo 1,5 %, nebo se možná rozhodneme, že to vůbec neuděláme,“ říká Hirschfeldt.

Rozhodnutí výboru je suverénní: nemůže být napadeno a nevyžaduje hlasování v parlamentu.

„Poslanci nemají možnost v tomto procesu rozhodovat a já nevím, zda jsou    s platem spokojeni nebo ne, protože žádný z poslanců nikdy nepožádal o více a ani si nestěžoval,“ říká prezident.

Pouze politici s volebními obvody mimo hlavní město a nevlastnící nemovitost ve Stockholmu mají právo žít v bytech pro úředníky.

Byty mají v průměru 45,6 m2. Ty, které mají pouze jeden pokoj, mají jen 16 metrů čtverečních. Z celkového počtu 197 domů spravovaných švédským parlamentem, má pouze osm bytů od 70 do 90 metrů čtverečních.

Nejmenší byty připomínají ve skutečnosti buňky velmi moderní věznice nedaleko Stockholmu, kde mají vězni, stejně jako ve většině švédských věznic, také samostatnou koupelnu.

V těchto budovách není pračka, myčka ani manželská postel. Většina            z těchto apartmánů nemá ani ložnici: jeden pokoj vybavený rozkládací pohovkou slouží jako obývací pokoj a ložnice.

„V případě potřeby můžeme zajistit přistýlku na kolečkách, například při návštěvě příbuzného,“ říká jeden z členů parlamentu.

Kromě toho si poslanci bydlení sami připravují a uklízejí. Podle správního oddělení švédského parlamentu se bezplatný úklid provádí pouze jednou ročně, během letních parlamentních prázdnin.

A to pořád není všechno: byty jsou určeny výhradně pro poslance. Manželé, příbuzní a děti nemají právo žít nebo prostě strávit noc ve státním bytě bez placení.

Pokud přijede příbuzný poslance na noc, má poslanec jeden měsíc na to, aby zaplatil poplatek za noc do státní pokladny.

 

POZVÁNKY

Europacamp

Od 21. do 24. května proběhne v Hotelu Panoráma Chľaba – Kováčov další ročník mezinárodního Europacampu. V programu je výlet do Maďarska, společenský večer, politbazar, politická diskuse (včetně informace o 6. kongresu Evropské levice) a další program.

Doprava možná vlakem přímo z Prahy. Bližší informace u koordinátorky SFEL-R Marie Krejčové (725 646 011) nebo na OV KSČM.

 

_seminar.png

Zveme občany města Čelákovice i blízkého okolí na tradiční

Přátelské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen,
které se bude konat v sobotu 14. března 2020 od 14 hodin
v jednacím sále Technických služeb města Čelákovice
K tanci i poslechu hraje Duo Amaroso.

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé:
MěV KSČM Čelákovice, Levicový klub žen a Klub českého pohraničí

 

Společenská kronika:

Významná životní výročí v březnu 2020 oslavují

90 let s. VLASTA BETINCOVÁ ze Staré Boleslavi

90 let s. MILOSLAV CINKL z Máslovic

85 let s. Věra Stará z Brandýsa n.L.

85 let s. KARLA ZBYŇOVÁ z Čelákovic

85 let s. EVA KIREJEVOVÁ z Říčan

80 let s. BOHUMÍRA POKORNÁ z Čelákovic

75 let s. EVA ATASSI z Říčan

75 let s. STANISLAV PAUL   ze Škvorce

75 let s. JIŘÍ VOSTROVSKÝ   ze Škvorce

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme především pevné zdraví!

 

Dovolujeme si oznámit, že 13. 2. 2020 nás opustil dlouholetý člen naší ZO KSČM soudruh Jaroslav Kubeš ve věku nedožitých 77 let (nar. 17.10.1942).

Upřímnou soustrast!

Daniel Kormančík, předseda ZO KSČM Brandýs n.L.
Stanislav Šrámek, člen výboru ZO KSČM Brandýs n.L. 

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz 
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.