Manuál pro členy okrskových volebních komisí

14. 9. 2016

Manuál pro členy okrskových volebních komisí pro souběžně konané volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce 2016

 

Termín konání voleb

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016, ve všech krajích. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Volby do Senátu PČR (první kolo) proběhne ve stejnou dobu, ale pouze v 27 volebních obvodech, druhé kolo o týden později. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

 

Právo volit

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

 

Právo volit do Senátu PČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Voličské průkazy

Pro volby do zastupitelstev krajů může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb /6. 5. 2016/, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu /5. 10. 2016 do 16:00 hod./ nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb /30. 9. 2016/ obecnímu úřadu (toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky). Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Pro volby do Senátu PČR může volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu PČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, hlasovat na voličský průkaz, ale pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Žádat o vydání voličského průkazu lze ode dne vyhlášení voleb /6. 5. 2016/, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu /5. 10. 2016 do 16:00 hod./ nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb /30. 9. 2016/ obecnímu úřadu (toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. září 2016 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.

 

Okrsková volební komise (OVK)

 

Její základní povinnosti - dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje a dozírá na průběh hlasování, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

 

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu PČR, plní OVK zřízené podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů úkoly OVK i pro volby do Senátu PČR (pozn. - právo delegovat člena a náhradníka do OVK mají nejen subjekty kandidující ve volbách do zastupitelstev krajů, ale též subjekty kandidující pouze ve volbách do 1/3 Senátu; tj. politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu PČR ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, a kteří kandidují pouze v těchto volbách - usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne
20. listopadu 2014, č.j. Vol 23/2014 – 110, které MV ČR aplikovalo i na toto spojení voleb).

 

Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je OVK vytvořena. Vzhledem k tomu, že OVK bude plnit roli komise i pro volby do Senátu PČR, nemůže být členem OVK ani kandidát do Senátu ve volebním obvodu, kde kandiduje).

 

Pokud počet členů OVK poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb, jsou povoláni náhradníci z volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, pokud nejsou náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

 

Členství v OVK vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

 

Členství v OVK zaniká dnem ukončení činnosti OVK, úmrtím, okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné sdělení o vzdání se funkce člena OVK; toto písemné oznámení nelze vzít zpět, okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné odvolání člena OVK tím, kdo jej delegoval, pozbytím státního občanství, ve dnech voleb, nevykonává-li člen OVK svoji funkci a jeho nepřítomnost ve volební místnosti trvá déle než dvě hodiny.

 

Zapisovatel, kterým může být pouze státní občan ČR, je členem OVK s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů OVK nezapočítává. Zapisovatel může OVK předkládat návrhy, pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá stejný slib jako člen OVK. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním OVK. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně jmenován nový zapisovatel.

 

Za člena OVK, jehož členství zaniklo, povolá předseda OVK náhradníka téže volební strany; náhradník se stává členem OVK složením slibu. Nastanou-li skutečnosti, že není dostatečný počet náhradníků, deleguje členy komise na neobsazená místa starosta.

 

OVK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

 

OVK si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda OVK odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda OVK; do losování místopředsedy OVK nebude zařazen předseda okrskové volební komise. Předseda OVK může jednotlivými úkony pověřit ostatní členy OVK.

Člen OVK se musí kvůli sčítání hlasů seznámit i s údaji o případném odstoupení kandidátů. Pokud někteří kandidáti odstoupili či byli odvoláni až po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva kraje se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje.

 

Hlasovací lístky a úřední obálky

 

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb /4. října 2016/. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti OVK o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Hlasovací lístky pro volby do Senátu PČR jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb /4. října 2016/. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

 

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu PČR; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu PČR, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

 

Úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu PČR (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu PČR, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu PČR, jinak je neplatný.

 

Úřední obálky určené pro vkládání hlasovacích lístků musí být neprůhledné, stejné velikosti, kvality a jakosti, s úředním razítkem.

 

Seznamy voličů

 

Stálý seznam voličů (dále jen "seznam") vede obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městský obvod nebo městská část pro voliče, kteří mají v obci, městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt. Občan, který po sestavení seznamu nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu. Dva dny přede dnem zahájení voleb obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") seznam po uplynutí úředních hodin uzavře. OVK předá výpisy ze seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku. Voliči jsou zapsáni v seznamech v obci, kde mají trvalý pobyt, a každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Dva dny přede dnem voleb /5. 10. 2016/ obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře. OVK předá výpisy ze seznamu, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku.

Zvláštní seznam voličů vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad"),  pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu (volba na voličský průkaz). Voliči ale nemohou volit a být zapsáni do výpisu ze zvláštního seznamu voličů mimo senátní volební obvod, v němž mají trvalý pobyt.

 

Volební místnost

 

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisem ze stálého seznamu a zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.

Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu PČR, musí být úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů odlišeny barevně od obálek pro volby do Senátu PČR.

Ve volební místnosti jsou pro každý volební okrsek určeny pro úpravu hlasovacích lístků zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.

Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

 

Zahájení hlasování

 

Před zahájením hlasování předseda OVK zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle zákona č. 130/2000 Sb., a zákona č. 247/1995 Sb., zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy OVK tyto volební schránky zapečetí. Po provedení kontroly prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za zahájené.

 

Zásady hlasování

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před OVK a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, anebo cestovním průkazem. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od OVK úřední obálku. Na žádost voliče mu OVK vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, OVK dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat OVK; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen OVK. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje přímo OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Volit do Senátu mohou i občané ČR, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, v takovém případě volí v libovolném okrsku na voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem a je OVK rovněž zapsán do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

 

Způsob hlasování

 

Volby do zastupitelstev krajů: Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu PČR, proto je úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu PČR, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je také hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Volby do Senátu PČR: Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby do Senátu PČR společně s volbami do zastupitelstev krajů, je úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu PČR (barva žlutá) barevně odlišena od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu PČR, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu PČR, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Senátu PČR, plní OVK zřízené podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů i úkoly OVK pro tyto další volby. V hlavním městě Praze se OVK zřizují podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

 

Hlasování do přenosné volební schránky

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

 

Hlasování mimo volební obvod Senátu PČR, kde má volič trvalý pobyt

 

Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území ČR, tak může hlasovat ve volbách do Senátu PČR pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu PČR v roce 2016 – uveřejněné na webu Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).

Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech ČR v zahraničí.

 

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí

 

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda OVK. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Členové OVK a ti, kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde OVK sčítá hlasy, nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

 

Zajištění volebních materiálů mezi 1. a 2. dnem voleb

 

Po prvním dnu voleb zajistí OVK zapečetění volební schránky a přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje OVK neporušenost pečetí a sejme je.

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může OVK odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu; OVK o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým, krajský úřad a pověřený obecní úřad. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová OVK volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda OVK za přítomnosti členů OVK ověří neporušenost pečetí a sejme je. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení doby hlasování poznamená OVK v zápise o průběhu a výsledku hlasování.

 

Kontrola práce OVK

 

Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy OVK může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

Pokyny krajského nebo pověřeného obecního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro OVK závazné. V případě zjištění závažných nedostatků dává krajský úřad a pověřený obecní úřad pokyn k jejich odstranění OVK.

 

Ukončení hlasování

 

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování /7. 10. 2016 v 22:00 hod. a 8. 10. 2016 v 14:00 hod./, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda OVK hlasování za ukončené.

 

Sčítání hlasů (volby do KZ) a zjišťování výsledků (volby do Senátu PČR) OVK

 

Volby do KZ: v místnosti, kde OVK sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření, zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

Po ukončení hlasování dá předseda OVK zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů a úřední obálky, a poté dá otevřít volební schránku.

OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo OVK na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, OVK obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. OVK spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

 

Volby do Senátu PČR: po ukončení hlasování dá předseda OVK zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo OVK na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, OVK otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. OVK spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.

Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

Doporučujeme členům OVK za KSČM, aby v OVK prosazovali takový postup, který jim umožní kontrolu sčítání výsledků u obojích voleb (do Senátu i krajských zastupitelstev).

 

Posuzování hlasovacích lístků

 

Volby do KZ: Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

 

Volby do Senátu PČR: Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

 

Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností OVK.

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

 

OVK vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové OVK; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. V případě pochybností o správnosti postupu OVK nedoporučujeme našim členům zápis podepisovat; pokud tak učiní, jakékoli dodatečné stížnosti již nelze uplatnit.

V zápise OVK o hlasování ve volebním okrsku u voleb do zastupitelstev krajů se uvede:

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení,

b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu,

c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) počet odevzdaných úředních obálek,

e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo

    koalici a počet platných hlasů celkem,

f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických

    stran, politických hnutí a koalic.

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení,

    která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

U voleb do Senátu PČR postupuje OVK obdobně, s tím rozdílem, že uvede sečtené počty hlasů pro jednotlivé kandidáty do Senátu.

K uvedení údajů využije komise potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně označil předseda OVK za přítomnosti členů OVK. Využije-li OVK pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

 

 

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

 

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda OVK nebo jím pověřený člen OVK předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti v sídle pověřeného obecního úřadu.

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou ve spolupráci s předsedou OVK nebo jím pověřeným členem OVK na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen OVK k opravě těchto chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda OVK nebo jím pověřený člen OVK písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že OVK může své zasedání ve druhý den voleb ukončit.

Předseda OVK nebo jím pověřený člen OVK předá výsledek hlasování za volební okrsek členům OVK. Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v OVK zastoupení, zašle předseda OVK neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce.

Nesplní-li OVK na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti do 24 hodin po ukončení hlasování, popřípadě ve stanovené lhůtě, může být celkový výsledek voleb za kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

OVK zapečetí druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.

 

Druhé kolo voleb do Senátu PČR /14. - 15. 10. 2016/

 

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu PČR, konaném ve dnech 7. a 8. 10. 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu PČR proběhne ve dnech 14. a 15. 10. 2016, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. 10. 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 15. 10. 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole 21. a 22. 10. 2016.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu PČR jsou barvy šedé.

 

Ukončení činnosti okrskové volební komise

 

Činnost OVK při volbách do zastupitelstva kraje je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

Činnost OVK, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb, končí

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem

    zamítnut,

b) patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování v případě, že tento návrh

byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze  

hlasování,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán

    oprávněným a opakuje se celý volební proces.

 

Nároky členů okrskových volebních komisí

 

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Výše zvláštní odměny

− členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč,

− zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500 Kč

− předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 600 Kč.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč; v případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 200 Kč. Znamená to, že tam, kde se konají např. volby do zastupitelstev krajů v souběhu s volbami do Senátu PČR a volby do Senátu PČR budou dvoukolové, bude členovi OVK, který není předsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání okrskové volební komise, náležet zvláštní odměna ve výši 1 900 Kč (1 300 Kč + 400 Kč + 200 Kč). Zapisovateli by pak náležela odměna ve výši 2 100 Kč (1 500 Kč + 400 Kč + 200 Kč) a předsedovi OVK ve výši 2 200 Kč (1 600 Kč + 400 Kč + 200 Kč).

Z této odměny se neodvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ani pojistné na sociální zabezpečení. Odměna se zdaňuje jako příjem z funkčního požitku.

 

 

Zpracovalo oddělení ÚV KSČM

pro komunální a regionální politiku a volby