Zpravodaj 3/2022

7. 3. 2022
OV KSČM přeje všem ženám všechno nejlepší k Mezinárodnímu dni žen. Letos si svátek nepřipomeneme ještě tradiční veselicí, ale nepochybně si najde každý čas, aby své blízké ženě dal alespoň kytičku či blahopřání.
Nestačí si ale jen těžký úděl žen v historii i v současnosti, nejen v řadě států třetího světa, ale i v Evropě, připomínat. Jako komunisté usilujeme o to, aby rovnoprávné postavení žen a spravedlivé ocenění jejich práce bylo i skutečností.

 

Porady Praha-východ:
Jednání OV KSČM Praha východ – úterý 5. 4. 2022 od 16:00 hod v zasedací místnosti 153, 3. patro
Porada aktivu Praha-východ – úterý 12. 4. 2022 od 8:30 hod,  taktéž v zasedací místnosti 153, 3. patro

 

Z činnosti okresní organizace

dsc_3211.jpg

26. února se konala naše okresní konference. Na podrobné hodnocení je ještě brzy, ale každopádně splnila úkoly, které na ni byly kladeny. Zvolili jsme si nové vedení, nový okresní výbor i komise, člena ÚV KSČM, delegáty na krajskou konferenci i sjezd, doporučili i konkrétní jména do vyšších funkcí. Co mě zaujalo, tak to byla diskuse. Pestrá, inspirující, obohacená i debatou s příchozím hostem, místopředsedou Milanem Krajčou. K aktuální politické situaci, včetně konfliktu na Ukrajině, ke stanovám a přípravě sjezdu, k činnosti základních organizací, k podzimním volbám i k prezidentské volbě. Tuto diskusi chceme rozhodně využít v naší práci. Zatím zveřejňujeme ve Zpravodaji celé usnesení.

Stejně tak podnětné byly i výstupy z výročních schůzí. Nepřišly od všech základních organizací, ale je v nich také hodně podnětů. Také tyto výstupy nechceme nechat ladem.

Hned 1. března se sešel nový okresní výbor.

Zabýval se tradičně kontrolou úkolů a usnesení a informacemi z vyšších orgánů. Konalo se 2x jednání VV ÚV KSČM (informace jsou jinde) i jednání VV KV KSČM. To se zabývalo přípravou krajské konference (2. dubna) i aktivitami k 15. 3. 1939. Měli bychom si totiž připomenout výročí, které jistě nebude v centru mediálního zájmu. Doporučeno bylo publikovat osud konkrétních padlých komunistů v boji proti fašismu z jednotlivých okresů, zorganizovat malou pietní akci, pokud má pomníček či pamětní desku. VV KV KSČM přijal též opět negativní stanovisko k Národnímu parku Křivoklátsko a distribuoval seznam dotačních titulů Středočeského kraje, které mohou využít naši zastupitelé v obcích a městech.

Ale zpátky k jednání OV KSČM. Shrnuli jsme poslední poradu funkcionářů, kde byla jako host Marta Semelová. Ukázalo se, že spolupráce s Prahou má pro náš okres skutečně význam a styčných bodů je celá řada.

Také na OV KSČM se hodnotila okresní konference, všichni zúčastnění potvrdili pozitivní dojem z celého jednání. Rozděleny byly úkoly, které z konference vyplývají.

Probíral se také výsledek hospodaření za rok 2021. Příjmovou stránku se podařilo zajistit dle schváleného rozpočtu, včetně výše členských příspěvků (cca 90.000 Kč), tedy pokud nepočítáme nižší příspěvek z centrály za dvoje prohrané volby. A sice jsme hospodařili s -53.000 Kč, v tom výsledku jsou zahrnuty ale i prostředky na tornádo ve výši 40.000 Kč a více zdrojů jsme použili i ve volební kampani (místo rozpočtovaných 40.000 Kč přes 60.000 Kč.). To ostatně konstatovala i revizní komise.

V dalším bodě jsme se zabývali přípravou akcí – ty májové budou formou plakátování, pietní akce k 15. 3. proběhne v Čelákovicích před sokolovnou. Debatovali jsme o prezidentské kampani, do příště mají členové OV navrhnout, jakým způsobem budeme našeho kandidáta propagovat a sbírat podpisy.

Probrali jsme zpravodaj, který držíte v rukou. Samozřejmě jsme také připravili poradu funkcionářů, která proběhne 8. března.

Začali jsme také řešit rozdělení kompetencí mezi členy OV KSČM. Místopředsedou pro hospodaření (a druhým statutárem) se stal opět Pavel Posolda.

Zápisům se bude věnovat Jan Hádek. Webu a členské evidenci se bude věnovat Slávek Zima a společenským a vlasteneckým organizacím Vladimír Duník. Zaměříme se příště i na okrsky.

Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM

 

Usnesení okresní konference KSČM Praha-východ  konané 26. února 2022

OKRESNÍ KONFERENCE

projednala a zhodnotila činnost okresní stranické organizace za uplynulé období, projednala úkoly a závěry na následující období a přijala následující usnesení:

 

I.    Schvaluje:

1.  Zprávu mandátové a volební komise.

  

II. Bere na vědomí:

 1.   Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM Praha-východ za období   

od poslední konference v lednu 2020.

 1. Zprávu ORK.
 2. Zprávu ORoK.

     

III.  Zvolila:

 1. Předsedu OV KSČM Praha – východ:  Štefek Zdeněk.      
 2. Okresní výbor KSČM Praha-východ ve složení: 

Čermák Josef
Duník Vladimír
Grygarová Lenka
Hádek Jan
Hajleková Zdeňka
Kormančík Dan
Novák Václav
Pokorný František
Posolda Pavel
Šrámek Stanislav
Štefek Zdeněk
Zima Vladislav          

 

3. Člena KRK Středočeského kraje: Krumpolcová Marie.

4. Předsedu ORK: Krumpolcová Marie.

                  

5. Okresní revizní komisi ve složení:

 1. Krumpolcová Marie
 2. Potěšilová Jiřina
 3. Nováková Ivana   
  Náhradnice: 4. Volfová Hana

 

6. Předsedu ORoK: Havlíček Milan

 

7. Okresní rozhodčí komisi ve složení:

 1. Havlíček Milan
 2. Anděl Jiří
 3. Hejný Lubomír

 

8. Druhého člena KV KSČM (prvním je předseda OV KSČM): Havlíček Milan

 

9. Delegáty Krajské konference

 1. Štefek Zdeněk                       Náhradníci: 7. Volfová Hana
 2. Posolda Pavel                                           8. Šrámek Stanislav
 3. Havlíček Milan
 4. Duník Vladimír
 5. Krumpolcová Marie
 6. Brožová Jarmila

 

10. Člena ÚV KSČM za okresní organizaci Praha-východ: Štefek Zdeněk

 

11. Delegáty XI. sjezdu KSČM   

 1. Štefek Zdeněk              Náhradníci:         4. Grygarová Lenka
 2. Posolda Pavel                                          5. Šrámek Stanislav
 3. Havlíček Milan

              

IV.  Navrhla

1. Člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj:  Štefek Zdeněk

 

2. Do vedení KSČM pro XI. sjezd

       Semelová Marta                                 Horák Jiří
       Skála Josef                                        Konečná Kateřina
       Krajča Milan

     

3. Kandidáta do Senátních voleb – volební obvod Mělník: Grospič Stanislav

 

V.   Vyzývá:

 1. Zvolené delegáty na krajskou konferenci a XI. sjezd KSČM, aby při jednáních respektovali převažující názory okresní stranické organizace a podpořili úsilí o zachování komunistické identity KSČM.
 2. Členy stranické organizace na okrese Praha-východ zabezpečit dostatečný počet hlasů na petičních arších pro návrh s. J. Skály za kandidáta pro volbu prezidenta ČR.
  Termín: březen 2022–červen 2022
 3. Vedení strany k zaujetí negativního postoje k dodávkám zbraní na Ukrajinu a k zavedení cenzury v ČR.

 

VI. Ukládá:

 1. Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference
              Termín: březen 2022
  Zodpovídají: delegáti OK a předsedové ZO KSČM
 2. Vyhodnotit a publikovat v okresním Zpravodaji připomínky, náměty a podněty z diskuse a jednání OK a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM.
              Termín: duben 2022
              Zodpovídá: předseda OV KSČM
 3. Zvoleným delegátům informovat členskou základnu o závěrech krajské konference a XI. sjezdu KSČM.
              Termín: duben–červen 2022
              Zodpovídá: předseda OV KSČM, delegáti krajské konference a  sjezdu
 4. Rozpracovat přijaté závěry do plánu činnosti okresní organizace a základních organizací.
              Termín: duben–červen 2022
  Zodpovídá: předseda OV KSČM a předsedové ZO KSČM
 5. Pravidelně hodnotit spolupráci s vlasteneckými organizacemi působícími v rámci okresu Praha-východ a Středočeského kraje (např. KČP, Společnost Ludvíka Svobody, LKŽ atd.)
              Termín: dvakrát ročně
              Zodpovídá: OV KSČM

 

VII. Vyslovuje poděkování

         všem stávajícím i odstupujícím funkcionářům okresní organizace za jejich práci pro stranu.

 

Staronovým předsedou OV KSČM Praha-východ byl zvolen Zdeněk Štefek.

zstefek.jpg

B L A H O P Ř E J E M E!

 

 

Souhrnná informace za 8. týden 2022
(21.2.2022 – 27.2.2022) (starší informace na webu či přes mail)

Vážení čtenáři, zdravím Vás u letošního 8. dílu Bez obalu!

Všude okolo nás se valí zprávy z rusko-ukrajinského konfliktu. Já si k tomu dovolím čtyři poznámky:

Za prvé – KSČM, stejně jako celá řada komunistických stran na celém světě, odsoudila vojenské řešení konfliktu. Stejně jako jsme odsuzovali to, co se na Ukrajině od roku 2014 dělo; stejně jako jsme odsuzovali vojenské ataky v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii i jinde.

Za druhé – při každém mém vyjádření jsem konfrontována s tím, že nejdu ruku v ruce s mainstreamem a nehoruji pro dodávky zbraní za stovky milionů z ČR a miliardy z EU. Skutečně jsem toho názoru, že více zbraní nerovná se cesta k míru. I malé dítě přece ví, že požár nesmí hasit benzínem. A to přesně podle mě dodávky zbraní do místa konfliktu dělají. Bohužel KSČM toto prosazuje jako jediná. Všechny ostatní strany jsou pro masivní zbrojení a přidávání desítek miliard na vojenský rozpočet.

Třetí poznámka – velmi mě překvapilo prohlášení nejvyššího státního zástupce Igora Stříže (dostupné zde: https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/) , aby si Češi dávali pozor na to, co říkají a píšou. A ptám se, proč podobný text nevydalo nejvyšší státní zastupitelství i v jiných případech? Už jsem jmenovala – například při napadení Libye, Sýrie, nebo třeba při útoku USA na iránského generála před dvěma lety. A naprosto souhlasím s textem otevřeného dopisu advokáta Jindřicha Rajchla, v němž mj. stojí: „Coby občan této země jsem hluboce znepokojen a coby advokát s více než dvacetiletou praxí jsem zcela šokován Vaším veřejným prohlášením, či spíše výhrůžkou, že orgány činné v trestním řízení jsou připraveny monitorovat a následně trestně stíhat veřejné projevy podpory či souhlasu s útokem Ruské federace na Ukrajinu ze strany občanů České republiky. Všechna státní zastupitelství totiž ze zákona musí vždy a za všech okolností zůstat zcela apolitickými a měřit všem stejným metrem, bez ohledu na to, jaká je oficiální politika aktuálně zvolené vlády. Nejvyšší státní zastupitelství by se tímto imperativem mělo řídit ještě důsledněji. Ač nejsem naivní a jsem si vědom, že ne vždy tomu tak po roce 1989 bylo, nezaregistroval jsem jediný případ, kdy by se hlava prokuratury naší země takto otevřeně propůjčila oficiální vládní a stranické linii a veřejně pohrozila občanům naší země kriminalizací veřejného projevu jejich svobodného názoru. Váš krok považuji za flagrantní porušení Vaší povinnosti jednat vždy a za všech okolností nestranně a bez ovlivnění ze strany vrcholných politických představitelů této země.  Současný vojenský konflikt na Ukrajině představuje bezesporu nesmírnou tragédii pro místní obyvatele a v konečném důsledku i pro Evropu a celý svět. Nicméně názory na příčiny jeho vzniku a míry zavinění jednotlivých stran, jež se jej účastní se mohou naprosto zásadně lišit dle úhlu pohledu každého jednoho člověka dle jeho vlastních zkušeností a osobních, často vysoce emocionálních prožitků. Jistě si všichni, včetně Vás, dokážeme představit, že pro ty osoby, jejichž známí, přátelé, či dokonce členové rodiny z řad ukrajinské národnosti byli po vstupu vojsk Ruské federace zraněni či usmrceni, budou považovat tento akt za vojenskou agresi a prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince. Avšak stejně tak jistě existují lidé, jejichž známí, přátelé či příbuzní z řad ruské národnosti byli zraněni či usmrceni při ukrajinsko-ruských konfliktech v období před zahájením této válečné operace, kteří budou krok ruské strany vnímat jako zcela důvodný a budou jej veřejně obhajovat. Skutečně jste přesvědčen, že tito lidé představují společenské nebezpečí pro naše spoluobčany a že je Vaším úkolem tyto lidi vyhledávat a trestně stíhat? Jsem bytostně zvědav, zda budete s ohledem na požadavek rovnosti občanů před zákonem podobně trestně stíhat osoby schvalující invazi vojsk USA do Iráku v roce 2003 pod dnes prokazatelně vědomě falešnou záminkou o existenci zbraní hromadného ničení na území tohoto státu. Nebo snad není válka jako válka a jeden ukrajinský život má jinou cenu než život irácký?“

mir.jpg Poslední poznámka směřuje k děsivé rusofobii, která se vzedmula. Rozumím planoucím emocím, které nyní řada lidí v Česku pociťuje. Právě těmito emocemi bychom si ale neměli bez ohledu na vyhrocenost situace nechat zatemňovat úsudek a pokaždé bychom měli jednat tak, jak nám morální kompas radí bez ohledu na vášně, které stávající tragická situace na Ukrajině budí. Některé projevy rusofobie v reakci na rusko-ukrajinský konflikt v posledních dnech jsou totiž už značně přes čáru a na mysl přichází několik děsivých paralel, které by měly raději zůstat spát          v minulosti. Ani současná ruská agrese by neměla vést k přepisování historie a k cíleným útokům vůči celému ruskému národu, obzvlášť v případech, jsou-li adresáty těchto útoků ruští občané, kteří na nastalé situaci nenesou žádný díl viny a nijak se na ní nepřičinili.

Za jeden z takových projevů považuji například facebookový status pražského zastupitele za TOP09 a profesora z Vysoké školy ekonomické, Martina Dlouhého, který vyzval k bojkotu ruských studentů na českých školách. Pan Dlouhý ve svém statusu označil výuku studentů nepřátelského státu za morálně nepřijatelnou, pro mě je to naopak snaha o nastolení narativu kolektivní viny, která je morálním dnem a něčím, co podle ve vysokoškolského prostředí v roce 2022 opravdu nemá co dělat.

Bohužel však nešlo o ojedinělý přestřel a podobných projevů se ve veřejném prostoru v uplynulém týdnu objevilo nepočítaně. A to nejen v podání konkrétních jednotlivců, ale bohužel i v případě oficiálních stanovisek institucí, u kterých bych v dané situaci obzvlášť čekala, že svými kroky budou nabádat především k míru – nikoliv podněcovat posilování pocitu kolektivní viny. Například přerušení spolupráce Masarykovy univerzity s ruskými univerzitami je pro mě zcela nepochopitelným krokem, který se ve svém důsledku dotkne především lidí, kteří se situací na Ukrajině nemají vůbec nic společného. Kromě akademické obce lze najít podobné projevy společenské hysterie dokonce ve zdravotnictví, kde některá zdravotnická zařízení odmítají ošetřovat pacienty s ruským občanstvím v případě, odmítnou-li podepsat nesouhlas         s ruskou invazí na Ukrajinu. Takovéto projevy diskriminace by na akademické ani lékařské půdě neměly mít v civilizovaném světě svoje místo a je potřeba je odsoudit za každé situace, ať už jsou namířené proti komukoliv.

Projevem nesmyslné celospolečenské hysterie jsou také návrhy na přejmenovávání hotelů, ničení památníků rudoarmějců, nebo dokonce ničení majetku a vandalství na organizačních jednotkách KSČM, ačkoliv se sama dlouhodobě veřejně vyslovuji pro mírové řešení celého konfliktu. Ze srdce vás všechny žádám a prosím, zkusme se i nyní ve vypjatých chvílích chovat za každé situace tak, abychom se jednou, až se budeme ohlížet zpět, nemuseli za své jednání stydět.

Mezi všemi prohlášeními představitelů české vlády, které místo snahy o tlumení emocí spíše přilévají olej do ohně, by se ale neměly zcela ztratit další skutečnosti, které se u nás na politické scéně odehrály.

Pravicová asociální vláda Petra Fialy totiž i v uplynulém týdnu prokázala svou bezbřehou aroganci a znovu jasně demonstrovala, že po volbách a při korytech již necítí potřebu se komukoliv s čímkoliv zpovídat. Přes výzvy KSČM, opozice, ale i spousty zástupců veřejnosti, odmítla vláda schválit program schůze Sněmovny, dle kterého by musela veřejně vysvětlit okolnosti a načasování podepsání pro Českou republiku zcela nevýhodné smlouvy o dole Turów. Smlouvy, kterou i ekologické organizace, dlouhodobě se tématem Turówa zabývající, označují za skandální. Českým občanům tak nezbývá nic jiného než nyní věřit Markétě Pekarové Adamové, která ještě před nedávnem označovala finanční kompenzace za důl Turów za směšné, aby ty stejné kompenzace, tajně a rychle schválené, před veřejností utajované, nyní ve svých facebookových statusech vyzdvihovala. Chápu, že takové názorové veletoče se vysvětlují dost těžko, a proto je prostě snazší se jakékoliv obhajobě před lidmi ve Sněmovně vyhnout.

Na povrch vyplavala také další ukázka kmotrovství u ODS, která znovu dokazuje, že i s novými tvářemi v čele jde o stranu se stejnými praktikami, jako v dobách její největší slávy za Topolánka a Nečase. Nová kauza se týká oblíbeného přírodního areálu s vodní nádrží Džbán, kterou Pražané dlouhodobě hojně využívají v letních měsících ke koupání a rekreaci. Navzdory memorandu o bezúplatném převodu státního majetku na město, pod kterým byli podepsáni současní pražští politici ODS, totiž v roce 2012 došlo k jeho dražbě. Dále už se dá pokračování příběhu v režii ODS snadno domyslet. Dražba pozemku o 180 tisících metrů čtverečních nebyla zveřejněna na úřední desce, proběhla zcela náhodou těsně před Vánoci a pozemky koupila firma Molepo, registrovaná v daňovém ráji bez dohledatelného záznamu o jejích majitelích, u kterých se později investigativním novinářům podařilo prokázat jasnou vazbu na další představitele ODS. Letos tak Džbán podle všeho už nebude sloužit veřejnosti ke koupání z důvodů plánované developerské výstavby bytů, které si stejně zase nikdo z běžných občanů nebude moct dovolit a skončí tak v rukou spekulantů s nemovitostmi. Nic na tom zjevně nezmění ani devět tisíc podpisů pod peticí, která žádá zachování rekreačního charakteru místa a zpětné vykoupení pozemků do veřejného vlastnictví. Krásná ukázka praxe zacházení s veřejným majetkem v podání vládnoucí ODS.

Díky za to, že jste dočetli až sem a budu se těšit opět za týden!
Kateřina Konečná

Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=5w_fn3-ZkCQ

Přikládám rovněž sestřih mého vystoupení na Českém rozhlase: https://www.youtube.com/watch?v=bWfbylyFoXU

Dále vystoupení v CNN Prima News s poslancem TOP09 Kolářem: https://fb.watch/brAHhuitxm/

A ještě vystoupení v Partii Terezie Tománkové: https://fb.watch/bsBknVVtph/

 

 

STANOVISKA

KSČM prosazuje mírové řešení situace na Ukrajině

KSČM soustavně protestuje proti neustále se zhoršující mezinárodní situaci související s eskalací konfliktu ve východní Evropě. Ten nyní postoupil do další dramatické fáze. Po uznání nezávislosti Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky Ruskou federací zahájily ruské ozbrojené síly vojenské operace na ukrajinském území, s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako principiálně protiválečná strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou a požaduje ukončení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.

KSČM zároveň upozorňuje, že původcem současného stavu není zdaleka jen Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským režimem. Ten již osm let vraždí obyvatele Donbasu, mezi nimi ženy a děti. Aktuální střet přitom není možné oddělit ani od jeho historických kořenů, které sahají k zániku Sovětského svazu před 30 lety, k následné expanzi paktu NATO do střední a východní Evropy a ke krvavému státnímu převratu na Majdanu v roce 2014. Systémovou příčinou je pak prosazování ekonomických a politických zájmů velmocí a jejich soupeření o přerozdělení sfér vlivu, které je přímo spojeno s vojenskými intervencemi, hrozbou silou, embargy a vměšováním do vnitřních záležitostí suverénních států. Jsou to totiž imperialistické choutky kapitálu, jež v honbě za ziskem opakovaně překračují tenkou hranici míru.

KSČM jako východisko z ukrajinské krize vždy prosazovala mírové Minské dohody a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. KSČM dlouhodobě usiluje o novou bezpečnostní architekturu Evropy, zahrnující všechny evropské státy, s cílem zamezit dalším válečným tragédiím na kontinentu. Zabezpečení míru je pro KSČM prioritou.

VV ÚV KSČM, 25, 2, 2022 

 

KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!

 KSČM rozhodně protestuje proti neskrývaným válečnickým ambicím pravicové vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Ta velmi usilovně podporuje současnou eskalaci napětí v Evropě a válečné přípravy USA a agresivního válečného paktu NATO související se stávající situací na Ukrajině. Součástí této politiky byl vládou schválený dar více než 4 tisíc kusů dělostřelecké munice za téměř 37 milionů korun, směřovaný na Ukrajinu. Ministryně obrany Černochová však opakovaně zdůraznila, že mohou následovat i další zbrojní dodávky, a dokonce zmínila i možnost vyslání vojáků Armády České republiky na Ukrajinu. Ostudná návštěva ministra zahraničí Lipavského na jihovýchodě Ukrajiny pak byla demonstrací podpory nejen kyjevského režimu, ale i válečných příprav a symbolem naprostého úpadku, do kterého se dostala česká diplomacie.

Stále nové síly paktu NATO se v současnosti přesouvají na území střední a východní Evropy. Navzdory mohutným protestům slovenských občanů a jejich většinovému nesouhlasu byla před několika dny prosazena mezinárodní dohoda umožňující ozbrojeným silám USA využívat letecké základny na Slovensku. Obdobnou smlouvu umožňující permanentní přítomnost vojsk USA i v naší zemi přitom prosazují také představitelé současného pravicového vládního slepence. V následujících dnech se pak připravuje průjezd dosud největšího konvoje armády USA přes naše území.     V rámci provokačních vojenských manévrů Saber Strike 2022 by se mělo republikou směrem na východ přesunovat na 1800 vojáků a 700 kusů vojenské techniky. Navzdory mohutným propagandistickým kampaním a mediální blokádě demonstrují proti tomuto vývoji lidé svůj nesouhlas na řadě shromáždění v České republice, na Slovensku i v dalších zemích.

KSČM principiálně odmítá, aby se Česká republika podílela na zvyšování mezinárodního napětí a nebezpečí nové války. Komunisté zásadně nesouhlasí s vojenskou i politickou podporou válečných příprav ze strany české vlády a zatahování naší země do možného válečného konfliktu. KSČM protestuje proti dalším přesunům vojsk paktu NATO směrem na východ a rozhodně nesouhlasí s jakoukoli přítomností cizích vojsk na území České republiky. KSČM prosazuje snižování napětí v Evropě a řešení krize související se situací na Ukrajině mírovými a diplomatickými prostředky, například v Normandském formátu, na základě mezinárodního práva, Charty OSN a Minských dohod. Společně s mnoha dalšími občany jsou komunisté odhodláni udělat vše pro to, aby bylo nebezpečí války odvráceno.

                                                               VV ÚV KSČM, 11. 2. 2022

 

Neschopnost a pasivita vlády ohrožuje sociální smír

             Rozpočtové provizorium být nemuselo! Jeho zdůvodnění byly jen silácké řeči. Ve skutečnosti však vláda nenavrhla rozpočet nijak zásadně nový. Na odiv stavěná úspornost vlády v návrhu státního rozpočtu se opírá jen o účetní trik. Je to zatím jen číselná hra s inflací, navýšenými příjmy bez jakýchkoliv aktivních daňových opatření. Návrhy ODS+TOP09+KDU-ČSL+Pirátů+STAN ve svém důsledku znamenají, že bohatí nadále více bohatnou a chudí ještě více chudnou! Díky inflaci se tak stále snižují reálné příjmy a ničí drobné úspory. KSČM prosazuje návrat k progresivnímu daňovému systému, bez toho ozdravit veřejné finance nebude možné. Ať krizi zaplatí bohatí!

            Také náprava výdajové politiky zůstává jen na papíře a je návratem do éry tupých škrtů.    V návrhu rozpočtu vláda nenalezla způsob, jak rozumně šetřit. Nejšílenější škrt je zrušení předchozího navýšení plateb za státní pojištěnce. Rezervy zdravotních pojišťoven jsou ohroženy! Hrozí snížení dostupnosti zdravotní péče, to KSČM zásadně odmítá! KSČM odmítá i dvojí kvalitu zdravotní péče.

             Dalším problémem je drahá energie, která se v ČR vymkla kontrole a ničí lidi. Energetická chudoba postihuje zejména domácnosti s nízkými a středními příjmy. Špatná situace v energetice má vliv i na zaměstnanost, výrobu a růst spotřebitelských cen. Je nezbytné přijmout rychlá a účinná opatření na zmírnění dopadu na nejzranitelnější osoby, ale i na menší podniky a energeticky náročná průmyslová odvětví.

             Vláda ČR však odmítá realizovat návrh KSČM na zavedení cenových stropů a poskytování dostatečných kompenzací. Nemůžeme levně vyrábět, prodávat a pak draho nakupovat zpět. Občané tak zůstávají opět sami, bez reálné a nebyrokratické pomoci. KSČM nebude nikdy podporovat řešení na úkor většiny občanů!  Její program je programem pro dolních deset milionů!

                                           VV ÚV KSČM, 25. 2. 2022

 

KSČM: dost bylo nekvalitních a drahých potravin!

            Rostoucí inflace představuje enormní finanční zátěž pro mnoho domácností. Vedle růstu cen za bydlení, energie a dopravu, je velkým problémem zdražování potravin. Řada rodin, seniorů a osamělé žijících občanů už má problém koupit i základní potraviny!

             Za rok 2021 vzrostly v ČR ceny potravin o 4,2 % napříč sortimentem. Výrazně zdražilo např. pečivo i mléčné výroby.  Ještě více rostou ceny našich zemědělských výrobků, ty loni vzrostly dokonce o 9,8 %.  Rozdíl spotřebních a výrobních cen je dán zejména praktikami obchodních řetězců, které na rozdíl od západních zemí mají přirážku až 100 %.

Jednoznačný problém z hlediska potravinové bezpečnosti do budoucnosti je rozporná dotační politika EU i české vlády. KSČM požaduje konec diskriminace a rovný přístup k zemědělské dotační politice. Zaměření se pouze na malé zemědělské farmy bude mít negativní dopad na konkurenceschopnost naší výroby. Na pozadí deformované zemědělské politiky EU trpí čeští výrobci i spotřebitelé. Cílem KSČM jsou kvalitní, cenově dostupné a české potraviny! Stop dvojí kvalitě potravin!

Pravicová vláda ODS + TOP09 + KDU-ČSL + STAN + Pirátů ani v této oblasti žádná řešení pro občany nenabízí. V sousedních zemích se vlády alespoň snaží hledat cestu, jak občanům pomoci. Např. Polsko od 1. února zavedlo nulovou sazbu DPH na velké množství potravin. KSČM vyzývá vládu, aby realizovala opatření proti rostoucí drahotě ve prospěch občanů i českých zemědělců. 

             KSČM podporuje podniky s komplexní výrobní strukturou jako základnu naší potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Řízené opuštění tlaku na soběstačnost je rovněž jednou z příčin rychlého zdražování.

KSČM prosazuje vznik českého distribučního řetězce jako protiváhu řetězců zahraničních! Zemědělská, zpracovatelská a prodejní družstva jsou stále dobrým a ve světě osvědčeným řešením!
                                           VV ÚV KSČM, 11. 2. 2022

 

Ze 7. jednání VV ÚVKSČM dne 11. 2. 2022

Schválena byla 2 stanoviska k politické situaci – Dost bylo nekvalitních a drahých potravin! a KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!

Schválen byl přehled akcí KSČM v 2022, včetně finanční podpory, pokud byla požadována Demonstrace za mír v Jihlavě 5.2. (proběhla), Setkání u partyzánského památníku v Mnichu při příležitosti 77. výročí (7. 5.), Pietní akt u památníku partyzána Jiřího Jírovského (8. 5.), 30. setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech (20. 8.), 32. setkání levicových občanů v Sekeřicích 2022 a slavnost Haló novin (10.9.)

Diskutoval se Pracovní řád KSČM, na základě návrhu zkrátit pracovní dobu na 37,5 hodin týdně bude probrán ještě s odborovou organizací.

Schválen byl postup KSČM k volbě prezidenta ČR. Petiční archy jsou již k dispozici na OV. Proběhne online porada vedení krajů s předsedkyní ÚV KSČM Kateřinou Konečnou, Josefem Skálou a volebním manažerem pro prezidentské volby, zformování volebního týmu, vytvoření www stránek (vše v únoru), koncepce kampaně bude schválena následně, po okresech je vyžadován seznam akcí (sběr podpisů, shromáždění, agitace) v první várce do 28. února, pak průběžně.  Kontrola a odevzdání archů proběhne do 31. října.

Podána byla informace o přípravě senátních voleb

Dále upřesněny byly pracovní komise pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM (náš kraj své zástupce má).

Schválena byla POZ celostátního aktivu pedagogických pracovníků, pořádaného u příležitosti oslav Dne učitelů, proběhne 19. 3.

Podpořeno bylo vyslání delegace (ss. Konečná, Roman) na zasedání pracovní skupiny MSKDS v Lisabonu.

Připravují se akce k průjezdu armády USA, budou je koordinovat ss. Krajča, Šimůnek (zřejmě demonstrace před US ambasádou, možná i akce v Jihlavě, oboustranně u hranic se Slovenskem atd.)        

                                                                                                     Zdeněk Štefek

 

Zpráva z 8. jednání VV ÚVKSČM dne 25. 2. 2022

Schválena byla 2 stanoviska - „KSČM prosazuje mírové řešení situace na Ukrajině“.

Prošlo i POZ 4. zasedání ÚV KSČM, které se uskuteční 26. 3. 2022 v budově ÚV KSČM.

Schválena byla částka 1 mil. Kč na prezidentské volby, podána byla informace o stavu přípravy voleb v roce 2022 (návrh grafiky, dosavadní přehled kandidátů do Senátu) a volbě prezidenta v roce 2023.

Aktualizovány byly akce KSČM v roce 2022, přibylo setkání na Lázku 6. 8.

Schválen byl pracovní řád KSČM, pracovní doba je nově 37,5 hod. týdně.

Podpořeno bylo konání semináře Komise žen ÚV KSČM (z každého kraje 3-4 zástupci, uskuteční se v sobotu 23. 4. 2022 v budově ÚV KSČM (153). Tématem referátu bude „Ženy, které předběhly svoji dobu“.

Podána byla informace o činnosti Institutu české levice. Plánují se nejbližší akce ak dostat levici opět do parlamentu? e-sborník k výročí ukončení II. světové války, dále

Předběžně byla podána informace o návrhu rozpočtu KSČM, schodek se očekává 37, popř. 38 mil. Kč (ÚV 27 mil. Kč, OJ 10 mil. Kč).

V informaci o hospodaření a.s. Futura zaznělo, že nejsou zajištěny v současnosti příjmy z reklamy v dostatečné výši, příští VV ÚV KSČM možná bude muset řešit krizi.

                                                                                         Zdeněk Štefek

 

Informace o přesunu vojsk USA a protestních akcích

15. úneprotest.jpgnora 2022 v noci se začaly přes území České republiky přesunovat jednotky armády USA.  Celkem přes Českou republiku v rámci vojenských manévrů Saber Strike 2022 přejelo šest konvojů, které byly rozděleny do několika menších skupin. Jednalo se o 1500 vojáků a 700 kusů vojenské techniky, která se přesunovala vždy v noci.  Trasa konvojů vedla z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, kde byla naplánována přes den pauza, a následně pak opět po silnici I/38 na dálnice D1 a D2 na Slovensko. Podle některých zdrojů měly vojenské konvoje projíždět Českou republiku do úterý 22. února, jinde byl uváděn nejzazší termín až sobota 26. února. Zpáteční přesun směrem na západ je pak avizován na polovinu března.

nenato.jpgKSČM s přítomností vojsk USA na našem území zásadně nesouhlasí. Jedná se o provokační manévry, které na pozadí současné eskalace mezinárodního napětí jednoznačně přispívají, k již tak vysokému nebezpečí nové válečné tragédie. Proto mimo jiné organizujeme a podporujeme protesty proti přesunům armády USA přes území naší republiky. V současnosti víme o těchto připravovaných akcích:

 • Ve středu 16. 2.  připravili  od 17 hodin jihlavští komunisté protest na mostě silnice do Jamné nad dálnicí za Kozlovem, nedaleko vojenského tábora, který budou konvoje využívat. Připraveny byly transparenty, účastníci byli oblečeni do reflexních vest, protože se akce odehrávala u vozovky.
 • Ve středu 16. 2. plánovali také slovenští odpůrci NATO protest na česko-slovenské hranici. Proběhla formou automobilového konvoje míru.
 • Na neděli 20. února byla připravena demonstrace před budovou velvyslanectví USA v Praze. Akci svolal Krajský výbor KSČM Praha na 14:00 do ulice Tržiště na Malé straně. Vedle KSČM ji podpořily různé mírové a protiválečné organizace. Protest byl naplánován na víkend proto, aby se jej mohli zúčastnit nejen lidé z Prahy a okolí, ale aby na něj mohli dorazit i účastníci z dalších míst republiky. Náš okres byl také zastoupen.

 

Ze života základních organizací

Výborová schůze ZO KSČM Brandýs nad Labem se konala dne 21. 2. 2022

v restauraci U Mikeše v Brandýse nad Labem. Pozvala dva zájemce o členství, se kterými proběhla zajímavá diskuse. Pro zájemce byl zabezpečen program strany a byli i pozváni na konferenci. Předány byly i zpravodaje a blahopřání k MDŽ.                           

Dále se zabývala informací o manifestaci u velvyslanectví USA 20. 2. 2022. S. Šrámek ocenil vystoupení hostů, účast byla tak 140–170 lidí. Manifestace splnila svůj účel.

Schůze se zabývala také přípravou okresní konference KSČM 26. 2. v Praze, dva delegáti jsou připraveni i podávat doplňovací návrhy k předkládaným podkladům.

         Na základě zprávy Stanislava Šrámka shrnul Zdeněk Štefek

 

Dvě války v Evropě – jeden závěr

V roce 1999, v srdci Evropy, NATO, USA, EU a jejich spojenci bombardovali Jugoslávii. Dnes, v roce 2022, Rusko zaútočilo na Ukrajinu v nespravedlivé a destruktivní válce.  Nicméně, kde jsou skryti všichni ti, kteří se v roce 1991 snažili přesvědčit všechny národy, že rozpad Sovětského svazu a svržení        v zemích východní Evropy se odehrávají ve prospěch mezinárodní bezpečnosti a globálního míru?

Pravda byla jiná, když existoval Sovětský svaz, existovala „protiváha“, existovala mocná mocnost skutečně ve prospěch míru a přátelství národů. Po svržení se mezinárodní rovnováha moci drasticky změnila. NATO, USA, EU vedly války v Iráku, Afghánistánu, Sýrii, Libyi, Jemenu, Arménii atd. Skutečný závěr je jeden a jediný. Svržení socialismu ve východoevropských zemích způsobilo pouze utrpení.

Světová odborová federace požaduje ukončení války na Ukrajině i teď. Ruský útok by měl nyní přestat, NATO by mělo být ihned rozpuštěno a musí být veden zásadní dialog.

Ujišťujeme přidružené odborové svazy Světové odborové federace na východní Ukrajině, že podporujeme úsilí o zajištění jejich práva rozhodovat samostatně o své současnosti a své budoucnosti. SOF byla a zůstává proti fašistickým praktikám ukrajinské vlády, která je loutkou USA a NATO. Obyvatelé Ruska, Ukrajiny a všech zemí by měli denně vyvíjet úsilí o rozvoj míru prostřednictvím vztahů přátelství a solidarity. Náš společný boj proti imperialistickým rozporům musí a může zastavit imperialistické války.

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (OSČMS) jakožto člen SOF a jejího evropského střediska, EUROFu, připojuje svůj hlas a stojí pevně na straně veškerého ukrajinského lidu, trpícího válkou, již nevyvolal ani si nikdy nepřál.

Sekretariát Světové odborové federace, 24. února 2022

 

Sto let bojů za spravedlivější svět  - seriál na pokračování: 10. část

 mhavlicek.jpgV lednu 1928 se v Praze konal VI. sjezd Komunistického svazu mládeže Československa. Věnoval zvýšenou pozornost mezinárodním otázkám. Klement Gottwald upozornil na nebezpečí imperialistických válek a vyzval k obraně Sovětského svazu.

V této době sílící ekonomické krize se konal pokus o sblížení a sjednocení sociálně demokratických národních uskupení na našem území (německé, polské a podkarpatské) s československou dělnickou sociální demokracií. Ke sjednocení však nedošlo.

Počátkem února byla v Bratislavě založena Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení se SSSR. Nejaktivnějšími funkcionáři byli V. Clementis, P. Jilemnický, F. Král, A. Bagár, J. Borodáč a další.

Od 9. do 25. února se v Moskvě konalo IX. rozšířené zasedání exekutivy Komunistické internacionály. Schválilo taktickou linii „třída proti třídě“. Mimo jiné znovu odsoudilo trockismus a prohlásilo jej za neslučitelný s členstvím       v komunistické straně.

V březnu se konalo zasedání ÚV KSČ. Jednalo o IX. zasedání exekutivy Komunistické internacionály, a o zkušenostech a poučení z boje severočeských horníků za zvýšení mezd.

Na Staroměstském náměstí se přes zákaz policie sešla mnohatisícová protestní demonstrace dělnictva proti chystanému zhoršení sociálního pojištění.

Další demonstrace pražského dělnictva se konala 3. dubna. Oportunistické vedení KSČ však nedokázalo využít této mohutné dělnické iniciativy. Vyhlášenou generální stávku odvolalo a tím usnadnilo postup reformistů.

Druhého května došlo v Dolných Krškanech u Nitry ke střelbě četnictva do stávkujících zemědělských dělníků. Jedna žena byla zabita a další dvě zraněny.

Následující den v Bratislavě vypukla všeobecná stávka stavbařů za zvýšení mezd. Do stávky vstoupilo přes 2000 dělníků z 23 staveb.

V polovině června se v Praze konala celostátní konference KSČ. Projednala politickou situaci, přijala rezoluci o úkolech strany, rezoluci k odborové otázce a jednala o přípravách VI. kongresu Komunistické internacionály.

6. července, v den upálení Mistra Jana Husa, měl být v Praze uspořádán tzv. Rudý den, celostátní protestní demonstrace KSČ proti zákazu II. spartakiády. Tuto akci však nedokázalo Jílkovo vedení strany dostatečně zajistit a demonstrace skončila neúspěchem. Krach Rudého dne se stal bezprostřední příčinou vnitrostranické krize.

Na následném rozšířeném zasedání ÚV KSČ se tak jednalo o poučení a důsledcích vyplývajících pro stranu z krachu Rudého dne. Rozhodlo zahájit vnitrostranickou diskusi o příčinách nezdaru Rudého dne. Usneslo zahájit přípravy ke svolání V. sjezdu KSČ a přijalo provolání k členům strany a dělnické třídě v Československu.

V červenci a srpnu téhož roku se v Moskvě konal VI. kongres Komunistické internacionály. Zúčastnilo se ho 532 delegátů z 57 stran a 9 organizací. Zhodnotil mezinárodní situaci a dospěl k závěru, že zostření rozporů mezi kapitalistickými zeměmi a třídních rozporů uvnitř těchto zemí, růst národně osvobozeneckého hnutí v koloniích a polokoloniích, zostření rozporů mezi kapitalistickým světem a Sovětským svazem otřáslo stabilizací kapitalismu, takže jsou na obzoru velké třídní boje a hrozí nebezpečí nové imperialistické války, zvláště proti Sovětskému svazu. Kongres poukázal na to, že pravicový oportunismus v komunistických stranách je hlavním nebezpečím                       v mezinárodním komunistickém hnutí. Byl projednán a schválen Program a Stanovy Komunistické internacionály. Kongres ustavil zvláštní komisi k řešení vnitrostranické krize v KSČ, v níž K. Gottwald vyjádřil zásadní stanovisko bolševického směru v KSČ k vnitrostranické krizi. Toto stanovisko bylo obsaženo v Otevřeném listě exekutivy KI československým komunistům. Na VI. kongresu Komunistické internacionály byl K. Gottwald zvolen do exekutivy Komunistické internacionály.

V Paříži byl 27. srpna 1928 podepsán Briandův-Kellogův pakt. Přistoupilo      k němu 54 států, které se zavazovaly nepoužít války k řešení mezinárodních sporů. Do 24. července 1929 byl všemi signatáři ratifikován.

Od 28. do 30. září se v Praze konalo zasedání ÚV KSC. Jednalo o výsledcích VI. kongresu KI, o vnitrostranické situaci v KSČ. Projednalo nejbližší postup strany v boji dělnické třídy. Schválilo politickou rezoluci ke zprávě ze VI. kongresu KI a o československé otázce podle  návrhu K. Gottwalda, která byla otištěna 2. října 1928 v Rudém právu a v brožuře Od oportunistické pasivity      k bolševické aktivitě. Dále přijalo Manifest k dělnické třídě o bojových akcích a směrnice k vnitrostranické a veřejné diskusi.

Konec roku 1928 jen prohluboval politickoekonomickou krizi.

V říjnu v Boroňave na Zakarpatské Ukrajině uspořádali četníci pogrom na rolníky a třicet osm jich vážně zranili.

Na Poříčí v Praze se zhroutila šestipatrová rozestavěná stavba hotelu Centrum. Při neštěstí zahynulo 60 dělníků.

Rudé právo „demokratická“ vláda úředně zastavila na jeden měsíc. V listopadu 1928 vyšlo první číslo ilegálního Rudého práva.

V Praze vyšlo první číslo Tvorby, týdeníku pro literaturu, politiku a umění, šéfredaktorem byl Julius Fučík.

V prosinci se konaly volby do zemských a okresních zastupitelstev. Komunisté získali 12,3 % hlasů a stali se druhou nejsilnější stranou.

Ústřední výbor strany jednal o přípravách V. sjezdu KSČ, který významně ovlivnil komunistické hnutí i život národů Československa na dalších šedesát let

Ale o tom zas příště.

Milan Havlíček

 

Březen 1939 a Komunistická strana Československa

V těchto dnech si připomínáme výročí 15. 3. 1939, vznik Protektorátu Čechy a Morava a vstup německých vojsk na naše území. Nebude od věci si připomenout, v jaké situaci se nacházela Komunistická strana Československa, která se v březnu 1939 nacházela ve složité situaci. Následující řádky budiž stručným historickým úvodem s přihlédnutím k situaci v Čelákovicích. Velice významné je pro komunistickou stranu (či lépe řečeno všechny ostatní politické strany) krátké období tzv. druhé republiky. Po podpisu mnichovské dohody a postoupení části území se po 1. 10. 1938 musel zmrzačený stát potýkat           s řadou problémů. Ztratil značnou část svého území a do vnitrozemí proudily davy Čechů, Slováků a demokratických Němců z pohraničních oblastí. Záhy se začal proměňovat také politický systém a mnoho hlasů volalo po jeho zjednodušení.  Došlo ke zrušení dosavadních politických stran a vytvoření Strany národní jednoty, kterou vedl agrárník Rudolf Beran, a Národní strany práce, v jejímž čele stál sociální demokrat Antonín Hampl. Členy Národní strany práce se stali i někteří komunisté, ale zakořeněná nedůvěra v jejich politiku znamenala, že přijímáni byli pouze ti „umírnění“. Dne 20. 10. 1938 byla KSČ pozastavena činnost a 27. 12. téhož roku podepsal ministr vnitra vyhlášku, kterou byla strana rozpuštěna.  Okamžitě po svém zastavení začala strana fungovat de facto ve třech rovinách; do svého rozpuštění existovalo legální vedení KSČ, od 20. 10. 1938 moskevské vedení a od podzimu 1938 (přesné datum není známé) I. ilegální vedení.  Při přechodu do ilegality strana využila své zkušenosti z ilegální práce především ze 30. let.

            Dne 20. 10. 1938 přijal Okresní úřad v Brandýse nad Labem fonogram od Okresního úřadu v Mladé Boleslavi, který zastavoval činnost organizací KSČ. Důvodem, který byl uveden, bylo členství strany v Komunistické internacionále v Moskvě, jejímž programem byla násilná změna státního zřízení a zavedení diktatury proletariátu, jak uváděl dokument. Zároveň byly prováděny domovní prohlídky okresních funkcionářů KSČ. Úřední list otiskl 28. 12. 1938 vyhlášku, kterou byla KSČ rozpuštěna a v lednu 1939 i pobočné organizace strany.  Zveřejněna byla i vyhláška o zabavení movitého i nemovitého majetku komunistické strany.  S prací v ilegalitě měla KSČ značné zkušenosti               z minulého období, ale její činnost na konci roku 1938 pochopitelně neušla pozornosti místních úřadů.         Rozsáhlé domovní prohlídky probíhaly v okrese Brandýs nad Labem 13. 3. 1939 a o tři dny později i zatýkání místních funkcionářů, kterých bylo zatčeno 183.  Jednalo se o akci, tehdy již pod taktovkou německých úřadů, s názvem Gitter (Mříže), cílící na komunisty, sociální demokraty a německé emigranty. Kronika města Brandýs nad Labem uvádí, že od března do května 1939 bylo v okrese zatčeno celkem 250 komunistů. 

            Zatýkání nepostihlo pouze větší města, ale zápisy četnických stanic          z malých obcí svědčí o tom, že rozkaz byl proveden na celém okrese, což potvrzují i vzpomínky pamětníků.  V celém Středočeském kraji došlo během akce Gitter k zatčení celkem 2 174 osob. Zajímavé je i srovnání některých okresů z tohoto kraje, které provedl historik Miroslav Görtler. Z vybraných okresů právě ten Brandýský ostatní převyšuje počtem zatčených – 183. Autor naznačuje, že to nebylo dáno reálnou silou (velkým početním stavem, úspěchem ve volbách) KSČ, ale blízkostí k hlavnímu městu.  Akce Gitter byla „první zatýkací akce německých bezpečnostních složek“ na území Protektorátu Čechy a Morava a vzhledem k vysokému počtu zatčených zpomalila budování ilegální sítě.  Vzhledem k tomu, že byla drtivá většina zatčených v krátké době propuštěna na svobodu, jednalo se spíše o akci zastrašovací.  Václav Nypl, přední funkcionář okresní KSČ na Brandýsku uvedl, že byl vězněn od 15. 3. 1939 do 17. 4. 1939.  Za skutkovou podstatu bylo u zadrženého uvedeno, že jde o horlivého stoupence a příslušníka komunistické strany.

 

Seznam zadržených členů KSČ z Čelákovic v rámci akce Gitter. Vypracováno četnickou stanicí Čelákovice 18. 3. 1939. Členové KSČ označení hvězdičkou se ještě 1. 4. 1939 nacházeli ve vazbě.

Marie Blechová, nar. 31. 8. 1896, bydliště Čelákovice čp. 168.
Jaroslav Hladík, nar. 7. 11. 1903, dělník, do Prahy dodán 23. 3. 1939.*
František Jirousek, nar. 11. 7. 1904, bydliště Čelákovice čp. 561.
Jan Krystlík, nar. 28. 8. 1904, bydliště Čelákovice čp. 399.
Václav Křováček, nar. 31. 12. 1898, dělník, bydliště Čelákovice čp. 1056, do Prahy dodán 23. 3. 1939.*
Jan Mužík, nar. 16. 5. 1889, zaměstnanec vodárenského podniku v Káraném, bydliště Čelákovice čp. 341, do Prahy dodán 23. 3. 1939. Poznámky úřadů: Místopředseda Svazu přátel SSSR. Není žádného konkrétního důkazu.*
Václav Slovák, nar. 22. 2. 1868, bývalý zaměstnanec Včely v. v., bydliště Čelákovice čp. 755, do Prahy dodán 23. 3. 1939. Poznámky úřadů: méně podezřelý, byl komunistou z existenčních důvodů.*
Jan Ulip, nar. 31. 12. 1889, bydliště Čelákovice čp. 589. Poznámky úřadů: Pokladník Svazu přátel SSSR.

Nízký počet zadržených si nelze vysvětlovat promyšlenou konspirační činností místních komunistů. Členové KSČ byli již za první republiky sledováni a jejich činnost měl na starosti zvláštní referát na ministerstvu vnitra. S troškou nadsázky lze říci, že neexistoval komunista, o kterém by úřady nevěděly. Pro německé úřady bylo snadné se k seznamům dostat (převzala je od českého četnictva), a také proto mohla akce Gitter proběhnout de facto okamžitě po obsazení zbytků ČSR. Cílem akce bylo zadržet nejaktivnější členy KSČ, nikoliv všechny. Netřeba si ale dělat iluze o velkém počtu členů strany, který se zvláště po V. sjezdu v roce 1929 rapidně snížil a již nikdy nedostoupil takové výše jako počátkem 20. let. Pro srovnání, v roce 1932 se v celém okrese Brandýs nad Labem nacházelo 17 místních a žádná závodní organizace. Organizace sdružovaly pouze 99 členů. Pozdější údaje o stavu členské základny v okrese nejsou dostupné, i na základě volebních výsledků lze předpokládat, že sympatie levicových voličů na Brandýsku směřovaly spíše k československým národním socialistům. Bez ohledu na tento fakt se komunisté stávají v pozdějších letech války (po napadení SSSR nacistickým Německem) jedním z nejvýznamnějších odbojových proudů a za svobodné Československo mnoho z nich položilo své životy. I to, kromě varování před další možnou válkou, by měla být jedna z připomínek těchto dnů.

Martin Dolejský

Poznámka:
- okupanti byli ubytování v Sokolovně a v hotelu Grado,
- na pamětní desce na Sokolovně je mezi obětmi jméno komunistického učitele
  Jaroslava Kruckého, po kterém je pojmenována i jedna z ulic v zástavbě  Nedaniny.
- Trošku jsem zapátral i já a zjistil jsem, že dva z uvedených komunistů Jan   Ulip a Václav Křováček, zakládající člen KSČ v Čelákovicích, mají ještě  v Čelákovicích své potomky. Jedním z nich je i členka naší organizace 
 Jaroslava Baltová, dcera Václava Křováčka.

Vladimír  Duník

 

Vzpomínkový akt na oběti březnové okupace 1939 proběhne 15. 3. v 17 hod
před Sokolovnou, Masarykova ulice, Čelákovice.

 

Poznámky KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2022

Vláda Petra Fialy odmítla Babišův návrh rozpočtu z října 2021 – nový návrh schválila 9. února s cílem ukončit v březnu rozpočtové provizorium a pokrátit deficit (původně 377 mld. korun) o cca 100 mld. korun, aniž by však sáhli na systémově nízké a nesolidární daně.

Nově přepracovaný rozpočet není kvalitativně nový, nenavazuje na žádnou promyšlenou koncepci konsolidace veřejných financí, žádná aktivní příjmová opatření nezahrnuje. Jen vychází z aktualizované makroekonomické prognózy, kdy růst ekonomiky zpomalí a inflace naopak zrychlí. Toto žádné skutečně aktivní opatření není.

Návrh deficitu z října 2021 se nyní snižuje o 97 mld. korun, z toho tvoří inflační navýšení příjmů 62 mld. korun – prakticky se při zpomalení reálného růstu uměle nafouknou příjmy o 3,9 %. Reálně se zdražováním nominálně vzroste inkaso nepřímých daní, daně a odvody ze zmražených příjmů však vzrostou těžko. Reforma daní bude nutná.

Rozsah samotných výdajových škrtů pak je 36 miliard korun, z velké části na provozních výdajích jednotlivých kapitol. Nejbolestivěji je vnímáno zbrzdění platů ve veřejné sféře (reálně budou klesat) a zrušení valorizace plateb na státní pojištěnce, které ještě na leden a únor platilo.

Tímto krokem vlády se přeneslo břemeno financování zdravotních služeb ze státu na zdravotní pojišťovny, které během covidové krize hodně čerpaly rezervy na účtech a nebudou tak mít dost zdrojů na zafinancování přijatých zdravotně pojistných plánů.

Změna rozpočtu tedy zahrnuje jen trik s inflačními příjmy, problematické škrty, většinou na nepravém místě (výjimkou je odklad nákupu BVP a nižší dotace na OZE). U státní správy se dá šetřit na základě racionalizačních systémových změn, ale to předpokládá významné legislativní úpravy, takto se jen zadělá na další problémy.

Problémový rozpočet může narušit sociální smír. Tento návrh rozpočtu byl nepřipraveně a neúspěšně projednáván na Tripartitě. Zejména pokud jde o zmrazené platy a platby za stání pojištěnce vyvolávají odpor odborů, zdravotní odbory mluví o stávkové pohotovosti, tento krok odmítá i Asociace nemocnic.

(z projednávaných výstupů KSČM)

                                                          

POZVÁNKA

Odborná sekce školství Komise sociální strategie ÚV KSČM si Vás dovoluje pozvat na
aktiv pedagogických pracovníků, pořádaný u příležitosti oslav Dne učitelů
v sobotu 19. března 2022 od 10.00 do 13.30 hod.
v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1, místnost č. 153.

Program:
Zahájení
Kulturní vystoupení
Vystoupení za vedení ÚV KSČM – Leo Luzar, Milan Krajča
Situace ve školství – Marta Semelová
Diskue
Závěr

Na aktiv jsou zváni zájemci a zájemkyně z řad pedagogických pracovníků a pracovnic. Občerstvení bude zajištěno, mimopražským účastníkům a účastnicím bude hrazeno cestovné.

                                                 Těšíme se na Vaši účast a případné vystoupení!

 

Významná výročí: březen

 2. 3. 1978  se stal Vladimír Remek v pořadí kosmonautem třetího státu  světa v kosmu po SSSR a USA.
5. 3. 1953  zemřel Josif Vissarionovič Stalin
8. 3. 1912  akce amerických švadlenek – Mezinárodní den žen
14. 3. 1883 zemřel německý ekonom, filozof, vědec Karel MARX, zakladatel vědeckého komunismu, myslitel tisíciletí (*5. 5. 1818)
14. 3. 1953 zemřel Klement Gottwald, první dělnický prezident ČSR
15. 3. 1939  začátek okupace hitlerovským nacistickým Německem
18. 3. 1871  ustanovení Pařížské Komuny
21. 3. 1919  vznik Maďarské republiky rad
23. 3. 1932  počátek velké Mostecké stávky (ukončení 19. dubna 1932)
28. 3. 1946  schváleny BENEŠOVY DEKRETY (Ústavní zákon č. 57)
31. 3. 1990  založena Komunistická strana Čech a Moravy

banner-fb-mir-na-ua.png

 

Společenská kronika

Významné životní výročí v březnu 2022 oslavují:

 NIZAR  TRABULSI  

PRAHA 2

70 let

 VÁCLAVA  ŠMÍDOVÁ  

SRBÍN

75 let

 JOSEF  KARBULA  

ČELÁKOVICE

80 let

 JOSEF  VESELÝ  

BRANDÝS NAD LABEM

80 let

 JIŘÍ  ŠEDIVÝ  

PRAHA 4

70 let

 

Jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie.
Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Se zármutkem oznamujeme úmrtí soudružky Vlasty Betincové ze ZO KSČM Stará Boleslav.
Čest její památce!

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta: ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019