Zpravodaj 2/2017

14. 2. 2017

Tak nám funguje Centrum proti hybridním hrozbám

Od ledna nám funguje Chovancovo Centrum proti hybridním hrozbám a terorismu. Paráda, konečně dostanou na frak úchyláci, sociálně patologické jevy, dezinformátoři, říká jedna strana. To je hrůza, další krok k omezování svobody slova, křičí strana druhá. Jak to vnímám já?V prvé řadě je třeba říci, že mediální prostor má do skutečné svobody hodně, hodně daleko. Sdělovací prostředky zpívají unisono písničku dané jedním dirigentem, alespoň v tom mainstreamu. Nejen ty, které jsou vlastněny korporacemi, finančními oligarchy, ba i politiky. Ale i ty státní, které jsou drze dokonce při šíření propagandy ještě jednoznačnější. Internet – ten svobodný již dávno není – naprostá většina uživatelů se dostane jen do vrchní sféry internetu, která je zahákována ve vyhledávačích deformovaných jako všude jinde reklamou, poptávkou a objemem finančních prostředků, nikoliv validitou a hodnotou informace. Zpoplatňováno je také čím dál více funkcí. Omezovány jsou i sociální sítě, minulý rok vyvolal velký poprask případ slavné fotografie nahé vietnamské dívky popálené napalmem za vietnamské války – facebook odmítl foto zveřejnit a teprve na nátlak veřejnosti svou chybu uznal.Obětí cenzurního zásahu facebooku se jako první premiérka stala tehdy i předsedkyně norské vlády Erna Solbergová. Pravdou zároveň ale je, že možností nových technologií využívá spousta uživatelů také ke kriminální činnosti – a není to jen otázka kradení dat, dětské pornografie, ale i třeba kyberšikany, kybergroomingu nebo kyberstalkingu. A samozřejmě i kyberterorismu. Co ale má nové Centrum vlastně dělat? Podle ministra Chovance „monitorovat hrozby spojené s vnitřní bezpečností státu, a to včetně dezinformačních kampaní.“Bude se tedy zabývat kyberšikanou nebo dětskou pornografií? Těžko, na to je speciální policejní útvar. K tomu je celá řada preventivních a vzdělávacích programů, které se potřebují systémově dostat mezi děti, studenty, žáky, učitele, policisty, rodiče. To ale Centrum dělat nebude. Bude se zabývat obecně kyberterorismem? Těžko, na to by měly být mimo jiné zaměřeny i tajné služby. A bezpečnostní opatření potenciálních cílů. A hlavně celková zahraniční politika všech azimutů, politika suverénní země preferující mír a spolupráci, nikoliv servilitu třeba vůči USA nebo vůči EU.  Bude se zabývat napravováním lží či polopravd šířených mainstreamovými médii? Těžko, to by šlo „Centrum“ proti vlastním chlebodárcům, kteří jako členové NATO prostě jsou kolečkem jednostranné propagandy, kterou i dle slov bývalého šéfa vojenských zpravodajců Andora Šándora „tady (…)dělá kdekdo.“ A že by tak Centrum narovnávalo médii pečlivě vytvářený obraz třeba dnešní Sýrie, to si snad nemyslí žádný čtenář…  Bude se zabývat odhalováním pravdy z deformací v oficiálních médiích či na sociálních sítích, které se týkají toho či onoho aktivisty nebo politika? Těžko, ostatně to můžeme zkusit -  kolik komunistických poslanců je již od nového roku terčem lživých kampaní právě na sociálních sítích. A co dělá „Centrum“? Zbývá tedy vlastně jen cíl, pro který je „Centrum“ skutečně vhodné. Zeptejme se sami sebe na rovinu, komu asi slouží. Přečtěme si i, co o „Centru“ říká sama šéfová - Eva Romancovová: "(…) na internetu nemůžete vždy úplně říct, kdo je přesný zdroj. Nicméně jak dezinformační kampaně právě většinou ze strany Ruské federace nebo Islámského státu, ale i různé druhy hybridních útoků, můžeme vidět i třeba ze strany Číny nebo jiných nestátních či státních útvarů." A dále: "Nevysledovali jsme, že by tady byla dezinformační kampaň ze strany Ameriky (…)." Pod dohledem mají být třeba i Parlamentní listy…Závěr? Centrum má bojovat jako další pilíř v armádě těch jediných správných „dobráků“ proti všem, kteří zpochybňují třeba humánní cíle NATO a jeho zahraniční politiku, proti Rusku, proti tzv. extremistům, kteří nad stanovené hranice kritizují třeba Evropskou unii nebo dokonce celý kapitalistický systém… „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Tolik Orwell.Jaký postoj by tedy měli mít komunisté?Dle mého názoru značně kritický - odmítavý. Jsou přece v čele boje za svobodný přístup k informacím, za necenzurovaný internet, za kritickou a věcnou diskusi. Jsou za svět míru, přátelství, porozumění mezi národy a státy, za rovnoprávné vztahy mezi nimi, za systémy kolektivní bezpečnosti. Považují samozřejmě hrozby v kyberprostoru za závažné a rozhodně je nepřecházejí.  Zločinu však mají čelit vybavené a nepodfinancované policejní jednotky, nikoliv Chovancovo „Centrum“. A zásadní důraz musí být dán právě na prevenci a osvětu. A na takový systém vzdělání, který lidem umožní samostatně analyzovat získané informace a oddělovat zrno od plevele. To by se však dnešním mocným rozhodně nehodilo… Zbývá tedy v dnešní době udělat aspoň jedno. Slovy Jana Kellera „ustanovit na ministerstvu ještě jeden docela malinkatý odbor, který bude sledovat, nakolik nezávadné informace vlastně odbor boje proti dezinformacím šíří. Potom už budeme moci klidně spát.“

Zdeněk Štefek, člen VV

 

Dnes se schází, okresní konference naší organizace.

Měla by zhodnotit, co se nám podařilo, kde jsme uspěli, říci co dál. O loňských volbách bylo řečeno již mnohé. Nepadlo však ani o tom, co s tím neúspěchem v rámci okresu budeme dělat. Letos při parlamentních volbách bychom se tohoto měli vyvarovat a snažit se co nejlépe je připravit. Jsem přesvědčen, že hlavní slovo musí mít kandidáti z našeho okresu, jako jsou ss. Štefek, Posolda, Grygarová. Soudruzi jako např. s. Grospič, Milata, Šafránek, Vrobel, Semelová, Krajča, Pernica jsou známá jména, ale jsem přesvědčen, že musíme v první řadě propagovat svoje. Ale jedna věc je sestavit kandidátku, která půjde z našeho okresu, druhá snažit se aby kandidáti uspěli. Plánované billboardy jsou jistě pozitivní, ale půjde hlavně o to, aby text a foto na nich upoutaly. Hlavní slovo musí mít osobní kontakt s voliči, jednání na obecních jako hosté na obecních  a  městských zastupitelstvech, ale i třeba na schůzích společenských  organizacích. Místní funkcionáři KSČM musí chtít našeho kandidáta vidět, slyšet. Lidé jsou celkově s vývojem ve státě nespokojeni  a čekají  kdo na ně  zapůsobí,  kdo je bude ovlivňovat. Naše strana má historii, a velkou revoluční zkušenost. Vedení okresního výboru musí chtít organizovat, samo se to neudělá.   

 Stanislav Šrámek, člen OV   

  
Plán práce

okresní organizace KSČM Praha - východ na rok 2017

Hlavní úkoly okresní organizace:

- Řádně zabezpečit okresní konferenci 2017 a plnění jejího usnesení.

- Aktivně se zapojit do přípravy krajské konference KSČM 2017.

- Podpořit naše zástupce v odborném zázemí KSČM.

- Zodpovědně připravit a zabezpečit volby do Poslanecké sněmovny 2017.

- Věnovat pozornost přípravě komunálních a senátních voleb v roce 2018.

- Zabezpečit plnění usnesení a úkolů IX. sjezdu KSČM a krajské konference KSČM 2017.

- Zpracovat analýzu vývoje členské základny v okrese a připravit návrh řešení organizační

struktury okresní organizace pro nejbližší období do X. sjezdu KSČM.

- Věnovat pozornost odběru deníku Haló noviny.

- Důstojně vzpomenout 100. výročí největšího zlomu v dějinách lidstva - VŘSR

 

VÝKONNÝ VÝBOR:

Stálé body jednání:

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů ze zasedání VV a usnesení vyšších stranických orgánů.

2. Informace z jednání vyšších stranických orgánů.

3. Politická situace v okrese a příprava funkcionářů na zasedání KV a ÚV KSČM

4. Obsahová a organizační příprava zasedání OV, VV a porad funkcionářů ZO.

5. Odsouhlasení obsahového zaměření Zpravodaje OV.

6. Volby 2017.

7. Diskuse, organizační, došlá pošta, různé...

 

Další plánované body jednání VV:

25. ledna

- Konečná kompletní kontrola připravenosti Okresní konference (př. OV)

- Výsledky inventarizace za rok 2016 (př. inventarizační komise)

- Příprava Stanoviska okr. str. organizace k Programové konferenci KSČM (čl. ÚV)

- Informace o přípravě MDŽ v okrese (tajemník OV)

22. února

- Plnění rozpočtu OV v roce 2016 (ekonom OV)

- Rozbor placení členských příspěvků v roce 2016 (tajemník OV)

- Závěry z krajské konference konané 18. února 2017 (př. OV)

- Příprava akcí pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu (př. OVŠ)

- Reorganizace okrsků, úkoly jejich vedoucích, způsob řízení okrsků a ZO (tajemník OV)

- Dělba práce a odpovědnost členů VV, kádrová příprava okr. str. organizace (př. OV)

- Využití internetu k předávání informací a zpětná vazba se ZO (člen OV)

29. března

- Příprava májových oslav v okrese (tajemník OV)

- Propagačně ideové působení na veřejnosti, Třešnička (místopředseda OV)

26. dubna

- Zajištění volebních akcí v místech a využití propagačních materiálů (předseda OVŠ)

- Stanovisko k obsahovému zaměření Haló novin (místopředseda OV)

31. května

- Jak zvýšit účast na poradách funkcionářů (tajemník OV)

- Příprava plánu práce na II. pololetí 2017 (členové VV OV)

28. června

- Volby 2017 (předseda OVŠ)

- Plánované body jednání, které se z objektivních důvodů nestihly projednat (tajemník OV)

 

OKRESNÍ VÝBOR

Stálé body jednání:

1. Zahájení a volba návrhové komise

2. Kontrola zápisu

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení OV a vyšších stranických orgánů

4. Informace z jednání VV OV, KV a ÚV KSČM

5. Plnění rozpočtu OV

6. Informace OVŠ – Volby 2017

7. Informace z jednání poradních orgánů strany

8. Informace z jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

9. Stanovisko k vývoji politické situace ve straně a v zemi

10. Informace o aktivitách ZO KSČM v okrese

11. Diskuse, organizační, různé.

12. Projednání a schválení usnesení

 

Další plánované body jednání OV:

8. února

- Příprava okresní delegace na krajskou konference 2017 (předseda OV)

- Personální doplnění výkonného výboru OV a okresního volebního štábu (předseda OV)

- Stav a složení členské základny k 31. 12. 2016 (tajemník OV)

- Výsledky hospodaření okresní organizace za rok 2016 (ekonom OV)

 

- Zpráva o inventarizaci majetku OV (předsedkyně inventarizační komise)

- Obsahové zaměření Zpravodaje OV, zvýšení počtu přispěvatelů (šéfredaktor Zpravodaje)

- informace o akcích pořádaných k MDŽ (tajemník OV a př. ZO)

- Projednání tezí ÚV KSČM ke 100. výročí VŘSR (člen ÚV)

- Informace o činnosti CSTS (člen ÚV)

12. dubna

- Informace z krajské nominační konference (předseda OV)

- Rozpracování závěrů Programové konference KSČM (místopředseda OV)

- Úkoly okrsků a upřesnění (jmenování) jejich vedoucích (místopředseda OV)

- Využití internetu k předávání informací a zpětné vazbě se ZO (čl. OV)

- Aktualizace dokumentu „Dělba práce a odpovědnosti…“ (předseda OV)

- Zabezpečení májových akcí (tajemník OV)

- Informace o přípravy akcí Lidice 2017 a Blaník 2017 (členové KV)

- aktivizace spolupráce s vlasteneckými organizacemi (př. OR KČP)

- Priority vydavatelství Futura a redakce Haló novin (člen ÚV)

14. června

- Hodnocení májových oslav a pietních aktů v okrese (tajemník OV)

- Jak dále pracovat s pasivními základními organizacemi (předseda OV)

- Aktivizace členské základny v okrese (člen ÚV)

- Stanovisko k obsahovému zaměření Haló novin (šéfredaktor Zpravodaje)

- Informace o plnění rozpočtu OV za 1Q/2017 (ekonom OV)

- návrh Plánu práce okresního výboru na II. pololetí 2017 (tajemník OV)

- Výsledky ideologické práce v okrese od IX. sjezdu KSČM (místopředseda OV)

- Kádrová práce v okrese (předseda OV)

- Informace o činnosti SPaS (člen ÚV)

- Informace o Semináři k 50. výročí zavraždění Che Guevary (člen ÚV)

 

PORADY FUNKCIONÁŘŮ

Porady funkcionářů, členů a sympatizantů se konají každou první středu v měsíci od 8:30 hodin ve 2. patře č. 116.

Stabilní body jednání jsou mimo jiné:

- zajištění voleb 2017

- informace z jednání stranických orgánů (VV OV, OV, KV, ÚV)

- informace o práci krajských zastupitelů a poslanců

- besedy s vedoucími funkcionáři strany v rámci přípravy funkcionářského aktivu

- výměna zkušeností z práce ZO KSČM

- distribuce Zpravodaje OV

Další plánované či aktuální body budou uvedeny vždy s předstihem ve Zpravodaji OV.

Poznámky:

- Plán práce je rámcový a bude průběžně doplňován podle vzniklých potřeb a koordinován s plánem KV a ÚV.

- Okresní nominační konference se koná 28. ledna 2017.

- Krajská konference se koná 18. února 2017 od 9 hodin ve velkém sále č. 76, I. patro.

- Programová konference KSČM se bude konat v sobotu.

- Zasedání OV se koná každý sudý měsíc (druhou středu v měsíci s výjimkou srpna) a vždy od 16 hodin v č. 116, 2. patro.

- Zasedání VV se konají vždy poslední středu v měsíci od 16 hodin tamtéž.

- Vedení OV se schází operativně na sekretariátě OV.

- Akce OV a další, na kterých má KSČM zájem, budou stanoveny dodatečně a zveřejněny ve Zpravodaji (semináře zastupitelů, akce vlasteneckých organizací, schůze v ZO apod.).

- Volby do PS PČR budou pravděpodobně 20. a 21. října 2017 (resp. 13. a 14. října).

 

Odpověď na dopis OV

Vážené soudružky,
Vážení soudruzi,

         dovolte, abychom v reakci na dopis adresovaný Ústřednímu výboru KSČM, ve kterém vyjadřujete negativní stanovisko vašeho OV KSČM k práci předsedy ÚV KSČM s. V. Filipa a místopředsedy ÚV KSČM s. J. Dolejše vám sdělili, že po projednání výše uvedeného Ústředním výborem, které je nezpochybnitelným kolektivním a demokratickým rozhodnutím nejvyššího orgánu strany mezi sjezdy, je skutečností, že takovéto výzvy nepomáhají ke sjednocení strany zejména nyní v roce parlamentních voleb, ve kterých chce KSČM uspět.

         Velmi si vážíme práce, kterou pro Komunistickou stranu Čech a Moravy děláte, ale na druhou stranu není možno přehlížet ani rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit další činnost i jednotu naší strany. Návrh, který vyzývá k demisi jmenovaných soudruhů nelze chápat jinak než jako zpochybňování závěrů IX. sjezdu KSČM, a jako pokračování široké demokratické diskuse na sjezdu i přes přijetí většinového názoru obsaženého v jeho usnesení.

         V této souvislosti nelze než připomenout Stanovy strany, které v § 70. odst. d) k této otázce hovoří jasně „na žádost nejméně třetiny OV KSČM nebo nejméně třetiny KV KSČM může dvoutřetinovou většinou členů ÚV KSČM odvolat předsedu, prvního místopředsedu nebo další místopředsedy a zvolit jiné;“ Této otázky se rovněž týká i § 21. Stanov, který konstatuje, že každý člen strany má právo „Být pozván a zúčastnit se jednání stranických orgánů, na nichž se jedná o jeho osobě, návrzích, připomínkách nebo kritice. O přijatých závěrech být informován.“

Podobný případ je i výzva ke svolání mimořádného zasedání ÚV KSČM k otázce obsahového zaměření ideologicko-programové konference. Plán práce byl projednán a schválen 5. zasedáním ÚV KSČM v prosinci 2016, ke kterému ani zástupce vašeho okresu neměl připomínky. Podmínky pro svolání mimořádného zasedání ÚV KSČM jsou rovněž obsaženy ve Stanovách KSČM, kde se v § 69. uvádí: „…Mimořádné jednání musí být svoláno nejpozději do jednoho měsíce na žádost nejméně třetiny členů ÚV KSČM.“  Což se v tomto případě rovněž nestalo.

         Dovolte, vážené soudružky a soudruzi, abychom vám popřáli pevné zdraví a mnoho elánu v další práci pro jednotnou Komunistickou stranu Čech a Moravy.

                     Z pověření VV ÚV KSČM
                                            Petr Šimůnek, místopředseda ÚV KSČM

 

Mluv, jak ti pusa narostla,

říkávala mi moje maminka, když jsem občas použil nějaké méně běžné či nespisovné slovo pochycené většinou od kamarádů. Byla to moudrá žena. Vždy si na ni vzpomenu, když čtu v Haló novinách některé (zdůrazňuji některé) články místopředsedy ÚV KSČM pro ideologickou práci. Bývám tím znechucen, a to si dovoluji o sobě tvrdit, že jsem ve vztahu k četbě různých písemných vyjádření značně odolný. Praxe mě naučila. Několik let jsem totiž působil v informačním středisku ve Vojenské politické akademii v Praze, kde jsem byl mimo jiné často nucen číst různé elaboráty překypující jak mnohomluvností, tak především absenci myšlenek. Od té doby jsem alergický na tzv. prázdná slova a nadbytečné používání analogií.

Přiznám se, že snad proto mě doslova znechucuje v některých pojednáních uvedeného autora používání různých složitých příměrů, namísto jednoduchého a srozumitelného sdělení myšlenek. To když se například dočtu, že „Pravé pozadí švindlu nevidí jen bílá hůl“, i když bych normálně řekl „nevidí jen slepý“. Takže, když jsem převedl nevidomého na přechodu, tak jsem vlastně nepomohl tělesně postiženému, ale bílé hůlce.

Také obtížněji vnímám texty typu: „Z rauše na faraónských rautech ji probouzí až Donald Trump. Ten zase jen proto, že dezerci kapitálu za co nejlacinější prací si řeže haluz pod šimpánem i sama Amerika“. Nebo „Privátní kapitál totiž žádnou cestu, co bude skutečně suverénní, už ani nemá. Tu šanci si vzal právě tím, jak naložil se vším, co mu spadlo do klína. Zničil to hodokvas primitivní lakoty. Loudit ve službách druhého pokusu, jenž by nás okradl ještě víc, je vrcholem nevkusu“. Či kupříkladu spojení: „Oválem zvlčilé nekrofilie cválá i Jaromír Štětina“. „Dokud Aleppu vládl džihád, vraždění civilistů byl zvratkometům šumafuk“. „Kdo jiný smí šetřit hlasivky méně než týpky, ochotné krýt i zločiny čečenské mafie?“ „Ten dupák předvádí hvězdná pěchota, povolaná do boje proti ruské propagandě. Cirkus, co klame šminkou i tělem“. „Co že má hřbitovní ticho, o něž té prohibici kráčí, vyplnit, však halila mlha“. „Je-li snad mustrem toho, co se smí, tanec nad hroby mrtvých umělců, hrozí nám rituální kastrace“. A tak dále.

Že si neumím vysvětlit obsah takových pojmů jako rauš na faraónských rautech nebo klamání šminkou i tělem mohu asi přičítat mým nedostatkům ve vzdělání. Nevím však, proč je třeba vymýšlet a používat novotvary typu zvratkomet nebo každému jasný pojem „pod zadkem“ nahrazovat slovem šimpán. Ale ani velká fantazie mi nestačí třeba k tomu, abych si představil europoslance Štětinu cválat, navíc po jakémsi „oválu zvlčilé nekrofilie“. Přitom tento pán je sice mírně řečeno neotesanec, už podle jeho vyjádření k letecké tragédii Alexandrovců, ale přiřknout mu nekrofilii, tedy erotickou náklonnost k mrtvolám, a přiřadit ho k sexuálním deviantům, je přece jen trochu přes čáru.      

Deviací, tedy úchylkou, nejsou samozřejmě pokusy o krasomluvu, ani snaha vyjadřovat se nadneseně nebo nadměrně používat analogií. Přesto ale, pokud se ústně či písemně obracím k lidem s běžnou úrovní vzdělání, měl bych používat normální, všem srozumitelný jazyk. V opačném případě musím počítat s nepochopením nebo odmítnutím toho o čem mluvím, a jestliže se tato situace opakuje, i s nesouhlasným postojem či dokonce s averzi vůči mně samotnému.

Před řadou let se dnešní místopředseda ÚV KSČM s. Skála zúčastnil členské schůze v Klecanech, dokonce v doprovodu tehdejšího i současného předsedy našeho OV s. Havlíčka. Na účel této návštěvy se již nepamatuji, ale vím, že účast i vystoupení obou hostů byla přijata příznivě. Již tehdy jsem však měl k s. Skálovi drobnou připomínku, že jeho články nejsou čtivé v tom smyslu, že používá krátké několikaslovné věty bez vzájemné návaznosti. Tedy soubor jakýchsi vedle sebe poskládaných hesel, což je pro čtenáře náročné nejen k zaujetí pozornosti, ale především k porozumění obsahu. A musím přiznat, že i dnes mi dělají problém některé jeho články psané touto náročnou formou. Že ale umí psát i pro „normální lidi“ dokazují některé z jeho posledních článků v Haló novinách, jako například Reaganův velkovezír a ruský pas (3.12.2016), Sliby a dluhy obratu doleva (13.12.2016) nebo Chce to férovou diskusi, a ne mediální výpady (20.12.2016). 

Na závěr bych chtěl poprosit, aby vše co zde bylo řečeno nebylo chápáno jako napadání místopředsedy ÚV KSČM pro ideologickou práci, ale jen jako několik kritických slov, která by mohla napomoci lepšímu pochopení jeho myšlenek a vzájemnému porozumění mezi ním a námi, řadovými členy strany. Jen jako volání po srozumitelné komunikaci.

Jinak maminko moje milá, často si vzpomenu na tvá moudrá slova o způsobu vyjadřování a sám si neustále opakuji – měli bychom mluvit tak, jak nám pusa narostla!              

Jaromír Dočekal, předsedo ORoK

 

Mění se nám poslanecká sněmovna na „filharmonii“?

Jsem asi jedním z mála občanů, kteří se alespoň občas dívají na televizní záznamy z jednání Poslanecké sněmovny PČR. Tyto přenosy na ČT 24 začínají vždy v jednu hodinu po půlnoci a končí kolem páté hodiny ranní. Vysílají se a končí tedy v době, kdy běžný pracující spí či už pomalu vstává do zaměstnání, takže jejich sledování se vlastně stává jakousi výsadou nezaměstnaných a důchodců. Protože patřím do té druhé skupiny, mohu si dovolit ten přepych a občas s údivem a často nepochopením sledovat, co všechno se v tomto ctihodném shromáždění děje. A pak zpravidla od televize odcházím znechucen a s blbou náladou (jak říkával náš nezapomenutelný prezident Václav Havel).

V jednání sněmovny jsou některé věci, které se mi nelíbí a občas rozčilují. Tak například na zahájení zasedání sněmovny jsou často, jako omluva nepřítomných poslanců, uváděny pracovní či osobní důvody. Asi nemám dostatek fantazie, ale neumím si představit, že by kterýkoli jiný zaměstnanec nepřišel do práce a omlouval se pracovními důvody. A tento protimluv – nemohu pracovat, protože pracuji – můžeme slyšet pokaždé na úvod jednání sněmovny. A všichni paní a páni poslanci se tváří, že je vše pořádku, aniž by si připustili, že jejich práce je sedět na zadku (omlouvám se) ve sněmovně a schvalovat zákony. Ale nakonec, proč by to neměli uznávat, když se to jako důvod nepřítomnosti může vždy hodit.

Rovněž se mi nezdá správné, že poslanci jsou z hlediska možnosti vystupovat v rozpravě děleni na důležité a ještě důležitější. Podle jednacího řádu sněmovny mají členové vedení sněmovny, předsedové stran a předsedové poslaneckých klubů přednostní právo vystupovat, což je především některými předsedy klubů maximálně využíváno, lépe řečeno zneužíváno. Týká se to hlavně poslanců Kalouska, Stanjury a Laudáta, z nichž především Kalousek by mikrofon nejraději nikomu nepůjčil. Navíc, jejich vystoupení nejsou časově omezena, takže se na úkor ostatních doslova předvádějí. Nelze se pak divit, že pravidelně čtvrtina poslanců na zasedání nepřijde a ze zbývajících polovina raději tráví čas v přilehlých prostorách jednacího sálu.

Už na podzimním zasedání sněmovny mě zaujal nový jev. Vždy při hlasování o nových zákonech se před lavicemi poslanců ČSSD a ANO objevili předsedové jejich klubů Roman Sklenák a Bronislav Schwarz, kteří ve směru ke svým „ovečkám“ střídavě zvedali ruku nebo jí v předpažení a palcem dolů mávali zleva doprava. V porovnání s výsledky hlasování uváděnými na tabuli jsem pochopil, že je to vlastně pokyn pro poslance jak mají hlasovat – ruka nahoře znamená ano, mávání palcem dolů ne. Doposud jsem věřil tomu, asi z přemíry naivity, že většina poslanců hlasuje podle vlastního vědomí a svědomí, že nepotřebují nápovědu, či dokonce pokyn nějakého „dirigenta“.

Jenže na posledním zasedání poslanecké sněmovny, konkrétně 13. ledna při schvalování zákonů z oblasti daní, kdy počet hlasování přesahoval dvě desítky, jsem zaznamenal zvýšení počtu dirigentů. Vedle dvou výše uvedených přibyli František Laudát (TOP 09), Zbyněk Stanjura (ODS), Jiří Mihola (KDU-ČSL) a Radim Fiala (nezařazení), kdy poslední dva se pro malý počet svých poslanců a tím omezenému prostoru máváním fyzicky ohrožovali. Dirigování Úsvitu nemohu posoudit, protože jejich klub byl mimo záběr kamery. Nejasnost je  u klubu KSČM, protože člověka postávajícího před lavicemi jsem nemohl na tu dálku s určitostí identifikovat, i když Pavla Kováčíka připomínal. Faktem ovšem je, že většinou nemával a shodně s tím se na výsledkové tabuli objevovalo zdržení se hlasování.

V souvislosti s tímto novým jevem se divím většině poslanců, že neprotestují a podřizují se tomu, že jim někdo doporučuje (nařizuje?) jak mají hlasovat. I když se při téměř každém doporučení jak hlasovat se u všech klubů objevovaly na tabuli dva či tři opačné hlasy. Asi alespoň pro formu. Myslím si dokonce, že by vlastně řadoví poslanci nemuseli vůbec chodit na zasedání, protože šéfové jejich klubů by to mohli klidně odhlasovat za ně.

Takže podle toho co jsem v poslanecké sněmovně viděl, tedy nový způsob hlasování pod taktovkou šesti či sedmi dirigentů, jsem nabyl dojmu, že jsme opět světoví a můžeme být na sebe hrdí. Kde jinde se najde dvěstěčlenné těleso řízené současně více dirigenty? Je to svým způsobem unikát.

Na závěr si opět dovolím zopakovat jednu připomínku. Lavice s poslanci za KSČM jsou trvale mimo záběr kamer. Mimo předsednictva, ministry a vystupujícího poslance kamery převážně zabírají kluby TOP, ODS a malou část KDU-ČSL, o něco měně a z větší dálky ANO a ČSSD, zatímco klub KSČM zcela výjimečně a jen několikavteřinovým záběrem z celého přenosu. Je to jasná diskriminace a my k tomu stále mlčíme

Naši poslanci, podle mého názoru, by neměli být přehnaně skromní či dokonce stydliví a nevyužívat možnost být na televizní obrazovce. Naopak by měli pro nás zájemce o přenosy ze sněmovny zabezpečit, abychom je mohli v televizi vidět. Podmínky pro všechny kluby ve sněmovně by měly být stejné, a pokud tomu tak není, měla by být zjednaná náprava. Věřím, že k ní brzy dojde a jako televizní divák jim za to předem děkuji.

 Jaromír Dočekal, předseda ORoK

 

    Vítězný únor 1948, stojí za to si jej připomínat?

Myslím si, že stojí malým vyjádřením Klementa Gottwalda.

„ Občané, soudružky a soudruzi!“

Právě se vracím z hradu od presidenta republiky. Dnes ráno jsem panu presidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Současně s tím jsem navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan president všechny mé návrhy  ,přesně tak jak byly předloženy přijal“.

       

Nestává se často,

 aby HN nebo jiný deník psal o nějakém místě z našeho okresu, spisovatelka Marie Majerová žila v Úvalech. Na místě, kde je nyní trafika, jeden obecní byt a její pamětní deska má vyrůst nová městská knihovna a společenské centrum. Ocenil jsem článek 24. 1. 2017 v HN o boji o zachování jejího rodného domu. Vyjádření starosty Úval pana Boreckého (sdružení nezávislých kandidátů) mě utvrdilo v tom, že co pochází z doby před rokem 1989 je špatné udělejme vše, aby rodný dům Marie Majerové byl zachován.

  Stanislav Šrámek, člen VV

   

Nenasytná církev se těší na darovaný majetek

»Náboženství vytvořilo bohatství a majetek, ale dcery nakonec pohltily matku« (sv. Augustin). I v roce 2017 bude pokračovat tažení církví za dalším majetkem, o který usilují v rámci tzv. církevních restitucí.

V prosinci církve obdržely pravidelný vánoční dárek - přibližně dvoumiliardovou splátku, již čtvrtou v pořadí. Dáreček budou církve dostávat až do roku 2043, po kterém by si již měly hospodařit bez státního příspěvku. Ten tvořil v minulém roce dalších 1,445 miliardy korun. Katolická církev očekává během jara získání téměř sta procent nemovitého majetku v hodnotě cca 75 miliard korun, tedy majetku, o který se nevedou soudní spory. Doposud církev dostala zpět více než 70 procent, lesy jsou prý navráceny již z 90 procent.

Nejvíce si církev brousí zuby na majetek (pole, lesy a tak dále) ve vlastnictví státu - tedy obhospodařovaný především Státním pozemkovým úřadem a Lesy České republiky. Na SPÚ bylo v polovině ledna evidováno 3515 výzev k navrácení majetku, z toho 544 jich bylo ve Středočeském kraji. Úřad vydal již celkově 7864 rozhodnutí, které se týkaly 125 staveb a téměř 89 000 pozemků v celkové výměře přes 60 000 ha. Vydáno bylo 29 staveb a skoro 13 800 pozemků ve výměře větší než 11 200 ha.

Lesy České republiky evidovaly k polovině ledna 2017 celkem 2304 výzev k vydání majetku v počtu 49 255 pozemků a 1392 staveb. Uzavřeno bylo 2067 dohod o vydání nárokovaného majetku v rozsahu 18 598 pozemků o celkové výměře 79 829 ha a 255 staveb.

Nenasytnost církve ale nezná mezí. Přestože součástí »narovnání« je i dar – náhrady v celkové výši 59 miliard korun, žalovaly kraje, obce i další fyzické a právnické osoby o vydání dalších majetků. A to nejen kostelů, kapliček, ale i třeba škol a nemocnic. Kraje se začaly jako nepovinné osoby bránit a pomohl jim i Nevyšší soud, který v červnu 2016 v přelomovém rozhodnutí řekl, že církevní restituce se krajů netýkají ani zprostředkovaně. Církve pak na základě jednání České biskupské konference s Asociací krajů oficiálně od sporů s kraji ustoupily. Ale obcím ustoupit nehodlají a i další osoby mají sporů dosud plnou hlavu. Kvůli restitucím se tak vedou stovky soudních sporů. Přestože známe již první rozsudky, naprostá většina sporů ještě rozsouzena není. Čeká je tedy nejen nejedno horké léto, ale často i mnohaletá nejistota.

»Pozorně jsem si prostudoval dějiny papežství, inkvizice, řeholních řádů – nepřetržitý boj o majetek a moc,« řekl jednou režisér Zdeněk Troška. A jak je vidět, měl skutečně pravdu. Snad jako malá náplast pomůže schválení zdanění tzv. církevních restitucí, pokud návrh komunistů nebo Jihočeského kraje projde… A pokud ne, dívejme se aspoň pořádně na to, kdo jak hlasuje…

Zdeněk Štefek, člen VV

 

Na hrůzy koncentračních táborů nelze zapomenout

V pátek 27. ledna 1945 se zbytky vězňů v koncentračním táboře Osvětim dočkaly osvobození. Rudá armáda prorazila obranu nacistů a její první sled mohl vstoupit do brány, nad níž bylo německy napsáno Práce osvobozuje. To, co rudoarmějci uviděli, je zaskočilo. A přitom Osvětim nebyla jediným vyhlazovacím koncentračním táborem. Byl tu i Bergen-Belsen, Buchenwald, Dora, Gross-Rose, Neuengamme, Plaszkow, Sachsenhausen, Stutthiof-Danzig, Ravensbrück, Dachau, Mauthausen, Flossenbürg, Riga-Keiserwald… Byla i Treblinka, byla i Malá pevnost Terezín, Svatava, Rabštejn, Rychnov n. Kn., Hradišťko, Ostrov n. O., Vrchotovy Janovice … Bylo mnoho táborů, kde se nadlidi pokoušeli vyhubit ty, kteří byli rasově méněcenní – Židy, Poláky, Čechy, Rusy, Ukrajince, Bělorusy, ty, kteří se jim postavili na odpor, ať již to byli antifašističtí Němci, Francouzi, Belgičané, Nizozemci, Rakušané, nebo ti, kteří jen se ocitli v nesprávnou dobu na nesprávném místě. V táborech zahynulo na jedenáct milionů lidí, z toho dva miliony dětí, a prošly jimi desetimiliony. Na 350 000 občanů Československa tu prožilo kus okupace, na 235 000 z nich se nevrátilo do svých domovů.

Připomínka osvobození Osvětimi, tábora, jenž byl nad jiné krutý, a to pro všechny způsoby, jimiž lidi zde vraždili, patří mezi ty, které si nelze nepřipomínat. Už proto musí být varováním pro všechny ty, kteří by něco podobného chtěli zopakovat, a pro nás ostatní, abychom to nikdy nedovolili připustit a odmítli všechny pokusy, které toto osvobození i utrpení těch, kteří tu prožili kus svého života, se pokoušely znevážit.

Proto se k tématu, jako je toto, budeme vracet a ukazovat, jak se i dnes některé síly mu pokoušejí dát výklad, který neodpovídá skutečnosti.

Vojtěch FILIP

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 9. února oslaví 65. narozeniny předsedkyně ZO KSČM Mukařov
soudružka Marie LEMERMANOVÁ 
Za její minulou i současnou práci pro stranu děkujeme a do dalších let   
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.
Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

   

Obsah porady předsedů a funkcionářů dne  1.3.2017   
  - závěry okresní konference
  - závěry krajské konference KSČM

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky:  tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz  Telefon 222 897 460 nebo mobil 25 646 019.