Zpravodaj 1/2017

17. 1. 2017

Volby 2017

Jsme na prahu nového roku. Čeká nás v naší politické práci několik významných mezníků. Ať už se jedná o okresní konferenci 28. ledna nebo později krajskou. Vrcholem naší činnosti pak budou volby na podzim do Poslanecké sněmovny. Zde bude ohromný kus práce pro všechny naše základní organizace a funkcionáře. Můžeme vyjít ze zkušeností s petičními stánky na 10 místech okresu při loňských volbách. Ukázaly, že občané našeho okresu vnímají KSČM jako stranu, která jim může pomoci v jejich denních starostech. Ale to nestačí. Je třeba se ještě více dostat na veřejnost, aby naši kandidáti v jednotlivých místech byli být více vidět a slyšet. Musíme využít místní Zpravodaje a tam, kde je to možné a účelné, zaplatit billboardy či místnosti k veřejnému představování našich kandidátů do PS za KSČM. Stávající počet poslanců je zavazující a každý nižší počet je neúspěch. Naši nepřátelé nespí a udělají vše, aby nám ublížili. Už proto, že výsledky krajských voleb nebyly nijak oslnivé.

Abychom nekončili tento úvodník pesimisticky, popřejme si mnoho úspěchů  v roce 2017 a dovolte mi použít citát jednoho z našich kandidátů do PS a zároveň krajského zastupitele Zděňka Štefka: „Máme řadu nápadů, které chceme ve Středočeském kraji uplatnit. S využitím vedení kraje se je pokusíme prosadit i z opozičních lavic.“ Popřejme kandidátům do poslanecké sněmovny za KSČM, zatím navržených v našem okrese, soudruhům Štefkovi, Šafránkovi, Posoldovi, Grygarové, Milatovi a Grospičovi hodně hlasů.

 Stanislav Šrámek, člen VV

USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ OV KSČM PRAHA VÝCHOD

konaného 14. prosince 2016

Okresní výbor po projednání stanoveného programu a připomínkách v diskusi přijal následující usnesení:

1.     Bere na vědomí:

Kontrolu zápisu a plnění usnesení OV ze dne 26. října 2016
Informaci o koncepci krajského volebního štábu
Průběžnou informaci o průběhu  VČS ZO KSČM
Informaci o hospodaření okresní organizace v roce 2016
Informaci ORK  k čerpání rozpočtu 2016 a stanovisko ORR k rozpočtu 2017
Hodnocení okresního Zpravodaje a návrhy na vydávání v dalším období
Koncepci krajského volebního štábu Středočeského kraje
Informaci z jednání vyšších stranických orgánů
Písemnou informaci o činnosti MLOKu

 

2.     Schvaluje:

 Program jednání a návrhovou komisi ve složení: Pokorný, Bieronski, Zima
Návrh a OZ zajištění Okresní konference v lednu 2017 a složení volebního štábu
Vydávání Zpravodaje včetně doporučení uvedených v bodech 1-5
Rozpočet OV pro rok 2017
Příspěvek „Klubu českého pohraničí“ ve výši 4000 Kč jako dar
Časový harmonogram plánu práce na rok 2017
Písemný návrh s. Posoldy s výzvou o odstoupení s. Filipa a Dolejše a
  svolání mimořádného zasedání ÚV
Příspěvek na zakoupení letenky na pohřeb Fidela Castra ve výši
   4 000 Kč jako dar s. Skálovi
Používání zapůjčeného soukromého auta pro potřeby OV, za hospodárné
   využívání odpovídá VV

 

3.     Ukládá VV:

Předložit koncepci OVŠ  pro volby 2017-  únor 2017
Zajistit přípravu a nerušený průběh OK
Předložit OK čerpání rozpočtu OV za rok 2016
Zajistit prostory pro konání okresních akcí v budově ÚV  Z : tajemník OV
Předat do podatelny ÚV písemný návrh s. Posoldy, se stanoviskem OV      
   Z: tajemník OV s. Šrámek
Projednat nedostatky výměny členských průkazů a zajištění nápravy
Projednat průběžnou zprávu o konání VČS na VV 28. 12. 2016,   Z :
    tajemník OV

4.     Žádá členy ÚV KSČM za okres Praha východ o projednání odstoupení ss.

Filipa a Dolejše a svolání mimořádného zasedání ÚV k projednání obsahového zaměření ideologicko-programové konference.

Za návrhovou komisi:  František Pokorný

 

Schválené prohlášení OV

Strana je v dlouhodobé krizi, jejímž vnějším projevem je setrvalý úbytek členů strany, setrvalý pokles počtu ZO a setrvalý růst průměrného věku členů.

Důsledkem těchto negativních trendů je kádrová nouze na všech úrovních a ztráta schopnosti základních organizací k soustavné politické práci.

Masovost strany je potěmkinovou vesnicí. Většina základních organizací už není schopna zorganizovat samostatnou politickou akci. Kladení věnců 9. května, přání k MDŽ a zajištění výlepu plakátů k volbám jsou posledními projevy politické práce základních organizací.

IX. sjezd nepřinesl nic, čím by strana oslovila širokou veřejnost, a také nic, co by signalizovalo obrat v negativních trendech. Sjezdové dokumenty jsou propagandisticky neuchopitelné. Nikdo je nečte.

Po volebním výprasku v krajských volbách se nevede žádná diskuse o skutečných příčinách volební porážky a o vnitrostranické krizi. Chybí sebereflexe vyšších stranických orgánů. Z některých funkcionářů se stali vlastníci strany, neznající meze „koaličního“ oportunizmu, hlavně když to zajistí zastupitelské funkce.

Proto OV KSČM Praha – východ přijal na svém jednání dne 14. 12. 2016 výzvu členům ÚV KSČM, aby usnesením:

1)    Vyzvali soudruhy Filipa a Dolejše k demisi.

2)    Svolali mimořádné zasedání ÚV, které projedná obsahové zaměření ideologicko-programové konference plánované na březen 2017. Kvalifikovaný program za změnu dnešního chamtivého kapitalismu je pro budoucnost strany důležitější než formulování volebních slibů                        v nadcházejících volbách. Když strana bude mít vizi, kterou osloví široké masy, volební úspěch se dostaví sám.

OV KSČM Praha-východ

 

Z činnosti Středočeského KV KSČM

Od OV KSČM 26. 10. 2016 se konala dvě zasedání KV KSČM.

3. listopadu 2016 se KV zabýval činností krajských zastupitelů a schválil hodnocení voleb do Zastupitelstva kraje v roce 2016. Diskutoval nad návrhem rozpočtu KV na rok 2017, (byl schválen), a nad ustavením Krajské rady zastupitelů.  Rozšířen byl i VV KV o ss. Klána a Truxovou. KV doporučil za Středočeský kraj do ideologické komise ÚV KSČM s. Grospiče. Začal připravovat krajskou konferenci 18. 2. 2017. Klíč je 4+1:250 členů.

10. prosince 2016 se KV zabýval podrobněji přípravou krajské konference a navrhl výchozí volební a jednací řád. S. Klán předložil návrh koncepce krajského volebního štábu. Bude se věnovat volbám, krajskému volebnímu štábu a bude členem ÚOVŠ. Schválil se též termínový a obsahový plán práce StčKV KSČM na 1. pololetí roku 2017.

Zdeněk Štefek, člen KV

 

Radíme se nad výsledky a dalším postupem

7. prosince 2016 organizoval klub zastupitelů za KSČM v Praze se Společností pro evropský dialog a SPASem za podpory Nadace Rosy Luxemburgové seminář o roli radikálně levicových politických reprezentací        v místních / krajských zastupitelstvech. Přes malou účast zazněla spousta zajímavých tezí. Třeba o tom, že naši zastupitelé si nechali vzít téma větší participace veřejnosti a referend. Podrobná informace z akce, které jsem se účastnil za klub zastupitelů Středočeského kraje, vyšla v Halo novinách.

8. prosince se uskutečnila porada s předsedy klubů krajských zastupitelů a předsedy KV KSČM. Zaměřena byla na východiska ze současné politické situace po krajských volbách a na zaměření další práce v krajských zastupitelstvech. Podnětné byly příspěvky o situaci v jednotlivých krajích.

22. prosince se sešel s vedením strany taktéž mimořádný VV KV. Projednávala se příprava krajské konference a voleb a, samozřejmě, i aktuální politická situace. Každý kandidát do PS PČR by si měl co nejdříve vybrat své nosné téma a v tom se zdokonalovat.

Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů

 

Existují hranice politického hyenismu?

Lidská neštěstí přicházejí v dnešní době prakticky každý den. Jen jejich rozměr, hloubka a zranitelnost bývá odlišná.

V době vánočních svátků nejen celým kulturním světem otřásla smutná událost. Do vod Černého moře se zřítil letoun, na jehož palubě se nacházeli členové armádního souboru Alexandrovců. Jejich cílem měla být Sýrie a jedním z jejich vystoupení i koncert pro osvobozené město Aleppo. Dalšími oběťmi tohoto leteckého neštěstí se stali i novináři či lékařka Jelizaveta Glinkovová, známá veřejnosti pod přezdívkou Doktorka Líza.

Lítost nad tragédií vyjádřili kromě prezidenta ČR Miloše Zemana a dalších přestavitelů politického a veřejného života i osobnosti kulturního spektra, například Helena Vondráčková či Karel Gott.

Uvést na pravou míru smrt Alexandrovců se na svém facebookovém profilu rozhodl také Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty a se svým komentářem přispěchal i europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina.

A právě komentáře těchto dvou osob dokázaly v těchto svátečních dnech pozvednout ze židle nejednoho čtenáře. Především takové, kteří nevyznávají módní trend politické korektnosti. V případě kamarádů ukrajinských banderovců europoslance Štětiny se jedná o člověka, jehož celoživotní politický vývoj lépe vystihuje výraz politická prostitutka.

Politické »zrání« této osoby svědčí o jeho skutečném charakteru a znovu dokazuje, že pro peníze a »moc« je leckterý člověk schopen udělat skutečně vše! Naštěstí ani jeho politický turismus z jedné strany do druhé nepřispěl        k tomu, aby se mu dostalo společenského ocenění. Pravděpodobnější je, že jednou jej historie zařadí k vlastizrádcům českého státu.

Sedmadvacetiletý Jakub Janda je poněkud jiná extra třída! Kromě hříchů  mládí, kdy účinkoval v pornofilmu pro homosexuály, vešel ve známost jako politický komentátor a zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty, ke kterým se řadí například i Žantovský, Klvaňa či Halík a podobné »kvality« včetně tzv. Kroměřížské výzvy.

Škoda, že nežije v jiné zemi, nejlépe v USA. Při pohledu na jeho rozsáhlou a komplexní minulost by měl velkou šanci stát se v budoucnosti nejmocnějším mužem tohoto státu, o němž se většina jeho obyvatel domnívá, že stále je!

Není náhodou, že v naší republice, která je věrným vazalem Spojených států amerických a NATO, může svým každodenním mediálním působením ovlivňovat názory obyvatelstva prostřednictvím mnoha propojených informačních zdrojů. Jakub Janda se, bohužel, stal i trumfovým esem Chovancova nově zřízeného útvaru ministerstva vnitra, který má rozkrývat dezinformace a propagandu. S tímto útvarem v různých anketách nesouhlasí více než 90 procent občanů a zdá se, že vedle ÚSTR tak bude působit další úřad, který nemá své opodstatnění.

Fanoušky Alexandrovců může alespoň trochu uklidnit zpráva, že jejich plánované koncerty v rámci European Tour 2017 se uskuteční a soubor před českým publikem v květnu tohoto roku vystoupí. Navzdory letošnímu nepříznivému osudu světoznámého souboru i hyenismu pánů typu Štětiny a Jandy budou Alexandrovci v obnovené sestavě i v dalších desetiletích rozdávat dobrou náladu svým příznivcům a předávat poselství, kterému patří budoucnost!

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského krajského výboru KSČM

 

Z 2. zastupitelstva Středočeského kraje

62 zastupitelů zahájilo v pondělí 19. prosince 2016 2. zasedání zastupitelstva. V úvodu složil slib zastupitel Zdeněk Milata. Schválena byla mandátová, volební a návrhová komise a také ověřovatelé.

Do programu byly navrženy body: Pozastavení vyplacení dotace Středočeským vodním cestám a poskytnutí individuální účelové dotace na zajištění EVVO. Zařazení bylo přijato a program byl schválen. Schválen byl též zasedací pořádek. Dozvěděli jsme se, že 3 členové TOP09 v koalici již nejsou členy TOP09.

K jednacímu řádu se diskutovalo o počtu zastupitelů pro klub. Koalice chtěla snížit počet zastupitelů pro klub na 3, účelově kvůli rozpadu právě TOP09. Předkládali jsme protinávrh, aby zůstali 4 zastupitelé (návrh získal podporu 19 zastupitelů). Pravá TOP09 navrhla minimálně 2. A aby občané měli možnost vystoupit při projednávání každého bodu před hlasováním, nebo na začátku programu, to je ale věc schváleného programu.

Pak se uskutečnila volba předsedů, místopředsedů a členů Výborů, kde jsme informovali, že jsme chtěli 2 zástupce ve Výboru pro dopravu, protože nám tam totiž zůstal jen jeden a opozice tak má nejmenší zastoupení. Pravá TOP09 předložila vlastní návrhy, protože není odpovídajícím způsobem zastoupena.

Kovářová se vzdala uvolněné funkce předsedkyně výboru pro dopravu. Bude ji vykonávat neuvolněně.

Nakonec byl schválen pozměňovací návrh ČSSD a nebyl podpořen návrh TOP09. Přijat byl i celý materiál.

Na řadu přišlo projednávání rozpočtu na rok 2017.             V diskusi zkritizoval rozpočet Peřina, malou částku na fondy, shodli jsme se společně na kritice nadměrného očekávání příjmů. Kritizovali jsme i malou investiční činnost, potřebu racionalizace provozních výdajů a požadovali větší rezervu. Kromě mého vystoupení si     k dopravě řekl své i Ivan Cinka, že nárůst prostředků je pouze optický, že nebudou stačit prostředky na výkup pozemků pod silnicemi a předložil i návrh klubu na vrácení žákovského jízdného. Krajská vláda potvrdila, že chce fondy tlumit. Diskuse byla bouřlivá a tak si koalice odhlasovala konec rozpravy k rozpočtu. A nedala už mi ani slovo.

Neprošel návrh dát 150.000 Kč na Pakt zaměstnanosti, náš návrh vrátit žákovské jízdné také neprošel (18 pro, proti 42), ani návrh ČSSD vrátit žákovské jízdné (18 pro, proti 44).

Radní Peřina navrhl snížit příjmy na daních o 500 mil. Kč, to také neprošlo (18 pro, proti 42).

Rozpočet byl schválen (pro 43, proti 14, zdrželo se 5).

Další finanční záležitosti se týkaly odměn a cestovních náhrad zastupitelů a členů výborů a komisí. Prošel návrh Zdeňka Milaty navýšit odměňování za výkon funkce ve výborech a komisích nečlenům zastupitelstva z 1000 na 1500 Kč.

Podpořena byla dotace z Fondu hejtmana pro městys Mšec. I dodatky zřizovacích listin Krajské správy a údržby silnic.

Blok zdravotnictví začal informací o stavu hospodaření nemocnic. Náměstek Kupka zkritizoval hospodaření zejména kladenské nemocnice. Připustil problém s pojišťovnami a jejich skladbou.  Nemocnice čeká restrukturalizace péče. Ostatním nemocnicím ztráta prý nehrozí. 

Vystoupil i ředitel kladenské nemocnice Lemon. Vrátil se k výsledku roku 2015, v kterém je promítnuta zpožděná platba od pojišťovny 2014. Snížila se i další částka od pojišťovny. Dalším důvodem je dlouhodobé podfinancování ze strany pojišťoven. Představil řadu jednání, které absolvovali kvůli narovnání financování. Radní Macháček se vyjádřil ke kumulované ztrátě nemocnice.

Naše zastupitelka Jiřina Fialová shrnula kroky kraje na podporu kladenské nemocnice. Hospodaření se pravidelně projednávalo na Radě kraje,                 v představenstvech i dozorčích radách. Jednání bylo i s VZP, na Ministerstvu i s ministrem a premiérem. Upozornila, že Kladno má největší obložnost, ale mají nízké základní jmění. Představila i řadu ocenění, které nemocnice za poslední roky dostaly. Diskuse pokračovala s účastí všech klubů. Koalice shazovala vše na minulé dvě levicové vlády, opozice ukazovala, že příčiny jsou ještě z dob vlády ODS.

Pak se projednávalo odvolání členů představenstev a dozorčích rad a jmenování nových. Zase se v diskusi projevil spor mezi TOP09 a exTOP09. KSČM má zástupce jen v dozorčí radě Nemocnice Příbram.

Zrušeny byly, přes náš nesouhlas, regulační poplatky za pohotovosti.

Schváleno bylo kofinancování již rozběhlých projektů vybavení nemocnic       v Mladé Boleslavi a Benešově. Zastupitelka Fialová doplnila informaci, že dvě další nemocnice využily podobných výzev a ty byly již odhlasovány v minulém období.

Zamítli jsme žádost společnosti NISAINVEST o prominutí smluvní pokuty u cyklostezky Psáry – Libeř – Libeň. Změnili jsme účel poskytnutí individuální dotace – místo prostředků na roční pronájem dvou kontejnerových učeben si je budou v Mníšku pod Brdy kupovat za podpory kraje 1 mil. Kč.

Změněny byly vzorové smlouvy na individuální dotace na smlouvy, které schválilo předminulé zastupitelstvo a které ještě nebyly podepsány - za kraj je tam nový zástupce.

Vzali jsme na vědomí harmonogram výzev v rámci programu ITI a informace o upravené verzi Strategie. Zabývali jsme se Středočeským inovačním centrem, jeho činností za rok 2016 a schválili jsme dotaci na činnost v roce 2017, kdy bude mít SIC výdaje okolo 45 milionů a my ho budeme dotovat cca 26 miliony. Přibydou i nevyužité prostředky z roku 2016.

Byl přijat i návrh na pozastavení vyplacení dotace na činnost spolku Středočeské vodní cesty, z. s., i když jsme se zdrželi, protože to byl materiál na stůl a tvořil ho jen jeden list.

Poté byly schváleny aktualizace plánu investic i zásobník projektů.

Pouze tři majetkové operace (bezúplatný převod, úplatný převod a směna) ukázaly na malou akceschopnost současného náměstka. Dříve bylo běžné projednat desítky majetkových bodů. Diskutovalo se i o koncepci nakládání       s majetkem. Náměstek přiznal, že neví, jaký má kraj zbytný majetek, že má jen nějaký seznam a bude pátrat dál. Přitom seznam zbytného majetku existuje.  Náš zastupitel seznámil přítomné, jak se „hospodařilo“ za vlády ODS, kdy se lukrativní majetek prodával jen s vyvěšením na desce před úřadem.

Ve školství byly prominuty odvody a penále za porušení rozpočtové kázně Kutnohorské Tour o.s. a spolku DFK Mnichovo Hradiště.

Schválili jsme smlouvy o kofinancování projektů na zateplení subjektů v sociální oblasti. Z kultury byly schváleny změny zřizovacích listin, zákonné prostředky na navýšení mezd v pověřených knihovnách i závěrečný dodatek o zápůjčce muzeu na dostavbu skanzenu v Přerově nad Labem.

Z životního prostředí byl schválen plán rozvoje vodovodů a kanalizací se změnou 2016 a vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství. Dále byla podpořena obec Nepomuk. Žádala o dotaci necelých 250.000 Kč z havarijního fondu na kofinancování analýzy rizik skládky v obci.

Nepodpořili jsme město Kladno, které žádalo o dotaci z havarijního fondu na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním následků havarijního úniku ropných látek v areál PEMMOL. Ne řeklo i zastupitelstvo.

Podpořili jsme naopak v rozporu s většinou zastupitelů žádost obce Chotěšice o změnu účel dotace z akce „vodovod“ na „kanalizace a ČOV“.  Nesouhlasili jsme s pověřením výboru pro životní prostředí a zemědělství, aby místo úředníků připravoval stanoviska pro vyjádření kraje. Mají uvolněného předsedu výboru, ať si to dělá. Návrh ale prošel.

Vyhodnotili jsme soutěž „My třídíme nejlépe“ v roce 2016. Soutěž má 4 kategorie podle počtu obyvatel. Schváleny byly také individuální dotace environmentálním centrům. Pak již byla vzata na vědomí zpráva o činnosti Rady, přísedící Krajského soudu a harmonogram zasedání Zastupitelstva.

Zdeněk Štefek, člen OV

TISKOVÁ ZPRÁVA Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

K Programovému prohlášení nového vedení kraje

Členové klubu zastupitelů KSČM se pozastavili již nad tím, že přes deklarovanou otevřenost nynější koalice neseznámila zastupitele se svým Programovým prohlášením ještě před vlastní volbou nového vedení kraje. Ti tak nedostali možnost posoudit, o jakém směřování kraje budou svou volbou vlastně rozhodovat.

„Značná část Prohlášení je společným průnikem požadavků všech subjektů  v kraji, které, samozřejmě, podpoříme. Mnoho z cílů je však „objevováním Ameriky“, protože jsou již v různé fázi realizace“, podotkl předseda klubu Zdeněk Štefek. Prohlášení podle něj ale vyvolává dojem, že se v kraji dosud nic nedělo a pokud, tak jen to špatné. Neobsahuje záruky, že se nebudou omezovat poskytované veřejné služby, zahrnuje i body, se kterými komunisté zásadně nesouhlasí. Jako příklady uvedl zrušení „žákovského jízdného“, proplácení regulačních poplatků za pohotovost v nemocnicích nebo nebezpečnou tezi o individuální zodpovědnosti v sociální oblasti.

K návrhu rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017:

Klub zastupitelů KSČM upozorňuje na nereálné nadhodnocení příjmů krajského rozpočtu (nárůst o 12,2 %). Vychází zřejmě z poměrně vysokého růstu ekonomiky. Ten však v posledních měsících slábne a výhled na příští rok i s ohledem na vývoj v okolních zemích a ve světě se ani zdaleka nejeví tak příznivě. Navíc přínos EET v tomto směru vůbec nemusí být nějak výrazný, na což konec konců poukazují vyjma hnutí ANO i strany současné krajské koalice. Zastupitelé KSČM by proto volili opatrnější model s tím, že při příznivějším vývoji se dají prostředky dodatečně přerozdělit.

„Návrh rozpočtu po stránce výdajové nejde cestou úplné sebevraždy, tedy cestou škrtů provozních výdajů, s čímž šermovaly v minulém období ODS a STAN-TOP 09. Vítáme, že se poskytly v řadě kapitol prostředky pro organizace na schválené navýšení mezd i že se pokračuje v navyšování prostředků na opravy a údržbu, zejména ve školství, sociální oblasti, v kultuře. Kriticky ale přistupujeme ke škrtům ve vlastní investiční činnosti, na níž je vyčleněno pouze 270 mil. Kč proti 490 milionům v původním schváleném rozpočtu na rok 2016. To je v rozporu s cílem podpořit právě investicemi rozvoj kraje,“ uvedl Štefek. Klub nesouhlasí ani s neposkytnutím prostředků na úhradu žákovského jízdného či na úhradu pohotovostních poplatků ve zdravotnictví a na zastupitelstvu předloží vlastní návrh řešení.

„Nemile nás překvapilo i to, jak se v návrhu rozpočtu myslí na středočeské silnice. Vždyť razantní zvýšení prostředků na jejich modernizaci, opravy a údržbu bylo stěžejním tématem volební kampaně jednotlivých účastníků současné koalice. Ono proklamované zvýšení je ale jen optické,“ řekl dřívější předseda výboru pro dopravu zastupitel Ivan Cinka. Upozornil, že proti rozpočtu na letošní rok sice dochází k navýšení z 1.331.129 na 1.592.067 tis. Kč, ale „předkladatelé zapomněli v tabulce uvést upravený rozpočet na letošní rok, kde je částka 1.698.371 tis. Kč, takže na silnice vlastně dávají o více než 100 milionů méně«.

K Informační zprávě o stavu hospodaření nemocnic, a.s., založených Středočeským krajem:

»Pan náměstek Martin Kupka v předvolebním zápolení sice tvrdil, že dlouhodobě sleduje situaci v našem zdravotnictví, ale zřejmě si pamatuje jen to, co chce. Jinak by se nemohl divit situaci v hospodaření Oblastní nemocnice Kladno. Zřejmě již zapomněl, jak v roce 2007 velmi výmluvně obhajoval, coby mluvčí kraje, prodej GARC Kladno, které poskytovalo lůžka následné péče. Ta nyní nemocnici chybí, a tak dle předložené informace budeme budovat nové zařízení. GARC Kladno byl prodán za 28 milionů Kč, ačkoliv jeho hodnota dle znaleckého posudku činila 36.809 tisíc Kč,“ uvedla bývalá radní pro zdravotnictví krajská zastupitelka Jiřina Fialová.

Ohradila se proti tvrzení, že vedení regionu v uplynulém období situaci přehlíželo a neřešilo. „Problematiku úhrad za výkony jsme se snažili řešit celou dobu. Jednali jsme s VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami, na ministerstvu zdravotnictví a financí, řešili jsme to na Krajské tripartitě a na Komisi zdravotní Asociace krajů, jednali jsme o tom i při návštěvě prezidenta ČR a prostřednictvím hejtmana s ministrem zdravotnictví a premiérem,“ uvedla Fialová.

Kvalita poskytované zdravotní péče je podle ní dána i tím, že všechny krajské nemocnice získaly Národní akreditaci kvality a bezpečí a uspěly i v dalších porovnáních s ostatními nemocnicemi. Např. kladenská získala titul „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016“ a titul PPP (přirozený porod v porodnici). Oblastní nemocnice Kolín obdržela certifikát „Spokojená rodička“, udělovaný HealthCare Insdtitute a umístila se na 1. místě v projektu „Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců“ – nejlepší nemocnice kraje v r. 2015. Nemocnice R+S Benešov je držitelem statutu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem).        V roce 2015 se v rámci žebříčku CZECHTEP 100 v kategorii „Nejstabilnější firma roku“ zařadila mezi 2,5 % nejúspěšnějších firem ČR a získala ocenění AAA Czech Stability Award – EXELENTNÍ. Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav v roce 2016 v rámci zkvalitnění služeb otevřela jednodenní chirurgii a s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce zprovoznila Domácí zdravotní péči. Velkým zlepšením, jak pro zaměstnance, tak hlavně pro pacienty, bylo otevření nového pavilonu 5, který financovala nemocnice ze svého rozpočtu. Také Oblastní nemocnice Příbram byla zapojena a ohodnocena v řadě projektů, např. PPP nebo „Bezpečná nemocnice“ v rámci žebříčku CZECHTOP 100, kde získala ocenění A+.

K problematice dopravy:

Za velký krok zpět považuje Klub zastupitelů KSČM zrušení proplácení jízdného středočeským žákům a studentům do škol ve Středočeském kraji. Pokusí se proto rozhodnutí Rady kraje zvrátit v zastupitelstvu. „Zejména rodičovská veřejnost to podle našich poznatků vnímala pozitivně. Ulevilo to hlavně domácnostem, kde musí počítat každou korunu, což byl hlavní motiv, který souvisel i s rovným přístupem ke vzdělání,“ uvedl Cinka. Hovořit podle něj o nespravedlivosti tohoto opatření v době, kdy rovné startovní podmínky ve společnosti jsou jen zbožným přáním, není moc poctivé. „Jistě by bylo lepší, kdyby mohli mít jízdné zdarma i dojíždějící do škol mimo Středočeský kraj (a konec konců i všichni ostatní žáci, učni a studenti), ale na to kraj prostředky nemá. K tomu by bylo potřeba vůle i ostatních krajů a hlavně státu,“ řekl zastupitel. Podle něj nedojde ani k výraznému snížení byrokracie. Žádosti totiž vyřizoval v podstatě velice omezený okruh lidí, kteří to měli v rámci své další pracovní náplně na odboru.

Na tzv. žákovské jízdné bylo rozpočtováno 40 mil. Kč, ale praxe byla taková, že se na základě žádostí proplatilo zhruba 35 mil. Kč a zbylých pět šlo jako jakási pohotovostní rezerva na silnice. „Z návrhu rozpočtu je přitom zřejmé, že se oněch 40 mil. Kč do dopravy nevrací,“ dodal Cinka.

Upozornil také na to, že v Programovém prohlášení nové krajské vlády je sice věnováno hodně místa silnicím, ale železniční infrastruktuře, která je páteří integrovaného dopravního systému, jen jeden obecný bod. Obává se proto, že se nová koalice bude ubírat od podpory ekologicky šetrnější kolejové dopravy k protěžování silniční dopravy. „Přitom železniční doprava má i vzhledem k tomu, že se zde sbíhají tratě z celé republiky, velký potenciál, který je možné využít jen při pokračování rozsáhlé modernizace a zkapacitňování tratí. Budeme pozorně sledovat, zda bude nové vedení kraje prosazovat priority dohodnuté po dlouhé řadě intenzivních jednání se SŽDC a ČD,“ slíbil Cinka.

Ocenil pak, že koalice chce pokračovat v budování jednotného systému integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje. „Integrace ve spolupráci s Prahou zatím zdárně pokračuje. Cílovým termínem je konec roku 2018. Stačí to jen nepokazit,“ dodal zastupitel.

Ing. Zdeněk Štefek, předseda Klubu zastupitelů KSČM za Středočeský kraj

 

Náš Zpravodaj v roce 2016

Uplynul rok a opět jsme před úkolem zhodnotit náš interní časopis, Zpravodaj OV KSČM Praha-východ, který je vydáván nepřetržitě již dvacet dva let. Je jistě namístě zamyslet se nad jeho obsahem, co se zlepšilo a naopak zhoršilo, jakým přínosem je pro členy a funkcionáře zejména základních organizací a především, co by bylo třeba udělat, aby se jeho obsahová úroveň zvýšila.

Jeho vydávání provází řada problémů, které nepřispívají k tomu, abychom mohli být se Zpravodajem spokojeni. Především odešel dosavadní šéfredaktor Vladislav Zima a nahradil ho současný tajemník OV Stanislav Šrámek, kterému tím přibyly další nemalé povinnosti. Navíc se postupně rozpadla redakční rada (ss. Atassi, Dočekal, Hádek, Novotná, Štefek a Zima), takže celá tíha vydávání Zpravodaje spočinula na bedrech s. Šrámka. Okruh přispěvatelů z řad členů okresní organizace se poněkud zvýšil, stejně jako počet tzv. mimookresních. Je ale potěšující, že poprvé od ledna 2013, kdy okresní výbor přijal trvale platné usnesení, že každý jeho člen napíše do Zpravodaje alespoň jeden článek ročně, ho oproti minulým letům v loňském roce splnilo už téměř 80 %. Vůči nim by ale nebylo správné nejmenovat ty čtyři „hříšníky“ usnesení nerespektující - ss. Anděl, Čermák, Hajleková a Hudec (kteří mě asi od tohoto okamžiku nebudou mít rádi, což by mě především u Zdeňky mrzelo).

S čím ale nemůžeme být stále spokojeni, je obsahové zaměření Zpravodaje, nerespektující potřebu přednostní informovanosti o dění v okresní organizaci, ale i v krajském výboru a ústředním výboru strany. Důsledně je to plněno pouze informacemi ze zasedání ústředního výboru (jen díky s. Štefkovi), když Haló noviny, jako „jen“ levicový deník, o nich mnoho informací neposkytuje. Co může členy naší okresní organizace a zejména předsedy a funkcionáře základních organizací, pro které je Zpravodaj především určen, více zajímat, než obsah a výsledky zasedání okresního výboru a do určité míry i krajského výboru.

Pokud jde o okresní výbor, jsou podrobnější informace nahrazovány publikováním usnesení z jeho jednání. Tak čtenář se dozví (např. viz červencový Zpravodaj) jména členů návrhové komise, že OV schválil plán práce, výrobu Třešničky, vzal na vědomí zápisy a usnesení z předchozího OV, informace ze sjezdu, informaci o placení členských příspěvků, zprávu o hospodaření, a že odsouhlasil organizační věci. To mají být údaje, které rozšíří informovanost členů základních organizací a jejich předsedům pomůže v jejich řízení? Namísto sdělení o obsahu a zejména závěrech jednání o jednotlivých bodech program. Přitom na onom zasedání OV se mimo jiné projednávalo i rozpracování závěrů sjezdu na podmínky okresní organizace, volby 2016 nebo využívání internetu a okresních webových stránek. K těmto i dalším bodům byly určitě připomínky a náměty, takže nebyly vzaty jen tak mimochodem na vědomí, jak je uvedeno v usnesení.

Ve Zpravodaji chybí výměna názorů na politické události, na činnost orgánů a organizací strany a hlavně na řadu aktuálních problémů, které se často negativně odrážejí ve stranické práci a snižují její efektivnost. Vždyť v práci okresní organizace i jejích orgánů je řada věci, které by vyžadovaly pozornost a případně účast na jejich řešení širšího okruhu členů.

Na prosincovém zasedání okresního výboru byl jedním z projednávaných bodů i okresní Zpravodaj. Myslím, že vcelku objektivně byly posouzeny jeho klady a zápory, problémy s jeho vydáváním a hlavně, byl přijat návrh opatření směřující ke zlepšení jeho obsahového zaměření. V usnesení bylo schváleno:

1) V obsahu Zpravodaje uvést do souladu jeho ideově výchovné působení a informování s požadavky a potřebami funkcionářů a členů základních organizací.

2) Za nezbytné považovat rozšíření okruhu přispěvatelů a plnění usnesení OV z ledna 2013, že každý jeho člen napíše minimálně jeden článek ročně.

3) Za nezbytnost považovat ustavení Redakční rady Zpravodaje za předpokladu, že tato bude důsledně plnit úkoly uvedené v materiálu s. Havlíčka „Zaměření Zpravodaje OV“.

4) Povinností šéfredaktora i ostatních členů Redakční rady, stejně jako všech členů OV, je soustavné získávání přispěvatelů a aktivní vyhledávání vhodných článků.

5) Hodnocení Zpravodaje z hlediska obsahového zaměření, úrovně článků a podílu funkcionářů zařazovat jedenkrát ročně do plánů práce okresního výboru.

Jsem přesvědčen, že pokud bude toto usnesení dodržováno, je předpoklad, že Zpravodaj svým obsahem bude ve vztahu k základním organizacím plnit svůj úkol, tj. být pro členy okresní organizace informátorem a pro funkcionáře základních organizací pomocníkem v jejich řízení.  

Na závěr ještě, jako každoročně, uvádím přehled členů okresní organizace, kteří se svými příspěvky a v jakém rozsahu podíleli na obsahu Zpravodaje. Počet přispěvatelů se oproti roku 2015 zvýšil o jednoho, tedy na číslici dvacet, což je vzhledem k počtu členů okresní organizace stále málo. Z tohoto počtu přispěvatelů je 14 členů okresního výboru, 1 okresní funkcionář, 3 řadoví členové a 2 sympatizantky.  

Nejvíce článků, celkem 29, jak je už v posledních čtyřech letech tradicí, napsal Zdeněk Štefek, opět převážně se zaměřením na dění ve Středočeském krajském zastupitelstvu. Co je však neocenitelné, že pravidelně a poměrně obsáhle informoval o zasedáních ústředního výboru KSČM, když kusé zprávy Haló novin jsou, zejména pro stranické funkcionáře, naprosto nedostačující. Na druhém místě pomyslného žebříčku jsou pak s 11 příspěvky Vladimír Duník a Stanislav Šrámek a na třetím místě s 8 příspěvky Dan Bierónski. Dále pak 4 příspěvky napsal Pavel Posolda, po 3 příspěvcích přispěli Eva Atassi, Milan Havlíček, Václav Novák a Alena Novotná, 2 příspěvky zaslali Lenka Grygarová, Jan Hádek, Marie Princová a Vladislav Zima a po jednom příspěvku napsali Jarmila Brožová, Jaroslav Hudec, Václav Kuchta, Rostislav Mráz, Eva Nováková a Nizar Trabulsi. Vytknout by se snad dalo, že tři příspěvky od předsedy OV je poněkud málo. Pamatuji, že před léty, když měsíční periodika vydávaly i OV KSČM Kladno a Nymburk, měly tehdejší předsedkyně Eva Vlčková a Jarmila Šmídová v každém čísle úvodník. Myslím si, že předseda OV by měl mít potřebu svým ovečkám stále něco říci. Totéž platí u místopředsedy OV se čtyřmi příspěvky, když na již zmiňovaném zasedání OV  v lednu 2013 sám z vlastní iniciativy vystoupil se závazkem, že bude přispívat do Zpravodaje každý měsíc (skutečnost: v roce 2013 tři, 2014 jeden, 2015 dva a 2016 čtyři, takže dluh činí 38 příspěvků, což by asi, při vší úctě k němu, nezvládl ani „psavec“ Zdeněk). Zkrátka skutek utek.

Jsem optimista a věřím, že vše kolem Zpravodaje se obrátí k lepšímu, pokud alespoň z části splníme to, k čemu jsme došli a k čemu jsme se zavázali na prosincovém zasedání okresního výboru. Nezbývá jen popřát všem zainteresovaným kolem Zpravodaje mnoho úspěchu a všechny členy, zejména pak okresní funkcionáře vyzvat, aby se pokusili překonat nechuť (nebo že by pohodlnost?) a občas nějaký ten článek napsali.

Jaromír Dočekal, předseda ORoK

 

Z 5. zasedání ÚV KSČM

V Praze se 17. prosince uskutečnilo 5. zasedání ÚV KSČM. Po nezbytných procedurálních otázkách, které zkomplikovalo zpoždění řady vlaků, s. Hrůza informoval o stanovisku OV KSČM Praha 6 a vyzval k doplnění programu o bod diskuse o situaci ve straně a bod Návrh na odvolání předsedy ÚV KSČM. Předsedající upozornil, že se bod bude projednávat v bodě Různé (5. blok jednání). Při schvalování programu se 4 zdrželi hlasování.

Na programu bylo Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, Stanovisko          k aktuální politické situaci, Hodnocení výsledků voleb do krajských zastupitelstev a Senátu PČR, Přístupy KSČM k problematice odpadového hospodaření, Přístupy KSČM k Transatlantické smlouvě o volném obchodu (TTIP), jejímu projednávání s cílem prosadit její transparentní projednávání. Rámcový návrh volební kampaně k volbám do PS PČR v r. 2017, návrh metodiky a harmonogramu úkolů. Návrh volebních tezí pro volby do PS PČR 2017. Návrh kandidáta, zmocněnce, náhradníka zmocněnce a rozpočtu pro opakované volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 4, sídlo Most, konané ve dnech 27. - 28. ledna 2017.

Dále blok ekonomický - Analýza finančních nákladů na zabezpečení účetnictví OJ KSČM (mimo ÚV) od roku 2017 a Směrnice pro přijímání darů.

V oblasti organizační byl schválen Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2017, Vyhodnocení diskuse 3. a 4. zasedání ÚV KSČM a Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 3. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 3. a 4. zasedání ÚV KSČM, dále Návrh statutu a složení ideologické komise ÚV KSČM a Změna ve složení stínové vlády – odborných mluvčích KSČM.

V úvodním vystoupení předseda ÚV KSČM specifikoval cíle zasedání. Zahraničně politická situace je chaotická a nepředvídatelná.  Brexit, Trump, Islámský stát. U nás – vznikla strana Realisté. Je Kroměřížská výzva – nikým nevolení lidé, kteří propadli ve volbách. My musíme mít jasnou politiku, jednotný postup a řešení problémů pracujících. Máme 9 priorit ze sjezdu. O nich ale moc nemluvíme, organizační jednotky mají nejasno, jak dále postupovat. Zřídili jsme ideologické oddělení, máme teprve status komise po 6 měsících, zatím nám nic nepřineslo. Měli jsme 182 zastupitelů v krajích, nyní 86, tedy polovinu. Pravidelně se na VV ÚV KSČM projednávala mediální prezentace, ale jejich prezentace byla nedostatečná. Promarnili jsme šanci. Někde se též nepovedl vstřícný postup ke KSČ. Snahy o změny ve vedení jsou snahou o rozvrácení strany. Návrh na hlasování o změnu ve vedení musí podpořit třetina okresů. Takové avantýry dlouhou dobu nezažil, naposledy         v letech 93-95.  Místo, abychom věděli, kdo je naším skutečným protihráčem, zabýváme se politikařskými hrátkami.

Kam směřuje ČSSD? K tomu, aby nám odebrala voličský elektorát, že se přihlásí k tomu, co máme ve volebním programu. Musíme k nim být kritičtí a zároveň plnit své sliby. Musíme respektovat výsledky sjezdu. Proč jsme nepozvali předsedu na zasedání okresních výborů, na OV Praha-východ?

Jiří Dolejš uvedl návrh stanoviska, které má téma „Nedůvěryhodný návrat ČSSD ke skutečné levici.“ Reaguje na nedávnou výzvu Sobotky „doleva“.

Přítomno z 92 je z důvodu dopravní kalamity v 10 hodin 68 členů ÚV KSČM.

Problematiku odpadového hospodářství uvedl také Jiří Dolejš, stejně tak přístup k TTIP. Odpadové hospodářství je velký byznys. Plán odpadového hospodářství z roku 2014 je až do roku 2025, dle něho se budují sítě zařízení, která nakládají s odpadem. Máme plnit i míru recyklace, omezení skládkování a spalování.  Problematika TTIP je dlouhodobě ve straně diskutována. Kritizujeme dopady na obyvatelstvo, vybrané obory, horší kvalitu amerických norem. Podobný konstrukt má smlouva CETA.

K prvnímu bloku vystoupila s. Konečná, TTIP je fakticky mrtvá, jde nyní o CETA, smlouvu s Kanadou, která je aktuální. Americké firmy mohou přesunout sídla do Kanady a pak přes CETA působit. Přes CETA můžeme ukázat sociální demokracii zrcadlo, protože ČSSD jí podporuje – snížení zaměstnaneckých standardů, GMO potraviny, snížení ekologických standardů, doložku pro nadnárodní firmy apod. Musíme se snažit zabránit jejímu přijetí a ukázat na ní rozdíl mezi námi a ostatními. Smlouva byla konzultována s více než 500 nadnárodními korporacemi…

S. Grospič se také věnoval TTIP, omezení suverenity národních parlamentů. Navrhl odmítnout CETA i TTIP do úvodní věty návrhu usnesení, aby se význam zvýšil.

S. Moučková se věnovala stanovisku, které jí rozhořčilo. Média využívají osvědčeného modelu souboje 2 titánů (ANO a ČSSD) a my jim k tomu máme přištěkávat? V první fázi propagujeme ČSSD, v druhé pláčeme. Navrhuje zásadní úpravu. Přijímat stanoviska jenom k tomu, co navrhujeme my.

S. Hrůza reagoval na úvodní vystoupení. Nepřekvapuje ho, že pro mnohé je ideologická práce trnem v oku. Sjezd se k tomu ale vyjádřil jasně. Kritika ze strany členské základny není rozvracením strany.

S. Vytiska si myslí, že za špatné výsledky může přístup KSČM k celostátním tématům.

S. Juroška vidí chybu, že máme jedno stanovisko. Proč jich nemáme více,    k pošťákům, apod. Připravil návrh stanoviska k prosazení znárodnění bytů OKD.

S. Ort řekl, že za výsledky dle posledního ÚV KSČM mohou kraje a okresy, dnes je to házeno na ideologické oddělení, ale ryba smrdí od hlavy.

S. Pázler očekával od úvodního vystoupení více ve věci analýzy mezinárodní a vnitropolitické. Spíše se věnovalo vnitrostranickým otázkám. Závěry sjezdu jsou závazné, strana musí být jednotná, aby měla naději na úspěch.  Ale nesouhlasí se stočením kritiky na ideologickou práci.

S. Janda vnímá citlivě vystoupení předsedy ÚV KSČM. Vadí mu, že se od IX. sjezdu pořád objevuje kritika vedení strany. Předseda si musí sednout s místopředsedy a najít společnou řeč.

S. Klimša souhlasí v mnohém s Mirkou Moučkovou ohledně stanoviska. Ve straně panuje blbá nálada. Musí se řešit.

S. Zachariáš podpořil také kritiku stanoviska Mirky Moučkové. Spíše by řekl „Nevěříme levicovým slibům ČSSD“.

S. Semelová navrhla též několik stanovisek, pokud to společnost vyžaduje. Úvodní slovo předsedy jí přesvědčilo, že ideologickou práci potřebujeme.

S. Hornof uvedl, že nespokojenost rozdmýchávají neoficiální struktury uvnitř strany prosazující tvrdý marxismus-leninismus, vznikají nějaké akční skupiny.

S. Kováčik reagoval na video uniklé z facebooku Vojty Adama o vánoční besídce. Máme mezi sebou ultralevé i středolevé a musíme spolu všichni vyjít. 

S. Pázler reagoval na tvrzení, že mezi námi pracují tajné služby nebo nějaké skupiny. Neví o tom, nemůžeme to jen tak pouštět ani mezi sebou bez důkazů.

S. Filip poděkoval za diskusi ke stanovisku, CETA a TTIP. Dnes předkládá za s. Skálu status a členy ideologické komise, ale předloženo je to až dnes. Podporuje ideologické oddělení, ale v rámci odborného zázemí, podporuje jednotu ideologičnosti a odbornosti.

Pak následovala polední pauza, po které představil hodnocení voleb do krajů a Senátu a novou připravovanou kampaň do PS PCŘ místopředseda J. Dolejš. Potřebujeme být jasně identifikovatelní, s mobilizujícím podtónem. Kampaň bude za 20 milionů Kč netto (25 brutto). Třetím materiálem byly teze volebního programu.

K tomu jsem vystupoval já a pak s. Cinka, který hovořil o vnějších i vnitřních faktorech naší porážky v kraji, chybělo nosné centrální téma. Rezignovali jsme na nový program, kladenský je starý a nikdo ho nezná. Další vystupující vyzvala k jednotě.

S. Juroška kritizoval připravovaný program, který nakonec skončí jako obsáhlý bez cesty, jak ho realizovat. A má řadu nápadů.

S. Berka popsal kampaň ve Zlínském kraji. Je mu líto všech lidí, že se nechali za groš koupit. Kolektivní vina se uplatňuje proti komunistům, ale proti sudetským Němcům nikoliv…

S. Bohatec podotkl, že všichni občané vyjma hrstky vyvolených jsou dnes političtí vězni. Jdeme si ve volbách pro vítězství, tak musí být připraven program.

S. Pernica zkritizoval malou částku 25 mil. Kč na volby. A že jsme i billboardy nezarezervovali dříve, protože dnes už často volné nejsou. Navrhuje navýšit o 5 milionů.

S. Krajča řekl, že zde si musíme soudružsky vyměňovat názory, ne se obviňovat, že tu jsou agenti tajných služeb.

S. Grospič informoval, že připravil návrh o vystoupení ČR z NATO na základě referenda. Naši poslanci mají i připravený návrh na revizi protiprávnosti komunistického režimu a trestnosti fašismu a komunismu.

S. Jeslínek se svěřil s domněnkou, zda naše materiály právě nevyhecují voliče, že volí proti nám. Při přípravě programů bychom měli uvažovat              v dlouhodobějších perspektivách.  Možné téma je také voda, zdražování atd.

S. Semelová informovala, že mají již na volby prostory objednané. Důležité je nejenom referendum o NATO, ale i náš názor na NATO.

S. Konečná řekla, že jsme udělali strašně moc. Měli bychom udělat stručný marketingově zajímavý leták o tom, co jsme udělali. Třeba do Blesku.

S. Juroška potvrdil, že je třeba inzerovat v Blesku a i Halo noviny udělat designově jako Blesk.

S. Šimůnek sdělil, že po krajských volbách mají ztrátu 122 milionů a zatím nemůže pokrýt pro rok 2017 výpadek 8 milionů. A představil třetí blok – směrnici pro přijímání darů.

S. Varga je rád, že se podařilo realizovat hospodářskou směrnici, nový zákon o financování polit. stran je namířený proti KSČM.

Pak byl představen blok organizační, včetně plánu práce jednání stranických orgánů a návrhu koncepce ideologické komise včetně členů příslušné komise, která je 16členná a členem je i tajemník komise.

S. Opálka si váží toho, že díky straně má vzdělání, že byl členem stínové vlády. Nyní ze zdravotních důvodů končí a nahrazuje ho s. Aulická.

S. Pázler diskutoval ke zprávě o činnosti posledního VV ÚV KSČM o služební cestě J. Skály na Kubu. Praha 1 považuje za nepřijatelné, aby si místopředseda platil služební cestu sám.

S. Švarc se vrátil k jednotě strany a hlasování o Velkém pátku, který někteří naši poslanci podpořili.

Pak se probíraly v posledním bodě dopisy Prahy 6 a Prahy-východ, kde jsem také vystoupil. Vystoupil i s. Hrůza, s. Hornof a s. Filip. S. Picková podpořila dopisy, že jejím pisatelům leží na srdci osud strany.  S. Vrzalová informovala, co řeší jako Ústřední rozhodčí komise v těchto případech. Vedení by mělo jít příkladem a táhnout za jeden provaz. Proti odvolávání vystoupila i s. Truxová, smířlivě reagoval Jiří Dolejš.

S. Ort z Jičína informoval o zahraničních aktivitách v rámci SFEL. Seznam akcí bude zařazen do plánu práce strany na VV ÚV KSČM 7. 4.

Poslední část jednání byla věnována usnesení. Přibylo skoro stanovisko ke znárodnění OKD (na druhé hlasování ale neprošlo, bylo jen 27 hlasů, ale bude se probírat na VV ÚV KSČM) i k podpoře stávky zaměstnanců České pošty. Ve volebních tezích byla schválena změna – usilovat o vystoupení z NATO (není tam podmínka referenda). S. Moučková navrhla, aby na programovou konferenci byl jeden delegát za okres, ne 5 delegátů za kraj. Návrh neprošel.

Závěrečné slovo si vzal s. předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a poděkoval těm, kteří přistupovali k diskusi konstruktivně.

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

Informace o činnosti Marxisticko-leninského odborného klubu

Před více jak dvaceti lety (v roce 1995) se skupina komunistických funkcionářů různých profesí a vzdělání (lékař, právník, tlumočník, důstojník, agronom, veterinář, ekonom, filozof, učitelka, horník...) rozhodla systematickou a cílevědomou prací napomoci vrátit ztracenou autoritu komunistickému hnutí u nás.

Svou činnost skupina zaměřila především na očistu strany, politický a ideový boj proti kapitalismu a na boj s antikomunismem.

MLOK organizačně, technicky i ekonomicky podporoval vydávání Dialogu; byl spoluzakladatelem a organizátorem pražských teoreticko-politických konferencí; podílí se na každoroční Václavkově Olomouci; vydával Fakta a argumenty (tzv. Fantom); připravil podmínky vzniku Sobotní univerzity Jana Švermy ve Středočeském kraji; podporoval vydávání literatury faktu; navázal spolupráci s mnoha marxistickými a komunistickými stranami v Evropě (BSP, KS Německa, KS VB, KS Francie, RKS(b) ad.); snažil se připravit podmínky pro vznik Nové komunistické internacionály; organizoval naši účast na komunistických konferencích ve světě; sháněl finanční prostředky na pomoc vězněným komunistických funkcionářům u nás i v zahraničí; pracoval na vzniku komunistické internetové televize po vzoru Leningradských komsomolců, atd. atpod.

Od V. sjezdu KSČM se MLOK aktivně věnuje kritickému hodnocení práce strany jako celku, jeho vedení, Klubu poslanců v PS PČR a především na leninskou kritiku sociálně demokratických dokumentů přijímaných vedením strany. Na posledních několika sjezdech vždy předložil alternativní řešení politických úkolů. Také jeho zásluhou vznikla naděje, že se začne dělat systematicky ideologická práce, byl zvolen na posledním sjezdu nový mpř. ÚV a vznikla ideologická komise ÚV.

Většina členů MLOKu byla, nebo je, členy ústředního výboru KSČM či poslanci, nebo vedoucími představiteli KSM a SČKM.

Dnes není kraj, z kterého by nebyl zástupce v MLOKu. Rozšiřování členů MLOKu se projevilo vznikem samostatných uskupení ve třech dalších krajích. Kmenoví členové MLOKu pochází z více jak 20 okresů. Ve většině zbývajících okresů má své M-L příznivce.

V době, kdy umožnily Stanovy KSČM vznik zájmových klubů, byl následně (především z důvodů instituování, veřejného vystupování a předsedování M. Havlíčka) zaregistrován při OV KSČM Praha-východ, kde je základní složka MLOKu evidována dodnes.

Od počátku ustavení marxisticko-leninské skupiny byl v jeho čele Milan Havlíček. Poslední dvě období bývalý člen ÚV KSČM Václav Čermák                z Ústeckého kraje.

MLOK má sedmičlenné vedení, které se pravidelně schází každé dva měsíce i na různých místech v republice. Plenární zasedání MLOKu je čtyřikrát do roka nebo podle potřeby i častěji.

MLOK dodržuje Stanovy KSČM a finančně pracuje na samosprávném principu.

Milan Havlíček, předseda OV

 

Občanská válka v Sýrii – stručný přehled a hodnocení

Já, níže podepsaný Dan Bierónski, bych se s Vámi, čtenářky a čtenáři našeho Zpravodaje, rád podělil o několik faktů a skutečností týkajících se neuvěřitelné a ničím nepodložené tragédie syrského lidu, rozpoutané zejména americkým a západoevropským imperialismem, která za čtyři roky této války stála téměř půl milionu životů a její ukončení je v nedohlednu. Svůj článek bych rád rozdělil do tří statí, a to historický přehled, dále bojující strany a hodnocení a závěr.

 

Ad a) Konflikt jako takový začal 13. března 2011 poklidnými demonstracemi    v rámci tzv. arabského jara napadením demonstrantů syrskou armádou. Prezident Bašár Asad slíbil zrušení výjimečného stavu, který v zemi platil od roku 1963, tedy od nástupu strany BAAS k moci, a byl zrušen prezidentem al-Asadem 19. dubna 2011. Vládní jednotky proti demonstrantům tvrdě zasahují, a proto v zemi od roku 2012 probíhá absolutně chaotický boj znepřátelených ozbrojených sil proti sobě.

 

Nejdůležitější bitvy:

- Bitva o Damašek. Probíhala od července 2012 se střídavými úspěchy obou stran. Město postupně obsadila armáda prezidenta Asada. Avšak 18. 7. 2012 proběhl útok na prezidenta i jeho nejbližší okolí. Zahynul při něm bývalý ministr obrany Hassan Turkmani, současný Daud Rajha, prezidentův švagr Assef Chawhat a šéf sekce vyšetřování syrské zpravodajské služby Hazif Machlúf.   K odpovědnosti se přihlásila islamistická skupina Liwa al Islam a prozápadní Syrská svobodná armáda.

- Bitva o Aleppo 25. 7. 2012 měla podobný průběh. Protivládní rebelové byli postupně ze všech míst vytlačeni asadovou armádou. Nutno však uvést, že i dnes, tedy na podzim 2016, se v tomto městě stále bojuje, a že vládní vojska postupují od ulice k ulici, od města k městu.

- Bitva o Küsaj 5. 6. 2013. Do bojů o Sýrii se zapojily i jednotky libanonského Hizballáhu a pomohly asadově armádě vytlačit bandity z tohoto města u libanonských hranic a odříznout je ve městě Homsu. Hizballáh pomáhá vládním vojáků na všech bojových liniích.

  

Ad b)  Zúčastněné strany konfliktu.

I. Syrské ozbrojené síly  178.000 mužů

Národní obranné jednotky            100.000 mužů

Provládní nepravidelné jednotky provládní nepravidelné jednotky

        - Jayshal-Shali    10.000 mužů

                        - Al Abbas             10.000 mužů

                        - Hizballáh              5.000 mužů

          Rusko               1.700 mužů

Dále Francie, USA, Izrael, Libanon a Velká Británie, dohromady odhad    

                             310.000 vojáků,

   i několik desítek Čechů a Slováků.

 

II.    Protivládní armády  syrská svobodná armáda 50.000 mužů 

        Islámský stát        50.000 mužů

        Islámská fronta   60.000 mužů

        Ahfad al-Rasul      9.000 mužů

al Núsra         70.000 mužů

jednotky lidové obrany              30.000 mužů

        celkem na     269.000 mužů

 

III.   Ztráty:

bojovníci  44.000 vládních vojáků          

                     320 hizballáhovců

                          1 ruský pilot               druhá strana   37.000 rebelů

                      22.000 zahraničních  

                                  žoldnéřů

celkové ztráty 47.000 mrtvých a   

               1,5 milionu zraněných

                                 300.000 uvězněno

                          20.000 pohřešovaných                  

        Uprchlíci

        Libanon                         1.175.504       

         Turecko                          232.508

        Jordánsko                        613.252

        Irák                                   215.369

        Egypt                               139.090

        Severní Afrika                    23.367

 

Ad c) Hodnocení situace.

Uvedená čísla jsou ovšem poplatná situaci v letech 2012 až 2013. Jsou obrovská a přímo z nich mrazí. Bez nadsázky lze uvést, že syrská občanská válka je nejkrvavějším asijským konfliktem od kapitulace císařského Japonska v roce 1945 a pádu genocidního polpotovského režimu v Kambodži 1979. Tato čísla se v průběhu dalších čtyř let až do dneška minimálně zdvojnásobila a velmi krutě obžalovávají síly globálního imperialismu v čele s USA na rozpoutání takovéto hekatomby. Lze uvést, že na šachovnici imperialistických sil, bez ohledu na to odkud pocházejí, zda z USA či Ruska, nemá lidský život pražádnou cenu.

Ale nebuďme skeptičtí, na rozpoutání této hrůzy nenese vinu ani Ruská federace, ani síly arabského socialismu, tedy internacionální strany BAAS, protože právě baasisté se stali obětí imperiální hry s tzv. arabským jarem 2011, kdy byly tzv. demokraticky svrženy všechny levicové vlády od Atlantiku po Perský záliv. Myslím tím Libyi, Tunisko a Egypt. Ale marxističtí arabští socialisté to však nevzdali všude. Lze uvést izraelskou invazi do Libanonu 2006, která byla předzvěstí totálního imperialistického maršu na hodnoty arabského socialismu, který však hizballáhovský Libanon doslova rozdupal jako slon červa, ale i nastávající odpor syrské asadovy armády proti silám Islámského státu a zrádcovské prozápadní Syrské svobodné armády, tvořené převážně uprchlíky ze syrských ozbrojených sil.          

V současnosti probíhá útok Islámského státu chemickými zbraněmi na pozice tureckých a protureckých sil na severu země, ale i pozemní útok na předsunuté izraelské brigády na západě Sýrie. Lze to ovšem považovat za projev zoufalství vedení Islámského státu v jeho ničemné sebevražedné válce proti islámské, židovské a křesťanské civilizaci. Lze předpokládat spojenectví znepřátelených zemí a armád v boji proti ISIS, jmenovitě Izraele a Libanonu, a konečný nástup jejich západních i slovanských armád proti těmto středověkým stvůrám. Lze i předpokládat, že rok 2017, tedy rok stého výročí VŘSR, bude i rokem pádu ISIS.

P. S. Asadova a hizballáhovská armáda právě znovu získala syrské Aleppo a postupuje po dálnici k městu Rakka, baště ISIS na syrském území.

Dan Bierónski, člen OV

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 4. ledna oslaví 80. narozeniny člen ZO KSČM Stará Boleslav

soudruh Ladislav Krumpolec.

Za jeho minulou i současnou práci pro stranu děkujeme a do dalších let   

přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

    

Obsah porady předsedů a funkcionářů dne  1.2.2017  

  - závěry okresní konference

  - členské příspěvky

  - vystoupení kandidátů do PS doporučených okresní konferencí