Zpravodaj 4/2017

3. 4. 2017

Zpravodaj OV KSČM Praha-východ - Duben 2017

 

Ze zasedání ústředního výboru

V sobotu 25. března proběhlo 6. zasedání ÚV KSČM. Tradiční březnový termín je spojený zejména s ekonomickými otázkami. Nejinak tomu bylo i na tomto zasedání.

Z ekonomického bloku se schvalovalo vyhodnocení hospodaření ÚV KSČM, výroční finanční zpráva KSČM, návrh rozpočtu ÚV KSČM i celé KSČM a příslušná stanoviska ÚRK KSČM.

Blížící se volby přinesly dva body – informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR a schválení kandidátních listin do PS PČR.

V dalších bodech pak byl probrán tradiční stav členské základny k 31. 12. 2016 i zprávy o jednáních VV ÚV KSČM od posledního zasedání ÚV KSČM, vyhodnocení diskuse a kontrola plnění úkolů.

Na aktuální politickou situaci reagovalo schválené stanovisko a samozřejmě i úvodní vystoupení předsedy ÚV KŠCM Vojtěcha Filipa.

Zasedání zahájil místopředseda Petr Šimůnek. V nezbytných organizačních bodech byl doplněn program o: směrnici pro čerpání prostředků na analýzy, Zprávu o činnosti ÚRoK za rok 2016, Rozhodnutí ÚRoK ve věci kritiky nepřítomných funkcionářů na jednání orgánů strany a o bod uzavření věcného břemene/služebnosti v OV KSČM Kolín (je tam taženo přes pozemek nízké napětí).

Navrženo bylo zařadit i bod o zvýšení limitu pokladen na OV KSČM na 20 000,- Kč. Potvrzen byl M. Kříž z Jihlavy jako nový člen ÚV KSČM.

V úvodním vystoupení předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, mimo jiné, zmínil: cílem dnešního pléna je výroční zpráva za rok 2016. Důležitějším krokem je ale posouzení a schválení kandidátních listin. Svět se nachází v turbulentní době, to se odráží i u nás. Války, terorismus, mafie, podvody a krádeže. Lidé ale chtějí žít beze strachu.

Předseda vyzval, aby toto zasedání přineslo změnu v přístupu nás všech. Změnu, která přinese aktivitu, odpovědnost a na podzim při volbách výsledky. Jako příklad uvedl aktivitu mladých v Ústí nad Orlicí. Co musíme čekat od voleb? Jednoduchou údernou strategii od bývalých členů KSČ, kteří jsou často členy jiných stran, fráze, lži.

Pokud chce někdo mluvit o minulosti, je tu i 27 let nedávné historie, která začala devastací státu, který byl bez dluhů, průmyslová i zemědělská výroba sloužila růstu životní úrovně a měli jsme vyspělé školství. Byli jsme i vlastníci výrobních prostředků. Po nepříliš podařené privatizaci je stát zadlužený, přestože prodal výrobní prostředky v hodnotě přes dva biliony korun. Více než 300 miliard ročně ze zisků se vyváží do zahraničí.

Vzpomínáme v těchto dnech i smutného výročí agresivní války proti Jugoslávii. A dnes se dohaduje podřízení našich vojáků německému Bundeswehru a přes naše území se přesouvají cizí vojáci na východ. Haraší se zbraněmi vůči Rusku, ale neřešíme příčiny migrační krize.

Stejně ohrožující jsou byrokratické příkazy z Bruselu. Evropská komise je nekompetentní. Požadujeme více suverenity pro naši vlast.

Musíme mít jasné cíle – získat na 1 člena aspoň 17 voličů. Mít konkrétní zodpovědnost na všech úrovních. Máme naše kandidátní listiny. Kandidáty musíme proškolit nejen v programových tématech, ale i v rétorice.

Lidé jsou dnes pod neustálým tlakem médií, která oddalují dobu, kdy lidé prohlédnou, co se na ně chystá. Útočí se na samé základy naší civilizace. Příčinou je vnucování skoro protektorátních režimů na Středním východě Spojenými státy a jejich spojenci. Merkelová pozvala do Evropy uprchlíky a chce nám jich část vnutit. My jsme pohostinná země, hostili jsme Řeky a další. Ale nemůžeme nést následky za rozhodnutí jiných. Nebyli jsme koloniální zemí, nedrancovali jsme.

Nebojíme se soupeřů v naší zemi, ani na levici, pokud ji někdo jiný vůbec reprezentuje. Jedině silná KSČM je schopna donutit ostatní ke krokům ve prospěch občanů. Na pravici se opakovaně objevují subjekty „na jedno použití“ využívající mafiánské praktiky.

Pro nás je měřítkem hodnota práce, pro ostatní majetek jakkoliv získaný. Náš program chce více klidu, pořádku, jistot, dovést do konce trestní kauzy, snížit počet úředníků ve státní správě… Bude toho hodně na dubnovém plénu, které se bude programu věnovat. Čeká nás těžká práce.

Návrh Stanoviska přednesl místopředseda Josef Skála. Je výzvou k volbám, které mohou být očekávanou změnou.

Ústní informaci o plnění úkolů k volbám uvedl místopředseda Jiří Dolejš. VV ÚV KSČM projednal rozsáhlou písemnou informaci. Pravidelně se schází programová komise a volební štáb. Dokončuje se velký program a koncentrovaný menší (volební manifest – dvě stránky). Připravují se i argumenty k volebnímu programu. Kandidátky projednáme dnes. Volební program příště. Připravují se i akce, třeba setkání lídrů s novináři apod. Vybírají se priority pro propagaci a hesla. Grafika se vybírala z 6 přihlášených. Byl doporučen výherce, se kterým budeme komunikovat. Finalizujeme výběr tiskárny. Zabývali jsme se systémem focení i přípravou školení kandidátů. Do všech domácností se budou vyrábět volební noviny, výrazně odlišné od předcházejících, bude prostor i pro krajská témata.

S. Mara zahájil diskusi k prvnímu bloku. Stranu zdobila vždy disciplína, vnitřní i vnější. Na programové konferenci nebyli všichni lídři, lidé nám nerozumí. A nevěří profesionalismu.

S. Berka se dotkl toho, že jsme nezhodnotili dobrou práci poslanců. Neuměli jsme ji prodat.

S. Křenek přednesl stanovisko své okresní konference. Interpeluje vedení k vyjasnění vztahu s Mrencovou. Také proč není v představenstvu Futury za stranu J. Skála, ale stále M. Vostrá. Kdo zpackal propuštění pana Hlocha z Futury, že vysoudil velké částky? Zkritizoval též vystoupení stínového ministra A. Černého proti ministru Stropnickému v otázce podřízenosti Bundeswehru. Za tři a půl roku nevznesl proti Stropnickému ani jednu připomínku!

S. Švarcbek sdělil závěry své organizace, že se jim nelíbí kroky NATO, které se přibližuje k Rusku, jsou pro vystoupení z NATO. Jsme kolonií. Jsme za důstojné mzdy, proti lichvářům.

S. Semelová se věnovala přípravě voleb. Všichni bychom měli zabrat, nejen kandidáti. Příští rok nás čekají komunální volby. A kandidáti by měli chodit i na různé akce, být aktivní.

S. Klimša opět navrhl pravidlo tří období a dost pro poslance. Když je někdo v parlamentu od roku 1990, nemůže to být bez důsledků. Kritizoval mechanismus sebehodnocení poslanců. Hodnotit by měli členové strany – ne poslanci. Strana by měla úkolovat a hodnotit poslance.

S. Jeslínek podotkl, že lidé nemusí rozumět tomu, co říkáme.

Můžeme používat termín kuponová deprivatizace.

S. Hrůzu šokovalo, že na dnešním jednání jsou přítomni z 16 pozvaných poslanců (nečlenů ÚV) jen dva. Žádá předsednictvo, aby nás seznámilo s důvody nepřítomnosti těchto poslanců. Problémy se mají řešit a ne zametat pod stůl.

Na diskusi reagoval s. Filip. Také mu vadí, že tu chybí 5 vedoucích kandidátů. O variantě třikrát a dost jsme již hlasovali a neprošlo to. Právní spor Futury a KSČM ohledně Hlocha byl politickým procesem. A na otázky V. Křenka, samozřejmě, písemně odpoví.

K ekonomickému bloku vystoupil místopředseda Šimůnek. U organizační jednotky ÚV KSČM jsme předpokládali ztrátu 1,86 milionů Kč, ztráta byla nakonec 4,66 milionů. Špatně dopadly volby. Výnosy dosáhly 107 milionů, náklady 112 milionů. Celá strana hospodařila s výnosy 186,6 milionu, splnila tak plán na 102,72 %, náklady ve výši 195,8 znamenaly překročení plánu o 4 %, celková ztráta je 9,2 milionu Kč.

Rozpočet na rok 2017 počítá se schodkem 28,4 milionu Kč, výnosová část je 175 milionů, nákladová 203,7 milionů Kč. Z toho jednotka ÚV KSČM má plánované výnosy 108,6 a náklady 134,5 milionu Kč.

Posledním představeným bodem je možnost čerpat prostředky na analýzy a odborné expertizy, schválena byla směrnice, která to umožňuje.

Předsedkyně ÚRK pak přednesla podpůrná stanoviska revizní komise.

Po polední pauze představil místopředseda Dolejš kandidátky do Poslanecké sněmovny. Každý kraj vede současný poslanec; ve dvou krajích je to žena. Ke kandidátkám se nediskutovalo.

Čtvrtý blok uvedl P. Šimůnek. Je nás zase trochu méně, 39 956 proti 42 994 v roce 2015, věkový průměr je 73 let. V roce 2016 bylo přijato 256 členů. 13 okresů nepřijalo žádného nového člena.

Místopředseda Dolejš představil navrhovanou úpravu statutu Komise mládeže, která chtěla původně přenosný mandát za kraje. To se týká ale i dalších komisí. Po dohodě s předsedkyní Komise mládeže byl materiál stažen.

Předsedkyně ÚRoK s. Vrzalová přednesla Informaci o činnosti ÚRoK 2016 a stanovisko ke kritice funkcionáře v jeho nepřítomnosti – komise rozhodla, že kritika funkcionářů je přípustná i bez jejich přítomnosti.

V diskusi vystoupil s. Ďžurek, který se věnoval stavu členské základny. Žádné jiné řešení, než je usnesení, ale nemáme. Zlín podpořil i kandidaturu Zemana na prezidenta, kritizuje ho ale.

S. Hrůza reagoval na stanovisko ÚRoK. Jako právník říká, že každý materiál se posuzuje podle obsahu, nikoliv podle označení či titulku. Na 5. zasedání ÚV KSČM odkazovaný článek 7d) Stanov KSČM nelze hodnotit dle tohoto stanoviska.

S. Lišková informovala o kontrole legitimací - z 242 pozvaných předložilo ke kontrole legitimaci (bylo na pozvánce) jen 108. Z členů ÚV jen 63.

S. Komínek informoval o tématu stávky řidičů, která má být zaměřena proti zaměstnavatelům, nikoliv proti krajům. Kraj, jako objednatel služby, nemůže řešit personální problémy firem, které služby zajišťují. Prostě je špatně nastaveno outsourcingování veřejných služeb, (outsourcing znamená uskutečňování činností prostřednictvím jiných subjektů – firem), které se ziskem vykonávají soukromníci. Ústecký kraj doporučuje mít vlastní organizaci pro dopravní obslužnost.

Zazněl i dotaz, jak se na VV ÚV KSČM projednávalo téma vlastní televizní stanice.

V usnesení byl podpořen návrh na zvýšení limitu financí v pokladně OV KSČM na 20 tisíc Kč, návrhy s. Křenka (vyšetřovací komise kvůli Hlochovi, do Futury s. Skálu a obměnu vedení Futury, odvolání s. Černého ze stínové vlády) neprošly.

Zdeněk Štefek,

člen ÚV, Praha-východ

 

Z usnesení 6. zasedání ÚV KSČM (25. 3.)

Ústřední výbor mimo jiné:

schválil - stanovisko k aktuální politické situaci; hospodaření KSČM za rok 2016; rozpočet KSČM pro rok 2017; kandidátní listiny a vedoucí kandidáty v jednotlivých krajích pro volby do PS PČR 2017; informaci o stavu a vývoji členské základny k 31. 12. 2016 a změnu finančních limitů pokladen okresních a krajských výborů na částku 20 000 Kč;

uložil - předložit výroční finanční zprávu KSČM do Poslanecké sněmovny; postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny krajským a okresním výborům KSČM; připravit návrh náborového letáčku do strany, zařadit na členské schůze základních organizací projednání zkvalitňování členské základny v místních podmínkách a

stanovil termín konání 7. zasedání na 22. duben 2017.

 

 

vedoucí kandidáti pro volby 2017

Marta Semelová, Praha; Stanislav Grospič, Středočeský kraj; Vojtěch Filip, Jihočeský kraj; Jiří Valenta, Plzeňský kraj; Jaroslav Borka, Karlovarský kraj; Hana Aulická Jírovcová, Ústecký kraj; Stanislav Mackovík, Liberecký kraj; Zdeněk Ondráček, Královohradecký kraj; Václav Snopek, Pardubický kraj; Pavel Kováčik, kraj Vysočina; Ivo Pojezdný, Jihomoravský kraj; Vladimír Koníček, Zlínský kraj; Alexander Černý, Olomoucký kraj; Leo Luzar, Moravskoslezský kraj.

 

 

Ze zasedání KV KSČM

Středočeský krajský výbor strany (23. března) se mimo jiné věnoval přípravě zasedání ústředního výboru. Projednal informace z vyšších stranických orgánů, diskutoval o průběhu programové konference, která účel splnila – uskutečnila se diskuse - i nesplnila – skončila bez závěrů.

Byla podána informace o činnosti krajských zastupitelů i zhodnocena krajská konference, která byla organizačně zvládnuta mnohem lépe než ta předchozí. Mezery jsou ještě ve volební komisi.

Příprava voleb byla vzhledem k termínu konání Ústředního operativního volebního štábu (28. 3.) přesunuta na krajský volební štáb. Hodnotili jsme stav členské základny, která v kraji poklesla o 320 členů, z 5 939 na 5 619, přijato bylo 27 nových členů. Počet základních organizací v kraji klesl ze 438 na 431.

Krajský výbor se zabýval přípravou májových akcí, (delegoval funkcionáře na jednotlivé akce), zabezpečením Eurocampu SFEL-R a pietního aktu v Lidicích.

Zdeněk Štefek, člen KV KSČM

 

Programová konference

V sobotu 19. března se v Praze uskutečnila Programová konference strany. Tím byl splněn jeden z úkolů IX. sjezdu. Zda však tato dlouhodobě připravovaná konference splnila ve všem své poslání, si nejsem zcela jist.

V jejím úvodu vystoupil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip a požádal přítomné účastníky, aby se ve svých diskusních příspěvcích drželi striktně zadaného tématu: diskuse nad obsahem volebního programu pro nadcházející letošní volby do PS PČR. Podle mého názoru tím chtěl říci, aby účastníci neuhnuli například k problému řešení podoby politického programu strany, který byl přijat na jejím II., tzv. Kladenském sjezdu v roce 1992. Přes tuto jeho žádost se řada diskutujících, někteří více, někteří méně, ve svých příspěvcích k tomuto problému vyjádřila. Je dlužno dodat, že v tezích, které byly účastníkům konference rozeslány elektronickou cestou před jejím konáním, místopředseda strany s. Josef Skála tento problém nastínil.

Vystoupení s. Filipa nebylo dlouhé, ale věcné. Hlavní myšlenkou byl apel, abychom v nadcházejících volbách oslovili co možná největší počet voličů. Přitom řekl, že si musíme být vědomi toho, že nebudeme akceptovatelní pro všechny, ale většinu by náš program mohl a také měl zajímat.

Další myšlenka z jeho projevu, která mne zaujala, byla, že je nutné, abychom zkvalitnili a rozšířili poznávací funkci strany. S tím, bezesporu, souhlasím. Ovšem na toto téma bychom mohli diskutovat daleko šířeji, jelikož je to problém, pro jehož vyřešení bychom ve straně museli udělat více kroků, než jen pouhé konstatování, že existuje.

Za základní myšlenku jeho vystoupení lze považovat návrh možného volebního hesla pro nadcházející volby, ke kterému ho asi inspiroval současný stav EU a z toho vycházející situace v Evropě, včetně České republiky. Heslo zní „OBNOVA SUVERENITY ČESKÉ REPUBLIKY“. Osobně se s ním já, ale také drtivá většina diskutujících na konferenci ztotožnila. Samozřejmě, že pojem „obnova suverenity“ je široký. Měli bychom ho ve volebním programu více rozvinout a specifikovat. Je potřeba ho důkladně a srozumitelně vysvětlit. O jakou obnovu se nám jedná? Domnívám se především, že by mělo jít o zajištění surovinové bezpečnosti České republiky. Připomeňme si vzrůstající problémy s vodou a zajištění toho, aby naše zdroje zůstaly v našich rukou. Mohli bychom sem zahrnout zajištění potravinové bezpečnosti, ochranu státních hranic, aby do naší vlasti přicházeli jen ti hosté, kteří jsou zváni. Ale je to také zachování suverenity při rozhodování o obchodních a politických vazbách České republiky a v mnoha dalších oblastech.

Po vystoupení předsedy se slova ujal Jiří Dolejš, na kterém leží největší díl práce při sumarizování a vyhodnocování všech připomínek a námětů pro volební program. V úvodu řekl, že letošní volby, a nejen ty naše v Česku, budou s ohledem na vývoj ve světě i v České republice osudové. Jejich výsledky určí, jakými směry a cestami se bude vše dál odvíjet. Připomněl, že vedle širokého programu, je nutno vytvořit tzv. volební manifest, ve kterém bude stručně a srozumitelně vyjádřeno, co bychom voličům chtěli sdělit. Tedy co jim nabízíme a zároveň, jak to chceme zajistit. S tím lze jen plně souhlasit.

Josef Skála, jako další vystupující místopředseda strany, především hovořil o formách propagace našich programových cílů. Velký důraz kladl na vnitrostranickou spolupráci v rámci sociálních sítí, do které se zatím zapojilo málo okresních i krajských organizací.

Doporučil také, abychom používali radikálnější rétoriku. S jeho názorem lze souhlasit. Ovšem, tak jak nás učí marxismus, nelze odtrhávat formu od obsahu. A obsah radikálnější rétoriky by, podle mého názoru, měl být zaměřen především k současnosti. Je třeba daleko otevřeněji poukazovat na všechny nešvary, které nový režim zavlekl do našeho každodenního žití. Můžeme se zmínit například o neoslabující korupci, která pronikla do všech odvětví chodu státu, včetně orgánů činných v trestním řízení, poklesu vzájemné lidské sounáležitosti, úpadku vzdělanosti a samozřejmě také snížení bezpečnosti občanů ČR. Vždyť jedním z hlavních úkolů státu je zajištění bezpečného života každého jeho příslušníka. Jestli se někdo domnívá, že to vyřešíme takovým způsobem, kdy každý z nás bude mít doma ve skříni schovaný samopal a v případě potřeby ho ze skříně vyndá a začne používat, pokud toho vůbec bude schopen, je nemožné.

Velice mne zaujala myšlenka, kterou vřele doporučuji k realizaci. Aby vznikaly argumentační materiály a byly postupovány celé straně k zákonům, které navrhujeme v PS PČR, nebo také k tomu, pro co jsme v parlamentu zvedli či nezvedli ruku. Ve svém diskusním příspěvku, který jsem na konferenci přednesl, jsem se k této myšlence přihlásil a řekl jsem, že pro mne, jakožto stranického funkcionáře, který se každodenně setkává s našimi členy i s našimi příznivci, je velice nepříjemné a mnohdy se cítím až trapně, když nedokážu odpovědět na dotaz, proč jsme se v parlamentu zachovali právě tak, jak jsme se zachovali. Než abych si vymýšlel, tak, bohužel, na položenou otázku raději mlčím. Pokud by došlo ke změně, tak bychom my, „prostí dělníci strany“, dokázali na položené otázky odpovědět, ale zároveň bychom také cítili větší sounáležitost s naším poslaneckým klubem. Jsem hluboce přesvědčen, že by to prospělo celému vnitřnímu chodu strany.

Po vystoupení J. Skály se slova ujala vedoucí zahraničního oddělení ÚV Věra Flassarová. Zdůraznila, že mezinárodní politika se týká každého z nás. Ať už přímo nebo nepřímo. Měli bychom intenzivně vnímat souvislosti mezi děním na mezinárodním poli a samotnou politikou KSČM. Je třeba si uvědomit, že KSČM má v mezinárodním postavení značnou důležitost a autoritu. Jako prioritu č. 1 ve svém vystoupení zdůraznila zajištění a udržení míru, jako základního předpokladu života každého jedince. Zajištění míru možná všichni, a především mladí, nechápou jako základní předpoklad pro život člověka. Připomněla zároveň, jak se nás bytostně dotýká válka na Ukrajině. Použila velice trefné přirovnání že „válka není počítačová hra“. Někteří mladí si to ale myslí.

Po úvodních vystoupeních začala diskuse. Ale o tom až příště.

Zastoupení našich poslanců, hlavně těch, kteří znovu do této instituce kandidují, bylo žalostné a to řada z nich vede krajské kandidátky. Asi nepovažovali za nutné se Programové konference účastnit. Snad předpokládají, že před stranou nebo jimi samotnými stojí v letošním roce něco naléhavějšího, než jsou nadcházející volby. Domnívám se a v úvodním vystoupení předsedy ÚV s. Filipa to zaznělo, že volby jsou letos pro stranu to hlavní. Někteří možná měli skutečně vážné důvody na konferenci nejít. Jiní si možná řekli, že už mají své jisté, tak co by chodili poslouchat názory těch, kteří budou v krajích a okresech volby zajišťovat a dělat vše proto, aby v nich naše strana uspěla a tím uspěli i oni. Vlastně ukázali, nevím, zda vědomě či nevědomě, že jim na názoru těch „dole“ tak moc nezáleží. Takový přístup a otevřeně jsem to na konferenci řekl, něco vypovídá o naší straně.

František Švarc,

předseda OV KSČM Kolín

 

15. březen 1939

V měsíci březnu si připomínáme smutné výročí nacistické okupace Československa a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Tomuto datu předcházelo okleštění naší republiky z října 1938. Přesto, že nám Sovětský svaz nabízel pomoc, ji naše vláda odmítla. 14. 3. 1939 vznikl Slovenský štát, odtrhla se Podkarpatská Rus. Prostě Československo přestalo existovat. Nastalo období, kdy bez rozdílu politické příslušnosti, likvidovali Němci každého, kdo jim byl nepohodlný. Bylo to nejhorší šestileté období v dějinách naší země. Československo ztratilo desítky tisíc obyvatel. Teprve osvobození vlasti Sovětskou armádou a Spojenci v květnu 1945 přineslo úlevu.                                                                             Stanislav Šrámek

 

 

Výročí, na která bychom neměli zapomínat

31. 3. 1990 – založení Komunistické strany Čech a Moravy

 5. 4. 1945 – vyhlášení Košického vládního programu

 6. 4. 1945 – Rudá armáda osvobodila Bratislavu

14. 4. 1936 – VII. sjezd KSČ vyzval k vytvoření lidové fronty

12. 4. 1961 – první člověk ve vesmíru Jurij Alexejevič GAGARIN

16. 4. 1886 – se narodil Ernst THÄLMANN, funkcionář komunistického a mezinárodního dělnického hnutí. Na rozkaz Hitlera byl zavražděn v koncentračním táboře Buchenwald (+ 18. 8. 1944)

16. 4. 1896 – se narodila Jožka JABŮRKOVÁ, česká novinářka, umučená v Koncentračním táboře Osvětim (+ 31. 7. 1942)

19. 4. 1945 – byla nacisty vypálena osada Ploština na Vizovicku

20. 4. 1942 - v KT Mauthausen byli popraveni novináři Eduard URX a Václav SINKULE

22. 4. 1870 – se narodil Vladimír Iljič LENIN (+ 21. 1. 1924)

24. 4. 2002 – Parlament ČR rozhodl, že právní a majetkové vztahy podle prezidentských dekretů jsou nezpochybnitelné

25. 4. 1945 – Američané bombardovali závody Škoda v Plzni

26. 4. 1945 – Brno osvobodila Rudá armáda

30. 4. 1945 – Rudá armáda osvobodila Ostravu

1. 5. – 1. máj

2. 5. 1945 – poslední poprava v KT Terezín

5. 5. 1945 – nacisté vypálili obec JAVOŘÍĆKO na Olomoucku

Květnové povstání českého lidu proti nacistům

8. 5. 1945 – Den vítězství nad fašismem

9. 5. 1945 – DEN VÍTĚZSTVÍ, osvobození Československa a Prahy Rudou armádou

 

Poslancům KSČM se podařilo

získat podporu pro schválení usnesení týkajícího se privatizace OKD. Sněmovna přijala usnesení KSČM o tom, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky, do řady problémů.

Díky komunistům prošel skoro celý návrh řešící nejen minulost, ale i budoucnost a nutí vládu k záchraně uhlí jako národního bohatství.

 

 

„Odborníci“ na postech ministrů

Zhruba koncem února proběhla tiskem nenápadná zprávička, že ministr obrany Martin Stropnický podepsal v Bruselu s německou spolkovou ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou smlouvu, jíž byla česká 4. brigáda rychlého nasazení včleněna do německé 10. obrněné divize. Smyslem prý má být propojení české jednotky s německou divizi tak, aby spolu mohly intenzivně cvičit a případně být společně nasazeny.

Jsem si vědom, že naprostou většinu občanů, kteří mají spoustu jiných starostí, tato informace nijak nevzrušila. Ale zažil jsem německou okupaci, všechny negativní dopady druhé světové války, a tak můj vztah k Němcům, nemohu si pomoci, není zrovna přátelský. Navíc více než čtyři desítky let jsem byl příslušníkem ČSLA, takže dění kolem armády mě stále zajímá. Proto tuto novou podřízenost bundeswehru vnímám, pochopitelně, i citově a rozhodně ne pozitivně.

Nevím, kam až sahají pravomoci ministra obrany, ale myslím si, že v tomto případě je pan Stropnický překročil. Je rozdíl mezi rozhodnutím o jednorázovém časově omezeném nasazení našich vojáků kdekoli v zahraničí a rozhodnutím dát je do trvalé podřízenosti armádě jiného státu. Zdůvodnění potřebou společného intenzivního cvičení není přesvědčivé, protože toho lze dosáhnout i jinými formami. Nevím pochopitelně, jaký je obsah čtyřstránkové smlouvy, jestli jsou pro případ společného nasazení uvedena nějaká omezení týkající se rozhodování německého velení. V každém případě je to stav, kdy se dobrovolně vzdáváme možnosti mít vliv na naší vojenskou jednotku, přičemž není vůbec jasné, jaké z toho mohou plynout výhody.

Celá záležitost mě vyprovokovala k úvaze o současném stavu naší armády, která už není schopna plnit úkoly obrany státu a je v podstatě jen jakýmsi expedičním sborem. Opět jsem si uvědomil, jací „odborníci“ většinou byli v čele rezortu obrany. Jsou ministerstva, kde by ministrem měl být odborník. Mám na mysli např. spravedlnost, zdravotnictví, zemědělství či obrana, na rozdíl třeba od životního prostředí či místního rozvoje. A když porovnáme některá z nich za období od roku 1993, tedy od vzniku České republiky, zjistíme, že ministerstvo obrany z toho vychází nejhůře. Tak třeba ministrem spravedlnosti byl vždy odborník, tedy právník (dvakrát tři měsíce pověřen předseda vlády Špidla). Obdobně v čele ministerstva zdravotnictví byl v 84 % lékař (mimo politika Stráského, architektky Filipiové a zdravotní sestry, ale i ředitelky nemocnice Juráskové). Hůře na tom bylo ministerstvo zemědělství, kde pouze 60 % ministrů splňovalo předpoklad odbornosti.

Jenže daleko nejhůře z tohoto srovnání vychází ministerstvo obrany, kde se ve funkci ministra ocitli v 81 %, lze říci, diletanti. Z šestnácti dosavadních ministrů byli jen tři – Kostelka, Šedivý a Picek profesionálními vojáky. Omylem za ně mohou být považování další dva, a to původně učitel matematiky na brněnské akademii Vetchý a bývalý náčelník vojenské zotavovny Tvrdík. Na druhé straně je třeba jmenovat „hvězdy“ ve funkci ministra obrany, jako byla „osmidenní“ ministryně Karolína Peake či ministryně-zpěvačka Vlasta Parkanová, proslulá předraženým nákupem armádních letounů CASA. Z hlediska odbornosti si s nimi určitě nezadala ani taková vojenská „esa“ jako astrolog Baudyš, chirurg Barták či řada politiků počínaje Holáněm, Výborným, Lobkowiczem, přes Kühnla, Vondru, Nečase až po diplomata, písničkáře, spisovatele, herce a politika, to vše v jedné osobě, všeumětela Martina Stropnického. Nakonec jako herec zahraje všechno, pokud považujeme řízení ministerstva za komedii. Není proto divu, že se česká armáda ocitla pod vedením řady „expertů“ v takovém neutěšeném stavu, v jakém v současné době je. Je schopná plnit všemožné úkoly, jen ne ten hlavní – zabezpečení obrany naší země.

V souvislosti s uváděnou neodborností našich vládních představitelů stojí za zmínku i jeden nový fenomén – „poradci, s.r.o.“. Současní ministři totiž zaměstnávají desítky poradců, většinou spolustraníků, což přijde státní pokladnu na miliony korun. Přitom odborníky by měli být jejich náměstci a ředitelé odborů. Zřejmě tím nahrazují nejen odborné nedostatky své i svých podřízených-kamarádíčků, a zároveň za veřejné peníze vychovávají nové politické naděje, odměňují mezi volbami členy volebních štábů nebo zasloužilé spolustraníky. V tom vynikají, pokud jde o počty poradců, zejména lidovci. Tak např. ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi radí 14 lidí s legitimací KDU-ČSL za odměnu 600 Kč za hodinu, zatímco např. ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová má 8 poradců, z nichž jsou čtyři spolustraníci, a radí jen za 300 až 330 Kč/h. Naopak pokud jde o štědrost, v tom zase mají prvenství ministři ANO. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová platí svému projektovému poradci 1.400 Kč/h a její stranický kolega ministr spravedlnosti Robert Pelikán dává poradci pro IT dokonce 1.500 K/h. Zůstávají ale pozadu za ministrem obrany Martinem Stropnickým, který svému poradci pro vyzbrojování (k čemu má nejen ministerstvo, ale navíc i generální štáb?) platí 150.000 Kč měsíčně. A stejně tak byl štědrý i ke své poradkyni Zuzaně Lieblové, které vyplácel více než sto tisíc korun měsíčně až do doby, než se ukázalo, že bere více než náčelník generálního štábu armády. No a vrcholem je štědrost ministra dopravy Dana Ťoka, který honoroval svého poradce pro kosmonautiku měsíční částkou 180.000 Kč. To se to rozdává z cizího!

Na závěr se omlouvám, kam až jsem se dostal od nesouhlasu s podpisem jedné smlouvy ministrem obrany Stropnickým, přes kritiku nekompetentnosti řady ministrů až po vyslovení údivu nad štědrými odměnami poskytovanými tzv. poradcům. Jenže pozastavení se nad překročením pravomoci jedním ministrem mě myšlenkově převedlo na uvědomění si neodbornosti řady ministrů a následně, po čerstvé informaci v denním tisku, i na jejich snahu kompenzovat své neschopnosti placením hordy poradců. Každopádně se ztotožňuji se záměrem prezentovaným KSČM, protestovat proti podpisu uvedené smlouvy ministrem obrany a zvážit i ústavní stížnost.

Jaromír Dočekal, předseda ORok

 

Nedbalost nebo záměr?

Tak si právě listuji v českém levicovém deníku Haló noviny ze soboty 11. března. Při pohledu na stranu 10 vpravo dole jen nevěřícně „kulím zraky“ a říkám si: „Pane Bože, sním či bdím?!“ V okénku „Z HISTORIE“ je u data neděle 12. března tučně vytištěno: Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO).

Takže gratuluji! Jako pravidelný čtenář vašeho deníku upřímně gratuluji k naprostému prvenství. Ani pravicový deník „PRÁVO“ se o tomto slavném (?!) Dni vůbec nezmiňuje.

V kontextu se skutečností, že jsme ještě vloni před krajskými volbami sbírali podpisy na Petici proti NATO, propagační volební stánky byly vyzdobeny plakáty proti válce a za vystoupení ze Severoatlantického paktu, vyznívá toto přinejmenším jako paradox a výsměch slušným občanům.

Závěrem tedy opět naprosto upřímná gratulace k absolutnímu, negativnímu prvenství!!! „Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden…“ (za ony tři tečky, nechť si každý dosadí, jak to vidí a cítí sám).

P. S. Dokázal bych pochopit a přivítal bych, kdyby u zmíněné informace byla věta ve smyslu: „Černý den v historii naší republiky“, ale takhle? Nemám slov.

Váš „dosud“ věrný čtenář, Petr Macháček, Čelákovice

 

 

Prohlášení

Světové odborové federace (SOF) ke Světovému dnu vody (22. březen)

V současnosti žijí stamiliony lidí bez přístupu k čisté vodě. Téměř polovina světové populace nemá přístup k hygienickým zařízením, 600 milionů dětí nemá odpovídající přístup k vodě a kvůli nedostatku vody umírají každoročně miliony lidí. Současná situace je výsledkem kapitalistického způsobu výroby. Nekontrolovatelná průmyslová produkce a imperialistické války vyvolávají vážné problémy v životním prostředí a vodních zásobách.

Pro Světovou odborovou federaci je voda veřejným statkem, hodnotným přírodním zdrojem, vloženým pod absolutní ochranu svého množství i kvality, a musí jí být poskytována zvláštní péče k vyváženému uspokojení současných potřeb lidí a k zachování přírody.

Světová odborová federace a třídně orientované odborové hnutí vyvíjejí úsilí a požadují zavést do praxe, aby „voda k lidským účelům“ nebyla obchodovatelným produktem. Nesmí spadat jen pod význam „potravina“ a měla by být poskytována odpovídajícím způsobem, na přímou zodpovědnost všech vlád, rovnou měrou všem občanům, jako veřejný statek, nepodléhající „zákonům trhu“ a spravovaný podle pravidel zdravotního inženýrství.

Sekretariát SOF

 

Blahopřejeme

Dne 20. dubna 2017 oslaví v plné duševní i fyzické svěžesti 90. narozeniny, bývalý místopředseda OV KSČM Praha-východ a dlouholetý předseda ZO KSČM v Klecanech, bývalý člen MNV, kronikář a Čestný občan města Klecan, soudruh

Ing. Jan Novotný.

Za jeho celoživotní aktivní práci pro stranu a společnost mu děkujeme a do dalších let přejeme především pevné zdraví, ale také štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě!

Okresní výbor KSČM Praha-východ

 

dodatečně blahopřejeme

Dne 23. února oslavila 70. narozeniny dlouholetá spolupracovnice z Čelákovic, soudružka

Marie Princová.

Za její minulou i současnou práci pro stranu děkujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

 

Zveme vás…

Slovanský výbor České republiky

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na náš aktiv, který se tradičně koná v sobotu 8. dubna 2017 od 9:30 hodin v ul. Politických vězňů 9, Praha 1, ve III. patře, zasedací místnost 153. Na programu je mimo jiné - Zhodnocení mezinárodní situace (Doc. J. Minář); Zpráva o zasedání Mezinárodní slovanské rady; Zpráva o Slovanské vzájemnosti…

Eva Holečková, tajemnice SV ČR

 

Přednáška Prof., PhDr. Oskara Krejčího, CSc. na téma „Co lze očekávat po prvních 100 dnech vlády Donalda Trumpa“ (politická kariéra a bohatství Donalda Trumpa; volební sliby a plány Donalda Trumpa a jejich plnění; vztahy mezi USA – Evropou – Ruskem a Čínou; vztah Donalda Trumpa k Islámskému státu; setkání Zemana a Trumpa; přežije vláda Donalda Trumpa konec roku 2017), která se uskuteční ve středu dne 12. dubna 2017 od 17 hodin v budově Politických vězňů 9, Praha 1, v místnosti č. 76 v prvním patře.

Zve Klub společenských věd

Májová pozvání

 

1. května

- Čelákovice, slavnostní shromáždění občanů od 14 hodin - restaurace Athény

 

4. května

- Říčany v 18 hodin náměstí T.G.M.   

 

8. května

- Klecany

- Odolena Voda

- Stará Boleslav

- Čelákovice - Sedlčánky od 18 hodin

 

9. května

- Brandýs

- Říčany od 10 hodin, říčanský hřbitov

- Čelákovice - pietní akt  Záluží  od 18 hodin

 

MDŽ V Brandýse nad Labem

Při příležitosti MDŽ jsme se tradičně sešli v Hospůdce U Mikeše. Tentokrát jsme pojali svátek žen trochu jinak. Chystali jsme se přijmout do naší ZO nového člena. Poměrně vysoká účast dvaceti přítomných, nás mile překvapila. Spolu s oslavou svátku žen jsme splnili i další významný bod a to přijetí nového soudruha. Věříme, že se mu v našem kolektivu bude líbit. K svému svátku ženy obdržely rudé karafiáty, které rozdali předseda ZO s. Kormančík a místopředseda s. Matal. Bylo i malé občerstvení, při kterém se rozproudila živá diskuse k současným problémům. Vzpomnělo se i na ty, kteří již mezi námi nejsou. Bylo rozhodnuto, že se sejdeme u příležitosti osvobození naší vlasti, připomenout si hrdiny, kteří položili své životy za naši svobodu, a za účasti některého z kandidátů na poslance podiskutujeme o nadcházejících volbách, programu a cílech naší strany.

Petr Šlajs, ZO KSČM Brandýs

 

OSLAVA MDŽ V Čelákovicích

Jako každý rok, i letos se konaly oslavy svátku žen na různých místech. Tradičně se uskutečnily i v Čelákovicích.

Sobota 4. března se probudila do krásného křišťálového rána a v poledne už sluníčko mile hřálo. Ve 14 hodin se naplnil sál Technických služeb Čelákovice jako ještě nikdy, a to už sem jezdím na MDŽ 18 let.

U vchodu vítá návštěvníky – tedy hlavně návštěvnice – Vladimír Duník. Zdatně při tom pomáhají mladí dobrovolníci, kteří také mají na starosti obsluhu. Každá žena dostává karafiát a kartičku s blahopřáním. Na stole se objevují věnečky a chlebíčky, z nápojů si můžeme vybrat kávu nebo čaj.

Hudbu pochopitelně obstarala kapela Pohoda, která opravdu hraje pohodové písničky k tanci a poslechu. Jedinou chybou je nedostatek mužských tanečníků, ale i žena s ženou si může v pohodě zatančit.

V jedné přestávce přiblížil Vl. Duník historii svátku MDŽ, v druhé přestávce promluvil krajský zastupitel Zdeněk Štefek, který už předeslal nastávající podzimní parlamentní volby. Vylosoval i tři stoly podle čísel, těm rozdal drobné upomínkové předměty.

Věřím, že všechny účastnice oslavy byly s programem spokojeny. Účast byla skutečně vysoká.

Blanka Bajčíková

 

*  *  *

Městská organizace KSČM pořádá již více než 20 let u příležitosti tohoto významného dne tradiční Posezení s přáteli. Ani letos tomu nebylo jinak. Mnoho stálých účastnic našeho posezení má termín s předstihem rezervován, ostatní se o něm dozvěděli ze stránek Zpravodaje města, ale zejména z přáníčka s pozvánkou, které nám opět velmi ochotně zajistil předseda našeho OV.

Již dlouho před 14. hodinou přicházeli první účastníci posezení a obsazovali svá místa ve vyzdobeném jednacím sále Technických služeb. Každá žena byla při příchodu přivítána naším nejmladším členem, který jí jménem pořadatelů popřál příjemnou zábavu, vše nejlepší k MDŽ a předal kytičku karafiátů. Sál byl zaplněn do posledního volného místa. Každý z účastníků obdržel zdarma občerstvení: zákusek, chlebíček, čaj nebo kávu dle vlastního přání. Předseda organizace přivítal všechny přítomné a popřál ženám jménem pořadatelů vše nejlepší k jejich svátku. Hosty posezení byli i kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, předseda klubu středočeských zastupitelů Zdeněk Štefek a zastupitelka města za KSČM Lenka Grygarová. S lítostí jsme omluvili další hosty, Alenku Novotnou, Milana Havlíčka a Jardu Hudce, kteří slíbili, že se akce zúčastní a velmi se na ni těšili, avšak jejich zdravotní stav to nedovolil. Ve svém úvodu s. Duník vzpomněl původní význam tohoto svátku, který se postupně stále více zpochybňuje a vytrácí. MDŽ není žádným komunistickým výplodem, jak jej prezentují mnozí politici a naše média. Prvotním impulsem k budoucímu vzniku byla stávka newyorských švadlenek proti otřesným pracovním podmínkám, za kratší pracovní dobu, zákaz dětské práce a volební právo žen. Poslední dvě podmínky, zákaz dětské práce a právo ženy volit, nejsou naplněny v mnoha koutech světa ještě dnes. I v dnešní době jsou země, kde je dětská práce naprosto běžným jevem a ženy nemají právo volit, natož být voleny, jsou součástí majetku muže či rodiny, mnohdy pod úrovní hospodářského dobytka. A především z těchto zemí, kde nejsou dodržována ani základní lidská práva, se do Evropy valí tisíce migrantů. Je to velmi vážné varování a měli bychom se nad ním zamyslet. Neustále se prohlubuje i výrazný nepoměr zastoupení mužů a žen ve vedoucích a řídících pozicích. Řada politiků i političek se sice tématu rétoricky věnuje, ale ve skutečnosti pro zlepšení nepříznivého stavu nehnou ani prstem. To je další vážný důvod k zamyšlení. I z tohoto důvodu bylo ctí přítomným představit kandidátku pro podzimní volby z našeho okresu a navíc našeho města, Lenku Grygarovou, jako historicky prvního kandidáta z Čelákovic za KSČM od převratu 89.

Po úvodním slově se chopila své úlohy kapela POHODA, která již tradičně pro všechny přítomné vytvořila skutečně příjemné a pohodové odpoledne. V přestávkách krátce vystoupil i Zdeněk Štefek s přáním všem, nejen přítomným ženám, u příležitosti jejich významného svátku. Oproti předešlým létům jsme akci obohatili o další zpestření. Z loňských voleb zbyly drobné propagační předměty (propisky, žetony do košíků, pivní tácky, reflexní pásky, kalendáříky, apod.), o které se vždy o přestávkách losovalo podle čísel jednotlivě označených stolů. Toto se setkalo s velkým ohlasem a zároveň to vhodně vyplnilo čas přestávky. Nakonec ale, samozřejmě, vyhráli všichni. Každý si odnesl malý suvenýr s logem KSČM. Podle názoru mnohých je tato forma propagace rozhodně účelnější, než některé jiné formy předvolební kampaně.

V sále panovala skutečná dobrá nálada i pohoda. K našemu milému překvapení na posezení zavítal i bývalý zastupitel města za Naše Čelákovice Petr Petřík a některým přítomným ženám rozdával květiny, které osobně přinesl, což přítomné ženy i pořadatelé ocenili s povděkem.

Odpoledne uteklo velmi rychle a než jsme si to uvědomili, nastal čas se rozloučit. Předseda poděkoval účastníkům, kapele, ale zejména všem, kteří posezení připravili a připomínají nám tak každý rok vážnost a důležitost tohoto významného dne.

Zároveň jsme účastníky setkání pozvali na nejbližší akci, kterou naše organizace tradičně pořádá - Slavnostní shromáždění občanů s Májovou veselicí u příležitosti 1. máje - Svátku práce, opět za přítomnosti kapely Pohoda.

Jménem pořadatelů MěO KSČM Čelákovice, Vladimír Duník

 

Postavení a úloha žen v KČSM

V sobotu 18. března uspořádala Komise žen při ÚV KSČM seminář o postavení žen a jejich úloze při volbách do Poslanecké sněmovny.

Seminář zahájila Soňa Marková. Přivítala Jiřího Dolejše, Miladu Halíkovou, Martu Semelovou, Miloslavu Vostrou i ostatní přítomné. Komise žen pořádá podobné semináře dvakrát ročně s cílem pravidelně se věnovat problematice rovných příležitostí mužů a žen. Přítomné pozdravil J. Dolejš. Ocenil, že v KSČM se ženám daří vstupovat do politiky. Plní se doporučení ÚV KSČM, aby se na kandidátkách dodržovalo střídavé zastoupení mužů a žen.

S. Marková za pomoci promítání diapozitivů ukázala přehled zastoupení našich žen ve volbách do PS od roku 2010, kde jsme měli zastoupení největší (22 %, v klubu 42 %), nyní máme téměř třetinové zastoupení žen v Poslaneckém klubu. Horší je dlouhodobě situace v  Senátu, kde nemáme žádný mandát. Také v posledních krajských volbách se situace zhoršila (ANO – 34 %, Zelení 40 %, KSČM 28 %, ČSSD16 %, ODS 15 %, TOP 13 %). Na sjezdu KSČM nebyla zvolena žádná místopředsedkyně.

S. Marková kritizovala také zvyk oslovovat přítomné jen jako poslance. I jinde je třeba trvat na oslovení žen jejich ženským protějškem (doktorka, právnička apod.). Daří se dodržovat doporučení ÚV, aby na prvních dvou místech figuroval muž - žena, ale i naopak (je to i jistota pro obě pohlaví). Nestačí pouze jednorázové semináře, je třeba další soubor opatření, např. vždy vytvořit databázi náhradnic pro další volby. Ocenila práci LKŽ.

Se zaujetím jsem sledovala volební zkušenosti bývalé primátorky Havířova Milady Halíkové. Připomněla, že v nejbližších letech budou každý rok jedny i dvoje volby. Zdůraznila, že každá kandidátka nejen na volitelném, ale na kterémkoliv místě, musí přesně znát volební program. Na shromáždění vždy může být odpůrce, který se nás bude snažit nachytat. Je třeba znát i rozdíly mezi naším programem a stranami, které se tváří levicově. Kromě ústředního hesla „S lidmi pro lidi“, by každá měla mít i své heslo (podle volebního programu a své profese), protože vlastní heslo se lépe prosazuje. Každá by měla mít dvě až tři priority a své heslo sebevědomě prosazovat se znalostí věci. Hovořila i o „radiovozech“. Kandidátky by si měly svou zvukovou smyčku namluvit samy. Voliče často může odradit, když po představení hned uvádíme věk. Více zapůsobí činnost v různých místních aktivitách (zahrádkáři, požárníci apod.). Velmi doporučuje osobní účast na všech akcích. Na vystoupení je dobré se připravit v řečnických kursech a cvičeních. Používat krátká souvětí, vyvarovat se cizích slov, důležitý je ústní i písemný projev. Kandidátka by se měla předem seznámit i s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, aby nebyla zaskočena ani tady. Předpokládá se, že při neúspěchu v PS bude kandidovat i v dalších volbách.

M. Vostrá podpořila názory M. Halíkové a dodala několik vlastních připomínek. Je třeba hovořit spatra, projev přizpůsobit složení posluchačů, hlídat čas, nebát se přiznat neznalost, zeptat se, když něčemu nerozumím.

M. Semelová se pochlubila, že v Praze mají čtyři zastupitele, z toho dvě ženy. Zdůraznila, že volební kampaň by neměla směřovat proti vlastnímu kandidátovi. Kampaň musí být nepřetržitá, hlavně na ulici. S nezvolenými kandidáty je třeba dále pracovat, využívat je v komisích apod. Poradila i vlastní zkušenost - má kartičky s nadpisy (ženy, senioři, mládež, vzdělání, zdraví atd.), kam si z volebního programu vypisuje jednotlivé body, takže má ucelený přehled.

V diskusi vystoupil i jeden soudruh. Z jeho projevu mě zaujal hlavně názor, že je třeba prosazovat nové tváře, mladé lidi, nekumulovat funkce. To je i můj názor. Stále přeci kritizujeme dlouhodobé působení našich (ale i jiných) poslanců v PS. V ostatních stranách to ovlivnit nemůžeme, ale nejsme přece jako oni. Každý z poslanců má své původní povolání, nemusí být poslancem až do důchodu. Někdy to na mne působí, že jim jde o teplé místečko, kterého se drží zuby nehty. Proč sami nezaujmou nevolitelné místo, tam by se nejlépe přesvědčili o tom, zda je lidé „kroužkováním“ vytáhnou nahoru? Příklad jsem viděla i na naší krajské konferenci, která na mne působila jako komplot několika okresů, aby prosadily bývalé poslance. Ale i v našem kraji máme nové a mladé kandidáty. Ráda bych na předních místech viděla např. Terezu Čechovou-Humpolcovou, která by dobře splňovala podmínky (žena a mladá) nebo vysokoškolského studenta Karla Turanského s jeho kritickými názory, ale i soukromého zemědělce Rudolfa Fidlera nebo Zdeňka Štefka. Ty všechny a některé další jsem také volila. Nebyla jsem sama, ale proti snaze prosadit dlouhodobé poslance naše hlasy neuspěly. Podobná situace je asi i v ostatních krajích, takže těžko může dojít ke změně.

Alena Novotná, členka VV OV

 

Tisková zpráva

Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji k Programům pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje (Praha 7. března 2017)

Oceňujeme snahu pokračovat v dotačních programech Středočeského kraje, považujeme krajské Fondy za jednu z důležitých možností, jak může kraj pomoci zejména malým obcím a učinit z nich příjemné místo k žití i práci. „Je dobře, že Fondy budou vyhlášeny, protože v minulém období se řada opozičních zastupitelů, kteří dnes hájí vládní barvy, vyjádřila pro úplné zrušení fondů. S tím bychom zásadně nesouhlasili,“ podotkl předseda klubu Zdeněk Štefek.

Pohlížíme ale kriticky na některé novinky, které se vládnoucí koalice v kraji snaží zavádět.

„Jako nesmyslné vnímáme omezení dotace částkou na obyvatele obce. To neřeší větší rozvojové akce pro celý kraj a zároveň je to v rozporu se snahou o rovnoměrný rozvoj kraje. Potřebujeme zajistit alespoň minimální standardy občanské vybavenosti a to se u malých obcí touto metodou zajistit nedá. Navíc obec, která bude mít 2001 obyvatel, má mít prostě smůlu?“, zmínil zastupitel Pavel Hubený a dodal: „Rozhodně bychom se zamysleli i nad tím, zda poskytovat z infrastrukturního fondu dotace obcím, které v minulosti mnohdy nevýhodně prodaly základní či mateřské školy, nebo těm, které v minulosti prodaly výhodně pozemky a nepožadovaly od developerů výstavbu veřejně prospěšných staveb a vybavení.“

Za nesmysl považujeme také limit pro čerpání do konce krajského volebního období. Nepochybně bude existovat snaha současných starostů vyčerpat prostředky do obecních voleb a nové vedení obcí pak opět přijde zkrátka. Časově sporný je i požadavek na ukončení projektu k 31. 12. daného roku.

Poukazujeme rovněž na absenci některých fondů a jejich omezení. „Hasičům se dotační možnosti zúžily v podstatě na spolufinancování státních programů, což může vést k likvidaci malých sborů, chybí i podpora spolků v obcích,“ uvedl příklady zastupitel Zdeněk Milata.

Nedostatky vnímáme také u humanitárního fondu a ve zdravotnictví. „Nechápu, proč nemohou žádat o dotaci obce, které zřizují ordinace v místě a dotují je,“ uvedla příklad zastupitelka Jiřina Fialová.

Výhrady máme rovněž k vyšší spoluúčasti (z 5% až na 40% u památek), což upřednostňuje opět větší „hráče“. „U obnovy památek mám obavy, že vyšší spoluúčast nahraje zejména církvi,“ dodal zastupitel Zdeněk Štefek. „Neřešeny jsou také drobné sakrální stavby v katastru obcí bez zjištěného vlastníka, kde by se mělo vlastnictví nahradit čestným prohlášením, jinak spadnou.“

Pozastavujeme se rovněž nad možností nepřidělit celou požadovanou částku – je to v rozporu s povinností žadatele dokončit projekty v termínu, protože se jim změní podmínky.

Upozorňujeme rovněž na minimální čas pro podávání žádosti (6 dnů), po zkušenostech z minulých let by při velkém náporu mohl hrozit pád celého systému. Konstatujeme rovněž kriticky, že zatímco dříve schvalovala hodnotící komise v definovaném počtu Rada kraje, aktuálně to bude v kompetenci pouze příslušného člena Rady.

Závěrem sdělujeme, že pokud nebudou naše zásadní připomínky akceptovány, nemůžeme současné parametry Fondů plně podpořit.

Ing. Zdeněk Štefek, předseda Klubu zastupitelů KSČM, Středočeský kraj

 

Drsná čísla o českých důchodech

5700 seniorů nebere ani 3000 Kč! Čeští důchodci obvykle moc důvodů k radosti nemají… Počet důchodců v Česku rok od roku roste, v penzi navíc tráví stále delší dobu. A ve státní kase na zasloužený odpočinek těch, co si už »napracovali«, docházejí peníze.

Kolik je důchodců

celkem: 2,38 milionu

muži: 924 tisíc

ženy: 1,46 milionu

* Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o 430 tisíc.

rok    počet starobních důchodců

2001             1,92 milionu

2006             1,96 milionu

2011             2,26 milionu

2016             2,38 milionu

* V předčasné penzi je 599 tisíc lidí.

Kolik důchodci berou

Průměrný důchod: 11 441 Kč

Nejvyšší důchod: přesahuje 100 tisíc korun a v ČR ho bere jen jeden člověk. Dalších asi 90 seniorů bere také vysoký důchod 40 až 90 tisíc korun.

Nejnižší důchod: méně než 3 tisíce korun měsíčně dostane 5700 lidí. (Každý občan splňující zákonné podmínky má nárok na základní výměru důchodu 2280 Kč. Procentní část důchodu následně závisí právě na získaném počtu let pojištění a příjmech – pozn. red.)

Jak důchody rostly

* Od roku 2011 se zvýšily jen o necelou tisícovku.

* Poslední navýšení je ze začátku tohoto roku, kdy penze průměrně vzrostly o 2,7 procenta.

* ČSSZ v prosinci 2016 vyplatila celkem 567 důchodů lidem, kterým bylo více než 100 let.

* Jde o 491 žen a 76 mužů.

* Nejstaršímu českému důchodci je 108 let.

* Nejvíce »stoletých« žije v Praze (103), Jihomoravském (87) a Středočeském (53) kraji.

* Rekordní byl rok 2014, to bylo seniorů ve věku sto a více let celkem 703.

* Zajímavost: Každému, kdo se dožije 100 let, se důchod automaticky zvedne o 2000 korun. Zároveň dostane osobní gratulační dopis z ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak dlouho »trvá« důchod

* Doba, kterou Češi tráví v důchodu, rok od roku narůstá.

* Zatímco v 70. letech trval průměrný důchod 11 let, dnes podle údajů ČSSZ tráví ženy v důchodu 27 a muži 19 let.

* Za posledních 15 let se délka důchodu »protáhla« o čtyři roky.

Stav důchodového účtu

* Český důchodový účet je každý rok ve ztrátě. Znamená to, že do něj míří méně peněz, než kolik stát na důchodech rozdá.

* Jen loni schodek důchodového účtu dosáhl 15 miliard korun, s tím, že na všechny důchody bylo ve státním rozpočtu plánováno 390 miliard. Důvodem je, že stárne populace a klesá počet pracujících, kteří »živí« seniory.

Poznámka na webu… na důchodovém fondu bylo 330 miliard korun a to bylo zařazeno do rozpočtu a pak vytunelováno. Hlavní vinu má Klaus pak Topol! V životě už tam nikdo ty prachy nevrátí. Zůstatek na důchodovém fondu mohl na 20 let dopředu pokryt výše uváděný schodek!

Důchodci a cestování

* Čeští senioři jsou velcí cestovatelé. Ale míří hlavně na chalupy.

* Podle Eurostatu tráví více času mimo domov jen penzisté z Francie a Kypru. Do zahraničí však Češi cestují výrazně méně, v průměru jen na pár dnů.

* Tuzemští důchodci také na cestách utrácejí suverénně nejméně, a to v průměru 370 korun denně. Takoví Rakušané v penzi utrácejí bezmála tři tisíce.

Ekonom Navrátil: Skok do důchodu aneb »Prázdné hnízdo«

„Před důchodem je většina domácností ve stavu, kterému demografové říkají prázdná hnízda. Děti už není potřeba živit a rodiče ještě stále vydělávají. Vstup do důchodu je tak šokem, kdy příjmy na jednoho člena domácností poklesnou o třetinu. I proto 70 procent seniorů vychází jen s důchodem s obtížemi. Až 43 procent penzistů se navíc nedovede vypořádat s nečekaným výdajem 10 tisíc korun,“ řekl, hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Co by vás mohlo zajímat

Nejmladší starobní důchodce: 52 let

Nejstarší starobní důchodce: 108 let

Nejvyšší důchod: přes 100 tisíc korun

Průměrný důchod: 11 441 korun

Průměrná doba v důchodu: ženy 27, muži 19 let

Předlistopadový generální tajemník Ústředního výboru Komunistické Československa Miloš Jakeš má důchod 17 700 Kč.

Současný prezident ČR Miloš Zeman pobírá starobní důchod 14 500 Kč.

(Koluje po internetu)

 

Dopis, který už nedojde (Jiřímu Stano)

Milý Jiří, vzpomínám na naše loňské krátké setkání u nás na okresním výboru, kdy jsi mi popřál brzké uzdravení z mé dlouhodobé nemoci. Bohužel, setkání to bylo poslední.

V paměti mi zůstane i poslední telefonický rozhovor ze soboty 28. ledna, kdy jsme Ti společně s Majkou Princovou a Milanem Havlíčkem přáli k 91. narozeninám, abys byl mezi námi alespoň do sta let. Zároveň jsem Ti oznámila, že jsem na Tvou počest při zahájení naší okresní konference přednesla Tvou báseň „Nebudu sám“.

Ty jsi mě na oplátku jmenoval osobním recitátorem svých básní.

O to více mě zastihla smutná zpráva o Tvém skonu.

Už se nikdy neuvidíme… Na památku mi zůstanou Tvé publikace, mezi nimi ta Tvá poslední „Šli bychom znovu“, kde jsi popsal životy významných osobností, Hrdinů socialistické práce, na které bychom neměli zapomenout. Zaujala mě hned první kapitola o stachanovci Jaroslavu Miskovi, kterého jsem už jako malá školačka velmi obdivovala.

Mezi všemi Tvými knihami je pro mne ale nejmilejší „Vašík, Kuba a jejich svět“ s Tvým věnováním ze dne 13. února 2013 „Milé Alence srdečně na památku přeje Jirka“. Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Alena Novotná, Toušeň

 

Příští celookresní porada funkcionářů, členů a sympatizantů

se uskuteční 3. května 2017 s následujícícm programem:

            Zpráva z jednání OV KSČM Praha-východ 12. dubna 2017 (M. Havlíček)

                        Hospodaření ZO a placení členských příspěvků (ekonom OV)

                                    Informace z jednání ÚV KSČM (Zd. Štefek)

                                               Volby 2017 (P. Posolda)

                                                           Různé