Zpravodaj 9/2016

18. 9. 2016

Vzpomeneme společně s dalšími občany

Ve středu 28. září, v Den české státnosti,  vzpomeneme - společně s dalšími občany -   65 let od zavraždění štábního strážmistra Jaroslava HONZÁTKA. Byl ve službě podřezán nožem Ctiradem Mašínem. Stalo se tak 28. 9. 1951 na služebně SNB v Čelákovicích.

Jaroslav HONZÁTKO se narodil 26. dubna 1923 a pracoval jako soustružník kovů. Při květnovém povstání v roce 1945 se jako člen Revoluční gardy zúčastnil bojů s nacistickými okupanty. Následně prošel tvrdou zkouškou u pohraničních útvarů SNB a byl služebně zařazen na stanici SNB                       v Čelákovicích. Při noční službě (28. 9. 1951) vnikli do služebny teroristé a pod hrozbou zastřelení požadovali vydání zbraní a střeliva. Strážmistr se sice přesilou nedal zastrašit, ale byl přemožen a bestiálně zavražděn. Stal se tak již druhou obětí teroristické vraždící skupiny bratrů Mašínů.

Za svoji statečnost byl povýšen in memoriam do důstojnické hodnosti

V popřevratové době - po roce 1989 - dochází k jinému
honzatko_1.png

historickému hodnocení "pravdoláskaři" a z vrahů se stávají "hrdinové".

To je nejen nečestné, ale pro všechny slušné lidi i nepřijatelné.  Proto budeme i nadále tyto události v plné historické pravdě stále připomínat.

Doufám, že tak učiní i veřejnoprávní ČT a ČR, které okázale informovaly o odhalení pomníku jejich otci - plk. Josefu Mašínovi (popraven 30. 6. 1942)        v severních Čechách s „patřičným“ komentářem o jeho synech. Pozadu nezůstal ani deník Právo (27.8).

Plk. Josef Mašín byl vlastenec a odbojář.

Činy jeho synů však nejsou hrdinstvím, ale zločinem.

Proto se budu těšit na informační schopnosti ČT a ČR, jak a zda vůbec námi vzpomínaného výročí zaznamenají.

Václav Kuchta, člen KČP Praha východ.

 

 

V O L B Y   2 0 1 6 – KSČM má číslo 37

Vrcholí přípravy na volby do krajských zastupitelstev a části senátu.

Termín krajských voleb je 7. - 8. 10. 2016 a druhé kolo pro volby do Senátu bude 14. - 15. 10. 2016.

Pro potřeby nás všech připomínám, že spojení po dobu voleb bude hlavně telefonicky:

předseda okresního volebního štábu Pavel Posolda     tel. 777 552 501

tajemník OV Stanislav Šrámek                                      tel. 725 646 019

Milan Havlíček, zmocněnec KV, předseda KVŠ             tel. 602 394 150

Na ÚV KSČM v případě nejasností s. Věra Žežulková    tel. 724 147 794.

Podle uzavřené smlouvy s Českou poštou dojde k distribuci Volebních Haló novin od 7. 9. 2016.

Od 12. 9. 2016 proběhne distribuce skládaček kandidátů do Senátu, proto Vás všechny žádáme o sledování distribuce materiálů a okamžité nahlášení problémů v roznosu tiskovin tajemníkovi OV nebo na výše uvedené kontakty.

Prosíme o podání informace, kladné potvrzení roznosu, na sekretariát OV Prahy-východ tel. 725 646 019 nebo ov.prvych@kscm.cz .

Jako editor a redaktor Zpravodaje Vás žádám o zpětnou vazbu. Potřebujeme znát Vaše připomínky a náměty jak zlepšit Zpravodaj OV. Za redakční radu děkuji. Vašimi připomínkami se bude zabývat příští okresní výbor a předem VV OV.

Vladislav Zima, člen OV

Slavnosti Haló novin

Sobota 24. září 2015 od 10.00 do 14.30 hodin,

Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7 – Holešovice

Program:

10.00 – 10.15            Taneční orchestr TOX Poděbrady

10.15 – 10.25            Zahájení:  M. Semelová a P. Kojzar

10.25 – 10.45            Taneční orchestr TOX Poděbrady

10.45 – 11.00            Rozhovor s kandidáty

11.00 – 11.30            Karel Gott revival Morava – zajštěno  Futura, a.s.

11.30 – 12.00            Československá hymna

Vystoupení zástupce ÚV KSČM

                                           Vystoupení zahraničního hosta

12.00 – 12.30            Karel Gott revival Morava

12.30  - 14.00            Taneční orchestr TOX Poděbrady

s 2 vstupy (kandidáti a novináři HN)

14.00 – 14.30            Hudební program Křižíkovy fontány

 

 

 

Usnesení z 5. schůze OV KSČM Praha–východ konané 24. 8. 2016

 

I.      OV projednal a schválil:

a)     návrhovou komisi ve složení: Zdeňka Hajleková, Eva Atassi, Alena Novotná,

b) program jednání OV KSČM Praha – východ, předložený s. Šrámkem

c)     posunutí termínu dokončení a projednání materiálu Politicko- organizátorská práce KSČM v okrese Praha –východ.

 

II.      OV vzal na vědomí:

a)     písemnou informaci předloženou s. Posoldou o kontrole zápisů a plnění usnesení,

b)     ústní informaci z jednání vyšších stranických orgánů přednesenou s. Štefkem,

c)     ústní informaci o přípravě a financování krajských a senátních voleb přednesenou s. Posoldou,

d)     písemnou revizní zprávu ORK KSČM Praha – východ se stanoviskem (z 23. 8. 2016) k čerpání rozpočtu okresního výboru      k 30. 6. 2016 přednesenou s. Krumpolcovou,

III.     OV uložil:

a)       s. Posoldovi připravit plán práce okresního volebního štábu na rok 2017 a předložit ho na jednání OV

                                                   termín: 14. 12. 2016

b)       s. Šrámkovi realizovat doporučení ORK KSČM Praha-východ podle revizní zprávy ze dne 23. 8. 2016

                                                  termín: neprodleně

c)     VV dokončení materiálu Politicko- organizátorská práce KSČM v okrese Praha –východ s rozhodnutím o novém termínu jeho projednání na zasedání OV

T: 1. září 2016

IV. OV doporučuje:

a)          ZO vybírání členských příspěvků čtvrtletně;

b) do krajské komise pro mládež, na návrh ZO KSČM Čelákovice, s. Vlastimila Švejdu (20 let, člen KSČM)

 

 

Za mír, proti NATO

Šňůru předvolebních kontaktních akcí pro volby do Krajského zastupitelstva a Senátu PČR v okrese Praha – východ jsme odstartovali v sobotu 27. 8. 2016 dopoledne peticí proti NATO v Čelákovicích. Zahájení se zúčastnili kandidáti pro podzimní volby, stávající radní, zároveň kandidát na hejtmana a do Senátu za KSČM Ing. Zdeněk Štefek a předseda Městské organizace KSČM Čelákovice Vladimír Duník. Během dopoledne se pod petici podepsalo více než 50 občanů většinou dříve narozených. Součástí stánku byl i poutač s fotografiemi kandidátů za Prahu východ, u něhož občanům rozdával program KSČM, seznamoval s jejich prioritami, ale především se samotnými kandidáty, předseda místní stranické organizace. Každý návštěvník si odnášel propisovačku nebo nějakou drobnost, která by mu připomínala, až se bude rozhodovat, koho zvolit.  

Až na jedno velmi sprosté slovní napadení od procházejícího občana, akce proběhla bez větších problémů. Asi polovina z oslovených občanů sice nesouhlasila s naším stanoviskem, ale v rámci slušného chování.

Bohužel, velká část oslovených s většinou uvedených bodů sice souhlasila, ale podepsat odmítla.

Přesto jsme přesvědčeni, že akce měla svůj smysl a že získaných 50 podpisů v tak pravicovém městě, jako jsou Čelákovice, a ještě více rozdaných programů, můžeme považovat za slušný výsledek. Spokojeni však být nemůžeme, v pokračující kampani je stále co zlepšovat.

Vladimír  Duník, člen OV KSČM

 

 

Manuál pro členy okrskových volebních komisí k souběžně konaným volbám do zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce 2016

 

Termín konání voleb

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016 ve všech krajích. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí v 14.00 hodin.

Volby do Senátu PČR (první kolo) proběhne ve stejnou dobu jako volby krajské, ale pouze v 27 volebních obvodech. Druhé kolo o týden později, 14. – 15. 10 2016. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

 

Právo volit

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen               k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Právo volit do Senátu PČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Okrsková volební komise (OVK)

Její základní povinností je dbát o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje a dozírá na průběh hlasování, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu PČR, plní OVK zřízené podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů úkoly OVK i pro volby do Senátu PČR (pozn. - právo delegovat člena a náhradníka do OVK mají nejen subjekty kandidující ve volbách do zastupitelstev krajů, ale též subjekty kandidující pouze ve volbách do 1/3 Senátu. Termín pro delegování byl 7. 9. 2016

Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je OVK vytvořena. Vzhledem k tomu, že OVK bude plnit roli komise i pro volby do Senátu PČR, nemůže být členem OVK ani kandidát do Senátu ve volebním obvodu, kde kandiduje).

Pokud počet členů OVK poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb, jsou povoláni náhradníci z volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství. Pokud nejsou náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

Členství v OVK vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

Zapisovatel, kterým může být pouze státní občan ČR, je členem OVK           s hlasem poradním. Při hlasování se do počtu členů OVK nezapočítává. Zapisovatel může OVK předkládat návrhy a pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá stejný slib jako člen OVK. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním OVK. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně jmenován nový zapisovatel.

OVK si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda OVK odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda OVK; do losování místopředsedy OVK nebude zařazen předseda okrskové volební komise. Předseda OVK může jednotlivými úkony pověřit ostatní členy OVK.

Člen OVK se musí kvůli sčítání hlasů seznámit i s údaji o případném odstoupení kandidátů. Pokud někteří kandidáti odstoupili či byli odvoláni až po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva kraje se nepřihlíží              k přednostním hlasům pro něj odevzdaným.

 

Hlasovací lístky a úřední obálky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti OVK o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu PČR jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu a to             v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu PČR; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu PČR, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

Úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu PČR (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu PČR, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu PČR, jinak je neplatný.

Úřední obálky určené pro vkládání hlasovacích lístků musí být neprůhledné, stejné velikosti, kvality a jakosti, s úředním razítkem.

 

Zahájení hlasování

Před zahájením hlasování předseda OVK zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle zákona č. 130/2000 Sb., a zákona č. 247/1995 Sb., zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy OVK tyto volební schránky zapečetí. Po provedení kontroly prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za zahájené.

 

Zásady hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před OVK a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, anebo cestovním průkazem. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od OVK úřední obálku. Na žádost voliče mu OVK vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, OVK dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti   s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat OVK; ta jej přiloží      k výpisu ze stálého seznamu. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen OVK.              S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje přímo OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze              v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Volit do Senátu mohou i občané ČR, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR,

v takovém případě volí v libovolném okrsku na voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem a je OVK rovněž zapsán do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

 

Způsob hlasování

Volby do zastupitelstev krajů: po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu PČR, proto je úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu PČR, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je také hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volby do Senátu PČR: Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby do Senátu PČR společně s volbami do zastupitelstev krajů, je úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu PČR (barva žlutá) barevně odlišena od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu PČR, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu PČR, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Senátu PČR, plní OVK zřízené podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů i úkoly OVK pro tyto další volby. V hlavním městě Praze se OVK zřizují podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

 

Hlasování mimo volební obvod Senátu PČR, kde má volič trvalý pobyt

Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území ČR, tak může hlasovat ve volbách do Senátu PČR pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu PČR v roce 2016 – uveřejněné na webu Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).

Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech ČR v zahraničí.

 

Zajištění volebních materiálů mezi 1. a 2. dnem voleb

Po prvním dnu voleb zajistí OVK zapečetění volební schránky a přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje OVK neporušenost pečetí a sejme je.

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může OVK odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu; OVK o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým, krajský úřad a pověřený obecní úřad. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová OVK volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda OVK za přítomnosti členů OVK ověří neporušenost pečetí a sejme je. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení doby hlasování poznamená OVK v zápise o průběhu a výsledku hlasování.

 

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování (7. 10. 2016 v 22:00 hod. a 8. 10. 2016 v 14:00 hod.), uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda OVK hlasování za ukončené.

Sčítání hlasů (volby do KZ) a zjišťování výsledků (volby do Senátu PČR): OVK

Volby do KZ: v místnosti, kde OVK sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření, zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

Po ukončení hlasování dá předseda OVK zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů a úřední obálky, a poté dá otevřít volební schránku.

OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo OVK na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, OVK obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. OVK spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

Volby do Senátu PČR: po ukončení hlasování dá předseda OVK zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo OVK na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, OVK otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky   s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. OVK spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.

Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

Doporučujeme členům OVK za KSČM, aby v OVK prosazovali takový postup, který jim umožní kontrolu sčítání výsledků u obojích voleb (do Senátu i krajských zastupitelstev).

 

Posuzování hlasovacích lístků

Volby do KZ: Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;     k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

 

Volby do Senátu PČR: Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností OVK.

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

OVK vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové OVK; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. V případě pochybností o správnosti postupu OVK nedoporučujeme našim členům zápis podepisovat; pokud tak učiní, jakékoli dodatečné stížnosti již nelze uplatnit.

V zápise OVK o hlasování ve volebním okrsku u voleb do zastupitelstev krajů se uvede:

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení,

b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu,

c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) počet odevzdaných úředních obálek,

e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,

f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic.

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

U voleb do Senátu PČR postupuje OVK obdobně, s tím rozdílem, že uvede sečtené počty hlasů pro jednotlivé kandidáty do Senátu.

K uvedení údajů využije komise potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně označil předseda OVK za přítomnosti členů OVK. Využije-li OVK pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

 

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda OVK nebo jím pověřený člen OVK předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti v sídle pověřeného obecního úřadu.

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou ve spolupráci s předsedou OVK nebo jím pověřeným členem OVK na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen OVK k opravě těchto chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda OVK nebo jím pověřený člen OVK písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že OVK může své zasedání ve druhý den voleb ukončit.

Předseda OVK nebo jím pověřený člen OVK předá výsledek hlasování za volební okrsek členům OVK. Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v OVK zastoupení, zašle předseda OVK neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce.

 

Druhé kolo voleb do Senátu PČR /14. - 15. 10. 2016/

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje,         v prvním kole voleb do Senátu PČR, konaném ve dnech 7. a 8. 10. 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný       z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu PČR proběhne ve dnech 14. a 15. 10. 2016, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. 10. 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 15. 10. 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tedy 21. a 22. 10. 2016.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voličům nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu PČR jsou barvy šedé.

 

Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno                 v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Výše zvláštní odměny

− členovi okrskové volební komise náleží zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč,

− zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500 Kč

− předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 600 Kč.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč; v případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 200 Kč. Znamená to, že tam, kde se konají např. volby do zastupitelstev krajů                v souběhu s volbami do Senátu PČR a volby do Senátu PČR budou dvoukolové, bude členovi OVK, který není předsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání okrskové volební komise, náležet zvláštní odměna ve výši 1 900 Kč (1 300 Kč + 400 Kč + 200 Kč). Zapisovateli by pak náležela odměna ve výši 2 100 Kč (1 500 Kč + 400 Kč + 200 Kč) a předsedovi OVK ve výši 2 200 Kč (1 600 Kč + 400 Kč + 200 Kč).

Z této odměny se neodvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ani pojistné na sociální zabezpečení. Odměna se zdaňuje jako příjem z funkčního požitku.

Zpracovalo oddělení ÚV KSČM pro komunální a regionální politiku a volby

 

Přednostně dávejte preferenční hlasy našim kandidátům z Prahy východ

Důstojný život – bezpečný svět

Ing. Zdeněk Štefek (číslo 1)

_dsc4111.jpgVáš kandidát na hejtmana Středočeského kraje a kandidát do Senátu.

Narodil jsem se v roce 1974, jsem otcem desetiletého Zdendy a trvalý pobyt mám           v Buštěhradě. Vystudoval jsem Elektrotechnickou fakultu ČVUT, bakalářský obor projektování počítačů a sítí a inženýrský obor Ekonomika a řízení.

Od roku 2002 jsem pracoval jako technik a správce sítě. Později na pozici vedoucího oddělení informačního systému.

Jsem druhé období zastupitelem Středočeského kraje, od roku 2012 jsem radním pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje.

Zapojil jsem se do řady kampaní a iniciativ – od hnutí proti školnému, za bezplatnou městskou dopravu, přes Iniciativu proti rasismu až po hnutí Proti válkám i proti církevním restitucím.

Ve svém volném čase se věnuji astronomii, elektrotechnice, počítačům, politice, četbě, hře na kytaru, přírodě.

Mgr. Bc. Lenka Grygarová (číslo 46)

_dsc4368.jpgVáš odborník na oblast podnikání, veřejnou správu a zaměstnanost.

Narodila jsem se v roce 1968, jsem matkou dvou dětí a žiji v Čelákovicích. Vystudovala jsem „Právní specializaci“ na Masarykově univerzitě v Brně a dále obor „Veřejná správa a evropská studia“ na Metropolitní univerzitě Praha.  Po střední ekonomické škole jsem několik let pracovala ve veřejné správě. Od roku 1992 jsem začala podnikat v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.             V současné době působím jako vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu. Zajímám se o problematiku podnikání, zaměstnanosti a regionální rozvoj.

Již druhé volební období jsem zastupitelkou města Čelákovice, kde jsem působila několik let také ve funkci předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva.

Mezi moje záliby patří rodina, pěší turistika, jízda na kole a četba.

Ing. Pavel Posolda (číslo 20)

_dsc2578.jpgVáš odborník na rozpočet, investice a boj proti korupci. Narodil jsem se v roce 1959, mám dva dospělé syny, dva vnuky a žiji v Říčanech.

Jsem absolventem ČVUT, stavební fakulty, obor ekonomika a řízení stavebnictví. 

Celý život pracuji ve stavebnictví. Začínal jsem jako dělník na ražbě strahovského tunelu, pracoval jsem jako mistr, stavbyvedoucí, vedoucí provozu, prokurista stavební firmy. Několik let jsem pracoval jako stavbyvedoucí v Bavorsku.

Od roku 1995 mám poradenskou kancelář pro řízení stavebních projektů. Moje referenční listina zahrnuje projekty v hodnotě více než 5 miliard korun, výlučně pro soukromé investory a firmy.

Jsem odborníkem na stavební právo, ceny stavebních prací a rozpočty staveb, organizaci výběrových řízení, časové plánování.

Nemám televizi. Chodím do posilovny, rekreačně sportuji, čtu odbornou literaturu o ekonomii a historii.

 

Ing. Vladislav Zima (číslo 65)

_dsc2511.jpgMoje moto pro podzimní volby - Náprava finančních křivd na pracujících (životní standard).

1.       Zvýšit všem životní úroveň.

-          ČNB už třetím rokem drží českou korunu podhodnocenou, snížila úspory občanů o 20%, zvýšila náklady na život občanům, ale i zvýšila náklady firmám na realizaci své činnosti. Přitom zahraniční obchod je ve schodku, navíc víc dovážíme a na dlouhodobé smlouvy v Euro to nemá vliv. Pokud bychom se Slováky přistoupily na Euro tak nám bylo nabízeno 23,- Kč, nastavený kurz má vliv na ceny v obchodech.

2.       Oddlužit občany.

-         Náklady exekutorů jsou nehorázné a pro mnohé občany likvidační, navíc praktiky vymáhání jsou slušně řečeno na hraně českého práva.

3.       Náprava mezd.

-    Podle statistiky prý máme nižší výkonost české ekonomiky oproti Německu jen 70%, těch 30% je především značkou (know-how). Pokud na uvedené přistoupíme, kde zůstalo dalších 30% z platů českých zaměstnanců, kteří mají jen 40% platů německých pracujících. Nejsou to ty vysoké zisky nadnárodních společností? Nelze řešit jednotlivé skupiny, ale všechny pracující. Skoro dvojnásobný příjem je skoro dvojnásobné daně, sociální a zdravotní odvody. Pak by bylo na všechno.

4.       Napravit tunel století. (Začneme zdaněním církevních restitucí)

-    KSČM se stále domnívá, že restituce v tomto rozsahu jsou neoprávněné, protož už jedno vyrovnání v 90. letech proběhlo, dále vydává se majetek, který církev nikdy nevlastnila, ale měla jen v užívání, protože pro stát vykonávala určité služby, jako byla matrika a podobně. Začneme zdaněním církevních restitucí.

5.       Jsme proti smlouvě TTIP, jedná se o likvidaci suverénního státu.

-    Smlouva TTIP a jí podobné mají jeden jediný cíl, okleštit práva států a nadřadit právo monopolů. Fakticky to znamená likvidaci suverénního státu jako územního celku s právy vlastního hospodaření a mění stát jen na správní orgán k vymáhání práva nadnárodních firem.

6.       KSČM nechce být pseudosolidární.

-    KSČM je pro podporu uprchlíkům, ale především v místě konfliktu. Nejsme pro přesídlení třetího světa do Evropy formou ekonomické migrace.

-    Většina občanů poskytne útočiště svým přátelům ve svém bytě nebo domě po dobu než se vyřeší problém, ale nikdo nepřipustí, aby se do jeho bytu nebo domu nastěhovaly cizí nepřátelské rodiny.

 

 

PETICE o vystoupení z NATO

Lenka Procházková (* 24. března 1951) je česká prozaička, signatářka Charty 77, členka petičního výboru proti NATO.

 

Psát mírové petice a účastnit se mírových shromáždění působí v dnešní době, kdy se opět řinčí zbraněmi, jako marnost. Ani podpis na této petici ještě není čin. Ale mlčet k nebezpečí nové velké války je zločin. Z historie víme, že právě mlčící většina svým tichem a nevměšováním se do politiky vždy umožnila, aby se ono ticho před bouří proměnilo, často ze dne na den, v chaos a rykot války. Když válka započne, je už pozdě na lítost a zkoumání svědomí, neboť život se pak valí podle jiných pravidel.

Kdo z nás chce zažít válku? Předpokládám, že nikdo. A přesto většina z nás ignoruje nebezpečí válečného konfliktu v Evropě a zavírá před tou hrozbou oči. Mnozí stále věří, že naše bezpečnost je zaručená tím, že naše republika je členským státem NATO. Politici a jejich média nás o tom vytrvale ujišťují. Slyšeli jste snad od českého ministra obrany přiznání, že NATO je organizací, která slouží zájmům jediné velmoci, tedy USA? Neslyšeli. K tomuto závěru musíme dojít my sami, skládáním informací do celku a kritickým myšlením. Není to tak náročné. Mnohem náročnější ale je přejít od myšlenky ke slovům, vystoupit z anonymního davu a jednat jako člověk odpovědný za sebe, za svou rodinu, za svou obec, za svou zemi a nakonec i za Evropu.

V mnohých zemích už to občané dokázali. V Německu se už před více než rokem utvořila mírová iniciativa „Ne naším jménem!“, která žádá tamní politiky, aby Rusko přestali vnímat jako vytipovaného nepřítele a jednali s ním realisticky jako s partnerem, který do Evropy historicky patří. Vystoupení z NATO a neutralitu žádají i petenti na Slovensku. Desítky tisíc občanů USA podepsaly petici, v níž žádají kongres, aby přestal financovat „boj s ruskou hrozbou,“ ovšem v mainstreamových médiích tyto informace nenajdeme. Ani o této naší petici se v televizním zpravodajství nemluví. Zatím…

Každá správná věc se prosazuje pomalu, celý vývoj lidstva byl vytvářen drobnými krůčky lidí, kteří to nevzdali. Ale jestliže jsme v technice dospěli od vynálezu pazourku až k atomové bombě, musíme tu techniku ohradit etikou a nedovolit „opicím“, které ustrnuly ve vývoji lidského druhu, aby zničily planetu, jejímiž správci a uživateli jsme všichni. 

Pokud si přiznáme, že v NATO má ČR jen roli jednoho z vazalů, je to první krok        k tomu, abychom se z té nebezpečné závislosti pokusili vymanit. Nikdo z nás, českých občanů, pro to nemůže udělat mnoho, ale každý může aspoň připojit své jméno na tuto petici.  Není to čin, ale mlčení je zločin!

Lenka Procházková, signatářka Charty 77

 

Hodnocení petičních stánků. Příprava na volby do Senátu České republiky  a  Krajského zastupitelstva Středočeského kraje

Od počátku volební kampaně jsme uskutečnili čtyři petiční setkání                          s občany Čelákovic, Brandýsa, Nehvizd a Vyšehořovic. Lze říci, že jsme se setkali spíše s pozitivním přístupem. Můžeme diskutovat, jestli tam či onde jsme získali málo podpisů, ale podstatné je to, že jednu z vět uvedených v petici  -  Nepřipustit rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem území – si občané překládají: 

N E C H C E M E    V Á L K U !

 Lidé bez ohledu na postavení, vzdělání a věk chtějí žít v míru. A to naši kandidáti do krajského zastupitelstva občanům ve svých neformálních vystoupeních vysvětlovali.      

 Každý hlas je dobrý, protože vyjadřuje podporu politice KSČM. Někdy stačí málo. Proto se touto cestou obracím na předsedy ZO KSČM, funkcionáře a příznivce. Nezapomeňte na přenosné volební schránky. Stačí požádat okrskou volební komisi i když v ní nemáme zastoupení.

    Stanislav Šrámek, člen OV KSČM

 

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky:  tresnicka.kscm.cz .

Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz. Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.