Zpravodaj 12/2020

7. 12. 2020

Krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a štěstí i elánu a optimismu do nového roku 2021 přeje

pf2021.png

OV KSČM Praha – východ

 

Vážená soudružko, vážený soudruhu,

dsc4401.jpgjiž několik posledních let není většina základních organizací strany v našem okrese schopná uspořádat v souladu se stanovami členskou schůzi, natož schůzi výroční. O dalších aktivitách nemluvě. Příčin je více. Hlavním důvodem je vysoký věk a zdravotní stav našich členů.

Proto jsme v naší Městské organizaci KSČM v Čelákovicích v posledních letech všechny důležité písemné materiály – zprávu o činnosti, stav členské základny, návrh činnosti, návrh rozpočtu i kádrové návrhy včetně návrhů kandidátů pro volby, které by se měly na výroční schůzi projednávat, dodali všem našim členům písemně nebo elektronicky s dostatečným předstihem.

Hlavní důvody, které nás k tomu vedly, byly především ty, aby členové, kteří jsou ještě schopni zúčastnit se schůzí a podílet se na činnosti organizace, měli možnost a dostatek času se s předloženými materiály seznámit a připravit své návrhy pro vlastní činnost i v kádrové oblasti.

Ti z nás, kteří se už z jakýchkoliv důvodů schůzí účastnit nemohou, mají možnost se touto cestou alespoň dozvědět o připravované činnosti a stavu organizace.

Letošní rok je o to horší, že z důvodů pandemie a přijatým opatřením vlády byla aktivita většiny základních organizací (nejen našeho okresu) prakticky nulová. Jejich činnost se omezila jen na výběr členských příspěvků, individuální setkávání či sporadickou účast na vlasteneckých pietních akcích.

Dobře víme, že XI. sjezd strany, který se měl původně uskutečnit na jaře, byl přeložen na konec listopadu a díky přetrvávající nepříznivé situaci se ani v náhradním termínu neuskutečnil. Pokud se situace nezlepší, můžeme téměř s jistotou předpokládat, že podobný osud postihne výroční členské schůze, které se mají konat v listopadu a prosinci letošního roku, okresní nominační konference a možná i krajské konference.

Z tohoto důvodu jsme na posledním jednání okresního výboru přijali usnesení, že pokud to situace a vládní nařízení neumožní, tak mohou výroční schůze proběhnout tzv. korespondenční formou, tj. obdobným způsobem jako výše zmíněné „výročky“ čelákovické organizace.

Pro takový případ připravíme pro všechny základní organizace písemný podklad, který bude přes výbory základních organizací distribuován všem členům. V něm bude mít každý možnost jednoduchým způsobem např. ANO – NE, vyjádřit své stanovisko k předloženým návrhům, popřípadě přidat návrhy, náměty a připomínky vlastní.

Tyto „dotazníky“ budou zpětně přes výbory jednotlivých organizací shromážděny a vyhodnoceny a jejich závěry předány ve stanoveném termínu na okresní výbor.

Stanoviska členů základních organizací spolu s podkladovými materiály okresního výboru, revizní a rozhodčí komise budou tvořit základ pro přípravu materiálů na jednání okresní nominační konference v únoru příštího roku.

Samozřejmě bychom byli všichni rádi, aby se současná nepříznivá situace v brzké době změnila k lepšímu a nemuseli jsme realizovat tuto nouzovou variantu. Ale jak se říká: „Štěstí přeje připraveným!“

Děkujeme vám za pochopení naší snahy uskutečnit „náhradní výroční schůze“ v co nejvíce základních organizací i za tak nepříznivých podmínek. Máme snahu využít vašich zkušeností a zároveň vás zapojit do činnosti a získat co nejvíce informací pro naši další práci.

Přejeme vám i vašim blízkým, abyste v mezích možností v pohodě a bez větších problémů ve zdraví překonali toto nepříznivé období. Prožijte se svými nejbližšími klidné a spokojené vánoční svátky a načerpejte tolik potřebnou energii pro zdolávání dalších překážek.

Těšíme se na vaše návrhy a spolupráci při řešení a zajišťování nelehkých úkolů, které nás a naši stranu v příštím roce – roce stého výročí založení Komunistické strany Československa – bezesporu čekají.

Čest naší společné práci!

Vladimír Duník a Milan Havlíček

 

 

Z jednání OV KSČM Praha-východ 1. prosince 2020

dsc4111.jpgByl krásný prosincový den, již nám místy trochu sněžilo, atmosféra začíná být předvánoční, pandemie polevuje, i když se možná znovu nadychuje, a v naší straně se bouřlivě diskutuje, jak dále.

V této době se sešel videokonferenčně i náš okresní výbor. Na jednání 1. prosince po diskusi potvrdil, že porada funkcionářů se nebude ještě 8. prosince konat, nechceme riskovat a bezpečí a zdraví je přednější. A stonat na vánoční svátky nepřejeme nikomu. Nicméně sekretariát funkční 8. prosince bude a je možné i v jiné dny se mnou komunikovat a vždy mohu do kanceláře během několika minut dojít. Ostatně, OV KSČM se zabýval vzhledem k aktuálním úkolům v roce 2021 i lepším zajištěním činnosti sekretariátu a nutným vedením okresní organizace. Bylo schváleno uzavřít dohodu na zajištění těchto činností s předsedou v částce do 5 tisíc Kč měsíčně.

V kontrole úkolů bylo konstatováno, že se stále nedaří plnit mediální plán, ale bylo uloženo připravit výslednou tabulku mediálních možností v okrese alespoň neúplnou, abychom s ní mohli pracovat. Rozpočet našeho okresu byl předán na ekonomické oddělení včas, Zpravodaj byl vytištěn a rozeslán. Shodli jsme se na 330 novoročenkách, které budou distribuovány se Zpravodajem, popř. osobně. Je možné také vytisknout jako samostatný dopis úvodník prosincového zpravodaje.

Stručně jsme probrali informace z vyšších orgánů, pandemická omezení dosud řádné konání většiny orgánů neumožnila, ale i tak se scházel VV ÚV KSČM, VV KV KSČM a proběhlo i per rollam hlasování KV KSČM o rozpočtu a případném našem zastoupení v komisích a výborech kraje za hnutí ANO. Mimochodem, vzniká odborná skupina, která má dění na krajské samosprávě sledovat.

Hodně diskusní byl bod Informace o přípravě XI. sjezdu. Došlo nám mnoho dopisů z okresů, které se shodují v tom, že po volebním výprasku a dání funkcí vedení k dispozici není na co čekat a musíme, jak jen to bude epidemiologicky možné, svolat jednání ÚV KŠCM, které zvolí vedení, co nás má ke sjezdu dovést. A také, že by se sjezd měl uskutečnit co nejdříve, vždyť již byl odložen dvakrát.

Podrobnější informace bude v samostatném článku, důležité je, že jsme se k těm základním myšlenkám připojili, vyzvali jsme kandidáty do vedení strany, ať své představy o pozici a politice KSČM sdělí do konce roku členské základně, přes okresní výbory.

skype.jpgSchválili jsme také plán práce na I. pololetí 2021, který vychází z úkolů naší konference i z harmonogramu, na který jsme zvyklí. První úterý v měsíci jednání OV KSČM, další úterý ráno porada funkcionářů.

Dalším krokem jsme připravili okresní konferenci (bude 20. února) a výroční schůze. Na pomoc našim organizacím bude do konce roku zpracován pomocný korespondenční list, který umožní členům vyjádřit se k potřebným tématům, kdy k výsledkům voleb, zhodnocení stavu ZO i OV, k volbě kandidátů do PS PČR i delegátů na krajskou konferenci. Hrubě jsme stanovili i program konference a také členění pouze roční zprávy o činnosti okresní organizace.

Připravili jsme též Zpravodaj, který by k Vám se vším měl dorazit určitě do Vánoc.  

A protože jsme Vánocemi začínali i nyní končíme, dovolte mi za celý okresní výbor Vám popřát ještě jednou krásné a spokojené vánoční svátky, zdraví, štěstí, energii a optimismus do nového roku 2021.

Zdeněk Štefek

 

Část usnesení OV KSČM Praha – východ ze dne 01. 12. 2020

dsc2578.jpgOV KSČM Praha-východ projednal na svém jednání dne 01.12.2020 následující dopisy a výzvy:

 • Výzvu MěV KSČM Ostrava ze dne 27.10.2020, adresovanou ÚV KSČM. Ve své výzvě ostravští soudruzi žádají VV ÚV, Krajské výbory a členy ÚV, aby neprodleně iniciovali svolání zasedání ÚV KSČM s účelem volby nového vedení ÚV KSČM. Konstatují, že dle zápisu          z mimořádné schůze VV ÚV KSČM dne 9. 10. 2020 došlo k rezignaci předsedy ÚV KSČM a místopředsedů KSČM, že tuto skutečnost lze odvodit z usnesení VV uvedeného           v zápise, kdy VV vzal na vědomí návrh předsedy a místopředsedů dát k dispozici funkce a současně pověřil volené funkcionáře vykonávat své funkce do XI. sjezdu KSČM. Pověřovat dosavadní funkcionáře       k výkonu funkcí lze logicky jen tehdy, pokud oni funkcionáři na své funkce rezignovali.

Ostravští soudruzi vyzvali ÚV KSČM, aby v co nejrychlejší době uvedl faktický stav do souladu se Stanovami KSČM a zvolil funkcionáře, kteří povedou KSČM do XI. sjezdu KSČM.

Dále MěV KSČM Ostrava považuje za nezbytné, aby ještě před sjezdem byla znovu definována pozice KSČM ve vztahu k vládě, aby bylo odstoupeno od současné „smlouvy o toleranci“ a stanoveny jasné podmínky podpory KSČM zejm. ve vztahu ke státnímu rozpočtu na příští rok. Nově definovaný přístup k vládě hnutí ANO je nutné formulovat výrazně ještě před stranickým sjezdem

 •  Stanovisko MěV Brno ze dne 29.10.2020, které požaduje bezodkladnou změnu vedení strany, a ještě před sjezdem vypracovat novou akční politickou strategii strany.
 •  03.11.2020 OV KSČM Praha-východ svým usnesením podpořil Dopis delegátům XI. sjezdu, členům ÚV KSČM a všem komunistům od skupiny komunistů – soudruhů Skály Josefa, Kavije Miroslava, Čermáka Václava, Posoldy Pavla, Duška Stanislava, Vytisky Tomeše, Horáka Jiřího, Klimši Karla.

V otevřeném dopise soudruzi:

 • konstatují, že jsme v krajských a senátních volbách dopadli ostudně a stranu to vhání do ještě hlubší krize. Tak málo nás lidé nepodpořili za celých sto let. Pod hranicí, nezbytnou k zachování parlamentního postavení strany, už končíme téměř v každém průzkumu veřejného mínění. Vedení strany se k analýze příčin nemá. K alibistickým výmluvám se uchýlilo i tentokrát. Od obav a názorů členské základny ho dělí bezedná propast.
 • Žádají, aby vedení strany neprodleně odstoupilo. KSČM vyvede        z krize jen zcela nové vedení. Jedině rozhodní stoupenci zásadní změny skýtající i záruky, že stranu názorově ani generačně nerozštěpí. Právě takoví soudruzi by měli převzít už přípravu XI. sjezdu. Předložit mu osnovu naší strategie za kapitalistické krize i konkrétní postup, jak dopracovat dlouhodobý i krátkodobý program strany, potřebné úpravy stanov a našeho ekonomického zázemí. Součástí musí být i jasný mandát ve vztahu k Hnutí ANO, ČSSD i dalším parlamentním subjektům.
 • Konstatují, že vedení zvolené jen většinou několika hlasů-a tím spíš politiku „Vítěz bere vše“ - si už nemůžeme dovolit. Rovné právo zasadit se všemi silami o obnovu strany musí mít oba názorové proudy i stranické generace. Šanci to má jedině tehdy, budou-li je reprezentovat tváře, s nimiž lidé nespojují naše porážky. Bez dalších průtahů musí být provedeny i všechny změny ve složení ÚV a VV ÚV KSČM schválené územními stranickými konferencemi už počátkem roku.
 •  Zápis z jednání OV KSČM Praha 1 dne 9.11.2020.  OV KSČM Praha 1 v bodě III. schvaluje požadavek na odvolání ss. V. Filipa, P. Šimůnka, S. Grospiče a V. Orta z volených funkcí ÚV KSČM (s. Konečná již rezignovala) a zvolení nových funkcionářů na nejbližším zasedání ÚV KSČM.
 •  Dopis členů OV KSČM Klatovy členům VV ÚV  KSČM ze dne 11.11.2020, ve kterém konstatují, že KSČM není a nesmí být stranou jednoho muže, a že základním předpokladem řešení vnitrostranické krize je volba nového vedení ÚV KSČM, kterou je třeba uskutečnit co nejdříve. Ulpíváním na vedoucích stranických funkcích se vracíme k nešvarům a praktikám minulosti. Klatovští soudruzi žádají členy VV ÚV KSČM, aby zvolili nejbližší možný termín pro konání XI. sjezdu.
 •  Otevřený vnitrostranický dopis členům Výkonného výboru ÚV KSČM od MěV Brno ze dne 18.11.2020 s opakovaným požadavkem svolat jednání XI. sjezdu na co nejbližší možný termín a řešit na nejbližším jednání ÚV i personální otázky (realizovat usnesení okresních a krajských konferencí KSČM).
 • 23. schůze VV ÚV KSČM 12.6.2020 projednala výsledky jednání stranických konferencí KSČM-navrhované změny členek a členů VV ÚV KSČM se týkají osmi krajů a nově navržené členky a členové ÚV KSČM se týkají osmnácti okresů.
 •  Dne 19.11.2020 se k Výzvě MěV Brno připojil OV KSČM v Mostě
 •  Dne 19.11.2020 se k Výzvě MěV Brno připojil VV OV KSČM Frýdek-Místek
 •  Výzvu MěV KSČM  Ostrava ze dne 24.11.2020 k okamžitému svolání XI. sjezdu KSČM, a to nejpozději do 31 dnů od okamžiku, kdy to umožní aktuálně platná opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, popř. dalších kompetentních orgánů a výzvu členů ÚV KSČM, aby neprodleně iniciovali hlasování ÚV KSČM per rollam o usnesení o konání XI. sjezdu KSČM.
 •  Stanovisko OV KSČM  Praha 9 ze dne 26.11.2020, ve kterém se OV KSČM  Praha 9 připojuje k výzvám MěV KSČM Brno, MěV KSČM Ostrava, OV KSČM Třebíč, OV KSČM Most, žádá svolání ÚV ještě v průběhu prosince a potvrzení nově zvolených členů ÚV na konferencích a členů VV ÚV KSČM.
 •  Dopis delegátů XI. sjezdu  městské organizace Ostrava ze dne 30.11.2020 adresovaný předsedovi a místopředsedům KSČM, s výzvou:
 • déle nám nebraňte uplatnit mandát a na XI. sjezdu KSČM rozhodovat o dalším směřování KSČM;
 • máte všechny možnosti a prostředky uspořádat XI. sjezd KSČM. Využijte je a neodkládejte sjezd na „pozdější“ dobu;
 • upřednostněte zájem strany před svými osobními zájmy a nebraňte případným změnám učiněným delegáty sjezdu;
 • neotálejte! Vnímáme situaci ve straně jako krizovou. Pověst a důvěra občanů v KSČM je silně narušena. KSČM vážně hrozí, že ve volbách do PS PČR v říjnu 2021 neobhájí mandáty. Jsme přesvědčeni, že XI. sjezd KSČM může přispět k odvrácení, a dokonce vyloučení neúspěchu strany.

 

 1. OV KSČM Praha-východ se připojuje ke všem výzvám uvedeným v bodě I., zejména k bezodkladnému svolání pléna ÚV ještě v prosinci 2020, k potvrzení nově zvolených členů ÚV na okresních konferencích a členů VV ÚV KSČM, k přijetí rezignace vedení strany a volbě nového vedení, které připraví XI. sjezd a ke svolání XI. sjezdu nejpozději do 31 dnů od okamžiku, kdy to umožní aktuálně platná opatření Vlády ČR.
 2. OV KSČM Praha-východ pověřuje člena UV přednést na příštím jednání UV následující návrh:
  1. aby ÚV nevolil předsedu;
  2. aby těmi, co povedou stranu do sjezdu, byli jako místopředsedové zvoleni s. Konečná a s. Skála s tím, že další místopředsedové nebudou voleni. Oba místopředsedové společně budou mít právo jmenovat pracovní tým(y) pro přípravu sjezdu, pro návrh nového programu strany, pro návrh úpravy Stanov, pro návrh na ekonomickou stabilizaci strany.
 3. OV KSČM Praha-východ vyzývá všechny, co se chtějí ucházet na XI. sjezdu o pozici ve vedení strany, aby nejpozději do konce roku 2020 zveřejnili členské základně svou představu o politice KSČM.
 4. OV KSČM Praha-východ ukládá předsedovi OV neprodleně rozeslat usnesení s podpisy předsedy a místopředsedy všem okresním a krajským výborům a sekretariátu předsedy ÚV.

                Shrnutí dopisů a výzev zpracováno Pavlem Posoldou

Pozn. Po jednání OV KSČM došla ještě informace o odpovědi 1. místopředsedy Petra Šimůnka do Ostravy_

dopis.png

 

 

Osobní názor na situaci KSČM v listopadu 2020

lubomir_vacek_.jpg     Jedna z nejúspěšnějších komunistických stran světa – KSČ/KSČM se v posledních letech posunula na okraj politického dění české společnosti.

Ztratila statisíce členů, více jak milion sympatizantů, její zastoupení ve Sněmovně PČR kleslo na minimum (za sto let nikdy neměla pod 10 %). Přišla o důvěru velké části české populace. Vliv strany na vývoj společenského dění je minimální.  Pozice ve vedení státu drží jen posledními silami.

Přes dílčí úspěchy v parlamentní politice, a v některých místech působení komunistů, je postavení KSČM téměř zanedbatelné. Ani úspěch v krajských volbách 2012 (díky komunistům v krajích), ani částečné pozitivní výsledky v centru (podpora některých zákonů sociálního charakteru, podpora zvýšení mezd, důchodů, udržení majetku v rukou státu) nemohou vyrovnat celkový propad KSČM.
Nejhorším důsledkem stavu a vývoje je neschopnost řešit nastalou situaci.

 

Příčin negativního posunu, propadu je více.

Jsou to určitě objektivní příčiny:

 • stav a nepříznivý vývoj mezinárodního komunistického hnutí, zejména
 • změny uvnitř české společnosti – v sociální, názorové, politické struktuře, rozsáhlé proměny společenských hodnot.

Subjektivní příčiny vycházející zevnitř subjektu, tedy z komunistické strany.

 • Spočívají především v zaměření, orientaci vedení, řízení, a organizaci subjektu. Jde o chyby vedení strany – zásadní i dílčí. Prokazatelně zejména v posledních 15 letech.
 • Jde o zásadní problémy společnosti a státu, které často byly v centru pozornosti KSČM, avšak bez podstatného ovlivnění jejich realizace (dopady privatizace, OKD, korupce, předání ohromného majetku do zahraničí, ekonomické kauzy…).
 • Jde o strategicko-politické zaměření strany často správně vyjádřené i na sjezdech strany, avšak nerealizované. Příkladem je usnesení IX. sjezdu v roce 2016 a jím 9 stanovených priorit pro další vývoj.
 • Závažné chronické podcenění ideologické práce (zrušení internetového vysílání Radia a ČT Futura, podcenění teoretické práce, ponechání politického vzdělávání na aktivitě krajů a ZO, absence tlaku na antikomunistické aktivity – vedené především v ČT…)
 • Nedostatečná pozornost vysvětlování historických souvislostí vývoje zejména vyvracení lží a nepravd o působení strany a téměř žádné prezentování úspěchů 40 let KSČM.
 • Mimořádně závažnou chybou činnosti strany byla a je velmi malá podpora mladé generace komunistů a jen okrajová spolupráce s organizacemi mládeže. Strana nemá potřebnou generační zálohu.
 • Konkrétních vad v práci strany bylo a je až příliš (nevyužití zkušeností a ráce komunistů např. v Ústeckém kraji, ne vždy opodstatněné finanční výdaje, hanebná kauza Mrencová …).

V souhrnu nejde jen o jednotlivé konkrétní nedostatky, ale o systémové chyby ve vedení strany.
 

Reakce a odezvy, snahy o řešení, signály
     V průběhu let jsem se seznámil se stovkami kritických připomínek k nastalé situaci ze ZO KSČM, OV KSČM a od jednotlivých členů.

A nejen to. Od devadesátých let upozorňovala řada odborníků (ze všech oborů společenských věd) na situaci a nedostatky ve straně a v levicovém hnutí.

Klub společenských věd uskutečnil tři desítky sociologických výzkumů k postavení KSČM. Bylo zpracováno a předáno několik studií a analýz k situaci ve straně. Vedoucím orgánům strany byly poskytnuty desítky, ne-li stovky informací, návrhů a podnětů k usměrnění politiky strany. Zazněly kritické názory z různých seminářů a konferencí, i na sjezdech KSČM. Na nedostatky ve straně upozorňoval téměř soustavně celý kolektiv Centra strategických a teoretických studií (dříve TAP).

V roce 2005 byl zpracován a předložen s. Ivo Látalem materiál (33 stran) s názvem „Náměty pro zdokonalení propagandy (zviditelnění) KSČM“, později byla předána vedení strany studie o morálně politické situaci ve společnosti a ve straně. V dalších letech počet a kvalita odborných posudků a analýz ještě vzrostla.

Jen připomenu, že na všechny tyto nedostatečnosti i na jejich řešení, včetně nutnosti odchodu V. Filipa, mě před 5 až 10 lety v mnoha osobních rozhovorech upozorňoval Miloslav Ransdorf.

Vše zůstalo v podstatě bez odezvy vedoucích orgánů KSČM, bez reakce na připomínky i silného kalibru. Až na jednotlivce z vedení strany (lze je vyjmenovat) se jimi nikdo nezabýval.
 

Zodpovědnost
Na základě těchto zkušeností a dosavadní praxe a vzhledem ke stávající situaci, rok před sněmovními volbami, nutno vyvodit pro budoucí vývoj strany závěry.

   Kdo nese hlavní zodpovědnost, kdo stál a stojí v čele této politiky? Samozřejmě všechny vedoucí orgány strany. Nejvyšší zodpovědnost za vývoj a nastalou situaci však nese předseda KSČM.

     Zdůrazňuji, že míra zodpovědnosti a vlivu je rozložena. Je patrné, že VV a další orgány jednaly pod obratnou manipulací Vojtěcha Filipa, jíž bylo obtížné čelit.

   Důkazů je mnoho. Mimo jiné i jeho ubohá, téměř žádná sebekritika zejména po několika prohraných volbách. Není doba na další otázky, nicméně se vtírá úvaha, proč vše probíhalo takto. 

   Ještě připomenu příklad reakce V. Filipa napsané v HaNo 5.10.2020: „Na teoretickou práci v praktické politice nemáme čas“. A také sdělení, že „…neměli jsme signály od našich sociologů.“

 

Řešení
To vše není možné bez konzultací, diskusí o nových záměrech a cestách, a hlavně bez personálních změn.

Za první krok k řešení situace považuji odvolat z funkce předsedu KSČM Vojtěcha Filipa a celý výkonný výbor KSČM (přes obtíže působené pandemickým obdobím), ustavit nový VV s přihlédnutím k odpovědnosti a podílu jednotlivých členů na nedostatcích.

     Umožňují to současné Stanovy KSČM: „ÚV KSČM zejména: d) na žádost nejméně třetiny OV KSČM nebo nejméně třetiny KV KSČM může dvoutřetinovou většinou členů ÚV KSČM odvolat předsedu, prvního místopředsedu nebo další místopředsedy ÚV KSČM a zvolit jiné;“

     Klíčovou roli by při tom sehrály okresní výbory KSČM, a samozřejmě ÚV, který zasedání svolává. Jde o odhodlání a odvahu.

     K tomu ještě připomínám, že dát funkci k dispozici neznamená odstoupit, ale dále řídit. A zdůrazňuji připravit nastávající sjezd KSČM. Mám za to, že současné vedení strany není schopno obsahově připravit sjezd tak, aby mohl reagovat na dosavadní úpadek strany.

 

Návrhy řešení jsou jednoznačné
     Přehodnotit současnou konkrétní orientaci a taktiku strany, včetně parlamentní politiky. Výrazně se orientovat na práci s mládeží, její získání znamená polovinu úspěchu. Zviditelnit pozitiva strany, zásadně vystupovat proti zkreslování historie a cílů strany. Vůbec si nemyslím, že slovo restart strany má v tomto smyslu pejorativní význam, naopak,

Časově považuji za rozhodující pro další působení strany a celé společnosti výsledek sněmovních voleb 2021.

 

Komunistická strana má stále předpoklady pozitivního vývoje
   Má stále tisíce oddaných, rozumných příznivců, kteří jsou schopni vysvětlovat, získávat pro myšlenky socialismu další občany. Má dobrou organizační soustavu, má vazbu, kontakty na mezinárodní partnery. Má oporu v české populaci. Ta má tradičně vysoké sociální cítění. Miliony občanů touží více po sociální spravedlnosti než po tzv. svobodě a nabubřelých slovech o demokracii.

   Nelze opomenout, že KSČM má k dispozici dosud nepřekonaný systém učení o světě, nedoceněnou sílu v nejdokonalejším filozofickém učení, totiž v dialektickém materialismu. Z něho a z celého marxistického učení plyne, tryská možnost dokonalé orientace ve společnosti a ovlivňování jejího vývoje.

   Svůj názor souhrnně sděluji právě v této době, kdy jsou poslední možnosti k nápravě. Podporuji všechny výzvy, akce směřující k rychlému řešení současného kritického stavu strany.

Lubomír VACEK

(autorovi je 72 let, je člen KSČ, KSČM, dlouholetý předseda Klubu společenských věd, sociolog, profík na názory české populace)

 

 

Poznámky z jednání VV ÚV KSČM dne 6. 11. 2020

 1. Program byl upraven – Byl vyřazen bod Projednání SR na 2021 (informace byla podána v bodě Informace z jednání Poslanecké sněmovny) a byl opět zařazen na program následující schůze VV ÚV KSČM. Dále byly vyřazeny body související s organizací sjezdu  - složení pracovního předsednictva a komisí, návrh programu a časového harmonogramu XI. sjezdu a Návrh Organizačního řádu Ústeckého KV KSČM – na jejich žádost. Takto upravený program byl schválen.
 2. Byl schválen zápis z minulého jednání a kontrola plnění usnesení a stanoviska k prezidentským volbám v USA a k aktuální situaci ve školství.
 3. Zazněla informace o možnostech konání XI. sjezdu k tomu zadán úkol , aby na základě stanovisek OV a KV byl předložen materiál na příštím jednání VV ÚV KSČM  a to variantně (moje připomínka – možnost konání jednodenního sjezdu v Nymburce nebyla projednávána na VV ÚV KSČM – podle informací budova je uzavřena do konce letošního roku).
 4. Byl vzat na vědomí Návrh úpravy Stanov KSČM a  zapracování připomínek, které signalizovalo eko odd. bylo uloženo předložit tento materiál sjezdu.
 5. Materiál Hodnocení výsledků do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020, vč. uložených úkolů byl odsouhlasen.
 6. Byla odsouhlasena zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 10. zasedání s tím, že bude doplněna ještě o zasedání, které je plánováno na  11.12. a bude předložena jednání ÚV KSČM.
 7. Byly projednány informace z Poslanecké sněmovny ( doporučení Poslaneckému klubu podpořit návrh SR 2021 v 1.čtení a připravit PN a doporučení zrušení superhrubé mzdy a snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 a 23 % společně s úpravou zákona o rozpočtové odpovědnosti – možnost zvýšení deficitu. ) Také byly projednány informace o mediální prezentaci.
 8. Byly schváleny personální otázky – OV Blansko snížení platu předsedy na minimální mzdu.
 9. Bylo rozhodnuto, že zasedání ÚV KSČM bude svoláno v nejbližší možné době – tzn. jakmile to umožní epidemiologická opatření s tím, že na pořad jednání budou zařazeny personální otázky, tzn. budou schváleni noví členové VV ÚV KSČM, vzešlí z krajských konferencí a noví členové ÚV KSČM zvoleni na okresních konferencí, a to vzhledem k tomu, že sjezd se nemůže uskutečnit v listopadu 2020.
 10. VV byla zaslána některá stanoviska k volbě vedení strany (někteří uvedení jako signatáři se od nich distancovali). Vzhledem k rozhodnutí VV ÚV KSČM ve věci postupu termínu sjezdu a jednání ÚV KSČM (viz výše) bylo uloženo prvnímu místopředsedovi, aby v tomto duchu odpověděl. Zazněl požadavek, že před odesláním odpovědí byli se s jejich návrhem seznámeni i členové VV ÚV KSČM.
 11. Termín příštího jednání VV ÚV KSČM je 11. 12. 2020.

Miloslava Vostrá, členka VV ÚV KSČM

 

Stanovisko KSČM k aktuální situaci ve školství
kscm.jpg    KSČM si uvědomuje nutnost opatření na ochranu zdraví lidí v souvislosti s koronavirem. Podporujeme odůvodněné postupy, na nichž se shodují odborníci ve zdravotnictví. Zároveň však vnímáme některá rizika, především v oblasti školství.

     Vzdělání je základním předpokladem budoucnosti člověka i celé společnosti. Základem je povinná školní docházka. Tvoří podstatu celoživotní vzdělávací dráhy, nastavuje pravidelný režim učení, vyrovnává rozdíly, vytváří sociální vztahy, připravuje pro život. Výuka na dálku nemůže tento výchovně vzdělávací proces nahradit. Navíc mnoho rodin nemá podmínky pro její plnění, a to i přesto že ministerstvo školství věnovalo do technického vybavení značné prostředky. Podle jarního průzkumu České školní inspekce chybí 20 % žáků základních škol (tj. zhruba 250 000 dětí) možnost on-line připojení, mají jeden počítač pro všechny členy rodiny, nemají potřebné zázemí a motivaci. Řada těchto dětí ze vzdělávání zcela vypadává. Dají se tak očekávat vážné problémy, výrazně se prohloubí rozdíly v přístupu ke vzdělání a v jejich znalostech. Zvlášť ohroženi jsou ti nejmladší, tedy žáci prvních a druhých ročníků. Bez pomoci rodičů nejsou schopni se nejen připojit on-line, ale hlavně naučit se číst a psát, což je základ pro všechny ostatní předměty. Učitelé i rodiče, kteří se musí s touto situací vyrovnávat, si tak zaslouží vysoké ocenění. Je pochopitelné, že mnozí z rodičů si nevědí rady, nedokážou děti učit. Pro učitele je zase téměř nemožné distančně vzdělávat najednou 20–25 malých prvňáků, aniž by s nimi byli v přímém kontaktu, mohli je vést a korigovat.

     KSČM proto považuje za nutné, aby se žáci, minimálně prvních a druhých tříd základních škol, co možná nejdříve vrátili do školních lavic, pochopitelně při dodržení všech hygienických podmínek. Vyzýváme vládu, aby urychleně připravila scénář tohoto postupného návratu, včetně podpory učitelů a vedení škol.

6. 11. 2020, VV ÚV KSČM

 

 Stanovisko KSČM k prezidentským volbám v USA
     Prezidentské volby ve Spojených státech jsou hlavním tématem mediálního prostoru. Pochopitelně, země, která se pasuje do role světového lídra a vzoru demokracie by měla sama být příkladem. Opak je však pravdou.

     Průběžné výsledky voleb ukazují, že ať zvítězí jeden, nebo druhý kandidát, výsledky voleb a sčítání hlasů budou zpochybněny u amerických soudů. Prohlášení prezidenta USA D. Trumpa, že při sčítání hlasů, zejména těch korespondenčních, dochází k podvodům a že zpochybní regulérnost voleb, jsou nejen velkým zpochybněním americké demokracie, ale i varováním pro celý svět, včetně naší země, se zaváděním tohoto institutu.

     I obdivovatelé a vykladači americké demokracie ve veřejnoprávních mediích přiznávají, že výsledky voleb dále prohloubí rozdělení společnosti, nejen politicky, ale zejména ekonomicko-sociálně, ale i rasově.  

     Spojené státy čeká vlna protestů, pravděpodobně jistá forma „barevné“ revoluce, která se jako bumerang vrací do země, která toto vnutila nejen severní Africe, ale i jiným částem světa, který mě být měněn podle jejích představ. Jestli bude modro-červená, bílá, černá, nebo duhová, se teprve ukáže, stejně jako míra destabilizace, kterou přinese do americké společnosti. Agresivní povaha zahraniční politiky Spojených států se, žel, nezmění, nezávisle na volbě J. Bidena, nebo D. Trumpa.

     Jakákoliv volba amerického prezidenta nezmění vztahy České republiky a Spojených států. Česká republika i nadále zůstane štědře platícím odběratelem amerických zbrojních firem, a dokonce někdy i pokusným králíkem při destabilizaci jiných zemí, dle zadání.

6. 11. 2020, VV ÚV KSČM

 

 

Plán práce OV KSČM Praha-východ na I. pololetí 2021

plan_prace.png

Stálé body:

Kontrola zápisu a plnění usnesení,
Informace z vyšších orgánů
Vývoj politické situace na okrese, informace z porady funkcionářů a ze ZO
Příprava voleb
Plnění rozpočtu
Příprava Zpravodaje

Leden
Příprava konference
Mediální plán na I. pololetí (využití zpravodajů obcí atd.)
Příprava oslav MDŽ

Únor
Příprava konference
Příprava oslav MDŽ, příprava májových oslav
Informace ze zasedání ÚV KSČM

Březen
Vyhodnocení okresní konference
Příprava májových oslav

Duben
Příprava májových oslav
Vyhodnocení oslav MDŽ
Informace ze zasedání UV KSČM

Květen
Hospodaření za 1Q/2021
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi
100. výročí založení KSČ

Červen
Vyhodnocení májových oslav
Plán práce na II. pololetí 2021

 

 

Ze Středočeského kraje

16. 11. 2020 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva Středočeského kraje

Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která kraj řídila v minulých čtyřech letech.

     STAN bude vládnout v koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Nová koalice se opírá o 50 z 65 hlasů    v zastupitelstvu, ANO s 15 hlasy bude jediným opozičním uskupením.

Pecková neměla protikandidáta. Podpořilo ji 50 z 65 zastupitelů, tedy celá koalice. ANO se zdrželo hlasování.

Nejlidnatější kraj se podle nové hejtmanky bude potýkat s nedostatkem prostředků a následky pandemie koronaviru.

Při své práci chce Pecková čerpat ze zkušeností z privátní firmy, podnikání, a hlavně z desetileté zkušenosti v komunální politice.

STAN a ODS mají v nové radě po čtyřech křeslech, Piráti dvě a Spojenci jedno.

     Zastupitelé zvolili statutárním zástupcem Peckové a náměstkem pro silniční dopravu Martina Kupku (ODS). Dalšími dvěma náměstky jsou Věslav Michalik (STAN) a Jiří Snížek (Piráti), na starosti mají finance, respektive regionální rozvoj.

Radním pro veřejnou dopravu je Petr Borecký (STAN), pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN) a pro sociální věci Martin Hrabánek (ODS). Zdravotnictví bude řídit Pavel Pavlík (ODS), radním pro investice a majetek je Libor Lesák (ODS) a životní prostředí a zemědělství má na starosti Jana Skopalíková (Piráti). Radním pro kulturu, památky a cestovní ruch se stal lídr Spojenců a TOP 09 Jan Jakob.

Až na Kupku jsou všichni v uvolněných, tedy placených funkcích. Kupka je zároveň neuvolněným starostou Líbeznic a poslancem. ANO u nových radních kritizovalo souběh funkcí.

"Domluva zní, že ten, kdo bude v pozici uvolněné jako člen rady na Středočeském kraji, nebude v pozici uvolněného starosty nebo místostarosty,   v jakékoliv další funkci. To znamená nebude pobírat dva plné platy, nebude odvádět práci na dva plné pracovní úvazky," řekla k tomu Pecková. Sama se nyní stane neuvolněnou starostkou.

Zástupci ANO vyslovili obavu, že úřad čeká "čistka", podle nich existuje seznam lidí, kteří mají odejít. Podle Peckové se "zásadní čistky" nechystají, ale personální změny nastanou. Týkat se budou určitě krajské správy a údržby silnic, kde se plánuje konkurz na nového ředitele. Koalice dnes také změnou zřizovací listiny prosadila, že tato organizace, jejíž zakázky prověřuje policie, bude mít dozorčí radu.

     Zastupitelé rozhodli také o obsazení výborů. Do čela kontrolního výboru zvolili bývalého radního Roberta Bezděka (ANO). ANO původně navrhlo Pokornou Jermanovou, po kritice se ale rozhodla o funkci neusilovat.

     Nové vedení se na první tiskové konferenci omluvilo záchranářce Veronice Brožové za trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, jež kraj podal při první vlně pandemie. Policie ho nakonec odložila.

                                                  Z tisku zpracovala Zdenka Hajleková

 

Škrty místo rozvoje?

dsc4111.jpg   Nová koalice, která vede již několik týdnů Středočeský kraj, mediálními výstupy skutečně nešetří. Koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců si zformovala dokonce programové prohlášení Rady Středočeského kraje, které má vymezovat činnost kraje na další čtyři roky.

     Všechno nastartují, jako by se v kraji nikdy nic v předchozích letech nedělalo. A tak slibují třeba minimálně 10 P+R parkovišť, které však kraj již složitě vybral a připravil. Slibují konečně i obchvaty měst a obcí, které však kraj již masivně realizuje.

      Všechno zveřejní, jako by kraj vše zatloukal a zatloukal. A tak slibují zveřejňovat zápisy z orgánů i videa ze zastupitelstva, plány a zásobníky investic, přitom to vše je již veřejné dávno.

      Všechno zařídí, jako by kraj v řadě oblastí spal. A tak slibují integraci dopravy či pasportizaci stavu silnic, přitom integrace dopravy s Prahou je již téměř dokončená a pasportizace všech silnic skoro hotová.

     Všechno a všechny podpoří řádně dotačně i přímo, jako by kraj žádnou podporu samosprávám i svým organizacím nedával. A tak slibují navýšit částky na dotační tituly i investiční prostředky, ačkoliv objem prostředků kraje v posledních letech v grantech a investicích dosahoval historicky nejvyšších hodnot.

     Praxe však ukáže, jaká může být pod líbivými slovy realita.

 • Je přechod od elektronické evidence návštěv k  zápisu tužkou do knihy hostů ona slibovaná digitalizace?
 • Je zrušení participativního rozpočtu oním větším zapojením občanů do samosprávy?
 • Je plánované zrušení jízdného zdarma pro žáky, studenty, učně a seniory onou podporou vzdělanosti a veřejné dopravy?
 • Je připravovaný rozpočet plný škrtů právě v oblasti dotací projevem oné větší podpory rozvoje kraje?

     Praxe ukáže, co se bude skrývat pod výrazy jako optimalizace školství, revize systému učňovských stipendií nebo snížení administrativních a provozních výdajů tam, kde je to efektivní.

     Vždyť i škrtat se dá transparentně a hrát Janošíka naruby se dá legálně, že?

Zdeněk Štefek

 

 

Došlo mailem

Dozvěděla jsem se, že jsem lůza Nevzdělaná. Neinformovaná a zaostalá. Kvůli své neinformovanosti, zaostalosti a nedostatečnosti jsem i xenofob, rasista, a vůbec všeobecně „zaprděnej čecháček“, ba dokonce přímo snad i nácek. Proč … no, protože takřka celý život žiji na vesnici, jsem senior … i když pravda, namlouvám si, že duch je mladý, jenom to tělo chátrá, vzdělání jenom střední, a ještě k tomu díky datu mého narození za socíku, kdy se teda ve škole děti učily pravopis a násobilku, ale byly zcela nepolíbeny genderem, multikulti, klimatickými změnami a–ó hrůzo – myslely si, že máma je máma a táta je táta a rodinu že tvoří chlap, ženská a děti. Divná doba, že jo…

Ovšem dnešní pokrokové celebrity mi to na Václaváku, Letné, a i                   v mainstreamových sdělovacích prostředcích natřely bez obalu. Taková Aňa Geislerová, Bára Basiková, úžasný a nenapodobitelný Pavel Novotný, geniální režisérka Olga Sommerová, nedostižný bard Zigy Horváth, ikona herectví Mádl /křestní jméno jsem bohužel zapomněla a jsem líná to hledat/ a další a další si nebrali servítky. Starci – nikoliv na chmel, ale na školení. Je nutno vás vzdělat, osvítit, nacpat do těch vašich dutých a starých hloupých lebek moderní, pokrokové a jedině správné názory. Víte vy vůbec, geronti, jak ohrožujete tu naši vymodlenou, neposkvrněnou a jedině správnou demokracii toho jediného správného názoru a patentované naší pravdy? Takže školení – úžasní a nedostižní, charakterově neposkvrnění a poslední mladí a pokrokoví umělci     v čele se Zdenkem Svěrákem se rozjedou po vlastech českých, krajích moravských a slezských a začnou poučovat ten nevzdělaný prostý lid. Vejdou, se zelenou ratolestí míru a krabicemi korálků a zrcátek do míst, kam nedosáhne signál ČT, kde si ti zaostalí venkované myslí, že internet se maže na chleba a nedej bože, že dva chlapi nemůžou mít spolu dítě.

Už se na to těším. Na hlášení obecního rozhlasu, ve kterém proslavený herec a režisér Jan Hrušínský mladší, držitel několika cen – například cen vstupného, občerstvení a dotací do svého divadla, svým sametovým a vemlouvavým hlasem pozve nás, místní venkovské seniory, do obecní sokolovny na PŠM – ježíš, co to píšu…na osvětovou akci ve jménu demokracie. /Demokracie, vy tupci, je myslet si to, co si myslíme my, chápete?/

Už je vidím, ty světem uznávané, mezinárodní festivaly a Oskary vyhrávající celebrity, jimž jenom vrozená skromnost zabraňuje se chlubit svými úspěchy na mezinárodních fórech, jak nám, zaostalým, Prahou, světem a cizími jazyky nedotčeným venkovanům budou, poté co rozdají korálky a barevná sklíčka, vysvětlovat ten jedině správný světonázor, ať už se týká vysoké porodnosti homopárů, neskonalých výhod přijetí atomových inženýrů, lékařů a vědců        z rovníkové Afriky, a neomylnosti, ba věštecké osvícenosti vůdců Evropské unie, Francie a Německa. A škodlivosti Babiše…ano, na toho nesmíme zapomenout.

Ne…nevolila jsem ho. Ani omylem. Ale nevolila jsem ani geniálního pokrokového Kalouska, tu a tam v balení Tibet, ani Fialu, co neříká tak ani tak, ale na jeho slova vždy dojde, vždyť je studovaný politolog, ani Hamáčka – co je ten studovaný, nevím, ale občas si myslím, že by měl vrátit školné. Jdete na to špatně, milánkové.

 Řvete o rozdělování národa Zemanem a Babišem…sorry jako ale zatím jsem nikde, na žádném médiu, dokonce ani v Respektu, nenašla, že by Zeman či Babiš označili větší část národa za tupce, nevzdělance a lůzu, kterou je nutno zbavit volebního práva. To je jen a jen pouze vaše parketa, vás, takzvané pražské kavárny a miliónu chvilek pro demokraturu. Vy nálepkujete lidi, vy lidmi pohrdáte – a vy jim to nevybíravě dáváte najevo. A to jste fakt tak hloupí, že jste přesvědčeni, že ti, kterými otevřeně pohrdáte, které zesměšňujete a dehonestujete, se k vám přidají? Svatá prostoto. Život není sociální síť, zlatíčka, a úspěch v něm se neodvíjí od počtu lajků.

Vlaďka Špidlová

Zeptali jsme se…

otaznik.jpg   Zeptali jsme se… tentokrát poslance Národní rady Slovenské republiky Mgr. PhDr. Ľuboše Blahy, Ph.D.

Již mnoho let jezdíte a vystupujete i na českých vlasteneckých konferencích. Po několikráte jste poslal i pozdravná videa k aktuálním politickým událostem, která byla následně zveřejněna na webu „rudyprapor.cz“. Vlastenecké organizace v České republice sledují bedlivě Vaši činnost i vystupování v parlamentu a jako ocenění jste obdržel na Litoměřickém semináři i nejvyšší vyznamenání Klubu českého pohraničí „Vlastenecký řád“. Měl jste aspoň trochu radost a je pro Vás spolupráce našich národů důležitá?

    Narodil som sa v Československej socialistickej republike a aj keď som hrdý slovenský vlastenec, ČSSR je pre mňa krásna spomienka a český národ som vždy považoval za bratský národ. Myslím, že tak to vníma drvivá väčšina Slovákov. Z ocenenia som mal úprimnú radosť, umocnenú aj tým, že po tom na mňa útočili aj v slovenských liberálnych médiách, že som dostal ocenenie od českých komunistov – ak vás kritizujú liberálne médiá, niet väčšej lichôtky.
     Spoluprácu s českými vlastencami a ľavičiarmi si mimoriadne vážim, roky chodievam na Vrátimovské, resp. Litoměřické odborné semináre, mám kamarátske vzťahy s českými intelektuálmi ako Oskar Krejčí či Jan Keller, dlhé roky spolupracujem s českými politikmi ako Karel Klimša či Pepa Skála, mám k Česku veľmi blízko a som si istý, že keď Slováci a Česi budeme držať spolu, môžeme dosiahnuť v Európe a vo svete veľmi veľa. O tom je socialistický internacionalizmus – milovať a brániť svoj národ, no v spoločnom boji spolupracovať s ostatnými utláčanými národmi, osobitne s tými bratskými, slovanskými.

Slovenský parlament schválil před několika dny „hrůzostrašný“ doplněk zákona o protiprávnosti komunistického režimu. Je vůbec možné, že lidi, kteří tu dobu neprožili, mohou ještě po 30 letech od převratu takto uvažovat? Znamená to například, že socha prezidenta Ludvíka Svobody, hrdiny českého i slovenského lidu, bude ve Svidníku a na Dukle zbořena? Ulice pojmenované po Laco Novomeském, Janu Švermovi a mnoha dalších hrdinech předválečného a válečného období přejmenovány?

     Spätne našťastie nič búrať nebudú, to by naozaj museli búrať Duklu aj sovietske cintoríny, nehovoriac o Nábreží generála Svobodu v Bratislave či množstvu ulíc Novomeského či Clementisa po celom Slovensku. Na to si netrúfli. Platí to len dopredu. Už viac na Slovensku nebudeme môcť postaviť sochu našim velikánom, vrátane takých kultúrnych osobností ako Mináč, Válek, Jilemnický či Suchoň – pretože boli komunisti. Ohrozený je dokonca aj Dubček. Je to absurdné, choré, doslova fašistické. Jeden z lídrov koaličných strán dokonca vyhlásil, že tento zákon prijímajú, aby mohli ľahšie kriminalizovať „rôznych Blahov“ – zmyslom je prenasledovať ľavičiarov. Prenasledovať vlastencov. Tvrdo som proti tomu bojoval a sľubujem jedno – keď sa na Slovensku vrátime k moci, prvé, čo spravíme, je, že tento zákon odstránime a budeme tuho zvažovať, či naopak neprijať zákon o nemorálnosti liberálneho kapitalizmu. Ak toto má, byť demokracia, tak takto demokraticky to vieme urobiť aj my.

Uvažoval jste, příteli poslanče, najít spojence v postkomunistických zemích a podat žalobu k Evropskému mezinárodnímu soudu i proti Evropským parlamentem přijatým neofašistickým zákonem o vinně Sovětského svazu na vyprovokování druhé světové války? Byl jsem mile překvapen, když v Minsku u příležitosti výročí Velké říjnové socialistické revoluce otevřeli novou trasu metra a na náměstí V. I. Lenina před jeho sochou oslavili společně tento svátek? Je možné, že jsme se v Čechách a na Slovensku zbláznili, když nám vládnou lidé, kteří rozkradli celé národní bohatství našich předků?

     Príde doba, kedy budeme opäť ďakovať našim rodičom a starým rodičom, ktorí tu po vojne vybudovali všetko. Komunisti urobili mnoho chýb, ale nikto im nemôže uprieť, že dali ľuďom prácu, bývanie, zdravotníctvo, vzdelanie, postavili školy, škôlky, nemocnice, fabriky, postavili krajinu na nohy. Vybudovali všetko to, čo potom neoliberáli po roku 89 rozkradli a rozpredali do zahraničia. A áno, boli to aj komunisti, kto bojoval v Slovenskom národnom povstaní. A boli to oni, kto nás na čele so ZSSR oslobodil od fašizmu. Toto sú nespochybniteľné fakty, ale očakávať, že rusofóbne slniečkarske európske orgány niečo urobia, aby zastavili tento hon na čarodejnice – obávam sa, že to nepomôže.
     Bielorusko je dobrý príklad, že národnú česť si možno zachovať iba dokým si uchováte národnú suverenitu. Čím viac sa posúvame do globalizačného neoliberálneho bahna, tým menej šancí je, aby sme odolávali tlaku liberálnych nadnárodných orgánov, ktorý nenávidia ľavicu, Rusko aj vlastenectvo.
Nádej tkvie jedine v ľuďoch. S novými a novými krízami sa prehlbuje dezilúzia ľudí a nebude už dlho trvať a celý tento model globálneho liberálneho kapitalizmu sa dostane do existenčnej krízy. My samozrejme budeme bojovať všetkými prostriedkami – aj cez európske orgány, aj cez medzinárodnú spoluprácu, aj cez slovenský parlament, ale víťazstvo môžu priniesť, ako vždy v dejinách, iba pracujúce masy. Tým musíme otvárať oči. A presne o to sa snažíme. Zvíťazíme!

Za rozhovor a zamyšlení poděkoval Milan Havlíček

 

 

2. 12. 2020 zemřela poslední veteránka od Sokolova

veteranka_od_sokolova.jpg   Odešel vůbec poslední svědek událostí východní fronty. Plukovnice ve výslužbě Jarmila Halbrštátová Kaplanová byla poslední žijící veteránkou bojové cesty Čechoslováků z Buzuluku do Prahy, stejně jako poslední pamětnicí slavného boje u Sokolova. Zemřela ve věku 96 let na onemocnění spojené s Covid-19.

Jarmila Halbrštátová Kaplanová se narodila v roce 1924 na Ústeckoorlicku. Ve 30. letech rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu a Jarmila za nimi odjela v r.1936. Po německém útoku v červnu 1941 ji jako občanku nepřátelského státu Stalinova policie zatkla a internovala ve vězení.

Do řad československé zahraniční armády mohla Jarmila vstoupit až na základě Stalinovy amnestie v červnu 1942. Záhy, jako osmnáctiletá, odjela na frontu. V bitvě u Sokolova byla zdravotnicí, do dalších bojů zasáhla jako radiotelegrafistka či v řadách dělostřelectva, kdy se zúčastnila dalších bojů včetně bitvy o Dukelský průsmyk na podzim roku 1944.

Za projevené hrdinství získala Československý válečný kříž 1939 a medaili Za chrabrost před nepřítelem. Po roce 1945 absolvovala jako jedna ze čtyř žen armádní letecký kurz.

Svůj poválečný život spojila s Moravskou Třebovou. Ještě v roce 2018 se přitom o válečné veteránce mnoho nevědělo, Senát ji tehdy dokonce odmítl vyznamenat.

Vše se v uplynulých dvou letech změnilo. Jarmila Halbrštátová Kaplanová nejdříve obdržela Medaili výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR, loni v říjnu jí pak Medailí Za hrdinství vyznamenal u příležitosti státního svátku prezident Miloš Zeman. Záslužným křížem ji na návrh obecně prospěšné společnosti Sokolovo ocenil i ministr obrany Lubomír Metnar.    

                                                       

 

Historická data XI., XII./2020

jakomensky.jpg   15. 11. 1670   350 let od úmrtí  Jana Amose Komenského 

Neochvějný humanismus a evangelická víra učinily z Jana Amose Komenského celoživotního poutníka-emigranta z donucení válečnými konflikty zmítanou Evropou. Z jeho pedagogických poznatků čerpá dodnes celý svět a datum narození 28.březen se slaví v České republice jako Den učitelů.

 

23. 11. 1896 se v Heralticích narodil Klement Gottwald, první dělnický prezident Československa.

 

25. 11. 1895  se narodil Ludvík Svoboda  - 125 let od jeho narození

(*25. listopadu 1895 Hroznatín,+20.září 1979 Praha), československý generál a politik, účastník 1. i 2. odboje, v letech 1968-1975 sedmý prezident Československa, hrdina Sovětského svazu.

Během 2.světové války vedl jako brigádní generál 1. československý armádní sbor na východní frontě ve spolupráci s Rudou armádou. Po osvobození Československa byl v letech 1945 až 1950 ministrem národní obrany. V roce 1968  byl zvolen prezidentem ČSSR.

svoboda.jpg
   „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.“ (na fotografii Ludvík Svoboda s Martinem Dzúrem)

28.11.1820  - 200 let od narození Bedřicha Engelse, zakladatele vědeckého komunismu Bedřich (Friedrich) Engels se narodil 28. listopadu 1820 v Barmenu, v rodině majitele  textilní továrny. Obrazy bídy a utrpení, které Engels pozoroval v dětství, se mu navždy vryly do paměti a popisuje je v díle „Dopisy z Wuppertalu“ (1839). Devatenáctiletý Engels líčí neuvěřitelnou bídu dělníků a rozhořčení nad tím, jak se v továrnách využívá dětská práce a jak je špatně placena.

     Engels nejprve pracoval rok v kanceláři svého otce. V roce 1841 se v Berlíně stal jednoročním dobrovolníkem u dělostřelectva. Potom odjel na obchodní praxi do Anglie. I zde píše. Koncem roku 1844 opouští Anglii a navštěvuje v Paříži Marxe.
         Na jaře 1845 po neshodách s otcem odjíždí za Marxem do Bruselu, který sem byl vypovězen z Paříže – píšou společně dílo Německá ideologie. Oba působili ve Svazu spravedlivých, který byl přejmenován na svaz komunistů (1847).

V únoru 1848 vyšel v Londýně Manifest Komunistické strany.

      S Marxem, kterého materiálně podporoval celý život, vedou neúnavný a houževnatý boj za mezinárodní sjednocení proletariátu – dovršený v roce 1864 založením Mezinárodního dělnického sdružení – I. internacionály.

     14. března 1883 umírá Marx. Engelsem to hluboce otřáslo a změnilo jeho život. Odsunul vlastní vědeckou práci a začal pracovat na rukopisech Kapitálu, jehož 2.díl dokončil v únoru 1885 a odeslal ho do tiskárny.
         5. srpna 1895 Engels zemřel na rakovinu zažívacího ústrojí. Tělo bylo zpopelněno a na vlastní žádost vhozeno do moře u Eastbournu, kde nejraději odpočíval.

 

28.11.1695  byl popraven Jan Sladký Kozina, vůdce Chodů (325 let)

28.11.-1.12.1943 se konala Teheránská konference, první setkání hlavních představitelů koalice proti Hitlerovi –Stalin, Roosevelt a Churchill.

2.12.1805  bitva u Slavkova – bitva tří císařů (215 let)

Ruská armáda pod velením cara Alexandra I. s generálem Kutuzovem a rakouská armáda s císařem Františkem I. byly poraženy francouzskou armádou vedenou Napoleonem.

Dne 12. prosince 1943 byla v Moskvě podepsána smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi SSSR a Československem.OV KSČM Kutná Hora
ve spolupráci
s Klubem českého pohraničí ve Vrdech

zve občany na
Vzpomínkový pietní akt
pořádaný u příležitosti
69. výročí zavraždění Anny Kvašové,
který se koná
v sobotu 9. ledna 2021 od 10 hodin v Mirošovicích u památníku v lese,
v místě jejího zavraždění.


Program:
-zahájení,
-uvítání hostů,
-projevy k uctění památky,
-zakončení pietního aktu.

Poté bude uctěna památka komunistky Anny Kvašové i položením věnců a květin na místo jejího věčného odpočinku na hřbitově v Úžicích.

 

 

 

Společenská kronika
Významná životní výročí v prosinci 2020 oslavují:

   Ladislav Spálenka     ZO  Čelákovice        60 let
   Rostislav Mráz           ZO  Říčany               85 let
   Bohumil Hladík          ZO Struhařov          75 let

Všem jubilantům blahopřejeme, přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie a děkujeme za veškerou odvedenou práci.
 

 

Příští porada funkcionářů OV Praha-východ
by se měla konat v úterý 12. ledna 2021
v zasedací místnosti 116,
tradičně od 8:30 hodin.
Pokud to tedy situace s Covid -19 dovolí.

 

Placení členských příspěvků banovním převodem

Číslo bankovního účtu  KSČM Praha – východ  je Komerční banka 4039201/0100

Při zadání platby uveďte:

 • Jako variabilní symbol (VS) číslo základní organizace
 • Jako konstantní symbol (KS) číslo 0308
 • Do pole Zpráva pro příjemce napište text např.  členské příspěvky Čelákovice II. pololetí

Zároveň na adresu okresního výboru napište e-mail, ve kterém informujete Okresní výbor, že posíláte členské příspěvky, v jaké výši, za jaké období a případně kolik členů ZO zaplatilo členské příspěvky.

Pokud posíláte menší částku protože jste z příjmu za členské příspěvky platily výdaje, napište v tomto mailu vyúčtování – jmenovitě po položkách např.  květiny 200,- Kč, novoročenky 500,- Kč a podobně.

Upozorňuji, že ve výdajích nemůže být alkohol, jako dárek k jubileu může být bonboniéra, keramika nebo jiný dárkový předmět. Pokladní doklady musíte doručit na okresní výbor nejpozději do konce měsíce, ve kterém jste provedli platbu členských příspěvků

Pokud posíláte členské příspěvky jako osoba za sebe, jako VS uveďte číslo ZO a do textu pro příjemce napište členské příspěvky a svoje jméno.

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.