Zpravodaj 5/2017

3. 5. 2017

Spojit se třeba s ďáblem...

Byla to komunistická strana v čele s Klementem Gottwaldem, která vytvořila lidovou frontu v boji proti fašismu a byla ochotna spolupracovat s každým, kdo v té době proti fašismu a hrozící válce vystupoval.

Byli to komunisté, kteří přišli koncem druhé světové války s návrhem vytvoření Národní fronty složené z politických stran bojujících proti fašismu, souhlasící se závěry z Postupimské konference vítězných mocností a usilujících o demokratické formy řízení nově se rodící mírové společnosti u nás. Byla to komunistická strana (SSSR), která ústy Leonida Iljiče Brežněva při podpisu Helsinských dohod (vědoma si netřídních ústupků) připustila spojení třeba s čertem jen, aby lidstvo už nikdy nepoznalo hrůzy války.

A také se to jakžtakž dařilo...

Gorbačovův „masakr“ otevřel stavidla restaurace a posílení kapitalismu včetně nárůstu válečných hrozeb. Původně historicky mírumilovný český knedlíkovo-televizní slovanský národ se zařadil díky své aktivní účasti na válečných konfliktech Spojených států a NATO (North Atlantic Terorist Organization) mezi válečné štváče.

Korunu tomu dal můj bývalý kolega, nyní předseda PS PČR Jan Hamáček, když veřejně prohlásil, že Česká sociálně demokratická strana nemůže jít do koalice s komunisty, protože komunisté usilují o vystoupení z NATO a chtějí politicky rovné a ekonomicky spravedlivé podmínky pro všechny národy a státy v Evropě.

Znovu se nám nevyplácí mnohaleté řiťolezectví a koketování se sociální demokracií a naše nejasná politika. Vladimír Iljič když hodnotil úlohu sociální demokracie v období před první světovou válkou, tak ji zcela pregnantně pojmenoval: „...sociální demokracie je revoluční na slovech a reakční v činech!“ Buďte si jistí, že Hamáček se nespletl. Jen v pravou chvíli vypustil signální balónek. A tak už dnes víme, že sociální demokracie půjde za jidášský groš třeba přes mrtvoly s kýmkoli, jen ne s komunisty.

Přestaňme nevědecky rozdělovat politickou scénu na levici a pravici, ale na ty co usilují o válku a na ty, co proti jejímu nebezpečí bojují. Přestaňme udržovat kapitalismus v chátrání. On totiž kapitalismus vždycky znamená válku. A válka je „vůl“! Bolševik Jaroslav Hašek při vzpomínce na své působení za první světové války dal ve filmovém zpracování do úst Švejka slavnou větu: „Lidi, neblázněte, nestřílejte, dyť jsou tady lidi!“ A nebezpečí války stoupá.

A tak po veřejném vyjádření jednoho ze čtyř nejvyšších představitelů tohoto státu (majícího stejný názor jako ti tři zbývající), jsem si znovu potvrdil opodstatněnost svého volebního hesla: „Kdo nevolí komunisty – volí nespravedlnost, násilí, fašismus, válku!“

Milan Havlíček

 

Z jednání březnového VV OV KSČM

Šestnácté zasedání Výkonného výboru OV KSČM Praha-východ proběhlo ve středu 29. března. Schůzi zahájil a řídil Milan Havlíček. V úvodu proběhla kontrola plnění usnesení 8. zasedání okresního výboru a závěrů 15. zasedání výkonného výboru. Písemnou zprávu z jednání vyšších stranických orgánů (krajský výbor zasedal 23. 3. 2017 a ústřední výbor dne 25. 3. 2017) přednesl Zdeněk Štefek.

Dalším bodem programu byla příprava májových oslav v našem okrese. Proběhla diskuze ohledně finančních nákladů na tyto akce.

Další body jednání byly věnovány dubnové poradě funkcionářů okresu a následnému dubnovému zasedání okresního výboru.

Součástí přípravy na parlamentní volby je i distribuce stranického tisku. Tajemníkovi OV bylo uloženo objednat 800 kusů májových Haló novin a připravit jejich rozdělovník do vytipovaných obcí okresu.

K důležitým bodům jednání výkonného výboru patřilo projednání a upřesnění Organizačního a Jednacího řádu OV KSČM.

Písemný návrh rozpracování závěrů okresní a krajské konference KSČM předložil Zd. Štefek. Byla provedena kontrola plnění úkolů s tím, že k nesplněným úkolům se vrátí VV na svém příštím zasedání.

V části jednání věnovanému došlé poště, organizačním záležitostem a různému byly především probírány připomínky k dubnovému Zpravodaji okresního výboru. Stanislav Šrámek končí ve funkci tajemníka okresního výboru ke dni 31. 3. 2017. Sekretariát OV však bude fungovat v obvyklých „úředních hodinách“ v úterý, středu a čtvrtek.

V závěru jednání Vladimír Duník seznámil přítomné s návrhem městské organizace KSČM v Čelákovicích na delegáta, který by byl za náš okres vyslán na Světový festival mládeže v Soči 2017.

Jan Hádek, člen VV OV KSČM

 

Z dubnového jednání okresního výboru

Deváté zasedání OV KSČM Praha-východ se konalo 12. dubna 2017. Byla provedena kontrola plnění úkolů; projednány kádrové otázky; podána informace z Programové konference a zasedání ÚV a Středočeského KV KSČM; informace o zabezpečení májových oslav v okrese; informace o hospodaření okresní organizace a další.

Okresní výbor po projednání zvolil - Zdeňka Štefka místopředsedou OV a statutárním zástupcem předsedy OV; Václava Kuchtu z Klecan členem OV; Antonína Procházku z Čelákovic členem OV; Evu Atassi z Říčan členkou VV OV a Vladislava Zimu z Kunic členem VV OV.

Uvolnil Jiřího Anděla z Čelákovic z funkce člena OV; Pavla Posoldu z Říčan z funkce místopředsedy OV, člena VV OV a statutárního zástupce předsedy OV KSČM Praha-východ a Stanislava Šrámka z funkce člena VV OV KSČM Praha-východ a šéfredaktora okresního Zpravodaje.

Schválil mimo jiné Jednací a Organizační řád OV KSČM Praha-východ; uvolnění požadovaných finančních částek jednotlivým ZO na pokrytí nákladů Májových akcí okresu Praha-východ (Klecany 1 200,- Kč, Odolena Voda 400,- Kč, Čelákovice 11 000,- Kč, Stará Boleslav 1 000,- Kč, Brandýs nad Labem 1 500,- Kč, Říčany 1 500,- Kč, organizace při OV 500,-Kč); Matthewa Grygara z Čelákovic, aby náš okres reprezentoval na světovém festivalu mládeže a studenstva.

Vzal na vědomí aktuální informace k volbám 2017; informaci o využití internetu k předávání informací a zpětné vazbě se ZO; Informaci ORK a informaci o přípravách akcí Lidice 2017 a Blaník 2017.

Uložil mimo jiné - nahlásit vedoucímu organizace kádrové změny a jmenování Zdeňka Štefka statutárním zástupcem předsedy okresního výboru; předložit žádost Středočeskému KV KSČM na finanční příspěvek na billboardy Středočeského KV na přístupech do Prahy přes okres Praha-východ; informovat o postupu ve volbách ve Zpravodaji; seznámit postupně čtenáře Zpravodaje s vybranými názory diskutujících na programové konferenci; požádat Středočeský KV KSČM a poslance PS PČR ze Středočeského kraje o finanční příspěvek na XIX. světový festival mládeže a studentstva pro našeho delegáta.

Konstatoval, že obava z nedostatečné přípravy Programové konference vyjádřená v dopise OV KSČM Praha-východ členům ÚV KSČM, byla oprávněná.

Vyzval členy OV k aktivnímu podílu na přípravě voleb a prosazování volebního programu strany. MiHav

 

Informace z jednání KV

Jednání Středočeského Krajského výboru KSČM se uskutečnilo 20. dubna.

Na programu byly mimo procedurálních otázek také informace z vyšších stranických orgánů, poradních, pracovních, a kontrolních orgánů; informace o činnosti krajských zastupitelů; koordinace akcí krajské organizace KSČM; průběžná informace o přípravě a průběhu volební kampaně; informace o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2017; návrh aktivizace členské základny; příprava pietního aktu v Lidicích a setkání pod Blaníkem.

Předseda KV St. Grospič informoval o dopisu našeho OV Praha-východ. K příspěvku na delegáty na festival studenstva požaduje KV předložit návrh účastníků z kraje a podle toho rozhodne o poskytnutí účastnického příspěvku. KV upozornil OV PV, že podle dohody bude okres zastoupen v komisi pro propagandu agitaci jedním členem KSČM.

O činnosti Zastupitelstva kraje mluvili Zd. Štefek a P. Hubený (viz informace na jiném místě Zpravodaje).

V. Melša předložil výsledky jednání VV ÚV, Jan Klán aktuální úkoly před volbami.

Okresní výbory mají za úkol do 1. června nahlásit termíny všech volebních akcí v okresech. Je třeba zajistit rezervaci billboardových ploch. Byl projednán návrh našeho okresního výboru na zajištění billboardů na všech příjezdových hlavních trasách ze Středočeského kraje do Prahy

Závěrečný krajský volební mítink bude v Příbrami 19. října v 15.00 hodin na Náměstí 17. listopadu. Každý volební výsledek, který bude menší než 33 mandáty, bude neúspěchem.

Připravuje se nový ročník sobotní univerzity a zájemce máme nahlásit na KV.

Byla podána informace o hospodaření krajské organizace.

Milan Havlíček, člen KV

 

Využití internetu

Ve stranické organizaci, jako je KSČM, je předávání informací základním kamenem práce. Bez kvalitních a včasných informací nemohou být kvalifikovaná rozhodnutí. A to je i v politické práci - tedy o předávání informací v rámci organizace, ale především předávání srozumitelných informací ostatním občanům společnosti.

Prioritním cílem každé politické strany je přesvědčit co nejvíce občanů, aby se ztotožnili s politickými cíli dané organizace a stali se jejími voliči. Volební úspěch je tak jen určitým vyhodnocením naší politické práce.

Je nutné si vzpomenout na školní léta a na předmět politická ekonomie. Nejeden profesor nás učil, že se církev při svých bohoslužbách snaží působit na všechny smysly. Obdobně postupují ODS a ANO na svých mítincích pojatých jako estráda s volebním gulášem. Proto i KSČM musí využívat všechny formy komunikace, zvláště když nemalé procento pracujících příznivců nás sleduje jen přes elektronická média, to je přes WEB. KSČM se může opřít o učení uznávané jako vědecký světový názor - o učení K. Marxe a V. I. Lenina. Naše strana si nemůže dovolit plýtvat s názory straníků a hazardovat s důvěrou voličů.

Dnešní doba je čím dál tím víc uspěchaná a pro většinu občanů v pracovním procesu je internet a elektronická pošta samozřejmostí, proto i KSČM toto médium využívá.

OV KSČM Praha-východ si tuto situaci uvědomuje, a proto prohloubila předávání informací elektronickou formou, mailem. Dnes je samozřejmé, že pracovníci OV předávají své materiály v elektronické podobě a mimo pravidelných schůzek jsou elektronickou poštou rozesílány aktuální informace, včetně přípravných materiálů k dalšímu jednání.

Díky vytváření dokumentů v elektronické podobě mohl následovat druhý krok, a to vytvoření vlastních webových stránek Praha-východ (https://tresnicka.kscm.cz ).

Ti, co náš web sledují, již vědí, že prošel základní změnou a má nový vzhled, který je sjednocený s většinou webů KSČM. Nový web dynamičtěji nabízí novinky na úvodní stránce a jednodušeji zobrazuje multimediální informace, jako je foto, video a audio.

Celý web je potřeba chápat jako web volební, protože především slouží k prezentaci KSČM Prahy-východ, jeho orgánů a základních organizací, k prezentaci vlastní činnosti, ale také jako argumentační základ pro další propagaci programu KSČM, je to místo kde členové KSČM a sympatizanti mohou čerpat potřebné informace. Základní rozvržení webu: lišta Aktualit, Stanoviska a lišta Další články. Pod lištami najdeme kalendář s termíny akcí, odkaz na Haló noviny a Facebook. Ve spodní části jsou ikony a další odkazy.

Úmyslně nepíši o Facebooku, přestože toto médium má všechny komunikační prvky, ale starší generace mu „nerozumí“. Je to médium především o pocitech a jako takové je využíváno, sdíleno a potvrzováno a co se líbí, „lajkováno“.

V záhlaví je vlastní menu pro pohyb na webu. V nabídce Aktuálně se nachází složka Aktuality, Stanoviska a především složka Naše informace, kde jsou články, které nemají charakter aktuality. Do této složky jsou vkládány články typu MDŽ a jiné ze základních organizací. Další zajímavou složkou menu jsou Naši lidé, kde jsou informace o zastupitelích a vedení OV. Jako poslední složka je Publikace, jejíž součástí jsou Zpravodaj, Publikace ke stažení a Noviny. Složka Zpravodaj obsahuje elektronickou podobu Zpravodaje OV Praha-východ, v menu Publikace naleznete například Sborník ideologické konference a ve složce Noviny naleznete Středočeské volební noviny a odkaz na noviny Dialog.

V KSČM došlo ke sjednocení webového prostředí a náš okres má tu výhodu, že z našeho OV jsou dva centrální administrátoři. Využijme toho a předávejte publikovatelné podklady k využití na Webu, především z činnosti ZO.

Vladislav Zima, člen VV OV

 

Úkoly pro ZO a vedoucí okrsků

Úkoly činnosti ZO lze rozdělit do následujících oblastí: oblast vnitrostranická, jejíž úkoly vyplývají ze stanov KSČM, oblast veřejně politická a oblast veřejně společenská.

Do oblasti první zahrnujeme vedení aktualizované evidence členské základny, výběr členských příspěvků, pořádání členských schůzí dle aktuálních potřeb a možností jednotlivých ZO. Jednoznačně nejdůležitějším úkolem ZO je udržení jejich akceschopnosti pro plnění úkolů zajišťování voleb do všech orgánů.

Oblast druhá se týká především šíření a propagování našich cílů a myšlenek ve svém nejbližším okolí, v rodině a mezi nejbližšími příbuznými, přáteli, sousedy, na pracovištích..., formou osobní nebo názorové agitace. Hlavní část této oblasti se týká již zmíněného úkolu zajišťování volebních kampaní, prezentace a propagace našich kandidátů a volebních programů a v neposlední řadě i samotného zajištění a průběhu voleb (podílet se na přípravě kandidátních listin, volebních programů, účast v OVK…). V případě zvolení některého z našich kandidátů pak následuje pomoc těmto zvoleným zastupitelům v podporování a prosazování našeho volebního programu.

Do třetí oblasti bychom měli zahrnout pořádání veřejných politicko-kulturních akcí v mezích možností jednotlivých ZO za účelem prezentace naší činnosti, získávání pomocníků pro pořádání našich akcí, sympatizantů, potenciálních voličů a získávání nových členů strany. Zapomínat bychom neměli ani kytičkou, přáním, či drobnou pozorností na kulatá životní jubilea našich členů, u dříve narozených při každém výročí.

Úkoly vedoucích okrsků spočívají především v předávání informací z činnosti okresní organizace, kraje i nejvyšších orgánů a z toho i vyplývajících úkolů pro ZO. Důležitou roli hraje tzv. kontaktní osoba, zpravidla předseda ZO, přes něhož tyto informační toky probíhají. Mezi nejdůležitější úkoly patří:

- zajištění všech činností souvisejících s volbami – předávání volebních materiálů, výlep plakátů, pomoc při tvorbě volebního programu a sestavování kandidátních listin,

- pomoc při organizování a účast na členských schůzích, případně dalších akcích,

- pomoc při zabezpečování úkolů z okresní konference,

 zabezpečení předávání Zpravodaje OV a ostatních tiskovin,

- získávání příspěvků do Zpravodaje.

Základním a nezbytným předpokladem je, aby vedoucí okrsku měl zdroje k získávání těchto informací, tj. aby byl členem OV, byl mobilní, popřípadě měl spolupracovníka, disponujícího motorovým vozidlem.

Vladimír Duník, člen VV OV KSČM

 

Okresní konference 2017

Z vystoupení předsedy OV

(...) Žijeme ve složité době. Stali jsme se skladištěm Evropy, montovnou a levnou pracovní silou. Řemeslná zručnost českých rukou se vytrácí. Učňovské školství umírá, máme přecpané vysoké školy, jejichž kvalita již klesla nejen pod úroveň vyspělých evropských univerzit, ale dokonce pod úroveň slabších VŠ ve Spojených státech. Dnes se téměř každý mladý člověk domluví anglicky s turisty a majiteli zahraničních firem, má perfektní přehled o všech drogách a počítačových hrách…, ale opravit vodovodní kohoutek neumí.

Restaurovaný kapitalismus u nás nastartoval honbu za mamonem. Individualismus a sobectví se stalo státní, vládní, televizní a politickou normou. Rodinné svazky jsou mnohde na úrovni diplomatických vztahů. Průměrný plat sice roste, ale více jak 70 procent pracujících na něj nedosáhne. Je zcela běžné, že oba rodiče musí pracovat, aby jejich rodiny mohly žít na úrovni 21. století. Tím se ale vytrácí základní význam a hodnota rodiny vychovávat další generace v plnohodnotné, vychované, dobré a pracovité lidi. Naše děti a vnuci mají lepší vztah s neznámými lidmi po internetu či s dealery drog než se svými rodiči a prarodiči. Většina mladých lidí nechce zanechat vryp v historii své vlasti nebo ve své rodině. Pro ně platí „Carpe diem“ – užívej dne. Co bude zítra, většinu z nich nezajímá.

Tento kapitalistický stát umožňuje rozkrádání národního majetku, porušování zákonů, zneužívání důvěry lidí a jejich okrádání za bílého dne.

Jedna třetina voličů rozhoduje o přijímaných kapitalistických zákonech a mnozí naši poslanci jim přizvukují tím, že jsme přece moderní strana. A tak našim poslancům nevadí, že lidi nemusejí pracovat a mohou být příživníky na někom jiném, nevadí jim, že se šmelí s byty a fabrikami postavenými za socialismu, nevadí, že máme desítky tisíc bezdomovců a přes tři sta tisíc prázdných bytů, že starost o postižené, staré a nemohoucí osoby dává stát na starost soukromým firmám, že někde stojí kubík vody dvakrát tolik než jinde, že prodáváme elektrickou energii do Německa, které nám ji dráž prodává zpátky, že je občan povinen platit některým podnikatelským subjektům, i když je nechce a nevyužívá, že stejné léky stojí v lékárnách až o šedesát i více procent více než jinde, že cena zemního plynu i elektrické energie je na různých místech republiky pro občana jiná, že u čerpacích stanic jsou rozdíly v ceně litru nafty či benzínu tři i více korun, což na nádrži znamená třeba oběd pro dvoučlennou rodinu a přitom všichni víme, že načerpat musíme, že řidič z Ostravy si nepojede např. do Varů pro benzín… a žijeme v době, kdy je auto nutnost, protože veřejná osobní doprava je v rukou soukromých firem a jezdí tam a tehdy, když se jim to vyplácí, a tak bych mohl pokračovat v příkladech, které všichni dobře známe.

A proč to říkám? Protože jestli demokracie znamená to, že všechny rozhodující životní potřeby každého člověka v naší zemi (např. zdravotnictví, sociální péče, bezpečnost, školství atd.) stojí v té naší malé zemičce každého jinak, tak to pro mě není demokracie a už vůbec ne normální lidská spravedlnost. A to jsou ty věci, za které by se naši poslanci měli prát.

Tomuto zřízení nevadí, že o tisíc procent narostla závažná trestná činnost, že je téměř milion lidí a tím i rodin ohroženo exekucemi, že několikanásobně vzrostly sebevraždy z ekonomických a sociálních důvodů. Nemalá část seniorů je v tomto kolotoči peněz opuštěna, a pokud nemohou pracovat nebo být jen tak někomu užiteční, tak občas přemýšlí i o eutanázii.

To všechno jsou oblasti, které by demokratický stát mohl řešit. Tento stát vráží desítky miliard církvím, i když je u nás jen osm procent praktikujících věřících, vráží stovky milionů rádoby umělcům, ale hodnota umění v současnosti je tragická, ale k oblastem nutným pro život, které potřebujeme všichni, je skoupý.

Připomenu slova Bedřicha Engelse nad hrobem největšího myslitele druhého tisíciletí Karla Marxe: „Jako Darwin objevil zákon vývoje organické přírody, tak objevil Marx vývojový zákon lidských dějin - prostou skutečnost, dosud skrytou pod ideologickými nánosy, že lidé musí jíst, pít, bydlet a šatit se, dříve než mohou provozovat politiku, vědu, umění, náboženství atd.“

Naši současní funkcionáři Marxe sice moc neuznávají, ale mohli by alespoň bojovat za rovnost lidí, za normální spravedlnost. Tento stát se o spravedlnost neumí postarat. Ani v lidském a sociálně společenském pojetí, ale ani v pojetí trestním. Kauzy, jejichž líčení trvá pět, sedm i více let, jsou jasným signálem pro největší a nejbohatší zločince, ale i politiky, klidně dál trestnou činnost páchat.

A poslední perla vlády, aby si lidé svou bezpečnost organizovali a zajišťovali sami, svědčí o totálním propadu lidských hodnot.

(...) Myslím, že jednou z věcí, která může napomoci postupně navracet autoritu komunistické straně, musí být i kvalifikované, kvalitně zdůvodněné a vysvětlené jednotné stanovisko našeho poslaneckého klubu.

Dokonce „tam“ zaznělo jako vysvětlení svobodné vůle v rozhodování poslanců, že nepodpoří tzv. protikuřácký zákon, protože jsou někteří z nich kuřáci. To jsme opravdu inteligentní strana. Místo abychom řekli, že ten kdo kouří, bere drogy, chlastá a nechodí na pravidelné preventivní prohlídky, bude na zdravotnictví doplácet nebo si ho hradit plně sám, tak blbneme na poslaneckém klubu se svobodným rozhodováním. Opravdu unikum.

Osudy a zájmy lidí nebyly nikdy a nejsou komunistům lhostejné. Ale to přece neznamená, že polezeme lidem do zadku. Že nebudeme mít jasný, pokrokový, odborný, obhajitelný názor a trpělivost věci lidem vysvětlovat.

(...) O tom, jak bude komunistická strana usilovat o kvalitativní (tedy revoluční) změny, rozhodujeme jako komunisté všichni.

Jestliže jsme s činností našich funkcionářů a poslanců i prací ústředního výboru spokojeni, tak nic nedělejme. Bude pokračovat ve společnosti odumírání komunistických myšlenek i víry ve spravedlivější svět a členská základna postupně zmizí.

Někteří z nás se ale s tím nechtějí smířit. Hledáme cesty jak se z izolace a nečinnosti dostat. Jak zastavit propad členské základny a především voličských hlasů a jak navrátit komunistickému hnutí ztracenou autoritu.

Naši delegáti se zodpovědně připravovali na jednání IX. sjezdu KSČM v květnu loňského roku, zúčastňujeme se aktivně konferencí a na práci vlasteneckých organizací. Bohužel naše snahy jsou nejen obestřeny řadou spekulací a intrik, ale jsou dokonce některými rádoby komunisty vydávány za činnost cizích zpravodajských služeb…

Podle vedení ústředního výboru i krajského výboru strana není v krizi, neklesá počet členů ani počet základních organizací, ani nám neroste průměrný věk. Ba co více. Tyto orgány se domnívají, že máme dostatek dobrých, připravených a politicky uvědomělých, práce schopných kádrů. Domnívají se, že nevadí, že jsou porušovány stanovy strany a že stačí, když položíme pár věnců na hroby 8. května a někde se sejdeme na MDŽ a tím je práce základních organizací splněna. Naopak jsou přesvědčeni, že IX. sjezd KSČM přinesl novou programovou sílu, která oslovila širokou veřejnost a vůbec jim nevadí, že jsou sjezdové dokumenty propagandisticky neuchopitelné a nikdo je nečte.

Řeknu zcela narovinu. Neschopnost a neumětelství některých funkcionářů, podrazy a intriky i vyvolávání strachu srážejí poslední zbytky aktivnějších členů komunistické strany. Pasivní členové strany a nic nedělající základní organizace našemu vedení nevadí.

To, že se dvacet pět let nedělala systematicky žádná ideologická práce, zanechalo své stopy na politické nevzdělanosti našich předních funkcionářů. To jsme ale, většina z nás, po celou dobu věděli a také kritizovali.

My jsme nebyli schopni za posledních deset let dát ani do pořádku systém a analýzu vývoje členské základny a práce základních organizací. Každý okres to flikuje po svém a i my dnes tady budeme nahlas přemýšlet jak dál v práci základních organizací a okresního výboru.

(...) Odmítněme sociáldemokratismus v sobě. Přestaňme být béčkem sociální demokracie. Postavme jasný, veřejnosti srozumitelný program a o jeho naplnění aktivně usilujme.

Buďme skutečně jedinou opoziční stranou. Nechtějme se lidem zavděčit podlézáním a vlastní neschopností. Přestaňme pomáhat udržovat kapitalismus v chátrání!

K tomu, aby strana našla ztracenou autoritu, musí mít komunistickou identitu, své ideály, touhu po spravedlnosti, humánní představu o budoucnosti.

K tomu ale potřebujeme skutečně komunistický program. Strana musí mít veřejnosti co nabídnout. Když lidé nevědí, co prosazujeme a jak toho chceme dosáhnout, tak s námi nepůjdou. Více jak osmdesát procent voličů neví, co chceme. A to se musí změnit. A jen připomínám – socialismus není o chudobě, ale o spravedlnosti. (…)

 

Volby 2017 - Představujeme naše kandidáty

Ing. Zdeněk Štefek

Je mi 42 let. Pro radost (mimo práci) mám syna, pejska a andulku.

Profesně jsem zaměřen na výpočetní techniku. V současnosti jsem vedoucím příslušného úseku. V předchozím období jsem vykonával i jiné činnosti. Od prodavače knih přes skladníka až po člena týmu tvořícího software pro banky.

Jako stínový ministr se věnuji kultuře. Zejména od doby, co jsem byl radním pro oblast kultury a památkovou péči Středočeského kraje. V uvedené funkci se mi podařilo navýšit prostředky do kultury o desítky procent; koncepčně řešit rozvoj řady oblastí (divadla, knihovny) a zrealizovat zajímavé projekty (třeba rozšíření skanzenu v Kouřimi nebo realizace Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech). Sám se také, ve chvílích volna, snažím amatérsky tvořit (poezie, hudba).

Aktivní jsem byl už jako student. Například v kampaních proti školnému, v mírových aktivitách nebo v kampani za bezplatnou městskou hromadnou dopravu. Působil jsem v Komunistickém svazu mládeže a v řadě dalších vlasteneckých organizací. Věnoval jsem se i nejmladší generaci (vedl jsem mimo jiné kroužek mladých elektrotechniků, jezdil jako vedoucí na dětské tábory, apod.).

Několik období jsem zastupitelem Středočeského kraje. V současnosti ve funkci předsedy Klubu zastupitelů. Naším prioritním posláním je zachování nejvyšší kvality a přístupnosti zdravotnictví; pozvednutí sociálních služeb i starost o nejstarší generaci; zajištění klidu, bezpečnosti lidí i ochrany majetku; úsilí o bezpečnou, rychlou a levnou dopravu; zkvalitnění vzdělání na všech stupních; boj proti korupci; maximální využití dostupných českých i evropských fondů; zpřístupnění kvalitní kultury všem a v neposlední řadě ochrana životního prostředí.

Proto je mým životním krédem i volebním heslem: „Společně za bezpečný svět, klidný a důstojný život!“

 

https://www.facebook.com/stefek.zdenek

www.zdenekstefek.cz

http://zdenekstefek.blog.idnes.cz/

 

Z březnové Programové konference

V neděli 19. března se uskutečnila téměř rok plánovaná Programová konference strany.

Náš okresní výbor vyzval členy ústředního výboru, aby věnovali přípravě této konference zvýšenou pozornost. Bohužel výsledek (přes mimořádnou aktivitu diskutujících) byl tak tristní, že se muselo zrušit i zasedání ÚV, které mělo Program schválit. Svědčí to jen o nesystematičnosti a nekoncepčnosti práce vedení strany. A protože pravda zaznívá nejčastěji zespoda, rozhodla se redakční rada Zpravodaje postupně zveřejnit myšlenky některých na konferenci vystupujících.

Dnes přinášíme ve zkratce teze hlavních vystupujících.

 

Jiří Dolejš, místopředseda ÚV KSČM

- Strategická východiska KSČM netřeba revidovat, ale rozvinout na základech ověřených za posledních 25let.

- Osou našeho oslovení zůstávají sociálně ekonomické otázky – posílení vlastnické kontroly státu..., odpor vůči dalšímu zpoplatnění veřejných služeb.

- Komunikační strategie více otevřená sociální základně. Přes akcent na seniory mysleme na obměnu elektorátu.

- KSČM musí vystupovat jako strana, která se poučila z minulosti a současně je schopná zachytit moderní trendy a podporovat inovační a vzdělanostní potenciál ČR.

- Nesmíme zůstat ve stínu souboje ANO s ČSSD.

- Krajně populistické síly zatahují panikou do zástupných témat. Nelze opustit hodnoty solidarity s neprivilegovanými a levicovou perspektivu řešení.

- Otázky socialismu v 21. století jsou otevřené, víra v terminální stádium kapitalismu není samospasitelná a podstatné změny pro voliče mají charakter „hmatatelných“ postupových cílů.

- Seriózní aktualizace strategie směrem k X. sjezdu KSČM vyžaduje promyšlenou inovaci a konkretizaci ve vybraných oblastech – např. další vývoj potřebné evropské integrace nebo průmyslovou revoluci 4.0.

- Adaptace na vývoj mezinárodního rámce znamená nadhled. Solidarita má i národní rozměr, ale ne nacionální egoismus. Distance levice od xenofobie a šovinismu trvá.

 

Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM

Zajištění propagandistické podpory volební kampaně a přechodu k permanentní kampani

Kam se posunuly formy a nástroje předvolebního boje i u našich politických soupeřů?

Které z dříve osvědčených součástí předvolební kampaně nám přinášejí očekávaný efekt i dnes?

Pro jaké reálné užití je poptávka po propagandistických materiálech kromě

- Tiskovin „do každé rodiny“

- Zpravodajství a publicistiky HaNo, webu a FB strany

- Argumentační výbavy pro kandidáty do PS PČR?

K jakým otázkám a v jaké podobě zajistit naši produkci nad tento rámec?

Jak si rozdělit práci tam, kde lze voliče oslovit masově („kyberprostor“, sociální sítě)?

Proč a jakou potřebujeme zpětnou vazbu z územních stranických orgánů?

K aktualizaci programu KSČM z roku 1992

Má-li být aktualizace Programu KSČM zvládnuta seriózně, včetně široké vnitrostranické diskuse, do X. sjezdu, nelze s ní začít až pár měsíců před ním.

Do října je prioritou předvolební kampaň, prvé přípravné kroky směrem k aktualizaci Programu KSČM proto zatím na půdě Ideologické komise ÚV KSČM, tedy aniž by vázaly síly širší stranické struktury

Které změny v mezinárodních a vnitřních podmínkách vyžadují adaptaci našich programových stanovisek?

Co a jak vyvodit ze dvou klíčových otázek na pořadu: - Které z krizových novotvarů kapitalismu jsou či už naopak nejsou řešitelné na jeho vlastní půdě?

- Co z toho plyne pro systémovou opozici – její strategii i politiku pro „tady teď“?

 

Věra Flasarová, ved. mez. oddělení ÚV

1. Současná situace v Evropě a v Evropské unii, příprava KSČM na volby - události, které mohou ovlivnit další vývoj v Evropě; dopady unijních politik na ČR; odraz dění v Evropě ve Volebním propgramu KSČM

2. Některé zkušenosti evropských partnerských stran a hnutí - volební výsledky levice v Evropě; koalice: ano či ne; praktické zkušenosti levicových stran

3. Stav levicového hnutí v Evropě - procesy brzdící evropské levicové hnutí; co nás může sjednocovat; sehrává frakce GUE/NGL dostatečně svoji roli v EP ve prospěch levice?

4. Mír v Evropě - priorita číslo jedna - válka není počítačová hra; ne strašit, ale věcně argumentovat; jsme připraveni na záštitu míru v Evropě?

Napsali jste nám…

Revoluční avanturismus

(Názor čtenáře…)

 

Nezvratným faktem mnohokrát doloženým současnou praxí v zemích západní i severní Evropy je, že pro převážnou většinu muslimských imigrantů jsou prvořadými Alláh, Mohamed, Korán, právo šaría a kmen, případně nenávist k nevěřícím, speciálně k evropským bělochům a především Židům. Týká se to jak současné, z větší části nelegální muslimské imigrace, tak i této imigrace žijící v Evropě již v několika generacích. Jejich kulturní a náboženskou nekompatibilitu vyznačující se mimo jiné i hrubě nerovnoprávným vztahem k ženám nebo praktikovanou pedofilií dokládají, na rozdíl od řady dřívějších imigrací do naší vlasti, například ze strany Řeků, více slovanských národů, Vietnamců apod., jejich okázalý nezájem o integraci do kultur těchto zemí, vynucování zákazů tradičních náboženských symbolů v těchto zemích, nerespektování jejich právních řádů, fyzické útoky na místní obyvatelstvo, vznik „no-go“ zón, i přibývající teroristické činy. Není od věci připomenout výrok tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana: „Islám je jenom jeden.“ Jinak řečeno - umírněný muslim je špatný muslim, nebo bonmot presidenta Miloše Zemana: „Každý muslim není terorista, ale každý terorista je muslim.“

Myslím proto, že se lze s úspěchem domnívat, že nějaký pseudolevicový sociální boj za blahobyt skupiny, v jejich očích nevěřících pomatenců, je zcela mimo jejich zájem i oblast chápání, a křečovitá snaha v jistých článcích listu Dialog, prezentovat je téměř jako třídně uvědomělý proletariát, zavádí čtenáře na scestí neodpustitelného revolučního avanturismu.

Karel Košťál

(Revoluční avanturismus, viz: V. I. Lenin, Spisy 6, Praha 1953, str. 287)

 

Vážení soudruzi!

Můj názor na nelegální muslimskou imigraci jsem vyjádřil nejednou, naposledy například v příspěvku do listu Dialog, který jsem pod názvem „Revoluční avanturismus“ (viz příloha) zaslal dne 30. 3. 2017 Zdeňkovi, co by šéfredaktorovi tohoto listu. Názorově jsem tudíž jednoznačně na straně redaktorky Heleny Kočové.

10. ledna tohoto roku jsme vzpomenuli 120. výročí narození význačného českého revolucionáře, marxistického estetika, literárního teoretika a kritika Bedřicha Václavka, který byl zavražděn nacistickými netvory v Osvětimi dne 5. března 1943. Třicátá léta minulého století se nesla ve znamení nastupujícího fašismu a hitlerovského nacismu, co by nelidských plodů tehdejší etapy vývoje imperialismu. Úsilí Bedřicha Václavka, stejně jako dalších komunistů, v těch těžkých časech velmi intenzivně směřovalo k vytvoření co možná nejširší jednotné protifašistické fronty, včetně snahy po sblížení komunistů i s těmi, kteří stáli na pozicích buržoazního demokratismu, neboť dělicí čára rozdělovala národ na fašisty a antifašisty.

Současný imperialismus se na spirále vývoje nalézá o mnoho otáček výše, v etapě globalizace, kdy jen několik málo rodin vlastní tolik, jako chudší polovina celého lidstva. Význačným hrůzným plodem této současné etapy je řízená nelegální migrace muslimů ze zemí Blízkého východu, Afriky i odjinud do Evropy, jako nástroje její destabilizace, a se vší patrností s plánovaným využitím i pro další připravovanou válku s Ruskou federací, co by ohromného zdroje přírodního bohatství. Jsem si jist, že před současnými komunisty tak stojí obdobně závažný úkol, jako před jejich předchůdci před osmdesáti lety, což znamená: všemi dostupnými prostředky upozorňovat na vzniklé globální nebezpečí, se snahou je za každou cenu odvrátit, včetně snahy po sblížení se v této věci i s nekomunistickými silami, které si, obdobně jako my, uvědomují reálnost a naléhavost nutnosti odvráceni nebezpečí. Závažnost úkolu podtrhuje skutečnost, že další světová válka, ve které tyto snahy globalizovaného kapitálu budou nutně ústit, povede, vzhledem k ničivosti současných zbraňových systémů, k zániku lidstva planety Země. Souhlasím proto i s názorem, že vzniklému nebezpečí je nezbytně nutné se bránit, třeba i se zbraní v ruce, protože není jiné cesty.

A neuchopí-li aktivně toto závažné téma komunisté, učiní tak dozajista jiní (viz například níže, namátkou uvedené aktuální odkazy). Komunisté potom budou dále řazeni k tak zvaným „neomarxistům“, kteří toto nebezpečí podporují, a celé závažné téma bude v konečném důsledku zneužito proti nim. Při tom „neomarxismus“, který s marxismem nemá nic společného, je stejně zavádějícím pojmem jako „komunismus“, kterým je účelově lživě označována etapa socialistické výstavby nejen předlistopadové ČSSR, ale i dalších zemí tehdejšího socialistického tábora, za účelem její diskreditace. Čest práci!

Karel Košťál

 

Den učitelů

V sobotu 1. dubna se konal celostátní aktiv pedagogických pracovníků, který každoročně svolává Sekce školství ÚV KSČM při příležitosti Dne učitelů.

Marta Semelová zahájila jednání slovy J. A. Komenského: „Kdo chce býti člověkem, nesmí myslet jen na to, co mu leží pod nohama, ale musí hledět do budoucnosti.“ Přivítala místopředsedu ÚV KSČM Josefa Skálu, poslankyni Alenu Nohavovou, předsedu Odborového svazu školství Františka Dobšíka, vedoucího katedry české literatury UK Ondřeje Hníka, za HaNo Moniku Hoření. Kulturní vložku zajistil Jiří Klapka, který bude i letos moderovat vystoupení slavných Alexandrovců. Vzdal hold českým muzikantům a učitelům, kteří zanechali stopy v Rusku i na celém světě. Na závěr zazněla Kaťuša.

Pak se ujala vedení Lída Štaudnerová. Předala slovo J. Skálovi, který poděkoval učitelům za poctivou práci a ocenil jejich úsilí při prosazování cílů pravdy a demokracie ve výuce a boje proti snižování vzdělanosti.

M. Semelová nás seznámila s novelou školského zákona, pro kterou KSČM nehlasovala. Nesouhlasíme s domácím vzděláváním na 2. stupni ZŠ, protože rodič bez odborného vzdělání nemůže dokonale ovládnout učivo všech vyučovacích předmětů. V minulém roce bylo takto vyučováno už 1 339 dětí (v roce 2011 to bylo 401), jejich počet stále narůstá. Narůstá i počet soukromých škol. V září 2016 jich bylo nově otevřeno 40. Podle testů patnáctiletých žáků ČR patříme mezi sedm zemí s nejhoršími výsledky. Zavádějí se povinné maturitní zkoušky z matematiky, ale není stanovena hranice, jaké musí mít žák vědomostí, ani pro vstup žáka na konkrétní školu. Školy si tak mohou vyhlašovat další a další kola zkoušek, což snižuje kvalitu vzdělávání.

Poslanecký Klub KSČM však podpořil změnu novely financování regionálního školství. Zruší se rozdíly mezi kraji, nebude se financovat podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Dojde i k dělení tříd u některých předmětů. Objevují se problémy s inkluzí. Pro tělesně postižené žáky může být prospěšná, ale žáci s kombinovaným mentálním postižením jsou více vyloučeni než ve speciálních školách. Neprošel návrh Klubu KSČM na zrušení financování církevních a soukromých škol. Ve druhém čtení je projednáván kariérní řád, který by měl platit od 1. září 2017. Měl by mít tři stupně. Začátečník by pracoval dva roky s uvádějícím učitelem před povinnou atestací. Po sedmi letech by mohl dobrovolně požádat o další atestaci do 3. stupně. Problematický je také návrh na půlroční volno pro učitele po 15. letech praxe. Nelíbí se nám ani práce dětských skupin bez odpovídajícího vzdělání pracovníků. Je to pouze hlídání dětí.

Pan Dobšík kritizoval inkluzi, byrokracii, neustálé reformy. Hovořil o odborářské kampani s nápisy Konec levné práce na modrých tričkách a odznacích. Chceme další posun v odměňování. Máme jeden z nejstarších pracovních sborů, je třeba povolání zatraktivnit. Návrh na zvýšení platů o tři procenta je nepřijatelný, požadujeme o 10 procent. Je třeba tlačit na vládu.

Spisovatel, docent Ondřej Hník poukázal na to, že učitel má mnoho povinností. Rukama učitele procházejí postupně všechny profese tak, že ovlivňuje myšlení dětí, rodičů i prarodičů. Ocenil práci vyučujících na všech stupních. Kritizoval velké rozdíly v platech vysokoškolských asistentů, profesorů atd. Vzdělanost národa klesá, protože vzdělání se stává zbožím.

Dále pokračovala diskuse.

Také poslankyně Nohavová si všimla toho, že platy vysokoškolských učitelů jsou často nižší než na ZŠ. Nemáme páku na soukromé a církevní školy, nebyl přijat náš návrh na odebrání příspěvku, protože si myslíme, že tyto školy jsou podnikáním. Stagnuje i předškolní vzdělávání, v minulosti bylo na vysoké úrovni. Byly zrušeny jesle, do MŠ nyní budou přijímány i děti mladší tří let. Předškolní ročník je sice povinný, ale i tady může dojít k výjimkám, dítě bude chodit na přezkoušení.

Další diskutující hovořili např. o pronikání islamismu do škol (v Uh. Hradišti), díky brexitu ve Velké Británii se děti vracejí do Čech a nedovedou česky. Stát a škola se nesmí vázat na žádné náboženství (viz Polsko). Protěžovány jsou katolická církev a islám. Způsobuje to mnoho zlé krve. Chybí materiální výuka, problémy se projevují hlavně na druhém stupni. Děti nemají zájem o pracovní učební obory. Je třeba obnovit pracovní dílny na školách. Znovu se zavádí to, co bylo zrušeno a dobře fungovalo.

Aktivní, kritické, zajímavé jednání zakončili mnozí účastníci (využívaje slunečného dne) procházkou po Praze.

Alena Novotná

 

Pel - mel

„Já se bojím Ameriky, Rusů ne. Rusko považuji za jistotu,“ tak se slovenský zpěvák Jožo Ráž vypořádal s dalším pokusem šířit strach z Ruské federace, tentokrát na DVTV.

„Ne,“ odpověděl frontman Elánu jednoznačně na dotaz, zda považuje Rusko za hrozbu, načež moderátor Martin Veselovský návodně kontroval: „Vy nepovažujete Rusko za hrozbu? V Česku je to dost aktuální téma. A proč ne?“

Jožo Ráž evidentně neměl s rozvinutím své odpovědi problém: „Já Rusko považuji za jistotu, za „zábezpeku“ toho, že tady máme ještě nějaký pokoj a mír, protože Rusko je dobře vyzbrojené a drží relativně stabilní situaci tady okolo a všichni jsou proti nim.“

Zpěvák podotkl, že „Rusové jsou naštěstí velice silní“ a že v pozadí je také Čína coby faktor rovnováhy. „Já se bojím Ameriky, Rusů ne.“ S oběma zeměmi má vystudovaný psycholog bohaté zkušenosti.

V rámci turné Elánu projezdil s kapelou Sovětský svaz od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči. Prožil tam mnoho měsíců, a jak říká, setkával se tam vždy s velmi vzdělanými a výbornými lidmi. „Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnících, o všem… A v Americe? O ničem, jenom o Coca Cole a hamburgerech.“ Spojené státy projel rovněž – „horem dolem“ – a vracet se tam už nechce.

„Nemám si tam s kým o čem popovídat.“ Moderátora DVTV Martina Veselovského svou odpovědí několikrát zcela „vyhodil z konceptu“ a přiměl k mlčenlivému přemýšlení nad reakcí a dalším dotazem.

Jako například tímto konstatováním: „Mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisté nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní,“ řekl Jožo Ráž a nechápajícímu Veselovskému vysvětlil: „Hlásají v podstatě to samé – každému podle zásluh a nepídit se za materiálními hodnotami, za bohatstvím.“ Zopakoval, že svým přesvědčením je komunista, i když nikdy nebyl v žádné politické straně.

I zde moderátora – mladšího než je kariéra Elánu – zaskočil svými názory na předlistopadovou éru: „Tím pádem mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně, já jsem neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný, já jsem si dělal, co jsem chtěl.“

Co si přisvojili prominenti tehdejšího systému, byly prý jen maličkosti oproti tomu, co si nakradli dnešní „papaláši“. „Věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé to neunesli, lidé to nedokázali, protože jsou blbí, to je celé. Kapitalismus, to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem,“ uvedl dále v rozhovoru pro DVTV.

Před rokem 89 se podle něj žilo relativně dobře, přičemž na otázku, jak se mu žije dnes, odpověděl: „Nic moc.“ Život v dnešním režimu shrnul do pesimistického konstatování: „Svět se bortí, všechno je horší, daně jsou větší, je víc předpisů, ceny jsou vyšší, všechno jede špatně, směřujeme k válce.“ aktualne.cz/dvtv

 

Z historie

K výročí VŘSR

Letošní rok je pro celý pokrokový svět významný stým výročím historicky převratnou událostí v historii lidstva, výročím Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku. Říjnová revoluce nemilosrdně sežehla absolutismus nejen ve své zemi, ale v širokém okruhu dalších částí světa a svým příkladem ukázala zdeptanému proletariátu jedinou správnou cestu k vlastnímu osvobození.

Říjnová revoluce jako první socialistická revoluce umožnila, že ti co vytvářejí skutečné hodnoty mohou ve své zemi vládnout a nastolil nový společenský řád. Téměř z ničeho, z obrovské zaostalosti vyvstala před očima celého světa nová velmoc, řízená dělnickou třídou. Sovětské Rusko a následně Sovětský svaz se stal rovnocenným partnerem imperialistickým velmocem. Poprvé v dějinách dělnická třída reprezentovaná a vedená bolševickou stranou tuto dobytou moc udržela a upevňovala.

I když českému dělnictvu nebyla známa cesta revoluční přípravy dělnické třídy Ruska (v té době poměrně nepočetné) a zůstala jí utajená i funkce dělnické strany jako revoluční strany nového typu pochopilo, jak obrovský význam má pro dělnické hnutí první socialistická revoluce světa. Její ohlas byl o to mohutnější, že to byla dělnická revoluce. Obrovský zájem českého dělnictva o ruské události dokumentují i manifestace pořádané v Praze a v řadě dalších průmyslových měst, na nichž se český lid dožadoval přijetí návrhů na uzavření míru a práva národů na sebeurčení. I česká buržoazie, kradoucí se krok za krokem k moci, si uvědomovala, že Říjnová revoluce je jejím objektivním spojencem v boji s monarchií, která nemůže přežít tyto revoluční zvraty. Na druhé straně si však jasně uvědomovala, jak VŘSR ohrožuje její třídní zájmy. Nejen proto začala využívat oportunismu ve vedení dělnické třídy, a především pak ve vedení sociální demokracie.

Formování a vyhranění dvou názorových proudů v sociální demokracii - pravice a levice se začalo rýsovat hned po VŘSR. Vedením sociální demokracie, které mělo v ruce tisk a stranický organizační aparát, bylo záměrně brzděno a to i tím, že nechtělo zaujmout jasné stanovisko k Říjnové revoluci. Pravici tvořili tzv. kompromisní, kteří se socialismu báli, o marxistické revolučnosti a třídním boji jen mluvili, ale přitom žádnou revoluci či třídní boj vést nechtěli. Proti kompromisnictví, politikaření a opatrnictví pravice se stavila marxistická levice, která nekompromisně a důsledně obhajovala požadavky socialismu. Vyvrcholením revolučního kvasu bylo založení Komunistické strany Československa.

Velká říjnová socialistická revoluce otřásla světem, ukázala cestu všem porobeným a její odkaz má trvalou platnost.                                                                     (HoJ)

 

 

Koluje po internetu

Práce studenta gymnázia (maturant – 2015)

„Kdyby stát nevynakládal šílené částky na důchody důchodcům, nebo je aspoň danil, mohl by z těchto ušetřených peněz investovat do rekvalifikací nebo podpory zaměstnání. Důchodci jsou dnes nejlépe zajištěná nepracující třída, 90 % důchodců každopádně. Jdeš do obchodu, fronta důchodců, jdeš k lékaři, fronta důchodců, jedeš MHD, hafo důchodců, jenom běhají, samý stres, hrabou a hrabou, protivní, otravní, drzí, hulvátští, plivou a chrchlají po okolí, žádná hygiena, pořád brečí a důchody přes 20 táců.

Děsí mě představa, že je budu muset jednou z platu podporovat. Budu využívat každou skulinku, jak si ulevit na daních a ty Kauflandové Dallasy boys and girls nesanovat.

Další skupina, asi 2/3 nezaměstnaných jsou totální lenivé(á) netáhla, kterým vyhovuje se povalovat doma a pobírat dávky a podpory. Jsou líní se stěhovat, prodat nemovitost, byt a koupit si jinde jiný, raději budou čekat s otevřenou hubou, až jim tam stát něco hodí, pak se oblíznou a zase s hubou otevřenou civí!!! Dále tito lidé ztratili absolutní sebereflexi, mj. co se hygieny týče, když za nimi někde stojíš, smrdí, potí se, neupravení, samé levné hadry, boty z tržnice, žádné deodoranty, v létě kardinální smrad, jinak pouze chlast, cigára, ovary, bůček, z kultury pouze TV NOVA a Blesk. Zaostalí a negramotní!

Když sem přijedou mí známí z USA a Kanady, tak se doslova štítí, jak tato netáhlovská svoloč smrdí! A stydí se za to, že nás jejich země podporovaly v boji proti komunismu a jeho svržení. A jet v MHD s těmi upocenci, no za trest! Jsem si raději s přispěním otce koupil nový vůz, než jezdit s lopatami. A přitom je práce dost. Už jako student si mohu vybírat např. mezi softwarovými firmami. Kdyby ty (ta) nepracující netáhla, nebyla lenivá a vzdělávala se, nemusela by čekat na práci rukama a lopatou. Prostě si zvykejte, že doba přeje zdravým a těm, schopným a dravým.

To jsou zákony přírody, které tady narušil pouze komunistický režim, který zasel to vše zlé minimálně na 100 let dopředu. Bohužel ti líní a neschopní se budou muset vézt, ale už za jiných podmínek. Pouze to nutné, to vám stát dá. Jinak se starejte o sebe, stát není dojná kráva. To, jak se žilo do roku 1989, byla jedna odporná, hnusná nesvobodná zvůle KSČ bez možností projevit názor, cestovat a podnikat. Jedněm vzali, co léta budovali a druhým netáhlům dali.

Jako mladý se stydím, že mezi námi ještě žijí ty nomenklaturní kádry před 1989, stydím se za současné komunisty a socdemáky. Nemáte řešení, jenom řvete a kydáte populistické tlachy!“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznámka učitelky, která doufá, že žádný z jejích žáků neklesl v životě na tuto úroveň, byť třeba i maturitu neudělal.

Po přečtení těchto řádků mě doslova zamrazilo. Takto smýšlí dnešní mládež? K takovýmto názorům je vychovávána svými rodiči, školou, společností?

Jsem sama matkou dvou, dnes již dospělých synů. Pokud by jeden či druhý měl takovéto smýšlení, nejprve bych se zamyslela sama nad sebou, jak jsem je to probůh vychovala, a pak je zřejmě i přes jejich dospělost seřezala, že „by je vlastní máma nepoznala“!

Byla jsem vychovávána v úctě k autoritám. K úctě ke stáří. K soucítění se slabšími, k povinnosti těm slabším pomáhat. Zřejmě jsem byla vychována špatně! Ta pravá výchova je přece… Buď dravý, bezohledný, arogantní, bez soucitu. Ale hlavně! Buď po celý svůj život mladý, zdravý a zcela jistě se živ pouze ústy, maximálně u nějaké softwarové firmy. Kdo peče chléb, staví dům, vyrobí pro tebe vůz, ušije ti značkové oblečky, botky, uplete In ponožky, o toho se nezajímej! To je zaostalé, negramotné netáhlo, nepoužívající deodorant, živící se bůčkem a pokleslou kulturou, a tvojí povinností je dělat vše pro to, aby, až toto netáhlo, po celoživotní práci, odejde do důchodu, tak abys Ty, mladý, zdravý a určitě moudrý, se vyhýbal povinnosti těmto netáhlům přispět svoji prací na důchod.

Ježíš, co to píšu, ty práce se štítící maturante?! Tento mladík je exponátem té pravé krize společnosti… Je mi líto Tvých prarodičů a Tvých rodičů, kteří se v dohledné době přirozeně zařadí mezi Tebou opovrhované. A pokud Tě k těmto arogantním postojům nasměrovali oni, je mi líto Tebe, neboť později pochopíš… snad. Jsou i tací, kterým rozum zůstal u posledních dětských kalhotek, a špetka sociálního cítění o něj nezakopla. Přesto Ti přeji, abys byl šťastný, protože šťastný člověk nemá touhy škodit lidem okolo.

Mgr. Koubová M.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Poznámka důchodce: Mladý blbečku, opravil jsem ti několik gramatických chyb, abys mohl být alespoň Čechem, co umí česky a nemusel žvatlat lámanou angličtinou. Spatlal jsi pravdu se lží, kterou u tebe považuji v mladém věku za katastrofální nedoučenost životem. Ano, mnoho důchodců je líných (myslet), ale mnozí už víc nemohou. A potom, nevím, kolik důchodců bere 20 000 korun měsíčně, ale u mne to dělá 9 500 Kč + 150 Kč, co mi milostivě letos přidali jako člověku s vysokou školou. A jak jsou na tom asi ti s tou nižší školou?

Jinak, pokud jsi tak choulostivý na to, že ti starší nestihnou všechny finesy nynějšího IMAGE, tak tě upřímně lituji. Napudrovaní Amerikáni u mne nevzbuzují obdiv a vůbec mne nefascinují, možná tolik nesmrdí zvenčí, ale zato pořádně páchnou zevnitř. To, co provedli naší zemi, že ji rozkradli pomocí svých monopolů, budeš muset napravovat ty, a ne my, my jsme naši zemi do roku 1991 nerozkradli. A ta mladší svoloč těm monopolům ochotně pomáhala. Jen u nás rozkradli důchodový fond, na kterém bylo 73 miliard Kč, které ukradl mladý pán Topolánek a už nikdy nevrátil. Na co je asi potřeboval? Aby záplatoval díry, které nám naši američtí „bratři“ uštědřili při přechodu na zlodějský kapitalismus?

Myslím, že takoví mladiství páni, jako jsi ty, nepotřebují nic menšího než zkušenosti života, a to jako prase drbání, pokud vůbec víš, jak se drbe prase. A to ti píše někdo, kdo vůbec nikdy nebyl komunistou, abys mne náhodou nepodezříval ze zaujatosti.

Zdravím tě, mladý ubožáku, vůbec neznáš ty pravé hodnoty života a bude tě to stát mnoho utrpení a možná i slz, než na ně přijdeš a pochopíš je, obzvláště, budeš-li se chtít zařadit mezi ta tvá kýžená táhla. Měj se, mladý dravče, a dej pozor, aby nějaká větší šelma, než jsi ty sám, a s větším táhlem, tě nezadávila při tom tažení dřív, než dozraješ do věku, kdy budeš schopen pravdu života strávit, a oceníš zralost úsudku starší generace.

(Z. J.)

 

 Václav Klaus přiznal barvu!

Včerejší televizní rozhovor Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému novoroční amnestie.

Kdo ještě nechápal, pochopil dokonale. Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se Jakub Železný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let – podvody bank, kampeliček a fondů, které připravily o peníze tisíce střadatelů, Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí.

„Vše jsme se učili, všichni jsme se tehdy učili – nedělejme z toho kriminalizaci.“

Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a protože jsme byli všichni začátečníci, chybička se hold vloudila.

Proto přišel s amnestií. Pouze naplno projevil, co si celou dobu myslí. Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu. Ne kvůli milosrdenství, jak občas nepřesně a podivně tvrdil. Milosrdenství je přece možné cítit vůči jednotlivému člověku a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali hospodářské trestné činy, za které jim hrozilo až 10 let vězení. Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje. Klaus nesouhlasí s trestní politikou našeho státu. Jako nezná špinavé peníze, tak neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci oblafnou své „pomalejší a méně bystré“ spoluobčany, tak jim ty výnosy patří. Podle Klause je to přirozené a normální. Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení.

Ve světě Václava Klause je umění zbohatnout tím nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto umění teprve učí a klopýtne, tak si zaslouží milost či amnestii.

Aby to tedy bylo všem jasné - ve skutečnosti Václavu Klausovi nevadilo, že trestní stíhání bylo rozvleklé a trvalo příliš dlouho. On ve skutečnosti nesouhlasí s tím, že se jedná o trestný čin. Proto ve svém televizním vystoupení řekl o amnestii: „Deset let jsme na tom pracovali.“ Navzdory tomu, že před volbou veřejně slíbil, že amnestii nikdy neudělí, teď přiznává, že na ní celých deset let pracoval. Pěkná lekce. Ano. Deset let jeho utajený tým pracoval na tom, jak překazit odsouzení těch, kteří podle jeho vlastního hodnotového žebříčku nic špatného nespáchali. Klaus má jiný systém morálních hodnot. A jestli je právo minimum morálky, tak v případě hospodářských trestných činů se Václav Klaus ani s tímto minimem neztotožňuje. Nepochybuji o tom, že přesvědčení Václava Klause je naprosto skálopevné. Václav Klaus ví s naprostou jistotou, že: když si někdo nakrade, je to jeho chytrost, patří mu to a basta. Nikdo z nás s ním v tomhle nehne. Správně řekl: „Jsem odolnější než všichni další politikové v této zemi.“ A to byl náš prezident po celých deset let!!!

Pak že nejsme ovce. To h....o rozhodovalo o rozdělení Československa, stálo v čele vládnoucí strany. Dopustil rozkradení našeho státu a nyní přiznává, že se lidé učili bohatnout a krást, proto jim dal amnestii. Je vůbec možné, aby něco takového nebylo v právním státě postižitelné?!

Čekám, kdy na něj někdo podá trestní oznámení za vlastizradu. Ta je nepromlčitelná!!!

 

Ze zastupitelstva kraje

25. dubna se konala dvě zastupitelstva Středočeského kraje. Páté bylo svoláno ministrem vnitra a mělo řešit případ Dany Drábové, jejíž funkce zastupitelky je dle stanoviska Ministerstva vnitra v rozporu s volebním zákonem, protože je zároveň předsedkyní státní organizace SÚJB. Tuto pozici sdílí dlouhodobě i klub KSČM.

Přítomných 50 zastupitelů (bez klubu ČSSD), zahájilo zasedání procesními otázkami. Po nich vystoupil Vít Rakušan, aby shrnul, proč by neměla Drábová přijít o mandát. Operoval mimoprávními i právními kroky. My navrhli tajnou volbu, kterou podpořilo 8 zastupitelů, 12 se zdrželo.

Pro vyslovení zániku se nakonec vyslovilo osm zastupitelů, proti 13 a 31 se zdrželo.

V 11:05 hodin začalo 6. zastupitelstvo za přítomnosti 61 zastupitelů.

Do programu bylo navrženo zařadit bod o vyhodnocení a novém roku BESIP, ČSSD navrhla změnu člena ve Výboru pro tělovýchovu a sport a bod o kulturní památce Kuchař, my navrhli zařadit bod o situaci na gymnáziu v Čelákovicích a informaci o kotlíkových dotacích – ty se budou probírat v Různém, takže jsme samostatné body stáhli. Dotaz byl na povodňové pásmo na Želivce, Povodí Vltavy prý žádost o třetím stupni ale stáhlo.

Vyřazeny byly tři majetkové body a 2. výzva kotlíkových dotací, také peněžní dar Českému svazu bojovníků za svobodu.

Pak se probírala změna jednacího řádu, návrh byl zjednodušit hlasování o bezesporných bodech. My tam měli pozměňovák, který by zaručil, že se nepřehlasuje při sloučení hlasování návrh připomínaný zastupitelem. Nakonec byla schválena kompromisní varianta.

O vystoupení požádal poslanec Gabal, který hovořil o strategickém plánu Prahy, tým odborníků může využít i Středočeský kraj.

Z finančních záležitostí jsme se zabývali čerpáním rezervy 163 milionů Kč. Kritizovali jsme řadu položek, které tečou do expertiz a konzultací (5 mil), mediální oblasti (6 mil), navyšování počtu úředníků o 27 lidí na 692 (15 milionů) a také přesun 90 milionů do Plánu investic, které nemají už druhé zastupitelstvo konkrétní uplatnění. Mnoho otázek bylo na zastupitelstvu zodpovězeno, včetně návrhu projektů kulturních festivalů, které představili přímo tvůrci – festival Soundtrack Poděbrady, film o Žižkovi, pochod na Karlštejn atd. Bohužel v návrhu ale konkrétní částka na konkrétní festivaly určena nebyla. Probíral se i připravovaný audit KSUS. Diskutovala se i otázka Středočecha a TV Praha, kterou jsme nadnesli. Středočech má být řešen na Radě, uvidí se jeho budoucnost. TV Praha byla vybrána bez výběrového řízení, což je legislativně možné.

Náš návrh na přesun 6 milionů z neurčitých festivalů na rozvojové projekty neprošel, získal 12 hlasů, zdrželo se 15. Pro celý materiál hlasovalo 40, zdrželo se 18.

Dále jsme prominuli povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 2 institucím v případě OPVK a 800 tisíc Kč jako příspěvek Asociaci krajů.

Z dopravy se probíral dodatek zřizovací listiny KSUS, kterým se přesouvá další investiční činnost na KSÚS. S tím jsme nesouhlasili, návrh ale prošel. Všemi podporované bylo i zapojení rychlíků do systému integrované dopravy a zpráva BESIPu.

V oblasti zdravotnictví jsme zapojili nedočerpané dotace do příjmů kapitoly zdravotnictví, vyslechli zprávu o stavu nemocnice Kladno, která je ve ztrátě 185 milionů Kč, uzavřeli dodatky k darovacím smlouvám, které odblokují majetek bývalé nemocnice Kutná Hora a poslouží k nákupu technologie a nábytku pro gynekologicko-porodnické oddělení Příbrami. A které mění zápůjčky při IROP projektech nemocnic na individuální dotaci. Schválili jsme i kofinancování projektu zdravotní techniky pro příbramskou nemocnici ve výši necelých 15 milionů.

Sporným bodem bylo založení spolku Asociace středočeských nemocnic, kdy jsme kritizovali koncentraci moci a nejasnost vazeb spolku s orgány jednotlivých nemocnic. Hromadné nákupy lze navíc dělat i jinak. Diskuse byla ukončena násilně hlasováním 33 hlasy a bod nakonec prošel 40 hlasy.

Z regionálního rozvoje jsme upřesnili finanční stránku projektů INTERREG a probrali zprávu o uplatňování územní energetické koncepce Středočeského kraje. Je v ní i místo pro výstavbu jaderné elektrárny. Stoupá spotřeba elektřiny, mezi roky 2010 a 2014 o 42%! Nová koncepce musí být zpracována do roku 2019.

Zdrželi jsme se u nesouhlasného stanoviska s žádostmi o změnu způsobu financování projektů z FROMu u dvou obcí – Tuklaty a Zdislavice, protože by obce neměly být trestány za to, že si našly i jiné zdroje. A poskytli jsme 600 tis. KČT na údržbu pěších tras a cyklotras.

Projednali vyhodnocení a aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, přijali vratky do kapitoly reg. rozvoje za 24 milionů, poskytli 300 tis. na dokončovací činnosti Regionální rady (končící období ROPu). A dali 4,5 milionu na kvalitní přípravu projektů s dopadem na inovační prostředí (program Smart Akcelerátor).

U plánu investic jsme kritizovali minimum nových projektů – mimo změn u cyklostezek jde v podstatě jen další část rekonstrukce SOŠ a SOU v Kolíně – vázne investiční činnost. Plán investic ale prošel a stejně tak i zásobník projektů.

Z oblasti majetku šla rychle využitím sdružení diskuse a hlasování 4 majetková bezúplatná nabytí, 14 bezúplatných převodů, 8 úplatných nabytí. Zkritizovali jsme u dalších 2 nabytí nemovitostí pro chráněné bydlení nadhodnocenou cenu, bod jsme kvůli chvályhodnému účelu podpořili. Po dalších 14 úplatných převodech jsme nepodpořili pronájem pozemku v k. ú. Lídlovy Dvory, materiál byl stažen. U 9 vzájemných převodů jsme kritizovali nejasný materiál o převodech v Hrdlořezích, který se vyjasnil v diskusi. Z 6 dalších bodů jsme nesouhlasili s nadhodnoceným vypořádáním s Českou zemědělskou univerzitou u pozemku pod obchvatem v Lánech – materiál ale prošel.

Z oblasti školství jsme podpořili 22,3 tis. Kč na Atletický čtyřboj žáků, 2 tis na odměny pro vítězné školy v projektu Kraje pro bezpečný internet a formální změny zřizovacích listin.

V sociální oblasti jsme schválili zapojení vratek dotací za rok 2016 a vzali na vědomí informaci o příjmu 12 mil. Kč dotace za rok 2016 z MPSV na činnost pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Z oblasti kultury jsme schválili změnu zřizovací listiny kladenské knihovny a diskuse se rozpoutala opět ohledně návrhu stáhnout zpět krajský návrh zákona řešící akviziční činnost. Tentokrát byl materiál připraven lépe, přes náš protest a věcné argumenty se podařilo koalici těsnou většinou (34 hlasů) zpětvzetí návrhu schválit.

V oblasti životního prostředí byla schválena opakovaná žádost Černošic o poskytnutí 278 tis Kč na odstranění následků havárie na Slapech. Byly též upraveny zásady pro změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na základě návrhů předkládaných obcemi – nově do 31. 1. a do 31. 7.

Schválili jsme přes 1,8 mil. Kč pro 3 obce ze Středočeského povodňového fondu, dvě obce dotaci nedostaly, protože nepředložily žádosti v pořádku. Schválili jsme též úpravu zásad pro poskytování příspěvku na hospodaření v lesích, abychom vyloučili duplicity s ministerskými dotacemi.

Schválili jsme několik přísedících Krajského soudu v Praze a rezignaci dosavadní přísedící, provedli změnu ve Výboru pro tělovýchovu a sport.

Vzali jsme na vědomí zprávu o činnosti Rady a podpořili návrh, aby náměstek Marek předložil příště informaci o využití památky „Soubor statku Kuchař“ – návrh podpořilo jen 32, ale úkol bude stejně splněn.

Michalík se pak na základě požadavků zastupitelů věnoval průběhu kotlíkových dotací, který jsme kritizovali a vyžádali si písemný soupis kroků a opatření kraje. Skopeček pak shrnul kroky, které kraj učinil v případě čelákovického gymnázia. V diskusi jsme vystoupili i my, požadovali jasná řešení a své si řekli i občané Čelákovic.

Pak již zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné a hejtmanka ho tedy ukončila.

 

Tisková zpráva

Klubu zastupitelů KSČM k jednání 5. a 6. zastupitelstva Středočeského kraje

Klub zastupitelů KSČM dlouhodobě upozorňoval na problém neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva kraje se jmenovanou funkcí ve vedení orgánu státní správy, který se ve Středočeském kraji týká Ing. Dany Drábové. Téma jsme byli připraveni řešit i na minulém zastupitelstvu. Tehdy ale zastupitelstvo většinově odmítlo s už konkrétní žádostí Ministerstva vnitra se problémem zabývat. Proto je nyní z podnětu ministra vnitra svoláno zastupitelstvo „mimořádné“.

„Vážíme si odborné činnosti této osobnosti, kterou lze jistě i nadále využít v odborném zázemí kraje, vnímáme, že získala okolo 11,5 tisíce preferenčních hlasů. Vnímáme ale i to, že ze strany STANu šlo při známých faktech o rozpor kandidatury s volebním zákonem a hlavně o určité zneužití této osobnosti. Sdílíme stanovisko Ministerstva vnitra a podpoříme vyslovení zániku mandátu členky Zastupitelstva Středočeského kraje Ing. Dany Drábové,“ sdělil Zdeněk Štefek.

Klub se rovněž pozastavuje nad návrhem rozdělení prostředků z rezervy Středočeského kraje. Zejména některé položky rozhodně nepodporuje. „Kritičtí jsme k 6 milionům korun na propagaci kraje, resp. vedení kraje v lokální televizi Praha TV, zatímco vydávaný Středočech nemá dosud ani redakční radu,“ uvedl Josef Dovolil.

„Upozorňujeme také na nových 5 milionů na konzultační a poradenské služby a dalších 15 milionů na nárůst počtu zaměstnanců, vnímáme to i v souvislosti se změnami na různých postech, s novými problematickými lidmi a zároveň i s odchody odborníků jako projev určité bezradnosti a personální nouze, který zaplatíme my všichni,“ podotkl Josef Dovolil i v souvislosti s případem Jindřicha Hlavatého nebo novým ředitelem benešovské nemocnice Romanem Mrvou.

„Pochybnosti máme i nad 10 miliony na nekonkrétní podporu kinematografie a festivalů, viděl bych radši už konkrétní projekty. Rozhodně bych jinak totiž posílil spíše rozvojové projekty příspěvkových organizací v kultuře a položku Havárie a opravy,“ dodal Zdeněk Štefek.

„Přešlapování je vidět také na plánu investic, koalice již podruhé promarnila možnost posílit nejdříve přímo z přebytku, poté z rezervy konkrétními projekty investiční aktivity kraje,“ uzavřel Josef Dovolil.

Klub dále nesouhlasí se založením spolku „Asociace středočeských nemocnic, z. s.“ Jednotný postup pro všech pět Oblastních nemocnic je možné řešit v rámci porad ředitelů, ekonomů nebo předsedů představenstev a dozorčích rad a nemusí se zakládat žádný spolek. Stejně tak je možné řešit v rámci stávajících struktur i rozšíření sdružených nákupů.

„Ve Stanovách spolku je řada nejasností, např. minimální příspěvek členů 20.000,-Kč měsíčně, ale kolik bude maximální příspěvek, to tam není,“ uvedla další problém Jiřina Fialová. Obavy vyjádřila i z koncentrace moci. Středočeský kraj by měl mít ve spolku právo veta a tak vlastně bude rozhodovat pouze náměstek hejtmanky pro zdravotnictví, který má být předsedou Asociace. Oblastní nemocnice zřízené Středočeským krajem jsou akciové společnosti a tak není jasné v případu založení spolku postavení představenstev a dozorčích rad, kteří při své činnosti ručí svým majetkem.

„Je zde i obava, aby vše nedopadlo katastrofou, kterou jsme ve Středočeském kraji již zažili, nebo jako například v Jihočeském kraji, kde se rozdávaly až přemrštěné odměny,“ doplnila Jiřina Fialová.

 

Doprava v našem kraji aktuálně

Poptávka po veřejné hromadné dopravě rychle roste. Kraj se ji v minulém volebním období snažil uspokojovat. Je to znát z nárůstu objednávky na silnici a zejména na dráze. Oceňuji, že se o to usiluje i nyní.

S rozšiřováním dopravní obslužnosti dochází k integraci do společného systému Prahy a Středočeského kraje, který se rodil uplynulých pět let. Tam, kde již integrace, podle v loňském roce přijatého harmonogramu proběhla (Mělnicko, části Nymburska, Sedlčanska, Benešovska), výrazně ulevila cestujícím.

Kraj nyní čeká úkol definovat základní dopravní obslužnost. Postupně totiž bude třeba narovnat nerovnoměrnosti v tom, co hradí sám a co si platí města a obce.

Čekají nás také výběrová řízení na dopravce. Předcházet by jim měla optimalizace dopravy v rámci integrace, nikoliv naopak. Na dráze dejme přednost přímému zadání národnímu dopravci, jež EU umožňuje. V soutěži totiž nepůjde o nic jiného, než o vyzobání hrozinek. Nelukrativní trati stejně zbudou ČD. Navíc jsou soutěže málokdy bez komplikací a při zpoždění mohou snadno propadnout evropské dotace na nákup nových vlakových souprav.

S nárůstem dopravy musí jít ruku v ruce i modernizace infrastruktury. Důležité je dokončení Pražského okruhu a výstavba D3, potřeba je pokračovat i v opravách a rekonstrukcích našich tzv. „dvojek“ a „trojek“ silnic, včetně mostů a budování obchvatů měst a obcí.

Ve švech praská i železnice. Při jednáních s MD a SŽDC je nutno oprášit naše konkrétní požadavky zformulované na společném jednání výborů pro dopravu Středočeského kraje a Prahy za účasti železniční „generality“ z května 2015 a prosazovat jejich plnění. Jde o zkapacitňování nejvíce frekventovaných tratí, výstavbu terminálů a P+R parkovišť, nových zastávek i opravy nádraží.

Ivan CINKA, zastupitel KSČM

 

Prohlášení Světové rady míru k raketovému útoku USA na cíle v Sýrii

Světová rada míru odsuzuje současné raketové útoky USA na cíle v Sýrii jako akt další eskalace imperialistické intervence v Sýrii a celém regionu. Jedná se o zločin, jehož záminkou je údajné použití chemických zbraní syrskou armádou ve městě Khan Sheikhoun blízko Idlibu.

Bombardování Sýrie ze strany USA nepředstavuje pouze porušení principů Charty OSN, ale také pokračování politiky předchozích vlád USA, nyní sledované vládou prezidenta Donalda Trumpa. Poté, co vytvořili, vycvičili a financovali žoldácké ozbrojené skupiny tzv. Islámského státu a dalších, poskytují nyní USA, NATO a Evropská unie, společně se svými spojenci v regionu, podobně jako opakovaně v minulosti, svou podporu ozbrojeným teroristickým silám skrze útoky na syrskou armádu. Za těmito útoku jsou plány na vytvoření „Velkého Středního východu“, ve kterém by imperialismus ovládal energetické zdroje a ve kterém by existovaly jím dosazené režimy v nových hranicích.

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s národy Středního východu a podporuje jejich právo na to, aby mohly svobodně rozhodnout o své budoucnosti bez jakéhokoliv zahraničního vměšování. Světová rada míru odsuzuje pokrytectví a dvojí morálku imperialistů, kteří podporují a páchají útoky proti celým národům, nutíce statisíce lidí, aby se staly uprchlíky, zatímco „roní slzy“ nad osudy lidí, kteří jimi byli přinuceni utéct ze svých domovů, aby si zachránili své životy. Světová rada míru vyzývá své členy a přátele, aby odsoudili imperialistickou intervenci na Středním východě a vyjádřili svou solidaritu s národy, které jsou jejími oběťmi.

Sekretariát Světové rady míru, 7. dubna 2017

 

Zamyšlení…

Promarněná příležitost?

Členům ústředního výboru přišla strohá zpráva: Vážené soudružky, vážení soudruzi, z důvodu schválení kandidátních listin do PS PČR na březnovém zasedání ÚV KSČM a přeložení schvalování volebního programu na květnové jednání VV ÚV KSČM se zasedání ÚV KSČM 22. 4. 2017 nekoná. Se soudružským pozdravem Petr ŠIMŮNEK v. r., 1. místopředseda ÚV KSČM

… Nic zase až tak nenormálního, až na dvě věci.

Zaprvé. V poslední době stále častěji o důležitých věcech rozhoduje výkonný výbor místo členů ústředního výboru. Např. napíšete členům ÚV dopis (na což máte podle Stanov právo), ale ÚV jej neprojedná a „výhružnou“ a dopisu se netýkající odpověď vám zašlou úředníci. A tak si myslím, že jestliže ústřední výbor rozhodl jednomyslně o svolání dubnového zasedání, měl on demokraticky rozhodnout o jeho zrušení. (

Zadruhé. Posledních deset let jednání ústředního výboru připomínají spíše dobře namazanou hlasovací mašinu, než soudružský, komunistický, revoluční orgán usilující o navrácení autority komunistickému hnutí, svržení kapitalismu v zemi a nastolení vlády lidu. A tak si kladu otázku: Jak často se podaří dostat elitu komunistického hnutí u nás (ústřední výbor, aparát ústředního výboru, poslance, předsedy okresních výborů...) na jednu kupu a bez sáhodlouhého papírování se společně poradit a zamyslet nad kvalitou naší práce a budoucností našeho hnutí? Připomínáme spíše neohrabaného byrokracií páchnoucího dinosaura než štiku v politickém rybníce. Nemáme jasno v mnoha oblastech. Nemáme komunistický program; nerozumíme významu systematická ideologické práce; neumíme říct jak zachránit členskou základnu strany, jak dělat s kádry, jak od sebe neodhánět mladé; jak využít vlastenecké organizace v mírové politice strany; jak skutečně udělat demokracii v hospodaření strany; ani zda chceme a budeme do prvního kola prezidentských voleb navrhovat svého kandidáta... A je toho na několik mimořádných zasedání ÚV.

V situaci, kdy nad lidstvem znovu práská válečnický bič, kdy straně klesá autorita ve společnosti, kdy jsou výsledky voleb čím dál hroznější, ale my si tleskáme, jak jsme dobří... by podle mého měl ústřední výbor zasedat každý měsíc.

Pepa Všímavý

 

* * *

Vážení členové a sympatizanti,

doporučuji si poslechnout přednášku doc. Švihlíkové O mzdách, platech a důchodech v ČR na stánkách KSČM https://www.kscm.cz/aktualne/aktuality/prednaska-ilony-svihlikove-o-mzda...

resp. na youtube - https://www.youtube.com/watch?v=G2YflI6yom8

Pavel Posolda

 

Blahopřejeme

3. května se dožívá 50 let

člen okresního výboru KSČM Praha-východ soudruh

DAN BIERÓNSKI

* * *

7. května oslaví 80. výročí narození soudružka

BOŽENA VYSUŠILOVÁ

z Klecan

* * *

10. května

oslaví krásných 70 let soudruh

JAN ZADRAŽIL

z Řeže

* * *

30. května výročí 70 let oslaví

soudruh

LUBOMÍR HEJNÝ

z Prahy

* * *

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme především hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

 

Za OV KSČM Praha-východ

Milan Havlíček

 

Připravované akce

Slivice

OV KSČM Příbram pořádá 10. května od 15 hodin Pietní akt k 72. výročí osvobození ČSR od fašismu u Slivického památníku.

 

Lidice

Pietní akt k 75. výročí vyhlazení Lidic se koná v sobotu 10. června od 10 hodin. (Bližší informace o programu budou v červnovém Zpravodaji.)

 

Blaník

Setkání Komunistů a sympatizantů pod Velkým Blaníkem se uskuteční v sobotu 1. července od 10 hodin na úpatí Velkého Blaníku u Louňovic pod Blaníkem. Účast přislíbili poslanci, kandidáti na poslance a krajští zastupitelé. Občerstvení, hudba a kulturní program zajištěn. Vstup volný, dobrou náladu s sebou.

 

Příští celookresní porada funkcionářů, členů a sympatizantů

se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 8:30 hodin s programem:

Informace z jednání VV OV 31. 5. 2017 (Vl. Zima)

        Informace z jednání květnového VV a KV KSČM (Zd. Štefek)

                    Informace o průběhu Pražské konference (A. Novotná)

                                 Nejbližší úkoly pro ZO a vedoucí okrsků (M. Havlíček)

                                           Volby 2017 - aktuální úkoly (P. Posolda)

                                                       Výměna zkušeností - různé

 

 

Donbas

očima dětí i nás dospělých

Pod tímto názvem se ve středu 19. dubna uskutečnila vernisáž fotografií Nikolaje Sidorova ze současné Ukrajiny. Porovnávají se protikladné záběry z mírového a válečného života v Alčevsku, Lugansku, Doněcku nebo Děbalcevu. Např. nové dětské hřiště, zahájení školního roku v 5. třídě, cyklistický výlet k pomníku Mladé Gardy, sportující děti, opravené nádraží, opera…, jsou v ostrém kontrastu s rozbitou knihovnou, autobusovým nádražím, letištěm.

Nejdrastičtější jsou povídky - vyprávění otce, který sbíral zkrvavené ostatky své ženy a dcerky nebo vyprávění o třináctileté Nastě, která zahynula se svými sourozenci - osmiletou Dášou a dvouletým Krjušou.

Výstava ve 3. patře budovy ÚV KSČM potrvá do konce května. /ano/