Vina a odplata

8. 6. 2020

Je červen 1942. Mám před sebou fotografii z oněch dnů. Rozkročený
K. H. Frank si prohlíží mrtvé parašutisty práve vynesené z kostela Karla
Boromejského (kostela svatých Cyrila a Metodeje v pražské Resslove ulici).
Je spokojen. Úkol od samotného Vůdce splnil.
Byl u všeho v ten červen roku tisícího devítistého čtyřicátého druhého. Od
atentátu na Reinharda Heydricha do konce stanného práva. Prý v tech dnech
»proste jen vykonával jako v ostatních případech rozkaz, aniž bych o správnosti
takového rozkazu premýšlel nebo se dotazoval, proč rozkaz byl udělen
v takové forme«. (Zpoved K. H. Franka).
Jenže v dobe, kdy tu ješte nebyl nový protektor Daluege, byl pověřen
samotným Hitlerem »vedením zeme až do príjezdu nového protektora«.
Daluege přijel 4. června, proto Frank sám schvaloval ješte príkaz k poprave
spisovatele a lékare Vladislava Vančury. Pozdeji, ale stále pod Frankovou
režií, byl totiž zodpovedným (ne protektor) za činnost policejních a bezpecnostních
orgánu v zemi, byl zastřelen armádní generál a bývalý predseda
vlády Alois Eliáš a československý rekordman v behu na osm set metrů,
komunista Evžen Rošický a stovky dalších. Eliáše, kterého Frank nenávidel,
Heydrich držel přes smrtelný rozsudek naživu. Mel ho jako jakési eso pro
jednání s tehdejšími předními českými predstaviteli. Frank eso nepotřeboval.
Nenávist byla duležitejší.
Byl u hlavních událostí onoho června. Většinou dokonce osobne. Desátého
června se vracel z Berlína od samotného Hitlera, kterému navrhoval tvrdé
represe. Sotva však dosedlo jeho letadlo na ruzyňské letište – možná, že ješte
přímo z letadla videl kouř ze zapalovaných domu – už rozhodoval, že
»u toho musí být«, a také do Lidic spěchal. Zda se šel podívat na 174 zastrelených
mužu, nevíme. Ale přijal hlášení »o dobře vykonané práci«.
Osmnáctého června, kdy byl odhalen úkryt atentátníku, byl u toho, a když
po nerovném boji buď kulkami nacistů, nebo kulkou vlastní zahynuli a byli
vyneseni pred kostel, nemohl si nechat ujít pohled na mrtvé. Tady sice bylo
»jen« sedm mrtvol, ale šlo prece o princip.
Dne 24. cervna pak nezabránil vypálení Ležáků a zastřelení dvaceti čtyř osob.
Onen červen nese i další Frankovu stopu. Je jí 1327 mužu a žen zastřelených
podle rozhodnutí stanných soudu. Deset tisíc jich nebylo, to na nejvyšších
místech z důvodu ciste pragmatických (potřeba klidu a pracovních sil
do fabrik vyrábejících zboží pro Nemecko) Hitler nakonec zamítl. Nezamítl
však větší přísun veznu do koncentračních táboru a utužení »pracovní morálky
«. Tak tři tisíce »židů« ješte v červnu bylo posláno do Osvetimi...


Zadržení
Tesne po pulnoci 9. kvetna 1945
Frank nasedl do svého pancérovaného
vozu u vchodu Cernínského paláce.
Soucasne s ním do druhého vozu
nasedla jeho žena Karola Franková
s detmi. Spolecne s nimi pobocník
major Kurt Hoffmann a SS-brigadenführer
Vos, velící ctrnácti esesmanum
v doprovodu, se zaradili mezi nemecké
vojáky a civilisty, kterí mírili co nejrychleji
do Plzne.
Kolem jedné hodiny 9. máje, tedy
v dobe, kdy Rudá armáda už byla šeríkem
vítána v ulicích Starého a Nového
Mesta pražského, dorazil jeho vuz do
Rokycan. A tady, díky odbojové skupine
Cerný lev, která sledovala v dobe
povstání Cernínský palác, se o jeho
ceste vedelo (viz K. Radka a S. Toms:
Petkrát šedou eminencí).
Tady ho první uvidel hostinský Tesarík
a prekricel všechny: »Lidi, jede
Frank! Frank!« Vzápetí byl zatcen.
O nekolik hodin pozdeji již odpovídal
na otázky amerických vyšetrovatelu.
Sedmého srpna 1945 byl vydán do
Ceskoslovenska.

2020-06-10_1.png

 

Zpověď
Mám pred sebou unikátní knížku.
Jmenuje se jednoduše Zpoved K. H.
Franka. Nalezl jsem ji pred casem potrhanou
u jednoho domu. Bez úvodních
stránek, bez stránek posledních, z nichž
bych se neco dozvedel alespon o datu
jejího vydání. Obsahuje však celou
Frankovu »zpoved« pred trestním senátem
v Praze a trestní oznámení na nej.
Ta »zpoved« je provázena faksimile
vypovídajícího. Jsou tu i jeho odpovedi
na otázky predsedy soudu. Stojí za to si
nekteré »argumenty« tohoto muže pripomenout:
»Pripojením protektorátu požadovalo
se totéž vypetí sil a tytéž obeti od ceského
národa, který nemohl žíti lépe
a pohodlneji než národ nemecký, když
nadto nebojoval. To však ceský clovek
nemohl pochopit a spatroval ve všech
nemeckých válecných nouzových opatreních,
která hluboce zasahovala do jeho
soukromého života, nemecký útisk, zotrocování
a odnárodnování...«
takového rozkazu premýšlel nebo se
dotazoval, proc rozkaz byl udelen
v takové forme...«
»... Na pocet rozsudku vynesených
stannými soudy se již nepamatuji. Také
jsem se o to nezajímal...«
»K... dopisu týkajícímu se zastavení
cinnosti Sokola... dodávám, že prícinou
bylo zjištení cinnosti Sokola. Smerodatnými
byly predevším projevy sympatie
v Jugoslávii...«
»K samotné otázce germanizování
mohu udati, že se v roce 1939 predevším
v kruzích strany... opetovne diskutovalo
o problému vystehování ceského národa
z Cech a Moravy (mluvilo se také o Sibiri),
resp. o ponemcení jedné cásti nemeckého
národa...«
»... zásah proti vysokým školám a ceským
studentum byl predevším odvetnou
akcí Hitlerovou za opakované demonstrace,
nato však preventivní akcí
k zamezení všech dalších demonstrací
proti Ríši v prostoru ceskomoravském...«
»Jako podstatná vec v rozkaze mi utkvelo
toto v pameti: neuniformovaní partyzáni
se považují za záškodníky
a budou po dopadení zastreleni. Práve
tak obyvatelé, o nichž se prokáže, že
partyzánské skupiny podporují. Dvory
a osady, jež slouží za úkryt skupinám
partyzánu, budou spáleny...«
»Sloužil jsem Adolfu Hitlerovi
a všechny jeho rozkazy jsem bez rozmýšlení
provádel, i když podobný rozkaz
(Lidice) byl z lidského merítka zlocinem
– jako odvlecení lidických detí...«
Nemá smysl ve ctení Zpovedi pokracovat.
Frank »nic nezavinil«, na nicem
se ze své vule »nepodílel«, »plnil jen
príkazy« a veril v pravdu nacionálního
socialismu a v predurcenost nemeckého
národa být vudcem Evropy.

 

A jak to bylo
Patnáctého brezna 1946 zacal soud
s K. H. Frankem. Hned na samém pocátku
procesu, kdy výslech vedený nemecky
byl preložen do ceštiny (Frank neumel
správne cesky, ci, jak tvrdil, vubec
nemluvil, o cemž lze podle nekterých
reakcí pochybovat), prohlásil na prímou
otázku: »Necítím se vinen.« Obhájce ex
offo (proti své vuli) dr. Kamill Resler
(ono druhé l se ocitlo v jeho krestním
liste omylem faráre), Cech, jenž po
celou okupaci pomáhal odboji, vedel, že
jde do nevdecné kauzy. Na stul se
postupne dostávaly dokumenty. Pripomenme
si nekteré z nich:
»Ceský národ, který patrí k západním
Slovanum, žije nejen v nemeckém politickém
prostoru, nýbrž i v nemeckém
národním životním prostoru. Tato pozice
vylucuje množství politické samostatnosti.
Neschopnost Cechu vytvorit si
natrvalo svuj vlastní stát je osudove
dána tímto prostorem. Velkonemecká
ríše musí mít v tomto prostoru pri politickém
jednání s jeho obyvateli volnou
ruku. Z toho plyne otázka osudu ceského
národa... Cílem ríšské politiky
v Cechách a na Morave musí být úplná
germanizace prostoru a lidí. Tohoto cíle
se dá dosáhnout dvojí cestou:
Totálním vysídlením Cechu z Cech
a Moravy na území mimo Ríši a osídlení
vysídleného prostoru Nemci... nebo
použitím nejruznejších germanizacních
metod na vetší cást Cechu v Cechách
a na Morave podle plánu X.
Germanizace predpokládá:
1. prenárodnení rasove prijatelných
Cechu,
2. vysídlení rasove nestravitelných
Cechu a protinemecky smýšlející inteligence,
popr. zvláštní zacházení s temito
a vubec všemi destruktivními živly,
3. nové osídlení takto vyprázdneného
prostoru cerstvou nemeckou krví...
/podepsán Frank/«. Datum: 31. srpen
1940, text vypracován tedy ješte pred
Heydrichovým plánem na budoucnost
»ceského prostoru« a jeho obyvatel...
Po atentátu na Heydricha navrhl
Frank Hitlerovi dne 28. kvetna tato opatrení:
»Vycházeje z predpokladu, že Protektorát
musí nadále a za všech okolností
prispívat prací ve zbrojním prumyslu
k nemeckému vítezství, dovoluji si
navrhnout tuto odpoved na atentát:
1. Vyhlásit stanné právo pro celé
území protektorátu.
2. Masové pátrání po pachatelích
a pomahacích...
3. Demonstrovat nemeckou moc...
4. Okamžité popravy všech pachatelu,
jejich pomahacu a všech tech, kterí jsou
podezrelí, že o atentátu vedeli...
5. Vysoké, až nejvyšší odmeny všem
príslušníkum ceského národa, kterí prispejí
k odhalení viníku nebo zamezí
proti Ríši dalším neprátelským cinum...
12. Kdyby proti ocekávání pachatelé
nebyli do konce cervna zatceni a odboj
v zesílené míre pokracoval
a. zrušení autonomie...
b. zatcení a zastrelení vetšího rozsahu
(veznu v koncentracních táborech
a nove zatcených intelektuálu)...« (Borivoj
Celovský: So oder So).
Následovaly popravy, Lidice, Ležáky,
další zatýkání a posílání do koncentracních
táboru s podpisem ci s vedomím
státního ministra K. H. Franka.
V dalších letech krvavé rozsudky
pokracovaly, i když nikoli pod hlavickou
»stanného práva«, plnila se vezení,
koncentracní tábory, z Terezína pravidelne
smerovaly vlaky do plynových
komor v Birkenau, byly nasazovány
jagdkomanda proti partyzánum, která
smela tím nejhruznejším zpusobem na
východe Moravy vraždit, s jeho souhlasem
byla vykonána i poslední poprava
v Terezíne, pri níž zahynulo na padesát
mužu a žen. To byl také Karl Hermann
Frank.

Pred soudem
Mám pred sebou dokument Život
a vina K. H. Franka, který byl podkladem
pro natocení dokumentárního filmu
(autor Drahoslav Holub), hrdý
a nesmlouvavý Frank se najednou pred
ocima zmenil v pokleslého stárnoucího
muže, který jen touží po tom, aby mohl
v klidu dožít se svou rodinou. Soud bere
jako vykonstruovaný. Nesouhlasí s ním.
Nemá právo ho soudit. Žádá velkorysost
vítezu, ta tam je jeho pýcha. Pak se
dozvídá rozsudek. Pred popravou stací
jen ríci: »Nemecko musí žít, i když my
musíme zemrít« a o malou chvilku
pozdeji nemecky vysloví dve vety: »At
žije nemecký národ!« a »At žije nemecký
duch!« (viz Ladislav Tunis: K. H.
Frank a jeho obhájce). Ve trináct tricet
pet 22. kvetna je pred »plným hledištem
« v pankrácké veznici dokonáno.
Vrah dostal, co mu patrí, ani rozsudek
nemohl však smýt všechny viny, které
na nem a na nemeckém národe zustaly.

Jarooslavv KOJZZAR