Zpravodaj 7/2020

4. 7. 2020

Z 10. jednání ÚV KSČM

     20. června se konalo po dlouhé pauze 10. zasedání ÚV KSČM. Na programu byly obsahové otázky – úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, Stanovisko k aktuální politické situaci, Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31.12.2019, návrhy na zmocněnce a náhradníky zmocněnců pro volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů.

uv.jpg

     A také blok organizačních otázek – Návrh rámcového plánu práce VV a ÚV KSČM na II. pololetí 2020, vyhodnocení diskuze z 9. zasedání ÚV KSČM, Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 9. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM, Personální doplnění Komise mládeže ÚV KSČM a Personální doplnění Komise žen ÚV KSČM. Nechyběl bod Různé.

     Úvodu se ujal s. Šimůnek. Procedurální otázky proběhly rychle, změnil se člen VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj (místo s. Zimy s. Šulda) i někteří členové ÚV KSČM.

     Program byl doplněn o schválení kandidátů do senátu, personální doplnění hospodářské rady, personální doplnění komise vnitrostranické práce.

     S. Říha chtěl doplnit některé body – zrušení pověření VV po dobu nouzového stavu, do jednacího řádu per rollam, stav přípravy sjezdu atd.

     S. Hrůza chtěl i info o aktivitách strany ke Koněvovi.

     S. Šimůnek informoval o přípravě sjezdu – vše je připraveno, jen je posun termínu. Přípravu projedná zářijové UV a mimořádné UV dle plánu práce. S. Pázler doplnil, že řada požadovaných informací by měla být v příslušných bodech programu, hlasovatelný je jen bod o zařazení informace o přípravě sjezdu.

     Při kontrolním hlasování bylo přítomno 68 členů (účastní se 71).  Zařazen nebyl i bod stav přípravy sjezdu (32 pro).

     Úvodní slovo přednesl s. Filip. Cílem je udělat další krok ke krajským a senátním volbám. K tomu slouží i bod o členské základně a její akceschopnosti. Druhým cílem je otázka současné politické situace, zejména změna státního rozpočtu.

Jsme v bodu zlomu vlivem pandemie. Týká se všech zemí.  Evidentní je pád ekonomického výkonu i změna poměru sil mezi státy ve světě.  V krizi kapitalismu dochází vždy ke koncentraci kapitálu, vyprazdňuje se střed a oslabují nejchudší. Z rozhodnutí vlád byla kvůli ochraně zdraví vypnuta ekonomika, pád zasáhl některé segmenty značně (třeba cestovní ruch).

Vláda reagovala včas, efektivně, tedy ve srovnání s okolními státy (Rakousko, Německo).  Bude teď nový začátek – buď dojde ke koncentraci kapitálu, nebo to povede ku prospěchu občanů. Nenechali jsme lidi bez příjmu (ošetřovné, řekli jsme ne 60, ale 80 %, ale při přepočtu je to 97-100 %). Druhým krokem bylo udržení života ekonomických subjektů – první nevyšel, další směřovaly do širší oblasti – náhrady mzdy, podpora OSVČ či s.r.o. Pravice vyvolala, že jenom stát bude nést náklady krize – střet byl velký a my prodělali, neuměli jsme vzdorovat, obce dostaly kompenzace (i ty, co mají na kontě velké prostředky). Stáli jsme o to, aby obce byly investory. 

Schodek státního rozpočtu je aktuálně 182 mld. Kč. Pokud chceme obnovit ekonomiku, tak zadlužením státu, ne přijetím zahraničních investic, tam je roční dividenda pak 300 mld.

      Vláda navrhuje zvýšit schodek rozpočtu na 500 mld. Kč. Odmítli jsme bianco šek a požadovali rozdělení.  Dosáhli jsme toho, že ze 136 mld. Je k jasnému rozdělení 100 mld. (+2 mld. pro zdravotní sestry v sociálních systémech), zejm. na investice (liniové stavby). V základním politickém programu KSČM je z toho dost.

     Vznesli jsme i politické požadavky – prodloužení promlčení doby u zločinů privatizace na 30 let – již prošlo. Jednání nejsou jednoduchá, protože proti sobě nemáme amatéry. Navíc USA u nás koupily další sdělovací prostředky. Našich sedm podmínek se postupně plní. Děláme kroky k posílení veřejného sektoru. KSČM má splněno i to, že není ohroženo naše ložisko lithia.

     S. Šimůnek uvedl zmocněnce a náhradníky pro volby, doplněn byl kandidát ve Žďáru, změna je v Ostravě město.

     Diskusi zahájila s. Semelová.  I to, co prosadíme, slízne Babiš. Co se týká rozpočtu, začínáme být směšní – tváříme se zásadově a pak kývneme. Je proti prostředkům na distanční formu výuky, některé skupiny chtějí ohrozit povinnou školní docházku. Měli bychom říci, i kde vzít peníze.

     S. Klimša podotkl, že covid jsme přečkali ve stavu hibernace. Mohli jsme v té době zpracovat analýzy, co coronakrize způsobila a jak dopadům čelit. Výsledky senátních voleb v Teplicích ani preference úsměv nepřinášejí.  Krize způsobila i inflaci, která dopadá na chudé, zejména na důchodce. Krize ukázala i na roli a význam státu.

     S. Rubíšek jako bývalý voják shrnul své zkušenosti s krizovým řízením. První jednání krizového štábu se vždy vede v režimu přísně tajné. Dostali včas podklad – vyhlásit nouzový stav. Ale šlo se jinak. Chyby za chybami se týkaly nejen MV, ale i MZdr a MZahr.

     S. Marková se zabývala požadavkem odměn zdravotních sester zejm. v sociálních službách, kde jsme uspěli.

     S. Juroška zkritizoval stanovisko, odhoďme ho. Mělo by obsahovat vyjmenování základních podmínek, za jakých jsme ochotni podpořit rozpočet.  Třeba 5 mld. na převzetí vodáren, 15 mld. na převzetí podniků (vstupy státu), minus 20 mld. na armádu a 7% daň pro internetové giganty.

     S. Vytiska shrnul, že přichází hospodářská krize. Covid to jen urychlil. Ale pandemie není, je to lež. Probíhá zároveň oslabení národních států. A my nemůžeme udržovat kapitalismus.

     S. Hrůza souhlasí s Juroškou. Potřebujeme se ve stanovisku vymezit. Potřebujeme jasné body.  A jasně říci, kdo to má zaplatit.

     S. Dolejš sdělil, že důležitou věcí je být vítězem jednání, mít perličky, co jsme vyjednali. Je třeba věnovat se i příjmové stránce – náš požadavek sedmiletého období konsolidace.

     S. Bohatec je přesvědčen, že koronavirus je zástupný problém. Díky ošetřovnému a dalším opatřením, pětadvacítky atd. si jeho známí OSVČ v období žili o 1/3 lépe, než když vykonávali činnost. Nesouhlasí s podporou zahraničních zaměstnavatelů. Prosazuje zaručený minimální příjem. Vlastní potraviny (soběstačnost), zajištění cenově dostupného bydlení a energie atd.

     S. Macek uvedl, že neřešíme, kdo to zaplatí. Takové stanovisko přijmout nemůžeme.

     S. Konečná děkuje za vystoupení s. Semelové. Nechali jsme se do situace vmanévrovat. Souhlasí i s Dolejšem, že musíme mít konkrétní položkové body, které nebudou z návrhu Babiše. Měly by mít konkrétnější dosah. I třeba do rozpočtu 2021. Přestaňme hrát druhé housle. Dělejme daňovou politiku.

     Po polední pauze uvedl další blok Petr Šimůnek. Stav členské základny je následující: je nás 31 564 členů proti 34 622 členům před rokem. Do 30 let máme 215 členů, do 40 dalších 563.

     Další materiál se zabýval plánem práce strany na II. Pololetí. Čekají nás nominace v ZO do Poslanecké sněmovny a po Novém roce rozšířená jednání OV. V únoru mají proběhnout nominační krajské konference. Jednání UV KSČM má být 26. 9., 14. 11., první posjezdové pak 29. 11.

     Na nutnost připravit pořádně sjezd upozornil s. Pázler. K členské základně vystoupila s. Prokšanová – Komisi mládeže se podařilo, jak omladit, tak aktivizovat, ale máme navíc. Mladé láká aktivismus, ne těžkopádná stranická práce.

     Poslední balíček materiálů uvedl opět Petr Šimůnek. Vyhodnocení diskuze ze zasedání ÚV KSČM, z jednání VV ÚV KSČM, kontrola plnění usnesení a doplnění komisí a hospodářské rady. Shrnul i činnost vedení strany po dobu pandemie.

     S. Švarc uvedl: abychom uspěli, musíme dobře organizačně fungovat, plnit vlastní usnesení. Věnoval se opět výměně výtahů v budově ÚV,  které nejsou dořešeny. Dle s. Pěnčíkové je kontrola na ÚRK stále otevřená, informaci doplnil i s. Šimůnek.

     S. Konečná doplnila informace o Komisi mládeže – krom členů jsou i náhradníci – zástupci.

     S. Navrátil doplnil ke Zprávě o jednání UV KSČM své vystoupení o nutnost oceňovat naše členy při příležitosti různých výročí. 

     S. Filip reagoval na diskusi, což vedlo k další výměně názorů o Koněvovi, výtazích a plnění usnesení.

     V bodě Různé vystoupil s. Švarc, který zkritizoval, že jsme nepodpořili referendum z dílny SPD.

     S. Rubíšek poděkoval za nasazení v boji proti COVIDu i do druhé linie a zdůraznil nutnost přehrad v nástrojích proti suchu i povodním na Moravě, na Bečvě.

     S. Šulda uvedl návrh usnesení – doporučit na Nobelovu cenu za mír kubánské lékaře, kteří pomáhali ve 23 zemích proti COVIDu, což pak v usnesení prošlo.

     S. Hrůza doplnil informace o dění kolem Koněva. Navíc se jim podařilo v minulém období v Praze, že 49 % akcií Veolie bylo převedeno na Pražskou vodárenskou společnost.

     S. Filip ještě doplnil informace o pozitivní spolupráci s Komisí mládeže.

     Pak se již probíralo usnesení.

Stanovisko „KSČM přispívá k řešení následků krize“ bylo podpořeno 43 hlasy. Celé usnesení podpořilo 57 členů.

     V závěrečném slově s. Filip uvedl, že očekával větší diskusi o členské základně. Popřál krásné dovolené a chuť do práce a úspěšnou kampaň.

Zdeněk Štefek

 

Červencoví a srpnoví jubilanti, kterým přejeme hodně zdraví, rodinného štěstí, jiskrnou mysl a nezlomného ducha

 MARIE  LHOTSKÁ  

TĚPTÍN

70 let

 

 PAVEL  CHARVÁT  

ŘÍČANY

75 let

 

BOHUSLAV  URBAN  

STARÁ BOLESLAV

75 let

 

  ALENA  JURSOVÁ  

Kutná Hora

60 let

  MARIE  MACKOVÁ  

ODOLENA VODA

65 let

  ANTONÍN  DUŠEK  

NEHVIZDY

70 let

BLANKA  KALČÍKOVÁ  

BRANDÝS N. LAB.

85 let

 VLADIMÍR  DANĚK  

Mratín

90 let

      
 

  KSČM přispívá k řešení následků krize

     Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu konzervativní pravice v čele s ODS a TOP09 a dalších pravicových stran. Tím výrazně ovlivnila pozitivní směřování české společnosti a její ekonomiky.

     Dnes stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch našich občanů. V minulém týdnu jsme odmítli potvrdit vládě bianco šek k nakládání s prostředky státního rozpočtu a přiměli ji dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a nového startu koupěschopné poptávky našich občanů. Jednáním se podařilo zajistit prostředky na dotace SFDI (rozvoj dopravní infrastruktury, obnova po povodních 2020) ve výši 20 mld. Kč, program Antivirus A a B ve výši 12 mld. Kč, prostředky na podporu veřejného sektoru ve výši 10 mld. Kč, prostředky na obnovu po kůrovcové kalamitě ve výši 7 mld. Kč, dotace na sociální služby (platy a provozní výdaje) ve výši 5,2 mld. Kč, silnice II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč, spolufinancování podpory rozvoje venkova ve výši 3,3 mld. Kč, podporu vodního hospodářství ve výši 2, 6 mld. Kč, opatření prosti suchu ve výši 2 mld. Kč, podporu lázeňství ve výši 1 mld. Kč, investice do materiálně technického zabezpečení státních kulturních zařízení ve výši 1 mld. Kč, sociální dávky ve výši 750 mil. Kč, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a Vlády ČR – byty ve výši 660 mil. Kč, obnovu po povodních 500 mil. Kč, investice do zařízení v sociální oblasti ve výši 400 mil. Kč, potravinové zásoby ve výši 400 mil. Kč, finance pro sestry v sociálních službách ve výši 2 mld. Kč a konsolidaci rozpočtu do 7 let.

     Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu.

     KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje.

     Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!

Stanovisko ÚV KSČM, 20. 6. 2020

 

I ticho mluví a varuje....

ticho.jpg

     Ve středu 10. června odpoledne jsme se v Lidicích zúčastnili tradičního pietního aktu u příležitosti 78. výročí vyhlazení této obce nacistickými vrahy, a  jejich snahy o její  vymazání z mapy světa.

     Tmavé mraky nad vzorně udržovaným lidickým údolím dokreslovaly symbolicky smutnou atmosféru akce, kterou pořádal Středočeský krajský výbor. Pietního aktu se zúčastnilo několik zástupců z každého okresu. Přítomni byli členové Klubu českého pohraničí a Levicového klubu žen, kteří jsou již dlouhá léta tradičními účastníky tohoto pietního aktu.

     Za náš okres se zúčastnil předseda OV Zdeněk Štefek, já a Jarda Hudec, který zároveň zastupoval Národní radu KČP. 

     U památníku s trnovou korunou postupně položili věnce a květiny a úctu obětem vzdali poslanci Parlamentu, místopředseda ÚV KSČM  Stanislav Grospič s Miloslavou Vostrou, představitelé KČP, LKŽ a zástupci jednotlivých okresů. Letos poprvé, vzhledem k nepříznivé současné situaci vše proběhlo tiše, beze slov, hudby, či jakýchkoliv jiných projevů.

lidice.jpg

     Od památníku jsme se odebrali k pomníku lidických dětí, k němuž kytice bílých růží položily členky LKŽ jednotlivých okresů. Zde přítomným  několika větami poděkovala za účast místopředsedkyně LKŽ Alena Grospičová a předsedkyně OV KSČM Kladno Věra Vlčková.

     Poté jsme přes růžový sad došli k parkovišti a rozjeli se do svých domovů.

     Poděkovat se sluší všem, kteří si i v této nepříznivé době našli chvilku času a přišli vzdát úctu obětem  řádění nelítostných nacistických vrahů.

                                      Vladimír  Duník, Městská organizace Čelákovice

 

Stanovisko KV KSČM Praha

     Krajský výbor KSČM Praha důrazně protestuje proti zkreslování a přepisování historické pravdy a proti rozdmýchávání antikomunistické nenávisti, která je opět vyvolávána v hlavním městě.

     Sdružení „Dekomunizace“ vehementně podporované vedením pražské radnice pod taktovkou pirátského Hřiba rozjelo kampaň k 70. výročí popravy Milady Horákové. Z veřejných budov (např. právnická fakulta, Rudolfinum, Národní muzeum, Carolinum, Veletržní palác, FAMU a mnoho dalších) visí velkoplošné portréty Milady Horákové s rudým nápisem „ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY“. V pátek byla prostřednictvím obecního rozhlasu opakovaně vysílána koláž z nahrávek ze soudního procesu a z dopisů rodině. „Iniciativa Milada 70“ vyzývá občany k vyvěšování černých praporů a chystá shromáždění.

     Projekt s pokryteckým názvem „Paměť národa“, zaštítěný státem zřízenými institucemi Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem a neziskovou organizací Post Bellum, se neštítí vydat prohlášení, v němž mimo jiné uvádí, že „Komunistická strana Československa, ani její nástupkyně Komunistická strana Čech a Moravy…se nerozešla s komunistickou ideologií, jejíž nedílnou součástí je násilí, popření lidských práv i mravních hodnot, o které se opírá demokratický právní stát… Veškerou vinu za teror, který v naší zemi rozpoutali a za zločiny, jichž se v masovém měřítku dopouštěli, tím svádějí na nějaké jednotlivce, aby zakryli, že se ve skutečnosti jednalo o cílevědomou politiku strany uskutečňující komunistickou ideologii, která takový postup přímo vyžadovala.“

     Jedná se o útok státem zřizovaných institucí na KSČM, na jednu          z demokratických a k tomu parlamentních stran.

     Ostře se ohrazujeme proti tomuto prohlášení. My komunisté od samého vzniku komunistické strany, jejíž 100. výročí si příští rok připomínáme, bojujeme za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Chceme, aby se lidé nemuseli bát, že nebudou mít práci, že přijdou o střechu nad hlavu, že nebudou mít na jídlo, léky, vzdělání pro své děti. Je to kapitalismus, který vyvolává války a zabíjení, je to kapitalismus, který vytváří propastné rozdíly mezi dvěma světy, malým světem těch, kdo se na úkor ostatních topí v bohatství a velkým světem těch, kteří jsou na či pod hranicí chudoby. Je to zločinný kapitalismus, ne myšlenka komunismu.

     Současná agresivní kampaň zaměřená proti KSČM zapadá do scénáře usnesení Evropského parlamentu „O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“, přijatého v září 2019. Toto usnesení staví na stejnou úroveň komunistickou a nacistickou ideologii, socialistické a nacistické režimy. Přitom to byli právě komunisté, kteří se postavili do předních řad v boji proti německému nacismu, kteří organizovali odpor proti okupantům a kteří v obrovském počtu končili svůj život na popravištích, v mučírnách a koncentračních táborech.

     Spuštěná kampaň antikomunistických fanatiků má změnit pohled na minulost, současnost i budoucnost a odvrátit pozornost lidí od problémů dneška a rizik zítřka a od kritického přemýšlení nad tím, kdo je jejich skutečným původcem.

Krajský výbor KSČM Praha,
Publikováno také v HaNo v sobotu 27.6.2020

 

Manuál  k volbám 2020 (II. část)

     Po skončení druhého dne voleb a odevzdání zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží následně předseda okrskové volební komise písemný doklad osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit.

     Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva kraje je (z důvodů možných odvolání na platnost voleb) ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

     Krajský úřad vydá po uplynutí lhůty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení.

     Návrh na neplatnost voleb může u soudu podat každý občan nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb. (Upozornění: Nesouhlasí-li náš delegovaný člen okrskové volební komise se správností a zákonným průběhem voleb, měl by neprodleně o pochybení informovat našeho zmocněnce, který zjedná nápravu. Případně může nepodepsat protokol a v poznámce zdůvodnit svůj nesouhlas.)

     Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. (Výše odměny je pro člena okrskové komise ve výši 1 800 Kč, místopředsedovi a zapisovateli náleží  zvláštní odměna ve výši 2 100 Kč a předsedovi komise zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč.)

     Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami (například volby do krajů a zároveň do senátu), zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč.       V případě konání dalšího kola do senátu se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, místopředsedu a místopředsedu.

     Pozor na možnost krácení zvláštní odměny! Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

Malá pomůcka pro zpracování účetnictví kolem voleb

Pokladní doklady. Organizační jednotka předává k zaúčtování vždy originály. Všechny příjmové a výdajové doklady musí být orazítkované a podepsané. Musí být psány čitelně a řazeny datumově podle zápisu       v pokladní knize. Na pokladních dokladech podrobně specifikujte účely příjmů a výdajů. U každého výdajového dokladu, který vydává okresní výbor při proplácení, musí být přiložen prvotní doklad – paragon (účtenka), který musí být vystaven v daném účetním roce. 

Paragon (účtenka) musí být vždy originál, nesmí být znehodnocen (obtahování částek, škrtání, podtrhávání, kroužkování, stříhání…).

Doklad se musí (!) týkat pouze nákupu pro organizační jednotku, tedy okresní výbor. To znamená, že vše, co je v souladu se schváleným rozpočtem či dodatečným rozhodnutím okresního výboru nakupováno (pořizováno) základními organizacemi či jednotlivými funkcionáři, musí být placeno a účtováno za okresní výbor a fakturováno na okresní výbor.

Prvotní doklady u výdajových pokladních dokladů především faktur, ale i výdajových dokladů za hotovostní platbu, nesmí být vystaveny na jméno nebo základní organizaci, ale vždy na okresní výbor (OV KSČM Praha-východ, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, IČ 00496936, DIČ CZ 00496936).

Cestovné je vždy vyúčtováním cestovního příkazu (v našem případě usnesením či rozhodnutím okresního výboru), po předložení originálu jízdenky (zpáteční jízdenky). Pokud je na jízdence uvedeno jméno, musí být souhlasné s tím, kdo si cestovné nárokuje. Vždy musí být uveden účel cesty, popř. přiložena pozvánka na akci. Cestovní příkaz musí být řádně vyplněn dle tiskopisu, podepsán, schválen.

Pro vyúčtování náhrady pohonných hmot při užití osobního vozidla následkem schváleného cestovního příkazu (například při volbách) musí být řádně vyúčtováno na vyplněném tiskopisu, který je k dispozici na sekretariátu OV.

Občerstvení schůze, zasedání, konference apod. musí být vždy doplněno o prezenční listinu. (Neplatí u veřejných akcí, jako např. oslavách MDŽ s volným přístupem veřejnosti, předvolebních mítinků apod.) Pozor! Žádná organizační jednotka KSČM nesmí mít v účetnictví výdajové doklady na konzumaci „tvrdého“ alkoholu, piva, vína.

Pokladní doklady základních organizací. Na pokladní doklady, a to příjmové i výdajové, vždy uvádějte číslo základní organizace a příslušné místo. U členských příspěvků uvádějte číslo i místo základní organizace a údaj, za který měsíc jsou členské příspěvky odváděny.

Náklady základní organizace musí být zúčtovány přes pokladnu okresního výboru vždy v tom roce, kterého se týkají! To znamená, že náklady roku 2020 musí být zúčtovány do roku 2020. Pozor ke konci roku! Vyúčtování nákladů základní organizace provádějte pravidelně.

Limit výdajového pokladního dokladu pro platbu v hotovosti je 5 000,-Kč.

Na okresní výbor předávejte vždy originály veškerých dokladů, paragonů, přijatých a vydaných faktur v měsíci, kdy je obdržíte. Odběratelem faktury musí být pouze OV KSČM nikoliv základní organizace nebo soukromá osoba. Složenka není faktura.

Hudební produkce. Příjmový doklad s razítkem nebo smlouvu o dílo, vždy musí být dokladován poskytovatel služby (jméno, adresa, IČ) a adresováno na okresní výbor KSČM.

Finanční dary pro KSČM v souladu se zákonem může být přijat pouze přes transparentní účet. Darovací smlouva je vystavena a podepsána pouze na Ústředním výboru KSČM po přijetí finančních prostředků na transparentní účet

Připomenutí. Adresy na dokladech, fakturách, pojistkách musí být vždy napsané na organizační jednotku, tedy okresní výbor, včetně adresy s uvedeným IČ: 00496936 a DIČ: CZ00496936. Do účetnictví nelze dát faktury a prvotní doklady znějící na jméno a domácí adresu. Na ZO KSČM nesmí být vystaven žádný doklad, faktura, objednávka, protože základní organizace nemají právní subjektivitu!

Důležité upozornění k volbám do Senátu a krajských zastupitelstev. Organizační jednotka se řídí vydanou podrobnou metodikou k volbám. V účetnictví okresního výboru nesmí být žádné volební náklady, pouze převod finančních prostředků na transparentní účet. U členských příspěvků nesmí být nikdy napsáno, že se jedná o volby nebo o volební fond!

Milan Havlíček

 

ZVEME VÁS NA AKCE POŘÁDANÉ KSČM                                                     

6.7.2020, 14:00, park Pintovka                    

Setkání občanů na Kozím Hrádku - 605. výročí upálení M. J. Husa.
organizátoři: Jihočeský KV KSČM, OV KSČM Tábor

                               

4.9.-6.9.2020, Trhová Kamenice                   

Celostátní setkání mladých členů a sympatizantů 2020.
organizátoři: Komise mládeže ÚV KSČM a Oddělení pro evropské záležitosti a občanský sektor ÚV KSČM

                                                

5.9.2020, 10:00, Svojšice

30. setkání občanů ve Svojšicích.
organizátoři: Královéhradecký KV KSČM, Pardubický KV KSČM a  OV KSČM Pardubice a Hradec Králové 

 

28.8.2020, 14:00, Holany

82. výročí internacionální antifašistické manifestace Sbratření národů. Holany   
organizátoři: Liberecký KV, KSČM, OV KSČM Česká Lípa

 

Příspěvek do vnitrostranické diskuse o plnění 7 podmínek tolerance vlády

7bodu.jpg

Na webu KSČM – aktuality bylo dne 12. 6. 2020 zveřejněno:

 

Komunisté chtějí jednat s hnutím ANO o změně dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Původní totiž nepočítala s dopady pandemie. Novinářům to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o navýšení rozpočtového schodku na 500 miliard řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) řekl, že změnu by mohl projednat ústřední výbor (ÚV) strany 20. června.

„Jsme přesvědčeni, že sedm základních bodů pro toleranci vlády nijak nepočítalo s tím, že přijde krize způsobená pandemií. Uvažujeme o tom, že budeme jednat i o změně těch sedmi bodů v dohodě o toleranci,“ řekl Filip. Babišovi prý ve středu avizoval, že o změně může diskutovat plénum ÚV 20. června. Změny budou podle Filipa věcné, odmítl spojení s personálními záležitostmi, například kritikou, kterou směřuje KSČM k ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD).

 

Podmínka č. 1 – Trvalý růst minimální mzdy
Vláda je nucena plnit bez ohledu na nás. Na minimální mzdu tlačí více ČMKOS.

Podmínka č. 2 – Valorizace důchodů
Toto je Babišovo téma dnes a denně. Chybí unikátní řešení od KSČM, kterým by se odlišila od ostatních. Např. obrátit pohled na tzv. zásluhovost. Zásluhovost nespočívá v tom, kolik jsem do průběžného systému odvedl, ale v tom, kolik jsem vychoval dětí, které do systému odvádějí teď.

Podmínka č. 3 –  ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou (LITHIUM a další)
Po vypovězení ostudného Memoranda byla velká šance nechat GEOMET uvařit se ve vlastní šťávě.
Místo toho stát prostřednictvím ČEZ→Severočeské doly→51 % procent v GEOMETu zcizil 49 % státního lithia do zahraničních rukou. FUJ!
Dalších 35 % dividend ČEZu z lithia půjde do soukromých rukou. FUJ! FUJ!

Podmínka č.4 - zvýšení podílu veřejného sektoru v  hospodaření s vodou
Jsme schopni vyjádřit v procentech, jaký byl podíl veřejných rozpočtů na vlastnictví a provozování vodovodních (a kanalizačních) sítí v roce 2018 (vznik vlády) a dnes a kolik to bude v roce 2021?

Podmínka č. 5 – zdanění restitucí.
Splněno, ústavní soud nám ukázal, jaké jsme jedničky. Z velkého klacku se stal zlomený proutek.

Podmínka č. 6 – zabránění dalšímu nárůstu cen bydlení spolu s podporou výstavby obecních bytů.
Rostou ceny bytů, a to jak nových, tak i starých, rostou nájmy. Počet dostavěných obecních bytů z hlediska celkového deficitu bytového fondu je, jako když plivneš do Stromovky a zavřeš vrata.
Aby občané důstojně bydleli za rozumné peníze, je potřeba dokončit ročně 15 tisíc státních/obecních/družstevních bytů po dobu příštích 20 let.
Máme náš vlastní seznam legislativních změn, které jsou nutné pro tento cíl?
Jaké legislativní návrhy jsme předložili v parlamentu?

Podmínka č. 7 – udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.
Spoluúčast pacientů (občanů) na financování zdravotní péče utěšeně roste. Stát a kraje dotují stále většími miliardami fakultní a krajské nemocnice, aby neskončily v insolvenci. Ty miliardy jsou od nás, protože my platíme 75 % fiskálních příjmů státu.
Přitom by stačilo přesměrovat úhradovou vyhláškou  ročně 5-6 miliard ze soukromého zdravotnictví do toho veřejného. To soukromé by si úbytek příjmů muselo vynahradit zvýšením cen za výkony, holt ti, co si užívají péče v soukromých klinikách by si připlatili, státní a krajské nemocnice by měly více na technický rozvoj a platy.
Kdo se ve vedení strany a v poslaneckém klubu věnuje ekonomice zdravotnictví ?
Kdo koordinuje krajskou (finanční) politiku ve zdravotnictví v těch krajích, kde na to máme vliv?

Pokud má UV jednat o revizi sedmi podmínek tolerance vlády (dopady pandemie), připomínám návrh Okresního výboru OV KSČM Praha – východ z dubna t.r. – „Kladivo na koronavirus“.
A také leták Katky Konečné „Lidem pomůžeme – republice ušetříme“

Pavel Posolda

10bodu.png

 

Paradoxy transformace textu článku.

Příspěvek "Usebrání voličů..." jsem napsal a poslal do dubnového Zpravodaje. Bez jakékoliv ješitnosti žasnu nad jeho jazykovou úpravou. Přesně v duchu přísloví o "potrefené huse...". Zároveň musím uznat, že jakýkoliv text zastarává. Hlasy na úkor ANO posílili Piráti, něco i ODS.        V duchu nešťastné protiruské kampaně. V nedávném článku v Lidových novinách všemocný otec převratu, dnes osvícený V. Klaus, píše pod titulkem "Kdo vlastně vyhrál světovou válku?", cituji: "Dnes si nejen okrajoví pisálkové či neonacisté, ale přímo (mediální) ministr dovoluje tvrdit, že druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz spolu s nacisty". "Ze sovětských vojáků, jež Pražané 9. května 1945 zasypávali šeříky, se pro dnešní mladou generaci stala pouze horda opilců, kteří jenom kradli a znásilňovali".

    Pro svoji IT nezpůsobilost přijímám laskavou spolupráci s. Ing. Jaromíra Dočekala, v tomto čase jinak nedostupným pro pobyt mimo domov. Je mi ctěným editorem a korepetitorem. Však celá léta dbal na jazykovou (zároveň ideovou) úroveň Zpravodaje. Zašmodrchaný (stylisticky) první odstavec: "že dnešní stav nejen u nás, není "v souvislosti s koronavirem Armagedonem"?! A že "nejde o válku". Vrcholem zlé manipulace je tanec kolem spřežky kromě (což je správně), nikoliv kromně: Ani chybné skromě (správně skromně) by u J. D. neprošlo.

    Odložme prosím osobní animozity, pochopme, že jsme stále  v defenzivě. Anebo platí ono Ransdorfovo, že "jsme jako strana nereformovatelní?"

Václav Novák, diplomovaný češtinář, 40 let středoškolský profesor 

 

 

Svet bez kapitalizmu podľa Janisa Varufakisa

     Kapitalizmus zažíva veľmi zlé roky. Uvedomujú si to už aj špičky korporátneho biznisu, akademickí intelektuáli a dokonca aj vlajkové lode ekonomickej publicistiky. Títo všetci zborovo lamentujú nad brutalitou, zadubenosťou a neudržateľnosťou rentiérskeho kapitalizmu. Aj v tých najväčších korporáciách si manažment uvedomuje, že systémom „business as usual“ to už ďalej nejde.

Kapitalizmu nedávajú šance už ani tí najbohatší

Ultraboháči a aj tí rozumnejší spomedzi menej bohatých, ktorí by nechceli prísť o svoje výhody, sa cítia ohrození zúfalstvom, do ktorého sa prepadáva ostatná väčšina. Presne tak, ako kedysi predpovedal Marx, vytvorili nesmierne mocnú menšinu, ktorá ale stráca kontrolu nad polarizovanými spoločnosťami, a nedokáže nemajetným členom spoločnosti garantovať znesiteľnú existenciu. Tí múdrejší z najbohatších, zabarikádovaní vo svojich uzavretých komunitách, začali propagovať „partnerský“ (stakeholder) kapitalizmus a dokonca požadujú vyššie zdanenie svojej triedy. Vsadili na to, že najlepšou poistnou zmluvou na pokrytie budúcich škôd, môže byť demokracia a rozdeľujúci sociálny štát. Na druhej strane, typicky pre ich triedu, sú lakomí a zdráhajú sa „platiť poistné“. Ich ponúkané riešenia opravy sú buď chabé, alebo smiešne. Presadzujú, aby predstavenstvá korporácií budovali hodnotu firmy vzhľadom na všetky zainteresované skupiny (stakeholder value), čo by bolo pekné, keby o platoch a odmenách členov predstavenstiev nerozhodovali výlučne majitelia akcií. Taktiež volanie po obmedzení moci financií by bolo skvelé, keby nebolo drsným faktom, že väčšina korporácií zodpovedá finančným inštitúciám, ktoré držia ich rozhodujúce balíky akcií.

Boj proti rentiérskemu kapitalizmu a prispôsobenie organizácie firiem sociálnej zodpovednosti, keby sme to mysleli vážne a nie len ako marketingový pútač, by si vyžadovalo kompletné prepísanie obchodného zákonníka. Aby sme si urobili predstavu, do akej hĺbky musí táto zmena siahať, je dobré vrátiť sa v histórii do momentu, keď sa zavedením obchodovateľných akcií kapitalizmus odtrhol z reťaze.

Vznik mega-korporácií

Stalo sa to 24. septembra 1599 v Londýne, teda približne v rovnakom čase a mieste, ako Shakespeare tvoril Hamleta. V tento deň vznikla Východoindická spoločnosť, obchodná entita nového typu, v ktorej boli obchodné podiely rozdelené na veľmi veľa malých častí, ktoré bolo možné bez obmedzenia nakupovať a predávať. Na prvý pohľad nie je viditeľné riziko, no práve obchodovateľné akcie umožnili, aby vznikli korporácie silnejšie ako národné štáty.

Liberáli sú podlí farizeji, keď používajú starú rozprávku o slobodnom trhu mäsiarov, pivovarníkov a pekárov na obranu takých korporácií ako Východoindická spoločnosť, ktoré nepatria do žiadnej komunity, nerešpektujú morálku, určujú ceny, požierajú konkurenciu, korumpujú vlády a do ľudských práv a slobôd si vytierajú topánky.

Neskôr, na rozhraní 19. a 20. storočia, sa vytvorili obrovské celosvetové korporácie ako Edison, General Electric a Bell. Používanie obchodovateľných akcií sa dostalo zas o stupeň vyššie. Na financovanie týchto korporácií nestačili bežné banky, a tak vznikli obrovské kartely bánk a tieňové finančné fondy, ktoré mali vlastnú štruktúru akcionárov, a začali produkovať obrovský dlh, ktorým finančne zaťažili budúcnosť a dúfali, že zo ziskov sa tento dlh niekedy splatí. Dôsledkom boli mega-financie, mega-penzijné fondy, mega-burzy majetku a finančné mega-krízy. Udalosti z rokov 1929 a 2008 sú len malé ukážky toho, čo nevyhnutne takýto kapitalizmus sprevádza a toho, čo možno ešte len príde.

Volanie po zmiernení kapitalizmu, čoraz častejšie zvlášť po roku 2008, však ostane len módnym marketingom, ak nebudeme ochotní zrušiť obchodovateľné akcie korporácií. Bez toho ostane zachovaná nadvláda mega-korporácií a mega-bánk nad spoločnosťou a na súčasnom spôsobe rozdelenia bohatstva a moci sa nezmení vôbec nič.

Vízia nového typu vlastníctva

Predstavme si napríklad, že vlastnícke podiely v korporáciách by mali podobný charakter ako hlasy vo voľbách. Povedzme, že by dostali  zamestnanci korporácií preukaz o vlastníctve jednotkového podielu v korporácii, ktorý by ich oprávňoval zúčastňovať sa na hlasovaní o všetkých záležitostiach korporácie, ktoré obvykle rieši valné zhromaždenie akcionárov, od voľby vrcholového manažmentu, cez otázky strategického plánovania, až po rozdeľovanie podielov na zisku.

Týmto by náhle mzdy strácali charakter čistého nákladu a začali by splývať s chápaním zisku. Korporácie by nemohli neobmedzene ponúkať na trh podiely a nemohli by neobmedzene rásť, čo by výrazne posilnilo konkurenčné prostredie. Už pri narodení by centrálna banka dieťaťu otvorila kapitálový účet s podielom vo „fonde spoločného majetku“ a tento účet by sa každoročne navyšoval o plošnú univerzálne rozdeľovanú dividendu. Po dovŕšení určitého veku by centrálna banka automaticky dieťaťu otvorila bezplatný bankový účet.

Zamestnanci by bez obmedzení mohli meniť zamestnávateľa, pričom by so sebou prenášali aj podiely v majetkovom fonde. Z tohto fondu by mohli poskytnúť prostriedky svojmu zamestnávateľovi, alebo ktorejkoľvek inej firme. V takomto finančnom systéme by nevznikali žiadne deriváty a žiadny fiktívny finančný kapitál, takže oblasť financií by sa stala nesmierne nudnou a stabilnou. Štáty by mohli zrušiť všetky dane z príjmov a z pridanej hodnoty, zdaňoval by sa len akumulovaný zisk korporácií, pozemky a aktivity, ktoré slúžia všeobecnému záujmu.

Tieto vízie by nemali ostať len utopickým snívaním. Mali by sme vytvoriť realizovateľný návrh fungovania spoločnosti, ktorá by bola skutočne slobodná, technologicky rozvinutá a post-kapitalistická. Ľudia, ktorí o takomto projekte odmietajú uvažovať, sú zväčša lapení v absurdnej pasci myslenia, ktorú Slavoj Žižek charakterizoval tak, že „lepšie si vedia predstaviť koniec sveta ako život po kapitalizme“.

Janis Varufakis je bývalý ministr financí Řecka, předseda panevropské strany DiEM25 a profesor ekonomie na Univerzitě v Aténách.

 

 

NÁVRHY KANDIDÁTŮ KSČM DO SENÁTU PČR

Středočeský kraj:

Volební obvod č. 18,  sídlo: Příbram         
Mgr. Jindřich Havelka DiS.

rok narození:                                                               1974
stranická příslušnost:               KSČM 
vzdělání:                                                                                                  vysokoškolské       
povolání:                                                                                                 řidič záchranář     
Předseda ZO KSČM, zastupitel obce Trhové Dušníky, člen Výboru pro zdravotnictví Středočeského kraje           

 

Volební obvod č. 30,  sídlo: Kladno                                      
Ing. Bc. Miloslava Vostrá

rok narození:                                                                              1965
stranická příslušnost:                           KSČM
vzdělání:                                                                                    vysokoškolské
povolání:                                                           poslankyně PČR
Členka VV ÚV KSČM, poslankyně PS PČR (předsedkyně Rozpočtového výboru), od 1998 zastupitelka obce Braškov.

 

Volební obvod č. 42,  sídlo: Kolín                                          
Ing. Martin Škorpík
rok narození:                                                                             1962             
stranická příslušnost:                           KSČM 
vzdělání:                                                                                                        vysokoškolské
povolání:                                                                                                       OSVČ – stavební projektant  
Místopředseda OV KSČM Kolín, zastupitel města Kolín (člen Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum)      

 

Volební obvod č. 3, sídlo: Cheb
RSDr. Josef Švarcbek

 

Volební obvod č. 6, sídlo: Louny
Václav Beneš

 

Volební obvod č. 9, sídlo: Plzeň-město
Václav Heřman

Volební obvod č. 12, sídlo: Strakonice
Pavel Štětina

 

Volební obvod č.15, sídlo: Pelhřimov
Pavel Hodáč

 

Volební obvod č. 21, sídlo: Praha 5
Roman Blaško

 

Volební obvod č. 24, sídlo: Praha 9
Ing. Pavel Franěk

 

Volební obvod č. 33, sídlo: Děčín
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

 

Volební obvod č. 36, sídlo: Česká Lípa
Ing. Miloš Tita

 

Volební obvod č. 45, sídlo: Hradec Králové
Ing. Lubomír Štěpán

 

Volební obvod č. 48, sídlo: Rychnov nad Kněžnou
PaedDr. Josef Lukášek

 

Volební obvod č. 51, sídlo: Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Skřítecký

 

Volební obvod č. 54, sídlo: Znojmo
Ing. Pavel Kováčik

 

Volební obvod č. 63, sídlo: Přerov
Mgr. Miroslav Raindl

 

Volební obvod č. 69, sídlo: Frýdek-Místek
Bc. Daniel Pawlas

 

Volební obvod č. 72, sídlo: Ostrava-město
Petr Gajdáček

 

Volební obvod č. 75, sídlo: Karviná
Zdena Černínová

 

Volební obvod č. 78, sídlo: Zlín
Jan Doleček

Volební obvody, kde nejsou navrženi kandidáti KSČM

Volební obvod číslo 27, sídlo: Praha 1
Volební obvod číslo 39, sídlo: Trutnov
Volební obvod číslo 57, sídlo: Vyškov
Volební obvod číslo 60, sídlo: Brno-město
Volební obvod číslo 66, sídlo Olomouc
Volební obvod číslo 81, sídlo Uherské Hradiště

 

Plán práce OV KSČM Praha-východ na II. pololetí 2020

Stálé body

Dotazy a připomínky k zápisům, kontrola usnesení
Informace z vyšších orgánů
Plnění rozpočtu
Vývoj politické situace v okrese
Příprava Zpravodaje

18.8.

Hospodaření za II.Q, sjezdové známky
Volební štafeta na Praze východ
Stav okresní organizace a náměty pro optimalizaci (bod 7 usnesení )

1.9.

Systém toku informací v okrese (úkol z konference 5)
Podklady práce s mladými
Příprava krajských voleb

6.10.

Vyhodnocení voleb
VČS a stranické nominační konference                                        
Rozpočet 2021

3.11.

Spolupráce s vlasteneckými organizacemi
Příprava voleb 2021
Hospodaření za III.Q

1.12.

Vyhodnocení sjezdu KSČM
Plán práce OV KSČM na I. pololetí 2021

 

Porada funkcionářů v září se koná 08.09.2020 v budově ÚV KSČM, od 8:30, v zasedačce č.156

Od 01.07.2020 do 31.08.2020 Vám bude sekretariát OV KSČM Praha – východ k dispozici po předchozí telefonické (725 646 019) nebo e-mailové dohodě

plan_prace2020.png

 

Platit členské příspěvky ze základních organizací lze bezhotovostně následujícím způsobem:

  1. Číslo účtu OV KSČM Praha-východ:  4039201/0100 (Komerční banka) Variabilní symbol:číslo základní organizace Konstantní symbol:308 Textový řádek:členské příspěvky ZO……
  2. Zároveň napište na adresu OV KSČM Praha – východ a na e-mailovou adresu: stefek@kscm.cz, ve kterém uveďte:
  •   Který den jste podali platební příkaz a na jakou částku
  •   Za jaké období, za kterou ZO jsou členské příspěvky, případně, že se jedná o sjezdové známky 
  • Výčetku vybraných prostředků předejte na poradě funkcionářů nebo kterémukoliv členovi okresního výboru

 

 Dopis dvou alternativ

Členům ÚV a všem KV a OV KSČM

Soudružky a soudruzi,

   členům ÚV KSČM byly cestou EDD rozeslány návrhy materiálů pro XI. sjezd strany, včetně tří variant Programu KSČM. Text, předkládaný stranickou centrálou, doznal od dřívějších verzí i určitých pozitivních změn. Nyní zahrnuje i některé z podnětů, rozvíjených v našich alternativních návrzích. Jedná se právě o ty, jež nám byly ještě nedávno vyčítány jako "neživotné" a "vzdálené realitě." V tezích zprávy o činnosti ÚV KSČM pro XI. sjezd, byl náš závěr, že je na spadnutí ekonomická krize, která bude hlubší a drsnější než ta od roku 2008, znevážen jako "apokalyptické tvrzení". Ty samé teze odmítly i jiný závěr, klíčový pro správné zaměření politiky strany – o koloniálním postavení české ekonomiky následkem privatizačního převratu. Nynější text dokumentu, předkládaný stranickou centrálou, přejímá oba tyto i některé další podněty. Práce alternativních skupin komunistů tak, jak je nyní zcela zřejmé, nebyla vůbec zbytečná, natož pak "podvratná".

   Náš návrh dát hlavy dohromady a sjednotit všechny tři varianty do jediného textu nebyl vyslyšen. Nikdo nás nevyrozuměl ani v tom směru, že se členům ÚV KSČM rozešlou návrhy sjezdových dokumentů už nyní. Nikdo se nás nedotázal ani na to, máme-li co dodat či vyjádřit aktuálněji poté, co se od loňského srpna podmínky práce strany výrazně změnily. Takové náměty přirozeně máme, a to velice zásadní povahy. S tím, jak se s novou situací vyrovnávají návrhy programů předkládané stranickou centrálou, jsme však dostali příležitost se seznámit teprve teď. To, co bude rozhodovat o budoucnosti strany, programy centra postihují velice nedostatečně, pokud vůbec. Krize, kterou jsme předpovídali, už vypukla a bude se rychle dál vyhrocovat. Ti, kdo ji zavinili, ji křečovitě svádějí na pandemii právě proto, aby toho tím snáz využili k dalšímu posílení své ekonomické i politické moci na úkor lidové většiny.

   Právě fundované marxistické stanovisko, obnažující skutečnou povahu, příčiny a viníky krize, proto musí být jádrem obou stranických programů, dlouhodobého i krátkodobého. Jen na takovém základě lze formulovat východiska, která nezůstanou ve vleku „řešení“ iluzorních, a nakonec i hluboce protilidových a protinárodních, osloví širokou veřejnost a získají nám i dostatečný okruh spojenců. Pokud to strana neučiní, bude to právě kapitalistická krize, která dává za pravdu nám, komunistům, co autoritu a vliv KSČM oslabí ještě víc a může ohrozit i samotnou její perspektivu. My jsme připraveni se o program, který sílu a prestiž strany znásobí, zasadit ze všech sil. Jsme připraveni jednat s každým, kdo je ochoten hledat společné řešení. Nepůjde-li to jinak ani teď, nezbude nám než zpracovat znovu svou vlastní, alternativní variantu a adresovat ji všem orgánům i členům KSČM stále v dostatečném předstihu před XI. sjezdem. Za optimální řešení jsme to nepovažovali nikdy a tím méně pak za dnešní situace. Pojďme raději spojit síly za jedním stolem, kde bude platit jen váha fakt a argumentů!

Za skupinu RESTART                                        Za skupinu Marxisticko-leninský odborný klub

Josef Skála                                                                        Milan Havlíček
Miroslav Kavij                                                                    Václav Čermák
Pavel Posolda                                                                   Jiří Horák
Stanislav Dušek

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.